Dihtosis-tuåimmjummuš veiddan vueʹllškooulid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akademia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tuåimmjemnallšem tuâjjpaaʹjid pââiškooulid di nuuʹbb tääʹss mättjemstroiʹttlid juʹn kueiʹt eeʹjj ääiʹj. Ååʹn haʹŋǩǩõs veiddan še vueʹllškooulid!

Tuâjjpääʹj  

Čõõuč äiʹǧǧen Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst lie kârvvam vueʹllškooulin, teʹsttääm jeeʹres harjjtõõzzid da raajjâm tuâjjpaaʹjid nåkkmen, što tõk sueʹppe nuʹtt vueʹllškooul uuʹccab päärnaid ǥu še puärrsab mättʼtõõttjid. Tuâjjpââʹjin päärna ouddmiârkkân tuʹtǩǩee saaʹnid da snimldõõǥǥid, seäʹrre teâttǩeâšttõõttmõõžž leʹbe tobdstâʹtte videoin sääʹmpihttsid. Vueʹllškoouli uuʹccmõõzz vuäiʹtte tobdstõõttâd temma še euʹnneemkaarti, äʹrbbvuõđlaž mainnsi da laaul di siõri mieʹldd.  

Vueʹllškooulid tuâjjpääʹj vuäitt tiʹllʼjed 45 minuutt kooskžen, leâša tõn vuäitt nuʹtt haaʹleeʹl väʹldded še kuuʹǩǩab tobllčiâssân da väʹldded čiâsskõõut tõn kõõskâst. Dihtosis -tuâjjpääʹj lie tiʹllʼjemnalla kuhttu ougglõs- di âʹlddkueʹssreeisain. Ougglõskueʹssreeisaid čõõđtet obb jânnmest; âʹlddkueʹssreeis vuäitt tiʹllʼjed vueiʹvvgååradvoudda, Turku-gåårda, Jyväskylä-gåårda, Oulu-gåårda da Ruäʹvnjaʹrǧǧe di täi âʹlddvuuʹdid.  

Uʹcc speâll säʹmmlain 

Tuâjjpaaʹji lââʹssen haʹŋǩǩõõzzâst lij čâhčča rajjum ođđ speâll 4-6 -klassniiʹǩǩid. Uʹcc speâll säʹmmlain taʹrjjad vuâđđteâđ tõʹst, ǩeäk säʹmmla lie da mäʹhtt sij kulttuur lij jiiʹjjesnallšem da oʹdinaknallšem. Speâlltuâi ǩiõttʼtâʹlle jeärbi mieʹldd historia, sääʹmvuuʹd, ǩiõlid, sääʹmǩiõllsaž päärnai prograammid, sääʹmpihttâz da sääʹm-musiikk.   

Lââʹssen Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz materiaalvaalljstõõǥǥâst käunnai Čaaŋŋlummuš sääʹmkulttuuʹre -speâll, koʹst mõõnât siõmmna ooʹle čiŋŋlõʹbbe. Pââiškooulid da nuuʹbb tässa rajjum speâlast ǩiõttʼtõõlât vuâđđteâđ lââʹssen jeäʹrbi mieʹldd alggmeeraid, kulttuurlaž appropriaatio di säʹmmlaid tillʼlõvvum čårstummuž.  Speâll õlmstââʹttet še tâʹvvsääʹmǩiõʹlle eeʹjj aalǥâst.  

Kuhttu mobiilspeâll tuåimma Seppo-vuâlžest. Tõk lie mättjemstroiʹttlid da jeeʹres nuõri jooukid aaibâs määusteʹmes, ij-ǥa tiʹllʼjeei taarbâž Seppo-liseens ni vooʹps. Speâl speâllmõš peštt čiâss veeʹrd. 

Sääʹmteâđ taarbšet 

Vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemplaan vuâđ vuâđđa ärvvmailmma, koon kuõʹddi viõǥǥin peäggtet jeäʹrbi mieʹldd õõutverddsažvuõtt, ooumažvuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuš da kulttuurlaž määŋgnallšemvuõđ reeʹǧǧesvuõtt. Nuʹtt-ba še määŋgpeällsaž sääʹmteâtt da tõn liŋkkummuš Lääʹddjânnam historiaaʹje da ânnʼjõžpeivva lij mättʼtõõzzâst vääžnai. 

Sääʹmpäärna da -nuõr vuäǯǯa vuâđđškooulâst tuõđi occanj teâđ jiiʹjjes kulttuurâst. Võõrâs Mättʼtõs- da kulttuurministeria tiʹllʼjam čiõʹlǧǧõõzz  mieʹldd sääʹmteâđ ij eiʹddvaa ni kaunnu mättjemǩiiʹrjin, da måtmešt teâtt lij puästtad. Mättjemǩeeʹrj vuäiʹtte jeäʹrbi mieʹldd ââʹnned seʹst snimldõõǥǥid “sääʹmpihttsin”, kook jeäʹla grååtnai. 

Sääʹmteeʹǧǧ da Nuõri Akademia Dihtosis-haʹŋǩǩõs tuuŋŋast tän reäiʹj. Haʹŋǩǩõõzz tueʹjjeet õõutsââʹjest Sääʹmteeʹǧǧ Nuõrisuåvtõõzzin. Sääʹmnuõrin lij miârkteei rool nuʹtt haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, ooudâsviikkmõõžžâst, ǥu še tõn čõõđtummšest. Puk teâtt, snimldõõǥǥ da video, kook lie mieʹldd Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz materiaalin lie sääʹmnuõri vaʹlljuum leʹbe priimmâm. 

Mäʹhtt juuhlʼjed meersažpeeiʹv? 

Äʹjšmâʹttep puk mättjemstroiʹttlid juuhlʼjed säʹmmlai meersažpeeiʹv 6.2.! Jõs tiʹllʼjak ääiʹjbeäʹlnn, õõstak võl vuäǯǯad tuâjjpääʹjj klaassad juuʹhlpeeiʹv luzz. Še speâll lij älšmõʹtti nääʹll mättjed oođâs. Speâlai määŋgpeällsaž tuâi kaggâʹtte saǥstõõllmõõžž võl čiâss mâŋŋa. Meersažpeeiʹv vääras lij še taʹrjjeemnalla sääʹmkulttuur ǩiõttʼtõõlli teâttǩeâštt -tueʹlesäävummuž.   

Tääiʹben vuäitak tiʹllʼjed speâlaid da škooulkueʹssreeisaid

Tääiʹben vuäitak laaddâd tueʹlesäävummuž meersažpeeiʹv vääras

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ: 1.9.2020-30.6.2021 

Lââʹssteâđ: 

Sääʹmteʹǧǧ  

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
Anni-Sofia Niittyvuopio,
teʹl. 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Nuõripiisar
Elli-Marja Hetta
teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Nuõri Akademia 

Projeʹkttšuurmõs, Ulla Saalasti
teʹl. 040 567 4203 
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi 

Maria Aikio
Projeʹkttkoordinaattor
teʹl. +358 40 8470 862
maria.aikio[at]nuortenakatemia.fi

Toiʹmmjemeeʹjjest 2021 tuâjjan lie mäŋgg sääʹmõhttsažkååʹdd da säʹmmlai vuõiggâdvuõđid miârkteei haʹŋǩǩõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2021 väʹlddtäävtõõzz lie sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž õõudummuš, säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi õõudummuš, tooiʹmi õõudummuš ääimasmuttâz rajjtem diõtt säʹmmlai vuõiggâdvuõđ lokku vääʹldeeʹl, Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjem õõudummuš di sääʹm identiteeʹtt, ǩiõl da kulttuur tuärjjummuš.

– Eeʹǩǩ 2021 lij Sääʹmteeʹǧǧ 25. toiʹmmjemeeʹǩǩ. Eeʹjj äiʹǧǧen määŋg sääʹmõhttsažkååʹdd da säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjem beäʹlnn miârkteei haʹŋǩǩõõzzid puäʹđet toiʹmmplaan meâldlânji õõuʹdeed, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso toiʹmmplaan sättsaaʹnin.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli toiʹmmkååʹdd toiʹmmpââʹjj aaʹlji 1.12.2020 da tõn tuâj lij mieʹrr ǩiõrǥted 15.5.2021. Tuâj tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž õõuʹdummša jueʹtǩet da suåppmõšteeʹkst põõrǥât ǩiõrǥted puõʹtti eeʹjj äiʹǧǧen.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzzâst da tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž kuõskki saǥstõõllmõõžžin kõskksumus  vueʹlǧǧemsââʹjjen lij säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjem ainsmâttmõš alggmeeran nuʹtt meersaž lääʹjjšiõttummuž ko meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ õhttvuõđâst, ceälkk Juuso.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj õõuʹdeem da soti-oođõõzz õõl põõrǥât ǩiõrǥted säʹmmlai ǩiõččâmkuuʹlmest jeeʹres še miârkteei lääʹǩǩoođõõzzid eeʹjj 2021 äiʹǧǧen.

– Ouddmiârkkân kuåivâslääʹjj, mäddââʹnnem- da raajâlmlääʹjj da luâttsuõjjlemlääʹjj oođeemhaʹŋǩǩõõzz lie nânnsen čõnnsest säʹmmlai mäddââʹnnem- da jieʹllemvueʹǩǩvuõiggâdvuõđi teâuddjummša da Sääʹmteʹǧǧ šâdd tuejjeed tõn õuʹdde, što säʹmmlai jiõnn šâdd kullum täi še proseeʹssi õhttvuõđâst da kuâsttai tuâj lopp-puʹhttmest, juätkk Juuso toiʹmmjemeeʹjj täävtõõzzi pirr.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joukk ǩiõrǥat tuâjas toiʹmmjemeeʹjj aalǥâst.  

– Sääʹmteʹǧǧ  äigg jiijjâs beäʹlest õõuʹdeed õõuʹdeemtuâjj-joouk raajjâm eʹtǩǩõõzzi tåimmapiijjmõõžž. Sääʹm ǩiõllkaʹlddi ođđ põõšši vaaldâšm-maall meâldlaž toiʹmmjemõudldõõzzi ainsmâttmõš lij täʹrǩes äʹšš, što pâʹsttep še pueʹttiääiʹjest ainsmâʹtted sääʹmǩiõli sannõs- da noormtemtuâj juätkkmõõžž, tuʹmmai Juuso.

Halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst eeʹjj 2021 tällõsarvvlõssân vuõiggâdvuõttministeria väʹlddklaassâst momeeʹntest 25.01.50 lij čuäʹjtum sääʹm kulttuurjiõččvaaldâšm tuõʹllʼjummša 3 909 000 euʹrred, koʹst 2 056 000 euʹrred Sääʹmteeʹǧǧ takai toiʹmmjummša. Sääʹmteʹǧǧ priimi toiʹmmplaan-tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2021 18.12.2020 såbbrest.

Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmplaaʹne eeǥǥas 2021

INFO

Säʹmmla lie alggmeer, ǩeäin lij jiijjâs historia, ǩiõll, kulttuur, jieʹllemvueʹjj, jieʹllemnääʹll da identiteʹtt. Lääʹdd vuâđđlääʹǩǩ stään säʹmmlaid dommvuuʹdstes sij ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm tõn mieʹldd, ko laaʹjjin šiõtteet (PL 121.4 §). Säʹmmlai jiõččvaaldâšmlääʹǩǩšiõttummšest šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ kõskksumus tuâjjan lij plaanâd da viikkâd čõõđ säʹmmlai jiõččvaaldâšm.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl.. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ juätkk lääʹǩǩpiisar mieʹrräiggsaž tuâj ooccâmääiʹj 31.1.2021 räjja

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja. Lääʹǩǩpiisar tuâjjan lij jm..

 • valmštõõllâd säʹmmlai vuõiggâdvuõttsâjja, jieʹllemvuõʹjjid, da säʹmmlai dommvuuʹd da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai mäddââʹnnem kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹššid,
 • toiʹmmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da tõʹst valmštõõllâd luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõõllâmnalla åårrai aaʹššid di tåimmapiijjâd tõn tuʹmmstõõǥǥid,
 • seuʹrrjed säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj, jieʹllemvuõʹjjid da säʹmmlai dommvuuʹd mäddââʹnnem kuõskki da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai lääʹǩǩšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzi ouddnummuž,
 • vieʹǩǩted teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuärggses kuulli meersaž da meeraikõskksaž tuâjain
 • tåimmapiijjâd teeʹǧǧ såbbar da halltõõzz tuejjeem toiʹmmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid di vieʹǩǩted teeʹǧǧ jeeʹres tuâjjlažkååʹdd vuõiggâdvuõđlaž kõõččmõõžži valmštõõllmest,
 • håiddad jeeʹres toiʹmmsuärggses kuulli di jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd da vaaldâšmjååʹđteei suʹnne jeäʹrben mieʹrreem toiʹmmsuärggses kuulli tuâjaid.

Tuâjjkoov vueiʹtet tääʹrǩeed mââʹjben taarb mieʹldd. Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2020 äiʹǧǧen.

Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij vuõiǥâstiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõlltäidd. Veeʹrj oʹnstam håiddmõõžž õõudâs vieʹǩǩat veâl  šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc/taarr ǩiõll da eŋgglõsǩiõl täidd. Veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3132,72 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset lõõʹzzid tuâjast haʹrjjnem mieʹldd da sääʹmvuuʹdest tuejjeʹmmen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.1.2021  mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fa24dc71

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 19.1.2021 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm.

 • õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš,
 • taarb mieʹldd håiddad takai konttâr mähssjååttlõõǥǥ da kaaupšemlaasktummuž di jeeʹres   vieʹǩǩteei tällõs- da takaivaaldâšm di jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeeʹrab mieʹrreem tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõǥǥ sääʹmǩiõl njäälmlaž da ǩeerjlaž silttõs di määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain. Lââʹssen še ruõcc- leʹbe taarrǩiõl täidd ooudâsveʹǩǩe tuâj håiddmõõžž. Tuâjj õõlǥat šiõǥǥ ATK-tääidaid, jiõččtuåimlažvuõđ, plaanmeâldlaž tuåimmjemnääʹl, jieʹrǧǧesvuõđ, tääʹrǩesvuõđ, jäʹrjstõõllâmoodd, oodd håiddad määŋgid jeeʹres tuâjaid seämma ääiʹj di õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid. Odd võõneei joukkreâuggmõʹšše da positiivlaž fiʹttjõs lie še tääʹrǩes ääʹšš.

Kõõskõõzz tuâjjan lij õõutsââʹjest Sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõllõhttsažtuâj ravvummuš da ooudâsviikkmõš, sääʹmǩiõl ravvummuš da ooudâsviikkmõš nuʹtt, što taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid vääʹldet lokku jeeʹres ǩiõlljoouki tääʹzzest da sääʹmǩiõl jeälltummuš da staanummuš pueʹttiääiʹjest.

Koontârpiisar lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1938,59 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹddest Sajoozzâst. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.1.2021 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?49223d23fi-FI. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa t. +358 (0)10 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

 

Aanrest 8.1.2021            Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja. Lääʹǩǩpiisar tuâjjan lij jm..

 • valmštõõllâd säʹmmlai vuõiggâdvuõttsâjja, jieʹllemvuõʹjjid, da säʹmmlai dommvuuʹd da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai mäddââʹnnem kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹššid,
 • toiʹmmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da tõʹst valmštõõllâd luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõõllâmnalla åårrai aaʹššid di tåimmapiijjâd tõn tuʹmmstõõǥǥid,
 • seuʹrrjed säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj, jieʹllemvuõʹjjid da säʹmmlai dommvuuʹd mäddââʹnnem kuõskki da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai lääʹǩǩšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzi ouddnummuž,
 • vieʹǩǩted teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuärggses kuulli meersaž da meeraikõskksaž tuâjain
 • tåimmapiijjâd teeʹǧǧ såbbar da halltõõzz tuejjeem toiʹmmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid di vieʹǩǩted teeʹǧǧ jeeʹres tuâjjlažkååʹdd vuõiggâdvuõđlaž kõõččmõõžži valmštõõllmest,
 • håiddad jeeʹres toiʹmmsuärggses kuulli di jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd da vaaldâšmjååʹđteei suʹnne jeäʹrben mieʹrreem toiʹmmsuärggses kuulli tuâjaid.

Tuâjjkoov vueiʹtet tääʹrǩeed mââʹjben taarb mieʹldd. Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2020 äiʹǧǧen.

Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij vuõiǥâstiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõlltäidd. Veeʹrj oʹnstam håiddmõõžž õõudâs vieʹǩǩat veâl  šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc/taarr ǩiõll da eŋgglõsǩiõl täidd. Veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3132,72 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset lõõʹzzid tuâjast haʹrjjnem mieʹldd da sääʹmvuuʹdest tuejjeʹmmen 24 % lââʹzz.  Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.1.2021  mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fa24dc71

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 31.12.2020 Sääʹmteʹǧǧ

Šiõǥǥ rosttvid da leklvaž ođđ eeʹjj 2021

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2021!​

Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2021!​

Šiõǥǥ rosttvid da leklvaž ođđ eeʹjj 2021!​

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!​

Merry Christmas and Happy New Year 2021!

Snimldõk: Erja Wiltse

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 23.12.-31.12.2020

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 23.12.-31.12.2020.

Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studio lie vaʹrrjam sââʹj sääʹm harjjtõõllʼja ǩieʹsspoʹdde 2021. Ooddi ooudâsviikkmõš -harjjtõõllmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹttemvuõđ leeʹd tuâjast Disney ohjjeeʹjin da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Walt Disney Animation Studioi ǩieʹssharjjtõõllʼji programm lij 12 neäʹttel määusteʹmes programm. Tõt lij plaanuum mättʼtõõttjid, kook lie mättʼtõõttmen čeäppõõzz, animaatio, grafiikk da jieʹllikaart. Hoʹhsse, što mij tuâjjlai staanvuõtt da pueʹrrvââjjam lij sami vääžnai miʹjjid. Mij tuʹmmeep pueʹtti mannui ääiʹj halltõõzz siâzztõõzzi vuâđald, jäʹrjstep-a mij tän prograamm pääiʹǩ âʹlnn Burbank, CA studioin avi virtuaalʼlânji.

Looǥǥ lââʹzz harjjtõõllâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:


Story

CG Artist – Character

CG Artist – Environment

Visual Development

Production Management

CG Animation

Ooccâmäiʹǧǧ WDAS harjjtõõllmõʹšše poott 24.01.2021 čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Harjjtõõlli vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmrääʹđđ da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooccjest âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥaž, tiuddeed WDAS harjjtõõllʼji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõõžž, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõõžž addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS harjjtõõlli”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ poott: 24.01.2021, čiâss 11:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Tuomas Aslak Juuso, Åsa Larsson-Blind, Aili Keskitalo ja Per-Olof Nutti. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ

– Mij rämmšep čuuʹt, ko tät oʹdinakai vueiʹttemvuõtt eʹpet ävvan eeʹjj 2021, šââddas tõt juʹn-a digitaalʼlânji leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Walt Disney Animation Studioin, Los Angeles -gåårdest. Teimma leʹjje jiânnai šiõǥǥ oocci Sääʹmest, leâša Covid-19 diõtt harjjtõõllâmprogramm ij šõddâm taʹnni tuõttân. Mij tuäivvap, što sij, kook oʹcce teʹl, åʹcce eʹpet ååʹn. Mij rämmšep, ko mij vueiʹttep leeʹd tuärjjan tuejjeʹmmen tuõttân tän oʹdinakai da äukkas harjjtõõlliprograamm, ceäʹlǩǩe Aili Keskitalo (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Taar peäʹlnn), Tuomas Aslak Juuso (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Lääʹdd peäʹlnn), Per-Olof Nutti (sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Ruõcc peäʹlnn) da Åsa Larsson-Blind (Sääʹmrääʹđ väärrpresideʹntt) õhttsaž ciâlkmest.

Õhttvuõtt-teâđ:

Tuomas Aslak Juuso
teʹl: +358 406873394
neʹttpååʹšt: tuomas.juuso@samediggi.fi

Aili Keskitalo,
teʹl: +47 97129305
neʹttpååʹšt: aili.keskitalo@samediggi.no

Per-Olof Nutti
teʹl: +46 703763112
neʹttpååʹšt: Per-Olof.Nutti@sametinget.se

Åsa Larsson-Blind,
teʹl: +46 702543356            
neʹttpååʹšt: asa@saamicouncil.net

Lââʹssteâđ harjjtõõlliprograamm pirr:

Christina Hætta, Sääʹmrääʹđđ
teʹl: +47 48021734
neʹttpååʹšt: kmr@saamicouncil.net

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii 18.12.2020 eʹtǩǩeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Heikki Hyvärinen da Miina Seurujärvi. Saaʹmi siidsååbbar lij tuʹmmääm eʹtǩǩeed komissio vuäzzliʹžžen Irja Jefremooff. Lââʹssen riikksuåvtõõzz eʹtǩǩõõzzâst vaʹlljeet kueʹhtt vuäzzla komissiooʹje.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli ouddâl tuʹmmjemtuâj riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjen vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson da ålggminister Pekka Haavisto, Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, kuullâmpooddi saaǥǥjååʹđteei Niila Rahko di plaaneei Heli Aikio. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst.

Ouddâl komissaari nõõmtummuž Sääʹmteʹǧǧ, Saaʹmi siidsååbbar da riikksuåvtõs tuejjee komissaarvõboršiiʹǩǩi õʹhttesuåvtummuž. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla lie veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla lie čõnnsaʹttem jiâ-ka eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissiost âʹlǧǧe leeʹd vuäzzla, koin lij spesiaalsilttummuš säʹmmlai jeälain, ǩiõlâst da kulttuurâst. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõlljooukid da põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž. Komissio meäʹrat riikksuåvtõs nâânn õhttsažtuâjast sääʹmtiiʹǧǧin da saaʹmi siidsåbbrin da komissiost lij mieʹrren altteed tuâjas eeʹjj 2021 ääiʹj.

Sääʹmteʹǧǧ raauki sääʹmõutstõõzzâst eʹtǩǩõõzzid komissaarân, koid õutstõs ǩeäčč šiõttlviʹžžen tuõjju da koi miâsttmõš tuõjju lij ouddǩiõʹtte ainsmõttum. Eʹtǩǩõõzzid õõlǥi vuâđđtõõllâd. Mieʹrräigga mõõneeʹst komissio vuäzzliʹžžen pueʹtte õhttsiʹžže 16 eʹtǩǩõssâd, 14 Sääʹmtegga da kueʹhtt Saaʹmi siidsåbbra. Eʹtǩǩuum oummu leʹjje õhttsiʹžže 10, koin 9 oummu lie eʹtǩǩuum Sääʹmtegga.

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti kuullâmpooddid eʹtǩǩuum komissaari vaʹlljummšest. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ougglõsõhttvuõđin koronavueʹjj diõtt. Kuullâmpooddid jäʹrjsteš ǩiõlljoouki mieʹldd tän nalla: koumm tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kuullâmpoodd (Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ vuʹvdd, Aanar vuʹvdd, Vuâčč vuʹvdd da jeeʹres Lääʹddjânnam), õhtt aanarsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd, õhtt nuõrttsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd di õhtt lääʹddǩiõllsaž kuullâmpodd. Nuõrisuåvtõs jäʹrjsti še jiijjâs kuullâmpoodd sääʹmnuõrid.

Ougglõskuullmõõžži lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti vueiʹttemvuõđ õlmmeed vuäinnmõõžžâs komissaarân eʹtǩǩuum oummid kuõskeeʹl še teʹlfoonâst di neʹttpååʹšt da pååʹšt mieʹldd.

Ougglõskuullmõõžži saaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmji psykiaatrlaž puõccihoiʹddjeei Niila Rahko da piisren Sääʹmteeʹǧǧ mieʹrräiggsaž plaaneei Heli Aikio. Kuullmõõžžin lij norrum raportt, koʹst vääʹldet lokku oummi õlmmeem vuäinnmõõžžid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaarin kaiʹbbjum jiõččvuõđin da silttummšest, di eʹtǩǩuum oummid uvddum tuärjjõõzz. Rapoortâst lie valddum lokku puk 17.11.2020 mõõneeʹst puättam beäʹlvälddmõõžž.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Komissio vuäzzliʹžžen Sääʹmtegga eʹtǩǩuum oummu da vuâđđtõõllmõõžž

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto teʹl. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei Laura Olsén-Ljetoff teʹl. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 17.–18.12. såbbrõõžžât ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 4/2020 såbbrõõžžât 17.–18.12.2020 koronavueʹjj diõtt ougglõsõhttvuõđin. Kueiʹtpeivvsaž sååbbar tuʹmmad jm. kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021 di tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020–2023. Vieʹltʼteʹmes määinai diõtt Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž vuäitt vuässõõttâd såbbra še Sajoozzâst. Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid koronavueʹjj diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž muʹttmest mieʹrrääiǥas koronapandemia šõõddtem njuämmamtauddvaar diõtt, kueiʹt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla eʹtǩǩummšest riikksuåvtõʹsse, Sääʹmteeʹǧǧ tåimmplaanâst da täällarvvlõõzzâst ekka 2021, tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž tåimmam- da oouʹdeemprograammin vaalpâjja 2020-2023 da vuäzzla nõõmtummšest Akwé: Kon -tuâjj-jouʹǩǩe kuõskeeʹl säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummuž.

Lââʹssen sååbbar ǩiõttʼtââll säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹssest da âânn vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmteʹǧǧvaali õhttnâʹttemeʹtǩǩõõzz diõtt.

Såbbar 4/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuässâʹtte kueiʹtpeivvsaž såbbra juʹn-a ougglõsõhttvuõđin leʹbe pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi