Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää Sápmi Pridea!

5.–8.8.2021 vietetään Sápmi Pridea Utsjoella. Sápmi Pride -kulkue järjestetään lauantaina 7.8. ja Saamelaiskäräjien edustajana kulkueeseen osallistuu nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Saamelaiskäräjien toimintaohjelmassa 2020–2023 yhdeksi Saamelaiskäräjien toiminnan arvoksi on nostettu saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Lisäksi Saamelaiskäräjät pyrkii toiminnassaan saamelaisten ihmisoikeuksien edistämiseen kokonaisuutena kaikilla tasoilla ja jokaisen politiikan alalla.

– Saamelaiskäräjät näkee tärkeänä ja tekee töitä ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä saamelaisessa että suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Sápmi Pride järjestettiin vuonna 2017 Inarissa. Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Lue lisää tapahtumasta.

Lisätietoja:

Leo Aikio                                                                                                                                                  Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja                                                                                                                040 621 6505                                                                                                                                      leo.aikio(at)samediggi.fi

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisen ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä

Yksityisen tai kolmannen sektorin saamenkielinen sote-alan työntekijä, vastaa kyselyyn!

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa yhdessä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen, Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa saamenkielisiä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Kartoituksen tavoitteena on helpottaa ja parantaa saamenkielisten palveluiden saatavuutta yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 23.6.2021 hyväksytyssä sote-uudistuksessa on turvattu hyvinvointialueiden oikeus hankkia palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen, että palvelut saadaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti hoidettua.

Kartoitus toteutetaan Webropol-kyselyllä, johon pääset vastaamaan suomeksi tästä (kysely avautuu uuteen ikkunaan).

Kyselyyn voi vastata myös millä tahansa suomessa puhutuista saamenkielistä (kysely avautuu uuteen ikkunaan):

pohjoissaameksi

inarinsaameksi

koltansaameksi

 

Lisätietoja

Ida Pirttijärvi

Posken saamelaisyksikön ma. suunnittelija

010 839 3127

ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi

 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin. Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.7.2022 asti ja mahdollisesti sen jälkeen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07-2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 30.7.2021 mennessä osoitteeseen:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b450ac2a

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi +358407262688. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

1.7.2021
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 1.-30.7.

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 1.-30.7.2021 välisen ajan.

Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää kesää kaikille!

Suomen arktisen politiikan strategia julkaistu – saamelaisten osallistuminen arktiseen yhteistyöhön on tärkeää

Arktisen politiikan strategia on valmisteltu pääministeri Sannan Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Strategian mukaan kaikessa taloudellisessa toiminnassa arktisella alueella huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja kantokyky, ilmaston ja ympäristönsuojelu, kestävän kehityksen periaatteet, alueen väestön hyvinvointi, osallisuus sekä alkuperäiskansojen oikeudet.

Strategia linjaa Suomen arktisen politiikan keskeiset tavoitteet arktisella alueella vuoteen 2030 asti ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian mukaan Suomi haluaa edelleen parantaa alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuuksia arktisessa yhteistyössä ja saamelaisten osallistuminen Suomen arktiseen yhteistyöhön ja arktiseen politiikkaan on tärkeä osa kokonaisuutta.

Strategiassa priorisoidaan seuraavia painopistealueita:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  2. Asukkaat, alueen hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet
  3. Arktinen osaaminen, elinkeinot ja huippuluokan tutkimus
  4. Infrastruktuuri ja logistiikka

– Haluan kiittää strategian valmistelussa rakentavasta dialogista ja yhteistyöstä.  Saamelaiskäräjät on neuvotteluissa painottanut mm. alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien vahvistamista sekä vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteen (free, prior and informed consent, FPIC) tärkeyttä. Näen, että tiiviillä yhteistyöllä tavoitteet ovat saavutettavissa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Strategiassa on useita saamelaisten kannalta tärkeitä kirjauksia ja niistä yhtenä voi nostaa esille saamelaisten ilmastoneuvoston. Alkuperäiskansat kokevat ensimmäisenä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset, ja onkin tärkeää, että saamelaisten perinteinen tieto otetaan osaksi arktisen alueen kehittämisen ja ilmastonmuutostyön tietopohjaa, jatkaa Juuso.

Saamelaisia koskevia kirjauksia löytyy eri painopistealueilta. Konkreettisina toimina tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan saamelaisten ilmastoneuvosto, joka edistää saamelaisten perinteisen tiedon huomioonottamista ilmastopolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa. Arktista ruokaturvaa edistetään turvaamalla paikallisten elinkeinojen jatkuminen, erityisesti poronhoidon ja muiden perinteisten elinkeinojen osalta.

Ehdotusta saamelaisten ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelman laatimisesta selvitetään ja kehitetään luonnonvarojen ja suojelualueiden käytön yhteistyömekanismeja yhdessä saamelaisten kanssa.

Lisäksi työtä rajaesteiden poistamiseksi ja rajayhteistyön vahvistamiseksi jatketaan, saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia jatketaan tarjoamalla komissiolle hyvät toimintaedellytykset, saamenkielistä ja saamen kielten opetusta sekä kielipesätoimintaa vahvistetaan ja alkuperäiskansojen kansainvälisiä kumppanuuksia vahvistetaan perinteisten kulttuuri-ilmausten ja perinnetiedon suojelemiseksi.

Puheenjohtaja Juuso on erittäin tyytyväinen, että Suomen arktisen politiikan strategia julkaistaan nyt myös kaikilla kolmella saamen kielellä.

Strategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää jatkuvaa seurantaa. Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmä tuottaa tiiviin analyysin vuosittain strategian tavoitteista ja jokaisen painopistealueen toimenpiteiden toteutumisesta.

Tutustu Suomen arktisen politiikan strategiaan:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163245

Valtioneuvoston kanslian tiedote: Suomi uudisti Arktisen politiikan strategiansa

Kuva: Ville Fofonoff

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff
Kansainvälisten asioiden sihteeri
050 574 7629
inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta, vastata inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien toimitustyöstä (tekijänoikeus-, kuvitus- ja muiden sopimusten valmistelu, korjaustarkistukset, painatukseen liittyvät asiat kuten tarjoukset ja materiaalin lähettäminen painoon sekä taitto- ja käännöstyöt), huolehtia oppimateriaaleja koskevasta tiedottamisesta, Saamelaiskäräjien oppimateriaalinäyttelystä ja -arkistosta. Haettavana olevassa oppimateriaalisuunnittelijan tehtävässä edellytetään erityisesti saamen kielen, oppimateriaalien graafisen suunnittelun sekä digitaalisten materiaalien suunnittelun ja teknisen toteutuksen osaamista.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, koulutusasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2597,07 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Virka täytetään 1.9.2021 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 20.7.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?002b0256

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 21.6.2021 Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021 klo 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2021. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2021. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa: https://urly.fi/25YW

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Tel. 010 839 3124

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi lakimiessihteerin viran

Lakimiessihteerin päätehtävänä on toimia saamelaisten oikeuksia koskevien asioiden valmistelijana ja esittelijänä Saamelaiskäräjien hallinnossa. Virka on tarkoitus täyttää 1.10.2021 alkaen. Tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 25 §:n mukaan.

Saamelaiskäräjillä tulee olemaan 1.1.2022 lukien kaksi lakimiessihteerin virkaa, minkä johdosta tehtävien uudelleen järjestely on meneillään ja nyt haettavana olevaan virkaan voi jatkossa kuulua myös esimiestehtäviä. Saamelaiskäräjäasetuksen (1727/95) mukaisena kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) ja saamelaisia koskevien oikeudellisten asioiden tuntemus sekä saamen kielen taito. Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa lisäksi hyvä saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus, hyvä ruotsin/norjan kielen ja englannin kielen taito, hyvä paineensietokyky sekä henkilökohtainen soveltuvuus esimiestehtäviin. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/I mukaan (peruspalkka 3194,73 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 19.7.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4c85841c

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. +358407262688. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

18.6.2021 Saamelaiskäräjät

Ilmakuva, jossa näkyy vesistöä ja metsää kesällä.

Puheenjohtaja Juuso: Utsjoen porotilojen yhteismetsän päätös suojella vanhaa ikimetsää osoittaa, että hakkuille on vaihtoehtoja

Utsjoen porotilojen yhteismetsä suojelee 700 hehtaaria vanhaa ikimetsää Muddusjärven paliskunnan alueella. Ympäristöministeriö myönsi vuosi sitten 20 miljoonan euron lisämäärärahan Pohjois-Suomen metsien vapaaehtoiseen suojeluun.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen Utsjoen porotilojen yhteismetsän päätökseen suojella vanhaa ikimetsää, ja onnittelee osapuolia neuvotteluiden tuloksesta. – Pidän tätä hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka yhteismetsillä on mahdollisuus etsiä metsien hakkuille vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Kyseinen päätös toimii myös hyvänä esimerkkinä metsien suojelulle laajemmin ja muille yhteismetsille, sanoo Juuso.

Suomen hallitus myönsi vuosi sitten 20 miljoonan euron lisämäärärahan Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluun. Lisämääräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueella. Määrärahan tarkoituksena on parantaa luonnonsuojelualueiden kytkeytyvyyttä, eheyttä ja kestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa.

II varapuheenjohtaja Leo Aikio toivoo, että tämä suojeluhanke on vasta alkua ja Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluun löytyy rahoitusta myös tulevaisuudessa. – On hienoa, että paliskunta ja yhteismetsä pääsivät sopimukseen, joka hyödyttää molempia osapuolia. Yksityisille metsänomistajille osoitetut korvaukset suojelusta kannustavat huomioimaan metsien merkitystä saamelaiskulttuurin käytössä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaajana, sanoo Aikio.

– Tällaiset päätökset auttavat Suomea pysymään kiinni ilmastotavoitteissaan. Vastaavien rahoitusmekanismien turvaaminen voi tulevaisuudessa maksaa itsensä monikertaisesti takaisin, jatkaa Aikio.

Utsjoen porotilojen yhteismetsän suojelukohde sijaitsee Muddusjärven paliskunnan talvilaidunalueella. Muddusjärven paliskunta ja Utsjoen porotilojen yhteismetsä ovat olleet yhteydessä Saamelaiskäräjiin ja pyytäneet Saamelaiskäräjiä tukemaan asiassa ja vaikuttamaan sen edistymiseen. Saamelaiskäräjät on aktiivisesti edistänyt asiaa ympäristöministeriön kautta ja ilmaissut tukensa suojelutavoitteelle.

– Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen kanssa. Lisämääräraha on mahdollistanut saamelaisalueella samankaltaisen yksityismetsien suojelun, mitä METSO-ohjelma Etelä-Suomen yksityismetsissä on tehnyt jo pitkään. Haluamme kiittää ministeriä ja ministeriötä siitä, että keskusteluissa on suhtauduttu ratkaisuhaluisesti asiaan, päättää Juuso.

Kuva: Ville Fofonoff

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Kokki Sajokseen

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettu saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Sajos on monikulttuurisuuden kohtaamispaikka – tapahtumatalo, kongressikeskus ja kokouspaikka.

Etsimme Sajoksen kahvila-ravintola Čaijuun yrittäjähenkistä, oma-aloitteista, positiivista, joustavaa sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja stressinsietokyvyn omaavaa ammattitaitoista kokkia määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2021. asti. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.

Monipuolisiin työtehtäviin sisältyy lounaan ja vitriinituotteiden valmistus, kokoustarjoilut, asiakaspalvelu, tukkutilauksien hoito, astioiden, laitteiden ja keittiötilojen puhtaanapito sekä muut ravintolan yleiset työtehtävät.

Hakijoilta toivomme tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa, riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä hygienia- ja alkoholipassia. Työssä tarvitaan päivittäin suomea, englantia ja saamea. Työaika on pääosin arkisin 9-17. 

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja etuna saamen kielen taito (asetus 1727/95). Saamelaiskulttuurin tuntemus auttaa tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja monipuolisen työtehtävän sekä mukavan tiimin tueksesi. Ravintolatyöntekijän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/II mukaisesti (1879,22/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. 

Lisätietoa työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm 14.6. klo 10-11 ja 18.6. klo 12-13 puhelinnumerossa 050 3641378.

Hakemukset toimitettava liitteineen osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?2ecdb9da viimeistään 18.6.2021 mennessä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja Sajoksesta ja Saamelaiskäräjistä nettisivuilta www.sajos.fi ja www.samediggi.fi