Saamelaisnuorten taidetapahtumaa kehitetään tapahtumakyselyn pohjalta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023, että saamelaisnuorten taidetapahtuma jatkaa osana Nuori Kulttuuri–konseptia ja on mukana vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtumassa. Päätös tehtiin saamelaisnuorten taidetapahtumakyselyyn tulleiden vastausten perusteella. Lisäksi lautakunta keskusteli taidetapahtuman mahdollisuudesta palata paikkakuntia kiertäväksi tapahtumaksi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut saamelaisnuorten esiintymisareena jo viiden vuosikymmenen ajan. Saamenkielisten lavaesitysten lisäksi tapahtuma on järjestänyt työpajoja ja muuta oheistoimintaa kolmella saamen kielellä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri–verkostoon, jonka toimintamalli on vuonna 2021 muuttunut monitaiteelliseksi ja se on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään parillisina vuosina monipaikkaisena verkkotapahtumana ja parittomina vuosina lähitapahtumana. Valtakunnallisen tapahtuman konseptimuutoksen ja saamelaisnuorten taidetapahtuman nykyresurssien asettamien järjestelyhaasteiden vuoksi on ollut tarve pohtia, miten ja missä muodossa saamelaisnuorten taidetapahtuma tulevaisuudessa järjestetään.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 (1/2023) prosessista, jossa selvitetään, millaisia toiveita saamen kansalla on saamelaisnuorten taidetapahtuman tulevaisuuden suhteen. Hallituksen alaisena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti omassa kokouksessaan 17.3.2023 (1/2023) toteuttaa kyselyn. Taidetapahtumakysely toteutettiin kahtena eri kyselynä, joista suppeampi oli 6–20–vuotiaille lapsille ja nuorille sekä laajempi kysely viiteryhmille. Kyselyt olivat avoinna webropolissa 15.- 26.5.2023. Lasten ja nuorten kyselyyn tuli määräajassa 48 vastausta. Viiteryhmäkyselyyn vastauksia tuli 31 kappaletta.

Kyselyyn vastanneet toivovat taidetapahtuman vaalivan perinteitä, mutta uudistuvan

Ennen kyselyä järjestetty vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuma oli valtakunnallisen konseptin mukaisesti monitaiteinen. Taidetapahtumakyselyn perusteella sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat monitaiteellista tapahtumaa joka vuosi. Lisäksi sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat, että saamelaisnuorten taidetapahtumalla olisi mahdollisuus lähettää oma edustaja valtakunnalliseen tapahtumaan myös jatkossa, vaikka niukka enemmistö oli sitä mieltä, ettei saamelaisnuorten taidetapahtuman ole välttämätöntä olla mukana omana satelliittitapahtumanaan.  Kyselyn perusteella saamelaisnuorten taidetapahtuman toivottiin olevan arkipäivänä osana koulun työsuunnitelmaa, vaikka valtakunnallinen tapahtuma järjestetään viikonloppuna. Viiteryhmien vastauksissa viikonlopputapahtuma sai jonkin verran kannatusta, jota perusteltiin mm. pitkillä välimatkoilla.

Taidetapahtuman lavaesitysten suhteen lapset ja nuoret olivat avoimempia yleisöäänestykselle. Viiteryhmät suhtautuivat yleisöäänestykseen varautuneemmin ja toivoivat, että arvioinnin tekee jatkossakin pelkkä asiantuntijaraati. Molemmat vastaajaryhmät toivoivat, että lavaesitysten striimausta jatketaan myös tulevina vuosina. Työpajojen ja muun oheistoiminnan toivottiin myös pysyvän osana taidetapahtumaa.

Lasten ja nuorten vastauksissa saamelaisnuorten taidetapahtumaa pidettiin kivana ja monipuolisena tapahtumana sekä hyvänä sellaisena kuin se nyt on. Viiteryhmien vastauksissa tuotiin esille, että taidetapahtuma on tärkeä kulttuuritapahtuma pienten kylien lapsille sekä tärkeä kielen ja kulttuurin vahvistaja. Kuitenkin vastaajat toivoivat, että tiedottamista parannettaisiin ja että ennakkotieto teemoista ja ajankohdasta tulisi nykyistä aikaisemmin, jotta esityksiä voitaisiin alkaa valmistella jo syksyllä. Lisäksi ehdotettiin, että taidetapahtumatyöntekijä palkattaisiin pidemmäksi ajaksi, jotta järjestelyillä ei tulisi kiire. Myös paluuta kiertäväksi taidetapahtumaksi toivottiin.

Saamelaiskäräjät kiittää taidetapahtumakyselyyn vastanneita ja jatkaa saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämistä edelleen. Vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtuman osalta saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta järjestäviä tahoja pyydetään varautumaan mahdolliseen viikonlopputapahtumaan toukokuussa 2024. Tarkemmasta toteutustavasta tiedotetaan syksyllä.

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
puh. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
lautakunnan puheenjohtaja
tauno.ljetoff@gmail.com

Saamelaiskäräjät järjestää kyselyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämisestä

Saamelaiskäräjät järjestää webropol-kyselyn liittyen Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämiseen. Lapsille ja nuorille on oma kyselylomakkeensa. Muille viiteryhmille, kuten rehtoreille, opettajille ja huoltajille kysely on laajempi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on perinteikäs tapahtuma, jossa on saamenkielisten lavaesitysten lisäksi työpajoja ja muuta oheistoimintaa kolmella saamen kielellä. Itse tapahtuma on jo useana vuonna striimattu, joten sitä on voitu seurata laajasti. Taidetapahtuman osallistujamäärien ja järjestelykustannusten kasvaessa on ollut tarve pohtia, kuinka tapahtuma voidaan nykyresursseilla toteuttaa myös tulevaisuudessa mahdollisimman saavutettavasti.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 (1/2023) prosessista, jossa selvitetään, millaisia toiveita saamen kansalla on saamelaisnuorten taidetapahtuman tulevaisuuden suhteen. Hallituksen alaisena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti omassa kokouksessaan 17.3.2023 (1/2023) aloittaa prosessin kyselyn toteuttamiseksi hallituksen päätöksen mukaisesti.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut tärkeä kohtaamispaikka saamelaislapsille- ja nuorille jo 1970-luvulta lähtien. Saamelaiskäräjät on järjestänyt tapahtumaa vuodesta 1998. Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on suuri merkitys nuorten elävälle saamelaiskulttuurille ja se on usein merkinnyt nuorille ensimmäistä omakielistä yleisöä ja esiintymistä omalle yhteisölle. Tapahtumaan on aiempina vuosina kutsuttu kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret Suomessa. Tapahtuma kuuluu saamelaisten kotiseutualueen koulujen työohjelmaan, jota myötä osallistujat ovat olleet kouluasteiden mukaisesti 6–20-vuotiaita. Tapahtumaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka myöntämällä avustuksella on katettu itse tapahtuman järjestelykustannusten lisäksi osallistujien matkoja ja majoituksia sekä palkattu erillinen projektityöntekijä tapahtumaa järjestelemään.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri–verkostoon, jonka toimintamalli on vuonna 2021 muuttunut monitaiteelliseksi ja se on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille. Kyseinen tapahtuma järjestetään parillisina vuosina verkossa ja parittomina vuosina lähitapahtumana. Esiintyjiä valtakunnalliseen tapahtumaan haetaan mm. virtuaalisen esiintymislavan kautta. Saamelaiskäräjien kokouksen 22.12.2022 hyväksymän vuoden 2023 toimintasuunnitelma-talousarvion mukaisesti saamelaisnuorten taidetapahtumaa on uudistettu valtakunnalliseen tapahtumaan liittyen. Uudistus otettiin huomioon vuoden 2023 tapahtumassa monitaiteisuutena, jossa teemaa ei oltu rajoitettu vain yhteen taiteenlajiin – tämä on linjassa vuoden 2023 Nuori Kulttuuri festivaalin kanssa, jonne Saamelaisnuorten taidetapahtumasta valittiin edustaja.

Aiempina vuosina Saamelaisnuorten taidetapahtuma on kiertänyt vuorotellen saamelaisalueen eri kunnissa, mutta poikkeuksellisesti tapahtuma on järjestetty nyt jo useana vuonna Inarissa, josta käsin on myös toteutettu poikkeusvuosien striimatut tapahtumat. Syynä tähän on ollut tapahtuman kasvanut osallistujamäärä, joka on asettanut ehtoja mm. tilan koolle turvallisuusmääräyksineen. Lisäksi yleisesti paikanvalinnassa on otettava huomioon tilan tapahtumatekninen valmius. Äänellisesti ja visuaalisesti laadukas tapahtuma edellyttää myös asiantuntevaa ja toteutukseen nähden riittävää henkilökuntaa. Kiertävässä taidetapahtumassa tekninen toteutus on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan liittyvässä kyselyssä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti edellä mainittuja tapahtumajärjestelyyn liittyviä seikkoja. Taidetapahtumakysely avataan 15.5.2023 ja se on avoinna 26.5.2023 asti

 • Viiteryhmille tarkoitettuun webropol–kyselyyn pääsee vastaamaan täällä
 • Lapsille ja nuorille tarkoitettu webropol-kysely jaetaan saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta järjestäville oppilaitoksille. Linkki kyselyyn löytyy myös täältä

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
puh. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkittiin osallistujia lava- ja käsityösarjoissa

Vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman teemana oli tänä vuonna esittävät taiteet ja erityisteemana saamelainen käsityö. Molemmissa teemoissa asiantuntijaraati palkitsi osallistujia eri ikäsarjoissa. Lavaesitysten 13–20-vuotiaiden sarjasta valittiin edustaja valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri-tapahtumaan, joka pidetään Kuopiossa toukokuussa.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma oli tänä vuonna valtakunnallisen teeman mukaisesti monitaiteinen. Lavalla nähtiin ja kuultiin laulua, joikua, räppiä, tanssia ja teatteria sen eri muodoissaan. Kuopion valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri festivaaliin valittiin edustajaksi Utsjoen saamelaislukion teatteriesitys ´Seitsemän veljestä Utsjoelta´. Nuori Kulttuuri Festival pidetään Kuopiossa 26.-27.5.2023. Lavaesitysten asiantuntijoina raadissa toimivat Wimme Saari, Katja Gauriloff ja Heli Aikio.

Erityisteemana oli tänä vuonna saamelainen käsityö, jossa 6-12-vuotiaiden sarjassa ensimmäisen palkinnon sai kaksi työtä, Anna-Frida Vars sisnalaukullaan ja Nils-Máhte Paltto puukollaan. Käsityö–teeman 13-20-sarjassa ensimmäisen palkinnon sai Mággá Eriksen sisnalaukullaan. Kaikki sarjoihin tulleet käsityöt olivat esillä Sajoksessa Saamelaisnuorten käsityönäyttelyssä. Käsityön asiantuntijaraatina toimivat Yrjö Musta, Heini Wesslin ja Korinna Korsström-Magga.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman yhteydessä järjestettiin myös työpajoja. Siida järjesti sarvilakkityöpajan ja toiminnallisen näyttelykierroksen. Sajoksessa puolestaan Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu ja Nuorisoneuvosto järjestivät yhteisöllisen ympäristöaiheisen työpajan ja Inarin kunnan nuorisotoimi järjesti pinssipajan. Lisäksi Nuorisokeskus Vasatokassa järjestettiin toiminnallinen disco. Käsityönäyttelyn vitriinit taidetapahtumalle lainasi Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Saamelaiskäräjät kiittää työpajojen pitäjiä, asiantuntijaraateja, juontajia sekä yhteistyökumppaneita järjestelyihin osallistumisesta. Erityiskiitokset saamelaiskäräjät haluaa välittää kaikille saamelaisnuorten taidetapahtumaan osallistuneille lapsille ja nuorille.

 

Taidetapahtumassa palkitut työt ja teokset

 

Saamelaisen käsityön sarjassa asiantuntijaraati palkitsi seuraavat työt:

6-12-vuotiaat

I palkinto, jaettu: Anna–Frida Vars, sisnalaukku
I palkinto, jaettu: Nils–Máhte Paltto, puukko
Kunniamaininta: Karigasniemen 1–2–luokkalaiset, kala- ja riekkoteos

13–20-vuotiaat

I palkinto: Mággá Eriksen, sisnalaukku
Kunniamaininta: Ellen Hannele Olsen, kesäsaamenpuku

 

Esittävät taiteet–sarjassa palkittiin seuraavat esitykset:

6–9–vuotiaat

I palkinto: Karigasniemen koulun 1-2- lk, musiikki, laulu
II palkinto: Karigasniemen koulun esi–2lk, musiikki, joiku
III palkinto: Inarin koulun 1-2 lk, musiikki, laulu
Kunniamaininta: Karigasniemen koulun 1-2 lk, tanssi

9–12–vuotiaat

I palkinto: Anni–Siviä ja Helmi Länsman, Nuorgam, varjoteatteri
II palkinto: Laura Virtanen, Tolppaniemen koulu, tanssi
III palkinto: Karesuvannon koulun 3. ja 5. lk, teatteri
Kunniamaininta: Ivalon koulun 4. lk, musiikki, rap

13–20–vuotiaat

I palkinto: Utsjoen saamelaislukio, teatteri
II palkinto: Hetan peruskoulun ryhmä, teatteri
III palkinto: Karigasniemen koulun 6–9 lk, musiikki

 

 

Lisätietoja:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Kuva: Taidetapahtuma 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu

Suuren osallistujamäärän vuoksi Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu. Tapahtuma alkaa klo 9:30 ja kestää klo 15:30 asti.

Uuden aikataulun mukainen ohjelma on seuraava

klo 9:30 Tapahtuma alkaa

klo 12–13:00 Ruokailu

klo 13–14:00 Tapahtuma jatkuu

klo 14:15–15:00 Vieraileva artisti, Musiikkikeskus

klo 15:00 Tulosten julkistus

klo 15:30 Tapahtuma päättyy

Taidetapahtumaa voi seurata striimin välityksellä. Sajoksessa on myös striimikatsomo, johon tulee ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Lisätietoja: 

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169 | 0403521549

Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu

Suuren osallistujamäärän vuoksi Saamelaisnuorten taidetapahtuman torstain aikataulu muuttuu. Tapahtuma alkaa klo 9:30 ja kestää klo 15:30 asti.

Uuden aikataulun mukainen ohjelma on seuraava

klo 9:30 Tapahtuma alkaa
klo 12–13 Ruokailu
klo 13–14:00 Tapahtuma jatkuu
klo 14:15–15:00 Vieraileva artisti, Musiikkikeskus
klo 15:00 Tulosten julkistus
klo 15:30 Tapahtuma päättyy

Taidetapahtumaa voi seurata striimin välityksellä. Sajoksessa on myös striimikatsomo, johon tulee ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautui 320 osallistujaa – yleisöä pyydetään ilmoittautumaan

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan ilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtumaan ilmoittautui 320 osallistujaa. Lavalla nähdään 20 esitystä ja saamelaisessa käsityönäyttelyssä 23 käsityötä.

Tänä vuonna taidetapahtuman juliste toteutettiin kuvakollaasina. Kuvakollaasi koostuu saamenluokkien piirtämistä taideteoksista, joissa väripalettina on saamen värit ja aiheissa näkyy taidetapahtuman tämän vuotinen teema. Saamelaiskäräjät haluaa kiittää kaikkia julisteen toteuttamiseen osallistuneita saamenluokkia.

Rajatun tilakapasiteetin ja turvallisuuden vuoksi pyydämme torstain yleisöksi haluavia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajoksen saliin on ensisijainen pääsyoikeus niille, jotka ovat ilmoittautuneet aikaisemmin julkaistulla ilmoittautumis- ja esiintymislomakkeella.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma striimataan. Striimausta voi seurata netin kautta osoitteesta https://www.sajos.fi/live

Sajokseen on varattu striimille erillinen katsomo, johon tulee myös ilmoittautua etukäteen.

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Saamelaisnuorten taidetapahtuma lähestyy – esityksien ilmoittaminen sekä osallistuminen työpajoihin on nyt auki

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi nyt ilmoittaa esitykset sekä osallistumisen työpajoihin. Ilmoittautumisaika esityksiin ja työpajoihin on 4.-12.4.2023 ja käsityöosioon 4.-19.4.2023.  Ilmoittautuminen tehdään Webropol- ohjelman kautta (linkit alla).

Tarkat ohjeet esityksiin ja käsityösarjaan löytyvät tapahtuman säännöistä.

Huomioithan, että osallistuminen esityksiin, käsityöosioon ja työpajoihin toimitetaan eri lomakkeilla.

 

Linkki esitysten ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/3EE9F6811C5CD3CA

Linkki käsityön ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/B38F7C9075CC84FE

Linkki työpajoihin ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/9AAF074FC466F9DC

 

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi@samediggi.fi

010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Kuva: Taidetapahtuma 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 24.–31.3.2023 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta. Ilmoittautumislomake kuljetuksia ja majoituksia varten lähetetään saamelaisalueen kuntien kouluille 24.3.2023. Muut voivat tiedustella lomaketta osoitteesta sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Ilmoittautuminen taidetapahtuman lavaesityksiin, käsityöosioon ja pajoihin avautuu viikolla 14.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 26.–27.4.2023 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tapahtuman lajeina ovat tänä vuonna esittävät taiteet, jollaista ovat esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous. Toisena teemana on saamelainen käsityö (duodji, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – saamelaisnuorten tekemät työt tulevat olemaan esillä tapahtuman aikana Sajoksessa. Esittävän taiteen ja saamelaisen käsityön tuotokset arvostellaan erikseen omissa ikäsarjoissaan.

Tapahtuma alkaa keskiviikkona 26.4. työpajoilla ja esiintyjien sound checkeillä. Tarjolla on Siidan sarvilakki-työpaja ja toiminnallinen näyttelykierros. Siidan työpajat on tarkoitettu 7-vuotiaasta ylöspäin. Lisäksi Sajoksessa saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu ja nuorisoneuvosto tarjoavat yhteisöllisen ympäristöaiheisen taidetyöpajan. Mánnun ja nuorisoneuvoston taidetyöpaja on 5. luokasta ylöspäin. Keskiviikkoiltaan on alustavasti suunniteltu discoa Inarissa, mutta tämä asia varmistuu myöhemmin.

Torstaina 27.4. aamu alkaa viimeisillä sound checkeillä. Itse tapahtuma on alustavasti kello 10–12.30, sen jälkeen ruokailu, palkintojen jako ja konsertti, jonka jälkeen kotiinlähtö kello 15.00. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua käsityöosioon tulleisiin töihin erillisessä näyttelytilassa.

Saamelaiskäräjät kustantaa osallistujien matkat ja tarvittaessa majoituksen.

Alustava ohjelma:
Keskiviikko 26.4.
13 Sound check ohjelman mukaan, Sajos
13-17 Ruokailut porrastetusti
13–18 Työpajat ja näyttelykierrokset porrastetusti, Siida
15–18.30 Työpajat porrastetusti, Sajos
18–21 Alustava varaus disco, Inari

Torstai 27.4.
8–9 Aamupala
8–10 Sound check ohjelman mukaan, Sajos
10–12.30 Taidetapahtuma
12.30–14.00 Ruokailu, raati kokoontuu
14.00 Palkintojen jako ja konsertti
15.00 Kotiinlähtö

Lisätietoja:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Kuva: Taidetapahtuma 2022. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt 2023

Vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt ovat nyt valmiit. Aiemmin alkuvuodesta taidetapahtuman ikärajaa oli ilmoitettu nostettavan. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 17.3.2023 ohjeistaa Saamelaisnuorten taidetapahtumaa muuttamaan tapahtuman ikärajoja niin, että tapahtuma olisi ikärajaton. Tämä ohjeistus perustuu saamelaiskäräjien hallituksen myöntämään lisärahoitukseen, josta se päätti kokouksessaan 10.2.2023. Tämä uusi ikärajalinjaus on sisällytetty taidetapahtuman sääntöihin niin, että 6-9-vuotiaille on oma sarjansa. Lisäksi 13-20-vuotiaat on yhdistetty omaksi yhdeksi sarjakseen. Viimeksi mainittu muutos on linjassa valtakunnallisen Nuori Kulttuuri-tapahtuman kanssa, jossa kyseiset ikäryhmät kuuluvat samaan sarjaan.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2023 säännöt:

 1. Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voivat osallistua kaikki saamenkieliset ja saamenkielisessä tai saamen kielen opetuksessa olevat tai olleet lapset ja nuoret.
 2. Taidetapahtuman pääteema on esittävät taiteet, jollaista voi olla esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous.
 3. Esitysten tulee olla saamenkielisiä (inarin-, koltan- tai pohjoissaame)
 4. Tapahtumassa voi esittää muiden tuottamia teoksia.
 5. Lavaesityksen maksimipituudet ovat:
  • Musiikki, tanssi, lavarunous, stand up ja muut vastaavat esitykset: max 5 minuuttia
  • Teatteri ja vastaavat juonelliset esitykset: max 15 min
 6. Lavaesitykset arvostellaan omissa ikäsarjoissaan. Ikäsarjat ovat:
  • 6–9-vuotiaat
  • 9–12-vuotiaat
  • 13–20-vuotiaat
 7. Alle 13-vuotiaat voivat osallistua täysi-ikäisen ohjauksessa
 8. Lavaesitykset teknisine toiveineen on ilmoitettava saamelaiskäräjille 12.4.2023 mennessä
 9. Taidetapahtuman toinen teema on saamelainen käsityö
 10. Saamelaisen käsityön ikäsarjat ovat
  • 6–12-vuotiaat
  • 13–20-vuotiaat
 11. Molemmista saamelaisen käsityön sarjoista palkitaan vähintään yksi työ.
 12. Käsityö-sarjaan lähetettävät käsityöt on toimitettava saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen viimeistään 26.4.2023.
 13. Käsityö-sarjaan saapuneet käsityöt laitetaan näytteille taidetapahtuman ajaksi erilliseen näyttelytilaan, jossa yleisö voi käydä niitä katsomassa
 14. Tehdystä käsityöstä otetaan etukäteen 1–2 valokuvaa. Valokuva(t) toimitetaan Saamelaiskäräjille 19.4.2023 mennessä osoitteeseen sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 15. Käsityöstä otetun valokuvan yhteydessä on oltava tekijän nimi, ikä, paikkakunta, käytetty materiaali sekä lyhyt kuvaus siitä, mistä työ on saanut inspiraationsa tai mitä haluaa käsityöllään ilmentää.

Ilmoittautuminen taidetapahtuman lavaesityksiin, käsityöosioon ja pajoihin avautuu viikolla 13. Ilmoittautumislomake kuljetuksia ja majoituksia varten lähetetään saamelaisalueen kuntien kouluille 24.3.2023. Muut voivat tiedustella lomaketta osoitteesta sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta myös tänä vuonna ikärajaton – Saamelaiskäräjien hallitus myönsi lisärahoituksen 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023, että se varaa kertaluonteisen 15 000 euron lisäyksen vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen. Hallitus ohjeistaa, että taidetapahtuma järjestettäisiin tänäkin vuonna ikärajattomasti aiempien vuosien tapaan. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 17.3.2023. 

Tapahtuman järjestelyitä on hankaloittanut se, ettei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus, eivätkä tapahtumalle varatut tilat ole enää riittäneet ilman erityisjärjestelyitä. Aiemmin tiedotettiin suunnitelmista nostaa taidetapahtuman ikärajaa 9-20-vuotiaisiin nuoriin. 

– Ymmärrämme hyvin nousevien kustannusten ja lisääntyvien kävijämäärien tuomat haasteet tapahtuman suunnitteluun. Halusimme kuitenkin käsitellä asiaa vielä hallituksessa ja etsiä yhdessä muita ratkaisuja, jotta kaikki saamelaislapset pääsisivät osallistumaan. Tänä vuonna asia ratkaistaan lisärahoituksen turvin, mutta jatkoa varten täytyy selvittää, mikä on paras tapa toimia, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Puheenjohtaja Juuso iloitsee, että tapahtuma kiinnostaa kaiken ikäisiä saamelaislapsia vuodesta toiseen. – Tapahtuman tärkeydestä kertoo myös se, että saimme useita ikärajoista huolestuneita yhteydenottoja, Juuso jatkaa. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman uudistamiseen toivotaan Saamen kansan näkemyksiä  

Saamelaiskäräjät tulee selvittämään, millaisia toiveita saamelaisilla on oman taidetapahtumansa tulevaisuuden suhteen. Tavoitteena on pohtia, kuinka tapahtuma voidaan nykyresursseillaan toteuttaa myös tulevaisuudessa mahdollisimman saavutettavasti.  

– Olen tyytyväinen, että pystymme tänäkin vuonna järjestämään taidetapahtuman ikärajattomasti. Seuraavaksi meidän tulee selvittää, millaisia toiveita Saamen kansalla on tämän perinteikkään taidetapahtuman tulevaisuudelle. Tulemmekin kuulemaan laajasti saamelaisia lapsia, nuoria, opettajia ja vanhempia, kertoo vs. koulutussihteeri Bigga-Helena Magga. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -verkostoon, jonka toimintamalli on muuttunut vuonna 2021. Verkoston monitaiteelliset tapahtumat on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille, ja ne järjestetään joka toinen vuosi verkossa, joka toinen vuosi yhteisessä tapahtumassa. Tänä vuonna Kuopiossa 25.–27.5. järjestettävään festivaaliin lähetetään edustajat myös saamelaisnuorten huhtikuisesta taidetapahtumasta. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa 26.-27.4.2023. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Bigga-Helena Magga 
Vs. koulutussihteeri 
010 839 3121 / 040 570 2786 
bigga-helena.magga@samediggi.fi