Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt mâʹŋŋlubust iʹlmmtem naaʹlin. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Joouki mieʹldd:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

  1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs
  2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs

 

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 15.6.2022 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv plaanummšest, jäʹrjstummšin, õhttvuõđ âânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da šõddmõõžž lopptuâjain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv jäʹrjstet vueʹssmannust Aanrest Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast oodd jiõččniʹžže da tääʹrǩeld tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cf0db138

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 27.1.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân. Šõddmõõžžâst vueiʹnneš 38 video ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstummšid vuässõõttâm oummid, ärvstõõllʼjid da jååʹđteeʹjid di pukid šõddmõʹšše vuässõõttâm oummid.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvest leʹjje kueʹhtt klaass, 13-20-ekksa da vuâlla 13-ekksa, koin kuõhttuin vaʹlljeeš koumm vuõiʹtti. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvest jueʹǩǩeš õhtt cisttpeäggtõõzz.

 

Čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuõiʹtti:

12-20-ekksa

1. sââʹjj Traditional Goahka Show, Uʹccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul
Senja Aikio, Elle Raudasoja da Jesse Ruokolainen. Oʹhjjeei Solja Magga.

Juõkkum 2. sââʹjj Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Hetta pââibužškooul da Jeänõõǥǥ tuõddârlookkjiškooul

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba da Máret-Elle Valkeapää. Oʹhjjeei Anne-Mari Kukkonen da Sinikka Labba.

Juõkkum 2. sââʹjj Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Čeʹvetjääuʹr škooul

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen da Anna Lias. Oʹhjjeei Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Vuâlla 13-ekksa

1. sââʹjj Mun lean čeahppi dánsut, Karesâvvan škooul
Ebba Valkeapää. Oʹhjjeei. Taina Syväjärvi

2. sââʹjj Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen, Čeʹvetjääuʹr škooul

Ilmari Leivo da Aarni Seri Oʹhjjeei. Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. sââʹjj Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Aanar škooul

Biret-Elle Ruotsala, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi, Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov da Nils-Matti Paltto. Oʹhjjeei Siiri Magga

 

Cisttpeäggtõs: Čepis viiljah, Sääʹmougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs
Benjamin Arola da Kaius Erola. Oʹhjjeei Henna Aikio

 

Čuäʹjtõõzz Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Mun lean čeahppi dánsut ja Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen vuässâʹtte sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjen 22.5. jäʹrjstemnalla åårrai väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -šõddmõʹšše.

Vuõssmõssân puättam vuäǯǯa ciistân selfie/youtubečuõv jueʹljin pueʹtti videoi raajjâm vääras.  Lââʹssen puk päʹlǩǩuum čuäʹjtõõzzi raajji vuäǯǯa koummjueʹlj videoi raajjmõõžž vääras.

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ 18.5 čiâss 10 ääʹljeeʹl addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Prograʹmme  vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021. Muuʹšt iʹlmmted jooukad, päärnžad leʹbe jiijjâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš neʹttšõddmõʹšše da vuässõõttmõš videoin iʹlmmteš jeeʹres lomaakkin.

Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg tueʹlää čiâss 10.00 ja poott nuʹt čiâss 14.00. Čiâss 11.30–12.30 lij porrmõš. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vueiʹnet Ravggon da kueʹssen jeäll räppär Mihkku Laiti.

Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ šõddmõʹšše videoin. Videoid âlgg tååimted čeäʹppvuõđpeiʹvvtuâjj-jouʹǩǩe 10.5.2021 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž neʹttšõddmõʹšše leʹbe vuässõõttmõõžž videoin taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ. Mooštak-veʹt kuuitâǥ iʹlmmted jiijjad da tuu video iʹlmmtõõttâmliiŋk pääiʹǩ.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/2C8AB6704F96F9B0

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/0A93354C225143D9

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Tuejjad siiskõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹv seeidaid!

Teʹl čeäʹppvuõđpeeiʹv riâžžât ougglõsõhttvuõđin, haaʹleep vuässâʹtted päärnaid da nuõrid di raajjâd nuʹtt jiânnai vuârrvaikktõõzz ko pâʹsttep juʹn ouddâl šõddmõõžž. Tuäivvap-i, što päärna da nuõr vuõltteʹče miʹjjid videoin da snimldõõǥǥin tiõrvvʼvuõđid da toobdlmid juʹn ouddâl šõddmõõžž.

Õlmstââʹttep videoid da snimldõõǥǥid ouddlest čeäʹppvuõđpeeiʹv neʹttseeidain da sosiaalʼlaž media tiilin. Snimldõõǥǥid vuäitt tuåimted čeäʹppvuõđpeiʹvvtuâjjla leʹbe čeäʹppvuõđpeeiʹv neʹtt-tååimteeja, Mäkinen Eevaaʹje

Jõs videoid da snimldõõǥǥid jueʹjjet sosiaalʼlaž mediast, vuäitt tõi õhttvuõđâst ââʹnned hashtagid #dáiddadáhpahus, #taaiđâtábáhtus, #čeaäppvuõđpeeiv ja #sntaidetapahtuma!

Lââ’ssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Eeva Mäkinen
eeva.makinen(at)samediggi.fi
+358 40 732 6963

Muuʹšt še seuʹrrjed čeäʹppvuõđpeeiʹv:

saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
instagraam: @samenuoraid_daiddadahpahus,
muâttǩeeʹrjet: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
da šõddmõõžž hashtagid: #dáiddadáhpahus, #taaiđâtábáhtus, #čeaäppvuõđpeeiv ja #sntaidetapahtuma

Nuori Kulttuuri -festivaa’l: https://nuorikulttuuri.fi/festival/

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 7.4.-5.5.2021 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš neʹttšõddmõʹšše da vuässõõttmõš videoin iʹlmmteš jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ šõddmõʹšše videoin.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv viiǥǥât čõõđ neʹttšõddmõššân 18.5.2021.. Šõddmõõžž teeʹmmen lie video da riâššâp õhttsažtuâjast Aarktlaž pedagogiikk -haʹŋǩǩõõzzin äävai škooultõõzzid videoi raajjmõõžžâst. Škooultõõzzin teâđtet jeeʹrab.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž neʹttšõddmõʹšše leʹbe vuässõõttmõõžž videoin taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ. Mooštak-veʹt kuuitâǥ iʹlmmted jiijjad da tuu video iʹlmmtõõttâmliiŋk pääiʹǩ.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/2C8AB6704F96F9B0

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/0A93354C225143D9

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Nuori Kulttuuri -festivaa’l: https://nuorikulttuuri.fi/festival/

 

Muuʹšt še seuʹrrjed čeäʹppvuõđpeeiʹv:

saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
instagraam: @samenuoraid_daiddadahpahus,
muâttǩeeʹrjet: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
da šõddmõõžž hashtagid: #dáiddadáhpahus, #taaiđâtábáhtus, #čeaäppvuõđpeeiv ja #sntaidetapahtuma

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

SaamelaisnuoIʹlmmtõõđ videoi editâʹsttem škooultõõzzid

Vuâmmšõs: Videoi mââimõs maacctempeiʹvv lij sirddum 10.5. räjja!

Sääʹmnuõri täiddmõšpeiʹvv jääʹrjast õhttsažtuâjjan Aarktlaž pedagogiikk II -haʹŋǩǩõõzzin äävõõzzid olgglõss-škooultõõzzid videoi editâsttmõõžžâst. Lââʹssen leäʹp raajjâm vuäʹpstõõzz videoi plaanummša da čõõđtummša.

Riâššâp kueʹhtt olgglõss-škooultõs, koon lââʹssen škooultõõzzi ruõkkõõzz lij vueiʹtlvaž ǩiõččâd mâʹŋŋlest. Liiŋk ruõkkõõzzid vuäǯǯ mâŋŋa škooultõõzzi täiddmõšpeiʹvvtuâjjtuâjjlast. Haʹŋǩǩõõzz tuâjjtuâjjla taʹrjjee teeknla staan prograaʹmmi âânnmõõžžâst še mâŋŋa škooultõõzzi.

Riâššâp škooultõõzz kueiʹtest systeeʹmest: Windows 10 videoi editâʹsttemprograaʹmmest de teʹlfooʹne leäʹmnnemnalla FilmoraGo:est. FilmoraGo suäpp nuʹtt Androide ǥu IOS:aaʹje . Škooultõõzzid reäʹšše lääddas. Kuhttu škooultõõzz âʹlǧǧe čiâss 12.30 da poʹtte čiâss 14.00. Kooskast âʹnne 15 min kõhttpââʹjj.

Škooultõõzz siiskâž
• Algg- da loppteeʹksti lââʹzztummuš
• Videoi raajtummuš da čuõppmõš
• Tuâǥǥažmusiikk, kartt-teeʹksti da jeeʹres viõkklõõzzi lââʹzztummuš
• Editõsttum videoi ruõkkmõš

 

20.4. Škooultõs Windows 10 systeeʹm videoi editâʹsttemprograaʹmmest

Teâđ suåvldõõzzâst: Microsoft Videoeditor -suåvldõs lij däära Windows -systeeʹm tuâjjpåʹrddsuåvldõs. Tõt suäpp puârast altteeʹjid, ǥu tõn vieʹǩǩin vuäitt hiâlpeld da jåʹttlânji rajjeed da čuõppâd videoid, leša tõt lij editâʹsttemooddeesvuiʹm kuuitâǥ samai põskkâd.

27.4. Škooultõs FilmoraGo editâʹsttemprograaʹmmest (škooultõs vuâđđad Android ââʹnnemsysteeʹme, leša suåvldõs käunnai še iOS -systeeʹme)

Teâđ suåvldõõzzâst: FilmoraGo on mobiilsuåvldõs, kååʹtt lij leäʹmnnemnalla däära Android- mobiilteʹlfooʹne Google Play -kaaupâst. Videoi sniimmʼmõš da editâsttmõš lij jåʹttlõs da hiâlp, ǥu puk tåimmõõzzid vuäitt čõõđted seämma teâttneävvain.

 

Škooultõõzzid reäʹšše Microsoft Teams – suåvldõõzzâst. Siâzztõõllâp, što tuʹst lij ouddâl škooultõʹsse pueʹttmest valmmša snimmum materiaal ââʹnnemnalla, što pââstak tobdstõõttâd prograaʹmmi âânnmõʹšše vueʹjjest. Ouddâl škooultõõzzi õõlǥak praavâd, što puk taarbšem prograamm liâ šiõttuum da teâttneävvai systeeʹmpeiʹvvõõzz liâ ääiʹj tääʹzzest.

Videoid tåimte täiddmõšpeiʹvvtuâjjäʹrttla WeTransfer prograammin (vuäʹppõõzz).

Iʹlmmtõõđ škooultõõzzid 16.4.2021 mätta e-pååʹšt pääiʹǩ anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi leʹbe teʹlfoonin +358 40 620 1917. Iʹlmmet kuäbba škooultõʹsse iʹlmmtõõđak, õhttvuõtt-teâđääd de vuässõõttji mieʹr. Iʹlmmet še õsttveʹted-a Teamse avi taarbšeʹped-a pâi liiŋk ruõkkõõzzid.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuäʹppõõzz

 

Lââʹzzteäđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

+358 40 620 1917

 

Johanna Laakso

Aarktlaž pedagogiikk  II, sääʹm-mättʼtõõzz digisäimmõk -haʹŋǩǩõs

johanna.laakso(at)sogsakk.fi

+358 40 549 7429