TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij ååʹn õlmstõttum še nuõrtt -da tâʹvvsäämas

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij ååʹn õlmstõttum še nuõrtt -da tâʹvvsäämas. Tät lij oođuum speâll. Speâll lij jåårǥlõttum lääʹddǩiõllsaž Peliko/Martinex TIETO, TAITO JA TEMPPU -speâllast.

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij hääʹsǩes luʹvddspeâll pukid. Speâllast peäʹss jååʹtted speâll-luuʹd âʹlnn šäärbeeʹl da TEÂTT, TÄIDD & TEMPP koorti mieʹldd rõsseed määŋg nalla, di vaʹstteed kõõččmõõžžid. Speâll-luuʹd kaartast lij õhtt kaʹlndareeʹǩǩ.

Jõs speâllai åårast TEÂTT, TÄIDD & TEMPP stuuʹppna, vaʹllʼjad son õõut täin vaaitõsmääinain:

Teâtt: teâtt-tuejjõõzz liâ teâttǩeâšttkõõččmõõžž, koid vueiʹtte leeʹd määŋg jeeʹresnallšem vasttõõzz. Vasttõõzz jie kaunnu koortin, leša speâllai smeäʹtte vuõigg vasttõõzzid.

Täidd: täiddtuejjõõzz õhttne matematiʹǩǩe leʹbe ǩiõlʼlaž ooddid.

Tempp: tempptuejjõõzzin speâllai peäʹsse siõmmna liikkeed da seämmast ââʹnned aʹrvvõstääideez.

Speâll mieʹrren lij, štõ päärna vueiʹtte speâllad juâkksaž jiijjâs vueʹjj mieʹldd. Speâllast lij mieʹrren saǥstõõllâd eeʹjjpooddi vaaitõõllmest da jeeʹres aaʹššin mâid päärna juurdče. Speâll suåpp kooum âkksain pââʹjårra. Speâll lij puuʹttʼtum õõutâst ǩiõllpiessohjjumšin.

Speâll lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst.

Lââʹssteâđ:

Petra Kuuva
Mättmateriaalpiisar
040 677 22 75
petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

Raija Lehtola
Nuõrttsääʹmǩiõllsaž materiaaltuâjj
050 573 9525
raija.lehtola@samediggi.fi

Ouddpeâmm uʹčteeʹlid da spesiaaluʹčteeʹlid šurr tarbb sääʹm ouddpeâmmast – Oulu universiteʹtt alttad škooultõõzzid Aanrest

Õhtt sääʹm ouddpeâmm šuurmõs vaʹǯǯtõõzzin lij õllškooultum sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd vääʹnn. Nuʹt 40 proseeʹnt sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm tuâjjlažkååʹddest lij väjja ââʹntemvuõđ. Samai hueʹnn lij sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹli vueʹǩǩ, ǥu uʹčteeʹl jiâ lekku ni vooʹps ååʹn vuäǯǯamnalla.

Vueʹjj teevat lââʹzzteeʹl ouddpeâmm škooultõõzz. Oulu universiteeʹtt alttad Aanrest puõʹtti jooulmannust ouddpeâmm uʹčteeʹli ââʹntemvuõđ uʹvddi pedagogiikk kandidaattškooultõõzz da ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹl ââʹntemvuõđ uʹvddi pedagogiikk maisterškooultõõzz. Škooultõõzzin ǩiʹddjed jiijjâsnallšem lokku välddmõõžž sääʹm peâmmʼmõõžž da äʹrbbvuõđlaž teâđ di ǩiõl mättjummuž pedagooglaž vueʹjjid da mõõntõõllmõõžžid. Še pieʹǩǩ mättʼtõõzzâst lij sääʹmǩiõllsaž.

Sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarb lokku vaʹlddi škooultõõzzi täävtõssân lij raʹvvjed pedagooglaž silttummuž da ääʹšštobddâmvuõđ sääʹm ouddpeâmmast da vaʹstteed sueʹrj samai jõnn uʹčteeʹltaʹrbbe.

Ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹlškooultõs riâžžât Aanrest ååʹn vuõssmõs vuâra.

Škooultõõzzid reäšš Oulu universiteeʹtt pedagogikktiõttji tiõđkåʹdd, da tõk čõõđtet määŋghämmsažškooultõssân äuʹǩǩeeʹl jeäʹǩǩääid, neäʹttel-looppid da ǩieʹsslookkâmpââʹj. Šuurmõs pieʹǩǩ mättʼtõõzzâst lij neeʹttest, leša lââʹssen âʹlddmättʼtõsperioodid ââʹnet Aanrest da vuässas še Oulust.

Škooultõõzzin tuejjeet õhttsažtuâj Sääʹmteeʹǧǧ (Sámediggi), Sääʹm škooultemkõõskõõzz (Sámi Oahpahusguovddáš) da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuʹttin. Lââʹssen õhttsažtuâj puäʹđet tuejjeed še sääʹm pedagogiik, määŋgǩiõllsažvuõđ da ǩiõlljälltem tuʹtǩǩeeʹji da äʹšštobddjivuiʹm. Škooultõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Ooccâmäiʹǧǧ lij 31.8.–14.9.2022. Ooccmõõžž vuâđald koččum ooʒʒjid ââʹnet suåvlažvuõđteʹstt 10.–11.11.2022 Aanrest.

Infopoodd škooultõõzzin Teamsist mâ 7.6.2022. Ouddpeâmm uʹčteeʹlškooultõs čiâss 16.00–17.00 da ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹlškooultõs čiâss 17.00–18.00.

Lââʹssteâđaid škooultõõzzin Mättpälggsest:

Ouddpeâmm uʹčteeʹl, sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarbid lokku vaʹlddi škooultõs | Oulu universiteʹtt

Ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹl, sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarbid lokku vaʹlddi škooultõs | Oulu universiteʹtt

Lââʹssteâđaid:

Anne-Mari Sironen, projeʹkttplaaneei, SaVOpe da SaVEO -haʹŋǩǩõs, teʹl. 050 4127944, risttnõmm.sokknõmm@oulu.fi

Niina Aikio-Siltala, mä. ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei, Sääʹmteʹǧǧ , teʹl. +358 (0)10 839 3115 / +358 (0)40 487 5414, niina.aikio-siltala@samediggi.fi

Snimldõk: Kevin Francett

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt mâʹŋŋlubust iʹlmmtem naaʹlin. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Joouki mieʹldd:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

  1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs
  2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs

 

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse jõnnmieʹrr iʹlmmtõõttâm – pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi

Samai jiânnai, nuʹt pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi iʹlmmtõʹtteš Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteʹǧǧ õhttseʹžže Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹjj 2022–2023 mättʼtõʹsse.

Aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse iʹlmmtõʹtteš õhttseʹžže 19 vuõssmättʼtõʹsse škooulneeʹǩǩ da 131 vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ. Lookkjiškooulškooultõʹsse iʹlmmtõʹtte 11 mättʼtõõđi. Iʹlmmtõõttmõõžžid tuejjeeš aanarsääʹm mättʼtõʹsse õhttseʹžže 38, nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse 20 da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse 103.

– Haʹŋǩǩõõzz ääʹljeen eeʹjjest 2018 mättʼtõõzzâst alttee nuʹt 50 škooulneeʹǩǩ, leʹbe mättʼtõõttimieʹrr lij šõddâm kooumǩeârddsiʹžžen vuõssmõs haʹŋǩǩõseeʹjj veʹrddeeʹl, rämmaš haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio Uccjooǥǥ kååʹddest. – Mättʼtõõtti/škooulneǩmeäʹr lâssnummuš čuäʹjat tõn, što põõšši sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse lij ååʹn lâssnam tarbb väʹlddkååddlânji, särnn Niittyvuopio.

Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet võl vuâstta

Mättʼtõʹsse iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 31.3. Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet kuuitâǥ võl vuâstta. Iʹlmmtõõttmõš mättʼtõsse tuejjeet Hellewi-riâžldõõǥǥâst.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz škooulniiʹǩǩid di lookkjiškooulškooultõʹsse  vuässõõđjid 2 neäʹttelčiâss tiuddeei sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin sääʹm dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid da -mättʼtõõđjid, ǩeäi piârri leʹbe sooǥǥ ǩiõll lij kååʹtt-ne Lääʹddjânnmest mainstem sääʹmǩiõlin. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹves oummuid.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sääʹmteʹǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Iʹlmmet škooulneǩ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. – ougglõsmättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn!

Iʹlmmet škooulneeʹǩǩ sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Hellewi- iʹlmmtõõttâmjiârǥâst. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõđjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst juõʹtǩǩi mättʼtõõđjid. Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz tuâjjlažkåʹdd da uʹčteeʹl påʹrǧǧmannust 2021, snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari da Joni Saijets. Snimldõk: Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 neäʹttelčiâss veeʹrd sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vueiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Mättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn

Jõs škooulneǩ da huõlteei liâ älšsmam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžžâst ougglõsõhttvuõđin, leša mättčiâssid vuässõõttmõš peejj smiõttâd leʹbe heervat, vuäitt čiâssid pueʹtted tobdstõõttâd ouddâl iʹlmmtõõttmõõžž da sääʹm-mättʼtõõzz alttummuž.

– Tiõrv pueʹttem ǩiiđ poodd tobdstõõttâmreissu! Kueʹssjempoodd škooulneǩ da huõlteei vuäǯǯa vuõsstoobd tõʹst, måkam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõš ougglõssân leʹčči, smeʹllkâtt ougglõshaʹŋǩǩõõzz tâʹvvsääʹm uʹčteeʹl Máren-Elle Länsman.

Škooulneeʹǩǩ da huõlteei, kook haaʹlee tobdstõõttâd ougglõsmättčiâssid, vueiʹtte leeʹd õhttvuõđâst ougglõshaʹŋǩǩõõzz sääʹmǩiõl uʹčteeʹlid leʹbe haʹŋkkõstuâjjlaid.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Anaraš pivtastem -ǩeeʹrjest lij õlmstõttum ođđ teädldõk

Ella Sarre ǩeeʹrjtem ǩeeʹrjest Anaraš pivtastem lij õlmstõttum ođđ teädldõk. Ođđ teädldõʹǩǩe lie lââʹzztum vueʹssčõuddkeäʹpper diõtt uuʹccab vââj da motam vuäʹpstõõzz lie tiudduum leʹbe tivvum.

Ǩeʹrjj lji vuäʹsttemnalla Duodji shop kaaupâst da tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst Ánarâš pivtâstem.

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Kåččmõš sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse 23.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩääž da infopodd ääʹššest persteei puärrsid 
se 23.3.2021 čiâss 18.00–19.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse!

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz tuâjjlaid di uʹčteeʹlid. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi 
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 


Kåččmõš mättʼtõõzz jäʹrjsteei infopoʹdde 16.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs – pueʹttivuõđ raajjmõš 
Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid 
se 16.3.2021 čiâss 15.00–16.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čiõlǥtet haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzz da iʹlmmtõõttmõõžž. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin di vaʹstteed mättʼtõõzz järjesteeʹji kõõččmõõžžid.

Lââʹssen pooddâst lij mieʹldd Susanna Rajala Mättʼtõshalltõõzzâst vaʹstteʹmmen riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ õhttneei kõõččmõõžžid.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor   
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 

Ođđ sääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 3 ǩeʹrjjrääid ǩiđđpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij jurddum vuâđđmättʼtõõzz 3 klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Tuejjǩeʹrjj lij jåårǥlõttum tâʹvvsääʹm GEA 3 -mättǩeʹrjjrääidast, koonn lij ǩiõttǩeeʹrjtam Oona Länsman da pirstõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsääʹmas šiõtteeʹl jåårǥlâttam Raija Lehtola ja lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Tiʹllʼjõõzz nettkaaup pääiʹǩ: ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

GEA 4 kirjan kansikuva

Ođđ mättǩeʹrjj tâʹvvsäämas lij iʹlmstõõvvâm 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättǩeeʹrj  GEA ǩeʹrjjraiddu. GEA ǩeʹrjjrääid raajat vueʹllškooul sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Ođđsumõs mättǩeʹrjj GEA 4 Davvisámegiella vieris giellan lij jurddum ââʹnnma vuâđđškooul neelljad klaass mättʼtõõzzâst. Mättǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla nuõrtt- di viõstârsuõmin. GEA ǩeʹrjjrääid teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman. Kaartid lij pirstam di lay out raajjâm Nora Bäck.  

Tiʹllʼjõõzz: