Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz kuälmad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mättʼtõõttji mieʹrr lâssan

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuälmad tåimmeeʹǩǩ da ođđ lookkâmeeʹǩǩ lij älggam.  Haʹŋǩǩõõzz škooulniiʹǩǩi mättʼtõõttjimieʹrr lij lâssnam nuʹt 20. Mõõnni lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vuõǯǯu nuʹt 60 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõtti. Ååʹn älggam lookkâmeeʹjjest lij iʹlmmtum pâʹjjel 80 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõtti pirr Lääʹddjânnam.

Sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad  aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooultõõzz tiuddeei mättʼtõõzz kuõʹhtt neäʹttelčiâss mättʼtõsjoouk pääiʹǩ. Haʹŋǩǩõs väldd mieʹldd še vuõssmättʼtõsniiʹǩǩid. Mättʼtõs lij jurddum saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd kooʹddi ååuǥpeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid di mättʼtõõttjid. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹvesoummid.

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse puuđi njuʹhččmannust. Håʹt pijjum iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ lij puuttâm, haʹŋǩǩõs väldd võl ođđ iʹlmmtõõttjid mieʹldd mättʼtõʹsse tok čõhččmannu loopp räjja. Mättʼtõʹsse piâssâm mieʹrren lij, štõ sääʹmǩiõl ougglõsčiâss šeäʹtte sääʹmǩiõl-lookki lookkâmjiârggu, da štõ lookkja käunnai pedagooglânji suåppi lookkijoukk. Ǩiõll-lookki ij kuuitâǥ taarbâž võl siltteed sääʹmǩiõl, mättʼtõs vuäitt äʹlǧǧed še samai vuâđđaaʹššin.

Aanar-, nuõrtt- di tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz paaʹrneez haaʹleei jeälteei saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd kooʹddi ååuǥpeäʹlnn vueiʹtte väʹldded õhttvuõđ Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033.

Oulu, Ruäʹvnjargg da Heʹlssen gåårad jäʹrjste tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz âʹlddmättʼtõssan. Jõs haaʹlääk mättʼtõõzz, de vääʹld õhttvuõđ jiijjad škooul rehtooʹre, leʹbe jiijjad gåårad škooulkonttra.

 

Lââssteâđ

Projektjååʹđteei Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Projektkoordinaattor Arla Magga
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkkeeʹjj – Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjokk rääʹmest!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuâǯǯai juätkktieʹǧǧ. Mättʼtõs- da kulttuurministeria mieʹđti haʹŋǩǩõʹsse 235 000 eeuʹr teäggtõõzz ekka 2021.  Haʹŋǩǩõõzz jååʹđat Uʹccjooǥǥ kåʹdd da õhttvuõđ gåårdid koordinâstt Sääʹmteʹǧǧ.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs leäi puuttmen tän eeʹjj looppâst. Ministeriain leämmaž saǥstõõllmõõžžin lij kuuitâǥ puõttum nåkam puäđõʹsse, štõ juätkkeeʹǩǩ lij taarblaž. Tâʹl sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joukk, koonn ministeria lij piijjâm, ǩiõrggan vuäǯǯad tuejas valmmšen. Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk tuejj juätkkai eeʹjj loʹppe da tän tuejjan lij jm. valmštõõllâd eʹtǩǩõõzzid sääʹm-mättʼtõõzz põõšši  čåuddsen saaʹmi päiʹǩǩvuud kååʹddi oouǥpeäʹlnn.

– Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz juätkkeeʹǩǩ lij samai pueʹrr oođâs, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. – Tuʹmmstõk oudd tuäiv tõõzz, stõ säʹmmlai dommvuud oouǥpeäʹlnn uvddum mättʼtõs leʹčči tõʹst õõudâs nâân vuâđ âʹlnn. Sääʹmpäärna da -nuõr jälste mââimõs laʹsǩǩummši (2019) mieʹldd dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn nuʹt 2000 veʹrdd.

– Haʹŋǩǩõs lij vuällam sääʹmpäärnaid da -nuõrid tän räjja puârast, leša jeänaš vueʹss seeʹst lij õinn sääʹm-mättʼtõõzz ååuǥpeäʹlnn. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum tuejj lij samai pueʹrr da leäm kuärǥast tõʹst, štõ Sääʹmteʹǧǧ da Uʹccjooǥǥ kååʹdd kõskksaž õhttsažtuejj tåimm njueʹbǯǯlânji, Juuso mušttal.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander Uʹccjooǥǥ kååʹddest rämmaž jeäʹrben tõʹst, štõ kååʹdd vuäǯǯa pueʹtti eeʹjj mättʼtummuš hieʹlǩben da hääʹlbben ǥo tän eeʹjj.

– Tän räjja kååʹdd lie mähssam mättʼtõʹsse vuässõõttmest n. 1000 euʹrred mättʼtõõttjest. Pueʹtti eeʹjj mähss lij tåʹlǩ 50 euʹrred. -Mij tuäivvap, štõ ministeria mieʹrrõõzz mieʹldd škooulniiʹǩǩi mieʹrr lâssan, Helander ceälkk.

Haʹŋǩǩõs aaʹlji čâhčča 2018 samai jåʹttlânji da vuõssmõs mättʼtõʹsse pueʹtte mieʹldd 19 tâʹvvsääʹmǩiõl, 18 aanarsääʹmǩiõl da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki. – Pueʹtti lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõl lookkji mieʹrr lâssan 81 lookkja, koin 41 tâʹvvsääʹm, 24 aanarsääʹm da 16 nuõrttsääʹmǩiõl lookki, mušttal haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest. – Haʹŋǩǩõõzzâst uuʹdet pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõõzz 16 õudd- da vuâđđmättʼtõõzz jouʹǩǩe da kueiʹt lookkjiškoouljouʹǩǩe.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij toođvaž tõn diõtt, štõ haʹŋǩǩõstieʹǧǧin vueiʹtet õõuʹdeed še mättmateriaalid koid taarbâž ougglõsmättʼtõõzzâst.

– Leäʹp ååʹn kueʹhtten ǩieʹzzest vuäittam paʹlǩǩeed haʹŋǩǩõstieʹǧǧin škooultõs- da mättmateriaalkonttra ǩieʹsstuõjju mättmateriaaltuejjeeʹjid kooum sääʹmǩiõʹlle.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar da OKM sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joouk vuäzzlaž

Ulla Aikio-Puoskari ceälkk, štõ lie mââimõs poodd čåuʹdded mättʼtõõzz sââʹjj koonn uuʹdet saaʹmi dommvuuʹd oouǥpeäʹlnn. – Leigga mäŋgg ââʹǩǩjoouk lie juʹn sõrgg-ba mõõntum, ǥo mättʼtõõzz ij leäkku vuäittam jäʹrjsted. – Haʹŋǩǩõõzz alttummuš eeʹjjest 2018 miârkkšõõvi vuõssmõs lääuʹǩ mättʼtõõzz sââʹj čåuʹddmest dommvuuʹd kooʹddi oolǥpeäʹlnn, Aikio-Puoskari mušttal.

Laassteâđ:

projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094

projeʹkttkoordinaattor Arla Magga, 040 1985 033, arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/tuaimmjummus/skooultos-da-mattmateriaal/?lang=nuo

 

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbõõžži stipeeʹndivuiʹm sääʹmǩiõli määttain oʹnnstam škooulniiʹǩǩid da mättʼtõõttjid

Ko škoouli ǩiđđlookkâmpââʹjj puuđi, Sääʹmteʹǧǧ juõʹjji stipeeʹndid sääʹmǩiõli määttain puârast piʹrǧǧääm škooulniiʹǩǩid da mättʼtõõttjid. Õhttsiʹžže 18 vuâđđmättʼtõõzz ǩiõrǥtam škooulneʹǩǩed da 12 ođđ pâʹjjmättʼtõõttjed vuåǯǯu stipeeʹnd. Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst kueʹhtt mättʼtõõtti, kook leʹjje valmštõõvvâm, da õhtt mättʼtõõtti, kååʹtt leäi čõõđtam nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst, vuåǯǯu stipeeʹnd.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

 

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel lookkjiškooul: Sáárákáisá Seurujärvi (aanrõšǩiõll), Siiri Ranttila (tâʹvvsääʹmǩiõll), Hilla Portti (tâʹvvsääʹmǩiõll), Lassi-Olavi Mäkinen (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jonne Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jenna Portti (tâʹvvsääʹmǩiõll), Bigga Guttorm (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Suäʹdjel lookkjiškooul: Ada Heikkilä (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Lyseonpuisto lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Áile Keskitalo (tâʹvvsääʹmǩiõll), Antte Heatta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Ruäʹvnjaarǥ vuõrâsoummilookkjiškooul: Samu Kitti (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Kempele lookkjiškooul: Matias Karjalainen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

 

Vuâđđmättʼtõõzz čõõđtam škooulneeʹǩǩ:

Hetta vuâđđškooul: Rosa-Máren Juuso (tâʹvvsääʹmǩiõll), Marielle Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jan Krister Wahlberg (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aanar škooul: Britt-Inga Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Riigu Juntunen (tâʹvvsääʹmǩiõll), Eliel Kalla (aanrõšǩiõll), Emma Sieppi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Âʹvvel pââibužškooul: Tinja Hakovirta (aanrõšǩiõll)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Lilja Ljetoff (nuõrttsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Sanna Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Andaras Valle (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâčč škooul: Neini Pehkonen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Urheilupuisto škooul, Mikkeli: Kerttu Kirjalainen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Wivi Lönn škooul, Tampere: Venla Järvensivu (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vihtavuori škooul, Laukaa: Paula Vuolab (tâʹvvsääʹmǩiõll), Petra Vuolab (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Täʹsnnkååʹdd škooul, Suäʹdjel: Siiri Ylivaara (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Ounasjooǥǥ vuâđđškooul, Ruäʹvnjargg: Aino-Maaret Joona (tâʹvvsääʹmǩiõll)

 

Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst valmštõõvvâm:

Aanarsääʹmǩiõl da kulttuur linjj: Tomi Kristian Koivunen

Tâʹvvsääʹmǩiõl da kulttuur linjj: Kia Joanna Olin

Nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteʹstt: Erkki Feodoroff

 

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

 

Neropatin päiväkirja – Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj lij ååʹn iʹlmstõõvvâm säämas

Peäggtum ǩeʹrjjǩeeʹrjteei Jeff Kinneyn vuõssmõs räiddkarttromaan Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) lij ååʹn iʹlmstõõvvâm tâʹvv-, aanar- da nuõrttsäämas. Tät ǩeʹrjj lij leämmaž täujja bestseller-ǩeʹrjjen Ameriikkast, Lääʹddjânnmest še Neropatti- ǩeʹrjj lij leämmaž täujja ǩeʹrjjliisti njonnsest.

Nuõrttsäämas ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola, aanrõšǩiõʹlle Mikkâl Morottaja da tâʹvvsäämas Áilu Valle.

“Jieʹllem pâʹjjškooulâst ij leäkku aʹlǩǩi. Greg Heffley jõs ǩii teâtt tõn.”

“Greegg sääʹn da tuejjummuž jie jueʹǩǩ kõõskâst mõõn pâi õʹhtte, nuʹt štõ suu pueʹr äiggmõõžž täujja mâʹnne samai åʹddren.”

 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹlljed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst: 

Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj

Jierpmástalli beaivegirji

Čuovâuáivi peivikirje

 

Ǩeeʹrj vuäitt vuäʹstted še Sami duodji -kaaupâst.

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst saamelaisnuortentaidetapahtuma.com.

Seeidaid lie norrum snimldõõǥǥ, teeʹkst da video Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvin 1990-lååǥǥast tän peeiʹv räjja. Čeäʹppvuõttpeeiʹvin čeäppneǩ-ǩeäineez vuõssmõs laauʹǩid välddam sääʹm čeäppneeʹǩǩ mušttle videotiõrvʼvuõđin, mâid čeäʹppvuõttpeiʹvv lij siʹjjid miârkkšõõvvâm.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidaid lie tuejjääm neʹttpuuʹtʼteei Eeva Mäkinen, čeäʹppvuõttpeiʹvvtuâjjlaž Unna-Maari Pulska da škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari. Seeidain lie teeʹkst pukin kooumin sääʹmǩiõlin da lääddas. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Lââʹssteâđ:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614 5949

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.

 

Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt:

Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., 1.4. ja 8.4. čiâss 10.00–10.45

Aanrõšǩiõll   3. – 6 klassniiʹǩǩid nelljdpeeiʹvi 26.3., 2.4. ja 9.4. čiâss 10.00–10.45

Tâʹvvsääʹmǩiõll 0 – 2 klassniiʹǩǩid piâtnci 27.3., 3.4. da vuõssaarǥ 6.4. čiâss 14.00–14.45

 

Vuässõõttâmvuäʹppõõzz käunnʼje täʹst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd õuddǩiõʹtte.

Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

www.saamenetaopetus.com

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet

Iʹlmmtõõttâmääiʹj sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse lookkâmpâjja 2020–2021 jueʹtǩet 29.3.2020 räjja.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõli vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei mättʼtõõzz kueʹhtt (2) neäʹttelčiâss. Mättʼtõs lij jurddum säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz vuõrâsoummid.

Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet juʹn-a liâdǥlaž leʹbe põʹmmailomaakkin. Tääʹrǩab vuäppõõzz iʹlmmtõõttmõʹšše käunnʼje ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet tõn diõtt, ko iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ lij pääccam mäŋggsest vuâmmšeǩani.

 

Lââʹssteâđ

projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

koordinaattor Arla Magga
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033

Sääʹmteʹǧǧ siâzztââll ââʹnned sääʹmǩiõllsaž digiaunnstõõzzid päiʹǩǩmättʼtõõzzâst

Sääʹmǩiõlid lie õlmstõttum juʹn jiânnai digimateriaal, mobiilspeâl da video, kook ââʹnte puârast ougglõsmättʼtõʹsse ååʹn, ko škoouluusid lie piijjâm ǩidd. Aunnstõõzz käunnʼje nuʹtt Sääʹmteeʹǧǧ jiijjâs neʹttseeidain ko še jeeʹres kääzzkõõzzin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr siâzztââll tobdstõõttâd aunnstõõzzid. Vueʹlnn åårrai liʹstte lie norrum päiʹǩǩmättʼtõʹsse ââʹnteei materiaal.

Sääʹmteeʹǧǧest lij mättmateriaali neʹttkaupp. Toʹben lie ´Ääv digimateriaal´, da tõn tiuddeed ååʹn. Jeeʹres materiaal lie še laaddâmnalla mättʼtemǩiõli mieʹldd juâǥǥtõllum seeidain, leâša tõk õõlǥte tobddõõzzi tiʹllʼjummuž škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Sääʹmteeʹǧǧ lij tuejjääm aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlid alfabeʹttvideoid, alfabeʹttkoovvtaaulid di videoid, koid vuäitt laaddâd tän seeid vueʹllruõbdâst: https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

www.oktavuohta.com -sijddu lie norrum sääʹmǩiõllsa digiǩeeʹrj da mobiilspeâl: https://www.oktavuohta.com/mobiilipelit-ja-digikirjat

www.oktavuohta.com -seeidain lie artikkeeʹl, koi õhttvuõđâst lie liiŋk sääʹmǩiõllsaž musiʹǩǩe da måtam sääʹmǩiõllsaž teeʹkstid še. Materiaal käunnʼje, ko tuʹtǩǩad da ääʹvâstt liiŋkid, kook seeidain käunnʼje.

Lukulumo-kääzzkõs lij ääʹvääm puk jiijjâs materiaalid nuʹtt, što tõid vuäitt ââʹnned määustää. Seeidain lie tâʹvv- da saujjsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj: https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/

 

Liiŋk sääʹmǩiõllsaž päärnairadio- da TV-vuõlttõõzzid di jieʹllikaartid:

Unna Junná programm

Binna Bánna radioprogramm

SVT Plays Samiska programm

Maahisweb – Sää´m-museo Siida päärnai seeid

Cugu tâʹvvsäämas

Hejoloja päärnaiprogramm SVT

IeŽár päärnaiprogramm, NRK

Sápmifilm.com päärnaijieʹllikaart

NRK Jođi (tâʹvvsäämas)

Arkiivi jiõn, Giellagas-institutt

Lávlagiat ja sánit – Jikŋon 2 (tâʹvvsäämas)

E-girji

Dat o.s.

ABC-company/ e-skuvla

Sajus-web/ Davvi Girji

ČálliidLágádus

Ovttas – Sámi oahpponeavvut neahtas

Yle Ealli arkiiva

Yle Ellee arkkâdâh

Yle Jieʼlli arkiiv

Yle Sámi radio

Arktista pedagogiikka, opi digitaitoja-tallenteet

Riikkaid namat čieža gillii

Čáppagirjjálašvuođasiiddut davvisámegillii

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr iʹlmmat tuʹmmstõõǥǥâs pirr, što Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž koronaviiruuzz leävvmõõžž cõggâm diõtt. Kueiʹtpeivvsaž čeäʹppvuõttpeeiʹv leʹčče riâššâm Aanrest Sajoozzâst da Riutulast Vasatokkast 15.-16.4.

”Lij samai gåår, ko jeäʹp vueiʹt riâššâd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv, leâša tän vueʹjjest tõt kuâsttai leeʹd oʹdinakai vaajtõsmäinn. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest lij samai jõnn miârktõs sääʹmpäärnaid da -nuõrid, da tõn vueʹrdet da tõõzz valmštõõđât pirr eeʹjj,” mušttal čeäʹppvuõttpeeiʹv projeʹktt-tuâjjlaž Unna-Maari Pulska. – Lij hueʹnn da peʹccel, što jeäʹp vueiʹt riâššâd čeäʹppvuõttpeeiʹv. Seʹlvtep vueʹjj väʹlddkååddlaž riâššjin da väʹlddep seeʹlv, serdd-a tanssteema eeʹjjin ooudårra.

Lââʹssteâđ koronaviiruuzz cõggâm diõtt THL seeidain: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/mers-koronavirus

Lââʹssteâđ:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614  5949

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam. Iʹlmmtõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij äävai 9.3.-25.3.2020. Tuâjjpaaʹjid ââʹnet seärad Vasatokkast Riutulast čiâss 15 ääʹljeeʹl. Juõʹǩǩʼkaž vuäitt vuässõõttâd õõut tuâjjpäjja. Juõʹǩǩ tuâjjpääʹj riâžžât määŋg vuâra tõn diõtt, ko haaʹleep vueiʹtlvâʹstted tõn, što juâkksaž piâzzči tõn tuâjjpäjja, koozz tuäivv. Resuursin lie kuuitâǥ raajâz, da tuäivvap, što fiʹttjeʹped, što ouddmiârkkân 100 ooumžed jie vueiʹt vuässõõttâd õhttna õõut tuâjjpäjja. Tuejjeep kuuitâǥ pueʹrmõssân tuâjjpaaʹjid jueʹǩǩmest da tuäivvap, što juâkksaž vuäǯǯ šiõǥǥ ǩiõččlâsttmõõžž tuâjjpääʹjest da peäss tõn tuâjjpäjja, koozz tuäivv!

 

 

Liŋkk iʹlmmtõõttâmpõʹmmja: https://link.webropolsurveys.com/S/C746299D8A0734DD

 

ÄIʹǦǦTAULL

Seärad 15.4.

14                                               Soundcheck prograamm meâldlânji

14:45                                          Dooidmõš Vasatokkaaʹje Riutulaaʹje, iʹlmmtõõttmõš

15-18:30                                     Poorrâm da tuâjjpääʹj

19-20                                          Tanssǩeʹdd, ääʹvummuš

20                                                Instemsõõʹjid juâkkõõttâm

 

Neljdpeiʹvv 16.4.2020

8-9:30                                        Soundcheck prograamm meâldlânji

08-09:30                                    Tueʹlesveärr

10-12                                         Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg Sajoozzâst, Flashmob šeelljast, Drone-fiʹlmmjummuš

12-13:30                                    Poorrâm, ärvstõõlli noorâʹtte

13:30                                          Konseʹrtt

15:30                                          Domoi vuâlggmõš

 

 

Lââʹssteâđ:

unna.pulska@samediggi.fi

+358 40 614 5949