Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj. Sääʹmteeʹǧǧest tuejjee mäŋgg mättmateriaalplaaneei, kooi tuâj liâ meärtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:st. Mättmateriaalplaaneei tuâjjan lij jm. huõlted mättmateriaalpiisrin õõutâst mättmateriaalprojeeʹkti  čõõđtummšest, vaʹstteed aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõllsai mättmateriaali tååimtõstuâjast  (raajjivuõiggâdvuõtt-, kaartʼteei- da jeeʹres suåppmõõžži valmštõõllmõš, teevvamtaʹrǩstummuž, teäʹddma õhttneei ääʹšš mâʹte taʹrjjõõzz da materiaali vuõlttummuš teäʹddempäikka di tuäjjam- da jåårǥlâʹttemtuâj),  huõlted mättmateriaali kuõskki teâđtummšest, Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalčuäjtõõzzâst da arkiivâst. Ooccâmvueʹlnn åårrai mättmateriaalplaaneei tuâjast lij kaiʹbbjõssân jeäʹrben sääʹmǩiõl, mättmateriaali graaflaž plaanummuž di digitaalaž materiaali plaanummuž da teeknlaž raajjmõõžž silttummuž.

Šiõttõsvuâđlaž  ââʹntemkaiʹbbjõsân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, škooultõsaaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lõõʹzzitaa 2597,07 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Veeʹrj tieuʹdet 1.9.2021 ääʹljeeʹl da veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 20.7.2021 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?002b0256

Lââʹssteâđaid ouʹdde škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 21.6.2021 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbõõžži stipeeʹndivuiʹm sääʹmǩiõli määttain puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõtjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuʹhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 15 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da vitt ođđ pâʹjjmättʼtõõtti.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel lookkjiškooul: Juuso Valle (tâʹvvsääʹmǩiõll), Johanna Huhtamella (tâʹvvsääʹmǩiõll), Taina Hakovirta (aanarsääʹmǩiõll)

Suäʹđjel lookkjiškooul: Minja Ylilokka (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul:Hánsa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Hetta vuâđđškooul: Per-Jona Labba (tâʹvvsääʹmǩiõllǩiõll), Máret-Elle Valkeapää (tâʹvvsääʹmǩiõll), Juulia Mannela (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jutta Keskitalo (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aanar škooul: Diana Kangasniemi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Ruut Tervaniemi (aanarsääʹmǩiõll)

´vvel pââibužškooul: Sunna Vihervirta (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iida Tervahauta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Elenna Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iŋgá-Elisa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Karigasnjaarg škooul: Vilma Halonen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâčč škooul: Anttu Sieppi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Tähtikunta škooul, Suäʹđjel: Enni Siivola (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Kastelli škooul, Oulu: Hilda Huusko (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Länsituuli škooul, Oulu: Elle Haataja (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuäǯǯai juätkkteäggtõõzz – Haʹŋǩǩõõzzâst vueʹrdet põõšši čåuddmõõžžid

Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam juätkkteäggtõõzz. Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz eeʹjj 2023 räjja. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs aaʹlji eeʹjj 2018 da ânnʼjõž teäggtõs leäi miõttum eeʹjj 2021 loopp räjja.

Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander rämmaš juätkkteäggtõõzz diõtt. Tõt tuärjjad haʹŋǩǩõõzz täävtõõzz vuäǯǯad sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz Lääʹddjânnmest põõšši vuâđ ool.

– Nuʹtt 70 proseʹntted vuâđđmättʼtõsâkksaž sääʹmpäärnain jälste da jåʹtte škooul säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn. Lij sami vääžnai, što sij še vuäǯǯa vueiʹttemvuõđ mättʼtõõttâd sooǥǥeez ǩiõl. Sääʹmǩiõli mättʼtõõzz põõšši vuâđ ool vuäǯǯmõš sääʹmvuuʹd åålǥpeäʹlnn lij tääʹrǩes ouddnemläuʹǩǩ täi sääʹmpäärnai ǩiõl da kulttuur ouʹdde, Helander teäʹddad.

Oouʹdeemtuâjj-joukk eʹtǩǩad še mättʼtõõzz põõššjen vuäǯǯmõõžž

Mättʼtõs- da kulttuurministeria piiji eeʹjj 2020 sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz oouʹdeemtuâjj-joouk, koon raportt valmštõõvi taʹnni njuhččmannust. Tuâjj-joukk eʹtǩǩad še, što sääʹm-mättʼtõõzz oouʹdeet põõšši vuâđ ool säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn.

Sääʹmǩiõli mättʼtõs ougglõsõhttvuõđin lij čuäʹjtõõttâm šiõǥǥ čåuddmõššân tõid škooulid, koin âʹlddmättʼtõõzz jäʹrjstummuš ij leäkku vueiʹtlvaž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Tauno Ljetoff.

– Sääʹmǩiõl lie nuʹtt vaarvuâla, što tõi mättʼtõõzz õõlǥči vuäǯǯad jåʹttlõnji põõšši vuâđ ool. Tän poodd lij šiõǥǥ, što haʹŋǩǩõõzz tååim juätkkje, leâša vueʹrddep kõrrset põõšši čåuddmõõžžid, Ljetoff mušttal.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast Lääʹddjânnmest mainstum kooum sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl, mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd (Uccjokk, Aanar, Jeänõk da Suäʹđjel kååʹdd tâʹvv-vueʹss) åålǥpeäʹlnn. Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj škooulniiʹǩǩi mieʹrr lij lâssnam juõʹǩǩ eeʹjj. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz veäkka sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vuäǯǯa pirr Lääʹddjânnam 92 škooulneʹǩǩed, koin 44 mättʼtâʹtte tâʹvvsääʹmǩiõl, 27 aanarsääʹmǩiõl da 20 nuõrttsääʹmǩiõl. Haʹŋǩǩõõzzâst lie mieʹldd 35 mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjed di 59 škooulâd.

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander
Projeʹkttjååʹđteei
040 7012 094
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

Arla Magga
Projeʹkttkoordinaattor
040 198 5033
arla.magga(at)samediggi.fi

Cloubi-digimateriaalvuâđ ääʹv ââʹnnemškooultõs ǩieʹssmannust

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Cloubi-materiaal toiʹmmai še tableeʹttin. Kartt: Sääʹmteʹǧǧ/ Petra Kuuva. 

Cloubi lij ânnʼjõž mättmateriaalvuâđđ, koonn määŋg mättmateriaal čõõđteei âʹnne. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtummuš diõtt Cloubiiʼje lij puuʹtʼtum aainâs historia da õhttsažkåʹddmäätt Forum-materiaal da jieʹnnǩiõl Virkkuuvääri-räidd. Ääʹv digimateriaalid vuäitt tobdstõõttâd tääiǥ: Avoimet digimateriaalit

Škooultõõzzin ǩiʹcstõk pueʹttivuõʹtte

Škooultõõzz pääiʹǩ lij pueʹrr tobdstõõttâd digimateriaal puuʹtʼtummša da vuäǯǯad toobdâlm digimateriaal raajjmest.

– Škooultõs oudd vueiʹttemvuõđ ǩiõččlõõttâd, måkkmen digimateriaal raajjmõš tobddai da leʹčči-a tõʹst nuõrid äuʹǩǩ puõʹttivuõđâst. Haaʹleep taʹrjjeed škooultõõzzin nuõrid še miõllǩieʹssi tuejjummuš ǩeäzzas. Juõʹǩǩ vuässõõtti vuäitt ǩiõččlõõttâd vuâla vueiʹttemvuõđid da raajjad jiijjâs digimateriaalees håʹt ǩieʹsspââʹj, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalpiisar Petra Kuuva.

Škooultõs äävad vueiʹttemvuõđid sääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuõjju

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs-da mättmateriaalkoontâr digimateriaali puuʹtʼtummuš lij lâssneʹmmen. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, štõ sääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuõjju vuäǯǯat ođđ raajjʼjid. Digitaalʼlaž silttummuš lââʹssen mättmateriaalpuuʹtʼtummuš taarbâž še kaartʼteejid da teeʹksti lookkjid.

Škooultõʹsse vuässõõttmõš da Cloubist tuejjummuš ooʹnnast takai teâttmašinain da šiõǥǥ interneʹttõhttvuõđin. Cloubi-pirrõs tåimm plaađnjest, prograamm ij taarbâž laaddâd jiijjâs teâttmašinan. Takai puällpooʹrdin da säʹppleejain piʹrǧǧad puârast.

Škooultõs lij lääddas da tõn ââʹnet Hangouts -ougglõsõhttvuõđin:  

  • Škooultõs 1: 14.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Škooultõs 2: 21.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Škooultõs 3: 28.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Loppčuäʹjtummuš: 09.8.2021 klo 14:00 – 16:00.  

Loppčuäʹjtummuš mâŋŋa  materiaalid õlmstââʹttet Cloubist ääʹv digimateriaalin materiaalraajji looʹvin.

Škooultõʹsse iʹlmmtõõttmõš Webropol-lomaakk pääiʹǩ 10.6.2021 mõõneeʹst.  

Lââssteâđ: 

Petra Kuuva  
Mättmateriaalpiisar 
040 677 22 75 
petra.kuuva(at)samediggi.fi 
Sääʹmteʹǧǧ 

Unni Länsman 
Projeʹkttjååʹđteei,  Arktista pedagogiikkaa II-haʹŋǩǩõs 
050 502 1357 
unni.lansman(at)sogsakk.fi 
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs

Liiŋk: 

www.samediggi.fi 

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr    
Koulutus ja oppimateriaali – Samediggi 

Arktista pedagogiikkaa II, sääʹm-mättʼtõõzz  digiverkosto -haʹŋǩǩõs 
www.sogsakk.fi/arktistapedagogiikkaa2

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže kuʹtte škooultemkõõskõõzz liinjin valmštõõvvâm mättʼtõõttja.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr:

Aanrõšǩiõll ja kulttuur: Heli Sarre

Tâʹvvsääʹmǩiõll ja kulttuur: Kristiina Jomppanen

Nuõrttsääʹmǩiõll ja kulttuur: Suvi-Tuuli Fofonoff

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Harri Krogerus ja Maria Saijets

Puäʒʒhåidd: Vili Nuorgam

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân. Šõddmõõžžâst vueiʹnneš 38 video ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstummšid vuässõõttâm oummid, ärvstõõllʼjid da jååʹđteeʹjid di pukid šõddmõʹšše vuässõõttâm oummid.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvest leʹjje kueʹhtt klaass, 13-20-ekksa da vuâlla 13-ekksa, koin kuõhttuin vaʹlljeeš koumm vuõiʹtti. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvest jueʹǩǩeš õhtt cisttpeäggtõõzz.

 

Čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuõiʹtti:

12-20-ekksa

1. sââʹjj Traditional Goahka Show, Uʹccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul
Senja Aikio, Elle Raudasoja da Jesse Ruokolainen. Oʹhjjeei Solja Magga.

Juõkkum 2. sââʹjj Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Hetta pââibužškooul da Jeänõõǥǥ tuõddârlookkjiškooul

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba da Máret-Elle Valkeapää. Oʹhjjeei Anne-Mari Kukkonen da Sinikka Labba.

Juõkkum 2. sââʹjj Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Čeʹvetjääuʹr škooul

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen da Anna Lias. Oʹhjjeei Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Vuâlla 13-ekksa

1. sââʹjj Mun lean čeahppi dánsut, Karesâvvan škooul
Ebba Valkeapää. Oʹhjjeei. Taina Syväjärvi

2. sââʹjj Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen, Čeʹvetjääuʹr škooul

Ilmari Leivo da Aarni Seri Oʹhjjeei. Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. sââʹjj Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Aanar škooul

Biret-Elle Ruotsala, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi, Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov da Nils-Matti Paltto. Oʹhjjeei Siiri Magga

 

Cisttpeäggtõs: Čepis viiljah, Sääʹmougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs
Benjamin Arola da Kaius Erola. Oʹhjjeei Henna Aikio

 

Čuäʹjtõõzz Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Mun lean čeahppi dánsut ja Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen vuässâʹtte sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjen 22.5. jäʹrjstemnalla åårrai väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -šõddmõʹšše.

Vuõssmõssân puättam vuäǯǯa ciistân selfie/youtubečuõv jueʹljin pueʹtti videoi raajjâm vääras.  Lââʹssen puk päʹlǩǩuum čuäʹjtõõzzi raajji vuäǯǯa koummjueʹlj videoi raajjmõõžž vääras.

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmämättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor mieʹrräiggsa tuej.

Tuejj älgg 1.8.2021 da peštt 31.12.2021 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi huõlteeʹjid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteeʹjin da haʹŋǩǩõõzz jeeʹres tuejjlaivuiʹm. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da aaʹšši õuʹddepuʹhttem tuej. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooul tiuddeei sääʹmǩiõli (aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõs, saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd oolǥbeäʹlnn leʹddi škooulid.

Haʹŋǩǩõõzz teäggteei lij mättʼtõs- da kulttuurministeria. Tuej pueʹrr hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, da oodd jiõččnaž tuõjju. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuej õõlǥtem ââʹnteei škooultõs da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da õuddooumžen tåimm škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattor päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 572,13 €). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24% da tuejjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Tuejjooccmõš mieʹlddõõzzineez âlgg tååimted  31.5.2021 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1e73e825.  Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, teʹl. 010 839 3112.

Aanrest 17.5.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ 18.5 čiâss 10 ääʹljeeʹl addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Prograʹmme  vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132