Neropatin päiväkirja – Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj lij ååʹn iʹlmstõõvvâm säämas

Peäggtum ǩeʹrjjǩeeʹrjteei Jeff Kinneyn vuõssmõs räiddkarttromaan Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) lij ååʹn iʹlmstõõvvâm tâʹvv-, aanar- da nuõrttsäämas. Tät ǩeʹrjj lij leämmaž täujja bestseller-ǩeʹrjjen Ameriikkast, Lääʹddjânnmest še Neropatti- ǩeʹrjj lij leämmaž täujja ǩeʹrjjliisti njonnsest.

Nuõrttsäämas ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola, aanrõšǩiõʹlle Mikkâl Morottaja da tâʹvvsäämas Áilu Valle.

“Jieʹllem pâʹjjškooulâst ij leäkku aʹlǩǩi. Greg Heffley jõs ǩii teâtt tõn.”

“Greegg sääʹn da tuejjummuž jie jueʹǩǩ kõõskâst mõõn pâi õʹhtte, nuʹt štõ suu pueʹr äiggmõõžž täujja mâʹnne samai åʹddren.”

 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹlljed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst: 

Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj

Jierpmástalli beaivegirji

Čuovâuáivi peivikirje

 

Ǩeeʹrj vuäitt vuäʹstted še Sami duodji -kaaupâst.

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst saamelaisnuortentaidetapahtuma.com.

Seeidaid lie norrum snimldõõǥǥ, teeʹkst da video Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvin 1990-lååǥǥast tän peeiʹv räjja. Čeäʹppvuõttpeeiʹvin čeäppneǩ-ǩeäineez vuõssmõs laauʹǩid välddam sääʹm čeäppneeʹǩǩ mušttle videotiõrvʼvuõđin, mâid čeäʹppvuõttpeiʹvv lij siʹjjid miârkkšõõvvâm.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidaid lie tuejjääm neʹttpuuʹtʼteei Eeva Mäkinen, čeäʹppvuõttpeiʹvvtuâjjlaž Unna-Maari Pulska da škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari. Seeidain lie teeʹkst pukin kooumin sääʹmǩiõlin da lääddas. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Lââʹssteâđ:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614 5949

Sääʹmteʹǧǧ vuârdd räämmain Muumlieʹǩǩ-programmrääid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi õlmstâttmõõžž da valmštââvv tuärjjeed õinn nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtõõzzid

Eʹjjpeeiʹv ääiʹj, 13.4.2020 čuäʹjtet Muumlieʹǩǩ-programmrääid vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzz televisiost čiâss 8.25 Yle TV2 -kanaalâst da Yle Areenast. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž õhttsažtuâjjkueiʹmmen programmrääid sääʹmǩiõllsaž versioi puuʹtʼtõõzzâst. Programmrääid lij puuʹtʼtam Gutsy animations. Sääʹmteeʹǧǧ rool lij taʹrjjeed sääʹmǩiõʹlle õhttneei äʹšštobddmõõžž puuʹtʼtõʹsse. Tuâjast lij leämmaž õhttân täävtõssân kaunnâd ođđ sääʹmǩiõllsaž jiõnnčuäjtõõllʼjid da nââneed duʹbbjemsilttõõzz Sääʹmest. Programmrääidast õlmstââʹttet ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle 13 vueʹssed, kååʹtt lââʹzzat jiânnai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mediataʹrjjummuž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššin vaʹstteei I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Mij Sääʹmteeʹǧǧest leäʹp späʹssballaž, što Yle da Gutsy animations vaʹldde vaʹǯǯtõõzz vuâstta duʹbbjed programmrääid sääʹmǩiõlid, håʹt tiõʹtteš, što tõt vuäitt leeʹd jäänab kaiʹbbjeei da vaiggâd. Mij miõlâst tännallšem õhttsažtuâjj vuäitt leeʹd še heđlmallaš programmrääid puuʹtʼtemõhttõõzzid. Rämmšep tõʹst, što põõʹstim taʹrjjeed tuärjjõssan sääʹmǩiõlid õhttneei kõõččmõõžžin, leâša åskkap še, što tät tuejjad vuâđ pueʹtti duʹbbjemhaʹŋǩǩõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv-i, što tät älšmââttči jeärrsid še duʹbbješkueʹtted sääʹmǩiõlid.

