Saamelaiskäräjät valitsi totuus- ja sovintokomission komissaareiksi Anni-Siiri Länsmanin ja Heikki Palton

Saamelaiskäräjien kokous valitsi 30.9.2022 saamelaisten totuus- ja sovintokomission komission jäseniksi eli komissaareiksi yliopistolehtori, Oulun ylipiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsmanin ja poronhoitaja, yrittäjä Heikki Palton.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtiosihteeri Henrik Haapajärveä. Kokous äänesti aluksi Saamelaiskäräjien hallituksen ja varajäsen Matti Aikion esitysten välillä. Hallitus esitti, että täyskokous ratkaisee uudelleen totuus- ja sovintokomission komissaarien nimittämistä koskevan asian, asiassa ilmenneiden uusien tietojen pohjalta sekä päättää mahdollisista muista jatkotoimista. Saamelaiskäräjien aiemmassa päätöksessään esittämää taukoa ei ollut mahdollista laittaa täytäntöön sillä tavoin kuin täyskokous päätti elokuussa. Hallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 11-7 (1 tyhjä ääni).

Seuraavaksi kokous eteni neuvottelujen jälkeen komissaarien valintaan. Pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Anni-Siiri Länsmanin ja Anne Nuorgamin välillä. Länsman valittiin komissaariksi äänin 10-4 (2 tyhjää ääntä). Inarinsaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Juha Lassilan ja Heikki Palton välillä. Lassila ja Paltto saivat molemmat 6 ääntä (4 tyhjää ääntä). Paltto valittiin komissaariksi arvonnan tuloksena. Saamelaiskäräjälain 18 §:n mukaan vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Saamelaiskäräjien jäsenet Ulla-Maarit Magga ja Tauno Ljetoff suorittavat arvontaa.

Saamelaiskäräjien hallitus palautti saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle, koska täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy. Saamelaiskäräjien kokous päätti edellisessä kokouksessa 9.8.2022 siirtää komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon.

Hallitus varasi mahdollisuuden saamelaisyhdistyksille ja yksityisille saamelaisille henkilöille tulla kuulluksi ja kertoa näkemyksensä Saamelaiskäräjille totuus- ja sovintokomission työn jatkon suhteen. Määräaikaan mennessä Saamelaiskäräjille toimitettiin yhteensä 32 kannanottoa. Kannanotot olivat nähtävillä kokouksessa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron komissaarin tehtävistä 25.5.2022 lukien. 

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Kalle Varis
Lakimiessihteeri
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien hallitus palauttaa totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 31.8.2022 palauttaa saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle. Täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy.  Hallitus päätti lisäksi kuulla kirjallisesti saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia asiassa. 

Hallitus totesi, ettei Saamelaiskäräjien kokouksen päätös siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa prosessin jatkon osalta erätauko ole kaikilta osin täytäntöönpantavissa. Totuus- ja sovintokomission työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistään ja työ tältä osin päättyy. 

Tämä tieto ei ole ollut Saamelaiskäräjien täyskokouksen käytettävissä päätöstä tehtäessä ja tästä syystä hallitus päätti palauttaa asian Saamelaiskäräjien täyskokoukselle uudelleen ratkaistavaksi. Saamelaiskäräjien hallitus alkaa valmistelemaan syyskuun lopussa pidettävää ylimääräistä täyskokousta totuus- ja sovintokomission työhön liittyen. 

Hallitus tukee Kolttien kyläkokouksen toivetta jatkaa prosessia kolttasaamelaisten osalta. Hallitus toivoo, että totuus- ja sovintokomission työtä edistetään kolttasaamelaisten osalta Saamelaiskäräjien täyskokouksen päätöksestä huolimatta. 

Hallitus pyytää kirjallisia kommentteja  

Saamelaiskäräjien hallitus kannustaa saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia antamaan kirjallisia kommentteja saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteeseen sekä uusien komissaarien valintaan liittyen. 

Kommentit voi lähettää saamelaiskäräjien kirjaamoon 19.9.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse info@samediggi.fi tai postitse osoitteeseen Saamelaiskäräjät, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari. 

Saamelaiskäräjien kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Saamelaiskäräjät siirtää komissaarien valintaa eteenpäin

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa tiistaina 9.8.2022 siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon. Tauon aikana selvitetään rauhassa, millä tavoin prosessia voidaan jatkaa ja jatketaan myös sen selvittämistä, mitä saamelainen yhteisö asiasta ajattelee.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti hallituksen esityksen ja varajäsen Matti Aikion esityksen välillä. Aikion esitys komissaarien valinnan siirtämisestä eteenpäin voitti äänin 10-9. Hallituksen esitys täyskokoukselle oli, että kokous nimeää kaksi uutta komissaaria, joista toinen edustaa inarinsaamen kieliryhmää ja toinen pohjoissaamen kieliryhmää sekä päättää tarvittaessa muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen.

Saamelaiskäräjät päätti edellisessä kokouksessa kesäkuussa 2022 tukea totuus- ja sovintokomission jatkamista. Kokous kuuli ennen päätöksentekoa asiantuntijoina Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä, viittä saamelaisten totuus- ja sovintokomission alun perin nimettyä jäsentä sekä yhtä komission sihteeristön suunnittelijaa.

– Meidän täytyy täyskokouksen linjan mukaisesti lähteä selvittämään syvemmin näkökulmia saamelaisesta yhteiskunnasta sekä totuus- ja sovintoprosessin jatkosta. Jäsenistöstä nousi esille huomioita komissaarivaihtoehtojen määrästä sekä prosessin edistämisen edellytyksistä, kun esitys saamelaiskäräjälaista ei ole edennyt vielä eduskunnan käsittelyyn, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Seurujärvelle ja Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien.  

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien yleiskokous uusien totuus- ja sovintokomission komissaarien valitsemiseksi järjestetään 9.8.2022

Saamelaiskäräjät tukee saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkamista – komissaarit valitaan ylimääräisessä täyskokouksessa elokuussa 

Saamelaiskäräjien kokous päätti 23.6.2022 tukea saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkamista, mutta valitsee kaksi komissaaria elokuussa pidettävässä ylimääräisessä täyskokouksessa. Ylimääräinen kokous järjestetään etäyhteyksin. 

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa asiantuntijoina Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä, viittä saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon alun perin nimettyä jäsentä sekä yhtä komission sihteeristön suunnittelijaa.  

– Kävimme Saamelaiskäräjien kokouksessa perusteellisen keskustelun totuus- ja sovintokomission työn jatkosta, ja jäsenien keskuudessa komission jatkosta oli myös eriäviä näkemyksiä. Tulemme jatkamaan asian käsittelyä elokuussa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Seurujärvelle ja Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien.  

Saamelaiskäräjien tiedote 13.6.2022: Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Anni Koivisto 
I varapuheenjohtaja 
040 415 5969 
anni.koivisto@samediggi.fi  

Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Kevään 2022 aikana molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit ovat eronneet luottamustoimestaan ja myös komission pääsihteeri on jättänyt tehtävänsä. Saamelaiskäräjillä tilannetta käydään läpi huolella. Asiaa käsiteltiin 8.6.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa, jossa päätettiin myös asian viemisestä päätettäväksi Saamelaiskäräjien kokoukselle.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin Valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti.  Kevään 2022 aikana totuus- ja sovintokomissio on järjestänyt asiantuntijakuulemisia, joihin on kutsuttu myös Saamelaiskäräjien yksittäisiä virkamiehiä kuultavaksi. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio tapasi ensimmäistä kertaa Saamelaiskäräjien hallitusta 9.5.2022 järjestetyssä tapaamisessa. 

Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen ovat pyytäneet vapautusta komissaarin tehtävästään Valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien. Komission pääsihteeri ilmoitti valtioneuvoston kanslialle koeajan purkamisesta Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin virasta 22.5.2022 lähtien.

Komission asettajatahojen, eli Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen sekä Valtioneuvoston kanslian edustajat ovat keskustelleet komissiossa tapahtuneista muutoksista ja jatkotoimista touko-kesäkuussa 2022 neljään otteeseen 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 ja 2.6.2022. Lisäksi komission asettaneet tahot ovat 18.5.2022 kuulleet vallitsevasta tilanteesta kaikkia viittä alun perin komissaareiksi nimettyä henkilöä sekä 25.5.2022 kolmea sihteeristön suunnittelijaa.

– Saamelaiskäräjät suhtautuu tilanteeseen vakavasti. On tarpeen voida muodostaa ensin riittävä tilannekuva tapahtumista ja sen perusteella arvioida, minkälaisia ratkaisuja prosessin jatkaminen vaatii, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Totuus- ja sovintokomission jatkosta päätetään Saamelaiskäräjien kokouksessa

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli totuus- ja sovintokomission tilanteesta ja jatkotoimista kokouksessaan 8.6.2022. Hallitus päätti kutsua 23.6.2022 pidettävään Saamelaiskäräjien kokoukseen kuultaviksi kaikki viisi totuus- ja sovintokomissioon alun perin nimettyä jäsentä, totuus- ja sovintokomission sihteeristön suunnittelijat, sekä tehtävänsä jättäneen pääsihteerin. Lisäksi Saamelaiskäräjien kokoukseen kutsutaan kuultavaksi saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluyksikön hankejohtaja Heidi Eriksen.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti viedä täyskokouksen myös uusien komissaarien valinnan eronneiden komissaarien tilalle ja tarvittaessa päätöksen muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen. Lisäksi hallitus kehottaa puheenjohtajistoa neuvottelemaan prosessin eri osapuolten kanssa toimenpiteistä, joilla varmistetaan prosessin onnistumismahdollisuudet ja toimintaedellytykset. Puheenjohtajisto raportoi täyskokoukselle ajankohtaisen tilanteen.

– Tilanteen ja kokonaiskuvan selventämiseksi näemme tärkeäksi, että Saamelaiskäräjien jäsenille on mahdollisuus kuulla totuus- ja sovintokomission työssä tähän asti mukana olleita henkilöitä sekä myös saamelaisten psykososiaalisen tuen asiantuntijaa. Tämän jälkeen Saamelaiskäräjien jäsenet voivat toivottavasti paremmin arvioida uusien komissaarien nimeämistä ja tarvittavia toimenpiteitä, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Puheenjohtaja Juuso painottaa Saamen kansan luottamuksen merkitystä totuus- ja sovintoprosessin onnistumiseksi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso piti yhden avauspuheenvuoroista tänään 8.2.2022 järjestettävässä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission aloitusseminaarissa. Puheenvuorossa Juuso korosti, että hän näkee totuus- ja sovintoprosessin onnistumisen kannalta yhtenä tärkeimmistä elementeistä Saamen kansan luottamuksen prosessia kohtaan.

– Luottamuksen rakentaminen ei välttämättä ole helppo tehtävä ja se voi viedä aikaa. Sen lisäksi, että Saamen kansan tulee voida luottaa komissioon, on meidän voitava luottaa myös Suomen valtioon ja päättäjiin. Meidän on voitava luottaa siihen, että tästä prosessista seuraa muutos kohti parempaa ja myös saamelaisten näkökulmasta oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, toteaa Juuso puheessaan.

Lue puhe täältä.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio aloittaa työnsä Suomessa

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta. Työtä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi on jatkettu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti.

Asiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen edustajien kanssa. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. 

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa
Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa 28.10.2021. Kuva: Laura Kotila | valtioneuvoston kanslia

”Toivotan menestystä Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle sen tärkeässä työssä. Yhteinen tavoitteemme on, että komission työn seurauksena vuoropuhelu ja luottamus saamelaisten ja valtion välillä lisääntyy. Vain ymmärtämällä mitä saamelaiset ovat kokeneet, voimme aidosti löytää ratkaisuja tulevaisuuteen”, pääministeri Sanna Marin sanoo.

”Tänään käynnistyy merkittävä työ saamelaisten kohtaaman syrjinnän sekä valtion sulauttamispolitiikan aiheuttamien seurauksien selvittämiseksi. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien tunnustaminen ja toimeenpano takkuaa Suomessa edelleen. Toivon, että tämän raskaan prosessin läpikäymisestä seuraa konkreettisia toimenpiteitä, jotka aidosti edistävät saamelaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

”Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio tulee tekemään tärkeää ja samalla myös raskasta työtä. Komission työn alkaessa on jo useamman vuoden huolellinen valmistelutyö saamelaisten ja valtion välisen ymmärryksen ja luottamuksen lisäämiseksi takana. Toivomme komission työlle menestystä ja riittäviä resursseja onnistumisen turvaamiseksi”, sanoo Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Siihen kuuluuviisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komission jäsenet ovat: 

  • väitöskirjatutkija, oikeustieteiden kandidaatti Heikki J. Hyvärinen
  • hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoff
  • arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen
  • työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka
  • filosofian maisteri Miina Seurujärvi 

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin päämääränä on:

  • Tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia.
  • Selvittää, miten tämä vaikuttaa saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa.
  • Ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.
  • Lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. 

Tarkoituksena on myös, että totuus- ja sovintoprosessin tuloksena Suomen valtio kantaa vastuuta ja yhdessä Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Psykososiaalinen tuki on olennainen osa Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin toteutumista.

Komissio laatii työstään raportin, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia. Raportti luovutetaan valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle 30.11.2023 mennessä. 

Saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu Suomessa perustuslaissa. Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Kansainväliset esikuvat

Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi tai totuus- ja sovintokomissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Totuus- ja sovintokomissioita on toteutettu noin 40 maassa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, suunnittelija Maiju Ranta, p. 029 160 272, valtioneuvoston kanslia

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, p. 040 687 3394

kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297

Saamelaiskäräjät hyväksyi valtion esitykset komissaariehdokkaiksi

Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan 18.2.2021 yksimielisesti valtion esittämät totuus- ja sovintokomission komissaariehdokkaat. Valtion komissaariehdokkaat ovat arkkipiispa emeritus, TT Kari Mäkinen ja työelämäprofessori, OTT Hannele Pokka. 

Valtion komissaariehdokkaiden kartoitusta on tehty virkamiesvalmisteluna ja asia käsiteltiin Saamelaiskäräjien kokouksessa ei-julkisena asiana, sillä asian käsittely on edelleen kesken. Kolttien kyläkokoukset käsittelivät asiaa 20.-21.2.2021.   

Seuraavaksi komission jäsenten yhteensovittamista jatketaan Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Totuus- ja sovintokomission jäsenet nimitetään tehtäväänsä komission asettamisen yhteydessä.  

Lisätietoja asiasta Saamelaiskäräjien nettisivuilta.

Saamelaiskäräjien kokouksen 1/2021 pöytäkirja  

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi eli komissaareiksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä. Kolttien kyläkokous on päättänyt esittää komission jäseneksi Irja Jefremoffia. Lisäksi valtioneuvoston esityksestä valitaan kaksi jäsentä komissioon.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtioneuvoston edustajina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia ja ulkoministeri Pekka Haavistoa, Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivistoa, kuulemistilaisuuksien puheenjohtaja Niila Rahkoa sekä suunnittelija Heli Aikiota. Saamelaiskäräjien kokous äänesti päätöksestä.

Ennen komissaarien nimittämistä Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja valtioneuvosto tekevät komissaariehdokkaiden yhteensovittamisen. Totuus- ja sovintokomission jäsenten tulee olla laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät ja pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus. Komission asettaa valtioneuvosto tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa ja komission on tarkoitus aloittaa työnsä vuoden 2021 aikana.

Saamelaiskäräjät pyysi saamelaisyhteisöltä esityksiä komissaareiksi, jotka yhteisö katsoo sopiviksi tehtävään ja joiden suostumus tehtävään on etukäteen varmistettu. Esitykset tuli perustella. Määräaikaan mennessä komission jäseniksi tuli yhteensä 16 esitystä, 14 Saamelaiskäräjille ja kaksi Kolttien kyläkokoukselle. Esitettyjä henkilöitä oli yhteensä 10, joista 9 henkilöä on esitetty Saamelaiskäräjille.

Lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti kuulemisia esitettyjen komissaarien valinnasta. Kuulemistilaisuudet järjestettiin etäyhteyksin koronatilanteen vuoksi. Kuulemistilaisuudet järjestettiin kieliryhmittäin seuraavasti: kolme pohjoissaamenkielistä kuulemistilaisuutta (Utsjoen ja Enontekiön alue, Inarin alue, Vuotson alue ja muu Suomi), yksi inarinsaamenkielinen kuulemistilaisuus, yksi koltansaamenkielinen kuulemistilaisuus sekä yksi suomenkielinen kuulemistilaisuus. Myös nuorisoneuvosto järjesti oman kuulemistilaisuuden saamelaisnuorille.

Etäkuulemisten lisäksi Saamelaiskäräjät järjesti mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä komissaariehdokkaita koskien myös puhelimitse sekä sähköpostitse ja postitse.

Etäkuulemisten puheenjohtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja Niila Rahko ja sihteerinä Saamelaiskäräjien määräaikainen suunnittelija Heli Aikio. Kuulemisista on koostettu raportti, jossa huomioidaan ihmisten esittämät näkemykset totuus- ja sovintokomissaareilta vaadittavista ominaisuuksista ja osaamisesta, sekä ehdolla oleville henkilöille osoitettu tuki. Raportissa on huomioitu kaikki 17.11.2020 mennessä tulleet kannanotot.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Komission jäseneksi Saamelaiskäräjille esitetyt henkilöt ja perustelut

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi