Mainnsid ruõkkât, ǩiiʹrjid da ǩiõllharjjtõõzzid digiprograʹmme – mättmateriaal ǩieʹsstuâjjla hooddâst!

Sääʹmteʹǧǧ lij paʹlǩǩääm ǩeäzzas nellj projekt-tuâjjla: õõut juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle da lââʹssen õõut digimateriaaltuâjjla. Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõlltuâjjla lie paʹlǩǩuum sääʹmǩiõli ougglestmätt’tõshaʹŋǩǩõʹsse. Täävtõssân lij jåʹttlâʹtted jeäʹrben ougglestmätt’tõõzzâst tarbbsõs digimateriaal vuäǯǯmõõžž.

Tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuâjjliʹžžen tän kieʹzz ääiʹj tuåimmjeei Solja Magga tuejjad Gea 2- ǩeeʹrjest digitaal’laž versio Cloubi-prograʹmme. Digitaal’laž materiaalâst vueiʹtet kuvddled pukid ǩeeʹrj teʹksttkuuʹsǩid da saaʹnid di mätt’tõõllâd tuâji vieʹǩǩeld. ” Ǩieʹzz pââʹjest lij mieʹrr vuäǯǯad puk jiõntõõzzid valmmšen”, Solja ceälkk.

Aanarsääʹmǩiõlltuâjjlaž Anne Seipiharju še tuejjad jiõntõõzzid. Son reâugg Hitruu- ǩeeʹrji jiõnnliântivuiʹm di jeeʹres digitaal’laž materiaalivuiʹm. Medialiinj jeällam Anne lij kuärǥaž jiijjâs ämmatvuuʹd tuâjin da suu miõlâst lij äukkai reâuggad jiõnnstudiost. “Täʹst mättai lââʹzz da šõõddât rutiin jiõni raajjmõʹšše.”

Kati Ljetoff reâuggad nuõrttsääʹmǩiõlin. Son ǩeeʹrjat vuämmsab mainnsid oođâs ǩeeʹrjtemvuâkka, ouddmiârkkan Jieʹnnǩiõll- lookkâmǩeeʹrjin. Tõn lââʹssen son jeäll noorrmen jiõnnǩiõllsaž mainsteejin muäʹdd vuänkab mainnâz, koid son teʹl ǩeeʹrjat. “Tät ǩieʹsstuâjj sääʹmǩiõlin lij tuõđi šiõǥǥ äʹšš da šiõǥǥ vuäittmõš ââʹnned ǩiõl da mättjed õinn lââʹzz.” Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur liinjâst ǩeâđđa valmštõõvvâm Kati maainast.

Digimateriaaltuâjjliʹžžen tuåimmjeei Emilia Nieminen miõlâst lij leämmaž šiõǥǥ mätt’tõõllâd Cloubi-prograamm âânnmõõžž da vueiʹnned tät pieʹll škooulmaaiʹlmest. Son lij aaunâsuʹčteeʹl da jieʹli mõõnni lookkâmeeʹjj aanarsääʹmǩiõl da -kulttuur liinj. Ǩieʹzz pââʹjest son serdd mättǩeʹrjjmateriaalid Cloubi-prograʹmme, koon lââʹssen son vueiʹtlvânji jåårǥlâtt še harjtõsǩeeʹrjid aanarsääʹmǩiõʹlle.

Koulutus ja oppimateriaali

Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹtt-taaul kaartivuiʹm iʹlmstõʹvve

Uʹčteeʹli kuuʹǩǩ vueʹrddem aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul liâ iʹlmstõõvvâm. Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul lie õlmstâʹttum sääiʹmest, tâʹvvsääʹm alfabeʹtt-taaul liâ sääiʹmest di priʹnttjum hääʹmest.

Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm uʹčteʹl-kovvčeäʹppneǩ Tania-Maria Moilanen. Alfabeʹttkovvtaaulid vuäitt laaddâd täʹst.

Tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm Nora Bäck, kååʹtt lij kaartʼtam še Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtam Gea-mättmateriaalrääid. Alfabeʹttbukvaid vuäitt laaddâd täʹst, leʹbe tiʹlljed škooultõs- da mättmateriaalkonttrest kartoʹŋŋe priʹnttjum.

Kovvtaaulid lij tooimtam Anni Näkkäläjärvi Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs valmštââll tuåim põõššjen piijjmõõžž

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs valmštââtt tuåimas põõššjen piijjmõʹšše. Haʹŋǩǩõs aaʹlji čâhčča 2018 da tõt poott eeʹjj 2020 looppâst. Õõudbeäʹlnn haʹŋǩǩõõzz puuttam  tuåimmjeei âʹlǧǧe raajjâd mättʼtõs- da kulttuurministerian eʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz põõššjen piijjmõõžž dommvuuʹd kooʹddi ååuǥbeäʹlnn. Nuʹt 70 % vuâđđmättʼtõsâkksaž sääʹmpäärnain jeälste da jåʹtte škooul säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi ååuǥbeäʹlnn.

Snimmõõǥǥâst sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor Arla Magga Sääʹmteeʹǧǧest da projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola Uʹccjooǥǥ kååʹddest.

Vuõssmõs tuåimmeeʹjj haʹŋǩǩõs uuʹdi sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz õhttsiʹžže 16 nuõrttsääʹm-, 18 aanarsääʹm- da 19 tâʹvvsääʹmǩiõl škooulnekka. Haʹŋǩǩõõzzâst leʹjje mieʹldd õhttsiʹžže 21 kåʹdded da 39 škooulad. Pueʹtti čõõuč mättʼtõõttimeäʹr lâssne da haʹŋǩǩõʹsse puäʹtte mieʹldd čiččâm ođđ škooultõõzz jäʹrjsteeʹjed.

Škoouleeʹjj looppâst  leämmaž maacctõs kõõjjõõzz puåđõõzz leʹjje älšmõʹtti. – Mättʼtõõtti di sij peâmmi lie sääʹmǩiõl mättjemvueiʹttemvuõđ diõtt kuärǥast da späʹssballaž, mušttle haʹŋǩǩõõzz tuejjla Eila Tapiola da Arla Magga.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs leäi saakkân Mättʼtõshalltõõzzâst 12.6. õnnum Säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuejjorgaan såbbrest. Såbbra vuässõõđi õllʼjummõs šurr Olli-Pekka Heinonen, kååʹtt vuõiʹni ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puuttmõõžž kõõsk škoouleeʹjj čuõlmm äʹššen. Såbbar õhttsaž  huõllân leäi, mäʹhtt õlgg staanâd sääʹmǩiõli mättʼtõs säʹmmlai dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn eeʹjj 2021 aalǥâst õõudårra, ǥo haʹŋǩǩõs poott.

Såbbra vuässõʹtte Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz eeʹttǩi lââʹssen sääʹm-mättʼtõõzz äʹšštobddi Heʹlssen, Ruäʹvnjaarǥ da Oulun gåårdin, Suäʹđjel, Aanar da Uʹccjooǥǥ kooʹddin, Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst, Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttrest di mättʼtõs- da kulttuurministeriast.

Haʹŋǩǩõõzz tuejjla Eila Tapiola, Arla Magga da Ulla Aikio-Puoskari vuässõʹtte 11.6. ougglõsmättʼtõs-škooul Etäkoulu Kulkuri äävai uusi peivva. (https://www.youtube.com/watch?v=mSTQB3t2u3g). Etäkoulu Kulkuri taʹrjjad lääʹddǩiõl- di lääʹddǩiõllsaž mättʼtõõzz lääʹdd päärnaid, kookk jeälste pirr maaiʹlm.

Peeiʹv prograʹmme kuuli mm. Paneeʹlsaǥstõõllmõš jiijjâs jieʹnnǩiõl miârktõõzzâst. Paneʹlistten leʹjje Etäkoulu Kulkuri rehttor Tuija Tammelander, mättʼtõsduumšeǩ Katri Kuukka di ougglõsmättʼtõõzz projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, kååʹtt puuʹti saǥstõõllma mieʹldd sääʹmǩiõli vuäinalm. Saǥstõõllmest teäddtõʹvve ǩiõli reeʹǧǧesvuõtt di ǩiõl õhttvuõtt kulttuuʹre, kååʹtt kuõskat seämma nalla ålggjânnmin jeälsteei lääʹddpäärna ǥu Lääʹddest jeälsteei sääʹmpäärna. Paneʹliist da ǩiõčči smiõʹtte še õuddmiârkkan jieʹnnǩiõl mieʹrǩǩeem vueiʹttemvuõđ meer-rekisterteâđaid. Tok ij leäkku ååʹn vueiʹttemvuõtt mieʹrǩǩeet mäŋgg jieʹnnǩiõl. Tän äšša sij tuõivvu muttâz.

Laassteâđ

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi,  040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com/

 

 

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid – nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst ǩeeʹrjteei liâ samai määŋgas

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 20 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da ååuʹc ođđ pâʹjjmättʼtõõtti. Sääʹmvuuʹd  škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvjin stipeeʹnd vuåǯǯu 15 mättʼtõõttjed, koin ååuʹces spraaʹve nuõrttsääʹm ja koolmâs aanarsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio lij rääʹmest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst spraavji jõnn meäʹrest. – Ååuʹc čõõđtum nuõrttsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst lij jeänab ǥo õõudbu iiʹjjin õhttsiʹžže!

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel -lookkjiškooul: Saana Aikio (aanarsääʹm), Lifu Torikka (tâʹvvsääʹm), Ida Grønmo (tâʹvvsääʹm), Jon-Erik Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹm)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul: Pedar Järvensivu (tâʹvvsääʹm)

Jeänõõǥǥ skååttârdemmlookkjiškooul: Matias Löf (tâʹvvsääʹm)

Lyseonpuisto lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Alisa Pieski (tâʹvvsääʹm)

Eira vuõrâsoummilookkjiškooul, Helsinki: Birit Haarla (tâʹvvsääʹm), Katja Haarla (tâʹvvsääʹm)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Aanar škooul: Rufina Kangasniemi (tâʹvvsääʹm), Matti Iisakki Musta (tâʹvvsääʹm), Pessi Koskinen (aanarsääʹm), Sammeli Suominen (aanarsääʹm)

Uccjokknjääʹlm škooul: Jesse Ruokolainen (tâʹvvsääʹm)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Helmi Ljetoff (nuõrttsääʹm), Henry Haataja (nuõrttsääʹm)

Vuõccu škooul: Eetu Magga (tâʹvvsääʹm)

Karigasnjaarǥ škooul: Biret Iŋgá Pieski (tâʹvvsääʹm), Ánte Tenoranta (tâʹvvsääʹm)

Hetta vuâđđškooul: Ibbá Lauhamaa (tâʹvvsääʹm), Maren Elle Mäkitalo (tâʹvvsääʹm), Inger-Anni Valkeapää (tâʹvvsääʹm), Kalle Keskitalo (tâʹvvsääʹm), Mona Wallén (tâʹvvsääʹm)

´vvel pââibužškooul: Vilho Simon Mäkinen (tâʹvvsääʹm)

Aleksanteri Kena škooul, Suäʹđjel: Pauliina Kumpula (tâʹvvsääʹm)

Korkalovaara vuâđđškooul, Rovaniemi: Henna Magga (tâʹvvsääʹm)

Simonkylä škooul, Vantaa: Jouni Magga (tâʹvvsääʹm)

Oulu International School: Nils-Emil Valkeapää (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvâm:

Aanarsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Emilia Nieminen, Sara Keränen, Christine Klaver

Tâʹvvsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Elle-Mari Aikio-Jumisko

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Pavlo Heikkinen, Janica Gauriloff, Tuomas Kiprianoff, Kati Ljetoff, Maija-Elina Oikarinen, Kia Olin, Laura Olsén, Teemu Titola, Tarja Tuovinen

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Hannele Fofonoff

Puäʒʒhåiddi ämmat-tuʹtǩǩõõzz (Luâtt- da pirrõs-sueʹrj vuâđđtuʹtǩǩõõzz) spraavâm: Aslak-Uula Niittyvuopio (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Ǩieʹsstuejj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2019 kueiʹt määnpâjja õõut sesoŋŋtuejjla valmšted nuõrttsääʹmǩiõllsaid mättmateriaalid da digimateriaaltuejjla. Digimateriaaltuejjla tuejjen lij seʹrdded tâʹvvsääʹm- da aanarsääʹmǩiõllsaid materiaalid Cloubi-vuõđđu. Tuej altteemäiʹǧǧ lij nuʹt mäʹhtt tõʹst suåvat. Jõs jiõk õuʹddel leäkku leämmaž ǩieʹsstuejast. Sääʹmteeʹǧǧest, vuäitak ooccad ǩieʹsstuej še harjjtõõlljen. Harjjtõõlli tuej mäinnan lij, štõ vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs tuʹst miõl ǩeäss täid ǩieʹsstuejaid, tiuddad da vuõlttâd ooccmõõžž Sääʹmtegga vueʹlnn åårrai liiŋkâst mââimõõzzâst 31.5.2019. Laassteâđ tuejain vuäǯǯ mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemest, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi, 010 839 3115.

Päʹlǩǩ määuʹset Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V da tõn II klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd ǩiõččlâʹsttemlââʹss. Harjjtõõlli päʹlǩǩ meäʹrtõõlat jeeʹrab.

Nuõrttsääʹm mättmateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Digimateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Uuʹvd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm määnpââʹjj. Maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin noorât Webropolist seärad 22.5. čiâss 12.00 räjja.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši väʹldde miõlstes vuâstta maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin – mii leäi puârast, mâiʹd vuäitčim tueʹjjeed pueʹrben puõʹtti vuâra? Vueiʹttveʹted ǩeeʹrjted maacctõõzz jiiʹjjed saaʹnivuiʹm da uʹvdded še konkreettlaž ouddmiârkid ouddmiârkkan tuâjjpaaʹjin, koid tuäivvʼveʹted čeäʹppvuõđpeeiʹvid puõʹtti eeʹjjid.

Maacctõslomaakk kaunnveʹted tääiʹben:

https://link.webropolsurveys.com/S/085FA4F661795DB9

Uuʹd maacctõõzz sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzzâst!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs äänn maacctõõzz mõõnnâm lookkâmeeʹjjest ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõttâm mättʼtõõttjin, peâmmjin da veʹrǧǧoummin. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva maacctõõzz nuʹt tõin aaʹššin koid vuäitt õõuʹdeed di tõin koin haʹŋǩǩõs ij samai oʹnnstam. Kõõččmõʹšše vaʹstteeʹl vuäitt še uʹvdded ideaid leʹbe eʹtǩǩõõzzid pueʹtti lookkâmeeʹjj vääras. Projeʹktt-tuâjjla tuäivva, štõ mååžna nuʹt määŋgas, kook liâ haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttâm vaʹstteʹče. Vaʹsttummuž väldd ääiʹj nuʹt vitt minoot. Maacctõslomaakk vuõltteet haʹŋǩǩõʹsse vuässõõttjid jeeʹrab.

Maacctõõzz ââʹnet ougglõsmättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjast da raportâʹsttmest še, koon haʹŋǩǩõs ǩeeʹrjat mättʼtõs da kulttuurministerian 2020.

Haʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹǩǩ lij kueʹhtt neäʹttel, ǥo neäʹttlest 22 ij leäkku mättʼtõs.

 

Lââssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Haʹŋǩǩõskoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com

Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše

Vuõcculaž nuõrai teaʹtterjoukk Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše Jyväskylä-gåårda vueʹssmannust. Jooukâst lie õhttsa nellj nuõr da tõn oʹhjjeei lij Mathis Ole Vars. Äʹrvstõõlli kuärggte joouk čuäjtaalm jeäʹrben tõn čiõlgg obbvuõđâst.

Aanar Sajoozzâst seärad da nelljdpeeiʹv 10.-11.4. riâššum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv oʹnnste puârast.   – Čeäʹppvuõđpeeiʹvid ij ni kuäʹss leäkku vuässõõttâm nuʹtt jõnn joouk sääʹmnuõrid ko ââʹn, mušttâl čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddjäʹrjsteei Anna Lumikivi. – Mieʹldd leʹjje pääʹrn da nuõr miâlggâd pukin sääʹmvuuʹd škooulin da lââʹssen Heʹlssnest da Ruäʹvnjaarǥâst. Leäi čuuʹt fiin, eunnsaž da hooddsõs peiʹvv, da kuuitâǥ puk mõõni sami puârast da še jõnnkääʹrd tuâjjpaaʹjin da maainâskåʹvvsest jieʹli jiânnai vuässõõđi.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv väʹlddteeʹmm leäi teaʹtter, da tõõzz vuässâʹtte õhttsa 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm. Lââʹssen vueiʹnneš Heʹlssen Pasila sääʹmklassneeʹǩǩi juõiggčuäʹjtõs, kååʹtt räʹmmõõđi kuhttuid ǩiiččeejid da äʹrvstõõllid. Puk čuäʹjtõõzz leʹjje fiinâs da puârast valmštõõllâm, da äʹrvstõõlljin leäi vaiggâd vaʹlljeed jooukid, koid ciʹsttjed.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvin päʹlǩǩeeš stipeeʹndin Karigasnjaarǥ škooul 13-ekksaž škooulneǩ Aslak Pieski, ǩii kälkkii čeäʹppvuõđpeeiʹvi plakaʹtte da påšttkoortid tieʹddtum da jiânnai voʹsttjum puäʒʒ-kaart.

Väʹlddkååʹddlaž Teatris-šõddmõʹšše vuõʹlǧǧi Čearpmahat-joukk vuäǯǯai čuäʹjtõõttâm-määʹtǩ lââʹssen 300 € stipeeʹnd. Jooukâst lie mieʹldd Biret-Ingermaria Vars, Helli Alakorva, Mihkal-Máhtte Magga da Sinna-Briitta Sieppi. Teatris-šõddmõš riâššat Jyväskylä-gååʹrdest 24.-26.5.

Lââʹssen puõʹtti joouk päʹlǩǩeeš stipeʹndivuiʹm:

1) Pasila vuäđđškooul sääʹmklassneeʹǩǩi Diidamáilbmi čuäjtõõzzâst Arvečalmmit, koon leäi oʹhjjääm Milla Pulska (100 €),

2) Aivvefal Eanodagas – Sámi Sinderellá, Anne-Mari Kukkonen ja Ulla Magga, Hetast (200 €)

3) Sueʹnnʹjel siid äʹrbb– Tuõtt avi ǩeeʹles, Hanna-Maaria Kiprianoff ja Seija Sivertsen, Čeʹvetjääuʹrest (100 €)
4) Davvinásttit – Boahttedolin, Hanna Outakoski ja Satu Nieminen, Karigasnjaarǥâst (100 €)
5) Skállovári idjaskuvlaččat – Oaivvehis olmmoš, Anni Ahlakorpi, Aleksi Ahlakorpi ja Sini Länsman, Uʹccjooǥǥâst (100 €)

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi äʹrvstõõlli leʹjje jieʹllikarttoʹhjjeei Katja Gauriloff, čuäjtõõlli Anni-Kristiina Juuso da čuäjtõõlli / sääʹmǩiõllsaž pääʹrnai TV-prograaʹmm puuttʼteei Heli Huovinen.

 

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe

Ââʹn tõt mââimõsân älgg –  Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe seärad 10.4. ääʹveemprääʹznǩin! Sajoozz auditoriast kuullât musikkčuäjtõõzzid puk koumm Lääʹdjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin čiâss 18.00 ääʹljeeʹl. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. auditoriast lueʹv õõl pâjjne sääʹmnuõr jiiʹjjez sääʹmǩiõllsaž čuäjtõõzzin.

Nelljdpeeiʹv Sajoozz uus äʹvvne čiâss 8.00, kuäʹss äʹvvne še iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ da tuâjjpääʹj jõnnkääʹrdest da Soljust.
Torstaina Sajoksen ovet aukeavat klo 8.00, jolloin avataan myös ilmoittautumispiste sekä aulassa ja Soljussa sijaitsevat työpajat. Tuâjjpaaʹji lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvin vuäitt vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđ čõõđteeivuiʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie pueʹttmen Dávvi GirjiNuõrttsääʹmkulttuurfonddAnarâškielâ servi da KieletärLââʹssen Sámi giella- ja kulturguovddáš Karasjooǥǥâst puätt jueʹǩǩed Gába– gaʹzeâʹt.

Nelljdpeeiʹv 11.4. programm:

8:00 Sajoozz uus äʹvvne
Iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ ävvan jõnnkääʹrdest
Vuõssvieʹǩǩpäiʹǩǩ ävvan
Tuâjjpääʹj äʹvvne jõnnkääʹrdest
8:50 Auditorio uus äʹvvne
9:00 Programm älgg auditoriost
Čiččâm vuõssmõs čuäjtõõzz
11:30 Poorrâmpodd älgg
Õhttsaž snimldõk pukin vuässõõđin Sajoozz ouddšeelljast
Maainâskååvas ävvan Sajoozz ouddšeelljastTuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest
12:50 Auditorio uus äʹvvne
13:00 Programm juätkk auditoriost
Kutt mââimõs čuäjtõõzz
15:00 Ärvstõõlli vueʹlǧǧe smiõttâd sij tuʹmmstõõǥǥid
Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdestMaainâskåʹvvsest mainnsi mušttlummuš juätkkAuditoriost čuäʹjtet videoid
16:00 Pohttmõõžži õlmmʼmummuš da stipeeʹndi jueʹǩǩem

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso da Heli Huovinen Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen – čeäʹppvuõđpeeiʹvi programm õlmstõttum

Jieʹllikarttoʹhjjeei Katja Gauriloff, fiʹlmmtäʹsnn/čuäjtõõlli Anni Kristiina Juuso da čuäjtõõlli/sääʹmǩiõllsaž päärnai TV-prograamm Unna Junná puuʹtʼteei Heli Huovinen lie 10.-11.4. Aanar Sajoozzâst jäʹrjstum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen. Riâšši rämmše snäätnas jieʹllikartt- da tv-taaʹsni mieʹldd puättmõõžžâst. – Jiiʹjjes kulttuur eeʹttǩeei snäätnas oummui lij fijnnâs vueiʹnned jiiʹjjes šõddmõõžžâst. Vuäitt pâi juʹrdded måkam toobd lij čuäʹjted jiiʹjjes teaʹtter maaiʹlmest ciʹsttjum artiisti ooudâst, mušttâl Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ älgg Sajoozz jõnn auditoriost seäradjeäʹǩǩää 10.4. čiâss 18 ääʹljeeʹl. Ääʹveemprääʹznǩest kuulât musikkčuäjtõõzzid puk koumm Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž musiikk čuäʹjat Anna Lumikivi čuõjldõʹttjen Katri Kittilä. Amoc da Ailu Valle räʹppje aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Sámi musihkkaakademiija repertoaarâst lij äʹrbbvuõđlaž da ođđ sääʹm-musiikk.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid ävvai Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina-Sanila Aikio.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. vueiʹnet 12 sääʹmnuõri teaʹtterčuäjtõõzz. Lââʹssen Sajoozzâst vuäitt jieʹlled määŋgnallšem tuâjjpaaʹjin, tobdstõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđin leʹbe håʹt-i leäʹmnned sääʹmǩiõli fooʹntid jiiʹjjes teʹlfooʹne da tabletta leʹbe sniimmâd čeäʹppvuõđpeeiʹvi jiõččie-seeiʹn ooudâst.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid vueʹrddet miâlggâd 500 vuässõõđi Heʹlssen da Uʹccjooǥǥ kõõskâst. Teaʹtterčuäjtõõzzin lie mieʹldd pâʹjjel 100 nuõr. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ǩiõʹllen lie sääʹmǩiõl.

Nelljdpeeiʹv 11.4. programm:

8:00 Sajoozz uus äʹvvne
Iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ ävvan jõnnkääʹrdest
Vuõssvieʹǩǩpäiʹǩǩ ävvan
Tuâjjpääʹj äʹvvne jõnnkääʹrdest
8:50 Auditorio uus äʹvvne
9:00 Programm älgg auditoriost
Čiččâm vuõssmõs čuäjtõõzz
11:30 Poorrâmpodd älgg
Õhttsaž snimldõk pukin vuässõõđin Sajoozz ouddšeelljast
Maainâskååvas ävvan Sajoozz ouddšeelljast

Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest

12:50 Auditorio uus äʹvvne
13:00 Programm juätkk auditoriost
Kutt mââimõs čuäjtõõzz
15:00 Ärvstõõlli vueʹlǧǧe smiõttâd sij tuʹmmstõõǥǥid
Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest

Maainâskåʹvvsest mainnsi mušttlummuš juätkk

Auditoriost čuäʹjtet videoid

16:00 Pohttmõõžži õlmmʼmummuš da stipeeʹndi jueʹǩǩem

 

Prograʹmme vueiʹtte pueʹtted muttsid!

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđtet nuʹtt mâʹte ouddâl koumm ǩiõlin: nuõrttsääʹm-, aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõlin. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđat nuõrttsäämas Teemu Titola, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle Aslak Uula Länsman.

Tuâjjpaaʹji lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvin vuäitt vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđ čõõđteeivuiʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie pueʹttmen Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi da Kieletär. Lââʹssen Sámi giella- ja kulturguovddáš Karasjooǥǥâst puätt jueʹǩǩed Gába– gaʹzeâʹt.

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019