Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse sääʹmteeʹǧǧ vaali ääiʹj mottmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 18.6.2019 tuʹmmii eʹtǩǩeed riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹči Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Halltõõzz eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõshämmaz mieʹldd lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest eeʹjj 2015 tuåimtum vaali puåđõõzz vuâđald šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹjj juätkkjeʹči čårrneeʹl takai pââʹjest sa eeʹjj 2021 loʹppe. Eʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen lie Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd säʹmmla mieʹrteeʹlm tõn ainsmâʹttem diõtt, što õudldõõzz jiõnnvuõiggâdvuõʹtte sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiskâž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđâs meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž meâldlanji.

Vaali serddmõõžžâst leʹčči kõõččmõš õʹhttešt šõddi tuåimast, koon täävtõssân lij ainsmâʹtted sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsi valmštõõllmõš, ǩiõttʼtõõllmõš da tueiʹmmepiijjmõš õuʹddel pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaali tuåimmtummuž. Eʹtǩǩuum lääʹǩǩ leʹčči jurddum pueʹtted viõʹǩǩe påʹrǧǧmannu 1. peeiʹv 2019.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst saǥstõõllâm mâŋŋa.  Jiõnstummuž leäi Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz eʹtǩǩõõzz (naa) da Anu Avaskari eʹtǩǩõõzz kõõsk (ij). Avaskari eʹtǩǩii, što sääʹmteʹǧǧvaalid jeäʹt sirddu da eʹtǩǩõs vaali serddmõõžžâst âlgg heelǥeed. Jiõnid uʹvdde õhttsiʹžže 17, koin naa jiõnid 13 da ij jiõnid 4.

Naa: Tiina Sanila-Aikio, Jouni Aikio, Veikko Feodoroff, Jouko Hetta, Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Petra Magga-Vars, Anne Nuorgam, Heikki Paltto, Magreta Sara ja Asko Länsman.
Ij: Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö ja Pekka Pekkala. Vuâstta jiõnstam kueʹđđe ääʹššest čårrneei jurddi.

Tuʹmmstõkkân šõõddi halltõõzz eʹtǩǩõs, što Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹče Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteʹǧǧlääʹjj vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Lââʹssen sååbbar miõđi Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld saǥstõõllâd da suåppâd Lääʹddjânnam riikkin muttâz valmštõõllâm õudldem aaʹššin da mõõntõõllâmnaaʹlin tääʹrǩben.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 2/2019 ââʹnet 18.-19.6.2019 Aanrest (Sajos). Såbbar vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõigg neʹttvuõlttõõzzâst vuäitt ååʹn kulddled še tuʹlǩǩõõzz.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Påʹrddǩiiʹrji vueiʹnnemnalla âânnmõš

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 64 § mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ såbbar da halltõõzz påʹrddǩiiʹrjid tõõzz õhttuum vaiddlemčuäjtõõzzineez ââʹnet tääʹrǩstem mâŋŋa õlmmsânji vueiʹnnemnalla nuʹtt mâʹte tõʹst lij ouddâl iʹlmmtum. Jeeʹres tuåimmorgaan påʹrddǩeeʹrj vueiʹnnemnalla ââʹnnmest tuʹmmai ääʹššvuäzzlaž tuåimmorgaan jiõčč.

Påʹrddǩeeʹrj ââʹnet õlmmsânji vueiʹnnemnalla Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst www.samediggi.fi uuʹccmõsân påʹrddǩeeʹrj vaiddlemääiʹj, jõs ij peittastâânnmõõžž kuõskki šiõtlmin šõõdd jeeʹresnalla.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj

 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2019 äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (1/2019) Sajoozzâst Aanrest 19.2.2019 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Äʹššlistt

1 Såbbar äävummuš

2 Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3 Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Sääʹmteeʹǧǧ mušttlõs riikksuåvtõʹsse eeʹjjest 2018

7 Jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj alttummuš

8 Meeraikõskksaž aaʹšši piisar veeʹrj alttummuš

9 Saaǥǥtempiisar veeʹrj alttummuš

10 Ođđ veeʹrj aalǥtummša kuulli tuâjjriâššmõšmuttâz

11 Lääʹǩǩpiisar veeʹrj teâuddmõš

12 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

13 Iʹlmmtõsääʹšš

14 Såbbar jõskkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar (4/2018) äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (4/2018) Sajoozzâst Aanrest 18.12.2018 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

1 Såbbar äävummuš

2  Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3  Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Aanarsääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd

7 Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsärvvlõs 2019

8 ILO 169 -suåppmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž juâtkktuåim

9 Aimo Guttorm iʹlmmtõs čåuʹddõõttmõõžžâst

10 Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss

11 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

12 Iʹlmmtõsääʹšš

13 Såbbar jõskkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest

Halltõs lij tuʹmmääm täʹbbe såbbreʹstes seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnnemnalla mâʹŋŋlest ko ääiʹjben lij iʹlmmtum. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest. 

Halltõs tuʹmmii seʹrdded sååbbarääiʹj, ko Sääʹmteeʹǧǧ såbbra ǩiõttʼtõõllâmnalla puõʹtti halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest ij leäkku veâl loopplaž häämstes.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuâjj-joukk lij ǩieʹssmannust 2018 õlmstâttam eʹtǩǩõõzzâs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen, koon vuâđald valmštõllum halltõõzz eʹtǩǩõshäämas lij veiddsânji leämmaž ciâlklmid uʹvddemnalla sueiʹnnmannust 2018. Eʹtǩǩõs lij siiskõõzzâs peäʹlest määŋgai paaiʹǩi kompromiss, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ leäkku veâl ouddam loopplaž sääʹnes eʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst. Eʹtǩǩõshäämas lij ǩiõttʼtõllum Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst da äʹšštobddiluʹvddkooʹddin, da tõn pirr ââʹnet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmid vuõiggâdvuõttministeriain.

– Alggmeervuõiggâdvuõđ äʹšštobddji, sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddi sääʹn mieʹldd kuâsttai čiõlggân, što eʹtǩǩõshäämas ij leäkku Sääʹmteeʹǧǧ priimmâmnalla tââʹđstes, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Halltõs tuõđi såbbreʹstes, što sääʹmõhttsažkååʹddest di Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddin puättam maacctõs lij samai čiõlǥâs da maacctõõzz põõrǥât väʹldded lokku lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz puõʹtti ǩiõttʼtõõllâmpooddin, särnn I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto.

Ouʹddel eʹtǩǩõshämmaz viikkmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla loopplaž tuʹmmstõõǥǥ raajjma, Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad muttsid, koi mieʹldd eʹtǩǩõs pueʹrben vaʹstteʹče Sääʹmteeʹǧǧ da sääʹmõhttsažkååʹdd vuäinnmõõžž oođeemnalla åårrai lääʹjj siiskõõzzâst da teâudče obb oođeemtuâj mieʹrren pijjum meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi kaiʹbbjõõzzid.

– Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad jeeʹrab mieʹldd, što puõʹtti vaalid õõlǥče ââʹnned muʹttemnalla eʹtǩǩuum 3 § meâldlaž jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ meäʹrteeʹlmin da što 9 § õhttsažtuåimm- da saǥstõõllâmkaiʹbbjõõzz di vuõiǥeemluʹvddkååʹdd nõõmtummuž taʹrǩstet sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz vuâđald, ǩeäss õʹhtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksõmâs kuʹǩes ääiʹj täävtõs lij säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ ooudâsviikkmõš. Tän täävtõʹsse kuåsttâm diõtt pukin tääʹrǩmõssân meersaž lääʹjjšiõtteem vueʹssen lij sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj siiskõõzz oođummuš lij säʹmmlai peäʹlnn ǩiõččeeʹl čuuʹt miârkteei oođõs.

Lââssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Vuõčču 23.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Vuâčč škooulâst vuõssaarǥ 23.4.2018 čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tooimin da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

– Riâžžim vuõssmõs saǥstõõllâmpoodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid täʹlvvmannust Heʹlssnest. Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Puõʹtti saǥstõõllâmpoodd riâššât Vuâčč škooulâst 23.4.2018 čiâss 18-20.

– Tuäivtam Vuâčč vuuʹd säʹmmlaid tiõrvpueʹttjen vaalpââʹj nuuʹbb saǥstõõllâmpoʹdde. Puõʹtti saǥstõõllâmpooddi pirr iʹlmmtep ǥu tõk lie ääiʹjpoddsa, Sanila-Aikio särnn.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi