Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. Haʹŋǩǩõs tuärjjad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi tuåimmapiijjmõõžž biodiversiteʹttsuåppmõõžž beäʹlnn da lââzzad ânnʼjõžteâđ sääʹmkulttuur da sääʹmjieʹllemvuõʹjji vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Haʹŋǩǩõõzz puʹhttem teâđaid vueiʹtet ââʹnned äuʹǩǩen ooudeʹmmen sääʹmjieʹllemvuõʹjjid kuõskki lääʹjjšeâttmõõžž da vaaldâšm.

Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst kaartʼte kõõččmõšpõʹmmjin äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯum tiânnsid, tõid õnnum ääiʹj, jieʹllemvuõʹjji miârktõõzzid vaʹstteeʹjid di pueʹttiääiʹj vueiʹnlmid. Vaʹsttõõzzi analysâʹsttmest kõskkneš säʹmmlai dommvuuʹd puåđõõzzi taʹrǩstõõllmõʹšše.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõõddi raportt, koozz lie norrum haʹŋǩǩõõzz ouddnummuš, mõõntõõllmõõžž, aunstõs da puåđõõzz. Puåđõõzzin pueʹđi ouʹdde jm. što äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯu miârkteei tiânnaz tåʹlǩ puäʒʒhåiddmest. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji miârktõs vueʹssen sääʹm jieʹllemnääʹlest da kulttuurâst pueʹđi čiõlggsânji ouʹdde da säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin toʹbdde vääžnai äʹššen pueʹttiääiʹj juuʹrdeeʹl.

Haʹŋǩǩõõzz čõõđteeʹjen da vueʹssteäggteeʹjen tuåimmji Sääʹmteʹǧǧ da tõn väʹlddteäggteei leäi mädd- da meäʹcctäällministeria.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõddâm lopprapoort vuäitt lookkâd tääiʹben.

Lââʹssteâđaid haʹŋǩǩõõzz da rapoort pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi  

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuässõõtti pleässjemjoouk di vuässõõttjid feʹrttai iʹlmmted mââimõssân piâtnâc 7.4. Iʹlmmtõõttmõõžžid väʹlddep vuâsta tåʹlǩ Webropol-neʹttkääzzkõõzz pääiʹǩ. Webropoʹlle peäss tääiǥ.

Ǩiõtt-tuejjǩeâšt tuej âʹlǧǧe leeʹd tooimtum õuʹddel eeʹjjpeeiʹvi

Sääʹmǩiõtt-tuejj ǩiõšttu õlgg ǩiõtt-tuejaid toimmted 13.4. mõõneeʹst sääʹmkultturkõõskõs Sajoʹsse Aanra, leʹbe Hetta škooulkõõskõʹsse. Ǩiõtt-tuejaid Sajoozzâst väldd vuâstta Xia Torikka da Hetta škooulâst Maarit Magga.

Ǩiõtt-tuej mieʹldd âʹlǧǧe leeʹd teâđ ǩiõtt-tuejast di tueʹjjeeʹjest. Di õlgg leeʹd selfie ǩiõtt-tuej tueʹjjeejast õõutâst vaalmâš ǩiõtt-tuejain. Mudoi ǩiõtt-tuejj tueʹjjeemnääʹll iʹllakku meäʹrruum da tõõzz vuäǯǯa vuässõõttâd juõʹǩǩ âkksa päärna di nuõr. Vuäitt vuässõõttâd še joukkan.

Mij tuäivvap pueʹr valmštõõttâm ääiʹj di šiõǥǥ eeʹjjpeeiʹvid tiʹjjid pukid!

Xia Torikka
Puuʹtʼteei
xia.torikka(at)samediggi.fi
0406411533
facebook

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016 kõõskâst. Vaaldšemjååʹđteei ǩieʹssluõvâspoodd sâʹjjsižžen:
4.-8.7.2016 tuåimmai Anni-Helena Ruotsala, teʹl. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725
11.-29.7.2016, vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, teʹl. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40.
1.-8.8.2016, Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101