Sääʹmteʹǧǧ kueʹssreeisast Heʹlssnest soti-aaʹššin

Sääʹmteʹǧǧ lij kueʹssjeʹmmen 11.-12.5.2022 Heʹlssnest sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlââtt piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindén, Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila di veʹrǧǧoummid sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriast, Kelast da Tilastokeskuksest (Statistikk-kõõskõõzzâst).

– Kueʹssjummuž lij vääžnai. Agendaastam liâ mäŋgg saaʹmi sosiaalstaaʹne, soti-kääzzkõõzzid da teâđpuuʹtʼtõʹsse õhttneei kõõččmõõžž. Seämmavuâra ooudâsviikkâp õhttsažtuâj da viikkâp saaǥǥid saaʹmid vääžnai aaʹššin, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kueʹssjummša vuässâʹtte Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđeei Anni Koivisto, sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen di SámiPoske mä. plaaneei Lydia Heikkilä da Riitta Lehtola-Kosonen. Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio vuässââtt vueiʹnnlõttmõʹšše Kelain.

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela piiriekksaž saǥstõõllmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela eeʹttkeei vueiʹnnlâʹtte seärad 11.5. Piiriekksaž vueiʹnnlõttmõõžžâst taʹrǩstõõlât õhttsažtuâjjsuåppmõõžžâst suåppum aaʹšši ouddnummuž.

Vueiʹnnlõttmõõžžâst saǥstõõlât plaanâst sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest, Kela tuärjjõsmaalli šiõttlõsvuõđâst saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâttmõʹšše, tuʹtǩǩeemtaarbin, säursmâttmõõžžâst di sääʹmǩiõllsaž liâđǥlaž aaʹšši ooudâsviikkmõõžžâst.

Saaʹmi sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt di teâđpuuʹtʼtõs

Sääʹmteʹǧǧ saǥstââll neljdpeeiʹv 12.5. sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti–kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđâst di tõn kuõskki teâđpuuʹtʼtõõzzâst piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindénin di sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da Tilastokeskus veʹrǧǧoummuivuiʹm.

– Saaʹmi pueʹrrjieʹllma da tiõrvâsvuõʹtte vaaikteei tuejjeei õõlǥči ânnʼjõž pueʹrben vueiʹtted tobdsted tuʹmmstõktuâjast da kääzzkõõzzi puuʹttummšest, särnn Koivisto.

Lââʹssteâđaid:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
010 839 3128
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ nõõmii eeʹttǩeeʹjid Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda

Sääʹmteʹǧǧ nõõmii såbbrestes 13.4.2022 Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda vitt vuäzzla da vitt väärrneeʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧ teäʹddii vaalšummšest jeäʹrben vooudlaž da jeeʹres ǩiõlljoouki eeʹttkâsttmõõžž da vaaʹldi lokku Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõõzz juʹn tuejjeem tuʹmmstõõǥǥid.

Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da väärrneeʹǩǩ:           

VuäzzlažVäärrneǩ
Marko TervaniemiIiris Mäenpää
Klemetti NäkkäläjärviAnne Maria Näkkäläjärvi
Terhi HarjuTauno Ljetoff
Petra Magga-VarsInga Koivisto
Ristenrauna MaggaPirita Näkkäläjärvi

Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd tuâjjan lij väʹldded beäʹl, mäʹhtt vuʹvddvälddõõzz tuʹmmstõõǥǥ vaaikte ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša. Luʹvddkåʹdd še arvvââll sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi taarb, vuäǯǯamvuõđ da šlaaj. Čiõlǥtõõzzi vuâđald luʹvddkåʹdd tuejjad vuʹvddhalltõʹsse eʹtǩǩõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da kääzzkõskuällsi di tuâjjlažkååʹdd ǩiõlltäiddõõlǥtõõzzi da ǩiõlltääid ooudâs viikkmõššân.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji še ǩeeʹrj tååimtummšest Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž. Ǩeeʹrjest Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što še Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd âlgg jiijjâs beäʹlnn kueʹdded vasttõõzz puki Lääʹdd saaʹmi ǩiõlljoouki da jeeʹres vuuʹdi eeʹttkâsttmõõžžâst. Tõʹst še Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõõzz âlgg luʹvddkååʹdd vuäzzlai vaalšummšest väʹldded lokku lääʹjj õõlǥtõõzzid kuõskeeʹl odm. luʹvddkååʹdd vuäzzlai sääʹmǩiõlʼlsažvuõđ.

Lääʹjj mieʹldd luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vueiʹtet vaalšed tåʹlǩ sääʹmǩiõlʼlsaž oummuid da vuäzzlain 40 proseeʹnt âʹlǧǧe leeʹd Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar vaalšem nuʹt, što siidsååbbar vuäitt vaalšed uuʹccmõsân õõut oummu.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, što puk luʹvddkådda vuäzzlaid nõõmeei vueʹssbeäʹl vääʹldet lokku juätkast mieʹldd pukid mainstummšid da saǥstõõllmõõžžid, kook kueʹsǩǩe luʹvddkååʹdd norrõõzz.

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad viikkâd ooudâs Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzid õhttsažtuâjast nuʹt, što säʹmmlai taarb toobdstet da vääʹldet lokku kääzzkõõzzi riâššmõõžžâst. Soti-oođummuž täävtõssân lij kääzzkõõzzi õõutverddsaž teâuddjâttmõš. Säʹmmlai beäʹlnn täävtõõzz õsttmõš õõlǥat, što säʹmmla vuäǯǯa kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõlin da säʹmmlaž kultturtuâǥǥaž vääʹldet lokku. Alggmeer säʹmmlai tiõrvâsvuõtt da pueʹrrjieʹllem lij veeʹzz Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd õhttsaž äʹšš.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩeʹrjj Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärraaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim

Tuâj čõõđtet vueʹssäiggsen (70 %). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Plaaneei puätt reâuggad õhttsažtuâjast Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz nuuʹbb plaaneeʹjin da Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin di tåimmad taarbšeen plaaneei sâjjsiʹžžen.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuõl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 706,50 €/mp).  Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Veʹrǧǧkõõskâst jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?15056d4b

Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.ekollega.fi

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 22.2.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Lappi vuʹvddvälddõõzz päiʹǩǩjuâkk õlmmuum – sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted saǥstõõllâmšõddmõõžž

Yle ođđsi mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzlain kutt puäʹtte Sääʹmteeʹǧǧest da čiččâm pueʹrrvââjjamvuuʹd väʹlddniiʹǩǩin. 13-vuäzlva luʹvddkååʹdd saaǥjååʹđteeivuõđ vuäǯǯ Lääʹdd Kõõskõs. Luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted tõn, mâid pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan lij saǥstõõllâm Sääʹmtiiʹǧǧin. Lappi vuʹvddvälddõõzz šuurmõõzz joouk kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteei Markus Lohi teâđti vuõssarggân 14.2. vuʹvddvälddõsjoouki suåppâm päiʹǩǩjuâǥǥast.

Pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž saǥstõõllmõõžžin vuåǯǯuš ođđeeʹjjmannust 2022 õõutmiõllsažvuõđ tõʹst, što sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest liâ kutt pueʹrrvââjjamvuuʹd nõõmeem vuäzzla, vitt Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da õhtt Saaʹmi siidsåbbar nõõmeem vuäzzlaž. Lââʹssen saǥstõõllmõõžžin lij suåppum, što luʹvddkåʹdd vuäitči vaaikted jiõčč saaǥǥjååʹđteei vaʹlljummša.

– Ååʹn pueʹrrvââjjamvuuʹd peällõõǥǥ liâ õõutbeällsânji tuʹmmjam sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, jiâ-ǥa leäkku välddam lokku Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâjai pääiʹǩ pueʹttmid vuäinlmid. Lij hueʹnn, što saǥstõõllâmõõlǥtõõzz da saǥstõõllmõõžži šõddmõõžžid jiâ haaʹled ciʹsttjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd päiʹǩǩjuâkk leäi Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd uuʹccmõš õudldõs tõõzz, što Sääʹmteeʹǧǧ lääʹǩǩmeärrsa tuâjaid eeʹttkâʹstted sääʹm-meer di håiddad sääʹmǩiõl da kulttuur kuõskki ääʹšš leʹčči vuäittam teâuddjed luʹvddkååʹdd tåimmvõudda kuulli pueʹrrvââjjamvuuʹd tuâjast.

– Saǥstõõllmõõžžin kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaanin vuäǯǯaim õõutmiõllsažvuõđ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, kååʹtt ainsmââttči luʹvddkååʹdd riʹjttjeei äʹšštobddmõõžž da tääʹsspeällsa eeʹttkâʹsttmallašvuõđ. Leäm peʹttjõõvvâm tõõzz, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõsjoouk heelǥee saǥstõõllâmšõddmõõžž võõps, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd noorõs da saaǥǥjååʹđteeivuõđ vaʹlljemnääʹl čiõlǥteš še kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan poliittlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe, koʹst liâ eeʹttkõʹsttjen nuʹt peällõõǥǥ ǥu Sääʹmteʹǧǧ.

– Saǥstõõllmõõžž luʹvddkååʹdd norrõõzzâst leʹčči leämmaž vueiʹtlvažvuõtt jieʹlled poliittlaž seuʹrrjemjooukâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧest lij eeʹttǩeei. Ååʹn äʹšš lij suåppum välddõsjoouki kõõsk vuârrmainsteǩani Sääʹmtiiʹǧǧin. Leeiʹm tuäivvam pueʹrab ââlǥ pueʹrrvââjjamvuuʹd mieʹrreeʹjivuiʹm da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuõjju, juätkk Koivisto.

Pueʹrrvââjjamvuuʹdest uvddum lääʹjj mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vaʹlljet sääʹmǩiõllsaž oummuid. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg nõõmeed Sääʹmteeʹǧǧ di Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩeem oummuin nuʹt, što siidsååbbar eʹtǩǩad täin õõut oummu.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Kela da sääʹmteʹǧǧ oođee õhttažtuâjjsuåppmõõžžâs – suåppmõõžžin liʹnjjeet Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž

Kela da sääʹmteʹǧǧ saǥstâʹlle õhttažtuâjast säʹmmlai sosiaalstaan pueʹrummšen. Aanrest jäʹrjstem vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet še Kela da sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vueiʹnnlâʹtte Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst neljdpeeiʹv 18.11. Vueiʹnnlõõttmõõžž miârktõssân lij saǥstõõllâd tõʹst, mäʹhtt Kela da sääʹmteʹǧǧ vueiʹtte õõutveäkka õõuʹdeed säʹmmlai sosiaalstaan da sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž Kela kääzzkõõzzin.

Vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet seämma-ääiʹj Kela da Sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš. Kela lij leämmaž možât vuõssmõs õõlmâs kääzzkõõzz tåimmjid, kååʹtt lij tuejjääm kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki õhttažtuâjjsuåppmõõžž sääʹmtiiʹǧǧin.

Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila vuässââtt saǥstõõllmõõžžid Aanrest. Antila âânn õhttsažtuâj sääʹmtiiʹǧǧin vääžnʼjen, ǥu tõt vieʹǩǩat Kela seuʹrrjed systemaattlânji õõutverddsaž äššʼstõõllmõõžž teâuddjummuž.

– Ođđ suåppmõš liʹnjjad ääiʹjbu tääʹrǩben da veeidsubun Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõuʹdeemtäävtõõzzid, särnn Antila. 

– Kela da sääʹmteeʹǧǧ õhttažtuâjjsuåppmõš rääjj vuâđ vuõigg õõutverddsažvuõđ teâuddjummša vueʹjjest. Lij miârkteei, što säʹmmlaž vuäitči pueʹttiääiʹjest håiddad Kela-ääʹššʼses jiijjâs jieʹnnǩiõlin – še liâdǥlânji, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ oođeem õhttažtuâjjsuåppmõõžžâst suåvât odm. puõʹtti aaʹššin:

  • Kela ǩiččlââtt plaanʼnallšânji viikkâd ooudâs sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž vueʹjjest.
  • Kela veekk ooudâs aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, mieʹldd looǥǥeeʹl neʹttäššʼstõõllmõõžž.
  • Kela jåårǥlâtt sääʹmǩiõʹlle lomaakkid da liâdǥlaž äššʼstõõllmõõžž äʹššǩiiʹrjid.
  • Kela saakkad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin mieʹrrkõõski.
  • Sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâtt sääʹmǩiõllsaž oummuid ââʹnned Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
  • Kela väldd lokku rekrytâsttmõõžžâst sääʹmǩiõl tääid da kulttuursilttummuž.

Kela lij mââimõs iiʹjjin õõuʹdääm aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Kela õlmstõõʹtti sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidid 2019–2020 da taʹrjjad še Elämässä.fi-seiddõõzzâst äššʼstõõllâmviiŋkid sääʹmǩiõʹlle. Lââʹssen Kelast liâ printteemnalla åårrai brosuur da 30 ouddõslomaakk sääʹmǩiõʹlle. Kela taʹrjjad peeiʹvi mieʹldd teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Kelast lij reâuggam še sääʹmǩiõllsa saaǥǥtem äʹšštobddi eeʹjjest 2020 ääʹljeeʹl.

Puõʹtti Kela da sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnnlõõttmõõžž hoʹzjeʹnsââšš Kela, da vueiʹnnlõõttmõš jäʹrjstet Heʹlssnest skamm-mannust 2022.

Lââʹssteâđ mediaaʹje

Antti Jussila, Kela, äʹššneeʹǩǩ âʹlddkääzzkõõzzi tuejjeemjuâǥǥtõõzz jååʹđteei, teʹl. 040 834 5703

Anni Koivisto, sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei, anni.koivisto@samediggi.fi, teʹl. 040 415 5969

Poske sääʹmjuâǥǥas karttad teâđaid sääʹmǩiõllsain põõrǥâs- da kuälmad sektoor sosiaal- ja tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjtuejjeeʹjin

Poske sääʹmjuâǥǥas haaʹlad ååʹn õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Puõʹttiääiʹj Soti- kõõskõs haʹŋǩǩõõzz, Soti- raammoođummuš Lappist- haʹŋǩǩõõzz da Lappi puõccihåiddamvuuʹd  kartteed sosiaal-, tiõrvâsvuõtt-, da pueʹrrjieʹllemsueʹrji sääʹmǩiõllsaid tuâjjtuejjeeʹjid põõrǥâs- da kuälmad sektoorâst, nuʹtt što puõʹttiääiʹjest vueiʹtte raʹvvjed sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ še põõrǥâs-sektoor kääzzkõspuuʹtteeʹji da kuälmad sektoor puuʹtteejen.

23.6.2021 priimmum soti- oođummšest lij staanum pueʹrrjieʹllemsueʹrji vuõiggâdvuõtt haʹŋǩǩeed kääzzkõõzzid, tâʹl ǥu lij tarbbân põõrǥâs- sektoor kääzzkõspuuʹtteeʹjest, nuʹtt što kääzzkõõzzid vueiʹtte håiddad äʹššmeâldlânji da õõutverddsânji.

Väʹstted kõjldõʹsse lääʹddǩiõʹlˈle (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Väʹstted kõjldõʹsse sääʹmǩiõʹlˈle (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđ:
Ida Pirttijärvi,
010 839 3127
ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz plaanni veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Tuâj tieuʹdet vueʹssäiggsânji 70 % tuâjjaaiʹjin. Tuâjj älgg tâʹlles da peštt 31.7.2021 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi õõuʹdeemtuâjast, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan. Plaanni tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. 

Ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj õudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩad šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš  õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ  2 680,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c199b2651 19.5.2021 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 5.5.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ alttad Säʹmmla soti-oođõõzzâst -blogirääid õlmstâttmõõžž čõõuč 2020 äiʹǧǧen

Kõõjjõs sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi sääʹmǩiõlid da kulttuuʹre õhttneei siltteemtaarbin – vaʹstteemäiʹǧǧ 22.9.2020 räjja.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz (Poske) sääʹmjuâǥǥas seʹlvvat sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi silttummuž kõõjjõõzzin. Kõõjjõõzz mieʹrren lij seeʹlvted sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi sääʹmǩiõlid da sääʹm kulttuuʹre õhttneei siltteemtaarbid mottjeei reâuggjieʹllmest da viikkâd čõõđ tõi vuâđald ämmtallaš tiuddeemškooultõõzz.

Kõõjjõs lij vueʹssen Lappi universiteeʹtt, Lappi ämmatõllškooul da Poske čõõđ viikkâm Määŋgsuârǥlaž da -tiõđlaž silttummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl ämmatniiʹǩǩid (MoniSOTe)-haʹŋǩǩõõzzâst (ESR-teäggtõs). Tõn mieʹrren lij vuäǯǯad teâđ Lappist toiʹmmjeei sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl ämmatniiʹǩǩi määŋgsuârǥlaž siltteemtaarbin. Reâuggjieʹllem ääiʹjpoddsaž siltteemtaarbid põõrǥât vaʹstteed määŋgsuârǥlaž da –tiõđlaž soti-sueʹrj ämmtallaš tiuddeemškooultõõzz veäkka. Tõn mieʹldd põõrǥât pueʹreed sääʹmǩiõlid da kulttuuʹre kuulli silttummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâlast.

Kõõjjõʹsse vuäitt vaʹstteet sääʹmǩiõlivuiʹm da lääddas tän liiŋkâst  https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4  . Vaʹstteemäiʹǧǧ lij 22.9.2020 räjja.

Lââʹssteâđ

Lydia Heikkilä
plaaneei
Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs, Sääʹmjuâǥǥas
Sääʹmteʹǧǧ
lydia.heikkila(at)samediggi.fi
teʹl. 040 592 5531

        

Sääʹmteʹǧǧ kaaunââtt minister Kiuruin soti-aaʹšši diõtt – kääzzkõõzzi ânnʼjõžvueʹjj staanmõš ij riʹjtte täävtõssân

Sääʹmteʹǧǧ kaaunââtt piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Kiuruin täʹbbe påʹrǧǧmannu 17 peeiʹv Ruäʹvnjaarǥâst halltõõzz soti- mäddkåʹddmääʹtǩ õhttvuõđâst.  Kaaunõõttmõõžžâst Sääʹmteʹǧǧ kägg äʹššen jm. õõutverddsažvuõđ da säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž di riʹjttjeei da säʹmmlai kääzzkõõzzid jurddum teäggtõõzz staanmõõžž soti-oođõõzzâst. 

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti vuässâʹtte Ruäʹvnjaarǥâst 17.8.2020 riâššum halltõõzz soti-mäddkåʹddmääʹtǩ šõddmõʹšše, koon maŋŋa sij kaaunâʹtte piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Krista Kiuruin. Sääʹmteʹǧǧ alttii ǩieʹssmannust kampaanj õõutverddsaž soti-kääzzkõõzzi beäʹlest da pohtt kampaanj saaǥǥ še ministeeʹr õuʹdde.

– Õõutverddsažvuõđ teâuddjummuš säʹmmlai pääiʹǩ oudldâstt jeäʹrab positiivlaž tooiʹmid, ko sääʹmǩiõllsa da kulttuurmeâldla kääzzkõõzz jie teâuddjõõv nokk puârast ânnʼjõõžžâst. Tän miõlâst ânnʼjõžvueʹjj staanmõš ij leäkku riʹjttjeei täävtõs, peʹce soti-oođõõzz juätkkvalmštõõllmõõžžâst âlgg tuõđi väʹldded lokku säʹmmlai ǩiõlʼlaž da vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, liʹnjjʼjai Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

– Säʹmmlaid âlgg veâl staanâd riʹjttjeei sââʹjj alggmeeran vaaikted jiiʹjjeez kuõskki aaʹššid, ko säʹmmla jie leäkku tåʹlǩ meersaž ǩiõlluuʹccbõs juätkk Juuso.

Lääʹddjânnam halltõõzz jåʹttʼtem soti-oođõõzz täävtõssân lij, što soti-kääzzkõõzzid čõõđtet õõutverddsânji pukid. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad leeʹd õõudâsviikkmen soti-oođõõzz nuʹtt, što säʹmmlai taarbid še tobdstet da vääʹldet oođõõzzâst lokku. Sääʹmnarood vuârddmõõžžid tuäivat ciâlklmi uʹvddemääiʹj kuâsttjummuž, da tõn mieʹldd taarblaž teevvmõõžžid lääʹǩǩeʹtǩǩõõzzid.

Sääʹmteʹǧǧ kägg jiiʹjjes kampaanjâst õuʹdde, što õõutverddsažvuõtt ij miârkkšõõvv tåʹlǩ seämmanallšem kääzzkõõzzi taʹrjjummuž pukid, peʹce äʹššniiʹǩǩi jeeʹresnallšem taarbi lokkuvälddmõõžž. Säʹmmlain õõutverddsažvuõtt teâuddjââvv, ko säʹmmla vuäǯǯa kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõʹlle da nuʹtt, što sääʹm kulttuurtuâǥǥa vääʹldet lokku, nuʹtt-ba soti-kääzzkõõzzin tõn oudldõsân leʹčči tiõttum aaʹšši beäʹlnn posiitiivlaž spesiaalâânnmõš.

Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ kampaʹnjje õõutverddsaž soti-kääzzkõõzzi beäʹlest kampanjjseeidain www.samediggi.fi/sote-uudistus

Vuässõõđ saǥstõõllma sosiaalʼlaž mediast tiõttivuiʹm: #soteuudistus #saamelaiset #yhdenvertaisuus

 

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio teʹl. 040 621 6505 leo.aikio(at)samediggi.fi

sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga teʹl . 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi