Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi tåimm’mõš feʹrttai tuõrvvâd 

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje õõutverddsa da âsttjemlaaǥǥan sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân. Sääʹmõhtsažkååʹdd pueʹrrvââjjmõʹšše jieʹllma vieʹltʼtem kulttuurkääzzkõõzzi tåimmʼmõõžž teäggtõs feʹrttai tuõrvvâd, što sääʹm kulttuurkääzzkõõzz leʹčče jieʹllemviõkksa da pukid vuäǯǯamnalla.

Päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu vuässââtt sääʹmšõddmõõžži jäʹrjstummša puuʹtʼteeʹl programmsiiskõõzzid päärnaid da nuõrid. Snimldõk: Petra Magga-Vars

Sääʹmteeʹǧǧ vueʹlnn toiʹmmjeei kõõskõõzzin lij jõnn miârktõs jieʹlli sääʹmkulttuur da sääʹmõhttsažkååʹdd pueʹrrvââjjam ooudâsviikkmõõžžâst. Jieʹllikarttkõõskõs Skábma, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da Sääʹm-musikk-kõõskõs liâ tuärjjääm nuʹt sääʹm kulttuuridentiteeʹtt ǥu lââʹzztam sääʹmčeäppõõzzi kuâsttjemvuõđ. Tõi tåimmʼmõõžžin lij leämmaž jõnn miârktõs jeäʹrben sääʹmpäärnaid da -nuõrid, nuʹt sääʹmvuuʹdest ǥu še tõn ååuǥbeäʹlnn.

– Jõs riʹjttjeei teäggtõõzz jeät vuäǯǯ, åårast ouddmiârkkân päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu tåimmʼmõš vooʹps puõʹtti eeʹjj, ǥu teäggtõs riʹjttai tåʹlǩ tuâjjlai päʹlǩǩ-kuulid. Tâʹl puk fyyslaž tåimm’mõš mõttai plaaneemtuâjjan, kååʹtt ij leäkku teänab mieʹrrmeâldlaž. Leäm piâkkõõttâm, teâuddje-a sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđ, jõs siʹjjid jiâ leäkku ǩiõl da kulttuur meâldlaž jiijjâs tåimmʼmõõžž vuäǯǯamnalla, särnn sääʹm päärnaikulttuurkõõskõõzz kuʹǩesäiggsaž tuâjjlaž Petra Magga-Vars.

Ânnʼjõž teäggtõs ij vueiʹtlvââʹst kõõskõõzzi tiuddmeärrsaž tåimmʼmõõžž, jiâ-ka tõk pââʹst lââʹssteäggtõõzztaa taʹrjjeed kääzzkõõzzeez õõutverddsânji leʹbe ooudâsviikkâd puõʹtti tuâjas. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt-i mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje, što kõõskõõzzi tåimmʼmõš tuõrvčeš še juätkast.

Duodji-akatemia jåʹttʼtummuš vääžnai

Tåimmʼmõõžžâst åårrai kõõskõõzzi lââʹssen lij vääžnai piâssâd juäʹtǩǩed še Duodji-akatemia tuâj. Jeänõõǥǥ kooʹddin ooudâsvikkum haʹŋǩǩõõzzâst lij leämmaž täävtõssân raʹvvjed sääʹmǩiõtt-tuâjai silttummuž da raajjâd ođđ tuâjjpaaiʹǩid, nuʹt Jeänõõǥǥâst ǥu veeʹzz sääʹmvuuʹdest.

– Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi da Duodji-akatemia tååimi tuõrvvmõš lij samai vääžnai. Akatemia tuejjeem määŋg puõlvvõõǥǥ pirrõs raʹvvjeʹči še õhttsažtuâj Ruõcc da Taarr sääʹmǩiõtt-tuâj čieʹppivuiʹm, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Akatemia jäʹrjstem kuurs jeällʼjâʹtte sääʹmkulttuur da raʹvvje ǩiõtt-tuâjjtääid serddjummuž puõlvvõõǥǥâst nobba. Ääiʹjab dååma da âʹlddpirrõõzzâst serddjam tääid kaiʹbbje ååʹn tuärjjeem diõtt aktiivlaž tuärjjeemtååimid. Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad Duodji-akatemia pieʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurkõõskõståimmʼmõõžž.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ raukkmõš âsttjemlaaǥǥab, õõutverddsab sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Petra Biret Magga-Vars
Tåimmamvuäʹpsteei
teʹl. 040 7325503
petra.magga@samediggi.fi

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vuõiʹnneš 17 čuäjtõssâd koolm sääʹmǩiõʹlle. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstõõllmõõžžid vuässõõttâm oummid, tuomrid da jååʹđteeʹjid di pukid peivva vuässõõttjid.

Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje kolmm šlaajj: musikk, tiivtâs di ǩeerjlaž tiivtâs da musikk. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje še kolmm ââʹǩǩjoouk: vuâlla 10-ekksa, vuâlla 16-ekksa da 16–20-ekksa. Juõʹǩǩ šlaaʹjest da rääidast paʹlǩǩeeš tuomarkååʹdd vaʹlljeem čuäjtõõzzid. Žaaʹll, što ǩeerjlaž tuâjai puåđõõzzid jeäʹp pâsttam veâl õlmstâʹtted da teâđtep puåđõõzzin sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Paʹlǩǩuum čuäjtõõzzi tuejjeei peäʹsse loppsââʹjes mieʹldd vaʹlljeed 50–200 eeuʹr  paʹlǩǩummuž Duodji Shopist leʹbe Siida Shopist. Jäʹrjsteei väʹldde õhttvuõđ paʹlǩǩuum vuässõõttjid pueʹtti neäʹttel äiʹǧǧen.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest paʹlǩǩuum čuäjtõõzz

Vuâlla 10-ekksa

Musikk

  1. Suga suga su Uccjooǥǥâst
  2. Vulge go ohcat Karigasnjaarǥâst
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä Karigasnjaarǥâst

Tiivtâs

  1. Soorkõõzz tueʹlesveärr Čeʹvetjääuʹrest

 

Vuâlla 16-ekksa

Musikk

  1. Goaskinvieljja da Vuolgge mu mielde Bassivárrái Âʹvvlest
  2. Mii tät lij? Čeʹvetjääuʹrest
  3. Dovdameahtumii Uccjooǥǥâst

Cisttpeäggtõõzz

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Ruäʹvnjaarǥâst

Vuoibme-luohti Vuâččast

Tiivtâs

  1. Äigi lij kullum, Emma Gahmberg Âʹvvlest
  2. Guovssahasaid lávlu Hettast
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesâvvnest

Cisttpeäggtõs Eanodaga rievssahat Hettast

 

16-20-ekksa

Musikk

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Uccjooǥǥâst

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai Janita Känsälä tåimma Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen 15.9.2022. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ailu Valle.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet 350 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 18 čuäjtõõzzid. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte aanrõšǩiõʹlle Ainomaija Mäenpää, nuõrttsäämas Johannes Porsanger da tâʹvvsäämas Xia Torikka.

 

Programm neljdpei’vv 15.9.2022

10.00 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12–13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
14.00 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022. Muuʹšt iʹlmmttõõttâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtet 1.9.2022 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ.

 

Teâđtõõzz iʹlmmtõõttmõõžžâst da šõddmõõžž programm õlmstõttum

Šõddmõõžž vuâkkõõzz

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86
Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7
Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Lââʹsteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

JUÕIGGMÕŠ DA MAINNSIMUŠTTLUMMUŠ – Škooultõspeiʹvv uʹčteeʹlid, päärnaihåiddjid da puärrsid

Aanrest, Sajoozzâst 28.10.2020

Programm:

9.00-9.30 Juõiǥeeʹl škoouʹlʼjummuš (juõiggjeei Inga-Máret Gaup-Juuso)

9.30-10.00 Juõiggäʹrbbvuõđ jeältummuš (musiikkâr Anna Näkkäläjärvi-Länsman)

Mušttlõõzz juõiggâm mättjummšest da päärnai mättʼtummšest

10.00-10.45 Mušttleei kuânst da veäʹǩǩneävv (čuäjtõõlli Irene Länsman)

10.45-11.00 Sääʹm-musikk da juõiggjummuš sääʹm-mättʼtõõzzâst (uʹčteʹl Maarit Niittyvuopio)

11.00-12.00 Poorrâmkõskk

12.00-12.45 Mušttlõõzz juõiggâm mättʼtummšest da mättjummšest (musiikkâr Tiina Aikio)

12.45-13.00 Kååʹffpodd

13.00-13.30 NIGÁ- päärnaid da nuõrid (ǩeʹrjjneǩ Niilo Aikio, Jávrre Juhán Niillás)

Jiijjâs ǩiõʹlle, suõʹmme da miõʹlle

13.30-13.45 Hanna-Maaria Kiprianoff

13.45-14.00 Heli Aikio

14.00-14.15 Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Päärnai jiõnn kuullma

14.15-14.30 Škooul leʹbe peiʹvvpääiʹǩ juõigg leʹbe laaul, Oula Guttorm da Petra Magga-Vars

14.30-15.00 Õhttsaž ǩiõrǥtõs da saǥstõõllmõš + maacctõslomakk

 

Iʹlmmtõõttmõõžž ouddǩiõʹtte 16.10. mõõneeʹst: petra.magga@samediggi.fi

Jeeʹres teâđ:

Väʹlddep škooultõʹsse pääiʹǩ õõl Sajoʹsse sizz jäänmõsân 50 ooumžed. Vuässõõttjid taʹrjjeet muâttmaaskid. Jos haaʹlääk vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin, iʹlmmet tõn seämmast, ko iʹlmmtõõđak škooultõʹsse.

 

SÄÄʹM PÄÄRNAIKULTTUURKÕÕSKÕS MÁNNU DA SÄÄʹM-MUSIKK-KÕÕSKÕS

Plakattǩeâlbb: Ääimas mottai – vääʹld beäʹl!

”Ääimasmuuttâs ouddan Tâʹvv-Lääʹddjânnmest jåʹttlubun ko Saauʹjest. Eeʹjj 2040 räjja mõõneeʹst paakkâsvuõđ vueʹrdet âllnem kuõiʹtin graaddin 1900-lååǥǥ loʹppe veʹrddeeʹl.” (ilmasto-opas.fi)

PLAKATTǨEÂLBB lij äävuum ååʹn 11.11.2020 räjja

Piirâst, kälkkad, peäʹcǩǩed leʹbe liʹjmme kollaas. Koʹvve vuäitak õhtteed še teeʹkst. Hoʹhsse jiõčč! – leša muuʹšt VAAIKTED da VÄʹLDDED BEÄʹL koovinad ääimasmuttsa.

Ääimas mottai, tõt šâdd jäänmõsân vaaikted tââʹvest. Lie-ko puäđlvast sääʹm jieʹllemvueʹjj? Lie-ko måtam jieʹlli tåʹlǩ ǩiiʹrji koovin? Reäkk-a viõʹlǧǧeskuõbǯǯ ko jiõŋŋ sodd tõn jeälstemvuuʹdest? Mõõn vueʹjjest säʹmmla da jeeʹres tââʹv alggmeer lie ko ääimas mottai čuuʹt jåʹttlõnji?

Joouk: 

7-9 e.      10-12 e.    13-15 e.     16-18 e.

Vuäppõõzz> Šorradvuõtt: A3 leʹbe A2 Teknikk: vaʹlljeemad.

Muuʹšt ǩeeʹrjted teâđääd (nõmm, ââʹǩǩ, päiʹǩǩ) pååđai da vuõltteed koov mieʹldd. Sniim tuâjjad da vuõlttâd addrõʹsse: petra.magga(at)samediggi.fi

VUÂMMAŽ! Juõʹǩǩ joouk pueʹrmõõzz paʹlǩǩeet.

Ärvstõõllmõõžž tuejjee tuomar. Plakaattin  raajât čuäjtõõzz.