Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst: Määŋgǩiõllsaž päärna õuddpeâmm.

Tiõrv pueʹttem Sääʹm ǩiõllvuäpstõõǥǥ kuälmad Facebook-livevuõlttõʹsse 27.9.2018 čiâss 18-20. Vuõlttõspäiʹǩǩen Sajos, Aanar. Livestriimjummuš Sääʹm ǩiõllvuäpstõk-seeidai pääiʹǩ.

Vuõlttõõzzâst kaaunõõttveʹted ǩiõlltuʹtǩǩeeʹjivuiʹm da sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjivuiʹm. Niina Siltala da Pirjo Lotvonen lie jeäʹǩǩää aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjen da tuejjeeʹjen. Merja Pieski pohtt mieʹldes jieʹnnǩiõllsaid jurddum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm vueiʹnnemkuuʹlm.

Laura Arola da Annika Pasanen kommentâʹstte saǥstõõllmõõžž ǩiõlljeälltem da ǩiõlltuʹtǩǩeem vueiʹnnemkuuʹlmin. Vuõlttõõzz äiʹǧǧen äʹšštobddjid vuäitt vuõltteed kõččmõõžžid päärna määŋgǩiõllsaž ouddnummuž da sääʹm ouddpeâmm kuõskeeʹl.

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs lij vueʹssen Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõõzzâst (Lape-haʹŋǩǩõs), koon mieʹrren lij raaveed še säʹmmlai vuâđđkääzzkõõzzid. Lape-haʹŋǩǩõs lij vueʹssen soti- da mäddkåʹddoođõõzzâst. Sääʹm ǩiõlin lij jååʹttmen kõrr jeälltempââʹjj, koʹst piârrjin lij tarbb kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ oʹhjjummša. Ääiʹjmeâldlaž oʹhjjõõzz vaarvuâlaž uuʹccbõsǩiõli mainsteeʹjid lij tän poodd kuuitâǥ väʹǯǯel vuäǯǯad. Sääʹmǩiõllsai piârrji kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vuäʹpstummuš lij ǩiččlâttmõš vueʹllǥaž kõddâz kääzzkõʹsse, koon mieʹrren lij raaveed sääʹmǩiõllsai piârrji määŋgǩiõllsažvuõtt-tääidaid.

Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest. Puk puärraz da piârri vuäzzla lie tiõrvpueʹttmest kuullâd, mõõn nalla jiiʹjjes tooimi da vaʹlljummšivuiʹm vuäitt tuärjjeed da raaveed piârrjes kuõiʹtǩiõllsažvuõđ. Uuʹccbõsǩiõl seeiltummuš da serddmõš päärnaid (jeäʹrben gååradpirrõõzzâst) õõlǥat puärrsin samai jõnn aktiivlažvuõđ da ouddõõzzi vuåppmõõžž. Ǩiõllmainsteeʹjid âlgg smeʹllkâʹtted ââʹnned uuʹccbõsǩiõl, što ǩiõl seerdče päärnaid. Toimmjummšest vääʹldet lokku kolmm sääʹmǩiõllsaž joouk: aanarsääʹm, tâʹvvsääʹm da nuõrttsääʹm.

Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr. Seeidai mieʹldd lij hiâlpp uʹvdded maacctõõzz da tuäivvjid jäʹrjstemnalla puõʹtti ǩiõllvuäʹpstõsvuõlttõõzzi siiskõõzzid. Seeidain vuäitt še saǥstõõllâd kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr da tõõzz kuulli vaʹǯǯtõõzzi da šiõǥǥ naaʹli pirr. Privat oʹhjjõs lij vuäǯǯmest privat saaǥǥ mieʹldd. Facebook-joouk tuõʹllʼje Lape-haʹŋǩǩõõzz haʹŋǩǩõstuâjjlaž Riitta Lehtola, sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllpieʹssoʹhjjeei Annika Pasanen di määŋgǩiõllsažvuõttaktiiv Laura Arola.

Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen 5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid. Jurddjen lij uʹvdded puärrsid ânnsallaš vuäʹpstõõzz kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vaʹǯǯtõõzzin, pueʹrr vueʹjjin, päärna ouddpeâmm vaʹlljummšest da škoouljååʹttmest kuõiʹt- da määŋgǩiõllsiʹžžen. Livevuõlttõõzzin mainsteeʹjen lie sääʹm ǩiõlljeälltummuž äʹšštobddi da puärraz.  Vuõssmõs vuõlttõʹsse vuäitak vuässõõttâd neeʹtt mieʹldd tuu jiijjâd sååʹff âʹlnn. Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest, äiʹǧǧmeäʹr

Seminaar täävtõssân lij, što sääʹmnuõr peäʹsse jueʹǩǩed siʹjjid õuʹdde puättam aaʹššid da jurddjeez seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripoliittlaž luʹvddkåʹdd lij alttääm saǥstõõllmõõžž ääʹšš pirr da mieʹrren lij veeideed saǥstõõllmõõžž pirr sääʹmjânnam.  Lij pueʹrr kaggâd ääʹšš kueʹsttma, ko tõn diõtt jiânttõõvât čuuʹt täujja.  Seminaar pârgg uʹvdded tuâjjneävvaid seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõʹšše da suu tuärjjummša di juõʹǩǩka jiiʹjjes õuʹdde puättam aaʹšši ǩiõttʼtõõllma.

Äiʹǧǧ: piâtnâc 5.10.2018 čiâss 9.00-15.30

Päiʹǩǩ: Aanar, Sajoozz Parlameʹnttpäiʹǩǩ Solju

Äiʹǧǧmeäʹr

9.00-9.10        Seminaar äävummuš, Risten Mustonen nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

9.10-9.40        Seʹkss iʹlla raajteʹmes– raaj lie Vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka, Raiskauskriisikeskus Tukinainen

9.40-10.10      Seksuaalviõkkväʹldd nuõri tobddmen Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

10.10-10.40    Sääʹmǩiõllsaž da -kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzz Sääʹm siltteemkõõskõs ‐ psyykklaž pueʹrrvââjjam da peänechuõll, SÁNAG tuåim čuäʹjtõõllmõš, Raghild Varsi Dahl Sääʹmnuõri psykiaatrlaž joukk, projeʹkttjååʹđteei /seksoloog Ingunn Eriksen AMATHEA-haʹŋǩǩõs

10.40-11.00    Rape culture – mii da ǩeän vaiggâdvuõtt tõt lij? Nuõrr säʹmmlaž jieʹllikarttraajji  Sunna Nousuniemi

11.00-12.00    Sääʹmnuõri paneeʹlsaǥstõõllmõš

12.00-13.00    Porrmõš, Sajoozz restrantt Čaiju

13.00-14.00    Tuâjjpääʹj:

Seksuaalviõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõš  Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg Oʹhjjeei Elina Kreus, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

Vuässõʹtti tuâjjpääʹjj: Seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõri tuärjjummuš di sääʹmnuõri pueʹrrvââjjam tuärjjtuåimi plaanmõš pâjjuʹčtel, psykoloog Tomi Guttorm, Ämmtallaš uʹčtelõllškooul / Oamk 

Tuâjjpääʹjest ǩiõttʼtõõlât ouddmiârkid, koid vuässõõʹtti vuäiʹtte kueʹđđed nõõmteʹmen õhttsaž tuejjeemvuõđđu (Vuâmmaž! teâttmašina mieʹldd). Lââʹssen tuâjjpääʹjest plaanât õhttsažtuåimast tuärjjtuåimid sääʹmnuõrid. Tuâjjpääʹj mâŋŋa lij še vueiʹttemvuõtt saǥstõõllâd privaatlânji psykoloogin lääddas leʹbe säämas.

Seksuaalškoouʹlʼjem miârktõs seksuaalʼlaž viõkkvääʹld cõggmest vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka Raiskauskriisikeskus Tukinainen.

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet seksuaalškoouʹlʼjummuž miârktõʹsse di smiõttât še konkreettlaž neävvaid vuässõõttji miõllǩieʹssem mieʹldd.

14.00-14.30    Kååʹffstueʹll

14.30-15.30    Tuâjjpaaʹji õʹhtteǩeässmõš

 

Seminaar lij määustem da vuässõõttjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž da kooʹfid. Seminaar ǩiõl lie sääʹmm da lääʹdd. Šõddmõõžžâst lij tuʹlǩǩõs. Programm-muttâz vâjja pueʹtted.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 27.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

 

Tiõrvpueʹttem digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja 5.-7.10.2018 Aanra!

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet nuõri ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmõõžžâst da miõl pueʹrrvââjjmõõžžâst sääʹmnuõri seʹst.

Tuâjjpääʹjj lij jurddum sääʹm nuõrid Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst. Vuässõõtti vuäiʹtte leeʹd 16 ‒ 30 -âkksa. Tuâjjpääʹj riâššât Sajoozzâst, Aanrest. Tuejjummuš älgg piâtnâc 5.10. jeäʹǩǩää da peštt pâʹsspeeiʹv jeäʹǩǩespeeiʹv räjja. Riâšši mähss mäʹtǩǩ- da instemkuulid di porrmõõžžid.

Mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõđi mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti vuäiʹtte jueʹǩǩed mušttlõõzzâs jouʹǩǩe.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 10‒15 sääʹmnuõr, kook tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõttjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlummšin. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõtjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõđi vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzid õhttu leʹbe uʹcc jooukin. Mušttlõõzz koʹlle miõltiõrvâsvuõʹtte da miõl pueʹrrvââjjma, jiõččhiâvtummši cõggma, psyyklaž ǩiõrddmõʹšše da õõutstõõzz tuåimmjummša sääʹmnuõri vueiʹnnemkuuʹlmest.

Vuässõõđjid taʹrjjeet še vueiʹttemvuõđ jueʹǩǩed mušttlõõzzâs vueʹssen tuʹtǩǩummšest da saaǥǥtummšest aarktlaž suåvtõõzz tuʹmmjeeʹjid. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäʹšše Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS).

Tuâjjpääʹj tuejjeemǩiõllân lij eŋglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩummuš sääʹmǩiõlid lij taʹrjjummšest.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuâjjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 30.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

   

Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp õõutveäkka vueʹjjid peälšted da ooudeed ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž.

Äiʹǧǧ: sueʹvet 22.9.2018 čiâss 9.30-15.30

Päiʹǩǩ: Oulu väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Kaarlenväylä 3, Mäddkåʹddnorldõklõnnj (3. ǩeârdd)

Äiʹǧǧtaullhäämas:

9.15-9.30        Tueʹleskååʹff

9.30-11.00      Ooumažvuõiggâdvuõđ: mõõk tõk lie, koʹst tõk puäʹtte da mâiʹd tõi vuiʹm tuejjeet? Saǥstõõllâp ooumažvuõiggâdvuõttriâšldõõǥǥ pirr da tõn tuåimmjen pirr vuäjjneeʹl aainâs tõõzz, mõõn nalla ooumažvuõiggâdvuõđ vaaikte takai jieʹllmest da kuâsttje juõʹǩǩpeivvsaž tuåimmjummšest. Matti Jutila, ooumažvuõiggâdvuõđi äʹšštobddi

11.00-12.00    Kõskkpeiʹvvporrmõš

12.00-13.30    Ooumažvuõiggâdvuõđi ooudummuš vaaiktemtuâjain: Vaaiktem plaanummuš, šiõttlõs äiʹǧǧ da jeeʹresnallšem vueʹjj. Tuejjeet õõutveäkka vaaiktem plaan vuässõõttji vaʹlljeem ääʹšš pirr. Heli Markkula, vaaiktemtuâj jååʹđteei

13.45-15.15    Vuõiggâdvuõđi peälštummuš: Koid aaʹššid lääitat vuõiǥâs-suudišttmid, koin aaʹššin kuõddčed lääǥǥlažvuõttvuåppjid (õuddm. eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumže)? Mâiʹd lij pueʹrr väʹldded lokku? Måkam argumentaatiotuärj vuäitt vuäǯǯad Euroop ooumažvuõiggâdvuõttsuudišttâm vueʹjjest? Heta Heiskanen, ALL-YOUTH STN

15.15-15.30    Jõskkmõš, maacctõs da juätkktuâj plaanummuš

Škooultõs lij määustem da vuässõõđjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 19.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

 

  

 

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs reäšš kålggmannu 5. peeiʹv seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmeem da -viõkkvääʹld pirr di sääʹm nuõrid jurddum digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹj kålggmannu 5.-7. peeiʹv õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm Aanrest.

Seminaari sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest 5.10.2018

Seminaarâst smiõttât, mõõn nalla staanâd sääʹmpäärnaid da -nuõrid staanlaž šõddâmpirrõs, mii lij  seksuaalʼlaž heâmmummuš da viõkkväʹldd, mâid vueiʹtet tuejjeed tõn cõggma di mâid tuejjeed, jos jiõčč joudd seksuaalʼlaž heâmmummuž da viõkkvääʹld vuâlla. Seminaarâst lie ämmatniiʹǩǩi saakkvuâr, sääʹmnuõri jiiʹjjez ǩiõččlâsttmõõžž di tuâjjpääʹj. Seminaari pukid äävai da määustem da tõn riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest.

Nuorisoneuvoston vuoden 2018 teemana lij puhtted kuõsttjeeʹjen sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummuž da -viõkkvääʹld da ooccâd naaʹlid mõõn nalla tõõzz kässjõõttâd. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripolittlaž luʹvddkåʹdd (SáNuL) lij pohttam õuʹdde, što säʹmmla neezzan, åumma da päärna jouʹdde täujja seksuaalʼlaž heâmmeem ouʹdde da SáNuL vuäinn ääʹšš õhttsažkååddlaž äʹššen, koozz pukin õhttsažkååʹddest âlgg kässjõõttâd.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj 5.-7.10.2018

Tuâjjpääʹj mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõtti mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti jueʹǩǩe jooukâst mušttlõõzzâs.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 18-30-âkksa sääʹmnuõr, ǩeäk tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõđjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlõõzzi jueʹǩǩmest. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõttjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõtti vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzâs õhttu leʹbe uuʹcces jooukin. Mušttlõõzzin kõskksââʹjest lie miõlltiõrvâsvuõtt da miõl pueʹrrvââjjam, jiõččhiâvtummši cõggmõš, psyyklaž ǩiõrddmõš da õõutstõõzz tuåimmjummuš sääʹmnuõr vueiʹnnemkuuʹlmest.

Mušttlõõzzid liântteet, da tõid vuäitt jueʹǩǩed jeeʹres kulddleeʹjid seminaarin da šõddmõõžžin da/leʹbe interneeʹttest. Tuʹtǩǩeei âʹnne mušttlõõzzid tuʹtǩǩeemaunnsen viikkâd ooudâs fiʹttjõõzz tõʹst, mõõn nalla miõlltiõrvâsvuõđ vueiʹtet ooudeed da jiõččhiâvtummšid cõggâd aarktlaž vuuʹd alggmeerai kuulli nuõri seʹst. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäšš Lääʹdd sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadalallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS). Tuâjjpääʹjest tuejjeemǩiõllân lij eŋgglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlid lij še taʹrjjuum.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuajjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

 

Lââʹssteâđ:

Risten Mustonen, Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei, risten.mustonen@samediggi.fi, 040 529 60 93

Kaisa Tapiola-Länsman, Nuõripiisar Sääʹmteʹǧǧ, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj:

Meri Larivaara, Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ, Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria, meri.larivaara@stm.fi, 050 563 3634

Iinnteʹmes Inn-festivaal Iinnteʹmes Inn-festivaal kaartat kuvddleeji tuõivvjid – vaʹstted kõjldõʹsse

Iinnteʹmes Inn-festivaal teâudd tän čõõuč 15 eeʹǩǩed. Tän cisttân haaʹleep kuullâd, mõõn vääžnai šõddmõš festivaal lij festivaaljåʹttjid da mâiʹd sij festivaalin puõʹttivuõđâst vueʹrdde. Kõjldõs veäʹǩǩat miʹjjid õhttsiʹžže festivaaljåʹttjin raajjâd mij šõddmõõžžâst võl vuâkksab obbvuõđ.

Kõjldõʹsse vaʹsttummuš väldd muäʹdd minuutt. Vasttõsäiʹǧǧ peštt mââibaʹrǧǧe 31.7. räjja. Puk, ǩeäk lie kuâđđam õhttvuõđteâđaid vuârbbmõʹšše, vuässâʹtte ooudâspaʹǩaat vuäʹrbbmõʹšše. Paʹǩat âânn seʹst festivaalpaass (pi-su) di eeʹjj 2018 t-pääiʹd da čooudliânt.

Kõjldõõzz čõõđte õhttsažtuejast: Sääʹmteeʹǧǧ musikk-kõõskõs da Humanisttlaž ämmatollškooul.

https://link.webropolsurveys.com/S/6842F673F055D903

Iinnteʹmes Inn 17.–19.8.2018 Aanrest

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv Aanrest – Tubeʹtteei Mansikka ärvstõõllʼjen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv ââʹnet tän eeʹjj 12.4. Aanrest. Eeʹjj 2018 čeäʹppvuõđpeeiʹv teeʹmmen lij “jiõččan jiõnn” da šõddmõõžž äʹššvuʹvdden liâ musikk da tubettmõš leʹbe nuʹt ciâlkkum You Tube videoi sniimmʼmõš.

– Musikk lij še jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest teeʹmmen tän eeʹjj da ǥu teeʹmmen lij jiijjâs jiõnn, šeâtt tuʹbettmõš še samai puârast miʹjjid, ceälkk Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv puuʹtʼteei, Aleksi Ahlakorpi.

Tubettmõš-ǩeâšt ärvstõõllʼjen lij Mansikka (Maiju Voutilainen), kååʹtt lij õhtt Lääʹddjânnam peäggtum tubeʹtteeʹjin. Suu tubettmõõžž čuâvva pâʹjjel 160.000 ooumžed.

– Lij kâʹl samai hääʹsǩ vuäǯǯad näkam peäggtum ooumaž miʹjjid ärvstõõllʼjen. Mansikka veʹt lij õiʹdde jeällam Aanrest ââʹnnmen tubettmõš-škooultõõzz nuõrid da tõn leʹjje pääiʹǩ âʹlnn čuâvvmen nuʹt čueʹtt nuõr da pääʹrn da striim pääiʹǩ võl lââzz, rämmai Ahlakorpi.

Tän eeʹjj leʹčči leämma čeäʹppvuõđpeeiʹv päiʹǩǩen Vuõccu, leša Suäʹđjel kååʹdd peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩ miõlâst Vuõccu škooul kueʹrnec lij leigga occkaž čeäʹppvuõđpeeiʹv šõddmõʹšše.

– Vaiddlep štõ jeäʹp piâssâm Vuõccu, leša kâʹl tâma tän vuäitt ceäʹlǩǩed še positiivlaž vaiggâdvuõttan. Meeʹst liâ juʹn nuʹt jiânnai säʹmmlaž- da sääʹmǩiõllsa nuõr, štõ ij meinnu käunnʼjed tueʹrv šurr sââʹjj šõddmõʹšše. Päärnai da nuõri staanvuõtt še lij miʹjjid tuõđi vääžnai da tõõzz õhttneei aaʹššid âlgg väʹldded tuõđi lokku ǥu šõddmõõžž lij plaanmen, teäddad Ahlakorpi.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jääʹrjast Sääʹmteʹǧǧ. Tubettmõš-ǩeâštt puätt leeʹd õhttsažtuejast Aarktlaž pedagogikk-haʹŋǩǩõõzzin da tõʹst lij ärvstõõllʼjen Mansikka. Tääʹrǩab teâđaid šõddmõõžžâst uʹvddep škooulid da median mâʹŋŋlest. Lââssteâđ käunnʼje addrõõzzâst: http://www.samediggi.fi/2018/01/21/saamelaisnuorten-taidetapahtuman-2018-lajeina-musiikki-ja-tubetus/ https://www.facebook.com/daiddadahpahus/

Aleksi Ahlakorpi

Puuʹtʼteei Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv

010 839 3128

aleksi.ahlakorpi@samediggi.fi

Mainstõõllâmpodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid 26.2.2018

TEÂĐTÕS  15.2.2018

 

Mainstõõllâmpodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid 26.2.2018

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst mainstõõllâmpoodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid Heʹlssnest hoteʹll Scandic Simonkenttäst vuõssaarǥ 26.2.2018 čiâss 18-20.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij priimmâm 18.12.2017 tuåimmplaan-tällõsarvvlõõzzâst eeǥǥas 2018, što halltõõzz såbbrid reäʹšše vuäittmõõžži mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuõccust, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst reäʹšše päiʹǩǩ-kååʹddest mainstõõllâpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩeässmõššân halltõspââʹj tuåimi pirr da rääjj pannveerǥlab vueiʹttemvuõđ mainstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

– Mij täävtõssân lij, što mainstõõllâmpoodd nâânee sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši oouʹdeem diõtt, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teäʹddad.

Mainstõõllâmpoodd reäʹšše Scandic Simonkenttä -hoteeʹll sååbbarlõnnj Espast 26.2.2018 čiâss 18-20.

– Vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmla, pueʹtted tiõrvân vaalpââʹj vuõssmõs mainstõõllâmpoʹdde, Sanila-Aikio tuäivat.

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

 

 

 

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummuž ǩiõttʼtõõlât seminaarâst sueʹvet

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõtt komissio aalǥtem oudldõõzzid ǩiõttʼtõõlât Aanar Sajoozzâst sueʹvet 10.2. riõššum seminaarâst. Seminaarâst kuulât vaʹstteei komissioi toimmjummšest jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest. Seminaar lij pukid äävai.

Ääʹv seminaar Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioi meeraikõskksaž ǩiõččlâsttmõõžž:
Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõõskid ǩiõttʼtõõlli komissio aalǥtem oudldõõzz

Äiʹǧǧ: 10.2.2018
Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar
Striiʹmjummuš vuõiʹǧǧest: http://www.sogku.fi/live/

Moderaattoor: Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen
09.00 Šõddmõõžž ääʹvummuš: Antti Pentikäinen, toimmjååʹđteei, Åskldõõǥǥlaž da äʹrbbvuõđlaž jååʹđteeʹji rääuhkueʹddemsäiʹmmõs
09.10 Tiõrvtemsääʹn, Tiina Sanila-Aikio, saaǥǥjååʹđteei, Sääʹmteʹǧǧ
09.20 Saakkvuârr, Eduardo González, vuäʹpsteei da seʹrddempââʹj vuõiggâdvuõttriâššmõõžži äʹšštobddi
09.50 Saakkvuârr, Simon Keyes, kueʹss professor, Winchester universiteʹtt, suåvtõõllâm äʹšštobddi

10.20 Kååʹffpodd

10.40 Saakkvuârr, Laila Susanne Vars, jååʹđteei äʹšštobddi, Taarrjânnam ooumažvuõiggâdvuõttorgaan, OTT, äʹšštobddi ÕM ooumažvuõiggâdvuõttväʹlddõõzz koontâr (OHCHR) alggmeerai vuõiggâdvuõđid ǩiõttʼtõõlli äʹšštobddimekaniismâst (EMRIP)
11.10 Saakkvuârr, Marie Wilson, Kanada tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzlaž
11.40 Saakkvuârr, Teivo Teivainen, professor, Heʹlssen universiteʹtt
12.00 Porrmõš
13.00 Saakkvuârr da paneeʹlsaǥstõõllmõš Veli-Pekka Lehtola, sääʹmkulttuur professor, Oulu universiteʹtt Nils-Henrik Valkeapää Petra Laiti, saaǥǥjååʹđteei, Lääʹddjânnam sääʹmnuõr (SSN) Ida-Maria Helander, väärrsaaǥǥjååʹđteei, SSN
Anna Morottaja

14.00 Kååʹffpodd

14.15 Tuejjummuš siõm jooukin da tiimi čuäʹjtõõzz Siâsstõõzz Lääʹddjânnam riiʹǩǩe (sj. Johanna Suurpää, demokratia-, ǩiõll- da vuâđđvuõiggâdvuõđi juâkkaz jååʹđteei, vuõiggâdvuõttministeria) Siâsstõõzz Lääʹddjânnam sääʹmtegga (sj. Tiina Sanila-Aikio) Siâsstõõzz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummša (sj. Antti Pentikäinen)
15.45 Loppsääʹn, Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen