Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj Silbbseiʹbb rieʹmjj lij iʹlmstõõvvâm.

Silbbseiʹbb rieʹmjj –ǩeʹrjj mušttal kueiʹt rieʹmj naʹzvaanvuõđâst da tõʹst, mäʹhtt tõk vieʹǩǩte kueiʹmeez. Elina Moshnikoff ǩeeʹrjtem ođđ maainâs lij samai oođâs, håʹt tõʹst vuäitt aiccad  õhttvuõđid vuäʹmm mainnsid. Heidi Juliana Gauriloff eunnai pirstõõzzivuiʹm maainâs ǩeäss lookkâd di kuvddled mainnâz eeʹjj, jieʹnn, ääkk leʹbe ääʹjj lookkmen.

Ǩeʹrjj ââʹnat  puârast õuddškooul da vueʹllškooul, nuõrttsääʹmǩiõl lookkji da ǩiõlast persteeʹji  palddlookkmõʹšše.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lââssteâđ: koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

 

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj GEA-mättǩeʹrjjraiddu lij iʹlmstõõvvâm. Gea-räidd raajât vueʹllškooul veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse.

GEA 3 bargogirji čakčii lij smiõttum ââʹnned vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass GEA 3 lookkâmǩeeʹrj paaldâst. Ǩeeʹrj teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da tõʹst lie määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. Ǩeeʹrj koovid lij pirstam da layout raajjam Nora Bäck.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lââss teâđ: škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

 

Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõs aaʹlji

Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlid škooulteei Ketterä õllškooulhaʹŋǩǩõs aaʹlji Aanrest jäʹrjstum ǩiõllmäättaivuiʹm mââibaarǥ 13.8. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij vuäǯǯad jåʹttlâtttum ääiʹjest ođđ aaunâsuʹčteeʹlid di sääʹmǩiõli da jeeʹres mättaunnsi mättʼtummša. Sääʹmǩiõllsai uʹčteeʹli väillmõš kuâskk puk koumm sääʹmǩiõl da obb Lääʹddjânnam.  

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjjest 2017 tuejjeem vuõss-seʹlvvtõõzz mieʹldd sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij samai jõnn väillvuõtt. Tâʹvvsääʹmǩiõllsa klassuʹčteeʹl da aaunâsuʹčteeʹl lie valmštõõvvâm jeänmõsân, leša ni tõk jeäʹla tueʹrv jiânnai. Pukin jeänmõsân uʹčteeʹli väillmõš kuõskat nuõrttsääʹmǩiõl, leša äʹšš lij mõõnnmen pueʹrab årra. Puk koumm sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹm, liâ ååʹn jiõččnaž akateemlaž mättaunnâz Oulu õllškooulâst.  

Snimmõõǥǥast haʹŋǩǩõõzz uʹčteeʹl da tuâjjla Aanar Sajoozzâst õnnum ääʹveempooddâst 13.8.

Aanrest aʹlǧǧe lookkâmeeʹjj piʹštti aanar- da tâʹvvsääʹm vuâđđmättjummuž, kookk juätkkje tâʹlles aaunâsmättjummžid. Nuõrttsääʹm vuâđđmättjummuž liâ alttuum juʹn ǩeâđđa ougglõsmättjummžin da juätkkje ååʹn aaunâsmättjummžin.   

Haʹŋǩǩõõzz škooultõõzz juâkkjâʹvve ǩiõllmäättaid, pedagooglaž määttaid da sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid,  kook koʹlle vueʹssen sääʹm jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ uʹčteeʹl ââʹntemvuõđõõlǥtõõzzid. Sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid ij leäkku ääiʹjab jäʹrjstum vueʹssen uʹčteeʹlškooultõõzz.  Sääʹm ǩeerjlažvuõđ määttaid aalǥtet čâhčča 2020 da uʹčteeʹli pedagooglaž määttaid 2021.

Haʹŋǩǩõsobbvuõtt lij plaanuum nuʹt, štõ mättʼtõõttjin lij vueiʹttemvuõtt vaʹlljeed jiijjâs tuʹtǩǩõʹsse tõʹst väillai vueʹzzid. Škooultõõzzâst liâ mieʹldd še nåkam mättʼtõõtti, koinn lij juʹn uʹčteeʹl ââʹntemvuõtt, sij nâânee sääʹmǩiõl tääidas, štõ puõʹttivuõđâst vueiʹtte mättʼted sääʹmǩiõlin. Måttmin ooccjin liâ juʹn čõõđtum sääʹmǩiõl määtt, vueʹzz sääʹmǩiõl määttain da pueʹrr sääʹmǩiõl silttõs, leša seeʹst väilla uʹčteeʹl pedagooglaž määtt.  

Haʹŋǩǩõõzz škooultõõzzid čõõđ viiǥǥât Oulu õllškooul Giellagas-instituut, pedagoogtiõđi tiõđkååʹdd da Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzz õhttsažtuâjjan. Sääʹmteʹǧǧ lij mieʹldd haʹŋǩǩõõzz vuäʹpstemjooukâst da tuärjjad haʹŋǩǩõõzz čuâveeʹl da raportââʹsteeʹl uʹčteʹlvueʹjjest sääʹm-mättʼtõõzz ǩeeʹddest.    

Haʹŋǩǩõõzz teäggte Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Lääʹdd kulttuurfondd. OKM lij mieʹđtam Oulu õllškoouʹle koummekksaž haʹŋǩǩõsteäggtõõzz. Kulttuurfondd, kååʹtt lij tueʹrjjääm sääʹmǩiõlid juʹn nuʹt 20 eeʹjj ääiʹj, uuʹdi haʹŋǩǩõʹsse vuässõõtti mättʼtõõttji tueʹrjjeemdiõtt 300.000 euʹrred, koonn jueʹjjet stipeeʹndi pääiʹǩ mättʼtõõttjid. Vueʹss mättʼtõõttjin lij välddan veʹrǧǧfrijjvuõđ tuâjstes täi määttai diõtt.   

Haʹŋǩǩõõzz jååđad FT Marja-Liisa Olthuis da haʹŋǩǩõstuâjjliʹžžen toimmai FM Tiina Mattanen Oulun õllškooul Giellagas-instituuttâst.  

Lââssteâđ: škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi; 010 8393 112 

Ketträ õllškooul

Mainnsid ruõkkât, ǩiiʹrjid da ǩiõllharjjtõõzzid digiprograʹmme – mättmateriaal ǩieʹsstuâjjla hooddâst!

Sääʹmteʹǧǧ lij paʹlǩǩääm ǩeäzzas nellj projekt-tuâjjla: õõut juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle da lââʹssen õõut digimateriaaltuâjjla. Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõlltuâjjla lie paʹlǩǩuum sääʹmǩiõli ougglestmätt’tõshaʹŋǩǩõʹsse. Täävtõssân lij jåʹttlâʹtted jeäʹrben ougglestmätt’tõõzzâst tarbbsõs digimateriaal vuäǯǯmõõžž.

Tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuâjjliʹžžen tän kieʹzz ääiʹj tuåimmjeei Solja Magga tuejjad Gea 2- ǩeeʹrjest digitaal’laž versio Cloubi-prograʹmme. Digitaal’laž materiaalâst vueiʹtet kuvddled pukid ǩeeʹrj teʹksttkuuʹsǩid da saaʹnid di mätt’tõõllâd tuâji vieʹǩǩeld. ” Ǩieʹzz pââʹjest lij mieʹrr vuäǯǯad puk jiõntõõzzid valmmšen”, Solja ceälkk.

Aanarsääʹmǩiõlltuâjjlaž Anne Seipiharju še tuejjad jiõntõõzzid. Son reâugg Hitruu- ǩeeʹrji jiõnnliântivuiʹm di jeeʹres digitaal’laž materiaalivuiʹm. Medialiinj jeällam Anne lij kuärǥaž jiijjâs ämmatvuuʹd tuâjin da suu miõlâst lij äukkai reâuggad jiõnnstudiost. “Täʹst mättai lââʹzz da šõõddât rutiin jiõni raajjmõʹšše.”

Kati Ljetoff reâuggad nuõrttsääʹmǩiõlin. Son ǩeeʹrjat vuämmsab mainnsid oođâs ǩeeʹrjtemvuâkka, ouddmiârkkan Jieʹnnǩiõll- lookkâmǩeeʹrjin. Tõn lââʹssen son jeäll noorrmen jiõnnǩiõllsaž mainsteejin muäʹdd vuänkab mainnâz, koid son teʹl ǩeeʹrjat. “Tät ǩieʹsstuâjj sääʹmǩiõlin lij tuõđi šiõǥǥ äʹšš da šiõǥǥ vuäittmõš ââʹnned ǩiõl da mättjed õinn lââʹzz.” Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur liinjâst ǩeâđđa valmštõõvvâm Kati maainast.

Digimateriaaltuâjjliʹžžen tuåimmjeei Emilia Nieminen miõlâst lij leämmaž šiõǥǥ mätt’tõõllâd Cloubi-prograamm âânnmõõžž da vueiʹnned tät pieʹll škooulmaaiʹlmest. Son lij aaunâsuʹčteeʹl da jieʹli mõõnni lookkâmeeʹjj aanarsääʹmǩiõl da -kulttuur liinj. Ǩieʹzz pââʹjest son serdd mättǩeʹrjjmateriaalid Cloubi-prograʹmme, koon lââʹssen son vueiʹtlvânji jåårǥlâtt še harjtõsǩeeʹrjid aanarsääʹmǩiõʹlle.

Koulutus ja oppimateriaali

Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹtt-taaul kaartivuiʹm iʹlmstõʹvve

Uʹčteeʹli kuuʹǩǩ vueʹrddem aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul liâ iʹlmstõõvvâm. Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul lie õlmstâʹttum sääiʹmest, tâʹvvsääʹm alfabeʹtt-taaul liâ sääiʹmest di priʹnttjum hääʹmest.

Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm uʹčteʹl-kovvčeäʹppneǩ Tania-Maria Moilanen. Alfabeʹttkovvtaaulid vuäitt laaddâd täʹst.

Tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm Nora Bäck, kååʹtt lij kaartʼtam še Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtam Gea-mättmateriaalrääid. Alfabeʹttbukvaid vuäitt laaddâd täʹst, leʹbe tiʹlljed škooultõs- da mättmateriaalkonttrest kartoʹŋŋe priʹnttjum.

Kovvtaaulid lij tooimtam Anni Näkkäläjärvi Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs valmštââll tuåim põõššjen piijjmõõžž

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs valmštââtt tuåimas põõššjen piijjmõʹšše. Haʹŋǩǩõs aaʹlji čâhčča 2018 da tõt poott eeʹjj 2020 looppâst. Õõudbeäʹlnn haʹŋǩǩõõzz puuttam  tuåimmjeei âʹlǧǧe raajjâd mättʼtõs- da kulttuurministerian eʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz põõššjen piijjmõõžž dommvuuʹd kooʹddi ååuǥbeäʹlnn. Nuʹt 70 % vuâđđmättʼtõsâkksaž sääʹmpäärnain jeälste da jåʹtte škooul säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi ååuǥbeäʹlnn.

Snimmõõǥǥâst sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest da projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola Uʹccjooǥǥ kååʹddest.

Vuõssmõs tuåimmeeʹjj haʹŋǩǩõs uuʹdi sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz õhttsiʹžže 16 nuõrttsääʹm-, 18 aanarsääʹm- da 19 tâʹvvsääʹmǩiõl škooulnekka. Haʹŋǩǩõõzzâst leʹjje mieʹldd õhttsiʹžže 21 kåʹdded da 39 škooulad. Pueʹtti čõõuč mättʼtõõttimeäʹr lâssne da haʹŋǩǩõʹsse puäʹtte mieʹldd čiččâm ođđ škooultõõzz jäʹrjsteeʹjed.

Škoouleeʹjj looppâst  leämmaž maacctõs kõõjjõõzz puåđõõzz leʹjje älšmõʹtti. – Mättʼtõõtti di sij peâmmi lie sääʹmǩiõl mättjemvueiʹttemvuõđ diõtt kuärǥast da späʹssballaž, mušttle haʹŋǩǩõõzz tuejjla Eila Tapiola da Arla Magga.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs leäi saakkân Mättʼtõshalltõõzzâst 12.6. õnnum Säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuejjorgaan såbbrest. Såbbra vuässõõđi õllʼjummõs šurr Olli-Pekka Heinonen, kååʹtt vuõiʹni ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puuttmõõžž kõõsk škoouleeʹjj čuõlmm äʹššen. Såbbar õhttsaž  huõllân leäi, mäʹhtt õlgg staanâd sääʹmǩiõli mättʼtõs säʹmmlai dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn eeʹjj 2021 aalǥâst õõudårra, ǥo haʹŋǩǩõs poott.

Såbbra vuässõʹtte Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz eeʹttǩi lââʹssen sääʹm-mättʼtõõzz äʹšštobddi Heʹlssen, Ruäʹvnjaarǥ da Oulun gåårdin, Suäʹđjel, Aanar da Uʹccjooǥǥ kooʹddin, Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst, Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttrest di mättʼtõs- da kulttuurministeriast.

Haʹŋǩǩõõzz tuejjla Eila Tapiola, Arla Magga da Ulla Aikio-Puoskari vuässõʹtte 11.6. ougglõsmättʼtõs-škooul Etäkoulu Kulkuri äävai uusi peivva. (https://www.youtube.com/watch?v=mSTQB3t2u3g). Etäkoulu Kulkuri taʹrjjad lääʹddǩiõl- di lääʹddǩiõllsaž mättʼtõõzz lääʹdd päärnaid, kookk jeälste pirr maaiʹlm.

Peeiʹv prograʹmme kuuli mm. Paneeʹlsaǥstõõllmõš jiijjâs jieʹnnǩiõl miârktõõzzâst. Paneʹlistten leʹjje Etäkoulu Kulkuri rehttor Tuija Tammelander, mättʼtõsduumšeǩ Katri Kuukka di ougglõsmättʼtõõzz projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, kååʹtt puuʹti saǥstõõllma mieʹldd sääʹmǩiõli vuäinalm. Saǥstõõllmest teäddtõʹvve ǩiõli reeʹǧǧesvuõtt di ǩiõl õhttvuõtt kulttuuʹre, kååʹtt kuõskat seämma nalla ålggjânnmin jeälsteei lääʹddpäärna ǥu Lääʹddest jeälsteei sääʹmpäärna. Paneʹliist da ǩiõčči smiõʹtte še õuddmiârkkan jieʹnnǩiõl mieʹrǩǩeem vueiʹttemvuõđ meer-rekisterteâđaid. Tok ij leäkku ååʹn vueiʹttemvuõtt mieʹrǩǩeet mäŋgg jieʹnnǩiõl. Tän äšša sij tuõivvu muttâz.

Laassteâđ

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi,  040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/

 

 

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid – nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst ǩeeʹrjteei liâ samai määŋgas

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 20 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da ååuʹc ođđ pâʹjjmättʼtõõtti. Sääʹmvuuʹd  škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvjin stipeeʹnd vuåǯǯu 15 mättʼtõõttjed, koin ååuʹces spraaʹve nuõrttsääʹm ja koolmâs aanarsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio lij rääʹmest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst spraavji jõnn meäʹrest. – Ååuʹc čõõđtum nuõrttsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst lij jeänab ǥo õõudbu iiʹjjin õhttsiʹžže!

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel -lookkjiškooul: Saana Aikio (aanarsääʹm), Lifu Torikka (tâʹvvsääʹm), Ida Grønmo (tâʹvvsääʹm), Jon-Erik Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹm)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul: Pedar Järvensivu (tâʹvvsääʹm)

Jeänõõǥǥ skååttârdemmlookkjiškooul: Matias Löf (tâʹvvsääʹm)

Lyseonpuisto lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Alisa Pieski (tâʹvvsääʹm)

Eira vuõrâsoummilookkjiškooul, Helsinki: Birit Haarla (tâʹvvsääʹm), Katja Haarla (tâʹvvsääʹm)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Aanar škooul: Rufina Kangasniemi (tâʹvvsääʹm), Matti Iisakki Musta (tâʹvvsääʹm), Pessi Koskinen (aanarsääʹm), Sammeli Suominen (aanarsääʹm)

Uccjokknjääʹlm škooul: Jesse Ruokolainen (tâʹvvsääʹm)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Helmi Ljetoff (nuõrttsääʹm), Henry Haataja (nuõrttsääʹm)

Vuõccu škooul: Eetu Magga (tâʹvvsääʹm)

Karigasnjaarǥ škooul: Biret Iŋgá Pieski (tâʹvvsääʹm), Ánte Tenoranta (tâʹvvsääʹm)

Hetta vuâđđškooul: Ibbá Lauhamaa (tâʹvvsääʹm), Maren Elle Mäkitalo (tâʹvvsääʹm), Inger-Anni Valkeapää (tâʹvvsääʹm), Kalle Keskitalo (tâʹvvsääʹm), Mona Wallén (tâʹvvsääʹm)

´vvel pââibužškooul: Vilho Simon Mäkinen (tâʹvvsääʹm)

Aleksanteri Kena škooul, Suäʹđjel: Pauliina Kumpula (tâʹvvsääʹm)

Korkalovaara vuâđđškooul, Rovaniemi: Henna Magga (tâʹvvsääʹm)

Simonkylä škooul, Vantaa: Jouni Magga (tâʹvvsääʹm)

Oulu International School: Nils-Emil Valkeapää (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvâm:

Aanarsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Emilia Nieminen, Sara Keränen, Christine Klaver

Tâʹvvsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Elle-Mari Aikio-Jumisko

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Pavlo Heikkinen, Janica Gauriloff, Tuomas Kiprianoff, Kati Ljetoff, Maija-Elina Oikarinen, Kia Olin, Laura Olsén, Teemu Titola, Tarja Tuovinen

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Hannele Fofonoff

Puäʒʒhåiddi ämmat-tuʹtǩǩõõzz (Luâtt- da pirrõs-sueʹrj vuâđđtuʹtǩǩõõzz) spraavâm: Aslak-Uula Niittyvuopio (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Ǩieʹsstuejj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2019 kueiʹt määnpâjja õõut sesoŋŋtuejjla valmšted nuõrttsääʹmǩiõllsaid mättmateriaalid da digimateriaaltuejjla. Digimateriaaltuejjla tuejjen lij seʹrdded tâʹvvsääʹm- da aanarsääʹmǩiõllsaid materiaalid Cloubi-vuõđđu. Tuej altteemäiʹǧǧ lij nuʹt mäʹhtt tõʹst suåvat. Jõs jiõk õuʹddel leäkku leämmaž ǩieʹsstuejast. Sääʹmteeʹǧǧest, vuäitak ooccad ǩieʹsstuej še harjjtõõlljen. Harjjtõõlli tuej mäinnan lij, štõ vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs tuʹst miõl ǩeäss täid ǩieʹsstuejaid, tiuddad da vuõlttâd ooccmõõžž Sääʹmtegga vueʹlnn åårrai liiŋkâst mââimõõzzâst 31.5.2019. Laassteâđ tuejain vuäǯǯ mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemest, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi, 010 839 3115.

Päʹlǩǩ määuʹset Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V da tõn II klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd ǩiõččlâʹsttemlââʹss. Harjjtõõlli päʹlǩǩ meäʹrtõõlat jeeʹrab.

Nuõrttsääʹm mättmateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Digimateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Uuʹd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm määnpââʹjj. Maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin noorât Webropolist seärad 22.5. čiâss 12.00 räjja.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši väʹldde miõlstes vuâstta maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin – mii leäi puârast, mâiʹd vuäitčim tueʹjjeed pueʹrben puõʹtti vuâra? Vueiʹttveʹted ǩeeʹrjted maacctõõzz jiiʹjjed saaʹnivuiʹm da uʹvdded še konkreettlaž ouddmiârkid ouddmiârkkan tuâjjpaaʹjin, koid tuäivvʼveʹted čeäʹppvuõđpeeiʹvid puõʹtti iiʹjjid.

Maacctõslomaakk kaunnveʹted tääiʹben:

https://link.webropolsurveys.com/S/085FA4F661795DB9

Uuʹd maacctõõzz sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzzâst!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs äänn maacctõõzz mõõnnâm lookkâmeeʹjjest ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõttâm mättʼtõõttjin, peâmmjin da veʹrǧǧoummin. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva maacctõõzz nuʹt tõin aaʹššin koid vuäitt õõuʹdeed di tõin koin haʹŋǩǩõs ij samai oʹnnstam. Kõõččmõʹšše vaʹstteeʹl vuäitt še uʹvdded ideaid leʹbe eʹtǩǩõõzzid pueʹtti lookkâmeeʹjj vääras. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva, štõ mååžna nuʹt määŋgas, kook liâ haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttâm vaʹstteʹče. Vaʹsttummuž väldd ääiʹj nuʹt vitt minoot. Maacctõslomaakk vuõltteet haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttjid jeeʹrab.

Maacctõõzz ââʹnet ougglõsmättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjast da raportâʹsttmest še, koon haʹŋǩǩõs ǩeeʹrjat mättʼtõs da kulttuurministerian 2020.

Haʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹǩǩ lij kueʹhtt neäʹttel, ǥo neäʹttlest 22 ij leäkku mättʼtõs.

 

Lââssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com