Kela ja sámediggi ođasmahttet oktasašbargosoahpamuša – soahpamušain linnjáduvvo Kela sámegielat bálvalusaid ovddideapmi

Kela ja sámediggi ráđđádallet oktasašbarggus sámiid sosiáladorvvu buorideami várás. Deaivvadeamis, mii lágiduvvo Anáris, ođasmahtto maiddái Kela ja sámedikki 30 jagi deavdi oktasašbargosoahpamuš.

Kela ja sámedikki ovddasteaddjit deaivvadit Anáris sámekulturguovddáš Sajosis duorastaga 18.11. Deaivvadeami dárkkuhussan lea ráđđádallat das, man láhkai Kela ja sámediggi sáhttet ovttas ovddidit sámiid sosiáladorvvu ja sámi giellalága ollašuvvama Kela bálvalusain.

Deaivvadeamis ođasmahtto seammá háve Kela ja sámedikki 30 jagi deavdi oktasašbargosoahpamuš. Kela lea leamaš vuosttas almmolaš bálvalusa doaibmi, gii lea bargan bálvalusaid ovddideami guoski oktasašbargosoahpamuša sámedikkiin.

Kela bajimuš hoavda Outi Antila oassálastá ráđđádallamiidda Anáris. Antila atná oktasašbarggu sámedikkiin dehálažžan, danin go dat veahkeha Kela čuovvut systemáhtalaččat ovttaveardásaš áššedikšuma ollašuvvama.

– Ođđa soahpamuš linnjáda ovddibu dárkilabbot ja viidásabbot Kela sámegielat bálvalusaid ovddidanulbmiliid, muitala Antila.

– Kela ja sámedikki oktasašbargosoahpamuš láhčá vuođu duođalaš ovttaveardásašvuođa ollašuvvamii geavadis. Lea dehálaš, ahte sápmelaš sáhtášii boahttevuođas dikšut Kela-ášši iežas eatnigielain – maiddái elektrovnnalaččat, gávnnaha sámedikki I várreságajođiheaddji Anni Koivisto.

Kela ja sámedikki ođasmahtton oktasašbargosoahpamušas sohppojuvvo ee čuovvovaš áššiid birra:

 • Kela geahččala ulbmildiđolaččat ovddidit sámi giellalága ollašuvvama geavadis.
 • Kela ovddida aktiivvalaččat sámegielat bálvalusaid, nu ahte mielde neahttaáššedikšun.
 • Kela jorgalahttá sámegillii skoviid ja elektrovnnalaš áššedikšuma áššebáhpáriid.
 • Kela juohká dieđuid sámegielat bálvalusain jeavddalaččat.
 • Sámediggi movttiidahttá sámegielagiid geavahit Kela sámegielat bálvalusaid.
 • Kela vuhtii váldá rekryterendoaimmain sámegiela dáiddu ja kulturdovdama.

Kela lea maŋimuš jagiid áigge ovddidan aktiivvalaččat sámegielat bálvalusaid. Kela olggos attii sámegielat neahttasiidduid 2019-2020 ja fállá maiddái Elämässä.fi – siidduin áššedikšunneavvagiid sámegillii. Lassin Kelas sáhttá printet brošyraid ja 30 ovdoskovi sámegillii. Kela fállá beaivválaččat telefon- ja gáiddusbálvaleami davvisámegillii. Kelas lea bargán maiddái sámegielat diehtojuohkima áššedovdi jagi 2020 rájes.

Kela ja sámedikki čuovvovaš deaivvadeami isidastá Kela, ja deaivvadeapmi lágiduvvo Helssegis skábmamánus 2022.

Lassidieđut mediai

Antti Jussila, Kela, áššehasa lagašbálvalusaid boađusovttadaga hoavda, t. 040 834 5703

Anni Koivisto, sámedikki I várreságajođiheaddji, anni.koivisto@samediggi.fi, t. 040 415 5969

Davviriikkalaš webinári 31.8.-1.9: Eamiálbmogiidda gullevaš lámisolbmuid ja muitobuohcciid vuoigatvuođat ja kultursensitiivvalaš bálvalusat

Bures boahtin davviriikkalaš webinárii, gos gieđahallojit eamiálbmogiidda gullevaš lámisolbmuid ja muitobuohcciid vuoigatvuođat ja maiddái dan guovllu bálvalusfálaldat, mat váldet vuhtii giella- ja kulturbirrasa.

Seminára, mii dollojuvvo 31.8.-1.9.2021, lea rabas buohkaide fáttás beroštuvvan olbmuide ja lea mávssuheapme, muhto dasa galgá almmuhit iežas. Seminára lea eaŋgalsgielat ja dat tulkojuvvo davvisámegillii.

Almmuheapmi ja dáhpáhusa dieđut:

Indigenous peoples: language, culture, and life cycle (Davviriikkalaš buresveadjinguovddáš) 

Dilálašvuohta lea Suoma davviriikkalaš ministtarráđi ságajođihanbaji oassi. Seminára ordnejuvvo Davviriikkalaš buresveadjinguovddáža vuollásaš davviriikkalaš dementiijafierpmádaga ja lápmásiidsuorggi davviriikkalaš oktasašbargoráđi oktasašbargun. Lágideaddjin doibmet sosiála- ja dearvvasvuođaministeriija, Dearvvasvuođa ja buresveadjima lágádus (THL), Sámediggi, Sámisoster, lápmásiid vuoigatvuođaid ráđđádallangoddi (VANE) ja Olmmošriekteguovddáš.

Liekkus bures boahtin!

Poske sámeossodat kárte dieđuid sámegielat priváhta ja goalmmát sektora sode-suorggi bargiiguin

Priváhta dahje goalmmát sektora sámegielat sode-bargi, vástit jearahallamii!

Poske sámeossodat kárte ovttasbarggus Sámedikkiin, Boahttevuođa Sode-guovddáš -fidnuin, Sode-ráhkadusođastus Lappis -fidnuin ja Lappi buohccedikšunbiiren sámegielat sosiála-, dearvvasvuođa- ja buresveadjinsuorggi bargiid priváhta ja goalmmát sektoris.

Kártenbargu ulbmilin lea, ahte boahttevuođas sáhttá sihkkarastit sámegielat bálvalusaid fidnenvejolašvuođaid maid priváhta bálvalusbuvttadeaddjiid ja goalmmát sektora buvttadan bálvalussan. 23.6.2021 dohkkehuvvon sode-ođastusas lea dorvvastuvvon buresveadjinguovlluid vuoigatvuohta háhkat bálvalusaid priváhta bálvalanbuvttadeaddjis, juos dasa lea dárbu, vai bálvalusaid fidne áššáigullevaččat ja dikšojuvvojit ovttaveardásaččat.

Kárten ollašuvvo Webrobol- gažademiin, mii gávdno suomagillii dáppe (liŋka leahkkasa gažadeami ođđa siidui).

Gažadeapmái sáhtát vástidit maiddái man beare Suomas hallojuvvon sámgillii (liŋka leahkkasa gažadeami ođđa siidui).
Davvisámegillii

Anárašgillii

Nuortalašgillii

 

Lassedieđut:
Ida Pirttijärvi,
Poske sámeossodaga má. plánejeaddji
010 839 3127
ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi

Sámediggi almmuha ohcan láhkai Sámedikki oktavuođas doaibmi Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža sámeossodaga plánejeaddji virgesadjásašvuođa

Bargu ollašuhtto oasseáigásažžan 70 %:a bargoáiggiin. Bargu álgá dalán ja bistá 31.7.2021 rádjai. Sámeovttadat vástida sámiid buresveadjinbálvalusaid ovddideamis, mii lea Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža riikkadási sierrabargu. Plánejeaddji barggut leat meroštallon Sámedikki bargoortnegis.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea virggi eaktudan skuvlejupmi ja lassin eaktuduvvo sámegiela dáidu (ásahus  ceavzilis 1727/95).  Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit heivvolaš allaskuvladutkkus, doarvái buorre sosiálafuolahusa ja sámekultuvrra dovdamuš sihke hárjánupmi ovddidanbarggus. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/II mielde (vuođđobálká 2 680,50 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit 24 %:a sámeguovllu lassi ja ahkelasit bargojagiid mielde.

Ohcamušaid mildosiiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c199b265 19.5.2021 rádjai.

Lassidieđuid barggus oažžu hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemis tel. 010 839 3106.

Anáris 5.5.2021 Sámediggi

Sode-suorggis vátni sámegielaid ja kultuvrra máhtuin – gažademiin čielggadit dárbbu dievasmahttinskuvlejupmái

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš (Poske) čielggada gažademiin, makkár sámegielaide ja sámekultuvrii laktáseaddji máhttindárbbut sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátlaččain leat. Bohtosiid vuođul ollašuhtto sosiála- ja dearvvašvuođasuorgái heivehuvvon ámmátlaš dievasmahttinskuvlejupmi. Gažadeapmi lea oassi Lappi universitehta, Lappi ámmátallaskuvlla ja Poske ollašuhttán Máŋggasuorggat ja -dieđalaš máhttu sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ámmátolbmuide (MoniSoTe)-fitnus (ESR-ruhtadan). Dan ulbmilin lea oažžut dieđu Lappi guovllu sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ámmátlaččaid máŋggasuorggat máhttindárbbuin.

Bargoeallima áigeguovdilis máhttindárbbuide geahččalit vástidit máŋggasuorggat ja -dieđalaš ámmátlaš dievasmahttinskuvlejumiin. Dainna nannejit maid sámegielaide ja kultuvrii laktáseaddji máhtuid sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusas.

”Mii sávvat, ahte go čielggadit máhttindárbbuid ja ordnet lasseskuvlejumi, sáhtášeimmet doarjut diekkár bálvalusaid ollašuhttima, mainna váldit sámi áššehasaid ja pasieanttaid dárbbuid buorebut vuhtii go ovdal. Mii leat beroštuvvan sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátlaččaid máhtuin oalle viidát: sihke giellamáhtus ja ámmátlaš máhtuin”, muitala Poske sámeossodaga plánejeaddji Lydia Heikkilä.

Lydia Heikkilä lea fuolas dála dilis, go sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi bargiid máhtuin eai leat dárkilis dieđut. ”Mis lea vátni sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi bargiin, muhto seammá áigge sáhttá geavvat nu, ahte mii eat máhte ávkkástallat buot sámegielat ámmátlaččat máhtuid olles viidodagas”, son suokkarda.

Heikkilä oaidná sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi máhttindárbbuid čielggadeami dehálažžan erenomážit sode-ođastusa dihte. ”Sode-ođastus rievdá vugiid ordnet buot sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid. Sámegielat ámmátlaččaid máhttindárbbuid čielggadeami veahkeha min plánet boahttevuhtii diekkár sámegielat bálvalusaid, mat vástidit buorebut sámeservoša dárbbuide”.

Gažadeapmái sáhttá vástidit čujuhusas https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4

Vástidanáigi lea 22.9.2020 rádjái.

Lassedieđut

Lydia Heikkilä
Plánejeaddji
Davvi Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš, sámeossodat
lydia.heikkila(at)samediggi.fi
tel. 040 592 5531

        

Sámediggi deaivá ministtar Kiuru sode-áššiin – bálvalusaid dáládili dorvvasteapmi ii leat doarvái buorre mihttomearri

Sámediggi deaivá bearaš- ja vuođđobálvalusministtar Kiuru otne borgemánu 17. beaivve Roavvenjárggas ráđđehusa sode-eanangoddedeaivvademiid oktavuođas.  Deaivvadeamis Sámediggi ovdanbuktá ee. ovttaveardásašvuođa ja sámiid gielalaš vuoigatvuođaid ollašuvvama ja doarvái buori ja čuozihuvvon ruhtadeami dorvvasteami sámiid bálvalusaid oasil sode-ođastusas. 

Sámedikki ovddasteaddjit oassálastet Roavvenjárggas 17.8.2020 ráđđehusa sode-eanangoddedeaivvademiid dilálašvuhtii, man maŋŋel sii deivet bearaš- ja vuođđobálvalusministtar Krista Kiuru. Sámediggi álggahii geassemánus kampánjja ovttaveardásaš sode-bálvalusaid ovdii, ja čalmmustahttá kampánjja sága dál maid ministarii.

– Ovttaveardásašvuođa ollašuvvan sámiid buohta eaktuda positiivvalaš sierradoaimmaid, dasgo sámegielat bálvalusat ja bálvalusat kultuvrra mielde eai ollašuva doarvái bures dálá dilis. Dán dáfus dáládili dorvvasteapmi ii leat doarvái buorre mihttomearri, muhto baicca sode-ođastusa joatkkaválmmaštallamiin galgá duođalaččat váldit vuhtii sámiid gielalaš ja vuođđolágalaš vuoigatvuođaid ollašuvvama, linnje Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso.

–  Sámiide galgá lassin dorvvastit doarvái buori sajádaga eamiálbmogin váikkuhit alcceseaset guoski áššiide, dasgo sámit eai leat dušše našuvnnalaš giellaunnitlohku, joatká Juuso.

Suoma ráđđehusa álggahan sode-ođastusa mihttomearri lea, ahte sode-bálvalusat ollašuhttojuvvojit ovttaveardásaččat buohkaide. Sámediggi háliida leat mielde ovddideame sode-ođastusa nu, ahte maiddái sápmelaččaid dárbbut dovdájuvvojit ja váldojuvvojit ođastusas vuhtii. Sámeálbmoga vuordámušaide sávvet cealkámušjorrosa áigge oinnolašvuođa, ja dan mielde dárbbašlaš divuhusaid láhkaevttohusaide.

Sámediggi čalmmustahttá kampánjjastis, ahte ovttaveardásašvuohta ii mearkkaš dan, ahte seammalágan bálvalusat fállojuvvojit buohkaide, muhto baicca dan, ahte áššehasaid iešguđetlágan dárbbut váldojuvvojit vuhtii. Sápmelaččaid oasil ovttaveardásašvuohta ollašuvvá, go sápmelaččat ožžot bálvalusaid iežaset gillii ja nu, ahte sámi kulturduogáš váldojuvvo vuhtii, dahjege sode-bálvalusain dat eaktudivččii dađi lági mielde dihto áššiid oasil positiivvalaš sierrameannudeami.

Oahpásmuva Sámedikki kampánjii ovttaveardásaš sode-bálvalusaid birra čujuhusas www.samediggi.fi/sote-uudistus.

Oassálastte ságastallamii sosiála medias dovddaldagaiguin: #sodeođastus #sápmelaččat #ovttaveardásašvuohta

 

Lassedieđut:

ságadoalli Tuomas Aslak Juuso tlf. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II várreságadoalli Leo Aikio tlf. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

sosiála- ja dearvvašvuođačálli Anne Länsman-Magga tlf. 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Sámi álbmotbeaivi 6.2.

Sámediggi ordne rabas uvssaid beaivve Anára Sajosis sámi álbmotbeaivve 6.2.2020 dmu 11-15. Boađe oahpásmuvvat Sámedikki doaimmaide!

Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdan buktet doaimmaset Sajosis. Sámediggi fállá gussiide ávvokáfe ja Sajosa restoráŋŋa Čaijus sáhttá oastit álbmotbeaivve lunšša.

Sámi álbmotbeaivvi 6.2. prográmma Anáris

Bures boahtin buohkaide!

diibmu 7.00 rájes
Yle Sápmi sádde sámegielat rádioprográmma golmma sámegillii.
Neahttarádio: yle.fi/sapmi

9 Leavgga rohtten leavgastággui ja Sámi soga lávlla, SIIDA

9-17 Siidda čájáhusaide lea nuvttá sisabeassan oppa beaivvi, SIIDA

9.30-11 SAJOS, auditoria
• Anára skuvlla sámeluohkát lávlot, čájáhallet ja dánsejit.
• Ovttaslávlun ja musihkka, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu
• Filbma, Sámi oahpahusguovddáš

10.30-13 Sámi álbmotbeaivvi mállásat, Anára SEARVEGODDEDÁLLU, Sámi Soster rs ja Anára searvegoddi

11-15 SAJOS
• Sámedikki rabas uvssat. Sámediggi fállá gussiide ávvokáfe.
• Sámi arkiivva rabas uvssat

12 ”Njuvčča soajáiguin – Girječálli Yrjö Kokko luottain”, Yrjö Kokko -searvi/Ilkka Vaura, SAJOS

12 Siida ođasmuvvá 2020-2022, SIIDDA auditorias

12.30 Seailluhit Sámi árbbi, pop up -čájáhusa rahpan, SIIDDA loktafeaskáris

13- Bisppameassu, Anára searvegoddi, Anára sámegirku
Meassu maŋŋá girkokáffe searvegoddedálus, SámiSoster rs ja Anára searvegoddi

18 Filbmaeahket, SAJOS
Filbmaeahket ordnejuvvo ovttasbarggus Sámi dáidaga doarjjasearvvi Visuálalaš Sápmi -Leader prošeavttain.

 • Siuttajoen erotus 2019, 2 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suopma
 • Čáhcerávga 2019, 5 min, Suvi West, Sápmi / Suopma
 • Seavdnjadasa ja čuovgga gaskka 2019, 7 min, Sara Beate Eira Person, Sápmi / Norga
 • Jearrat máttaráhkus 2019, 4 min, Marja Viitahuhta / Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Sápmi / Suopma
 • Eadni, juoiggastivččet go? 2019, 9 min, Máret Inger Aslaksdatter Anti, Sápmi / Norga
 • Bántafáŋga 2019, kesto 4 min, Ingá Márjá Sarre, Sápmi / Norga
 • dissociate (gáidat / máhccat) 2019, 3 min, Sunna Nousuniemi, Sápmi / Suopma
 • Jaakko Gauriloff – Laulan sinulle 2019, 12, Heli Valkama, Sápmi / Suopma
 • Giitu giitu 2019, kesto 6 min, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norga
 • Sámás muinna 2019, kesto 3 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suopma
 • Fanas Jovnna 2019, kesto 9 min, Sakari Maliniemi, Sápmi / Suopma
 • Ribadit 2019, kesto 10 min, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norga

   

      

 

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

 

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargit čoahkkanit Sajosis

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiid oktasaš deaivvadeapmi lágiduvvo jahkásaččat. Dán jagi deaivvadeamis lea dárkkuhus guorahallat ovttas sámiid palliatiiva divššu ja mieđuštandivššu iešvuođaid ja boahttevuođa ovddidandárbbuid sihke gieđahallat eará áigeguovdilis áššiid.

”Oktasaš deaivvademiid dárkkuhussan lea doarjut sámegielat bargiid kultuvrra mieldásaš bargovuogi ja barggus veadjima veardásašdoarjaga bokte. Dán jagi deaivvadeapmái oassálaste sámegielat boarrásiidbargit juohke sámeguovllu gielddas ja Sámisoster rs:s”, muitala deaivvadeami lágideamis vástidan Sámedikki hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Oktasaš deaivvadeamis sámiid palliatiiva divššus ja mieđuštandivššu iešvuođain leaba muitaleamen Sámiid boarrásiidbálvalusaid ovddidanguovddáža hoavda Kristine Gaup-Grønmo ja buohccedivššár Ellen Inga Eira Kárášjogas.

Oktasaš deaivvadeami jahkásaš ordnemis vástida Sámediggi ja deaivvadeapmi lea dárkkuhuvvon buot sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiide.

 

Lassidieđut

Hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Ruhtaministeriija čielggada Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu

Ruhtaministeriija ásahii Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu guoski čielggadanprojeavtta áigodahkii 15.5.-31.12.2019. Projeavtta ulbmilin lea lasihit dieđu Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga gielddaid ássiid ja eiseváldeoktasašbarggu sihke erenomážit sámegielat bálvalusaid perspektiivvas.

Sámedikki ovddasteaddji čielggadanprojeavtta stivrenjoavkkus lea Sámedikki ja stivrra lahttu Magreta Sara ja várrelahttun II várreságadoalli Tuomas Aslak Juuso. Projeavtta čállingoddái gullaba hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi ja ealáhusčálli Sarita Kämäräinen. ”Geasi áigge čállingottis lea oaivil čohkket riikkaidgaskasaš soahpamušaid ja láhkaásaheami, mat laktásit Suoma ja Norgga gaskasaš rádjaoktasašbargui, sihke listet rádjaoktasašbarggu hástalusaid sierra doaibmasurggiin”, muitala ealáhusčálli Sarita Kämäräinen.

Sámedikki dán doaibmabaji mihttomeriide gullá caggat sámegielat bálvalusbuvttadeami rádjaoktasašbarggu eastagiid. “Dát projeakta doarju oasiltis rádjaoktasašbarggu eakti ovdáneami ja vuordit, ahte projeavtta boađusin oažžut ovddosguvlui konkrehtalaš doaimmaid, mainna caggat rádjaeastagiid nu gielda- ja eiseváldedásis go láhkaásahandásis”, joatká hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Čielggadanprojeavtta ulbmilin lea lasihit dieđu Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga gielddaid ássiid ja eiseváldeoktasašbarggu sihke erenomážit sámegielat bálvalusaid perspektiivvas. Ulbmilin lea dahkat doaibmabidjoevttohusaid das, mo sáhttá caggat vejolaš almmolaš bálvalusaid geavaheapmái laktáseaddji váttisvuođaid ja mo ovddidit dáid bálvalusaid.

Oaivilin lea čielggadit sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa, gádjundoaimma ja oahpahusdoaimma virgeoapmahaččaid oktasašbarggu sihke dáid doaibmasurggiid guoski bálvalusaid fitnašuvvama ja geavahahttivuođa sihke bargofámu lihkadeami ja ealáhusdoaimma doaibmaeavttuid Suoma ja Norgga rádjaguovllus sihke dahkat dárbbu mielde dáidda guoski doaibmabidjoevttohusaid. Fuopmášupmi giddejuvvo áššiide, mat gusket sámegielat bálvalusaid ordnema ja fitnašuvvama. Oaivilin lea válmmaštallat Suoma ja Norgga gaskkas rájáid rasttildeaddji diliin almmolaš bálvalusaid fitnašuvvama ja geavahahttivuođa dillegovvádusa ja ovddideami vuloš áššiid.

Duogážis lea Davvi-Lappi gielddaid ja Sámedikki ovdanbuktin fuolla das, mo guovllu veahkadaga bálvalusdárbbuid sáhttá maiddái boahttevuođas váldit vuhtii ja dorvvastit ovttaveardásaččat. Čielggadusa dahkama várás ruhtaministeriija lea nammadan veahkkeprofessor, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä. Čielggadanolbmo barggu jođiha ja stivre stivrenjoavku, mii čohkiida ministeriijaid, Sámedikki, guovllu gielddaid, Lappi buohccedikšunbiire ja Lappi lihtu ovddasteaddjiin.

Lassediehtu čielggadanprojeavttas ruhtaministeriija siidduin: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM029:00/2019 

Lassediehtu

Hálddahushoavda Pia-Ruotsala Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, +358 10 839 3106

Ealáhusčálli Sarita Kämäräinen, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi, +358 40 186 7258