Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuâjj-joukk lij ǩieʹssmannust 2018 õlmstâttam eʹtǩǩõõzzâs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen, koon vuâđald valmštõllum halltõõzz eʹtǩǩõshäämas lij veiddsânji leämmaž ciâlklmid uʹvddemnalla sueiʹnnmannust 2018. Eʹtǩǩõs lij siiskõõzzâs peäʹlest määŋgai paaiʹǩi kompromiss, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ leäkku veâl ouddam loopplaž sääʹnes eʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst. Eʹtǩǩõshäämas lij ǩiõttʼtõllum Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst da äʹšštobddiluʹvddkooʹddin, da tõn pirr ââʹnet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmid vuõiggâdvuõttministeriain.

– Alggmeervuõiggâdvuõđ äʹšštobddji, sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddi sääʹn mieʹldd kuâsttai čiõlggân, što eʹtǩǩõshäämas ij leäkku Sääʹmteeʹǧǧ priimmâmnalla tââʹđstes, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Halltõs tuõđi såbbreʹstes, što sääʹmõhttsažkååʹddest di Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddin puättam maacctõs lij samai čiõlǥâs da maacctõõzz põõrǥât väʹldded lokku lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz puõʹtti ǩiõttʼtõõllâmpooddin, särnn I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto.

Ouʹddel eʹtǩǩõshämmaz viikkmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla loopplaž tuʹmmstõõǥǥ raajjma, Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad muttsid, koi mieʹldd eʹtǩǩõs pueʹrben vaʹstteʹče Sääʹmteeʹǧǧ da sääʹmõhttsažkååʹdd vuäinnmõõžž oođeemnalla åårrai lääʹjj siiskõõzzâst da teâudče obb oođeemtuâj mieʹrren pijjum meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi kaiʹbbjõõzzid.

– Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad jeeʹrab mieʹldd, što puõʹtti vaalid õõlǥče ââʹnned muʹttemnalla eʹtǩǩuum 3 § meâldlaž jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ meäʹrteeʹlmin da što 9 § õhttsažtuåimm- da saǥstõõllâmkaiʹbbjõõzz di vuõiǥeemluʹvddkååʹdd nõõmtummuž taʹrǩstet sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz vuâđald, ǩeäss õʹhtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksõmâs kuʹǩes ääiʹj täävtõs lij säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ ooudâsviikkmõš. Tän täävtõʹsse kuåsttâm diõtt pukin tääʹrǩmõssân meersaž lääʹjjšiõtteem vueʹssen lij sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj siiskõõzz oođummuš lij säʹmmlai peäʹlnn ǩiõččeeʹl čuuʹt miârkteei oođõs.

Lââssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Vuõčču 23.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Vuâčč škooulâst vuõssaarǥ 23.4.2018 čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tooimin da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

– Riâžžim vuõssmõs saǥstõõllâmpoodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid täʹlvvmannust Heʹlssnest. Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Puõʹtti saǥstõõllâmpoodd riâššât Vuâčč škooulâst 23.4.2018 čiâss 18-20.

– Tuäivtam Vuâčč vuuʹd säʹmmlaid tiõrvpueʹttjen vaalpââʹj nuuʹbb saǥstõõllâmpoʹdde. Puõʹtti saǥstõõllâmpooddi pirr iʹlmmtep ǥu tõk lie ääiʹjpoddsa, Sanila-Aikio särnn.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi