Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on laatia tiedotusmateriaalia saamen kielilaista ja muista saamelaisten kielellisistä oikeuksista saamelaisväestölle nettisivuille ja muille kanaville.  Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka ja mahdollisesti sen jälkeen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten oikeuksien, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä viestintätaitoja. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 1.11.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Ma. suunnittelija (sympahr.net)

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 18.10.2021

Tunti saamea kaikille! – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää tänäkin vuonna avoimet Tunti saamea kaikille! -oppitunnit saamen kielten viikolla 25.–31.10.2021.     

Oppitunnit on suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta oppitunneille saavat osallistua kaikki saamen kielistä kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka voi osallistua yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Osallistua voi myös useammalle tunnille.   

Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamelaisista ja saamen kielistä sekä innostaa osallistujia saamen kielistä kielikylvyn muodossa, jolloin opettajat puhuvat oppitunneilla pääasiassa saamen kieltä. Luvassa on laulua, loruja ja pelejä!  

Oppitunnit pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: koltan-, inarin- ja pohjoissaamen kielestä. Oppitunnit on kohdennettu eri ikäryhmille ja kullakin oppitunnilla keskitytään tiettyyn aiheeseen.  

Aikataulu:  

Ti 26.10. klo 10–11  

Koltansaamea luokille 3–6, aiheena marjat  

Ke 27.10. klo 10–11  

Pohjoissaamea yläkoulun luokille, aiheena viikonpäivät  

To 28.10. klo 13–14  

Inarinsaamea alakoulun luokille, aiheena metsäneläimet  

Tunneilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja keskustella chatissa. Opettajan lisäksi kysymyksiin ovat vastaamassa muut etäopetushankkeen työntekijät. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Oppitunnit nauhoitetaan ja tallennelinkki julkaistaan tuntien jälkeen osoitteessa www.saamenetaopetus.com/tapahtumia

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseksi on julkaistu sekä etäopetushankkeen verkkosivuilla ja Facebookissa.   

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan hallinnoima ja Saamelaiskäräjien koordinoima. Pilottihanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.  

Hanke antaa kaksi viikkotuntia perusopetusta/lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta etäyhteyksin ympäri Suomen. Tällä hetkellä hankkeen kautta saamen kielten opetusta saa 105 oppilasta ja opiskelijaa. Hanke on saanut jatkorahoituksen 31.8.2023 asti. Lukuvuodelle 2022–2023 ilmoittautuminen avataan jälleen kevättalvella 2022.  

Saamen kielten viikkoa vietetään 25.-31.10.2021 ja Saamelaiskäräjät on kutsunut kaikkia osallistumaan teemaviikolle esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja tuomalla saamen kieliä esille. Kielikylpytuntien lisäksi saamelaisuuteen ja saamen kieliin voi tutustua Oktavuohta – saamelaistietoa opetukseen -nettisivuilla, josta löytyy runsaasti teemamateriaalia opetukseen.  

Lisäksi voit tilata saamelaisaiheiset kouluvierailut, mobiilipelit ja menetelmäpakan Dihtosis -hankkeen nettisivuilta. 

Lisätietoja:  

Satu Pieski, hankepäällikkö  
satu.pieski@edu.utsjoki.fi 
040 5466 514  

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankekoordinaattori  
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi 
040 5843 098  

www.saamenetaopetus.com  
www.oktavuohta.com  

Osallistu Saamen kielten viikkoon 25.-31.10.2021

GIELLAVAHKKU – KIELÂOKKO ǨIÕLLNEÄʹTTEL ­– KIELIVIIKKO

Milloin: 25.–31.10.2021

Missä: Koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Kenelle: Aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan ja osallistumaan

Tausta

Vuonna 2019 vietettiin YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta – International Year of Indigenous Language (iyil2019.org). Teemavuonna järjestettiin useita tapahtumia, jotka tekivät näkyväksi alkuperäiskansakieliä ympäri maailmaa. Saamen kielten viikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2020 onnistuneen Saamen kielten viikon jälkeen toivoivat Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät saamen kieliviikosta tulevan jokavuotinen tapahtuma.

Saamen kielet Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien perustana on perustuslaki, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä ja itämerensuomalaisten kielten (kuten suomi ja viro) lähimpiä etäsukukieliä. Saamen kieliä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa) kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto siten, kun lailla säädetään.

Kannustamme kaikkia Suomen peruskouluja pitämään teemapäiviä saamen kielistä ja saamelaiskulttuurista viikolla 43 (25–31.10.2021). Toivomme, että kaikki koulut tuovat esille saamen kieliä saamen kielten viikolla erilaisilla aktiviteeteilla.

Mikä on saamen kielten viikko giellavahkku – ǩiõllneäʹttel – kielâokko?

Saamen kielten viikko on yhteinen ponnistus saada huomiota saamen kielille. Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Toivomme, että mahdollisimman monet osallistuvat tähän yhteiseen pyrkimykseen saada saamen kielten viikolla näkyvyyttä saamen kielille erilaisilla toimilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Miksi saamen kielten viikko on tärkeä?

Saamen kielet ovat tärkeitä yksitäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet eivät ole tärkeitä ainoastaan viestinnän välineenä, mutta myös ihmisten identiteetille, kulttuuriperinnölle ja yhteenkuuluvaisuudelle. Kielen näkyväksi tekeminen jokapäiväisessä elämässä onkin tärkeää kielen asemalle, yhteenkuuluvuuden tunteelle ja hyväksynnälle. Kun kieli näkyy päivittäin, luo se tunteen, että meidän kielemme on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan. Koemme suurta iloa, kun kielemme näkyvät yhteiskunnassa.

Haluamme, että suomalainen yhteiskunta oppisi enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Mielestämme on tärkeää, että lapset päiväkodeissa ja koulussa tutustuvat saamen kieliin. Jos kaikki lapset oppisivat muutaman saamenkielisen sanan, niin nostaisi se osaltaan kielen arvoa ja samalla lisäisi ymmärrystä erilaisia kieliä kohtaan.

Ehdotuksia kieliviikon toimiksi

 • Käyttäkää saamenkielisiä opastekylttejä, esim. kirjasto, ruokasali, WC, luokka. Valmiita opastekylttejä löytyy osoitteesta Opastekylttejä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi sekä suomeksi
 • Laatikaa fraasisanakirja esim. Hyvää huomenta, Mitä kuuluu? Saamenkielistä perussanastoa ja fraaseja löytyy Pieni sanakirja ensitapaamiseen, arkipäivään ja juhlaan -kirjasesta.
 • Kuáti.fi on Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipankki. Sivustolta löytyy mm. pelejä lapsille.
 • Tietoa saamelaisista opetukseen löytyy sivustolta https://www.oktavuohta.com pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi ja suomeksi.
 • Kutsukaa saamelaisia artisteja kouluun opettamaan lauluja saameksi tai joikaamaan.
 • Pyytäkää vierailemaan henkilöitä, jotka ovat taitavia kertomaan saamelaisia perinnekertomuksia.
 • Lukekaa tekstejä saameksi ja käsitelkää sitten tekstiä maalaamalla ja piirtämällä.
 • Kerätkää lähiympäristön saamenkielisiä paikannimiä, joista sitten kirjoitetaan. Voitte käyttää apuna myös informantteja/asiantuntijoita.
 • Käykää kirjeenvaihtoa toisten koulujen kanssa kieliviikosta, vaihtakaa tietoja ja ajatuksia.
 • Opetelkaa duodjia (saamelaista käsityötä), tehkää esim. avaimenperä kutomalla paula.
 • Opetelkaa käytännön töiden kautta eri asioiden ja aihepiirien käsitteitä, kuten laavu, poronhoitoon liittyvää sanastoa, ajohärkä, heinitys, kalojen verkkopyynti
 • Kutsukaa vanhempia äidinkieleltään saamenkielisiä informantteja/asiantuntijoita kouluihin, joiden kanssa oppilaat voivat puhua saamea.

Toivomme, että haluatte osallistua tähän jännittävään hankkeeseen. Yhdessä voimme tehdä näkyväksi ja lisätä tuntemusta saamen kielistä saamen kieliviikolla lokakuussa 2021.

Lisätietoja:

Ma. saamen kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 050 438 2484 / 010 839 3183 marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124 / 040 707 5626 anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Tai vieraile Kieliviikon kotisivulla www.giellavahkku.org (Sivusto avataan viikolla 37, 13.9.–19.9.2021)

Dearvvuođaiguin – Tiervuođâiguin Tiõrvʼvuõđin – Terveisin

Tuomas Aslak Juuso

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Saamelaiskäräjät jatkaa määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän hakuaikaa 31.8.2021 saakka

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin. Työ alkaa 6.9.2021 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.7.2022 asti ja mahdollisesti sen jälkeen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07-2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 31.8.2021 mennessä osoitteeseen:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b450ac2a

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

10.8.2021
Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021 klo 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2021. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2021. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa: https://urly.fi/25YW

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Tel. 010 839 3124

Saamelaiskäräjät julkaisee painetun version digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta

Saamelaiskäräjät ja Giellagas-instituutti julkaisevat painetun suomi–koltansaame-sanakirjan perjantaina 5.3.2021 klo 13.00.  Sanakirja on painettu versio Giellagas-instituutin aiemmin julkaisemasta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta. Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa https://urly.fi/1X2m  

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta! 

Nyt julkaistavassa painetussa sanakirjassa suomi–koltansaame on suomenkielisten hakusanojen määrä yli 20 000. Painettu sanakirja perustuu ensisijaisesti Satu ja Jouni Moshnikoffin alkuperäiseen sanalistaan, mutta mukaan on otettu jonkin verran myöhemminkin lisättyä sanastoa, kun ne on katsottu vakiintuneiksi tai erityisen tarpeellisiksi.  

Koltansaamen sanakirjojen toimitustyö on tehty pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopiston Giellagas-instituutille myöntämän erityisrahoituksen turvin. Toteutus on tehty Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaiskäräjien ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Toimituskunnassa olivat Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff ja Raija Lehtola.

Giellagas-instituutin koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtinen on toimittanut sanakirjan Tromssan yliopiston saamen kieliteknologian keskuksen, Giellateknon, alustalla elokuussa 2020 julkaistusta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta.

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on huolehtinut painetun sanakirjan julkaisusta.  

Painettua sanakirjaa voi tilata Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta https://www.samediggi.fi/tuote/suomi-koltansaame-sanakirja/

Digitaalinen suomi–koltansaame-sanakirja löytyy osoitteesta https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjät: Marko Marjomaa, +358 10 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-instituutti: Miika Lehtinen, +358 50 5692300, miika.lehtinen(at)oulu.fi 

Niina Aikio-Siltala

Kielipesäohjaajana aloittanut Niina Aikio-Siltala

Saamelaiskäräjien ma. kielipesäohjaajaksi valittiin tammikuussa Niina Aikio-Siltala. Aikio-Siltala on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja (KK) ja hän on työskennellyt aiemmin inarinsaamenkielisissä kielipesissä sekä Ivalon kouluilla inarinsaamen tuntiopettajana.

Kielipesäohjaajan tehtäviin kuuluu mm. kielipesien valtionavustuksen hallinnointi, kielipesätoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kielipesätyöntekijöiden koulutusten koordinointi sekä pedagogisen tuen tarjoaminen kielipesiin.

– Uusi työ on lähtenyt mukavasti käyntiin. Näin aluksi olen keskustellut kielipesätyöntekijöiden kanssa ajankohtaisista kuulumisista, työskennellyt valtionavustukseen liittyvien asioiden kanssa sekä suunnitellut kielipesätyöntekijöiden tämän vuoden koulutuksia. Myös kielineuvola tulee saamaan pian jatkoa ja Kuáti.fi- sivuston uudistamistyö on loppusuoralla, Aikio-Siltala kertoo.

– Kielenelvytys, kielipesät ja saamelainen varhaiskasvatus ovat selkeästi itselleni niitä asioita, joiden kanssa haluan työskennellä nyt ja tulevaisuudessakin, joten olen todella iloinen että pääsin pienen tauon jälkeen takaisin kielipesien pariin.

Kielipesäohjaajaan voi ensisijaisesti olla yhteydessä kaikkiin kielipesätoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Kielipesäohjaaja seuraa yhdessä kieliturvasihteerin kanssa toiminnan toteutumista. Toimintaa koskevat päätökset ja linjaukset laatii Saamelaiskäräjien kielineuvosto.

Tältä sivulta löydät perustieota kielipesätoiminnasta:
https://www.samediggi.fi/toiminta/saamen-kieli/kielipesa/

Lisätietoja

Ma. kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala, 040 487 5414 / 0 10 839 3115, niina.aikio-siltala(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 040 707 5626 / 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät julkaisee opaskirjan saamen kielen käyttämisestä perheissä

Saamelaiskäräjät julkaisee kirjan ”Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle”. Kirja on laadittu saamenkielisiä perheitä varten, mutta myös hyödyksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta saamelaisperheitä kohtaaville ammattilaisille. Kirjassa käsitellään saamen kielen käyttämistä perheessä pikkuvauvasta nuoruusikään.

Opaskirja julkaistaan, koska tietoa saamen kielten siirtämisestä sukupolvelta toiselle erilaisissa perhetilanteissa ja olosuhteissa on tarjolla melko vähän ja se saattaa olla vaikeaselkoista. Suomessa helposti saatavilla oleva kaksikielisyystieto puolestaan kuvaa yleensä aivan toisenlaisia kielitilanteita kuin ne, missä saamelaiset elävät. Vanhemmat eivät aina löydä omassa arjessaan tarvittavaa tukea saamen kielen siirtämisen, lapsen kielenkehityksen ja kielellisten oikeuksien parhaaksi.  Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto toivoo, että opaskirja paikkaa tietovajetta:

– Toivomme, että kirja osaltaan paikkaa näitä tunnistettuja puutteita ja kannustaa erilaisissa kielitilanteissa olevia perheitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että työtä kielen eteen tehdään monella eri tasolla aina perheiden arjesta yhteiskunnan kieli-ilmapiiriin, jotta uusien kieltenpuhujien sukupolvi voi kasvaa ylpeänä omasta kielestään ja kulttuuristaan.

Suomen puolella on aiemmin ilmestynyt yksi opaskirjanen samasta aihepiiristä, Stukesin vuonna 1993 julkaisema ja Aino Snellmanin ja Kerttu Vuolabin kirjoittama Puhu omaa kieltäsi lapsellesi – Hála mánnásat iežat eatnigiela. Nyt julkaistava opaskirja on Suomessa puhutuilla saamen kielellä ja suomeksi.

Julkaisun on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön tuki, jonka Saamelaiskäräjät sai osana laajempaa hanketta YK:n kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten teemavuoden 2019 kunniaksi. Tekstiosuudet on koonnut kielentutkija FT Annika Pasanen. Kirjasessa on mukana kolme saamelaisperhettä jakamassa kokemuksiaan saamen kielen puhumisesta lapsille erilaisissa olosuhteissa.

Opaskirja on luettavana nettiversiona Saamelaiskäräjien nettisivuilta:

Leago giella ruovttus? Opaskirja pohjoissaameksi.
Lii-uv kielâ pääihist? Opaskirja inarinsaameksi.
Llij-a ǩiõll dååma? Opaskirja koltansaameksi.
Onko kieli kotona? Opaskirja suomeksi.

Opasta jaetaan myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien neuvolatoiminnan kautta perheille.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, puh. +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Oikeuministeriö jakaa avustusta saamen kielilain soveltamiseen

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 150 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2021 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Valtionavustusten hakuaika on 1.2.-26.2.2021. 

Valtionavustusten tavoitteena on tukea saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia.  Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: käännös-ja tulkkauskulut (ml. julkaisutoiminta), tiedottamiseen, koulutuksen ja kieliopintojen aikaiset sijaiskustannukset, sekä saamen kielilain soveltamisen edistämiseen liittyvät kulut.

Ohjeet ja lisätiedot:

Saamen kielilain mukaiset avustukset – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle 200 000 euroa lisärahaa ensi vuodelle

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta saamen kielten elvyttämiseen ensi vuodelle niin sanotuista joululahjarahoista. Valtionvarainvaliokunnan esityksen mukaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettäisiin 200 000 euroa lisärahaa vuodelle 2021, jolloin kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettävän avustuksen kokonaissumma olisi 1,4 miljoonaa euroa.

Saamelaiskäräjät on esittänyt eduskunnalle kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoituksen nostamista, jotta toimintaa voidaan jatkaa tarvittavassa laajuudessa. Valiokunnan mietinnön mukaan korotus vastaa saamen kielen elvyttämisohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta, jonka mukaan kielipesätoiminnan rahoitus tulisi nostaa asteittain 1,4 miljoonaan euroon.  Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että lisäystä olisi tulossa.

– Hienoa, että joululahjarahojen kautta voidaan nopeasti lisätä rahoitusta akuutteihin tarpeisiin. Saamen kielten elvyttämistyö tarvitsee tehokkaita toimenpiteitä, koska kielten tilanne on yhä uhanalainen. Toivottavasti tämä myös antaa viitteitä siitä, että rahoitusta oltaisiin pysyvästi korottamassa.

Lisäyksellä pystytään turvaamaan kaikkien nykyisten kulttuuri- ja kielipesien toiminta, mutta myös kehittämään toimintaa. Valtion talousarviossa on vuodesta 2011 lähtien osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta määräraha saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten. Saamelaiskäräjät jakaa avustuksen eteenpäin toiminnan järjestäjille. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa järjestetään pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella ja sitä pidetään yhtenä tehokkaimpana toimenpiteenä saamen kielten elvyttämiseksi.

Valtiovarainvaliokunnan talousarvion lisäykset käsitellään eduskunnassa vuoden 2021 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ennen joulua. Marraskuun täydentävässä esityksessä valtion vuoden 2021 talousarvioksi on huomioitu lisäyksenä 34 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, ja näin ollen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin esitetään vuodelle 2021 yhteensä 3 943 000 euroa. Saamelaiskäräjillä oli myös muita esityksiä lisämäärärahaksi, mutta niitä ei huomioitu tällä kertaa.

Esitys valtion 2021 talousarvion lisämäärärahaa koskien

Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio p. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi