Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

JUÕIGGMÕŠ DA MAINNSIMUŠTTLUMMUŠ – Škooultõspeiʹvv uʹčteeʹlid, päärnaihåiddjid da puärrsid

Aanrest, Sajoozzâst 28.10.2020

Programm:

9.00-9.30 Juõiǥeeʹl škoouʹlʼjummuš (juõiggjeei Inga-Máret Gaup-Juuso)

9.30-10.00 Juõiggäʹrbbvuõđ jeältummuš (musiikkâr Anna Näkkäläjärvi-Länsman)

Mušttlõõzz juõiggâm mättjummšest da päärnai mättʼtummšest

10.00-10.45 Mušttleei kuânst da veäʹǩǩneävv (čuäjtõõlli Irene Länsman)

10.45-11.00 Sääʹm-musikk da juõiggjummuš sääʹm-mättʼtõõzzâst (uʹčteʹl Maarit Niittyvuopio)

11.00-12.00 Poorrâmkõskk

12.00-12.45 Mušttlõõzz juõiggâm mättʼtummšest da mättjummšest (musiikkâr Tiina Aikio)

12.45-13.00 Kååʹffpodd

13.00-13.30 NIGÁ- päärnaid da nuõrid (ǩeʹrjjneǩ Niilo Aikio, Jávrre Juhán Niillás)

Jiijjâs ǩiõʹlle, suõʹmme da miõʹlle

13.30-13.45 Hanna-Maaria Kiprianoff

13.45-14.00 Heli Aikio

14.00-14.15 Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Päärnai jiõnn kuullma

14.15-14.30 Škooul leʹbe peiʹvvpääiʹǩ juõigg leʹbe laaul, Oula Guttorm da Petra Magga-Vars

14.30-15.00 Õhttsaž ǩiõrǥtõs da saǥstõõllmõš + maacctõslomakk

 

Iʹlmmtõõttmõõžž ouddǩiõʹtte 16.10. mõõneeʹst: petra.magga@samediggi.fi

Jeeʹres teâđ:

Väʹlddep škooultõʹsse pääiʹǩ õõl Sajoʹsse sizz jäänmõsân 50 ooumžed. Vuässõõttjid taʹrjjeet muâttmaaskid. Jos haaʹlääk vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin, iʹlmmet tõn seämmast, ko iʹlmmtõõđak škooultõʹsse.

 

SÄÄʹM PÄÄRNAIKULTTUURKÕÕSKÕS MÁNNU DA SÄÄʹM-MUSIKK-KÕÕSKÕS

Plakattǩeâlbb: Ääimas mottai – vääʹld beäʹl!

”Ääimasmuuttâs ouddan Tâʹvv-Lääʹddjânnmest jåʹttlubun ko Saauʹjest. Eeʹjj 2040 räjja mõõneeʹst paakkâsvuõđ vueʹrdet âllnem kuõiʹtin graaddin 1900-lååǥǥ loʹppe veʹrddeeʹl.” (ilmasto-opas.fi)

PLAKATTǨEÂLBB lij äävuum ååʹn 11.11.2020 räjja

Piirâst, kälkkad, peäʹcǩǩed leʹbe liʹjmme kollaas. Koʹvve vuäitak õhtteed še teeʹkst. Hoʹhsse jiõčč! – leša muuʹšt VAAIKTED da VÄʹLDDED BEÄʹL koovinad ääimasmuttsa.

Ääimas mottai, tõt šâdd jäänmõsân vaaikted tââʹvest. Lie-ko puäđlvast sääʹm jieʹllemvueʹjj? Lie-ko måtam jieʹlli tåʹlǩ ǩiiʹrji koovin? Reäkk-a viõʹlǧǧeskuõbǯǯ ko jiõŋŋ sodd tõn jeälstemvuuʹdest? Mõõn vueʹjjest säʹmmla da jeeʹres tââʹv alggmeer lie ko ääimas mottai čuuʹt jåʹttlõnji?

Joouk: 

7-9 e.      10-12 e.    13-15 e.     16-18 e.

Vuäppõõzz> Šorradvuõtt: A3 leʹbe A2 Teknikk: vaʹlljeemad.

Muuʹšt ǩeeʹrjted teâđääd (nõmm, ââʹǩǩ, päiʹǩǩ) pååđai da vuõltteed koov mieʹldd. Sniim tuâjjad da vuõlttâd addrõʹsse: petra.magga(at)samediggi.fi

VUÂMMAŽ! Juõʹǩǩ joouk pueʹrmõõzz paʹlǩǩeet.

Ärvstõõllmõõžž tuejjee tuomar. Plakaattin  raajât čuäjtõõzz.