Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj mââimõs tiuddsååbbar ââʹnet 17.12.

Sääʹmteʹǧǧ noorââtt eeʹjj mââimõõzz tiuddsåbbra piâtnâc 17.12.2021 čiâss 9.00. Sååbbar ââʹnet hybridsåbbren da aalmi vuäitt seuʹrrjed såbbar Zoom webinaar pääiʹǩ. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jiâ vääʹld aalmjid pääiʹǩ ool.

Såbbrest ǩiõttʼtõõllâmvuâla ääʹšš liâ Sääʹmteeʹǧǧest tåimmamplaan da täällarvvlõs ekka 2022, nuõrisuåvtõõzz vuäzzlai da väärrniiʹǩǩi nõõmtummuš toiʹmmjempââʹjjen 2022–2023 di saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vuäzzlai ǩičldõk.

Äʹššlistt meâlddõõzzineez käunnai Sääʹmteeʹǧǧest dokumeʹnttbaaŋkâst.

Nääiʹt piâzzak seuʹrrjed såbbar

Såbbar piâzzak seuʹrrjed Zoom webinaar pääiʹǩ. Jiõk taarbâž jeeʹres Zoom-suåvldõõzz, pâi vuäitak nääiʹt seuʹrrjed såbbar neʹttlookki pääiʹǩ. Vuäitak kuuitâǥ haaʹleen laaddâd suåvldõõzz Zoom seeidain. Tääiʹben kaaunak vuäppõõzzid Zoom laaddâm vääras.

Ǥu puäđak såbbra:

  • Zoom-suåvldõs: Ǥu leäk laaddâm Zoom-suåvldõõzz teʹlfooʹne leʹbe teâttmašinaaʹje, liiŋk čuålkkleen ävvan neʹttseidd, kååʹtt kââčč vuässõõđjest lååʹv ääʹveed liiŋk Zoom-prograammâst. Priim liiŋk äävummuš suåvldõõzzâst.
  • Zoom neʹttlookki pääiʹǩ: Ǥu čuålkklak såbbar liiŋk, jååʹđad teâttmašina aaibšemneʹttlookki ääʹveed ođđ kõskklõõst leʹbe ikkân. Täʹst kuâsttjõõzzâst âlgg čuålkkled Join from my browser, koon mâŋŋa Zoom kââčč nõõmad.

Såbbar poodd:

  • Tuʹlǩǩõõzz vuäitak vaʹlljed Interpretation teäʹddõõzzâst. Sååbbar tuʹlǩǩeet tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da lääʹddǩiõʹlle.
  • Čuålkkal Interpretation vaʹlljõõǥǥâst Mute Original Audio ǥu kuvddlak tuʹlǩǩõõzz. Tõt câgg alggveärla jiõn häiʹttjeʹmmen tuʹlǩǩõõzz.
  • Jõs haaʹlääk kuvddled såbbrest mainstem ǩiõl, tâʹl ääʹved Interpretation vaʹlljõõǥǥ da vaalâž Off.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Ougglõsõhttvuõʹtte kuõskki aaʹššin:

Johanna Alatorvinen
Saaǥǥtempiisar
040 663 4493
johanna.alatorvinen@samediggi.fi

Pasi Aikio
Riâžldõkäʹšštobddi
040 581 2102
pasi.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 17.-18.9. vuäzzai ougglõs-såbbren

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2020 jäʹrjstet 17.-18.9.2020 Sajoozzâst, Aanrest di ougglõsõhttvuõđin. Kuõiʹtpeivvsaž sååbbar tuʹmmad jm. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemprograammâst pââjas 2020-2023 di ciâlklmest soti-mäddkooʹddi vuâđđummuž da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl- di peälštemtooiʹm jäʹrjstem oođummuž kuõskki lääʹjjšiõttummšen. Parlameʹnttpäikka jeät valddu kulddleeʹjid koronavueʹjj diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmad Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹj 2020-2023 toiʹmmjemprograammâst da tällõsplaanâst, ciâlklmest soti-mäddkooʹddi vuâđđummuž da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl di peälštemtooiʹm jäʹrjstem oođummuž kuõskki lääʹjjšiõttummšen, vuäzzlai nõõmtummšest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõʹsse di nuõrisuåvtõõzz vuäzzla  vaʹlljummšest čouddmõõžž raukkâm vuäzzla sâjja.

Såbbrest saǥstõõlât veâl kolmm vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž. Halltõs lij valmštõõllâm teeʹǧǧ såbbar vuõlttõs-saǥstõõllmõʹšše sääʹm ääimaspolitiikk oouʹdummuž, kuåivâslääʹjj oođummuž di sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž.

Såbbar 3/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttpäikka jeäʹt valddu kulddleeʹjid

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuässâʹtte kuõiʹtpeivvsaž såbbra juʹn-a âʹldd Sajoozzâst leʹbe ougglõsõhttvuõđin. Koronavueʹjj diõtt kulddleei da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ live striim -vuõlttõõzzâst addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuš pukid koolm sääʹm ǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttpäikka jeäʹt valddu kulddleeʹjid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl.. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl.. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje kålggmannust

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 tuåimmplaan mieʹldd halltõõzz såbbri õhttvuõđâst riâššât saǥstõõllâmpooddid vueiʹttemvuõđi mieʹldd jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin. Saǥstõõllâmpooddin halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ tuåimin da oudd veerǥlaž saǥstõõllâm åålǥbeäʹlnn vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Saǥstõõllâmpooddi pirr teâđtet jäänab ââʹldben.

”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ da jeärben halltõõzz tuâjast jeeʹres vuuʹdi säʹmmlaivuiʹm. Saǥstõõllâmpooddin lij še šiõǥǥ päiʹǩǩ uʹvdded jeävvsid pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ norrõʹsse”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio da tuäivat pukid tiõrvpueʹttjen saǥstõõllâmpooddid.

Halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ kõõskõõzz tuâjjpaaiʹǩid põõššjen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuõđi, što päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzzi tuâjai håiddmõʹšše mieʹrräiggsen ij leäkku lääǥǥlaž vuâđđ da tuʹmmii eʹtǩǩeed Sääʹmteeʹǧǧ såbbra viiʹrji aalǥtummuž kõõččmõõžžâst åårrai tuâjai håiddam vääras. Tän poodd Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst lie meäʹrtõllum päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzz tuâj da kääzzkâʹsttemkõõsk hääʹm. Kõõččmõõžžâst åårrai tuâjjpääiʹǩ lie tän räjja leämmaž tiuddum mieʹrräiggsaž veʹrǧǧen snäätnteʹmes teäggtõõzz diõtt.

”Kõõskõõzzi plaaneeʹji tuâjj lij juätkkjam kuuʹǩǩmõssân tän räjja juʹn nuʹtt vitmlo eeʹǩǩed, nuʹtt-ba lij seʹlvv, što kõõskõõzzi tuåimmjummšest lij šõddâm nâânas vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, ij-ka mieʹrräiggsažvuõʹtte leäkku vuâđđ”, čiõlggad saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vueʹjj pirr.

Vââjjsaakk vaaikat neeuʹreld

Vââjjsaaǥǥ säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâstta lie lâssnam aainâs sosiaalʼlaž mediast, leša jeeʹresåʹrnn še mediast da õhttsažkååʹddest. Juätkkjeei da lâssneei vââjjsaaǥǥ vaaikte neeuʹreld jeäʹrben Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd da sij piârrji pueʹrrvââjjma da tiõrvâsvuõʹtte sij jooudeeʹn še privatt jieʹllmest õinn da õinn lâssneei čårstem da heâmmeem vuâlla. Vââjjsaaǥǥ vaaikte še veiddsubun õhttsažkååʹdd tuʹmmstõktuõjju jm uuʹcceeʹl haaʹlummuž vuässõõttâd õõlmâs saǥstõõllma di hueʹneeʹl åskkmõõžž instituutioid.

Halltõs saǥstõõli säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâsttsaž vââjjsaaǥǥi pirr ja tuʹmmii uʹvdded vaaldâšmjååʹđteeja vääʹld haʹŋǩǩeed lääʹǩǩäʹšštobddâmvieʹǩǩ ääʹšš juätkkvalmštõõllâm vääras.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 14/2019 påʹrddǩeʹrjj

Sääʹmteeʹǧǧ dokumeent

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse sääʹmteeʹǧǧ vaali ääiʹj mottmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 18.6.2019 tuʹmmii eʹtǩǩeed riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹči Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Halltõõzz eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõshämmaz mieʹldd lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest eeʹjj 2015 tuåimtum vaali puåđõõzz vuâđald šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹjj juätkkjeʹči čårrneeʹl takai pââʹjest sa eeʹjj 2021 loʹppe. Eʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen lie Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd säʹmmla mieʹrteeʹlm tõn ainsmâʹttem diõtt, što õudldõõzz jiõnnvuõiggâdvuõʹtte sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiskâž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđâs meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž meâldlanji.

Vaali serddmõõžžâst leʹčči kõõččmõš õʹhttešt šõddi tuåimast, koon täävtõssân lij ainsmâʹtted sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsi valmštõõllmõš, ǩiõttʼtõõllmõš da tueiʹmmepiijjmõš õuʹddel pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaali tuåimmtummuž. Eʹtǩǩuum lääʹǩǩ leʹčči jurddum pueʹtted viõʹǩǩe påʹrǧǧmannu 1. peeiʹv 2019.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst saǥstõõllâm mâŋŋa.  Jiõnstummuž leäi Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz eʹtǩǩõõzz (naa) da Anu Avaskari eʹtǩǩõõzz kõõsk (ij). Avaskari eʹtǩǩii, što sääʹmteʹǧǧvaalid jeäʹt sirddu da eʹtǩǩõs vaali serddmõõžžâst âlgg heelǥeed. Jiõnid uʹvdde õhttsiʹžže 17, koin naa jiõnid 13 da ij jiõnid 4.

Naa: Tiina Sanila-Aikio, Jouni Aikio, Veikko Feodoroff, Jouko Hetta, Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Petra Magga-Vars, Anne Nuorgam, Heikki Paltto, Magreta Sara ja Asko Länsman.
Ij: Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö ja Pekka Pekkala. Vuâstta jiõnstam kueʹđđe ääʹššest čårrneei jurddi.

Tuʹmmstõkkân šõõddi halltõõzz eʹtǩǩõs, što Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹče Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteʹǧǧlääʹjj vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Lââʹssen sååbbar miõđi Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld saǥstõõllâd da suåppâd Lääʹddjânnam riikkin muttâz valmštõõllâm õudldem aaʹššin da mõõntõõllâmnaaʹlin tääʹrǩben.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 2/2019 ââʹnet 18.-19.6.2019 Aanrest (Sajos). Såbbar vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõigg neʹttvuõlttõõzzâst vuäitt ååʹn kulddled še tuʹlǩǩõõzz.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Påʹrddǩiiʹrji vueiʹnnemnalla âânnmõš

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 64 § mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ såbbar da halltõõzz påʹrddǩiiʹrjid tõõzz õhttuum vaiddlemčuäjtõõzzineez ââʹnet tääʹrǩstem mâŋŋa õlmmsânji vueiʹnnemnalla nuʹtt mâʹte tõʹst lij ouddâl iʹlmmtum. Jeeʹres tuåimmorgaan påʹrddǩeeʹrj vueiʹnnemnalla ââʹnnmest tuʹmmai ääʹššvuäzzlaž tuåimmorgaan jiõčč.

Påʹrddǩeeʹrj ââʹnet õlmmsânji vueiʹnnemnalla Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst www.samediggi.fi uuʹccmõsân påʹrddǩeeʹrj vaiddlemääiʹj, jõs ij peittastâânnmõõžž kuõskki šiõtlmin šõõdd jeeʹresnalla.

 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2019 äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (1/2019) Sajoozzâst Aanrest 19.2.2019 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Äʹššlistt

1 Såbbar äävummuš

2 Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3 Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Sääʹmteeʹǧǧ mušttlõs riikksuåvtõʹsse eeʹjjest 2018

7 Jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj alttummuš

8 Meeraikõskksaž aaʹšši piisar veeʹrj alttummuš

9 Saaǥǥtempiisar veeʹrj alttummuš

10 Ođđ veeʹrj aalǥtummša kuulli tuâjjriâššmõšmuttâz

11 Lääʹǩǩpiisar veeʹrj teâuddmõš

12 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

13 Iʹlmmtõsääʹšš

14 Såbbar jõskkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar (4/2018) äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (4/2018) Sajoozzâst Aanrest 18.12.2018 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

1 Såbbar äävummuš

2  Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3  Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Aanarsääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd

7 Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsärvvlõs 2019

8 ILO 169 -suåppmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž juâtkktuåim

9 Aimo Guttorm iʹlmmtõs čåuʹddõõttmõõžžâst

10 Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss

11 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

12 Iʹlmmtõsääʹšš

13 Såbbar jõskkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest

Halltõs lij tuʹmmääm täʹbbe såbbreʹstes seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnnemnalla mâʹŋŋlest ko ääiʹjben lij iʹlmmtum. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest. 

Halltõs tuʹmmii seʹrdded sååbbarääiʹj, ko Sääʹmteeʹǧǧ såbbra ǩiõttʼtõõllâmnalla puõʹtti halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest ij leäkku veâl loopplaž häämstes.