Snimldõk: Gutsy Animations

Yle da Sääʹmteʹǧǧ lie suåppâm, što programmrääid puuʹtʼtet pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid. Vuõssmõs 13 vueʹssed lie tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõn mâŋŋa 6 vueʹzz aanrõšǩiõʹlle da 5 säämas. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzid õlmstââʹttet ǩeâđđa 2020 da aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi puuʹtʼtõs älgg ǩeässa.

– Vueʹrddep jeäʹrben uuʹccab sääʹmǩiõlid puuʹtʼtum vueʹzzid, ko tõt lij mii-ne aivv oođâs. Juõʹǩǩ ođđ puuʹtʼtõs täi ǩiõlivuiʹm miârkkšââvv samai jiânnai. Tieʹttep še, mõõn ooccanj mediasiiskõs lij sääʹmǩiõʹlle da tät puätt tuärjjeed vueʹzzstes ǩiõli jeälltemtuâj.

Sääʹmǩiõli vaarvuâlaž vueʹjj diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij tuʹmmjam ǩiõllpoliittlaž linnjummuž kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-programmrääid ǩiõl. Linnjummša vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
plaaneei / Jieʹllikarttkõõskõs Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 | +358 50 569 6065

Sää´mte´ǧǧ čõõđat ooccâmnalla nuõripiisar veeʹrj

Nuõripiisar pââimõs tuejjan lij tuejjeed nuõrisuåvtõõzz aaʹšši õuʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 a § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđlaž ââ´ntemõõlǥtõssân lij vee´rj oudldem škoou´l’jumuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Vee´rj o´nnstemnallšem håiddmõõžž ooudâsve´ǩǩe ââ´nteei õllškooultu´tǩǩõs di šiõǥǥ nuõriaa´šši, sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš. Pä´lǩǩummuš mie´rrââtt Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2625,08 eu´rred/mp). Veeʹrjtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 4.5.2020 räjja addrõ´sse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7fd632fd

Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjåå´đteei Pia Ruotsala-Kangasniemi te´l. 010 839 3106. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2020 Sää´mte´ǧǧ

Ääiʹj eʹtǩǩeed vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje jueʹtǩet

Vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje vuäitt eʹtǩǩeed vueʹssmannu 17. peeiʹv 2020 räjja. Sääʹmteʹǧǧ da Saaʹmi siidsååbbar tuʹmmje juäʹtǩǩed ääiʹj čoʹrstemvueʹjj diõtt.

“Leäʹp tuʹmmjam uʹvdded lââʹssääiʹj komissaarân eʹtǩǩummša, ko Sääʹmteeʹǧǧest lij mieʹrren riâššâd kuullâmpooddid eʹtǩǩuum komissaari vaʹlljummuž pirr ouddâl tuʹmmstõktuâj. Kuullâmpooddid ij leäkku vueiʹtlvaž riâššâd tän čoʹrstemvueʹjjest”, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso tuʹmmstõõǥǥ pirr.

Komissiost âʹlǧǧe leeʹd vuäzzla, koin lij spesiaalsilttummuš säʹmmlai jeälain, ǩiõlâst da kulttuurâst. Komissio meäʹrat riikksuåvtõs nâânn õhttsažtuâjast Sääʹmtiiʹǧǧin da Saaʹmi siidsåbbrin. Komissiost liâ vitt komissaar, koin kueʹhtt vaʹlljeet riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst, kueʹhtt Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst da õhtt Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩõõzzâst.

“Raukkâp sääʹmõõutstõõzz tueʹjjeed eʹtǩǩõõzzid komissio vuäzzliʹžžen, leʹbe komissaarân nåkam oummin, koid õõutstõs ǩeäčč suåvliʹžžen tuõjju. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar tuâjjan lij teʹl tuʹmmjed kueʹhtt komissaar eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse”, Sääʹmteeʹǧǧ I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto juätkk.

Saaʹmi siidsåbbar vuäǯǯam eʹtǩǩõõzzid komissaarân ǩiõttʼtõõlât Njeäʹllem-Keväjääuʹr da Njauddâm vuuʹdi õhttsaž saaʹmi siidsåbbrest, koʹst tuʹmmjet õõut komissaar eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse. “Såbbar ij vueiʹt riâššâd čoʹrstemvueʹjjest. Raukkâp eʹtǩǩõõzzid nuõrttsaaʹmin da komissaarân eʹtǩǩuum oummid kååččat såbbra kuullâmnalla”, särnn saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla liâ veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla liâ čõnnsaʹttem jiâ-ka eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõllʼjooukid. Komissio nõõmtummšest põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij aiccâd da arvvtõõllâd historiallaš da annʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mäʹhtt vuäitčes õõuʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõsk di säʹmmlai kõõskâst.

Eʹtǩǩõõzzid Sääʹmtegga raaukât 17.5.2020 mõõneeʹst juʹn-a pååʹšt mieʹldd Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 AANAR leʹbe neʹttpooʹštin info(at)samediggi.fi. Eʹtǩǩuum oummui miâsttmõš tuõjju âlgg ainsmâʹtted ouddǩiõʹtte tõnnalla, što eʹtǩǩuum ooumaž teâudd lomaakk.

Eʹtǩǩõõzzid Saaʹmi siidsåbbra raaukât 17.5.2020 mõõneeʹst juʹn-a pååʹšt mieʹldd Saaʹmi siidsååbbar, Sevettijärventie 9080, 99930 ČEʹVETJÄUʹRR leʹbe neʹttpooʹštin kolttien.kylakokous(at)saamisiidsaabbar.fi. Eʹtǩǩuum oummui miâsttmõš tuõjju âlgg ainsmâʹtted ouddǩiõʹtte tõnnalla, što eʹtǩǩuum ooumaž teâudd lomaakk.

 

Lââʹssteâđ

Sääʹmteʹǧǧ
Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, +358 40 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saaʹmi siidsååbbar
Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff, +358 50 396 1297, veikko.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi

Snimldõk: Anja Vest

Sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõs älgg – Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt ooccâd škooultõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩesäiggsaž tuõiv sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõõzzâst šâdd mââimõsân tuõttân, ko Sääʹm škooultemkõõskõs alttad tuʹlǩǩeemškooultõõzz čâhčča õõutveäkka Diakonia-ämmatõllškooulin da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin. Haʹŋǩǩõõzz teäggtet Euroopp sosiaalteäggõõǥǥ väärain da haʹŋǩǩõõzz lie teäggteʹmen še säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin Aanar, Uccjokk da Jeänõk di Sääʹmteʹǧǧ.

Haʹŋǩǩõõzzâst čõõđtet määŋghääʹmmškooultõssân 25 mättceäkkaz veiddsõs sääʹmǩiõli tulkkškooultõsobbvuõđ lookkâmeeʹjj 2020–2021. Škooultõs lij jurddum jeäʹrben vuuʹdest juʹn tuåimmi sääʹmǩiõli tuulkid, leâša tõt ââʹnat še jeeʹres mõõn-ne nuuʹbb tääʹzz škooultõõzz spraavâm oummid, koin lij riʹjttjeei njäälmlaž da ǩeerjlaž ǩiõllsilttõs lääʹddǩiõlâst da mõõn-ne kooum sääʹmǩiõlâst.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio

Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt sääʹmǩiõllsaid ooʒʒõõttâd škooultõʹsse, ko sääʹmǩiõli tuulki tarbb lij jõnn. Sääʹmteʹǧǧ vieʹǩǩat veʹrǧǧniiʹǩǩid kaunnâd tuulkid, leâša teâtt, što vueʹǩǩ tuulki vuäǯǯamvuõđ peäʹlest lij väʹǯǯel, ko tuulk jie leäkku jiânnai. Tuulk tuâjj suäpp puârast sääʹm jieʹllemnälla, ko tuâjj lij suåvtemnalla äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji lââʹssen še mättʼtõõttjid leʹbe põõrǥâsniiʹǩǩid, peäggat jiõčč-i tulkkân kuuʹǩǩ ääiʹjben tuåimmâm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

– Tuulk tuâj leʹjje samai šiõǥǥ lââʹsstuâj mättʼtõõttmõõžž paʹldde, seämmanalla tõt lij šiõǥǥ nääʹll vuäǯǯad lââʹsstiânnsid jeeʹres tuâjai lââʹssen, håʹt mâka ǩiõtt-tuâjai tuejjeeʹjid leʹbe jåårǥlõʹttjid. Tuulk tuâjj lij miõlǩiddsaž, kaiʹbbjeei da taʹrjjad še vueiʹttemvuõđ seuʹrrjed da mättjed määŋgi aaʹšši pirr lââʹzz. Tuulk tuâjast leäm piâssâm maatkčed, kaaunõõttâd jiânnai jeeʹres oummivuiʹm da veeideed silttummuž jeeʹres õhttsažkååʹdd suõʹrjin.

Sääʹmteʹǧǧ taarbaš tuulkid såbbrid, seämmanalla mâʹte kååʹdd da jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ. Looǥǥ lââʹzz tulkkškooultõõzz da tõn siiskõõzz pirr Sääʹm škooultemkõõskõõzz seeidain.

 

Ooccâmäiʹǧǧ škooultõʹsse lij 3.4.2020 räjja.

Ooccâmlomaakk käunnʼje tääiʹben.

 

Lââʹsteâđ haʹŋǩǩõõzz da škooultõʹsse ooʒʒõõttmõõžž pirr käunnʼje SOGSAKK neʹttseeidain da

Iiris Mäenpää, SOGSAKK, iiris.maenpaa@sogsakk.fi, 040 487 6887

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, SOGSAKK, tiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi, 040 378 0304

leʹbe

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 839 3124 / 040 707 5626

Teâđ koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle:

Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđ:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen, 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.

 

Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt:

Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., 1.4. ja 8.4. čiâss 10.00–10.45

Aanrõšǩiõll   3. – 6 klassniiʹǩǩid nelljdpeeiʹvi 26.3., 2.4. ja 9.4. čiâss 10.00–10.45

Tâʹvvsääʹmǩiõll 0 – 2 klassniiʹǩǩid piâtnci 27.3., 3.4. da vuõssaarǥ 6.4. čiâss 14.00–14.45

 

Vuässõõttâmvuäʹppõõzz käunnʼje täʹst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd õuddǩiõʹtte.

Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

www.saamenetaopetus.com

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnmest

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid.

Neäʹttel-loopp ääiʹj määŋg media lie õlmstâttam ođđsid Lääʹddjânnam siiskâž maatkčummuž da Lappi-vuuʹdest luämai âânnmõõžž pirr, håʹt-i Lääʹddjânnam halltõs lij ouddam vuäppõõzzid vieʹltted sosiaalʼlaž kontaaktid da ǩeâlddam pâʹjjel 10 oummu õõlmâs noorõõttmõõžžid.

– Leäm seuʹrrjam vueʹjj sami huõl ââʹnškuäʹđeeʹl. Ååʹn leʹčči juõʹǩǩkast äiʹǧǧ väʹldded vueʹjj tuõđlânji da jääʹǩǩted uvddum vuäppõõzzid. Mij jeäʹp haaʹled piijjâd riskkjooukid vaar vuâlla, jeäʹrben sääʹmvuäʹmmoummu lie joukk, koon meeʹst feʹrttai suõjjeed, teäʹddad Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd Lääʹddjânnam siiskâž liikkummuž rääʹjtem leʹčči pueʹrmõs nääʹll suõjjeed sääʹm-meer da jeäʹrben riskkjooukid, mâʹte sääʹmvuäʹmmoummid, njuämmam vuâstta da tõn staanâm diõtt, što håidd riʹjttai pukid. Sääʹmǩiõl siltteei tiõrvâsvuõtthuõl tuâjjla lie juʹn tän vueʹjjest occanj da jeäʹrben ǩirrsallaš hååid õhttvuõđâst da kriisvuõʹjjin jiijjâsǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij jõnn miârktõs.

Sääʹmvuäʹmmoummin miârkteei vueʹss jäälast säʹmmlai dommvuuʹdest. – Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što son tuejjeʹči taarbšum tuåimid, što tuuʹššes maatkčem Lääʹddjânnmest puuđči, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem õõlǥči lââʹzzted

Sääʹmteʹǧǧ mušttʼtat jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid, mâʹte THL da riikksuåvtõõzz kanslia, sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem vääžnaivuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem lââʹzztummuž da pueʹrummuž sääʹm ǩiõll-lääʹjj vuâđald da õõlmâs staanvuõđ diõtt. Teâttjueʹǩǩmest âlgg še väʹldded lokku sääʹmǩiõllsai taarbid âsttjemvuõttõõlǥtõõzzi peäʹlest, ouddmiârkkân tõn, što määŋg sääʹmǩiõllsa jie silttâd lookkâd jiijjâs jieʹnnǩiõl.

– Tõn, što teâđ mottje ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj, ij vueiʹt ââʹnned mäinnan, što õõlmâs vuäppõõzzid jie jåårǥlââʹtt sääʹmǩiõlid. Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩmest âlgg ouddned še plaan meâldlânji da vuäppõõzzid peeiʹvteeʹl, vuäʹppast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio. – Ååʹn jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe še ââʹnned huõl jeäʹrben tõʹst, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje da ooumaž šâdd fiʹttjum sääʹmǩiõʹlle, håʹt jieʹttkõõskõʹsse leʹbe tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse sååiteen, jõs son kädd koronanjuämmam.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 010 839 3101 / 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar da vaalpââʹj ääʹveempoodd mââʹjee

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj 2020-2023 ääʹveempoodd mââʹjee koronavirusvueʹjj diõtt nuʹtt, što tõi ääiʹjpoodd tuʹmmje mâʹŋŋlest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes pâʹsslašttâm-mannu 19. peeiʹv Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka (COVID-19) da tuʹmmji tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmtegga vuâđđeet čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoouk, kååʹtt oudd taarb mieʹldd tiuddeei leʹbe jeeʹres vuäppõõzzid vuâkka. Saaǥǥjååʹđteei jååʹđat vaalmâšvuõttjoouk da tõn ouʹddepuʹhttjen lij vaaldâšmjååʹđteei. Vaalmâšvuõttjoouk jeeʹres vuäzzla lie I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei di lääʹǩǩpiisar. – Leäʹp aivv ođđ vueʹjj ooudâst da lij vääžnai, što pâʹsttep staanâd Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđtuåimid tän muttum vueʹjjest še, linnjad saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddreâuggamnääʹll lij meäʹrteʹmes ääiʹj ougglõstuâjj, jie-ǥa veʹrǧǧmaaʹtǩin jååʹđ čoʹrstemvueʹjj ääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ riâššâm seminaarid, šõddmõõžžid da noorõõttmõõžžid jårrââʹstet vueʹssmannu loopp räjja da såbbrid vuässõõđât ougglõsõhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ teâđat vueʹjj da tõn muttsi pirr aktiivlânji tuâjjlažkådda.

– Juõʹǩǩkaž meeʹst vuäitt jiijjâs tuåimmʼmõõžžines vaaikted tõõzz, mäʹhtt riskkjoouk pâʹstte suõjjõõttâd njuämmʼmest. Lij vääžnai jääʹǩǩted vuäppõõzzid da vieʹltted âʹlddkontaaktid. Ååʹn feʹrttai juurdčed puk sääʹmõõutstõõzz, jeäʹrben ääkkaid da ääjjaid, mij tääʹrǩmõs aunnsateʹmes kulttuurääʹrb kuõʹddjid, juätkk I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Koronaviruuzz njaammʼmest lie leämmaž veiddsõs vaaiktõõzz maaiʹlmveiddsânji da halltõõzzâst saǥstõõlim vueʹjj vaaiktõõzzin jeäʹrben sääʹmõõutstõʹsse. Sääʹmteʹǧǧ pârgg jiijjâs vueʹzzeld oouʹdeed teâđ vuäǯǯam sääʹmǩiõʹlle, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij mõõnnâm čõõđ Lääʹddjânnam halltõõzz 16.3.2020 uʹvddem linnjʼjõõzzid da ouddam pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmʼmõõžž kuõskki vuäppõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs seuʹrrai vueʹjj da noorââtt taarb mieʹldd tuʹmmjed juâtkktuåimin.

Ääiʹjpoddsa teâđ Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž pirr koronavirusvuâkka

 

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi
Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi