Sääʹmteʹǧǧ vaʹllji tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Anni-Siiri Länsman da Heikki Paltto

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹllji 30.9.2022 saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissio vuäzzliʹžžen leʹbe komissaarân universiteʹttlehtoor, Oulu universiteʹtt Giellagas-instituutt jååʹđteei Anni-Siiri Länsman da puäʒʒhoiʹddjeei, põõrǥâsneeʹǩǩ Heikki Paltto.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli ouddâl tuʹmmstõktuâj riikkpiisar Henrik Haapajärvi. Sååbbar jiõnsti aalǥâst Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da väärrneǩ Matti Aikio eʹtǩǩõõzzi kõõsk. Halltõs eʹtǩǩii, što tiuddsååbbar räʹtǩǩad oʹđđest tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari nõõmtummuž kuõskki ääʹšš, ääʹššest õčndõõttâm ođđ teâđai vuâđald di tuʹmmai vueiʹtlvaž jeeʹres juätkktååimin. Sääʹmteeʹǧǧ ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst eʹtǩǩeem kõõut ij leämmaž vueiʹlvaž tiuʹddepiijjâd tõnnalla ǥu tiuddsååbbar tuʹmmji påʹrǧǧmannust. Halltõõzz eʹtǩǩõs vuõiʹti jiõnstummuž jiõnin 11-7 (1 kuâras jiõnn).

Nääiʹt sååbbar ouddni saǥstõõllmõõžži mâŋŋa komissaari vaʹlljummša. Tâʹvvsääʹmǩiõl ja kulttuur eeʹttkâʹsttem komissaari beäʹlnn sååbbar jiõnsti Anni-Siiri Länsman da Anne Nuorgam kõõsk. Länsman vaʹlljeeš komissaarân jiõnin 10-4 ((2 kuâras jiõn). Aanarsääʹmǩiõl da kulttuur eeʹttkâʹsttem komissaar beäʹlnn sååbbar jiõnsti Juha Lassila da Heikki Paltto kõõsk. Lassila da Paltto vuõǯǯu kuhttu 6 jiõn (4 kuâras jiõn). Paltto vaʹlljeeš komissaarân vuârbbam puäđõssân. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 18 § mieʹldd vaalin ǩiõččât vaʹlljum tõn, kååʹtt vuäǯǯ jäänmõsân jiõnid. Jiõni šõõddeen tässad räʹtǩǩad vueʹrbb.

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla Ulla-Maarit Magga da Tauno Ljetoff spraaʹve vuârbbmõõžž.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs maaccti saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio-vueʹjj da juätkktååimid oʹđđest räʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra, ǥu tiuddsåbbrest ij leämmaž tuʹmmstõõǥǥ tuejjeen teâtt tõʹst, što tuâj årnnmõš ij leäkku vueiʹtlvaž krååʹma, što komissio ja tõn tuâjjla pieʹstet tuâjain ja tuâjj täin vueʹzzin põõtt. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji oouʹdab såbbrest 9.8.2022 seʹrdded komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätk beäʹlnn mieʹrrkõõut.

Halltõs vaʹrrji vueiʹtlvažvuõđ sääʹmõhttõõzzid da jiõččnaž sääʹmoummuid šõddâd kullum da särnnad jiijjâs vuäinnmõžžid Sääʹmtegga tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj juätkast. Mieʹrräigga mõõneeʹst Sääʹmtegga tååimteš õhttsiʹžže 32 peäʹlestvälddmõõžž. Peäʹlestvälddmõõžž leʹjje vueiʹnnemnalla såbbrest.

Saaʹmi tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast 28. kålggmannust 2021. Šiõttummšes mâŋŋa komissio lij tåimmam jiõččânji da soorčǩânji. Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi di Heikki J. Hyvärinen rauʹǩǩe peäccõõttmõõžž komissaar tuâjstes riikksuåvtõõzzâst. Riikksuåvtõs miõđi čårrnummuž komissaar tuâjain 25.5.2022 looǥǥeeʹl.

Looǥǥ tääiʹben saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvadvuõttkomissio mandatt.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Kalle Varis
Lääʹǩǩpiisar
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi 

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs maaccad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio- vueʹjj da juätkktååimaid oʹđđest čåuʹddemnalla tiuddsåbbra

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii såbbrest 31.8.2022 maaccted tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da juätkktååimaid oʹđđest čåuʹddemnalla tiuddsåbbra Tiuddsåbbrest ij leämmaž tuʹmmstõktuâjast teâtt tõʹst, što tuâj kõskklâttmõš ij leäkku vueiʹtlvaž tõntaa, što komissio da tõn tuâjjlaid čååuʹdet tuâjain da tuâjj tän beäʹlnn poott.  Halltõs tuʹmmii veâl kuullâd ääʹšš pirr ǩeerjlânji sääʹmõhttõõzzid da säʹmmlaid jiõččines.

Halltõs tuõđi, što  Sääʹmteeʹǧǧ såbbar tuʹmmstõk seʹrdded tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded proseeʹss juätkast kõõsk ij leäkku puknes tiuʹddepiijjâmnalla. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj kõskklâttmõš ij leäkku vueiʹtlvaž tõntaa, što komissio da tõn tuâjjlaid čååuʹdet tuâjsteez da tuâjj tän peäʹlnn poott.

Tät teâtt ij leäkku leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar ââʹnnmest tuʹmmstõktuâjast da tän määinast halltõs tuʹmmii maaccted ääʹšš Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbra oʹđđest ǩiõttʼtõõllâmnalla. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs älgg valmštõõllâd čõhččmannu looppâst õnnum pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbar tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuõjju kuuleeʹl.

Halltõs tuärjjad Saaʹmi siidsåbbar tuõivvi juäʹtǩǩed proseeʹss nuõrttsäʹmmlai peäʹlnn. Halltõs tuäivv, što tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj viiǥǥât ooudårra nuõrttsäʹmmlai peäʹlnn Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar tuʹmmstõõǥǥâst huõlǩani.

Halltõs räukk ǩeerjlaž kommeeʹntid

Sääʹmteʹǧǧ halltõs älšmâtt sääʹmõhttõõzzid da säʹmmlaid jiõččines uʹvdded ǩeerjlaž kommeeʹntid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuâkka di ođđ komissaari vaʹlljummša kuuleeʹl.

Kommeeʹntid vuäitt vuõltteed Sääʹmteeʹǧǧ ǩeeʹrjeempäikka 19.9.2022 čiâss 16 räjja mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd info@samediggi.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd addrõʹsse Saamelaiskäräjät, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ serdd komissaari vaʹlljummuž ooudårra

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbrest mââibaarǥ 9.8.2022 seʹrdded tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätk beäʹlnn kõõut. Kõõut ääiʹj čiõlǥtet rääuhast, mõõnn nalla proseeʹss vueiʹtet juäʹtǩǩed da jueʹtǩet veâl tõn seʹlvvtummuž, mâid sääʹm õhttsažkåʹdd ääʹššest jordd.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti halltõõzz eʹtǩǩõõzz da väärrneǩ Matti Aikio eʹtǩǩõõzz kõõsk. Aikio eʹtǩǩõs komissaari vaʹlljeem serddmõõžžâst ooudårra vuõiʹti jiõnin 10-9. Halltõs eʹtǩǩii tiuddsåbbra, što tiuddsååbbar nõõmai kuõʹhtt ođđ komissaar, koin nuʹbb eeʹttkâstt aanarsääʹm ǩiõlljoouk da nuʹbb tâʹvvsääʹm ǩiõlljoouk di tuʹmmad taarb mieʹldd jeeʹres tååimain proseeʹss juätk juuʹrdeeʹl.

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii õõuʹdab såbbrest ǩieʹssmannust 2022 tuärjjeed tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž. Õuʹddel tuʹmmstõktuâjast sååbbar kuuli äʹšštobddjen Säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz jååʹđteei Heidi Eriksen, viiđ Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥâst nõõmuum vuäzzla di õõut komissio piisarkååʹdd plaanni.

– Meeʹst feʹrttai tiuddsåbbar liinj meâldlânji vueʹlǧǧed seeʹlvted čiŋŋlubun vueiʹnlmid sääʹm õhttsažkååʹddest di tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätkast. Vuäzzlain puõʹtte õuʹdde vuâmmšõõzz komissaari vaajtõsmääinai meäʹrest di proseeʹss õõuʹdeem õudldõõzzin, ko eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹjjest ij leäkku õuddnam veâl eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllma, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tooiʹmest kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio toimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes. Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen annu Riikksuåvtõõzz čåuʹddem komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čåuddõõttmõõžž komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl.  

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij tobdsted da ärvvtõõllâd historiaalʼlaž da ânnʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suuddtõspolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, seeʹlvted mõõn nalla täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mõõnn nalla vuäitčeš oouʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹdd riikk kõõskâst di säʹmmlai seʹst.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla lie veiddsanji oskkum oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd seʹst. Vuäzzla lie čõnnsateʹmes jie-ka eeʹttkââʹst tõn beäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji sääʹm jeeʹres ǩiõlljooukid. Komissio nõõmtummšest põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹsspeällsaž eeʹttkâsttmõõžž.

Looǥǥ täʹst säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio mandaatt.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar jäʹrjstet 9.8.2022 ođđ tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljeem diõtt

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž – komissaarid vaʹlljeet pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbrest påʹrǧǧmannust

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii 23.6.2022 tuärjjeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž, leša vaʹlljad kuõʹhtt komissaar påʹrǧǧmannust tuõʹllʼjum pâiʹlmeärrsaž tiuddsåbbrest. Pâʹjjelmeärrsaž såbbar jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin.

Õuʹddel tuʹmmstõktuâj sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli äʹšštobddjen Säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz jååʹđteei Heidi Eriksen, viiđ Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥâst nõõmuum vuäzzla di õõut komissio piisarkååʹdd plaanni.

– Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest saǥstõʹlle samai vuâđ mieʹldd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj juätkast, da komissio juätkast leʹjje še vuäzzlai seʹst järrneei vuäinnmõõžž. Pueʹttep juäʹtǩǩed ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõõžž påʹrǧǧmannust, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tooiʹmest kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio toimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes. Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen lie äännam Riikksuåvtõõzz čåuʹdded jiijjâs komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čåuddõõttmõõžž komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl.

Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõs 13.6.2022 Sääʹmteʹǧǧ ärvvtââll tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da tåimmjemõudldõõzzid tärkka

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ ärvvtââll tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da tåimmjemõudldõõzzid tärkka

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Ǩiiđ 2022 ääiʹj kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar lie rätkkjam oskkum tååimstes da komissio väʹlddpiisar lij še kuâđđam tuâjas. Sääʹmteeʹǧǧest vueʹjj mõõnât čõõđ tärkka. Ääʹšš ǩiõttʼtõʹlleš 8.6.2022 tuõʹllʼjum halltõõzz såbbrest, koʹst tuʹmmeeš veâl ääʹšš viikkmõõžžâst tuʹmmeemnalla Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio tåimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes.  Ǩiiđ 2022 ääiʹj tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lij riâššâm äʹšštobddikuurmõõžžid, koid lie še koččum kuullâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ õõuti õõuti. Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio kaaunõõđi vuõss vuâra Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzin 9.5.2022 riâššum kaaunõõttmõõžžâst. 

Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen lie Riikksuåvtõõzzâst äännam čouddõõttâd komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čouddõõttâd meädda komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl. Komissio väʹlddpiisar iʹlmmti riikksuåvtõõzz kansliaaʹje ǩiččlõddâmääiʹj čouddmõõžžâst Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio väʹlddpiisar veeʹrjest 22.5.2022 vueʹljeeʹl.

Komissio šiõtteeipeäʹl, Sääʹmteeʹǧǧ, Saaʹmi siidsåbbar di Riikksuåvtõõzz kanslia eeʹttkõʹstti lie saǥstõõllâm komissiost šõddâm muttsi da juätkktååimai pirr vueʹss-ǩieʹssmannust 2022 neellj vuâra 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 da 2.6.2022. Komissio šiõtteei peäʹl lie veâl 18.5.2022 kuullâm âʹlnn åårrai vueʹjj pirr pukid viiđ algg aalǥâst komissaarân nõõmuum oummu di 25.5.2022 koolm piisarkååʹdd plaanni.

– Sääʹmteʹǧǧ väldd vueʹjj tuõđâst.  Lij tarbb vueiʹtted vuäǯǯad vueʹššen kudd koov vueʹjjest šõddâm aaʹššin da tõn vuâđald ärvvtõõllâd, måkam čouddmõõžžid proseeʹss juätkkmõš kaiʹbbai, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkast tuʹmmeet Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da juätkktååimai pirr såbbreʹstes 8.6.2022. Halltõs tuʹmmii kåččad 23.6.2022 koččum Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kuullâmnalla pukid vitt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje aalǥâst nõõmuum vuäzzlaid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd plaanʼjid, di tuâjas kuâđđam väʹlddpiisar. Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kååččat kuullâmnalla veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj kääzzkâʹsttemjuâkkaz haʹŋǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii viikkâd tiuddsåbbra še ođđ komissaari vaʹlljummuž čouddõõttâm komissaari sâjja da taarb mieʹldd tuʹmmstõõǥǥ jeeʹres tååimain proseeʹss juätk juuʹrdeeʹl. Halltõs auʹǯǯai veâl saaǥǥjååʹđteeikååʹdd saǥstõõllâd proseeʹss jeeʹres vueʹsspieʹlivuiʹm tååimai pirr, koivuiʹm ainsmââʹttet proseeʹss vueiʹttemvuõđid oʹnsted da tåimmjemõudldõõzzi pirr. Saaǥǥjååʹđteeikåʹdd raportâstt tiuddsåbbra ääiʹjpoddsaž vueʹjj.

– Vueʹjj da obbkoov čiõʹlǧǧeem diõtt vueiʹnnep täʹrǩǩen, što Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlain lij vueiʹttemvuõtt kuullâd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâjast tän räjja mieʹldd åårram oummuid di veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj äʹšštobddi. Mâŋŋa täʹst Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuäiʹtte tuäivvmest pueʹrben ärvvtõõllâd ođđ komissaari nõõmummuž da taarbšum tååimaid, juätkk I väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeei Anni Koivisto.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei Juuso teäʹddad Sääʹm-meer naʹddjõõzz miârktõõzz tuõđâšvuõtt- ja suåvâdvuõttproseeʹss oʹnnstem diõtt

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso õõʹni õõut ääʹveem saaǥǥvuârain täʹbbe 8.2.2022 jäʹrjstem Säʹmmlai tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio altteemseminaarâst. Saaǥǥvuârast Juuso teäʹddii, što son vuäinn tuõđâšvuõtt- ja suåvâdvuõttproseeʹss oʹnnstem beäʹlnn õhttân tääʹrǩmõš elemeeʹntin Sääʹm-meer naʹddjõõzz proseeʹss årra.

– Naʹddjõõzz raajjmõš ij vieʹltǩani leäkku hiâlpp tuâjj da tõt vuäitt viikkâd ääiʹj. Tõn lââʹssen, što Sääʹm-meer âlgg vueiʹtted luõʹttjed komissiooʹje, âlgg meeʹst še vueiʹtted luõʹttjed Lääʹdd riiʹǩǩe da mieʹrreeʹjid. Meeʹst feʹrttai luõʹttjed tõõzz, što täʹst proseeʹssest seuʹrrai muuttâs pueʹrab årra da še säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest vuõiggmiõllsab õhttsažkååʹdd, särnn Juuso saaǥǥvuârstes.

Looǥǥ saaǥǥ tääiǥ.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio alttad tuâjas Lääʹddjânnmest

Riikksuåvtõs lij piijjâm Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio riikksuåvtõõzz išttmõõžžâst 28. kålggmannu. Tuâj Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio altteem diõtt lij juâtkkum Sanna Marin halltõsprograamm meâldlânji.

Äʹšš lij valmštõllum nâânas õhttsažtuâjast Lääʹddjânnam riikkin, Sääʹmteeʹǧǧin da Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩeeʹjivuiʹm. Komissio täävtõssân lij noorrâd säʹmmlai ǩiõččlâsttmõõžžid Lääʹddjânnam riikk da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi tååimin di raajjâd tän teâđ kuâsttjemnalla. 

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa
Snimldõk: Laura Kotila | riikksuåvtõõzz kanslia

“Tuäivtam lekkvuõđ Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje tõn vääžnai tuâjast. Mij õhttsaž täävtõs lij, što komissio tuâj seuʹrrjõssân vuârrmainstummuš da naʹddjõs säʹmmlai da riikk kõõskâst lââssan. Pâi fiʹttjeeʹl mâiʹd säʹmmla lie mõõnnâm čõõđ, vueiʹttep tuõđi kaunnâd räʹtǩǩummšid pueʹttiäigga”, väʹlddminister Sanna Marin särnn.

“Täʹbbe jåttai miârkteei tuâjj säʹmmlai vueʹssnes vuäǯǯam čårstummuž di riikk suddeempolitiikk tueʹjjääm seuʹrrjõõzzi seʹlvvtem diõtt. Säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi tobdstummuš da tiuʹddepiijjmõš Lääʹddjânnmest lij õinn tuâggai. Tuäivam, što tän loʹsses proseeʹss čõõđ mõõnnmõõžžâst šâʹdde konkreettlaž tååim, kook tuõđi ooudee säʹmmlai statuuzz läʹddlaž õhttsažkååʹddest”, peäggat Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

“Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâjj lij vääžnai da seämmast še lossâd. Komissio tuâj ääʹljeen lij juʹn määŋg eeʹjj tääʹrǩes valmštõõllâmtuâjj säʹmmlai da riikk kõskksaž fiʹttjõõzz da naʹddjõõzz lââʹzztem diõtt tueʹǩǩen. Tuäivvap komissio tuõjju lekkvuõđ da riʹjttjeei resuursid oʹnnstummuž staanmõʹšše”, särnn Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lij tåimmjummštes jiõččvälddsaž da čõnnsaʹttem. Tõõzz koʹlljevitt komissaar, koin kueʹhtt lie pijjum riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst, kueʹhtt Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst da õhtt Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩõõzzâst.

Komissio vuäzzla lie: 

  • näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩeei, vuõiggâdvuõtt-tiõtti kandidatt Heikki J. Hyvärinen
  • vaaldâšmtiõtti maister Irja Jefremoff
  • pââimõsaaʹrhel emeritus, teologia dåhttar Kari Mäkinen
  • tuâjj-jieʹllemprofessor, vuõiggâdvuõtt-tiõtti dåhttar Hannele Pokka
  • filosofia maister Miina Seurujärvi 

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss vueiʹvvmieʹrren lij:

  • Aiccâd da arvvtõõllâd historiallaš da ânnʼjõž čårstummuž, lokku vääʹldeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid.
  • Čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest.
  • Eʹtǩǩeed, mäʹhtt vueiʹtet viikkâd ooudâs õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõskâst di säʹmmlai kõõskâst.
  • Lââʹzzted tieʹttemvuõđ säʹmmlain Lääʹddjânnam alggmeeran. 

Mieʹrren lij še, što tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss puåđõssân Lääʹddjânnam riikk kuâdd vaʹsttõõzz da õõutveäkka Sääʹmtiiʹǧǧin, Saaʹmi siidsåbbrin da jeeʹres sääʹmtuåimmjeeʹjivuiʹm nâânad säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž Lääʹddjânnmest. Psykososiaalʼlaž tuärjjõs lij vääžnai vueʹss säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss teâuddjummuž.

Komissio raajj tuâjstes rapoort, kååʹtt âânn seʹst še tåimmeʹtǩǩõõzzid. Raportt uuʹdet riikksuåvtõʹsse, Sääʹmtegga da Saaʹmi siidsåbbra 30.11.2023 mõõneeʹst. 

Säʹmmlai staattus alggmeeran lij staanum Lääʹddjânnmest vuâđđlääʹjjest. Vuâđđlääʹjj 17§ 3 momeeʹnt mieʹldd säʹmmlain alggmeeran lij vuõiggâdvuõtt juäʹtǩǩed da viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur.

Meeraikõskksaž ouddvueʹjj

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioinstituutio jååđat preddnees 1970-lokku. Meeraikõõskâld tuõttvuõttkomission kååččat proseeʹssid, koin taʹrǩstõõlât historiast šõddâm kollektiivlaž vieʹrrvuõđid. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lie čõõđtum nuʹt 40 jânnmest.

Lââʹssteâđ:

spesiaaläʹšštobddi Nina Brander, p. 0295 160 347, plaaneei Maiju Ranta, p. 029 160 272, riikksuåvtõõzz kanslia

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, p. 040 687 3394 da saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio altteem-meäʹrtummuš  

Sääʹmteʹǧǧ priimi riikk eʹtǩǩõõzzid komissaarân eʹtǩǩuum oummuid

Sääʹmteʹǧǧ priimi såbbreʹstes 18.2.2021 õõutmiõʹlle riikk tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân eʹtǩǩeem oummuid. Riikk komissaarân eʹtǩǩuum oummu lie aaʹrhelpispp emeritus, TT Kari Mäkinen da reâuggjieʹllemprofessoor, OTT Hannele Pokka. 

Riikk komissaarân eʹtǩǩuum oummui kaartʼtummuš lij tuejjuum veʹrǧǧneǩvalmštõõllmen da ääʹšš ǩiõttʼtõʹlleš Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest ij-õõlmâs äʹššen, tõn diõtt ko ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš lij õinn kõõsk. Saaʹmi siidsåbbar ǩiõttʼtõʹlle ääʹšš 20.-21.2.2021.   

Täʹst õõudâs komissio vuäzzlai õʹhttesuåvtummuž jueʹtǩet Sääʹmteeʹǧǧ, Saaʹmi siidsåbbar da  riikksuåvtõõzz kansliain. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzlaid nõõmtet tuâjjses komissio šiõtteem õhttvuõđâst.  

Lââʹssteâđ ääʹššest Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain.

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2021 påʹrddǩeʹrjj  

Lââʹssteâđ: 

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Saaǥǥjååʹđteei veäʹǩǩteei Laura Olsén-Ljetoff, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi 

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii 18.12.2020 eʹtǩǩeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi. Saaʹmi siidsååbbar lij tuʹmmääm eʹtǩǩeed komissio vuäzzliʹžžen Irja Jefremooff. Lââʹssen riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst vaʹlljeet kueʹhtt vuäzzla komissiooʹje.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli ouddâl tuʹmmjemtuâj riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjen vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson da ålggminister Pekka Haavisto, Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, kuullâmpooddi saaǥǥjååʹđteei Niila Rahko di plaaneei Heli Aikio. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst.

Ouddâl komissaari nõõmtummuž Sääʹmteʹǧǧ, Saaʹmi siidsååbbar da riikksuåvtõs tuejjee komissaarvõboršiiʹǩǩi õʹhttesuåvtummuž. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla lie veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla lie čõnnsaʹttem jiâ-ka eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissiost âʹlǧǧe leeʹd vuäzzla, koin lij spesiaalsilttummuš säʹmmlai jeälain, ǩiõlâst da kulttuurâst. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõlljooukid da põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž. Komissio meäʹrat riikksuåvtõs nâânn õhttsažtuâjast sääʹmtiiʹǧǧin da saaʹmi siidsåbbrin da komissiost lij mieʹrren altteed tuâjas eeʹjj 2021 ääiʹj.

Sääʹmteʹǧǧ raauki sääʹmõutstõõzzâst eʹtǩǩõõzzid komissaarân, koid õutstõs ǩeäčč šiõttlviʹžžen tuõjju da koi miâsttmõš tuõjju lij ouddǩiõʹtte ainsmõttum. Eʹtǩǩõõzzid õõlǥi vuâđđtõõllâd. Mieʹrräigga mõõneeʹst komissio vuäzzliʹžžen pueʹtte õhttsiʹžže 16 eʹtǩǩõssâd, 14 Sääʹmtegga da kueʹhtt Saaʹmi siidsåbbra. Eʹtǩǩuum oummu leʹjje õhttsiʹžže 10, koin 9 oummu lie eʹtǩǩuum Sääʹmtegga.

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti kuullâmpooddid eʹtǩǩuum komissaari vaʹlljummšest. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ougglõsõhttvuõđin koronavueʹjj diõtt. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ǩiõlljoouki mieʹldd tän nalla: koumm tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kuullâmpoodd (Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ vuʹvdd, Aanar vuʹvdd, Vuâčč vuʹvdd da jeeʹres Lääʹddjânnam), õhtt aanarsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd, õhtt nuõrttsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd di õhtt lääʹddǩiõllsaž kuullâmpodd. Nuõrisuåvtõs jäʹrjsti še jiijjâs kuullâmpoodd sääʹmnuõrid.

Ougglõskuullmõõžži lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti vueiʹttemvuõđ õlmmeed vuäinnmõõžžâs komissaarân eʹtǩǩuum oummid kuõskeeʹl še teʹlfoonâst di neʹttpååʹšt da pååʹšt mieʹldd.

Ougglõskuullmõõžži saaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmji psykiaatrlaž puõccihoiʹddjeei Niila Rahko da piisren Sääʹmteeʹǧǧ mieʹrräiggsaž plaaneei Heli Aikio. Kuullmõõžžin lij norrum raportt, koʹst vääʹldet lokku oummi õlmmeem vuäinnmõõžžid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaarin kaiʹbbjum jiõččvuõđin da silttummšest, di eʹtǩǩuum oummid uvddum tuärjjõõzz. Rapoortâst lie valddum lokku puk 17.11.2020 mõõneeʹst puättam beäʹlvälddmõõžž.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Komissio vuäzzliʹžžen Sääʹmtegga eʹtǩǩuum oummu da vuâđđtõõllmõõžž

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto teʹl. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei Laura Olsén-Ljetoff teʹl. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi