Mii muʹst âlgg tieʹtted vaʹrrjõõttmõõžžâst – Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Säʹmmlai dommvuuʹdest – vuuʹd aazzjid

Vuõinnlõõttâmpooddâst ǩiõttʼtõõlât nuʹt odinak oummu ǥu õhttsažkååʹdd vaʹrrjõõttmõõžž. Miârktõssân lij čiõlǥeed, måkam jiijjâsnallšemvuõđ da lokku välddmõõžž õhttne vaʹrrjõõttmõʹšše Lappi vuuʹdest takainalla da sääʹmvuuʹdest jeäʹrben. Vuõinnlõõttmõõžžâst ämmat-tuâjjla mainste vaʹrrjõõttmõõžžâst da jeäʹlet tõʹst še õhttsaž saǥstõõllmõõžž.

MÕÕN DIÕTT podd jäʹrjstet?
Liâ-a Tâʹvv-Lappi ǩiõččlâsttmõõžž väjldõttum vaʹrrjõõttmõš- da staanvuõttaaʹššin? Noorrâp teâđaid jeeʹres vuuʹdi ǩiõččlâsttmõõžžin. Koronapandemia puuʹti tuõttsõs heämmõsvueʹjjid da jo-ba čoʹrstemvueʹjj Lääʹddjânnma. Koronakriis lââʹssen Ukraina väinn lij põhttam ouʹdde ođđnallšem vaʹrrjõõttmõõžž taarb.

MÕÕN DIÕTT käʹnnat vuässõõttâd?
Jõrddmõššân lij, što Lappi vuuʹdest liâ jeeʹresnallšem taarb vaʹrrjõõttmõõžžâst ǥu saauj åʹrnn Lääʹddjânnmest. Taarbšep haʹŋǩǩõʹsse teâđaid tiʹjjid vuuʹd aassjin da jeeʹres toiʹmmjeeʹjin. Puäʹđ mieʹldd – tiettummšad kaiʹbbjet!

Iʹlmmtõõđ mieʹldd tän liiŋk pääiʹǩ: https://link.webropolsurveys.com/S/9296FF7A759A6E65

Iʹlmmtõõđ vu 23.1.2023 mõõneeʹst (vueiʹtlva tuʹlǩǩõõzz da vuässõõttmõõžž pääiʹǩ âʹlnn), što vuäǯǯak liiŋk šõddmõʹšše.

Piâzzak mieʹldd še iʹlmmteǩani tän liiŋk pääiʹǩ: https://us06web.zoom.us/j/87252373292

Programm:

Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Aanar sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst vu 30.1.2023 čiâss 16.30–18.30

16.30 Tiõrv pueʹttem
Mäʹhtt mon odinak ooumžen vuäitam vaʹrrjõõttâd?

16.35 Mõõk takai da jeeʹresnallšem taarb varrjõõttmõʹšše liâ Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest?
Krista Lyyra, STM

16. 55 Paneeʹl: Sääʹmvuuʹd raavâsvuõđ da kuånst vaʹrrjõõttmõõžžâst
Saǥstõõllmõõžžâst mieʹldd aassieeʹttkâsttmõš Aslak Uula Länsman, Essi Kulju SPEK (72 čiâss -meerlai jiõččtååimlaž vaʹrrjõõttmõš.- äʹšštobddi), Eveliina Impiö (vaalmâšvuõttplaaneei Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd) di ǩieʹssi Elina Lindström (Pueʹttiääiʹj raajjmen -haʹŋǩǩõs Kuntaliitto)

17.25 Pueʹttiääiʹj raajjmen- haʹŋǩǩõõzz puhttõõzzid

  • persoonlaž vaʹrrjõõttâmplaan
  • liâdggpuåtkâlm-vuäppõõzz

Siõm kõhtt

17.35 Mäʹhtt veʹrǧǧneeʹǩǩ väʹldde lokku sääʹmǩiõlid jeeʹresnallšem heämmõsvueʹjjin?
Anne Kirste Aikio, sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar da Tuuli Miettunen, vt. ooudâsviikkâmšurr Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd

17.55 Tuâjjpääʹj /õhttsaž saǥstõõllmõõžž vaʹrrjõõttmõõžžâst
måkam aaʹššid õõlǥči võl väʹldded lokku vaʹrrjõõttmõõžžâst tââʹv vuuʹdest takai vaʹrrjõõttmõõžžâst?

18.15 Tääʹrǩmõš kaggmõõžž takainalla

Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj kooll THL, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto õhttsaž ESR Pueʹttiääiʹj raajjmen -haʹŋǩǩõʹsse. Tuâjjpaaʹjest liâ õhttsažtuâjjkueiʹmmen še Sääʹmteeʹǧǧ da Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd.

Lââʹssteâđ haʹŋǩǩõõzzâst, koon obbnõmm lij vueʹlnn åårrai liiŋkâst
https://thl.fi/fi/tuʹtǩǩeem-da-ooudâsviikkmõš/tuʹtǩǩumuž-da-haʹŋǩǩõõzz/lääʹmes-da-älggjânnamtuâǥǥaž-oummui-piʹrǧǧummuš-čoʹrstem-da-kriisvueʹjjin-pueʹttiääiʹj-raajjmen-covid-19-ǩiččlâsttmõõžži-vuâđald

Lââʹssteâđ:

Elina Lindström
projeʹktt-tuâjjlaž
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Elina.Lindstrom(at)hyvil.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
Sämetigge
+358 40 182 9998
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Tuuli Miettunen
vt. sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmšurr
Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd
+358 40 484 2676
tuuli.miettunen(at)lapha.fi

 

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš mättʼtõs- da kulttuurministeria sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõõzz teäggtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš mättʼtõs- da kulttuurministeria teäggtõõzz miõttmõõžžâst sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõʹsse. Õhttsiʹžže âlddsin kuõiʹt miljoon eeuʹr teäggtõõzz miõʹtteš Oulu universitetta da Lappi ämmatõllškoouʹle.  Škooultõõzzi täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuõʹrji tuâjjlai meäʹr da lââʹzzted tuâjjlai sääʹmkulttuuʹre kuulli silttummuž.

Oulu da Lappi universiteeʹtt õhttsažtuâjjan čõõđted jurddum Sääʹmǩiõl- da kulttuurškooultõs sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuârgga (2023‒2026) -haʹŋǩǩõõzz teäggtet 1 000 000 eeuʹrin. Lappi ämmatõllškooul Kulttuursensitiivlaž škooultõõzz õhttsaž õõudummuš sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid –haʹŋǩǩõõzz teäggtet 918 634,93 eeuʹrin. Haʹŋǩǩõõzz viiǥǥât čõõđ Lappi, Oulu da Diakonia ämmatõllškooul õhttsažtuâjjan.

Sääʹmǩiõllsaž da sääʹm kulttuur meâldlaž kääzzkõõzzid lij vueiʹtlvaž jäʹrjsted tåʹlǩ, jos tõi vääras lie vuäǯǯmest sueʹrj škooultum oummu. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹjin lie šuur vaiggâdvuõđ tuâjjlai rekrytâsttmõõžžâst. Ministeria miõttâm teäggtõõzz vueʹrdet puʹhttem hiâlptõõzz vuâkka.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš miõttum teäggtummšest.     – Tän teäggtõõzz tueʹǩǩen lij teimma rapoortâs luåvtam sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joouk vuâđđ mieʹldd tärkka tuejjuum tuâjj, kååʹtt ååʹn pohtt pueʹrr puåđõõzz. Leäʹp Sääʹmteeʹǧǧest tuejjääm kõrrsânji, što säʹmmla vuäǯǯče kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõʹlle da nuʹtt, što meeʹst kulttuur vääʹldet lokku, Juuso ceälkk.

Miõttum teäggtõõzzâst lij šurr miârktõs, tõn diõtt ko säʹmmlai vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid teâuddje ânnʼjõžääiʹj hueʹneld. Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz lie kuuitâǥ vääžnai säʹmmlai pueʹrrvââjjam lââʹssen veâl sääʹmǩiõli da kulttuur seillmõʹšše di ravsmummša. 

– Lääʹddjânnam lij vuäǯǯam määŋgaid siâzztõõzzid ooumažvuõiggâdvuõđid vuåppai orgaanin sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ pueʹrummša. Tät teäggtõs lij õhtt konkreettlaž laauʹǩin tõn årra, što ääʹšš õuddne, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria tuâjj-joouk väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmjam škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari âânn miõttum teäggtõõzz miârkteeʹjen. – Oulu da Lappi universiteeʹtt da ämmatõllškooul vuäǯǯa ååʹn samai šiõǥǥ vueiʹttemvuõđ sääʹmǩiõlid da sääʹm kulttuur lokku vaʹlddi škooultõsmaalli õõuʹdummša õhttsažtuâjast. Âânam tõn še miârkteeʹjen, što puk Lääʹddjânnmest mainstum kolmm sääʹmǩiõl lie ååʹn universiteʹttmättan tiudd veeidasvuõđstes, särnn Aikio-Puoskari.

OKM 6.2.2020 šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joouk seʹlvti jm. sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuõʹrji tuâjjlai škooultõstaarbid da eʹtǩǩii ministeriaaʹje teäggtõõzz tän vääras. Tuâjj-joukk juõʹjji lopprapoortâs da spesiaalčiõlǥtõõzzâs mättʼtõsministeera 15.4.2021. Mättʼtõs- da kulttuurministeria ääʹvii õllškooulid teäggtõsooccmõõžž sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõʹsse da škooultõõzzi õõuʹdummša ǩieʹssmannust 2022.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
040 707 5626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari
škooultõspiisar
040 767 3101
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi 

Liiŋk:

OKM teâđtõs 2.12.2022 https://okm.fi/-/saamenkielista-sote-henkiloston-koulutusta-rahoitetaan-lahes-kahdella-miljoonalla-eurolla.  

https://www.samediggi.fi/2021/04/15/saamiollsaz-ouddpeamm-saam-matttoozz-da-saamiollsai-skooultospalggsi-naanummus-vua-aan-odd-hoodd/?lang=nuo

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti, OKM:n julkaisuja 2021:25

Selvitys saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista, OKM:n julkaisuja 2021:18, Tuuli Miettunen

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprograamm valmštõõllmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ cieʹlǩi Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprograamm õhtteʹčeš pieʹǩǩen strategia.

Sääʹmteʹǧǧ põhtt ciâlklmest ouʹdde huõl tõʹst, što jeät eʹtǩǩuum pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest puuʹt nokk puârast ouʹdde pueʹrrvââjjamvuuʹd strateeglaž täävtõõzzid kõskkvuõđâst sääʹmnarooʹde. Hämmsest jiâ ni še puäʹđ ouʹdde jeeʹres pueʹrrvââjjamvuuʹd lääʹjjmeâldlaž vasttõõzz, mâta jeäʹrbi mieʹldd õõlǥtõõzz kõskkvuõđâst saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid leʹbe tõt, mäʹhtt pueʹrrvââjjamvuʹvdd äigg tõid strateeglânji viikkâd čõõđ.

Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst strategiast leʹčči õlggâm čiõlǥben puʹhtted ouʹdde strateeglaž täävtõõzz da tååim, kook liʹnjjee pueʹrrvââjjamvuuʹd vuäinlmõõžžid saaʹmid kuõskki kõõččmõõžžin.

Ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiast âlgg väʹldded lokku ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad tõn diõtt strategia tääʹrǩab, õllʼjab tääʹzz linjjõõzz tõʹst, mäʹhtt pueʹrrvââjjamvuʹvdd äigg tuõrvvâd kääzzkõõzzid saaʹmid, väʹldded lokku sääʹmnarod strategiast da viikkâd ooudâs saaʹmid kuõskki kääzzkõõzzid.

Tõn diõtt Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što strategiaaʹje lââʹzztet näkam ciâlk: 

Saaʹmi lääʹjjšiõtlvaž sââʹjj, kulttuurjiõččvaaldšem, ǩiõlʼlaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđ da sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ tuõrvvmõš vääʹldet ääʹššmeâldlânji lokku vaaldšmest, kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest.

Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi jäʹrjstummša čõõđviikkâmplaan.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što strategia leʹčči viõkkâš da vaaikteei sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi puuʹtʼtummuž da ooudâsviikkmõõžž beäʹlnn, õõlǥči strategiaaʹje siiʹsǩjâʹtted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprogramm.

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprogramm noorrči sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid kuõskki tååimid. Tõt toiʹmmjeʹči še strategia teâuddjummuž vuåppâmmekanismmân da staanči saaʹmid kuõskki strateeglaž täävtõõzzi čõõđ mõõnnmõõžž.

Sääʹmteʹǧǧ vuäinn, što pååđ čõõđviikkâmprogramm lij vieʹltʼtem, što pueʹrrvââjjamvuʹvdd čõnnââtt saaʹmi kääzzkõõzzi teâuddjummša da ooudâsviikkmõʹšše. Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd saaʹmid tillʼlõõvi tååimi čõõđtummuš kuâđđai oʹdinakai tuâjjlai värra, jõs tååimin jiâ leäkku pååđpeäggtõõzz strategiast äʹššǩiiʹrjin. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd čõõđviikkâmprogramm toiʹmmjeʹči ohjjeeinallšem äʹššǩeʹrjjen mieʹrreeʹjid da valmštõõllʼjid.

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad eʹtǩǩuum linjjõõzzid

Sääʹmteʹǧǧ lij tååđvaž strategiahämmaz saaʹmid kuõskki mieʹrǩǩõõzzid, håʹt-i kaiʹbbai tääʹrǩab eʹtǩǩõõzzid saaʹmid kuõskki vaiddsab täävtõõzzin. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ lij tååđvaž tõõzz, što strategiast lij peäggtõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâjast, sääʹmǩiõllsaž saakktummšest, linjjõõzzin kuõskeeʹl pueʹrrvââjjam da sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹddest. Sääʹmteʹǧǧ kaʹnnat eʹtǩǩuum ǩeeʹrj ool piijjmõõžžid.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ ciâlkâlm Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
teʹl. 040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
teʹl. 10 839 3 128 / 40 182 9 998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
Sääʹm ǩiõllstaanpiisar
teʹl. 10 839 3 124 / 40 707 5 626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj.

Tuâjj viiǥǥât čõõđ vueʹssäiggsiʹžžen (60 %). Tuâjj älgg 5.1.2023 da peštt 31.12.2024 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosialsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesialtuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnnteei õllškoultuʹtǩǩõs, veiddsõs sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di ǩiõččlâsttmõš ooudâsviikkâmtuâjast. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd, ( vuâđđpäʹlǩǩ 2 760,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veʹrǧǧkõskkvuõđâst jääʹǩǩtet 6 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 25.11.2022 mõõneeʹst addrõõzzin https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b0a127ab

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 31.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ kueʹssreeisast Heʹlssnest soti-aaʹššin

Sääʹmteʹǧǧ lij kueʹssjeʹmmen 11.-12.5.2022 Heʹlssnest sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlââtt piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindén, Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila di veʹrǧǧoummid sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriast, Kelast da Tilastokeskuksest (Statistikk-kõõskõõzzâst).

– Kueʹssjummuž lij vääžnai. Agendaastam liâ mäŋgg saaʹmi sosiaalstaaʹne, soti-kääzzkõõzzid da teâđpuuʹtʼtõʹsse õhttneei kõõččmõõžž. Seämmavuâra ooudâsviikkâp õhttsažtuâj da viikkâp saaǥǥid saaʹmid vääžnai aaʹššin, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kueʹssjummša vuässâʹtte Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđeei Anni Koivisto, sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen di SámiPoske mä. plaaneei Lydia Heikkilä da Riitta Lehtola-Kosonen. Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio vuässââtt vueiʹnnlõttmõʹšše Kelain.

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela piiriekksaž saǥstõõllmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela eeʹttkeei vueiʹnnlâʹtte seärad 11.5. Piiriekksaž vueiʹnnlõttmõõžžâst taʹrǩstõõlât õhttsažtuâjjsuåppmõõžžâst suåppum aaʹšši ouddnummuž.

Vueiʹnnlõttmõõžžâst saǥstõõlât plaanâst sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest, Kela tuärjjõsmaalli šiõttlõsvuõđâst saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâttmõʹšše, tuʹtǩǩeemtaarbin, säursmâttmõõžžâst di sääʹmǩiõllsaž liâđǥlaž aaʹšši ooudâsviikkmõõžžâst.

Saaʹmi sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt di teâđpuuʹtʼtõs

Sääʹmteʹǧǧ saǥstââll neljdpeeiʹv 12.5. sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti–kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđâst di tõn kuõskki teâđpuuʹtʼtõõzzâst piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindénin di sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da Tilastokeskus veʹrǧǧoummuivuiʹm.

– Saaʹmi pueʹrrjieʹllma da tiõrvâsvuõʹtte vaaikteei tuejjeei õõlǥči ânnʼjõž pueʹrben vueiʹtted tobdsted tuʹmmstõktuâjast da kääzzkõõzzi puuʹttummšest, särnn Koivisto.

Lââʹssteâđaid:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
010 839 3128
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ nõõmii eeʹttǩeeʹjid Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda

Sääʹmteʹǧǧ nõõmii såbbrestes 13.4.2022 Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda vitt vuäzzla da vitt väärrneeʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧ teäʹddii vaalšummšest jeäʹrben vooudlaž da jeeʹres ǩiõlljoouki eeʹttkâsttmõõžž da vaaʹldi lokku Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõõzz juʹn tuejjeem tuʹmmstõõǥǥid.

Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da väärrneeʹǩǩ:           

VuäzzlažVäärrneǩ
Marko TervaniemiIiris Mäenpää
Klemetti NäkkäläjärviAnne Maria Näkkäläjärvi
Terhi HarjuTauno Ljetoff
Petra Magga-VarsInga Koivisto
Ristenrauna MaggaPirita Näkkäläjärvi

Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd tuâjjan lij väʹldded beäʹl, mäʹhtt vuʹvddvälddõõzz tuʹmmstõõǥǥ vaaikte ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša. Luʹvddkåʹdd še arvvââll sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi taarb, vuäǯǯamvuõđ da šlaaj. Čiõlǥtõõzzi vuâđald luʹvddkåʹdd tuejjad vuʹvddhalltõʹsse eʹtǩǩõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da kääzzkõskuällsi di tuâjjlažkååʹdd ǩiõlltäiddõõlǥtõõzzi da ǩiõlltääid ooudâs viikkmõššân.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji še ǩeeʹrj tååimtummšest Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž. Ǩeeʹrjest Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što še Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd âlgg jiijjâs beäʹlnn kueʹdded vasttõõzz puki Lääʹdd saaʹmi ǩiõlljoouki da jeeʹres vuuʹdi eeʹttkâsttmõõžžâst. Tõʹst še Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõõzz âlgg luʹvddkååʹdd vuäzzlai vaalšummšest väʹldded lokku lääʹjj õõlǥtõõzzid kuõskeeʹl odm. luʹvddkååʹdd vuäzzlai sääʹmǩiõlʼlsažvuõđ.

Lääʹjj mieʹldd luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vueiʹtet vaalšed tåʹlǩ sääʹmǩiõlʼlsaž oummuid da vuäzzlain 40 proseeʹnt âʹlǧǧe leeʹd Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar vaalšem nuʹt, što siidsååbbar vuäitt vaalšed uuʹccmõsân õõut oummu.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, što puk luʹvddkådda vuäzzlaid nõõmeei vueʹssbeäʹl vääʹldet lokku juätkast mieʹldd pukid mainstummšid da saǥstõõllmõõžžid, kook kueʹsǩǩe luʹvddkååʹdd norrõõzz.

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad viikkâd ooudâs Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzid õhttsažtuâjast nuʹt, što säʹmmlai taarb toobdstet da vääʹldet lokku kääzzkõõzzi riâššmõõžžâst. Soti-oođummuž täävtõssân lij kääzzkõõzzi õõutverddsaž teâuddjâttmõš. Säʹmmlai beäʹlnn täävtõõzz õsttmõš õõlǥat, što säʹmmla vuäǯǯa kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõlin da säʹmmlaž kultturtuâǥǥaž vääʹldet lokku. Alggmeer säʹmmlai tiõrvâsvuõtt da pueʹrrjieʹllem lij veeʹzz Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd õhttsaž äʹšš.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩeʹrjj Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärraaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim

Tuâj čõõđtet vueʹssäiggsen (70 %). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Plaaneei puätt reâuggad õhttsažtuâjast Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz nuuʹbb plaaneeʹjin da Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin di tåimmad taarbšeen plaaneei sâjjsiʹžžen.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuõl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 706,50 €/mp).  Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Veʹrǧǧkõõskâst jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?15056d4b

Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.ekollega.fi

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 22.2.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Lappi vuʹvddvälddõõzz päiʹǩǩjuâkk õlmmuum – sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted saǥstõõllâmšõddmõõžž

Yle ođđsi mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzlain kutt puäʹtte Sääʹmteeʹǧǧest da čiččâm pueʹrrvââjjamvuuʹd väʹlddniiʹǩǩin. 13-vuäzlva luʹvddkååʹdd saaǥjååʹđteeivuõđ vuäǯǯ Lääʹdd Kõõskõs. Luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted tõn, mâid pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan lij saǥstõõllâm Sääʹmtiiʹǧǧin. Lappi vuʹvddvälddõõzz šuurmõõzz joouk kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteei Markus Lohi teâđti vuõssarggân 14.2. vuʹvddvälddõsjoouki suåppâm päiʹǩǩjuâǥǥast.

Pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž saǥstõõllmõõžžin vuåǯǯuš ođđeeʹjjmannust 2022 õõutmiõllsažvuõđ tõʹst, što sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest liâ kutt pueʹrrvââjjamvuuʹd nõõmeem vuäzzla, vitt Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da õhtt Saaʹmi siidsåbbar nõõmeem vuäzzlaž. Lââʹssen saǥstõõllmõõžžin lij suåppum, što luʹvddkåʹdd vuäitči vaaikted jiõčč saaǥǥjååʹđteei vaʹlljummša.

– Ååʹn pueʹrrvââjjamvuuʹd peällõõǥǥ liâ õõutbeällsânji tuʹmmjam sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, jiâ-ǥa leäkku välddam lokku Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâjai pääiʹǩ pueʹttmid vuäinlmid. Lij hueʹnn, što saǥstõõllâmõõlǥtõõzz da saǥstõõllmõõžži šõddmõõžžid jiâ haaʹled ciʹsttjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd päiʹǩǩjuâkk leäi Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd uuʹccmõš õudldõs tõõzz, što Sääʹmteeʹǧǧ lääʹǩǩmeärrsa tuâjaid eeʹttkâʹstted sääʹm-meer di håiddad sääʹmǩiõl da kulttuur kuõskki ääʹšš leʹčči vuäittam teâuddjed luʹvddkååʹdd tåimmvõudda kuulli pueʹrrvââjjamvuuʹd tuâjast.

– Saǥstõõllmõõžžin kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaanin vuäǯǯaim õõutmiõllsažvuõđ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, kååʹtt ainsmââttči luʹvddkååʹdd riʹjttjeei äʹšštobddmõõžž da tääʹsspeällsa eeʹttkâʹsttmallašvuõđ. Leäm peʹttjõõvvâm tõõzz, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõsjoouk heelǥee saǥstõõllâmšõddmõõžž võõps, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd noorõs da saaǥǥjååʹđteeivuõđ vaʹlljemnääʹl čiõlǥteš še kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan poliittlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe, koʹst liâ eeʹttkõʹsttjen nuʹt peällõõǥǥ ǥu Sääʹmteʹǧǧ.

– Saǥstõõllmõõžž luʹvddkååʹdd norrõõzzâst leʹčči leämmaž vueiʹtlvažvuõtt jieʹlled poliittlaž seuʹrrjemjooukâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧest lij eeʹttǩeei. Ååʹn äʹšš lij suåppum välddõsjoouki kõõsk vuârrmainsteǩani Sääʹmtiiʹǧǧin. Leeiʹm tuäivvam pueʹrab ââlǥ pueʹrrvââjjamvuuʹd mieʹrreeʹjivuiʹm da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuõjju, juätkk Koivisto.

Pueʹrrvââjjamvuuʹdest uvddum lääʹjj mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vaʹlljet sääʹmǩiõllsaž oummuid. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg nõõmeed Sääʹmteeʹǧǧ di Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩeem oummuin nuʹt, što siidsååbbar eʹtǩǩad täin õõut oummu.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Kela da sääʹmteʹǧǧ oođee õhttažtuâjjsuåppmõõžžâs – suåppmõõžžin liʹnjjeet Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž

Kela da sääʹmteʹǧǧ saǥstâʹlle õhttažtuâjast säʹmmlai sosiaalstaan pueʹrummšen. Aanrest jäʹrjstem vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet še Kela da sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vueiʹnnlâʹtte Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst neljdpeeiʹv 18.11. Vueiʹnnlõõttmõõžž miârktõssân lij saǥstõõllâd tõʹst, mäʹhtt Kela da sääʹmteʹǧǧ vueiʹtte õõutveäkka õõuʹdeed säʹmmlai sosiaalstaan da sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž Kela kääzzkõõzzin.

Vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet seämma-ääiʹj Kela da Sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš. Kela lij leämmaž možât vuõssmõs õõlmâs kääzzkõõzz tåimmjid, kååʹtt lij tuejjääm kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki õhttažtuâjjsuåppmõõžž sääʹmtiiʹǧǧin.

Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila vuässââtt saǥstõõllmõõžžid Aanrest. Antila âânn õhttsažtuâj sääʹmtiiʹǧǧin vääžnʼjen, ǥu tõt vieʹǩǩat Kela seuʹrrjed systemaattlânji õõutverddsaž äššʼstõõllmõõžž teâuddjummuž.

– Ođđ suåppmõš liʹnjjad ääiʹjbu tääʹrǩben da veeidsubun Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõuʹdeemtäävtõõzzid, särnn Antila. 

– Kela da sääʹmteeʹǧǧ õhttažtuâjjsuåppmõš rääjj vuâđ vuõigg õõutverddsažvuõđ teâuddjummša vueʹjjest. Lij miârkteei, što säʹmmlaž vuäitči pueʹttiääiʹjest håiddad Kela-ääʹššʼses jiijjâs jieʹnnǩiõlin – še liâdǥlânji, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ oođeem õhttažtuâjjsuåppmõõžžâst suåvât odm. puõʹtti aaʹššin:

  • Kela ǩiččlââtt plaanʼnallšânji viikkâd ooudâs sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž vueʹjjest.
  • Kela veekk ooudâs aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, mieʹldd looǥǥeeʹl neʹttäššʼstõõllmõõžž.
  • Kela jåårǥlâtt sääʹmǩiõʹlle lomaakkid da liâdǥlaž äššʼstõõllmõõžž äʹššǩiiʹrjid.
  • Kela saakkad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin mieʹrrkõõski.
  • Sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâtt sääʹmǩiõllsaž oummuid ââʹnned Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
  • Kela väldd lokku rekrytâsttmõõžžâst sääʹmǩiõl tääid da kulttuursilttummuž.

Kela lij mââimõs iiʹjjin õõuʹdääm aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Kela õlmstõõʹtti sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidid 2019–2020 da taʹrjjad še Elämässä.fi-seiddõõzzâst äššʼstõõllâmviiŋkid sääʹmǩiõʹlle. Lââʹssen Kelast liâ printteemnalla åårrai brosuur da 30 ouddõslomaakk sääʹmǩiõʹlle. Kela taʹrjjad peeiʹvi mieʹldd teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Kelast lij reâuggam še sääʹmǩiõllsa saaǥǥtem äʹšštobddi eeʹjjest 2020 ääʹljeeʹl.

Puõʹtti Kela da sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnnlõõttmõõžž hoʹzjeʹnsââšš Kela, da vueiʹnnlõõttmõš jäʹrjstet Heʹlssnest skamm-mannust 2022.

Lââʹssteâđ mediaaʹje

Antti Jussila, Kela, äʹššneeʹǩǩ âʹlddkääzzkõõzzi tuejjeemjuâǥǥtõõzz jååʹđteei, teʹl. 040 834 5703

Anni Koivisto, sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei, anni.koivisto@samediggi.fi, teʹl. 040 415 5969

Poske sääʹmjuâǥǥas karttad teâđaid sääʹmǩiõllsain põõrǥâs- da kuälmad sektoor sosiaal- ja tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjtuejjeeʹjin

Poske sääʹmjuâǥǥas haaʹlad ååʹn õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Puõʹttiääiʹj Soti- kõõskõs haʹŋǩǩõõzz, Soti- raammoođummuš Lappist- haʹŋǩǩõõzz da Lappi puõccihåiddamvuuʹd  kartteed sosiaal-, tiõrvâsvuõtt-, da pueʹrrjieʹllemsueʹrji sääʹmǩiõllsaid tuâjjtuejjeeʹjid põõrǥâs- da kuälmad sektoorâst, nuʹtt što puõʹttiääiʹjest vueiʹtte raʹvvjed sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ še põõrǥâs-sektoor kääzzkõspuuʹtteeʹji da kuälmad sektoor puuʹtteejen.

23.6.2021 priimmum soti- oođummšest lij staanum pueʹrrjieʹllemsueʹrji vuõiggâdvuõtt haʹŋǩǩeed kääzzkõõzzid, tâʹl ǥu lij tarbbân põõrǥâs- sektoor kääzzkõspuuʹtteeʹjest, nuʹtt što kääzzkõõzzid vueiʹtte håiddad äʹššmeâldlânji da õõutverddsânji.

Väʹstted kõjldõʹsse lääʹddǩiõʹlˈle (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Väʹstted kõjldõʹsse sääʹmǩiõʹlˈle (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđ:
Ida Pirttijärvi,
010 839 3127
ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi