Saamelaiskäräjät vierailee Helsingissä sote-asioissa

Saamelaiskäräjät vierailee 11.-12.5.2022 Helsingissä sosiaali- ja terveysasioissa. Saamelaiskäräjät tapaa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin, Kelan pääjohtaja Outi Antilan sekä virkahenkilöitä sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kelasta ja Tilastokeskuksesta.

– Vierailu on tärkeä. Agendallamme on useita saamelaisten sosiaaliturvaan, sote-palveluihin ja tiedontuotantoon liittyviä kysymyksiä. Samalla kehitämme yhteistyötä ja viemme viestiä saamelaisille tärkeistä asioista, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Vierailuihin osallistuvat Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga, kieliturvasihteeri Anne-Kirste Aikio, elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri Sarita Kämäräinen sekä SámiPosken ma. suunnittelijat Lydia Heikkilä ja Riitta Lehtola-Kosonen. Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio osallistuu tapaamiseen Kelan kanssa.

Saamelaiskäräjien ja Kelan vuosittaiset neuvottelut

Saamelaiskäräjien ja Kelan edustavat tapaavat keskiviikkona 11.5. Vuosittaisessa tapaamisessa tarkastellaan yhteistyösopimuksessa sovittujen asioiden etenemistä.

Tapaamisessa keskustellaan suunnitelmasta saamen kielilain toteutumisesta, Kelan tukimuotojen sopivuudesta saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle, tutkimustarpeista, kuntoutuksista sekä saamenkielisen sähköisen asioinnin kehittämisestä.

Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä tiedontuotanto

Saamelaiskäräjät keskustelee torstaina 12.5. saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palveluiden saatavuudesta sekä sitä koskevasta tiedontuotannosta perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Tilastokeskuksen virkahenkilöiden kanssa.

– Saamelaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä tulisi nykyistä paremmin voida tunnistaa päätöksenteossa ja palveluiden tuottamisessa, sanoo Koivisto.

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaali- ja terveyssihteeri
010 839 3128
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät nimesi edustajat Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan

Saamelaiskäräjät nimesi kokouksessaan 13.4.2022 Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Saamelaiskäräjät painotti valinnassa erityisesti alueellista ja eri kieliryhmien edustusta ja otti huomioon Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston jo tekemät päätökset.

Saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet ja varajäsenet:  

JäsenVarajäsen
Marko TervaniemiIiris Mäenpää
Klemetti NäkkäläjärviAnne Maria Näkkäläjärvi
Terhi HarjuTauno Ljetoff
Petra Magga-VarsInga Koivisto
Ristenrauna MaggaPirita Näkkäläjärvi

Saamen kielen lautakunnan tehtävä on ottaa kantaa, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Lautakunta myös arvioi saamenkielisten palvelujen tarvetta, saatavuutta ja laatua. Selvitysten perusteella lautakunta tekee aluehallitukselle ehdotuksia saamenkielisten palvelujen ja palveluketjujen sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksien ja kielitaidon kehittämiseksi.

Saamelaiskäräjien kokous päätti myös kirjeen toimittamisesta Lapin hyvinvointialueelle koskien saamen kielen lautakunnan asettamista. Kirjeessä Saamelaiskäräjät muistuttaa, että myös Lapin hyvinvointialueen on omalta osaltaan kannettava vastuuta kaikkien Suomen saamelaisten kieliryhmien ja eri alueiden edustuksesta. Samoin Saamelaiskäräjät muistuttaa, että hyvinvointialueen valtuuston on lautakunnan jäsenten valinnassa huomioitava lain vaatimukset koskien mm. lautakunnan jäsenten saamenkielisyyttä.

Lain mukaan lautakunnan jäseniksi voidaan valita vain saamenkielisiä henkilöitä ja jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen valitsemia niin, että kyläkokous voi valita vähintään yhden henkilön.

Saamelaiskäräjät toivoo, että kaikki lautakuntaan jäseniä nimeävät osapuolet otetaan jatkossa mukaan kaikkiin keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka koskevat lautakunnan kokoonpanoa.

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää Lapin hyvinvointialueen palveluja yhteistyössä niin, että saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä. Sote-uudistuksen päätavoitteena on palvelujen yhdenvertainen toteuttaminen. Saamelaisten osalta tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että saamelaiset saavat palveluja omalla kielellään ja saamelainen kulttuuritausta huomioidaan. Alkuperäiskansa saamelaisten terveys ja hyvinvointi on koko Lapin hyvinvointialueen yhteinen asia.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön määräaikaisen suunnittelijan tehtävän

Tehtävä toteutetaan osa-aikaisena (70 %). Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Saamelaisyksikkö vastaa saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä, joka on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä. Suunnittelijan tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä. Suunnittelija tulee työskentelemään yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön toisen suunnittelijan ja Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteerin kanssa sekä toimimaan tarvittaessa suunnittelijan sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä sosiaalihuollon ja saamelaiskulttuurin tuntemus sekä kokemus kehittämistyöstä. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2 706,50  euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Virkasuhteessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 9.3.2022 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?15056d4b

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.ekollega.fi

Lisätietoja työstä saa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemeltä puh. 010 839 3106.

Inarissa 22.2.2022                                            
Saamelaiskäräjät

Lapin aluevaltuuston paikkajako julkistettu – saamen kielen lautakunnan kokoonpano ei vastaa neuvottelutulosta

Ylen uutisen mukaan saamen kielen lautakunnan jäsenistä kuusi tulee Saamelaiskäräjistä ja seitsemän hyvinvointialueen valtuutetuista. 13-jäsenisen lautakunnan puheenjohtajuuden saa keskusta. Lautakunnan kokoonpano ei vastaa sitä, mitä hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on neuvotellut Saamelaiskäräjien kanssa. Lapin aluevaltuuston suurimman ryhmän keskustan puheenjohtaja Markus Lohi tiedotti maanantaina 14.2. aluevaltuustoryhmien sopimasta paikkajaosta.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Saamelaiskäräjien välisessä neuvottelussa saavutettiin tammikuussa 2022 yhteisymmärrys siitä, että saamen kielen lautakunnassa on kuusi hyvinvointialueen nimeämää jäsentä, viisi Saamelaiskäräjien nimeämää jäsentä ja yksi Kolttien kyläkokouksen nimeämä jäsen. Lisäksi neuvotteluissa on sovittu, että lautakunta voisi vaikuttaa itse puheenjohtajan valintaan.

– Nyt hyvinvointialueen puolueet ovat yksipuolisesti päättäneet saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta, eivätkä ole huomioineet Saamelaiskäräjien lakisääteisten tehtävien kautta tulevia näkemyksiä. On ongelmallista, että neuvotteluvelvoitetta ja neuvottelujen tuloksia ei tahdota kunnioittaa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Neuvotteluissa sovittu lautakunnan paikkajako oli Saamelaiskäräjien mukaan minimiedellytys sille, että Saamelaiskäräjien lakimääräiset tehtävät edustaa saamen kansaa sekä hoitaa saamen kieltä ja kulttuuria koskevat asiat olisi voinut toteutua lautakunnan toimialaan kuuluvassa hyvinvointialueen työssä.

– Neuvottelussa väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa saavutimme yhteisymmärryksen saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta, joka varmistaisi lautakunnan riittävän asiantuntemuksen ja tasapuolisen edustuksellisuuden. Olen pettynyt siihen, että hyvinvointialueen valtuustoryhmät sivuuttivat neuvottelutuloksen täysin, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Neuvotteluissa sovittu lautakunnan kokoonpano ja puheenjohtajiston valintatapa esiteltiin myös väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiselle seurantaryhmälle, jossa ovat edustettuina sekä puolueet että Saamelaiskäräjät.

– Keskustelua lautakunnan kokoonpanosta olisi ollut mahdollisuus käydä poliittisessa seurantaryhmässä, jossa myös Saamelaiskäräjillä on edustaja. Nyt asia on sovittu valtuustoryhmien välillä ilman minkäänlaista vuoropuhelua Saamelaiskäräjien kanssa. Olisimme toivoneet parempaa alkua hyvinvointialueen päättäjien ja Saamelaiskäräjien yhteistyölle, jatkaa Koivisto.

Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan saamen kielen lautakunnan jäseniksi valitaan saamenkielisiä henkilöitä. Vähintään 40 prosenttia lautakunnan jäsenistä on nimettävä Saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen esittämistä henkilöistä siten, että kyläkokous esittää näistä yhtä henkilöä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja Kelan pääjohtaja Outi Antila kirjoittavat yhteistyösopimuksen.

Kela ja saamelaiskäräjät uudistavat yhteistyösopimuksensa – sopimuksella linjataan Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämistä

Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelevat yhteistyöstä saamelaisten sosiaaliturvan parantamiseksi. Inarissa järjestettävässä tapaamisessa uudistetaan myös Kelan ja saamelaiskäräjien 30 vuotta täyttävä yhteistyösopimus.

Kelan ja saamelaiskäräjien edustajat tapaavat Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa torstaina 18.11. Tapaamisen tarkoituksena on neuvotella siitä, miten Kela ja saamelaiskäräjät voivat yhdessä edistää saamelaisten sosiaaliturvan ja saamen kielilain toteutumista Kelan palveluissa.

Tapaamisessa uudistetaan samalla Kelan ja saamelaiskäräjien 30 vuotta täyttävä yhteistyösopimus. Kela on ollut ensimmäisiä julkisen palvelun toimijoita, joka on tehnyt palvelujen kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen saamelaiskäräjien kanssa.

Kelan pääjohtaja Outi Antila osallistuu neuvotteluihin Inarissa. Antila pitää yhteistyötä saamelaiskäräjien kanssa tärkeänä, koska se auttaa Kelaa seuraamaan systemaattisesti yhdenvertaisen asioinnin toteutumista.

– Uusi sopimus linjaa aiempaa tarkemmin ja laajemmin Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämistavoitteita, kertoo Antila. 

– Kelan ja saamelaiskäräjien yhteistyösopimus luo pohjan todellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen käytännössä. On merkittävää, että saamelainen voisi tulevaisuudessa hoitaa Kela-asiansa omalla äidinkielellään – myös sähköisesti, toteaa saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Kelan ja saamelaiskäräjien uudistetussa yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. seuraavista asioista:

  • Kela pyrkii suunnitelmallisesti edistämään saamen kielilain toteutumista käytännössä.
  • Kela kehittää aktiivisesti saamenkielisiä palveluja, mukaan lukien verkkoasiointia.
  • Kela kääntää saameksi lomakkeita ja sähköisen asioinnin asiakirjoja.
  • Kela viestii saamenkielisistä palveluista säännöllisesti.
  • Saamelaiskäräjät kannustaa saamenkielisiä käyttämään Kelan saamenkielisiä palveluja.
  • Kela huomioi rekrytoinnissa saamen kielen taidon ja kulttuuriosaamisen.

Kela on viime vuosina kehittänyt aktiivisesti saamenkielisiä palvelujaan. Kela julkaisi saamenkieliset verkkosivut 2019–2020 ja tarjoaa myös Elämässä.fi-sivustolla asiointivinkkejä saameksi. Lisäksi Kelalla on tulostettavia esitteitä ja 30 etuuslomaketta saameksi. Kela tarjoaa päivittäin puhelin- ja etäpalvelua pohjoissaameksi. Kelassa on työskennellyt myös saamenkielisen viestinnän asiantuntija vuodesta 2020 lähtien.

Seuraavaa Kelan ja saamelaiskäräjien tapaamista isännöi Kela, ja tapaaminen järjestetään Helsingissä marraskuussa 2022.

Lisätietoa medialle

Antti Jussila, Kela, asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikön johtaja, p. 040 834 5703

Anni Koivisto, saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja, anni.koivisto@samediggi.fi, p. 040 415 5969

Pohjoismainen webinaari 31.8.–1.9: Alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeudet ja kulttuurisensitiiviset palvelut

Tervetuloa pohjoismaiseen webinaariin, jossa keskitytään alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksiin sekä kieli- ja kulttuuriympäristön huomioon ottavien palvelujen tarjontaan alueella.

31.8. –1.9.2021 pidettävä seminaari on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille ja maksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua. Seminaari on englanninkielinen ja se tulkataan pohjoissaameksi.

Ilmoittautuminen ja tapahtuman tiedot:

Indigenous peoples: language, culture, and life cycle (Pohjoismainen hyvinvointikeskus) 

Tilaisuus on osa Suomen pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Seminaari järjestetään Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen alaisen pohjoismaisen dementiaverkoston ja vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston yhteistyönä. Järjestäjinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saamelaiskäräjät, Sámisoster, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) ja Ihmisoikeuskeskus.

Lämpimästi tervetuloa!

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisiä ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä – kartoituskyselyyn voi vastata elokuun loppuun saakka

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisen ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä

Yksityisen tai kolmannen sektorin saamenkielinen sote-alan työntekijä, vastaa kyselyyn!

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa yhdessä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen, Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa saamenkielisiä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Kartoituksen tavoitteena on helpottaa ja parantaa saamenkielisten palveluiden saatavuutta yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 23.6.2021 hyväksytyssä sote-uudistuksessa on turvattu hyvinvointialueiden oikeus hankkia palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen, että palvelut saadaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti hoidettua.

Kartoitus toteutetaan Webropol-kyselyllä, johon pääset vastaamaan suomeksi tästä (kysely avautuu uuteen ikkunaan).

Kyselyyn voi vastata myös millä tahansa suomessa puhutuista saamenkielistä (kysely avautuu uuteen ikkunaan):

pohjoissaameksi

inarinsaameksi

koltansaameksi

 

Lisätietoja

Ida Pirttijärvi

Posken saamelaisyksikön ma. suunnittelija

010 839 3127

ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi

 

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelijan viransijaisuuden

Tehtävä toteutetaan osa-aikaisena 70 %:n työajalla. Työ alkaa heti ja kestää 31.7.2021 saakka. Saamelaisyksikkö vastaa saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä, joka on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä. Suunnittelijan tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä. 

Kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä sosiaalihuollon ja saamelaiskulttuurin tuntemus sekä kokemus kehittämistyöstä. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2 680,50 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c199b265 19.5.2021 mennessä.

Lisätietoja työstä saa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemeltä puh. 010 839 3106.

Inarissa 5.5.2021
Saamelaiskäräjät

Suomen valtion tulisi kantaa esitettyä vahvemmin vastuuta alkuperäiskansan hyvinvoinnista

Suomen hallituksen esitys sote-uudistukseksi on annettu eduskunnalle 8. joulukuuta. Hallituksen esitys ei sisällä riittäviä kirjauksia saamenkielisten palvelujen toteuttamisesta eikä Saamelaiskäräjien mahdollisuuksista tulla kuulluksi ja neuvotella sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä. Saamelaisväestön asemaa koskevat muutokset liittyvät saamen kielen lautakunnan kokoonpanoon sekä lautakunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeuteen aluehallituksen kokouksessa.

– Saamelaiskäräjien keskeisiä esityksiä ei ole otettu lainkaan huomioon. Tämä tarkoittaa taas sitä, etteivät sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saamelaisten näkökulmasta toteudu, kommentoi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso hallituksen esitystä.

Hallituksen esityksen mukaan Lapin hyvinvointialueella toimisi saamen kielen lautakunta, jonka tavoitteena on vahvistaa saamen kielen asemaa palvelujen järjestämisessä. Saamelaiskäräjillä ja Kolttien kyläkokouksella olisi yhteensä oikeus nimetä vähintään 40 % jäsenistä. Kolttien kyläkokouksella olisi yksi edustaja. Lisäksi saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa.

Tämä ratkaisu voi parantaa saamenkielisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omakielisiin palveluihin, mutta ei kuitenkaan turvaa riittävästi saamelaisten kulttuuri-itsehallinon mukaisia vaikuttamismahdollisuuksia sote-palvelujen kehittämiseen eikä Saamelaiskäräjien neuvotteluasemaa.

Sote-uudistuksessa saamelaiset nähdään kielivähemmistönä muodostuvassa hyvinvointialueessa. Saamelaiskäräjät on sekä neuvotteluissa että lausunnossaan korostanut saamelaisten alkuperäiskansa-aseman huomiointia ja esittänyt mm. selkeää saamenkielisten palveluiden järjestämisvastuuta, riittävää ja kohdennettua rahoitusta, saamelaisväestön osallisuutta sekä Saamelaiskäräjien itsehallintoaseman huomiointia saamelaisväestön hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa.

– Nyt näyttää siltä, että saamelaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan, eikä tälle ole hyväksyttäviä perusteluja. Pyydämme Suomen eduskuntaa arvioimaan uudelleen, miten sote-uudistuksessa voitaisiin esitettyä vahvemmin kantaa vastuuta saamelaisten hyvinvoinnista ja korjaamaan esitystä”, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Saamenkielisten palveluiden järjestämiseen ei esitetä ratkaisua sote-lainsäädännössä

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutuminen riippuu esityksen mukaan ensisijaisesti siitä, miten saamenkieliset palvelut järjestetään ja toteutetaan hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa. Saamelaisilla olisi oikeus osallistua saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvottelujen kautta. Saamelaiskäräjien ja hyvinvointialueen välille ei esitetä neuvotteluvelvoitetta tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista tai työnjaosta – kuten kuntien ja hyvinvointialueen välille esitetään.

Saamelaiskäräjien esitystä saamenkielisten palvelujen järjestämisvastuusta, ei ole sisällytetty hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksen mukaan asiakkaalla olisi oikeus käyttää saamen kielilain tarkoittamalla tavalla saamen kieltä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Lapin hyvinvointialueella sellaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, joita tuotettaisiin vain kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitsevissa palvelun tuottajan toimipisteissä.

Edistysaskeleena edelliseen sote-valmisteluun nähden Lapin hyvinvointialueen rahoitukseen esitetään saamenkielisyyslisää. Sen sijaan saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tai Lapin hyvinvointialueen vastuulle osoitettuun saamenkielisten ja kulttuurinmukaisen palvelujen valtakunnalliseen kehittämiseen ei osoiteta erillistä rahoitusta. Tosiasiallinen saamenkielisten palveluiden toteutuminen voi kuitenkin kohdata haasteita siinä, että lisäosan käyttötarkoitusta ei ole sidottu saamenkielisten palveluiden järjestämiseen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga puh. 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi