Sámenuoraid dáiddadáhpáhus Anáris miessemánus 2024

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus ordnejuvvo Anáris, Sajosis miessemánus 2024.  

Sámediggi ordne jagi 2024 sámenuoraid dáiddadáhpáhusa Anáris, sámekulturguovddáš Sajosis miessemánus 2024. Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas leat njeallje temá: ovdanbukti dáiddašládjan leat dánsun ja sámi árbevirolaš lávlunvuogit luohti, livđe ja leudd. Dan lassin temán leat mini- elege oanehis video sámi kulturárbbis ja maiddái govvadáidda, man fáddán kulturbiras. Dáiddadáhpáhus lea rabas vuođđoskuvlla ja nuppi dási mánáide ja nuoraide, geat oassálastet temáide ja leat sámeoahpahusas. Dárkilut áigetávval ja rávvagat almmustahttojit maŋŋá. 

Govva: Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi 

Lassidieđut:  

Bigga-Helena Magga, skuvlenčálli 
bigga-helena.magga@samediggi.fi 
010 839 3121 / 040 570 2786

Nuoria henkilöitä esiintymislavalla.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus gárgehuvvo dáhpáhusjearahallama vuođul

Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi mearai čoakkámis 8.6.2023, ahte sámenuoraid dáiddadáhpáhus joatká Nuorra Kultuvra-konseaptta oassin ja oassálastá jagi 2024 Nuorra Kultuvra On Air-dáhpáhussii. Mearrádus bargojuvvui sámenuoraid dáiddadáhpáhusjearahallamii boahtán vástádusaid vuođul. Lávdegoddi ságastalai maiddái dáiddadáhpáhusa máŧolašvuođas máhccat báikegottiid mielde johtti dáhpáhussan.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea leamaš sámenuoraid loaiddastanareenan juo viđa logijagi áigodaga áigge. Sámegielat lávdeloaiddastemiid lassin dáhpáhus lea ordnen bargobájiid ja eará siidodoaimmaid golmmain sámegielain. Sámenuoraid dáiddadáhpáhus gullá riikkadási Nuorra Kultuvra-fierpmádahkii, man doaibmamálle lea jagi 2021 muhttahuvvan máŋggadáiddalažžan ja dat lea oaivvilduvvon eará láhkai go Sámenuoraid dáiddadáhpáhus, 13–29-jahkásaš nuoraide. Riikkadási dáhpáhus lágiduvvo báralaš jagiin máŋggabáikki neahttadáhpáhussan ja bárahis jagiin lagasdáhpáhussan. Riikkadási dáhpáhusa konseaptaiežáhusa ja sámenuoraid dáiddadáhpáhusa dálá resurssaid dagahan lágidanhástalusaid dihte lea leamaš dárbu guorahallat, man láhkai ja man hámis sámenuoraid dáiddadáhpáhus ordnejuvvo boahttevuođas.

Sámedikki stivra mearai čoakkámis 10.2.2023 (1/2023) proseassas, mas čielggaduvvo, makkár sávaldagat sámeálbmogis leat sámenuoraid dáiddadáhpáhusa boahttevuođa hárrái. Stivrra vuollásažžan Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi mearai čoakkámis 17.3.2023 (1/2023), ahte dahkkojuvvo jearahallan. Dáiddadáhpáhusjearahallan ollahuhttui guovtte sierra jearahallamin, main gáržžit lei 6–20-jahkásaš mánáide ja nuoraide, ja viidásut jearahallan fas mieldoaibmiide. Jearahallamat ledje jođus webropolis 15.- 26.5.2023. Mánáid ja nuoraid jearahallamii bohte áigemeari siste 48 vástádusa, ja mieldoaibmiid jearahallamii fas 31 vástádusa.

Jearahallamii vástideaddjit sávve, ahte dáiddadáhpáhus gáhtte árbevieruid, muhto maiddái ođasmuvvá

Jagi 2023 sámenuoraid dáiddadáhpáhus, mii ordnejuvvui ovdal jearahallama, lei riikkadási konseaptta mieldásaččat máŋggadáiddalaš. Dáiddadáhpáhusjearahallama vuođul sihke mánát ja nuorat ja maiddái mieldoaibmit sávve máŋggadáiddalaš dáhpáhusa juohke jagi. Dan lassin sihke mánát ja nuorat ja maiddái mieldoaibmit sávve, ahte sámenuoraid dáiddadáhpáhusas livččii máŧolašvuohta sáddet iežas ovddasteaddji riikkadási dáhpáhussii maiddái boahttevuođas, vaikke vehá eanet ledje dan mielas, ahte sámenuoraid dáiddadáhpáhus ii vealtameahttumit dárbbaš leat fárus sierranas satelihttadáhpáhussan.

Jearahallama vuođul doivojuvvui, ahte sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea árgan skuvlla bargoplána oassin, vaikke riikkadási dáhpáhus ordnejuvvošii vahkuloahpas. Mieldoaibmiid vástádusain vahkuloahppadáhpáhus oaččui muhtin veardde guottiheami, mii ákkastallui ee. guhkes mátkkiin.

Dáiddadáhpáhusa lávdeloaiddastemiid ektui mánát ja nuorat ledje gergosabbot álbmotjienasteapmái. Mieldoaibmit doaladuvve eanet várrugabbot álbmotjienasteapmái ja sávve, ahte árvvoštallama dahká boahttevuođasge dušše áššedovdiidráđđi. Goappašagat vástideaddjijoavkkut doivo, ahte lávdeloaiddastemiid striimen jotkojuvvo maiddái dás duohkoge. Dan lassin sávvojuvvui, ahte bargobájit ja eará siidodoaimmat bissot dáiddadáhpáhusa oassin.

Mánáid ja nuoraid vástádusain sámenuoraid dáiddadáhpáhusa atne somás ja máŋggabealat dáhpáhussan, sihke buorre dáhpáhussan dakkárin go dat dál juo leage. Mieldoaibmiid vástádusain buktui ovdan, ahte dáiddadáhpáhus lea deaŧalaš kulturdáhpáhus smávva giliid mánáide, ja dan lassin dat lea deaŧalaš maiddái giela ja kultuvrra váfisteaddjin. Goittotge vástideaddjit sávve, ahte diehtojuohkin beavttálmahttojuvvošii ja ahte diehtu temáin ja áiggiin boađášii ovddalgihtii dálá árabut, danin vuoi loaiddastemiid sáhtášii válmmaštallagoahtit juo čakčat. Lassin evttohuvvui, ahte dáiddadáhpáhusbargi bálkáhuvvošii guhkit áigái, amas ii šaddat ordnemiin menddo hoahppu. Sávvojuvvui maiddái, ahte dáhpáhus muhttahuvvá johtti dáiddadáhpáhussan.

Sámediggi giitá dáiddadáhpáhusjearahallamii vástidan olbmuid ja joatká sámenuoraid dáiddadáhpáhusa gárgeheami viidásabbot. Jagi 2024 Nuorra Kultuvra On Air-dáhpáhusa buohta bivdojuvvo, ahte oassebealit, geat lágidit sámegiela ja sámegielat oahpahusa, ráhkkanit vejolaš vahkuloahppadáhpáhussii miessemánus 2024. Dáhpáhusa dárkilut ordnenvuogis dieđihuvvo čakčat.

Lassidieđut:

Bigga-Helena Magga
Skuvlenčálli
tel. 010 839 3121
bigga-helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
lávdegotti ságajođiheaddji
tauno.ljetoff@gmail.com

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa.

Sámediggi dahká jearahallama Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ovddideamis

Sámediggi ordne webropol-jearahallama guoskkadin Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa gárggiidahttima. Mánáide ja nuoraide lea iežas jearahallanskovvi. Eará mieldoaibmiide, nugo rektoraidda, oahpaheaddjiide ja fuolaheaddjiide dahkkojuvvo viidásut jearahallan.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea árbevirolaš dáhpáhus, gos leat sámegielat lávdeloaiddastemiid lassin maiddái bargobájit ja eará mielddusdoaimmat golmmain sámegielain. Ieš dáhpáhus lea juo máŋga jagi striimejuvvon nu, ahte dan lea sáhttán čuovvut viidát. Dáiddadáhpáhusa oassálastiidmeriid ja ordnengoluid lassánettiiin lea leamaš dárbu guorahallat, man láhkai dáhpáhusa sáhttá dálá resurssaiguin ollašuhttit maiddái boahttevuođas nu ahte dasa sáhttá njuovžilit searvat.

Sámedikki stivra mearridii čoahkkimis 10.2.2023 (1/2023) proseassas, mas čielggaduvvo, makkár sávaldagat sámeálbmogis leat sámenuoraid dáiddadáhpáhusa boahttevuođa hárrái. Stivrra vuollásažžan Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi mearridii iežas čoahkkimis 17.3.2023 (1/2023) álggahit doaimmaid jearahallama ollašuhttima várás stivrra mearrádusa mielde.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea leamaš dehálaš deaivvadanbáiki sámemánáide ja -nuoraide juo 1970-logu rájes. Sámediggi lea lágidan dáhpáhusa jagi 1998 rájes. Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas lea stuorra mearkkašupmi nuoraid ealli sámekultuvrii ja dat lea dávjá mearkkašan nuoraide vuosttas loaiddasteami iežas álbmogii, ja maiddái iežasgielat álbmoga čuovvumin.

Dáhpáhussii leat ovddit jagiid bovdejuvvon buot sámemánát ja -nuorat ja maiddái Suoma beale mánát ja nuorat, geat leat sámegiela dahje sámegielat oahpahusas. Dáhpáhus gullá sámiid ruovttuguovllu skuvllaid bargoprográmmii, man mielde oassálastit leat leamaš skuvladásiid mielde 6-20-jahkásaččat. Dáhpáhusa ruhtada Oahpahus- ja kulturministeriija, man mieđihan doarjagiin leat máksojuvvon ieš dáhpáhusa ordnengoluid lassin oassálastiid mátkkit ja idjadeamit, ja maiddái lea bálkáhuvvon sierra prošeaktabargi dáhpáhus ordnet.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus gullá riikkaviidosaš Nuorra Kultuvra-fierpmádahkii, man doaibmamálle lea jagis 2021 rievdan máŋggadáiddalažžan ja dat lea dárkkuhuvvon sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ektui earretláhkai 13-29-jahkásaš nuoraide. Ságavuloš dáhpáhus lágiduvvo báralaš jagiin neahta bakte ja bárahis jagiin lagasdáhpáhussan. Loaiddasteaddjit riikkadási dáhpáhussii ohccojit ee. virtuálalaš loaiddastanlávddi bakte. Sámedikki čoahkkima 22.12.2022 dohkkehan jagi 2023 doaibmaplána-bušeahta mielde sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea ođasmahtton riikkadási dáhpáhusa vuođul. Ođastus váldojuvvui vuhtii jagi 2023 dáhpáhusas máŋggadáiddalašvuohtan, mas temá ii lean ráddjejuvvon dušše ovtta dáiddašládjii – dát lea linjjás jagi 2023 Nuorra Kultuvra festiválain, gosa Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas válljejuvvui ovddasteaddji.

Ovddit jagiid Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea johtán vurohagaid sámeguovllu sierra gielddain, muhto earretláhkai go dábálaččat dáhpáhus lea lágiduvvon dál juo máŋga jagi Anáris, gos leat maiddái ollašuhtton spiehkastatjagiid áigge striimejuvvon dáhpáhusat. Sivvan dasa lea leamaš dáhpáhusa lassánan oassálastiidmearri, mii lea ásahan eavttuid ee. báikki sturrodahkii oktan dorvvolašvuođamearrádusaiguin. Dan lassin oppalaččat báikki válljemis galgá váldit vuhtii báikki dáhpáhusteknihkalaš válmmašvuođa. Jiena dáfus ja visuálalaččat alladási dáhpáhus eaktuda maiddái ámmátdáiddolaš ja lágideami ektui doarvái olu bargiid. Johtti dáiddadáhpáhusas teknihkalaš ollašuhttin lea ostojuvvon olggobeale bálvalanbuvttadeaddjiin.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa guoski jearahallamis lea geahččaluvvon váldot vuhtii nu viidát go vejolaš ovdalis máinnašuvvon áššit, mat laktásit dáhpáhusa ordnedallamiidda.

Dáiddadáhpáhusjearahallan rahppojuvvo 15.5.2023 ja dat lea rabas 26.5.2023 rádjai.

 • Mieljoavkkuide dárkkuhuvvon webropol-jearahallamii beassá vástidit dáppe
 • Mánáide ja nuoraide dárkkuhuvvon webropol-jearahallan juhkkojuvvo oahppolágádusaide, mat lágidit sámegiela ja sámegielat oahpahusa. Liŋka jearahallamii gávdno maiddái dáppe

Lassidieđut:

Bigga-Helena Magga
Skuvlenčálli
tel. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas bálkkašuvvojedje oasseváldit loaiddastan- ja duodjeluohkáin

Jagi 2023 Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa temán ledje dán jagi loaiddastandáidagat ja dasto spesiálatemán sámeduodji. Guktuid temáin áššedovdiráđđi bálkkašii oasseváldiid sierra ahkeluohkáin. Lávddi alde loaiddastemiid 13-20 jahkásaččaid luohkás válljejuvvui ovddasteaddji riikkadási Nuorra Kultuvra-dáhpáhussii, mii lágiduvvo Kuopios miessemánus.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lei dán jagi riikkadási temá mielde máŋggadáiddalaš. Lávddi alde oinniimet ja gulaimet lávluma, juoigama, rap-musihka, dánsuma ja teáhtera dan sierra hámiin. Kuopio riikkadási Nuorra Kultuvra festiválai válljejuvvui ovddasteaddjin Ohcejoga sámelogahaga teáhterčájálmas “Čieža vieljaža Ohcejogas”. Nuorra Kultuvra Festivála dollojuvvo Kuopios 26.-27.5.2023. Lávddi alde loaiddastemiid áššedovdin ráđis ledje Wimme Saari, Katja Gauriloff ja Heli Aikio.

Spesiálatemán lei dán jagi sámeduodji, mas 6-12-jahkásaččaid luohkás vuosttas bálkkašumi ožžo guokte barggu, Anna-Frida Vars sistelávkkain ja Nils-Máhte Paltto buvkkuin. Duodji-temá 13-20-jahkásaččaid luohkás vuosttas bálkkašumi oaččui Mággá Eriksen sistelávkkain. Buot duojit, mat ledje boahtán gilvoluohkáide, ledje ovdan Sajosis Sámenuoraid duodječájáhusas. Duoji áššedovdiráđis ledje Yrjö Musta, Heini Wesslin ja Korinna Korsström-Magga.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa oktavuođas lágiduvvojedje maiddái bargobájit. Siida ordnii ládjogahpirbáji ja aktivitehta bokte čájáhusaide oahpásmuvvama. Sajosis fas Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu ja Nuoraidráđđi ordnejedje searvvušlaš birasáššiid bargobáji ja Anára gieldda nuoraiddoaibma lágidii ”pinssi”báji. Ja Nuoraidguovddáš Vasatokkas ordnejuvvui disco. Duodječájáhusa vitriinnaid dáiddadáhpáhusa várás luoikkahii Sámi oahpahusguovddáš.

Sámediggi giitá bargobájiid jođiheaddjiid, áššedovdiráđiid, láidesteaddjiid ja maiddái eará ovttasbargoguimmiid lágidemiide oassálastamis. Erenomáš giitosiid Sámediggi háliida addit sámenuoraid dáiddadáhpáhussii oassálastán buot mánáide ja nuoraide.

 

Dáiddadáhpáhusas bálkkašuvvon barggut ja duojit

Sámeduoji gilvoluohkás áššedovdiráđđi bálkkašii čuovvovaš bargguid:

6-12- jahkásaččat

I bálkkašupmi, juhkkon: Anna–Frida Vars, sistelávka
I bálkkašupmi, juhkkon: Nils–Máhte Paltto, buvku
Gudnemáinnašupmi: Gáregasnjárgga 1–2–luohkkálaččat, guolle- ja rievssatduodji

13–20-jahkásaččat
I bálkkašupmi: Mággá Eriksen, sistelávka
Gudnemáinnašupmi: Ellen Hannele Olsen, liidnegákti

 

Loaiddastandáidagat–gilvoluohkás bálkkašuvvojedje čuovvovaš loaiddasteamit:

6–9–jahkásaččat

I bálkkašupmi: Gáregasnjárgga skuvlla 1-2- lk, musihkka, lávlun
II bálkkašupmi: Gáregasnjárgga skuvlla ovda–2 lk, musihkka, juoigan
III bálkkašupmi: Anára skuvlla 1-2 lk, musihkka, lávlun
Gudnemáinnašupmi: Gáregasnjárgga skuvlla 1-2 lk, dánsun

9–12–jahkásaččat

I bálkkašupmi: Anni–Siviä ja Helmi Länsman, Njuorggán, suoivva-teáhter
II bálkkašupmi: Laura Virtanen, Tolppaniemi skuvla, dánsun
III bálkkašupmi: Gárasavvona skuvlla 3. ja 5. lk, teáhter
Gudnemáinnašupmi: Avvila skuvlla 4. lk, musihkka, rap

13–20–jahkásaččat

I bálkkašupmi: Ohcejoga sámelogahat, teáhter
II bálkkašupmi: Heahtá vuođđoskuvlla joavku, teáhter
III bálkkašupmi: Gáregasnjárgga skuvlla 6–9 lk, musihkka

 

Lassedieđut:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Govva: Dáiddadáhpáhus 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa duorastaga áigeplána nuppástuvvá

Stuorra oassálastiid meari dihte Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa duorastaga áigeplána nuppástuvvá. Dáhpáhus álgá dmu 9:30 ja bistá dmu 15:30 rádjai.

Prográmma ođđa áigeplána mielde lea

dmu 9:30 Dáhpáhus álgá

dmu 12–13 Boradeapmi

dmu 13–14:00 Dáhpáhus joatkašuvvá

dmu 14:15–15:00 Guosseartista, Musihkkaguovddáš

dmu 15:00 Bohtosiid almmustahttin

dmu 15:30 Dáhpáhus nohká

Dáiddadáhpáhusa sáhttá čuovvut neahta bokte. Sajosis sáhttá maiddái čuovvut dáhpáhusa neahta bokte, searvamis galgá almmuhit ovddalgihtii.

Lassedieđut:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169 | 0403521549

Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii almmuhedje iežas 320 oassálasti – gehččiid bivdit almmuhit searvamis

Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii almmuheapmi lea nohkan. Dáhpáhussii almmuhedje iežas 320 oassálasti. Lávddi alde oaidnit 20 ovdanbuktima ja sámi duodječájáhusas 23 duoji.

Dán jagi dáiddadáhpáhusa plakáhtta ollašuhttui govvačoakkáldahkan. Govvačoakkáldagas leat dáiddaduojit, maid sámeluohkáid oahppit leat sárgon. Dain leat sámi ivnnit ja fáttáin oidno dáiddadáhpáhusa dán jagáš temá. Sámediggi háliida giitit buot sámeluohkáid, mat leat oassálastán plakáhta ollašuhttimii.

Ráddjejuvvon sadjekapasiteahta ja dorvvolašvuođa dihte mii bivdit sin almmuhit searvamis, guđet háliidit duorastaga geahččin. Almmuhit sáhttá šleađgapoasttain čujuhussii sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajosa sálii besset vuosttažin sii, guđet leat almmuhan iežas árabut almmustahttojuvvon almmuhan- ja ovdanbuktinskoviin.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus sáddejuvvo neahta bokte. Dáiddadáhpáhusa sáhttá čuovvut čujuhusas https://www.sajos.fi/live

Sajosii lea várrejuvvon sáddemii sierranas geahččiidsadji, masa galgá maid almmuhit iežas ovddalgihtii.

Lassedieđut:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lahkona – dál sáhttá almmuhit loaiddastemiin ja maiddái oassálastimis bargobájiide

Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii sáhttá dál almmuhit iežas loaiddastemiid birra ja maiddái oassálastimis bargobájiide. Almmuheapmi loaiddastemiide ja bargobájiide lea 4.-12.4.2023 ja duodjeoassái 4.-19.4.2023.  Almmuheapmi bargojuvvo Webropol – prográmma bokte (liŋkkat vuolde).

Dárkilut rávvagat gávdnojit loaiddastemiid ja duodjeoasi birra dáhpáhusa njuolggadusain.

 

Amma fuopmášat, ahte oassálastindiehtu loaiddastemiide, duodjeoassái ja bargobájiide doaimmahuvvo sierra skoviin.

 

Liŋka loaiddastemiid almmuheapmái: https://link.webropolsurveys.com/S/3EE9F6811C5CD3CA

Liŋka duodjeoassái almmuheapmái: https://link.webropolsurveys.com/S/B38F7C9075CC84FE

Liŋka bargobájiide almmuheapmái: https://link.webropolsurveys.com/S/9AAF074FC466F9DC

 

Lassidieđut:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Govva: Dáiddadáhpáhus 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Almmuheapmi Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii álggii

Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii oassálastima sáhttá almmuhit gaskal 24.–31.3.2023 Webropol -prográmma bokte. Almmuhanskovvi sáhtuid ja idjademiid várás sáddejuvvo sámeguovllu gielddaid skuvllaide 24.3.2023. Earát sáhttet bivdit skovi čujuhusas sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Almmuheapmi dáiddadáhpáhusa lávdeovdanbuktimiidda, duodjeoassái ja bargobájiide rahpasa vahkus 14.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvo 26.–27.4.2023 Anáris, Sámekulturguovddáš Sajosis. Dáhpáhusa šládjan leat dán jagi ovdanbukti dáidagat, mat sáhttet leat ovdamearkka dihte musihkka, teáhter, dánsa, stand up ja lávdedikten. Nubbin temán lea duodji (saamelainen käsityö, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – sámenuoraid duojit leat oaidnin láhkai dáhpáhusa áigge Sajosis. Ovdanbukti dáidagiid ja duoji buvttadusaid árvvoštallat sierra ahkeluohkáid mielde.

Dáhpáhus álgá gaskavahku 26.4. bargobájiiguin ja artisttaid sound checkaiguin. Fálaldagas lea Siidda ládjogahpir-bargobádji ja aktiivvalaš čájáhusvázzin. Siidda bargobájit leat oaivvilduvvon 7-jahkásaččaide ja boarrásabbuide. Lassin Sajosis sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu ja nuoraidráđđi fállet searvvušlaš dáiddabargobáji, mas lea fáddán biras. Mánu ja nuoraidráđi dáiddabargobádji lea oaivvilduvvon 5. luohká rájes bajás guvlui. Gaskavahku eahkeda várás lea dál vuos plánejuvvon disco Anáris, muhto dát ášši sihkarmuvvá maŋŋelabbo.

Duorastaga 27.4. iđit álgá maŋimuš sound checkaiguin. Ieš dáhpáhus lea dán muttu plána mielde dmu 10–12.30, dan maŋŋá boradeapmi, bálkkašumiid juohkin ja konsearta, man maŋŋá vuolgit ruoktot dmu 15.00. Beaivvi áigge sáhttá oahpásnuvvat duodjeoassái boahtán dujiide sierra čájáhuslanjas.

Sámediggi máksá oassálastiid mátkkiid ja dárbbu mielde idjadansajiid.

Dán muttu plána:

Gaskavahkku 26.4.
13 Sound check prográmma mielde, Sajos
13–17 Boradeamit joavkkuid mielde sierra áigge
13–18 Bargobájit ja čájáhusvázzimat joavkkuid mielde sierra áigge, Siida
15–18.30 Bargobájit joavkkuid mielde sierra áigge, Sajos
18–21 Dán muttu várrejupmi disco, Anár

Duorastaga 27.4.
8–9 Iđitbihttá
8–10 Sound check prográmma mielde, Sajos
10–12.30 Dáiddadáhpáhus
12.30–14.00 Boradeapmi, ráđđi čoahkkana
14.00 Bálkkašumiid juohkin ja konsearta
15.00 Ruoktot vuolgin

Lassedieđut:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Govva: Dáiddadáhpáhus 2022. Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa njuolggadusat 2023

Jagi 2023 sámenuoraid dáiddadáhpáhusa njuolggadusat leat dál gárvásat. Álgojagi lei álmmuhuvvon, ahte dáiddadáhpáhusa ahkerádji loktejuvvo. Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi goittotge mearridii čoahkkimis 17.3.2023 rávvet Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa nuppástahttit ahkerájiid nu, ahte dáhpáhusas eai livčče ahkerájit. Dát rávvagat vuođđuduvvet lasseruhtadeapmái, mas sámedikki stivra lea mearridan čoahkkimis 10.2.2023. Dát ođđa linjen ahkerájiin lea čáhkaduvvon dáhpáhusa njuolggadusaide nu, ahte 6-9-jahkásaččaide lea iežas luohkká. Lassin 13-20-jahkásaččat leat ovttastuvvon iežaset joavkun. Ovddabealde máinnašuvvon nuppástus lea linnjás riikaviidosaš Nuori Kulttuuri-dáhpáhusain, mas dat ahkejoavkkut gullet seamma luohkkáide.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 2023 njuolggadusat:

 1. Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii sáhttet oassálastit buot mánát ja nuorat, geat leat dahje leat leamaš sámegielat dahje sámegiela oahpahusas dahje leat sámegielagat.
 2. Dáiddadáhpáhusa váldotemán lea ovdanbukti dáidagat, mat sáhttet leat ovdamearkka dihte musihkka, teáhter, dánsa, stand up ja lávdedikten.
 3. Ovdanbuktimat galget leat sámegillii (anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiella)
 4. Dáhpáhusas sáhttá ovdanbuktit earáid buvttadusaid. 
 5. Lávdeovdanbuktima guhkkodagat ožžot leat eanemustá
  • Musihkka, dánsa, lávdedikten stand up ja eará ovdanbuktimat, mat vástidit daid: eanemustá 5 minuhta
  • Teáhter ja eará ovdanbuktimat, main lea juotna: eanemustá 15 min
 6. Lávdeovdanbuktimiid árvvoštallat ahkeluohkáin mielde. Ahkeluohkát leat:
  • 6–9-jahkásaččat
  • 9–12-jahkásaččat
  • 13–20-jahkásaččat
 7. Vuollel 13-jahkásaččat sáhttet oassálastit, jos dievas agát olmmoš rávve sin.
 8. Lávdeovdanbuktimiid teknihkalaš sávaldagaiguin galgá álmmuhit sámediggái 12.4.2023 rádjai.
 9. Dáiddadáhpáhusa nubbin temán lea duodji.
 10. Duoji ahkeluohkát leat
  • 6–12-jahkásaččat
  • 13–20-jahkásaččat
 11. Goappásge duoji luohkás bálkkašuvvo unnimustá okta bargu.
 12. Dujiid, mat sáddejuvvojit duodjeluohkkái, galgá doaimmahit sámekulturguovddáš Sajosii maŋimustá 26.4.2023.
 13. Duodjeluohkkái boahtán dujiid bidjat oaidnin láhkai dáiddadáhpáhusa áigái sierra čájáhuslatnjii, gos daid sáhttá fitnat geahččamin.
 14. Duojis váldo ovddalgihtii 1–2 čuovgagova. Čuovgagova(t) doaimmahuvvojit Sámediggái 19.4.2023 rádjai čujuhussii sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 15. Duojis váldojuvvon čuovgagova oktavuođas galgá leat dahkki namma, ahki, báikegoddi, geavahuvvon materiála ja oanehaččat dan birra, mas duodji lea ožžon inspirašuvnna dahje maid háliida dujiinis čájehit.  

Almmuheapmi dáiddadáhpáhusa lávdeovdanbuktimiidda, duodjeoassái ja bargobájiide rahpasa vahkus 13. Almmuhanskovvi sáhtuid ja idjademiid várás sáddejuvvo sámeguovllu gielddaid skuvllaide 24.3.2023. Earát sáhttet bivdit skovi čujuhusas sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea maiddái dán jagi ahkeráddjemeahttun – Sámedikki stivra mieđihii lasseruhtadeami

Sámedikki stivra mearridii čoahkkimis 10.2.2023, ahte dat várre geardelunddot 15 000 euro lasáhusa jagi 2023 Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa lágideapmái. Stivra rávve, ahte dáiddadáhpáhus lágiduvvošii dán jagi maid ahkeráji haga dego ovddit jagiin. Skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahat gieđahallá ášši čuovvovaš čoahkkimis 17.3.2023.

Dáhpáhusa lágidemiid lea dahkan váddásabbon dat, ahte ii oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan sierradoarjja, eaige dáhpáhussii várrejuvvon sajit leat šat reahkkán erenoamáš lágidemiid haga. Ovdal almmuhuvvui plánaid birra loktet dáiddadáhpáhusa ahkeráji 9–20-jahkásaš nuoraide.

– Mii áddet bures loktaneaddji goluid ja lassáneaddji gallejeaddjimeriid mielde boahtti hástalusaid dáhpáhusa lágideapmái. Mii háliideimmet goittotge vel gieđahallat ášši stivrras ja ohcat ovttas eará čovdosiid, vai buot sámemánát beasašedje oassálastit. Dán jagi ášši čovdojuvvo lasseruhtadeami dorvvuin, muhto boahttevuođa várás ferte čielggadit, mii lea buoremus vuohki doaibmat, dadjá Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

Ságajođiheaddji Juuso illuda, ahte dáhpáhus beroštahttá buot ahkásaš sámemánáid jagis nubbái. – Dáhpáhusa dehálašvuođas muitala maiddái dat, ahte oaččuimet máŋggaid oktavuođaváldimiid main olbmot ledje fuolas ahkerájiin, Juuso joatká.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ođasmahttimii doaivut Sámeálbmoga oainnuid

Sámediggi áigu čielggadit, makkár sávaldagat sámiin leat iežaset dáiddadáhpáhusa boahttevuođa ektui. Ulbmilin lea jurddahallat, mo dáhpáhusa sáhttit dan dáláš resurssaiguin ollašuhttit maiddái boahttevuođas nu, ahte nu ollugat go vejolaš jokset dan.

– Lean duđavaš, ahte mii sáhttit dán jagi maid lágidit dáiddadáhpáhusa ahkerájiid haga. Čuovvovaččat mii fertet čielggadit, makkár sávaldagat Sámeálbmogis leat dán árbevirolaš dáiddadáhpáhusa boahttevuhtii. Mii áigut gullat viidát sápmelaš mánáid, nuoraid, oahpaheaddjiid ja vánhemiid, muitala vs. skuvlenčálli Bigga-Helena Magga.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus gullá riikaviidosaš Nuori Kulttuuri (Nuorra Kultuvra) -fierpmádahkii, man doaibmamálle lea nuppástuvvan jagi 2021. Fierpmádaga máŋggadáiddalaš dáhpáhusat leat oaivvilduvvon 13–29-jahkásaš nuoraide, mii spiehkkasa sámenuoraid dáiddadáhpáhusas ja dat lágiduvvojit juohke nuppi jagi neahtas ja juohke nuppi jagi fas oktasaš dáhpáhusas.  Dán jagi festiválii, mii lágiduvvo Kuopios 25.–27.5. sáddejuvvojit ovddasteaddjit maiddái sámenuoraid cuoŋománu dáhpáhusas.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvo Anáris 26.-27.4.2023.

Lassedieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Bigga-Helena Magga
Vs. skuvlenčálli
010 839 3121 / 040 570 2786
bigga-helena.magga@samediggi.fi