Nuoria henkilöitä esiintymislavalla.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv viiǥǥât ooudâs šõddmõškõõjjõõzz vuâđald

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji såbbreʹstes 8.6.2023, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv juätkk pieʹǩǩen Nuori Kulttuuri–konseeʹpt da lij mieʹldd eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžžâst. Tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeeš sääʹmnuõri šõddmõškõõjjõʹsse puättam vasttõõzzi vuâđald. Lââʹssen luʹvddkåʹdd saǥstõõli čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtlvažvuõđâst mäʹcced päiʹǩǩ-kooʹddid jooʹtti šõddmõššân.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž sääʹmnuõri čuäjtõõttâmareena juʹn viiđ eeʹǩǩlååi ääiʹj. Sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen šõddmõš lij riâššâm tuâjjpaaʹjid da jeeʹres palddtåimmjummšid kooumin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzlaž da tõt lij jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin määŋgpäikksaž säimmõs-šõddmõššân da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõõžž konseʹpttmuttâz da sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ânnʼjõžresuursi šiõtteem riâššâmvaʹǯǯtõõzzi diõtt lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt da ja mõõn-nalla sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv pueʹttiääiʹjest riâžžât.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuõiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) viikkâd čõõđ kõõjjõõzz. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz viʹǩǩeš čõõđ kuõʹhtten jeeʹres kõõjjõssân, koin vuäʹnkab leäi 6–20–âkksaid päärnaid di nuõrid da vaiddsab kõõjjõs vijttjooukid. Kõõjjõõzz leʹjje äävai webropolist 15.- 26.5.2023. Päärnai da nuõri kõõjjõʹsse pueʹtte mieʹrrääiʹjest 48 vasttõõzz. Vijttjoukk-kõõjjõʹsse pueʹtte vasttõõzz õhttseʹžže 31.

Kõõjjõʹsse vaʹsttääm tuäivva čeäʹppvuõđpeeiʹv kâʹddem äʹrbbvuõđid, leša ođsmõõvvâm

Ooudbeäʹlnn kõõjjõõzz riõššum eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi väʹlddkååddlaž konseeʹpt meâldlânji määŋgčeäppõõzzlaž. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz vuâđald nuʹt päärna da nuõr ǥu vijttjoouk tuäivva määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž juõʹǩǩ eeʹjj. Lââʹssen nuʹt päärna ǥu nuõr da vijttjoouk tuäivva, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹčči vueiʹtlvažvuõtt vuõltteed jiijjâs ǩeâštʼteei väʹlddkååddlaž šõddmõʹšše še juätkast, håʹt-i vääʹnes jeäʹnbõs leäi tõn miõl, što ij sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv leäkku nuʹt viâltʼtem leeʹd mieʹldd jiijjâs satellittšõddmõʹšše.  Kõõjjõõzz vuâđald sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuåivvuš åårram arggpeiʹvven pieʹǩǩen škooul tuâjjplaan, håʹt-i väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât neäʹttel-loppân. Vijttjoouki vasttõõzzin neäʹttel-loppšõddmõš vuäǯǯai mõõn-ne veeʹrd kaʹnntummuž, koon vuâđđtõʹlleš jm. kuʹǩes kõõskin.

Čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzi beäʹlnn päärna da nuõr leʹjje äävmiõllsab ǩiiččeeijiõnstummša. Vijttjoouk šiõhttlõʹtte ǩiiččeeijiõnstummša jäänab vaʹrrjõõđeeʹl da tuåivvu, što ärvvtõõllmõõžž tueʹjjad še juätkast tåʹlǩ äʹšštobddivaʹlljeeijoukk. Kuhttu vaʹstteeijoouk tuåivvu, što kriʹlcc-čuäjtõõzzi striiʹmjummuž jueʹtǩet še puõʹtti iiʹjjin. Tuâjjpaaʹji da jeeʹres palddtåimmjummuž tuåivvuš še põõššâm pieʹǩǩen čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Päärnai da nuõri västtõõzzin sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš hääʹsǩen da määŋgpeällsiʹžžen šõddmõššân di pueʹrren nuʹt mâta tõt ååʹn juʹn lij. Vijttjoouki västtõõzzin puʹhtteš ouʹdde, što čeäʹppvuõttpeiʹvv lij vääžnai kulttuuršõddmõš uʹccsiidi päärnaid di vääžnai ǩiõl da kulttuur raaveei. Kuuitâǥ vaʹstteei tuåivvuš, što teâđtummuž pueʹreeš da što ouddteâtt teeʹmin da ääiʹjpooddâst õõlǥči pueʹtted ânnʼjõõžž ääiʹjab, što čuäjtõõzzid vuäitčeš älʹǧǧed valmštõõllâd juʹn čâhčča. Lââʹssen ehdteš, što čeäppvuõttpeiʹvvtuâjjla paʹlǩǩeeš kuuʹǩǩab ääiǥas, što riâššmõõžžin ij šõõddči ǩiirâs. Mäccmõõžž jooʹttjen čeäʹppvuõttpeiʹvven še tuåivvuš.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõʹsse vaʹsttääm oummuid da juätkk sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžž. Eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžž beäʹlnn sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz riâšši vueʹssbeäʹlid raaukât vaʹrrjõõttâd vueiʹtlvaž neäʹttel-loppšõddmõʹšše vueʹssmannust 2024. Tääʹrǩab čõõđviikkâmnääʹlest teâđtet čâhčča.

Lââʹssteâđ:

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹj
tauno.ljetoff@gmail.com

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš kõõjjõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžžâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš webropol- kõõjjõõzz õhttneeʹl Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõʹšše. Päärnaid da nuõrid lij jiijjâs kõõjjõslomaakkâs. Jeeʹres vijttjooukid, mâta rehtoorid, uʹčteeʹlid da huõlteeʹjid kõõjjõs lij vaiddsab.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlaž noorõõttmõš, koʹst liâ sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen tuâjjpääʹj da jeeʹres palddtåimmjummuž kooumin sääʹmǩiõlin. Jiõčč noorõõttmõš lij juʹn määŋg iiʹjjin striiʹmjum, di nääiʹt tõn leät vuõittum seuʹrrjed veiddsânji. Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuässõõttimeäʹri da riâššâmkuuli lâssneen lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt noorõõttmõš vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuäiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) altteed proseeʹss kõõjjõõzz čõõđ viikkmõššân halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž vääžnai kaaunõõttâmpäiʹǩǩ sääʹmpäärnaid- da nuõrid juʹn 1970-lääǥǥast vueʹljeeʹl. Sääʹmteʹǧǧ lij riâššâm noorõõttmõõžž eeʹjjest 1998. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest lij samai jõnn miârktõs nuõri jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da tõt lij täujja miârktam nuõrid vuõssmõs jiijjâsǩiõlʼlsaž ǩiiččeeijoouk da čuäjtõõttmõõžž jiijjâs õhttsažkådda. Noorõõttmõʹšše liâ ääiʹjbu iiʹjjin koččum puk sääʹmpäärna da -nuõr di sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärna da nuõr Lääʹddjânnmest. Noorõõttmõš kooll sääʹm dommvuuʹd škoouli tuâjjprograʹmme, koon mieʹldd vuässõõđi liâ leämmaž škooultaaʹzzi meâldlânji 6–20-âkksa. Noorõõttmõõžž teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria, koon miõttâm veäʹǩǩtieʹǧǧin leät kaʹttum jiõčč noorõõttmõõžž riâššâmkuuli lââʹssen vuässõõđji maaʹtǩid da instõõllâmpaaiʹǩid di paʹlǩǩuum pååđ projeʹktt-tuâjjlaž noorõõttmõõžž riâššâd.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzliʹžžen da tõt lij tillʼlõvvum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Kõõččmõõžžâst åårrai noorõõttmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin neeʹttest da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Čuäjtõõtti väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše ooʒʒât ouddm. virtuaalʼlaž čuäʹjtemkriiʹlc pääiʹǩ. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 22.12.2022 priimmâm eeʹjj 2023 tåimmamplaan-täällarvvlõõzz meâldlânji sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv liâ oođuum väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše kuuleeʹl. Oođummuš vaʹlddeš lokku eeʹjj 2023 noorõõttmõõžžâst määŋgčeäppõsvuõttân, koʹst teeʹm jeät leämmaž rääʹjtum tåʹlǩ õʹhtte čeäppõs-šlaaʹje – tät lij liinjâst eeʹjj 2023 Nuõri Kulttuur festivaaʹlin, koozz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest vaʹllješ ǩeâštʼteei.

Ääiʹjbuž iiʹjjin Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij jååttam vuârtõõǥǥi sääʹmvuuʹd jeeʹres kooʹddin, leša čårstõknallšânji šõddmõš lij riõššum ååʹn juʹn määŋg eeʹjj pooddin Aanrest, koʹst liâ še čõõđ vikkum čårstõkiiʹjji striiʹmjum noorõõttmõõžž. Mäinnan tääzz lij leämmaž noorõõttmõõžž lâssnam vuässõõttimieʹrr, kååʹtt lij šiõttääm määinaid ouddm. sââʹj šorradvuõʹtte staanvuõttmeärrõõzzineez. Lââʹssen takainalla päiʹǩǩvaʹlljummšest âlgg väʹldded lokku sââʹj noorõõttâmteeknlaž vaalmâšvuõtt. Jiõnâld da visuaalânji vueʹǩǩšõs noorõõttmõš õõudald še äʹšštooobdi da čõõđ viikkmõʹšše vueiʹneeʹl riʹjttjeei tuâjjlažkååʹdd. Jooʹtti čeäʹppvuõttpeeiʹvest teeknlaž čõõđ viikkmõš lij vuõsttum åålǥbeällsaž kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva õhttneei kõõjjõõzzâst lij ǩiččlõttum väʹldded lokku vueiʹtlva kääʹtteeʹl ooudâst peäggtum noorõõttâmjäʹrjstummša õhttneei aaʹššid. Čeäʹppvuõttpeivvkõõjjõs ääʹveet 15.5.2023 da tõt lij äävai 26.5.2023 räjja.

 • Vijttjooukid jurddum webropol–kõõjjõʹsse peäss vaʹstteed tääiʹben
 • Päärnaid da nuõrid jurddum webropol-kõõjjõs jueʹjjet sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jäʹrjsteei mättstroiʹttlid. Liŋkk kõõjjõʹsse käunnai tääiʹben

Lââʹssteâđ:

Bigga–Helena Magga
Škoultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciʹsttješ vuässõõđjid kriʹlcc- da ǩiõtt-tuâjjrääidain

Eeʹjj 2023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest teeʹmmen leäi tän eeʹjj čuäʹjteei čeäppõõzz da spesiaalteeʹmmen sääʹmǩiõtt-tuâjj. Kuhttuin teeʹmin äʹšštobddijoukk ciʹsttji vuässõõđjid jeeʹres ââʹǩǩrääidain. Kriʹlcc-čuäjtõõzzi 13–20-âkksai rääidast vaʹlljeeš eeʹttkõʹstti väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-šõddmõʹšše, koon ââʹnet Kuopiost vueʹssmannust.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi tän eeʹjjest väʹlddkååddlaž teeʹm meâldlânji määŋgčeäpplaž. Kriiʹlcest vuõiʹnneš da kuʹlleš laulli, juõiǥ, rääpp, taaʹns da teatter tõn jeeʹres maallin. Kuopio väʹlddkååddlaž väʹldd Nuõri Kulttuur festivaaʹle vaʹlljeeš eeʹttkõʹsttjen Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul teatterčuäjtõs ´Čiččâm viilljâž Uccjooǥǥâst´. Nuõri Kulttuur Festivaal ââʹnet Kuopiost 26.-27.5.2023. Kriʹlcc-čuäjtõõzzi äʹšštobddjen leʹjje Wimme Saari, Katja Gauriloff da Heli Aikio.

