Petra Kuuva Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalpiisren

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbrasttes 10.12.2020 pedagogiikk maister Petra Kuuva mättmateriaal vergga. Mieʹrrääiʹj seʹst puõʹtte koumm ooccmõõžž. Kuuva alttad tuâjstes eeʹjj 2021 aalǥâst kuʹǩesäiggsaž mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemi pääʹʒʒeeʹst jeältõʹǩǩe.

Kuuva lij ääiʹjben leämmaž tuâjast aanarsääʹmǩiõl mättʼtõõzz da ǩiõl uʹčteeʹlen jeeʹres klasstaaʹzzin vuõssmättʼtõõzzâst nuuʹbb tääzz škooultõʹsse, da mââimõssân Sääʹmteeʹǧǧest ǩiõllpieʹssoʹhjjeejen di õõudben sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõõzz plaaneejen.

Kuuva lij späʹssballaž ǥu vuäǯǯ altteed tuâjaid mättmateriaalivuiʹm. – Lij pueʹrr tobdd piâssâd tuejjeed mättmateriaaltuej vueʹssen veeidas säiʹmmõõzz da siltteei koontâr. Hannu kuʹǩesäiggsaž tuâjj lij pueʹrr vuâđđ juäʹtǩǩed miârkteei da tääʹrǩes tuâj. Liõgg vääimin vääldam vuâstta tän älšmõʹtti tuej, ceälkk Kuuva.

Mättmateriaalpiisar tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummž kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd da sääʹm škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan valmštõõllʼjen, piisren da valmštõõllʼjen mättmateriaalaaʹššin di tåimmapiijjâd luʹvddkååʹdd, õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da teeʹǧǧ såbbar tuejjeem tåimmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid.

Mättmateriaalpiisar seuʹrrai da vaaldâšm mättmateriaalmieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžž da materiaalhaʹŋǩǩõõzzid, vuåpp mieʹrräiggsaž mättmateriaaltuâjjlai tuâj, âânn huõl mättmateriaalhaʹŋǩǩõõzzi tooiʹmtemtuâjast, veäʹǩǩat teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuârggses kuulli tuâjain di âânn õhttvuõđ sääʹmorganisaatioid rââst raaji da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Škooultõs da mättmateriaal

Lââssteâđ

Vaaldâšmpiisar Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ stipeʹndd mieʹđtum kuuđ õllškooulmättʼtõõttja

Oula Järvensivu, Paula Rauhala, Minna Länsman, Rauna Saijets, Ida Maria Helander da Jonna Kesti vuäǯǯa tän eeʹjj Sääʹmteeʹǧǧ õllškooulmättʼtõõttjid õõlǥtum stipeeʹnd. Sääʹmteʹǧǧ piiji ooccâmnalla rõõǥǥâdmannu 12. peeiʹv õhttsiʹžže kutt 500 eeuʹr stipeeʹnd, kookk leʹjje õõlǥtum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid da sääʹmǩiõllsaž tuejj-jieʹllma valmštõtti õlltääʹzz škooultõõzzâst leʹddjid.

Stipeʹnddooccmõõžž puõʹtte õhttsiʹžže 8. Stipeeʹndi ooccâmäiʹǧǧ puuđi skamm-mannu 11 peeiʹv. Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd mieʹrrii stipeeʹnd vuäǯǯjin såbbreʹstes 25.11.

Oula Järvensivu lookk Oulu universiteeʹttest väʹlddaunnsen tâʹvvsääʹmǩiõll. Paula Rauhala mättʼtââtt Taarr Aarktlaž universiteeʹttest Tromssast Indigenous Studies-mättobbvuõđ. Minna Länsman väʹlddaunnsen Oulu universiteeʹttest lij säʹmmlaž kulttuur da čårraunnsen tâʹvvsääʹmǩiõll da museologia. Rauna Saijets lookk tâʹvvsääʹmǩiõl da sääʹm ǩeerjlažvuõđ Taarr Kautokeino õllškooulâst. Ida Maria Helander mättʼtââtt sääʹm kulttuur da tâʹvvsääʹmǩiõl Oulu universiteeʹttest. Jonna Kesti spraavâd sosionomimäättaid Kemist Lappi ämmatõllškooulâst.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš pukid stipeeʹnd ooccjid da tuäivat juâkksiʹžže leekk da pueʹr õuddnummuš nuʹt määttain ǥo puõʹttivuõđ tuejj-jieʹllmest še!

Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-paʹlǩǩõs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõshalltõs paʹlǩǩii Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz eeʹjj 2020 Cygnaeus-paʹlǩǩõõzzin. Paʹlǩǩõõzz vuäǯǯai õlmstõʹtte 23.11.2020 neeʹttest jäʹrjstum juʹhllpooddâst. Paʹlǩǩõõzz juõʹjji mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen.

Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz miõđât privatt ooumže, haʹŋǩǩõʹsse leʹbe õõutstõʹsse, kååʹtt lij oouʹdääm tääʹssärvvsaž da õõutverddsaž mättjemvueiʹttemvuõđid Lääʹddjânnmest. Taʹnni paʹlǩǩõskriteeʹrin tieʹdde vuässadvuõđ, tääʹvtemvuõđ da inkluusio oouʹdeei toimmnääʹl.

– Tät lij miârkteei tobdstõs haʹŋǩǩõʹsse, kååʹtt lij ǩiõrggnam leeʹd jååʹttmen da oouʹdeed toimmjummšes eman muäʹdd eeʹjj, ceälkk haʹŋǩǩõõzz jååʹđteei Hanna Helander Uccjooǥǥ kååʹddest. Haʹŋǩǩõs lij jääʹrjstam čõõučâst 2018 ääʹljeeʹl aanar-, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm ǩiõli mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn. Mättʼtõõttimieʹrr lij šorrnam juõʹǩǩ eeʹjj mueʹddin looʹjin, da lij ååʹn nuʹtt 90 škooulneʹǩǩed da mättʼtõõttjed õhttsiʹžže 67 škooulâst. Õhttsažtuâjast lie mieʹldd 36 mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjed.

Haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹlen ååʹn jooʹtti lookkâmeeʹjj toiʹmmje Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila da Sonja Moshnikoff. Haʹŋǩǩõs lij välddam ââʹnnma mušttlummuž da siõrlaž mättjem naaʹlid. – Seämma luâttpedagogiikk vueiʹtet äuʹǩǩad mättʼtõõzzâst, särnn Helander.

Haʹŋǩǩõs vueiʹtlvâstt puki Lääʹddjânnam sääʹmǩiõli da sääʹm kulttuur mättʼtõõzz. Seämmast tõt oouʹdad samai tän mättʼtõʹsse šiõttlõs ougglõsmättʼtõspedagogiikk. – Tuâǥǥmõs täävtõsân lij sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz vuäǯǯmõš põõšši vuâđ õõl veezz jânnam, särnn Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari. – Ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz oouʹdeemhaʹŋǩǩõs lij vuõssmõs konkreettlaž läuʹǩǩ tõn årra. Haʹŋǩǩõs juätkkai eeʹjj 2021 loopp räjja, mâŋŋa tõʹst toiʹmmjummuž vueʹrdet juätkkjem põõššjen.

– Tuäivvap, što teâtt sääʹmǩiõli mättjemvueiʹttemvuõđâst veezz jânnam vuäǯǯ paʹlǩǩõõzz mieʹldd jäänab kuâsttjemvuõđ, rämmaž haʹŋǩǩõõzz koordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest. Tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõtti lie ååʹn õhttsiʹžže 45, aanarsääʹm 27 da nuõrttsääʹmǩiõl 18. – Jiânnai lij veâl tuâjj, što vueiʹttep ainsmâʹtted sääʹmpäärnaid da nuõrid õõutverddsaž vuõiggâdvuõđ jiijjâs ǩiõl mättʼtõʹsse. Oouʹdeep ååʹn mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin da põrggâp vuäǯǯad pueʹrmõs tääʹzz da pedagooglânji puârast plaanum obbvuõđ, ceälkk haʹŋǩǩõõzzâst tõn aalǥ rääʹjest reâuggam Magga.

Cygnaeus-paʹlǩǩõs lij juõkkum eeʹjj 1981 rääʹjest. Škooulhalltõs aalǥti paʹlǩǩõõzz ciʹsttjed Lääʹddjânnam mättõõlǥtõseʹčč Uno Cygnaeus (1810–1888) moošt. Škooulhalltõs lij jõskkum eeʹjjest 1991, da sâjja vuâđđuum Mättʼtõshalltõs jueʹtǩi paʹlǩǩõõzz juâkkmõõžž. Paʹlǩǩõõzz miõttâmvuâđaid ođsmõʹtteš eeʹjjest 2019. Cygnaeus-paʹlǩǩõõzzin vuâmmšet ååʹn tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ oouʹdeei toiʹmmjummuž.

Mättʼtõshalltõõzzâst toiʹmmjeei Cygnaeus-paʹlǩǩõstoimmkåʹdd vaʹlljii sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttsiʹžže 29 eʹtǩǩõõzz da kuuđ finaliist jooukâst. Taʹnni paʹlǩǩõõzz vaʹlljeeʹjen toiʹmmje projeʹkttäʹšštobddi Michaela Moua vuõiggâdvuõttministeriast da professor Markku Jahnukainen Heʹlssen universiteeʹttest.

Tobdstõõđ kuʹtte Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz ooccâm finaliʹstte! OPH oođâs 13.10.2020

Lââʹssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi
Koordinaattor Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi
Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Seuʹrre Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz jueʹǩǩempoodd neeʹttest!

Mättʼtõshalltõs nõõmti kålggmannust sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttân Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz 2020 finalisttân. Finaliist lie õhttsiʹžže kutt. Paʹlǩǩõõzz vuäǯǯai õlmstââʹttet vuõssaarǥ 23.11. čiâss 12 aʹlǧǧi neʹttšõddmõõžžâst, koon vuäitt seuʹrrjet vuõiʹǧǧest tääiʹben. Paʹlǩǩõõzz juâkk mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen (16.10.)

Tobdstõõđ kuʹtte Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz finaliʹstte täʹst (13.10.)

 

Lââʹssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Koordinaattor Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

 

Snimldõk: Mättʼtõshalltõs

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs: Satu da Jouni Mosnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen. Tuejj-joukk: Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-aikio, Miika Lehtinen da Eino Koponen.

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij rämmai nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse vieʹltʼteʹmes mättmateriaali õuddnummšest. – Ǩiõllmättǩeʹrjj lij vuâđđaaunâs, koon taa ǩiõl mättʼtummuš leʹčči vaiggâd. Ǩiõllmäätt iʹlmstõõvvmõš õiʹdde ååʹn lij miârkteei äʹšš. Nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs škooulâst lij mõõnnmen õõudårra da universiteeʹttest lie ååʹn mättʼtõõtti jeänab ǥu ni kuäʹss õuʹddel, ceälkk Ljetoff.

Nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst tåimmi Tiina Sanila-Aikio miõlâst ǩiõllmättǩeeʹrj iʹlmstõõvvmõš lij miârkteei. – Nuõrttsääʹm ǩiõlltuejj lij õuddnam samai šuuri laauʹǩivuiʹm õõudårra mââimõs lååi eeʹjj äiʹǧǧen da tõn diõtt lij vääžnai, štõ ǩiõllmättǩeʹrjj lij pijjum äiʹǧǧtässa. Ååskam, štõ ââʹnnep ǩiõllmättǩeeʹrj sääʹmǩiõl da kulttuur mättʼtõõttjivuiʹm miâlggâd juõʹǩǩ peeiʹv.

Ǩeeʹrj lij čõõđtam Sääʹmteʹǧǧ. Graaflaž plaanummšest vaʹsttad Anni Näkkäläjärvi.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst:

https://www.samediggi.fi/tuote/saamkiol-kiollvueppes/?lang=nuo

Oopâ saanijd -koovvsääʹnnǩeʹrjj iʹlmstââvv digiǩeʹrjjen

Peäggtum Oopâ saanijd -koovvsääʹnnǩeʹrjj iʹlmstââvv ååʹn digihääʹmest. Vuõssǩeeʹrj raajji lij Matti Morottaja da ǩeeʹrj koovid lij pirstam Sirpa Seppänen. Matti Morottaja lij še digiǩeeʹrj saani lookkjen. Digiǩeeʹrjest lie õnnum alggǩeeʹrj koov da teeʹkst.

Digiǩerjja lij koovi da teeʹkst lââʹssen lââʹzztum jiõnn. Ååʹn lij vueiʹttemvuõtt mättʼtõõllâd še saani jiõnnummuž.

Digiǩeeʹrj teeknlaž tuejast da saani jiõntummžset vaʹsttee Anne Seipiharju da Miina Seurujärvi. Jiõnnliânti čuõppmest da jiõni ǩiõttʼtõõllmest lij vaʹsttääm Janne Lappalainen.

Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal

https://www.samediggi.fi/tuote/oopa-saanijd-jienakirje/

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâd mättmateriaalpiisar veeʹrj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâd mättmateriaalpiisar veeʹrj. Mättmateriaalpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 40 §:st. Mättmateriaalpiisar tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummuž kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd da sääʹm škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan valmštõõllʼjen, piisren da valmštõõllʼjen mättmateriaalaaʹššin di tåimmapiijjâd luʹvddkååʹdd, õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da teeʹǧǧ såbbar tuejjeem toiʹmmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid. Mättmateriaalpiisar seuʹrrai da vaaldâšm mättmateriaalmieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžž da materiaalhaʹŋǩǩõõzzid, vuåpp mieʹrräiggsaž mättmateriaaltuâjjlai tuâj, âânn huõl mättmateriaalhaʹŋǩǩõõzzi tooiʹmtemtuâjast, veäʹǩǩat teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuârggses kuulli tuâjain di âânn õhttvuõđ sääʹmorganisaatioid rââst raaji da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Šiõttõsvuâđlaž  ââʹntemkaiʹbbjõsân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, škooultõsaaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lõõʹzzitaa 2653,96 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Veeʹrj tieuʹdet 1.1.2021 ääʹljeeʹl da veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 23.11.2020 mõõneeʹst addrõõzzin https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?dfb15561

Lââʹssteâđaid ouʹdde škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemi 010 839 3115. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi..

Aanrest 20.10.2020 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen

Mättʼtõshalltõs lij nõõmääm sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttân Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz finalisttân. Haʹŋǩǩõs lij jääʹrjstam čõõučâst 2018 ääʹljeeʹl aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõli mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn. Jooʹtti lookkâmeeʹjj haʹŋǩǩõs jääʹrjast mättʼtõõzz nuʹtt 92 mättʼtõõttja õhttsiʹžže 65 škooulâst pirr jânnam. Õhttsažtuâjast lie mieʹldd 35 mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjed.

– Tät lij tuõđi rämmoođâs, ceälkk haʹŋǩǩõõzz jååʹđteei Hanna Helander Uccjooǥǥ kååʹddest. Haʹŋǩǩõs jåått puârast da mättʼtõõttimieʹrr lij šõddâm âlddsin kuõiʹtǩerddsen čõõuč 2018 mâŋŋa. Juʹn tåʹlǩ eʹtǩǩõs paʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen lij miârkteei äʹšš miʹjjid haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeeʹjid, särnn Helander. – Tät tuõđi motivâstt mij juʹn valmmša aktiivlaž da mättʼtõõzz oouʹdeem årra põrggi uʹčteeʹlid.

Jooʹtti lookkâmeeʹjj haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹlen toiʹmmje Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila da Sonja Moshnikoff. Tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõtti lie õhttsiʹžže 44, aanarsääʹm 28 da nuõrttsääʹmǩiõl 20.

– Haʹŋǩǩõs jääʹrjast mättʼtõõzz pedagooglânji pueʹrmõsân toiʹmmjeei, ǩiõl da ââʹjj beäʹlest õhttnaž jooukin. Puârast lij mõõnnâm, ceälkk Helander.

Haʹŋǩǩõõzz koordinaattoorân Sääʹmteeʹǧǧest toiʹmmjeei Arla Magga âânn eʹtǩǩõõzz pueʹrren haʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum tuâj kuâsttjem beäʹlnn. – Täujja kuullâp kommeeʹntid, koin tueʹǩǩen lij õõmtõs da heâmmõs tõʹst vuäitt-a sääʹmǩiõl mättʼtõs kuõskkâd miʹjjid, Saujj-Lääʹddjânnmest toiʹmmjeei mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid. Sääʹmpäärnain da -nuõrin kuuitâǥ juʹn 2/3 jäälast da jåått škooul jeeʹres sââʹjest ko säʹmmlai dommvuuʹdest, särnn Magga.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari särnn, što ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij vuõssmõs läuʹǩǩ vuäǯǯad sääʹmǩiõli mättʼtõõzz põõššjen dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeälla. – Mättʼtõs- da kulttuurministeria šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz oouʹdeemjoukk lij tuejjeʹmmen ääʹšš õuʹdde. Tuâjj-joukk õlmstâtt eʹtǩǩõõzz tän pirr da määŋg jeeʹres ääʹšš pirr pueʹtti eeʹjj aalǥbeäʹlnn.

Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz 2020 vuäǯǯai õlmstââʹttet 23.11.2020 neeʹttest jäʹrjstum paʹlǩǩeemšõddmõõžžâst. Paʹlǩǩõõzz juâkk Mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen.

Teâđ Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz da jeeʹres finaliiʹsti pirr Mättʼtõshalltõõzz teâđtõõzzâst, koon vuäitt lookkâd täʹst.

https://www.saamenetaopetus.com/

Sääʹm ǩiõll-laauǥ pukid – ääv mättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander, hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kutt stipeeʹnd

IʹLMMTÕS

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla õhttseʹžže kutt (6) 500 eeuʹr stipeeʹnd, kook liâ jurddum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid da sääʹmǩiõllsaž tuejj-jieʹllma valmštõtti õlltääʹzz škooultummšest leʹddjid.  Ooʒʒjin raaukât jeäʹrab vuâđđtõõllmõõžžid stipeeʹnd vuäǯǯam diõtt. Vuâđđtõõllmõššan vueiʹtte leeʹd jm. mättčuäʹjtemtuâj valmštummša kuulli jeäʹrab kuul leʹbe dommpäiʹǩǩ-kååʹdd da mätt’tõõttâmpäiʹǩǩ-kååʹdd kuʹǩes mäʹtǩǩ-kõõskin šõddi mäʹtǩǩ-kuul.

Frijjnallšem ooccmõõžžid raaukât tuåimted seärad 11.11.2020 mõõneeʹst čiâss 16 räjja liâdǥlânji addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Ooccmõʹšše âlgg õhtteed kopio mättrekiʹstterväʹlddõõǥǥâst.

Vännai leʹbe mâŋŋnam ooccmõõžžid jeäʹt ǩiõttʼtõllu.

Aanrest 12.10.2020

Sääʹmteʹǧǧ/ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz kuälmad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mättʼtõõttji mieʹrr lâssan

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuälmad tåimmeeʹǩǩ da ođđ lookkâmeeʹǩǩ lij älggam.  Haʹŋǩǩõõzz škooulniiʹǩǩi mättʼtõõttjimieʹrr lij lâssnam nuʹt 20. Mõõnni lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vuõǯǯu nuʹt 60 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõtti. Ååʹn älggam lookkâmeeʹjjest lij iʹlmmtum pâʹjjel 80 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõtti pirr Lääʹddjânnam.

Sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad  aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooultõõzz tiuddeei mättʼtõõzz kuõʹhtt neäʹttelčiâss mättʼtõsjoouk pääiʹǩ. Haʹŋǩǩõs väldd mieʹldd še vuõssmättʼtõsniiʹǩǩid. Mättʼtõs lij jurddum saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd kooʹddi ååuǥpeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid di mättʼtõõttjid. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹvesoummid.

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse puuđi njuʹhččmannust. Håʹt pijjum iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ lij puuttâm, haʹŋǩǩõs väldd võl ođđ iʹlmmtõõttjid mieʹldd mättʼtõʹsse tok čõhččmannu loopp räjja. Mättʼtõʹsse piâssâm mieʹrren lij, štõ sääʹmǩiõl ougglõsčiâss šeäʹtte sääʹmǩiõl-lookki lookkâmjiârggu, da štõ lookkja käunnai pedagooglânji suåppi lookkijoukk. Ǩiõll-lookki ij kuuitâǥ taarbâž võl siltteed sääʹmǩiõl, mättʼtõs vuäitt äʹlǧǧed še samai vuâđđaaʹššin.

Aanar-, nuõrtt- di tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz paaʹrneez haaʹleei jeälteei saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd kooʹddi ååuǥpeäʹlnn vueiʹtte väʹldded õhttvuõđ Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033.

Oulu, Ruäʹvnjargg da Heʹlssen gåårad jäʹrjste tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz âʹlddmättʼtõssan. Jõs haaʹlääk mättʼtõõzz, de vääʹld õhttvuõđ jiijjad škooul rehtooʹre, leʹbe jiijjad gåårad škooulkonttra.

 

Lââssteâđ

Projektjååʹđteei Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Projektkoordinaattor Arla Magga
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/