Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg 19.12.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab da poott 28.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ äigg õlmstâʹtted škooultõspiisar veeʹrj ooccâmnalla veʹrǧǧsâjjsažvuõđ ääiʹj.

Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr reâuggjååʹđteeʹjen, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj kaiʹbbjem škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Škooultõspiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 39 §:st, tuâjjan lij jm. vaʹstteed da ââʹnned huõl škooultõskonttâr tuâjai vueʹǩǩsânji håiddmõõžžâst, di jååʹđted, plaanâd, ooudâs viikkâd da vuåppâd škooultõskonttâr toiʹmmjummuž.

Tuâj oʹnnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, sääʹm škooultõsaaʹšši da vaaldâšmtååim tobddmõš veiddsânji di harjjnummuš jååʹđtemtuõjju da reâuggjååʹđtemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3134,17 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.12.2022 čiâss 16 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5453dc77

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 1.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuejjǩeeʹrj GEA-ǩeʹrjjraiddu. Ođđsumõs tuejjǩeʹrjj GEA 4 bargogirji čakčii lij jurddum vuâđđškooul neelljad klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrjest lie jiânnai määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. GEA-ǩeʹrjjrääid raajji lij Oona Länsman. Kaartid da lay out lij raajjâm Nora Bäck.

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/

Talvinen tunturimaisema. Aurinko kurkistaa tunturin takaa.

Sääʹmteʹǧǧ oudd stipeeʹnd kooum õllškooulmättʼtõõttja

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa vuäǯǯa tän eeʹjj Sääʹmteeʹǧǧ õllškooulmättʼtõõttjid õõlǥtum 1000 eeuʹr stipeeʹnd. Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmti ooccâmnalla čõhččmannu 27. peeiʹv stipeeʹndid, kook liâ õõlǥtum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid di sääʹmǩiõllsaž tuâjj-jieʹllma valmšteei õlltääʹzz škooultõõzzâst leʹddjid.

Sääʹmteʹǧǧ vaaʹldi vuâstta õhttsiʹžže 11 stipeʹnddooccmõõžžad. Stipeeʹnd ooccâmäiʹǧǧ puuđi 21.10. Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd mieʹrrii stipeeʹndi vuäǯǯjin såbbreʹstes 7.11.

Ibbá Lauhamaa čõõđât Tromssa aarktlaž õllškooulâst engglõs- da tâʹvvsääʹmǩiõli maistermäättaid da lij Jeänõõǥǥâst vuâlǥaž. Senja Aikio lååkk väʹlddaunnsen tâʹvvsääʹmǩiõl da čårraunnsen sääʹmkulttuur Oulu õllškooulâst da son lij Uccjooǥǥâst vuâlǥaž. Joanna Saijets lååkk väʹlddaunnsen sääʹmkulttuur da čårraunnsen tâʹvvsääʹmǩiõl. Saijets lij Aanrest vuâlǥaž da õõuʹdab škooultõs suʹst lij sosionom AMK. 

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš puk stipeeʹnd ooccjid da tuäivat pukid leekk da pueʹr õuddnummuš nuʹt määttain di puõʹttivuõđ tuejj-jieʹllmest!

Sääʹmǩiõllsaž uʹcc digiǩiiʹrji räidd iʹlmstõõvi

Uʹcc ǩeerja -sääʹmǩiõllsaž digiǩiiʹrji räidd lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj vuäʹpste sääʹmǩiõl takai saaʹnid, mâʹte jååʹttemveeʹrbid da eeuʹnid, di pihttsi da porrmõõžži nõõmtõõzzid. Seämmast ǩeeʹrj veʹǩǩe õõudâs ǩiõllmättaaʹšši da lookkmõõžž mättjummuž. Ǩiiʹrjin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani, di juõʹǩǩ temma õhttneei haʹrjjtõsǩeʹrjj. 


Uʹcc ǩeerja -digiǩiiʹrji räidd šõõddi Čeʹvetjääuʹr škooul sääʹmǩiõl uʹčteeʹl Maria Porsanger eʹtǩǩõõzzâst. Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch, kååʹtt lij Sääʹmteeʹǧǧest reâuǥast mättmateriaal projeʹktt-tuejjlõʹžžen. Berelowitsch vaʹsttad ǩiiʹrji jiõntõõzzâst da editâsttmõõžžâst še. Lookkjen lie Raija Lehtola da Tiina Sanila-Aikio.

Uʹcc ǩeerja -tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff di Petra Kuuva. Digiǩiiʹrji teeknlaž tuejast lie vaʹsttääm Unni Länsman da Esther Berelowitsch.

Rääid võl tiuddeet. Ǩiiʹrji aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž versio lie tuej vueʹlnn. 

Pukid ääv liiŋk ǩiiʹrjid:
Puäj da Lâpp: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj 
Siõm: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj 
Eelljaž: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj 

Ǩiiʹrjid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc mättǩeʹrjj nuõrttsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân

Ođđ sääʹmǩiõl mättǩeʹrjj da čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 1  lookkâmǩeeʹrj da čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 1 ǩeeʹrj lie jurddum vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Ǩerjja koʹlle čõõuč- da ǩiiđ tuejjǩeeʹrj. Mättǩeʹrjj da tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA 1 -ǩiiʹrjin.  

Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck.

Nuõrttsäämas lij mättǩeeʹrj jåårǥlâttam  Hanna-Maaria Kiprianoff da, čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj Karlong Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst:

Aanarsääʹmm sääunõõttmen, nuõrttsääʹmm kämmrest da tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst– äävmättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid še tän eeʹjj äävmättčiâssid sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Mättčiâssi teeman lij domm da pirrõs. Aanarsääʹm mättčieʹsse koʹlle sääunõõttmõš da možât kaʹlddjest tåiddõõttmõš, nuõrttsääʹm mättčiâssin tobdstõõđât jiijjâs kämmra da tõn peittaaʹššid, tâʹvvsääʹm čiâssin âʹpet mättjet, mäʹhtt ǩeʹttempõõrtâst vuäitt pävvrõõššâd tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Mättčiâssi jurddjen lij uʹvdded jäänab teâđaid sääʹmǩiõlin da seämmast še sääʹmkulttuurâst. Mättčiâssi täävtõsjoukkân liâ vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđi, leša mättjemčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd håʹt ǩii mättjeei jiõččines leʹbe puk klassneeʹǩǩ vueiʹtte vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Vuässõõttâd vuäitt še määŋg čieʹsse.  

Mättčiâss ââʹnet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsist. Čiâss liâ õhttsiʹžže koumm, õhtt juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlâst.

Mââibargg 25.10. čiâss 10–10.45

Aanarsääʹmm sääunõõttmen

Uʹčteeʹlen Laura Ylinampa

Täävtõsjoukk pââibužškooul da nuʹbb tääʹss.

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Seärad 26.10. čiâss 10–10.45

Nuõrttsääʹmm kämmrest

Uʹčteeʹlen Kia Olin da Sirkka Sanila

Täävtõsjoukk 0.–2. klass

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Neljdpeiʹvv 27.10. čiâss 10–10.45

Tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst.

Uʹčteeʹlen Máren-Elle Länsman

Täävtõsjoukk 3.–6. klass

Õhttnemliŋkk:  Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Čiâssin vuäitt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chaatâst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte. Mättčiâssid jeäʹt ruõkku.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttmõʹššetääiʹben.

Õhttvuõttoummu:

Hanna Helander, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor 
arla.magga@samediggi.fi
040 6875989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõs. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩieʹččaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.

Lââʹssteâđaid sääʹmǩiõli neäʹttlest:

Sääʹmǩiõli neäʹttel 24.–30.10.2022 jurddjen lij kaggâd sääʹmǩiõli sââʹj, da lââʹzzted sääʹmǩiõl da kulttuur tobddmõõžž õhttsažkååʹddest. Samai tän neäʹttlest puäʹtte sääʹmǩiõl koʹllʼjed da kuâsttjed juõʹǩǩ sââʹjest!

Kåčč sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩiʹžže 12.10.2022 

Pueʹtted tiõrvân ǩeʹnnvânji Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩiʹžže!   

Äiʹǧǧ: seärad 12.10.2022 čiâss 18-19

Päiʹǩǩ: Microsoft Teams, liŋkk puärrsijeäʹǩǩiʹžže

Podd riâžžât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams -såbbren. Poodd aalǥâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, tõn tuâjjlaid da ääiʹjpoddsaž aaʹššid haʹŋǩǩõõzzâst. Tõn mâŋŋa juâkkõõđât ǩiõllpuõđlaž puärrsijeäʹǩǩääid.  

Tuäivvap, što vueiʹtlva mäŋggaz peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poodd õhttvuõʹtte piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku tâʹl õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Karttnallšem vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa! 

Lââʹssteâđ: 

Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei  
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 7012 094 

Arla Magga, projeʹkttkoordinaattor 
arla.magga@samediggi.fi 
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla stipeeʹndid õllškooulmättʼtõõttji

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla stipeeʹndid, kook liâ jurddum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid da sääʹmǩiõllsaž tuejj-jieʹllma valmštõtti õlltääʹzz škooultummšest leʹddjid. Ooʒʒjin raaukât jeäʹrab vuâđđtõõllmõõžžid stipeeʹnd vuäǯǯam diõtt. Vuâđđtõõllmõššan vueiʹtte leeʹd jm. mättčuäʹjtemtuâj valmštummša õhttneei jeäʹrab kuul leʹbe dommpäiʹǩǩ-kååʹdd da mätt’tõõttâmpäiʹǩǩ-kååʹdd kuʹǩes mäʹtǩǩ-kõõskin šõddi mäʹtǩǩ-kuul.

Frijjnallšem ooccmõõžžid raaukât tååimted seärad 21.10.2022 mõõneeʹst čiâss 16 räjja liâdǥlânji addrõʹsse info@samediggi.fi. Ooccmõʹšše âlgg õhtteed kopio mättrekiʹstterväʹlddõõǥǥâst.

Vännai leʹbe mâŋŋnam ooccmõõžžid jeäʹt ǩiõttʼtõllu.

Aanrest 26.9.2022

Sääʹmteʹǧǧ/ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vuõiʹnneš 17 čuäjtõssâd koolm sääʹmǩiõʹlle. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstõõllmõõžžid vuässõõttâm oummid, tuomrid da jååʹđteeʹjid di pukid peivva vuässõõttjid.

Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje kolmm šlaajj: musikk, tiivtâs di ǩeerjlaž tiivtâs da musikk. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje še kolmm ââʹǩǩjoouk: vuâlla 10-ekksa, vuâlla 16-ekksa da 16–20-ekksa. Juõʹǩǩ šlaaʹjest da rääidast paʹlǩǩeeš tuomarkååʹdd vaʹlljeem čuäjtõõzzid. Žaaʹll, što ǩeerjlaž tuâjai puåđõõzzid jeäʹp pâsttam veâl õlmstâʹtted da teâđtep puåđõõzzin sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Paʹlǩǩuum čuäjtõõzzi tuejjeei peäʹsse loppsââʹjes mieʹldd vaʹlljeed 50–200 eeuʹr  paʹlǩǩummuž Duodji Shopist leʹbe Siida Shopist. Jäʹrjsteei väʹldde õhttvuõđ paʹlǩǩuum vuässõõttjid pueʹtti neäʹttel äiʹǧǧen.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest paʹlǩǩuum čuäjtõõzz

Vuâlla 10-ekksa

Musikk

  1. Suga suga su Uccjooǥǥâst
  2. Vulge go ohcat Karigasnjaarǥâst
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä Karigasnjaarǥâst

Tiivtâs

  1. Soorkõõzz tueʹlesveärr Čeʹvetjääuʹrest

 

Vuâlla 16-ekksa

Musikk

  1. Goaskinvieljja da Vuolgge mu mielde Bassivárrái Âʹvvlest
  2. Mii tät lij? Čeʹvetjääuʹrest
  3. Dovdameahtumii Uccjooǥǥâst

Cisttpeäggtõõzz

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Ruäʹvnjaarǥâst

Vuoibme-luohti Vuâččast

Tiivtâs

  1. Äigi lij kullum, Emma Gahmberg Âʹvvlest
  2. Guovssahasaid lávlu Hettast
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesâvvnest

Cisttpeäggtõs Eanodaga rievssahat Hettast

 

16-20-ekksa

Musikk

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Uccjooǥǥâst

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai Janita Känsälä tåimma Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen 15.9.2022. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ailu Valle.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet 350 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 18 čuäjtõõzzid. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte aanrõšǩiõʹlle Ainomaija Mäenpää, nuõrttsäämas Johannes Porsanger da tâʹvvsäämas Xia Torikka.

 

Programm neljdpei’vv 15.9.2022

10.00 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12–13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
14.00 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905