Spesiaalteeʹmmen leʹjje tän eeʹjj sääʹmǩiõtt-tuâjj, koʹst 6-12-âkksai rääidast vuõssmõs ciist vuõǯǯu kueʹhtt tuâj, Anna-Frida Vars šeʹšnnlaaukin da Nils-Máhte Paltto neeiʹbin. Ǩiõtt-tuâjj–teeʹmmen 13-20-rääidast vuõssmõs ciist vuäǯǯai Mággá Eriksen šeʹšnnlaaukin. Puk raiddu puättam ǩiõtt-tuâj leʹjje vueiʹnnemnalla Sajoozzâst Sääʹmnuõri ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzzâst. Ǩiõtt-tuâj äʹšštobddijoukkân leʹjje Yrjö Musta, Heini Wesslin da Korinna Korsström-Magga.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õhttvuõđâst jäʹrjsteš še tuâjjpaaʹjid. Siida jäʹrjsti čuäʹrvvkeäʹppertuâjjpääʹj da tåimmjemnallšem čuäjtõskõõrv. Sajoozzâst peäʹlstes Sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da Nuõrisuåvtõs jäʹrjste õhttsallaž pirrõsteemmsaž tuâjjpääʹj da Aanarkååʹdd nuõritåimm jäʹrjsti pinsspääʹj. Lââʹssen Nuõrikõõskõs Vasatokkast jäʹrjšteš toiʹmmjemnallšem disco. Ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzz vitriin čeäʹppvuõttpeivva uuʹdi lääinas Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš tuâjjpaaʹji õõʹnnʼjid, äʹšštobddijooukid, jååʹđteeʹjid di õhttsažtuâjjkueiʹmid jäʹrjstum vuässõõttmõõžžâst. Spesiaal-späʹssbõõžžid sääʹmteʹǧǧ haaʹlad vääʹlted pukid sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuässõõtti päärnaid da nuõrid.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciʹsttjum tuâj da tuejjõõzz

Sääʹm ǩiõtt-tuâj rääidast äʹšštobddijoukk ciʹsttji täid tuâjaid:

6-12-âkksa

I cistt, juõkkum: Anna–Frida Vars, šeʹšnnlaukk
I cistt, juõkkum: Nils–Máhte Paltto, neiʹbb
Cisttpeäggtõs: Karigasnjaarǥ 1–2–klassneeʹǩǩ, kueʹll- da repptuejjõs

13–20-âkksa

I cistt: Mággá Eriksen, šeʹšnnlaukk
Cisttpeäggtõs: Ellen Hannele Olsen, ǩieʹss-sääʹmpiiutâs

 

Čuäʹjteei čeäppõõzz-rääidast ciʹsttješ täid čuäjtõõzzid:

6–9-âkksa

I cistt: Karigasnjaarǥ škooul 1-2- kl, musikk, laaul
II cistt: Karigasnjaarǥ škooul 1-2- kl, musikk, juõigg
III cistt: Aanar škooul 1-2 kl, musikk, laaul
Cisttpeäggtõs: Karigasnjaarǥ škooul 1-2 kl, taʹnss

9-12-âkksa

I cistt: Anni–Siviä da Helmi Länsman, Nuorgam, ǩeeuʹniǩteatter
II cistt: Laura Virtanen, Tolppaniemi škooul, taʹnss
III cistt: Karesuvanto škooul 3. da 5. kl, teatter
Cisttpeäggtõs: Âʹvvel škooul 4. kl, musikk, rap

13–20–âkksa

I cistt: Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul, teatter
II cistt: Hetta vuâđđškooul joukk, teatter
III cistt: Karigasnjaarǥ škooul 6–9 kl, musikk

 

 

Lââʹssteâđaid:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2019. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai

Jõnn vuässõõttimeäʹr diõtt Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai. Šõddmõš älgg čiâss 9:30 da peštt čiâss 15:30 räjja.

Ođđ äiʹǧǧtaaul meâldlaž programm jåått nääiʹt:

čiâss 9:30 Šõddmõš älgg

čiâss 12–13:00 Poorrâmpodd

čiâss 13–14:00 Šõddmõš juätkkai

čiâss 14:15–15:00 Kueʹssjeei artistt, Musikk-kõõskõs

čiâss 15:00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš

čiâss 15:30 Šõddmõš põõtt

Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt seuʹrrjed striim pääiʹǩ. Sajoozzâst lij še striimmǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmted ääiʹjbeäʹlnn, jõs haaʹlad ǩiõččâd tõõiǥ.

Lââʹssteâđaid:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõõttmõš lij puuttâm. Čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti. Kriiʹlcest vueiʹnet 20 čuäjtõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâjjčuäjtõõzzâst 23 ǩiõtt-tuâj.

Tän eeʹjj čeäʹppvuõđpeeiʹv brosyyr čõõđ viʹǩǩeš karttkollaasân. Karttkollaas nårrai sääʹmklaassi pirstum čeäppõstuejjõõzzin, koin euʹnnpalettân liâ sääʹmeeuʹn da teemain kuâsttai čeäʹppvuõttpeeiʹv tän ekksaž teema. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad späʹssbõõššâd pukid brosyyr čõõđ viikkmõõžž diõtt vuässõõttâm sääʹmklaassid.

Rääʹjtum sââʹjjkapasiteeʹtt da staanvuõđ diõtt raukkâp neljdpeeiʹv ǩiiččeeʹjen haaʹleeʹjid iʹlmmtõõttâd neʹttpååʹštin addrõʹsse sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajoozz kueʹrnca lij vuõss-sâjjsaž piâssâmvuõiggâdvuõtt tõid, kook liâ Iʹlmmtõõttâm ääiʹjab õlmstõttum iʹlmmtõõttâm- da čuäjtõõttâmlomaakkin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv striiʹmjet. Striiʹmjummuž vuäitt seuʹrrjed neeʹtt pääiʹǩ addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Sajoʹsse lij vaʹrrjum striiʹme pååđǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmtõõttâd še ouddǩiõʹtte.

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv âlddan – čuäjtõõzzi iʹlmmtummuš di vuässõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij ååʹn äävai

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt ååʹn iʹlmmted čuäjtõõzzid di vuässõõttmõõžž tuâjjpaaʹjid. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ čuäjtõõzzid da tuâjjpaaʹjid lij 4.-12.4.2023 da ǩiõttʼtuâjjosiooʹje 4.-19.4.2023. Iʹlmmtõõttmõš tuejjeet Webropol- prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn).

Tääʹrǩab vuäppõõzz čuäjtõõzzid da ǩiõttʼtuâjjraiddu käunnʼje šõddmõõžž vuâkkõõzzin.

 

Vääldak tâma lokku, što vuässõõttmõš čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid tååimted jeeʹres lomaakkin.

 

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/3EE9F6811C5CD3CA

Liŋkk ǩiõttʼtuâj iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/B38F7C9075CC84FE

Liŋkk tuâjjpaaʹjid iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/9AAF074FC466F9DC

 

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi@samediggi.fi

010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2019. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva aaʹlji

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 24.–31.3.2023 kõskksaž poddân Webropol -prograamm pääiʹǩ. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 14.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât 26.–27.4.2023 Aanrest, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõttpeeiʹv šlaajân liâ tän eeʹjj čuäʹjteei čeäppõõzz, de näkam liâ ouddmiârkkân musikk, teatter, taʹnss, stand up da kriʹlcctiivtâs. Nuʹbben teemman lij sääʹmǩiõttʼtuâjj (duodji, tyeji, ǩiõttʹtuâjj) – sääʹmnuõri tuejjeem tuâj liâ kuâsttjemnalla čeäʹppvuõttpeeiʹv poodd Sajoozzâst. Čuäʹjteei čeäppõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâj puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩrääidain.

Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg seärad 26.4. tuâjjpaaʹjin da čuäʹjteeʹji sound checkein. Taʹrjjeemnalla liâ Siida čuäʹrvvkeäʹpper-tuâjjpääʹjj da toiʹmmjemnallšem čuäjtõskõõrv. Siida tuâjjpääʹj liâ jurddum 7-âkksast ääʹljeeʹl. Lââʹssen Sajoozzâst sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da nuõrisuåvtõs taʹrjjee õhttsallaž pirrõsteema õõʹnni čeäppõstuâjjpääʹj. Mánnu da nuõrisuåvtõõzz čeäpõstuâjjpääʹjj lij 5. klaassâst ääʹljeeʹl. Seäradjeäʹǩǩiʹžže lij vuâđđeeʹjeld jurddum plaaneed disco Aanrest, leša tän ääʹšš raaveet mâʹŋŋlubust.

Neljdpeeiʹv 27.4. tueʹlääž älgg mââimõs sound checkein. Jiõčč šõddmõš lij vuâđđeeʹjeld čiâss 10–12.30, tõn mâŋŋa poorrâmpodd, ciisti juâkkmõš da konseʹrtt, koon mâŋŋa domoi vuâlggmõš čiâss 15.00. Peeiʹv poodd lij vueiʹtlvažvuõtt tobstõõttâd ǩiõttʼtuâjjosiooʹje puättam tuâjaid pååđčuäjtõspääiʹǩest.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõđji maaʹtǩid da taarbšeen instõõllâmpääiʹǩ.

Vuâđđeei programm:
Seärad 26.4.
13 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
13-17 Poorrâmpoodd juõkkumnalla
13–18 Tuâjjpääʹj da čuäjtõskõrvvi juõkkumnalla, Siida
15–18.30 Tuâjjpääʹj juõkkumnalla, Sajos
18–21 Vuâđđeei vaʹrrjõs disco, Aanar

Neljdpeiʹvv 27.4.
8–9 Tueʹlesporrmõš
8–10 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
10–12.30 Čeäʹppvuõttpeiʹvv
12.30–14.00 Poorrâmpodd, ärvstõõllijoukk noorââtt
14.00 Ciisti juâkkmõš da konseʹrtt
15.00 Domoi vuâlggmõš

Lââʹssteâđ:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2022. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz 2023

Eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz liâ vuõǯǯum valmmšen. Ääiʹjben alggeeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj leʹjje iʹlmmtam kaggâm. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji kuuitâǥ såbbreʹstes 17.3.2023 raʹvvjed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv muʹtted čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajid nuʹt, što šõddmõš leʹčči ââʹǩǩraajtem. Tät raʹvvjõs vuâđđââvv sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz miõttâm lââʹssteäggtummša, koʹst tõt tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023. Tät ođđ ââʹǩǩraajjlinjjõs lij valddum mieʹldd vuâkkõõzzid nuʹt, što 6-9-âkksaid lij jiijjâs räiddas. Lââʹssen 13-20-âkksa liâ õhttuum jiijjâs õhttan räiddan. Mââimõsân peäggtum muuttâs lij liinjâst väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-šõddmõõžžin, koʹst kõõččmõõžžâst åårrai ââʹǩǩjoouk koʹlle seämma raiddu.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 2023 vuâkkõõzz

 1. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vueiʹtte vuässõõttâd puk sääʹmǩiõllsa da sääʹmǩiõllsain leʹbe sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst åårrai leʹbe åårram päärna da nuõr.
 2. Čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddteemm lij čuäʹjteei čeäppõõzz, di näkam vueiʹtte leeʹd ouddmiârkkân musikk, teatter, stand up da kriʹlcctiivtâs.
 3. Čuäjtõõzz âʹlǧǧe leeʹd sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmm).
 4. Šõddmõõžžâst vuäitt čuäʹjted järrsi puuʹtʼtem tuejjõõzzid.
 5. Kriʹlcc-čuäjtõõzzin maksmmpeešttõõzz liâ:
  • Musikk, taʹnss, kriʹlcctiivtâs, stand up da jeeʹres vaʹstteei čuäjtõõzz: max 5 minuutt
  • Teatter da vaʹstteei juõnlaž čuäjtõõzz: max 15 min 
 6. Kriʹlcc-čuäjtõõzz ärvstõõlât jiijjâs ââʹǩǩrääidain. Ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–9-âkksa
  • 9–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 7. Vuâlla 13-âkksa vueiʹtte vuässõõttâd tiuddâkksa vuäʹpstõõzzâst.
 8. Kriʹlcc-čuäjtõõzz teeknlaž tuäivvmõõžžineez âʹlǧǧe iʹlmmted sääʹmtegga 12.4.2023 mõõneeʹst.
 9. Čeäʹppvuõttpeeiʹv nuʹbb teemm lij sääʹmǩiõttʼtuâjj .
 10. Sääʹmǩiõttʼtuâj ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 11. Kuhttuin sääʹmǩiõttʼtuâj rääidain vuäǯǯ ciist uuʹccmõsân õhtt tuâjj.
 12. Ǩiõttʼtuâjj-raiddu vuõltteem ǩiõttʼtuâj âʹlǧǧe tååimted sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse mââimõõzzâst 26.4.2023.
 13. Ǩiõttʼtuâjj-raiddu puättam ǩiõttʼtuâj piijât čuäjtõʹsse čeäʹppvuõttpeeiʹv ääiǥas pååđčuäjtõspäikka, koʹst ǩiiččeei vueiʹtte jieʹlled tõid ǩiõččmen.
 14. Tuejjuum ǩiõttʼtuâjain vääʹldet ooudbeäʹlnn 1-2 snimldõõǥǥ. Snimldõk/snimldõõǥǥ tååimtet Sääʹmtegga 19.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 15. Ǩiõttʼtuâjast valddum snimldõõǥǥ õhttvuõđâst âlgg leeʹd raajji nõmm, ââʹǩǩ, päiʹǩǩ-kåʹdd, õnnum materiaal di vuäʹnkõs kovvõs tõʹst, koʹst tuâjj lij vuäǯǯam inspiraatio leʹbe mâid haaʹlad ǩiõttʹtuâjaines sueiʹmkrâʹstted.  

Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 13. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest še tän eeʹjj ââʹǩǩraajtem – Sääʹmteeʹǧǧ halltõs miõđi lââʹssteäggtõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbrest 10.2.2023, što tõt vaʹrrai ǩeerdlažnallšem 15 000 eeuʹr lââzztõõzz eeʹjj 2 023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv riâššmõʹšše. Halltõs vuäppast, što čeäʹppvuõttpeeiʹv riâžžčeš tän eeʹjj nuʹt ââʹǩǩraajtemnalla mäʹhtt še ääiʹjbuž iiʹjjin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr ǩiõttʼtââll ääʹšš puõʹtti såbbrest 17.3.2023.

Šõddmõõžž riâššmõõžžid lij vaiggâttam tõt, što ij mättʼtõs- da kulttuurministeria uʹvddem spesiaalveäʹǩǩteäʹǧǧ, jiâ-ǥa šõddmõʹšše vaʹrrjum sââʹj leäkku teänab riʹjttjam spesiaalriâššmõõžžitaa. Ääiʹjben teâđteš plaanummšin kaggâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj 9–20-âkksaž nuõrid.

– Fiʹttjep puârast kaggõõttâm kuuli da lâssneei ooumažmeäʹri puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid šõddmõõžž plaanummša. Haaʹliim kuuitâǥ ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš veâl halltõõzzâst da ooccâd õõutveäkka  jeeʹres räʹtǩǩummšid, što puk sääʹmpäärna piâzzče vuässõõttâd. Tän eeʹjj ääʹšš räʹtǩǩeet lââʹssteäggtõõzz tuõrvin, leša juätk vääras feʹrttai seʹlvvted, mii lij pueʹrmõs maall toiʹmmjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš, što čeäʹppvuõttpeiʹvv ǩeäss miõl juõʹǩǩ âkksaid sääʹmpäärnaid eeʹjjest nobba. – Čeäʹppvuõttpeeiʹv vääžnaivuõđâst ceälkk še tõt, što vuõǯǯim määŋgaid ââʹǩǩraajin piâkkõõttâm õhttvuõđvälddmõõžžid, Juuso juätkk.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv oođeem diõtt tuäivat Sääʹm-meer vuäinnmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧ puätt seʹlvvted, måkam tuäiv säʹmmlain liâ jiijjâs čeäʹppvuõttpeeiʹves pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Täävtõssân lij smiõttâd, mäʹhtt čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

– Leäm tååđvaž, što pâʹsttep še tän eeʹjj riâššâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajtemnalla. Puõʹttjen meeʹst feʹrttai seʹlvvted, måkam tuäiv Sääʹm-meerast liâ tän äʹrbbvuõttnallšem čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiäigga. Kuullâp teâđast veiddsânji sääʹmpäärnaid, nuõrid, uʹčteeʹlid da puärrsid, särnn vs. škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddliʹžže Nuõri Kulttuur -säiʹmmõʹsse, koon tåimmam-mall lij mottjam eeʹjjest 2021. Säimmõõzz määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž liâ jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid, da tõid riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neeʹttest, juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ õhttsaž šõddmõõžžâst. Tän eeʹjj Kuopiost 25.–27.5. riâššâm festivaaʹle vuõltteet  eeʹttǩeeʹjid še sääʹmnuõri njuhččmannu čeäʹppvuõttpeeiʹvest.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât Aanrest 26.-27.4.2023.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Bigga-Helena Magga
Vs. škooultõspiisar
10 839 3 121 / 40 570 2 786
bigga-helena.magga@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.5.2023 räjja. Tuâj teâuddjummuž õõlǥtõssân lij, što čeäʹppvuõttpeeiʹv teäggtõs miõđât eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv plaanummšest, jäʹrjstummšin, õhttvuõđ âânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da šõddmõõžž lopptuâjain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv jäʹrjstet 26.-27.4.2023 Aanrest Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast oodd jiõččniʹžže da tääʹrǩeld tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2292,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 28.2.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?640bd4a6

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vs. škoultõspiisar Bigga-Helena Magga, teʹl. 010 839 3121.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 14.2.2023
Sääʹmteʹǧǧ