Etäopetushankkeen ryhmäkuva.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mieʹldd juʹn 180 škooulneeʹǩǩ

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ jåttji vuõssaarǥ 21.8., da sääʹm-mättʼtõõzzâst alttee samai nuʹt-a 180 škooulneʹǩǩ da mättʼtõõđi 118 jeeʹres škooulâst da pâʹjjel 40 kååʹddest pirr Lääʹddjânnam. Škooulneǩ- da mättʹtõõttimeäʹr šorrneen haʹŋǩǩõʹsse liâ valddum õhttsiʹžže čiččâm uʹčteeʹl, koin juʹn koumm reâugga väʹlddtåimmsiʹžžen čiâssuʹčteeʹlen. Lookkâmeeʹjjest 2023–2024 nuõrttsääʹmǩiõl mättʼte Sirkka Sanila da Kia Olin, aanarsääʹmǩiõl Ruska Haavisto da Henna Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõl Máren-Elle Länsman, Máret Ingá Länsman da Laura Njunnas. Projeʹkttjååʹđteeʹjj Hanna Helander sâjja lij Laura Ylinampa, da ođđ projeʹkttkoordinaattoorân alttii påʹrǧǧmannu aalǥâst Anne Olli.

– Juõʹǩǩ eeʹjj šõddi škooulneǩ-/mättʼtõõttimieʹrr čuäʹjat mättʼtõõzz taarblažvuõđâst Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn. Tuäiv mieʹldd mättʼtõõzz vuäǯǯat pueʹttiääiʹjest põõššjen ânnʼjõõžž haʹŋǩǩõsmallsa tåimmʼmõõžž sâjja, kommeʹntâstt projeʹkttkoordinaattor Anne Olli.

Etäopetushankkeen ryhmäkuva.
Ođđ škoouleeʹǩǩ jåttji tuâjjlai da uʹčteeʹli škooultõs- da plaaneempeeiʹvin Aanrest påʹrǧǧmannu 8.–9. peeiʹv. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Laura Ylinampa, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máret Ingá Länsman, Anne Olli, Ruska Haavisto da Máren-Elle Länsman. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Anne Kirste Aikio

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei škooulniiʹǩǩid/mättʼtõõđjid vueiʹtlvažvuõđ mättʼtõõttâd tâʹvvsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl kueiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

– Âânam haʹŋǩǩõõzz tuõđi vääžnʼjen da määŋg vuâra oʹdinakai vueiʹtlvažvuõttân škooulniiʹǩǩid ja mättʼtõõđjid mättʼtõõttâd jiijjâs ǩiõlâs da kulttuurâs di tobdstõõttâd di leeʹd õhttvuõđâst jiijjâs âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Jiõčč tuʹǩǩääm ougglõsmättʼtõõzzâst da tõn taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Muu miõlâst lij miõlǩiddsaž kuullâd saaǥǥid še jeeʹresåʹrnn päiʹǩǩ-kooʹddin. Päärna da nuõr liâ samai čieʹppes ougglõsneävvai âânnmõõžžâst, de nääiʹt mättʼtõõttmõš lij še njueʹbǯǯel, särnn haʹŋǩǩõõzzâst nuuʹbb eeʹjj nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Kia Olin.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst åårrai mättʼtõõđji da škooulniiʹǩǩi mieʹrr lij lâssnam eeʹǩǩ eeʹjjeld. Tõn diõtt še uʹčteeʹli mieʹrr lij lââʹzztum. Õhtt haʹŋǩǩõõzz ođđ uʹčteeʹlin lij Ruska Haavisto.

– Aalǥâst heervti samai jiânnai, što mäʹhtt mättʼtõs jåttai da jiõm silttääm ni vooʹps ärvvtõõllâd, mõõn miõl mättʼtõstuâjast leäm jiõčč. Ougglõsmättʼtõõzzâst muʹst leʹjje tåʹlǩ toobdâlm ââldmõsân mättʼtõõđi ǩiõččâmvueʹjjest, da lij nuuʹbb beäʹlnn leämmaž miõlǩieʹssi piâssâd nuuʹbbnallšem sâjja, kommeʹntâstt aanarsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Haavisto lookkâmeeʹjj alttõõzz.

– Mättʼteeʹjen åårrmõš ougglõsõhttvuõđin lij leämmaž samai šiõǥǥ da hääʹsǩes håmm, tuʹǩǩääm tuejjeed tuâjaid nääiʹt dååma. Mättjam täʹst čõõđ ääiʹj pueʹrab da pueʹrben toiʹmmjeei kuånstid mättʼted jeeʹres aaʹššid, mii jijstes lij juʹn samai paʹlǩǩeei. Mättčiâssin lij leämmaž hääʹsǩ da luäʹnes toobdâlm, da lij leämmaž šiõǥǥ seuʹrrjed da mättjed še jiõčč ođđ kuånstid, tâʹl ǥu mättat. Ougglõsmättʼtõõzzâst ââʹnnem kuånst liâ siõmmna jeeʹresnallšem ǥu takai klassmättʼtõõzzâst, da teknikk teâđast pooddi mieʹldd taʹrjjad vaʹǯǯtõõzzid. Lij kuuitâǥ leämmaž hääʹsǩ vueiʹnned, mäʹhtt škooulneeʹǩǩ liâ välddam puârast mättjed sääʹmǩiõl da seämma poodd tobdstâʹtte nuuʹbbeez, juätkk Haavisto

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij jåttjam eeʹjjest 2018, da eeʹjj 2020 tõn ciʹsttješ Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-ciistin. Ciist vuäǯǯmõõžž kriteerân leʹjje vuässadvuõtt, âsttjemvuõtt da inkluusio di smeʹllkõsvuõtt ââʹnned ođđ mättʼtõsmõõntõõllâmnaaʹlid. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz lookkâmekka 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei, mättʼtõs- da kulttuurministeria, lij kuuitâǥ čõnnõõttâm kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga leʹbe eeʹjj 2026 räjja.

Lââʹssteâđ:

Laura Ylinampa, vs. haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj
Uccjooǥǥ kåʹdd
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Anne Olli, haʹŋǩǩõskoordinaattor
Sääʹmteʹǧǧ
anne.olli@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs-da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 2.klaass tuejjǩeeʹrj.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsäämʹǩiõllsaž GEA- rääid tuejjǩeeʹrjest. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck, jåårǥlâttam da nuõrttsääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre šiõttõõllâm Raija Lehtola, kuâsttjõõzz raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkaaupâst: 

Ođđ sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal paǩeʹtt iʹlmstõõvi

Algg -digimateriaal da Ǩeeʹrjet bukvaid! -vihkk iʹlmstõʹvve.

1) Algg lij digimateriaali paʹǩeʹtt alggmättʼtõõzz jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz vääras. Tõt vuäitt leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še, mâʹte sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân mättʼtõõzzâst. Paʹǩeeʹtt võl tiuddeet, ååʹn õlmstââʹttet kueiʹt vueʹzz:

  • Alfabeʹttplakaatt. Plakaatti plaanummuž da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch lie vaʹsttääm kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Sirkka Sanila da Maria Porsanger.
  • Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt. Plakaatt mušttʼte vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtummuž vuâđđaaʹššin, kook lie måtmešt vaiggâd måtam škooulniiʹǩǩid čõõđ vuâđđškooul ääiʹj. Tõk lie jurddum jeäʹrben vuâđđškooul alggmättʼtõõzz (1.–3. kl.) jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, leša tõk vuäiʹtte leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še. Plakaattin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani. Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt lij siõttuumjåårǥlõs Aura Pieski ǩeeʹrjtem tâʹvvsääʹmǩiõllsaž materiaal Riektačállinplakáhtat (2020), koʹst vaʹsttad Esther Berelowitsch. Plakaatti pirstõõzzid lij tuejjääm Nora Bäck, da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

2) Ǩeeʹrjet bukvaid! lij vihkk sääʹǩmǩiõllsaž mallbukvai haʹrjjtõõllmõʹšše. Ǩeeʹrjet bukvaid! vuâđđan lie aanrõšǩiõllsaž Puustavhárjuttâsvihko (2016) da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Čále bustávaid! (2021). Viihk lij plaanääm Esther Berelowitsch da Nora Bäck lij tuejjääm pirstõõzzid. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch vaʹsttee kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

Lââʹss sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal lie tuej vueʹlnn. 

  • Pukid ääv liŋkk Algg -materiaalid: täʹst
  • Liŋkk Ǩeeʹrjet bukvaid! -viʹhǩǩe neʹttikaaupâst: täʹst

Materiaalid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi

Kåčč saǥstõõllâmpoʹdde sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vueʹjjest Heʹlssen vuuʹdest

Sääʹmteʹǧǧ kåčč Heʹlssen vuuʹd puärrsid saǥstõõllâmpoʹdde. Pooddâst saǥstõõlât Heʹlssen vuuʹd sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vueʹjjest di jeeʹres ääiʹjpoddsaž da ouʹdde kaggmin aaʹššin. Pääiʹǩ âʹlnn liâ Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso da škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Äiʹǧǧ: 5.7.2023 čiâss 14.00-15.30

Päiʹǩǩ: Microsoft teams, liŋkk saǥstõõllâmpoʹdde

Podd riâžžât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams -såbbren.

Tuäivvap, što vueiʹtlva mäŋggaz Heʹlssen vuuʹd puärraz piâzzče vuässõõttâd poʹdde. Jõs poodd õhttvuõʹtte piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku tâʹl õhttvuõđâst škooultõspiisra.

Lââʹssteâđ

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
bigga-helena.magga@samediggi.fi
0405702786 / 0108393121

Nuoria henkilöitä esiintymislavalla.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv viiǥǥât ooudâs šõddmõškõõjjõõzz vuâđald

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji såbbreʹstes 8.6.2023, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv juätkk pieʹǩǩen Nuori Kulttuuri–konseeʹpt da lij mieʹldd eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžžâst. Tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeeš sääʹmnuõri šõddmõškõõjjõʹsse puättam vasttõõzzi vuâđald. Lââʹssen luʹvddkåʹdd saǥstõõli čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtlvažvuõđâst mäʹcced päiʹǩǩ-kooʹddid jooʹtti šõddmõššân.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž sääʹmnuõri čuäjtõõttâmareena juʹn viiđ eeʹǩǩlååi ääiʹj. Sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen šõddmõš lij riâššâm tuâjjpaaʹjid da jeeʹres palddtåimmjummšid kooumin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzlaž da tõt lij jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin määŋgpäikksaž säimmõs-šõddmõššân da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõõžž konseʹpttmuttâz da sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ânnʼjõžresuursi šiõtteem riâššâmvaʹǯǯtõõzzi diõtt lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt da ja mõõn-nalla sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv pueʹttiääiʹjest riâžžât.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuõiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) viikkâd čõõđ kõõjjõõzz. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz viʹǩǩeš čõõđ kuõʹhtten jeeʹres kõõjjõssân, koin vuäʹnkab leäi 6–20–âkksaid päärnaid di nuõrid da vaiddsab kõõjjõs vijttjooukid. Kõõjjõõzz leʹjje äävai webropolist 15.- 26.5.2023. Päärnai da nuõri kõõjjõʹsse pueʹtte mieʹrrääiʹjest 48 vasttõõzz. Vijttjoukk-kõõjjõʹsse pueʹtte vasttõõzz õhttseʹžže 31.

Kõõjjõʹsse vaʹsttääm tuäivva čeäʹppvuõđpeeiʹv kâʹddem äʹrbbvuõđid, leša ođsmõõvvâm

Ooudbeäʹlnn kõõjjõõzz riõššum eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi väʹlddkååddlaž konseeʹpt meâldlânji määŋgčeäppõõzzlaž. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz vuâđald nuʹt päärna da nuõr ǥu vijttjoouk tuäivva määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž juõʹǩǩ eeʹjj. Lââʹssen nuʹt päärna ǥu nuõr da vijttjoouk tuäivva, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹčči vueiʹtlvažvuõtt vuõltteed jiijjâs ǩeâštʼteei väʹlddkååddlaž šõddmõʹšše še juätkast, håʹt-i vääʹnes jeäʹnbõs leäi tõn miõl, što ij sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv leäkku nuʹt viâltʼtem leeʹd mieʹldd jiijjâs satellittšõddmõʹšše.  Kõõjjõõzz vuâđald sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuåivvuš åårram arggpeiʹvven pieʹǩǩen škooul tuâjjplaan, håʹt-i väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât neäʹttel-loppân. Vijttjoouki vasttõõzzin neäʹttel-loppšõddmõš vuäǯǯai mõõn-ne veeʹrd kaʹnntummuž, koon vuâđđtõʹlleš jm. kuʹǩes kõõskin.

Čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzi beäʹlnn päärna da nuõr leʹjje äävmiõllsab ǩiiččeeijiõnstummša. Vijttjoouk šiõhttlõʹtte ǩiiččeeijiõnstummša jäänab vaʹrrjõõđeeʹl da tuåivvu, što ärvvtõõllmõõžž tueʹjjad še juätkast tåʹlǩ äʹšštobddivaʹlljeeijoukk. Kuhttu vaʹstteeijoouk tuåivvu, što kriʹlcc-čuäjtõõzzi striiʹmjummuž jueʹtǩet še puõʹtti iiʹjjin. Tuâjjpaaʹji da jeeʹres palddtåimmjummuž tuåivvuš še põõššâm pieʹǩǩen čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Päärnai da nuõri västtõõzzin sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš hääʹsǩen da määŋgpeällsiʹžžen šõddmõššân di pueʹrren nuʹt mâta tõt ååʹn juʹn lij. Vijttjoouki västtõõzzin puʹhtteš ouʹdde, što čeäʹppvuõttpeiʹvv lij vääžnai kulttuuršõddmõš uʹccsiidi päärnaid di vääžnai ǩiõl da kulttuur raaveei. Kuuitâǥ vaʹstteei tuåivvuš, što teâđtummuž pueʹreeš da što ouddteâtt teeʹmin da ääiʹjpooddâst õõlǥči pueʹtted ânnʼjõõžž ääiʹjab, što čuäjtõõzzid vuäitčeš älʹǧǧed valmštõõllâd juʹn čâhčča. Lââʹssen ehdteš, što čeäppvuõttpeiʹvvtuâjjla paʹlǩǩeeš kuuʹǩǩab ääiǥas, što riâššmõõžžin ij šõõddči ǩiirâs. Mäccmõõžž jooʹttjen čeäʹppvuõttpeiʹvven še tuåivvuš.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõʹsse vaʹsttääm oummuid da juätkk sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžž. Eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžž beäʹlnn sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz riâšši vueʹssbeäʹlid raaukât vaʹrrjõõttâd vueiʹtlvaž neäʹttel-loppšõddmõʹšše vueʹssmannust 2024. Tääʹrǩab čõõđviikkâmnääʹlest teâđtet čâhčča.

Lââʹssteâđ:

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹj
tauno.ljetoff@gmail.com

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Vastõõzz Giellaleaika – jieʹnnǩiõl mättǩiiʹrji sääʹnnruõssõõzzinlij õlmstõttum 

Sääʹmteʹǧǧ lij õlmastâttâm nuuʹbb klaass tâʹvvsääʹmǩiõl čõhčč- da ǩiđđǩeeʹrj sääʹnnruõssʼsi vasttõõzzid Sääʹmteeʹǧǧ digimateriaal vuâlže. 

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.
Snimldõkvälddõk digitaalʼlaž materiaalin. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ.

Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on jaettu molemmille kirjoille erikseen.

Giellaleaika -ǩiiʹrji sääʹnnruõssʼsõõzzi vasttõõzz lie norrum õhttsaztuejast Aanar škooul uʹčteeʹl da Sääʹmteeʹǧǧ tuejjlaivuiʹm. Vasttõõzz lie juõkkum kuhttuid ǩiiʹrjid.

Lââʹssteâđ:

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
vs. mättmateriaalpiisar
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš kõõjjõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžžâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš webropol- kõõjjõõzz õhttneeʹl Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõʹšše. Päärnaid da nuõrid lij jiijjâs kõõjjõslomaakkâs. Jeeʹres vijttjooukid, mâta rehtoorid, uʹčteeʹlid da huõlteeʹjid kõõjjõs lij vaiddsab.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlaž noorõõttmõš, koʹst liâ sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen tuâjjpääʹj da jeeʹres palddtåimmjummuž kooumin sääʹmǩiõlin. Jiõčč noorõõttmõš lij juʹn määŋg iiʹjjin striiʹmjum, di nääiʹt tõn leät vuõittum seuʹrrjed veiddsânji. Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuässõõttimeäʹri da riâššâmkuuli lâssneen lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt noorõõttmõš vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuäiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) altteed proseeʹss kõõjjõõzz čõõđ viikkmõššân halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž vääžnai kaaunõõttâmpäiʹǩǩ sääʹmpäärnaid- da nuõrid juʹn 1970-lääǥǥast vueʹljeeʹl. Sääʹmteʹǧǧ lij riâššâm noorõõttmõõžž eeʹjjest 1998. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest lij samai jõnn miârktõs nuõri jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da tõt lij täujja miârktam nuõrid vuõssmõs jiijjâsǩiõlʼlsaž ǩiiččeeijoouk da čuäjtõõttmõõžž jiijjâs õhttsažkådda. Noorõõttmõʹšše liâ ääiʹjbu iiʹjjin koččum puk sääʹmpäärna da -nuõr di sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärna da nuõr Lääʹddjânnmest. Noorõõttmõš kooll sääʹm dommvuuʹd škoouli tuâjjprograʹmme, koon mieʹldd vuässõõđi liâ leämmaž škooultaaʹzzi meâldlânji 6–20-âkksa. Noorõõttmõõžž teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria, koon miõttâm veäʹǩǩtieʹǧǧin leät kaʹttum jiõčč noorõõttmõõžž riâššâmkuuli lââʹssen vuässõõđji maaʹtǩid da instõõllâmpaaiʹǩid di paʹlǩǩuum pååđ projeʹktt-tuâjjlaž noorõõttmõõžž riâššâd.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzliʹžžen da tõt lij tillʼlõvvum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Kõõččmõõžžâst åårrai noorõõttmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin neeʹttest da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Čuäjtõõtti väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše ooʒʒât ouddm. virtuaalʼlaž čuäʹjtemkriiʹlc pääiʹǩ. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 22.12.2022 priimmâm eeʹjj 2023 tåimmamplaan-täällarvvlõõzz meâldlânji sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv liâ oođuum väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše kuuleeʹl. Oođummuš vaʹlddeš lokku eeʹjj 2023 noorõõttmõõžžâst määŋgčeäppõsvuõttân, koʹst teeʹm jeät leämmaž rääʹjtum tåʹlǩ õʹhtte čeäppõs-šlaaʹje – tät lij liinjâst eeʹjj 2023 Nuõri Kulttuur festivaaʹlin, koozz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest vaʹllješ ǩeâštʼteei.

Ääiʹjbuž iiʹjjin Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij jååttam vuârtõõǥǥi sääʹmvuuʹd jeeʹres kooʹddin, leša čårstõknallšânji šõddmõš lij riõššum ååʹn juʹn määŋg eeʹjj pooddin Aanrest, koʹst liâ še čõõđ vikkum čårstõkiiʹjji striiʹmjum noorõõttmõõžž. Mäinnan tääzz lij leämmaž noorõõttmõõžž lâssnam vuässõõttimieʹrr, kååʹtt lij šiõttääm määinaid ouddm. sââʹj šorradvuõʹtte staanvuõttmeärrõõzzineez. Lââʹssen takainalla päiʹǩǩvaʹlljummšest âlgg väʹldded lokku sââʹj noorõõttâmteeknlaž vaalmâšvuõtt. Jiõnâld da visuaalânji vueʹǩǩšõs noorõõttmõš õõudald še äʹšštooobdi da čõõđ viikkmõʹšše vueiʹneeʹl riʹjttjeei tuâjjlažkååʹdd. Jooʹtti čeäʹppvuõttpeeiʹvest teeknlaž čõõđ viikkmõš lij vuõsttum åålǥbeällsaž kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva õhttneei kõõjjõõzzâst lij ǩiččlõttum väʹldded lokku vueiʹtlva kääʹtteeʹl ooudâst peäggtum noorõõttâmjäʹrjstummša õhttneei aaʹššid. Čeäʹppvuõttpeivvkõõjjõs ääʹveet 15.5.2023 da tõt lij äävai 26.5.2023 räjja.

  • Vijttjooukid jurddum webropol–kõõjjõʹsse peäss vaʹstteed tääiʹben
  • Päärnaid da nuõrid jurddum webropol-kõõjjõs jueʹjjet sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jäʹrjsteei mättstroiʹttlid. Liŋkk kõõjjõʹsse käunnai tääiʹben

Lââʹssteâđ:

Bigga–Helena Magga
Škoultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmättʼtõõzz koordinaattoor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor mieʹrräiggsaž tuâj.

Tuâjj älgg 1.8.2023 da peštt 31.7.2024 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin škooulid jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõõttji huõlteeʹjid, nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da toiʹmmai âlddlõs õhttsažtuâjast Uccjooǥǥ kååʹddest tuejjeei projeʹkttjååʹđteeʹjin di haʹŋǩǩõõzz jeärrsi tuâjjlaivuiʹm. Haʹŋǩǩõskoordinaattoor tuõjju koʹlle še teâđtõs- da čuäjtõõllâmtuâj.

Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõli (aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm) mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat sääʹmõutstõõzz tobddmõš da odd jiõččines tuejjummša. Ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuâj õudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da õuddooumžen toiʹmmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattoor päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2741,73 e). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjjooccmõõžžid meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooiʹmted 31.5.2023 mõõneeʹst täin lomaakkin (ävvan ođđ ikkna).

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.saamenetaopetus.com/hanke

Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga, bigga-helena.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 10 839 3 121 da ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 40 687 5 989

Aanrest 15.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Kuõʹhtt ođđ nuõrttsääʹmǩiõl tuejjǩeeʹrj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 1. da 2. klaass tuejjǩiiʹrjid. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeeʹrj lie šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA – rääid tuejjǩiiʹrjin. Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsäämas 1. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Kari Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 2. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola da lay out raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ neʹttkaaupâst:

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai

Jõnn vuässõõttimeäʹr diõtt Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai. Šõddmõš älgg čiâss 9:30 da peštt čiâss 15:30 räjja.

Ođđ äiʹǧǧtaaul meâldlaž programm jåått nääiʹt:

čiâss 9:30 Šõddmõš älgg

čiâss 12–13:00 Poorrâmpodd

čiâss 13–14:00 Šõddmõš juätkkai

čiâss 14:15–15:00 Kueʹssjeei artistt, Musikk-kõõskõs

čiâss 15:00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš

čiâss 15:30 Šõddmõš põõtt

Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt seuʹrrjed striim pääiʹǩ. Sajoozzâst lij še striimmǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmted ääiʹjbeäʹlnn, jõs haaʹlad ǩiõččâd tõõiǥ.

Lââʹssteâđaid:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549