Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd lij vaalmâš

 

Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd Hitruu lij ååʹn vaalmâš teʹksttǩiiʹrji vueʹzzeʹld. Škoouleeʹjj aalǥâst iʹlmstõõvi sääʹrj mââimõs ǩeʹrjj Hitruu 4 -Sämieennâm.

Mättǩeʹrjjräidd lij jurddum aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse vuâđđmättʼtõsklaassid 3-6. Rääidast lie ääiʹjben iʹlmstõõvvâm vueʹzz  Ááhu kuuvl, Pennuuseibi ja Skipáreh. Ååʹn  õlmstõttum ođđsumõs  ǩeʹrjj lij jurddum vuâđđmättʼtõõzz kuuđadklaasslaid.

Ánná da Saammâl toouhje mättǩeeʹrjest eʹpet tuõđlaž, puäʹres di ođđsab šõddmõõžžin Njeäʹllem peälla vuâđđõõvvi mainnsin. Mainnsi pääiʹǩ mättjet aanarsääʹmǩiõl lââʹssen še aanrõškulttuur. Mainnsi seʹst lie še eeʹjj-jårrõʹsse kuulli tääʹrǩes šõddmõõžž di tuej čõhččǩieʹzzest puõʹtti ǩieʹzz  räjja.

Mättǩiiʹrjid lij ǩeeʹrjtam Teija Linnanmäki da kaartid pirstam Riitta Ahonen. Mâʹŋŋlest ǩeʹrjjrääidast õlmstââʹttet võl harjjtõsǩiiʹrjid da digimateriaalid.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lââssteâđ: koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) noorââtt täʹbbe 19.9.2019 Haaparanta tiuddsåbbra, koʹst SPS saaǥǥjååʹđtummuš serddai Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹddjânnam Sääʹmtegga pueʹtti 16 määnpââjas da Tiina Sanila-Aikiost šâdd SPS saaǥǥjååʹđteei. Seämmast še SPS nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse.

Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjummuž põõššjen, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš di alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuš ÕM seʹst. Sanila-Aikio vuäinn SPS tuâj vääžnai tuâjjan, ko SPS koordinâstt säʹmmlai bieʹllvälddmõõžž õhttsaž kõõččmõõžžin.

SPS kuʹǩes ääiʹj täävtõssân lie leämmaž jm. säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj pueʹrummuš di tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš. Lââʹssen tõt lij leämmaž tääʹrǩes roolâst sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjem koordinâsttmõõžžâst, da tõt ooudad še jeeʹres pâʹjjel raaji tuåimmjeei haʹŋǩǩõõzzi čõõđ viikkmõõžž. SPS vuâllsiʹžžen tuåimmje luʹvddkååʹdd, koi kõskksõmâs tuâjjan lie ääiʹjpoddsaž säʹmmlaid kuõskteei teeʹm.

SPS lij Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, koʹst Ruõššjânnam sääʹmorganisaatio vuässâʹtte še õhttsažtuõjju taʹrǩǩõõllʼjen. SPS tiuddsåbbrest suåvtõõzz eeʹttkõʹstti kolmmân Tâʹvvjânnmest da Ruõššjânnmest noorâʹtte õʹhtte uuʹccmõssân õʹhttešt eeʹjjest. Tuåimmjummšeʹstes SPS pârgg ooudeed Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž õhttsažtuâj jeeʹres Tâʹvvjânnmin da tõt ǩiõttʼtââll aaʹššid, kook kuõskte säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji. Tõt-i eeʹttkâstt Tâʹvvjânnmi vuuʹdest jälsteei säʹmmlaid täujja ouddm. meeraikõskksaž õhttvuõđin.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad kõskkvuõđstes eeʹttkõʹsttjid SPS õõut vaalpââjas vuârstes, da jooʹtti vaalpââʹjest eeʹttkõʹsttjen lie: Tiina Sanila-Aikio, Tuomas Aslak Juuso, Anne Nuorgam, Aslak Holmberg, Pentti Pieski, Heikki Paltto ja Neeta Jääskö.

Saaǥǥjååʹđtem mieʹldd serddai še SPS vaaldšummuž håiddmõš Lääʹddjânnam Sääʹmtegga, da tõʹst vaʹsttad Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹšši piisar.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Vs. Meeraikõskksaž aaʹšši piisar Laura Olsen-Ljetoff, teʹl. 010 839 3155, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

 

 

 

Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda.

Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben: https://beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

www.samediggi.fi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj Silbbseiʹbb rieʹmjj lij iʹlmstõõvvâm.

Silbbseiʹbb rieʹmjj –ǩeʹrjj mušttal kueiʹt rieʹmj naʹzvaanvuõđâst da tõʹst, mäʹhtt tõk vieʹǩǩte kueiʹmeez. Elina Moshnikoff ǩeeʹrjtem ođđ maainâs lij samai oođâs, håʹt tõʹst vuäitt aiccad  õhttvuõđid vuäʹmm mainnsid. Heidi Juliana Gauriloff eunnai pirstõõzzivuiʹm maainâs ǩeäss lookkâd di kuvddled mainnâz eeʹjj, jieʹnn, ääkk leʹbe ääʹjj lookkmen.

Ǩeʹrjj ââʹnat  puârast õuddškooul da vueʹllškooul, nuõrttsääʹmǩiõl lookkji da ǩiõlast persteeʹji  palddlookkmõʹšše.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lââssteâđ: koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

 

Jiõnstemvuäʹpstõs Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Tobdstõõđ tärkka jiõnstemvuäʹpstõʹsse!

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda.

Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben.

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120 | +358 10 839 3138.

 

  • Mieʹrǩǩed leiʹmmjum jiõnstemliʹppe tuu võboršeeʹǩǩ nââmar čiõlggsanji. Jeäʹl tueʹjjed jeeʹres mieʹrǩǩummšid.
  • Piij jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt. Piij tåʹlǩǩ jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz.
  • Vuâllaǩeeʹrjet vuõlttõsǩeeʹrj
  • Piij kattum vaalkonfeârt di vuõlttõsǩeeʹrj maacctemkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt.
  • Viiǥǥ maacctemkonfeârt pååʹšt kääzzkâʹsttempäikka (ij pååʹštčokka) nuʹtt ääiʹjeld, što tõt ǩirggan vaal-luʹvddkååʹdd konttra Aanra vuõssaarǥ 30.9.2019 čiâss 18 mõõneeʹst õuʹddel jiõnnlaʹsǩǩummuž altteem. Pååʹštmähss lij mahssum tuu beäʹlest.
  • Vuäitak še jiõčč tuåimted jiijjad maacctemkonfeârt vaal-luʹvddkååʹdd konttra Aanra Sajoʹsse 16.-27.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen.

 

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

www.samediggi.fi

Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsaž ǩiõllkonfereeʹns programm õlmstõttum da iʹlmmtõõttmõš lij äävuum

Sääʹmteeʹǧǧ õõutveäkka reäʹšše 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest sääʹm ǩiõlivuiʹm tuejjeeʹjid: jåårǥlõʹttjid, tuulkid leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi da Sámi Giellagáldu õhttsažtuâjjan. Seminaar lij Sääʹmtiiʹǧǧi nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹjj.

Seminaarâst piâssâp veiddsanji kuullâd loǥlmid da saǥstõõllmõõžžid jåårǥlõʹttji, tuulki da jeeʹres ǩiõlltuâjjlai suõʹrjin. Seminaarprograamm väʹlddloǥlmõʹsttjen tuåimmai Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl professoor Jussi Ylikoski, kååʹtt loǥlmâstt jeeʹres ǩiõli vaaiktõõzzâst sääʹm ǩiõlid: Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža. Äʹšš lij ääiʹjpoddsaž säʹmmlai ǩiõllõhttsažtuâj, jåårǥlâʹttem- da jeeʹres ǩiõlltuâj beäʹlnn.

Seminaarâst vuäitt še tobdstõõttâd teeknlaž čåuddmõõžžid, kook lie rajjum sääʹm ǩiõli tuärjjan. Trooms universiteeʹtt Giellatekno čuäʹjtââll saakkvuârstes jåårǥlâʹttemtuâjjneävvaid da jeeʹres teeknlaž čåuddmõõžžid hiâlpted ǩiõlivuiʹm tuejjeei oummid. Saakkvuârstes jåårǥlõʹtti Anne-Márjá Guttorm Graven mušttal täi ââʹnnem pirr, son lij âânnam jm. jåårǥlâʹttem-moošt tuâjstes. Seminaarâst kuullâp še ǩiõlltuâjjlai aarǥ pirr: nuõrttsääʹm jåårǥlõʹtti Merja Fofonoff mušttal, muʹvddem lij tuejjeed čuuʹt vaarvuâlaž nuõrttsääʹm ǩiõlin ”ko sääʹn jie riʹjtte”, ko eʹpet räp-artistt Ailu Valle äävad mäʹhtt šâʹdde sääʹmǩiõllsa räp-lyriikk. Aanarsääʹm ǩiõl piʹrǧǧummšest ǩiõlljeälltemtuâjast mušttal tuåimteei-čuäʹjtõõlli Heli Huovinen.  Jos miõllâd ǩeäss beäʹlstad jeänab ǩiõlhuõl kõõččmõõžži beälla, puäʹđ teʹl kulddled Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl uʹčteeʹl Kaarina Vuolab-Lohi looǥǥâlm sääʹmǩiõli sââʹjjååʹblǩi âânnmõõžž pirr.

Täk lie tåʹlǩ vueʹssen veiddsõs prograammâst mâid Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ lie haaʹlääm taʹrjjeed da nuʹtt-ba kåččap räämmain pukid ǩeäi miõl sääʹm ǩiõl ǩeäʹsse ǩiõllseminaaʹre 9.-10.2019 Aanra.

Seminaar programm käunnai tääiʹben.

Seminaarâst lij tuʹlǩǩummuš tâʹvv-, aanar-, nuõrtt-, saujj- da juuʹlevsääʹm ǩiõlid.

Jos leäk vuässõõttmen Ruõccjânnam beäʹlnn, vääʹld õhttvuõđ miliana.baer(at)sametinget.se. Ruõccjânnam sääʹmteʹǧǧ lij jäʹrjstõõllmen õhttsaž säätt.

Seminaaʹre iʹlmmtõõttmõš tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi,. +358 40 7075626

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, +46 70-367 46 82

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, +47 412 65 375

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj GEA-mättǩeʹrjjraiddu lij iʹlmstõõvvâm. Gea-räidd raajât vueʹllškooul veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse.

GEA 3 bargogirji čakčii lij smiõttum ââʹnned vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass GEA 3 lookkâmǩeeʹrj paaldâst. Ǩeeʹrj teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da tõʹst lie määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. Ǩeeʹrj koovid lij pirstam da layout raajjam Nora Bäck.

Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lââss teâđ: škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje kålggmannust

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 tuåimmplaan mieʹldd halltõõzz såbbri õhttvuõđâst riâššât saǥstõõllâmpooddid vueiʹttemvuõđi mieʹldd jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin. Saǥstõõllâmpooddin halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ tuåimin da oudd veerǥlaž saǥstõõllâm åålǥbeäʹlnn vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Saǥstõõllâmpooddi pirr teâđtet jäänab ââʹldben.

”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ da jeärben halltõõzz tuâjast jeeʹres vuuʹdi säʹmmlaivuiʹm. Saǥstõõllâmpooddin lij še šiõǥǥ päiʹǩǩ uʹvdded jeävvsid pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ norrõʹsse”, särnn saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio da tuäivat pukid tiõrvpueʹttjen saǥstõõllâmpooddid.

Halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ kõõskõõzz tuâjjpaaiʹǩid põõššjen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuõđi, što päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzzi tuâjai håiddmõʹšše mieʹrräiggsen ij leäkku lääǥǥlaž vuâđđ da tuʹmmii eʹtǩǩeed Sääʹmteeʹǧǧ såbbra viiʹrji aalǥtummuž kõõččmõõžžâst åårrai tuâjai håiddam vääras. Tän poodd Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst lie meäʹrtõllum päärnaikulttuur-, musikk- da jieʹllikarttkõõskõõzz tuâj da kääzzkâʹsttemkõõsk hääʹm. Kõõččmõõžžâst åårrai tuâjjpääiʹǩ lie tän räjja leämmaž tiuddum mieʹrräiggsaž veʹrǧǧen snäätnteʹmes teäggtõõzz diõtt.

”Kõõskõõzzi plaaneeʹji tuâjj lij juätkkjam kuuʹǩǩmõssân tän räjja juʹn nuʹtt vitmlo eeʹǩǩed, nuʹtt-ba lij seʹlvv, što kõõskõõzzi tuåimmjummšest lij šõddâm nâânas vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, ij-ka mieʹrräiggsažvuõʹtte leäkku vuâđđ”, čiõlggad saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vueʹjj pirr.

Vââjjsaakk vaaikat neeuʹreld

Vââjjsaaǥǥ säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâstta lie lâssnam aainâs sosiaalʼlaž mediast, leša jeeʹresåʹrnn še mediast da õhttsažkååʹddest. Juätkkjeei da lâssneei vââjjsaaǥǥ vaaikte neeuʹreld jeäʹrben Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd da sij piârrji pueʹrrvââjjma da tiõrvâsvuõʹtte sij jooudeeʹn še privatt jieʹllmest õinn da õinn lâssneei čårstem da heâmmeem vuâlla. Vââjjsaaǥǥ vaaikte še veiddsubun õhttsažkååʹdd tuʹmmstõktuõjju jm uuʹcceeʹl haaʹlummuž vuässõõttâd õõlmâs saǥstõõllma di hueʹneeʹl åskkmõõžž instituutioid.

Halltõs saǥstõõli säʹmmlai da Sääʹmteeʹǧǧ vuâsttsaž vââjjsaaǥǥi pirr ja tuʹmmii uʹvdded vaaldâšmjååʹđteeja vääʹld haʹŋǩǩeed lääʹǩǩäʹšštobddâmvieʹǩǩ ääʹšš juätkkvalmštõõllâm vääras.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 14/2019 påʹrddǩeʹrjj

Sääʹmteeʹǧǧ dokumeent

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2.9.-30.9.2019 jiõnstummuš

Vaaläʹššǩeeʹrj lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd rekisterõsttum ǩeʹrjjen juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka vuõssaarǥ 2.9.2019. Rekisterõsttum ǩeʹrjj lij ärvvpååʹšt da tõn määiʹnest jiõnsteei âlgg viǯǯâd tõn jiijjâs pååʹšt-tuåimmpääiʹǩest mâŋŋa ko lij vuäǯǯam iʹlmmtõõzz pååʹštest. 

Vaalin jiõnstummuš tuåimmai nuʹtt, što jiõnsteei maaccat valmmša mahssum da tiuddum sättkonfeârtast rekisterõsttum ǩeʹrjjen pååʹšt mieʹldd suu vuâllaǩeeʹrjtem sättǩeeʹrj da vaalkonfiõrttu tõppum vaal-liipp.

Vaaläʹššǩiiʹrjid âlgg piijjâd pååšta nuʹtt ääiʹjeld, što tõk ǩiõrggne mieʹrrpäikka mââimõõzzâst 30.9.2019 ouddâl ko jiõnilaʹsǩǩummuš lij alttuum. Tän mieʹrrääiʹj; 30.9.2019 čiâss 18.00 mââibeäʹlnn puättamvaaläʹššǩiiʹrjid vaal-luʹvddkåʹdd ij vueiʹt väʹldded lokku jiõni- laʹsǩǩummšest.

Jiõnsteei vuäitt maaccted še jiõčč jiijjâs vaaläʹššǩiiʹrjid veʹrǧǧäiʹǧǧen äiʹǧǧkõõskâst 16.9. – 27.9.2019 vaal-luʹvddkååʹdd konttra: Sääʹmteʹǧǧ, Vaal-luʹvddkååʹdd koontâr, addrõs: Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanar.

Säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai stroiʹttlin hoiddum oummu, di tõk dååma hoiddum oummu, kook jie muđoi vuäitče jiõnsted, vuäǯǯa taarb mieʹldd vieʹǩǩteei håiddpääiʹǩest jiõnstem vääras. Ääʹšš pirr âlgg väʹldded õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra juʹn-a teʹlfoonin leʹbe neʹttpooʹštin.

Vaalpeeiʹv jiõnstummuž jie riâžž eeʹjj 2019.

Ǩiõčč võboršeǩloǥstõõǥǥ täʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet 2.9. – 30.9.2019. Vaalin vaʹlljeet 21 vuäzzla da nellj vääʹrrneeʹǩǩ sääʹmtegga tuåimmpâjja 2020 – 2023. Jiõnsteei vuäǯǯ vaaläʹššǩiiʹrjid rekisterõsttum vuõlttõssân narodteâđaid 31.12.2018 iʹlmmtum pååʹštaddrõʹsse.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Aanar

+358 10 839 3120, +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

Vuõiggâdvuõttminister Henriksson da Sääʹmteʹǧǧ kaaunõʹtte

Vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson kaaunõõđi täʹbbe Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji da jeeʹres eeʹttkõʹsttji vuiʹm Heʹlssnest. Kaaunõõttmõʹšše vuässõõđi vuõiggâdvuõttministeeʹr lââʹssen riikkpiisar Raimo Luoma riikksuåvtõõzz konttrest. Kaaunõõttmõš šõõddi Sääʹmteeʹǧǧ alttõõzzâst.

Kaaunõõttmõõžžâst tuejjee ǩičldõõǥǥ pueʹttmen åårrai säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki haʹŋǩǩõõzzid da kuʹlleš Sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnlmid täi haʹŋǩǩõõzzi jåttʼtummšest. Saǥstõʹlleš jm. sääʹmteʹǧǧlääʹjj valmštõõllmõõžž juäʹtǩǩem pirr äuʹǩǩeeʹl tän räjja tuejjuum valmštõõllâmaunstõõzz di sääʹm ǩiõl, kulttuur da äʹrbbvuâlaž jieʹllemvueʹjji ooudeem pirr. Vueʹssbeäʹl sueʹppe, što šiõǥǥ saǥstõõllâmõhttvuõđ da dialoog tuõʹllʼjet še juätkast.

Lââʹssteâđ:

Riikkpiisar Malin Brännkärr, teʹl. 040 534 7727, etunimi.sukunimi@om.fi

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 010 839 3192, etunimi.sukunimi@samediggi.fi