Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž vieʹǩǩtõõzz ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt. Ååʹn ooccâmvuâllsa veäʹǩǩvuõđ liâ miârktum 1.1.2020 mâŋŋa šõddi lââʹsskuulid.

Ooccâmäiʹǧǧ älgg 20.1.2020 da põõtt 13.2.2020 čiâss 16.15. Veäʹǩǩvuõđ äänat ooccâmlomaakkin, kååʹtt käunnai tääiʹben. Ooccâmlomaʹǩǩe õhtteet lomaakk õhttvuõđâst raukkum mieʹlddõõzz. Oocci tuåimat ooccâmlomaakk mieʹlddõõzzineez vuõiggâdvuõttministeria rekisterâʹsttempäikka (vuõiggâdvuõttministeria@om.fi, leʹbe Vuõiggâdvuõttministeria Ritarikatu 2 B, 00170 Heʹlssen) mieʹrräigga mõõneeʹst. Oocci vaʹsttad ooccmõõžž tuåimmtummšest mieʹrräigga mõõneeʹst. Mieʹrrääiʹj mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jeät vääʹld lokku.

Occmõõžž vuäitt še tooimtedpååʹštaddrõʹsse Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Pâi mieʹrräigga mõõneeʹstpuättam ooccmõõžž vääʹldet lokku.Ooccmõõžžâst âʹlgge seʹlvted tõk takai jeäʹrab lââʹsskuul, kooi käʹttem diõtt veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäǯǯeet.

Lââʹssteâđ vuõiggâdvuõttministeria veäʹǩǩtõõz pirr

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr nuʹtt sääʹmnarooʹde, ko veʹrǧǧniiʹǩǩid neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid.  Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt kolmm määnpââʹj.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ saaǥǥtemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2565,88 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeeʹn 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt neäʹttel ǩiõččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 10.1.2020 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?05c8db1e

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 20.12.2019

Sääʹmteʹǧǧ reäšš škooultõõzz vueʹssen Muumlieʹǩǩ-rääid sääʹm ǩiõli duʹbbjempuuʹtʼtõõzzâst

Yle, Gutsy Animations da Sääʹmteʹǧǧ tuejjee õhttsažtuâj ämmtallaš duʹbbjemkulttuur raajjmõʹšše pukin koolm sääʹmǩiõlin. “Juõʹǩǩ tuåimmjeei pohtt õhttsaž pårdda jiiʹjjes pueʹrmõs silttummšes”, särnn Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio. 

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr da jieʹllikarttkõõskõs Skábma reäʹšše duʹbbjummša kuulli škooultõõzz ođđeeʹjjmannust. Škooultõõzz mieʹrren lij ainsmâʹtted, što pueʹtti ǩiiđâst ääʹljeeʹl Muumid kuulât pukin koolmin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹm ǩiõlin.  

Tuåimmjeei lie suåppâm, što tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Muumlieʹǩǩ-rääid puuʹtʼtem paaldâst puäʹđet vueiʹnned še vuõʹzzi puuʹtʼtempõõʹjid aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Muumlieʹǩǩ-rääid valmštõõvvmõš puki sääʹm ǩiõlivuiʹm oudldâstt duʹbbjeeʹji ooccmõõžž da škooultõõzz aktiivlanji.  Kuõiʹt puuʹtʼtempââʹj obbvuõtt koolm ǩiõʹlle õõlǥât lââʹssteäggtõõzz. Sääʹmteeʹǧǧ čåuddmõš lij duʹbbjeeʹji da läullʼji duʹbbjemškooultõõzz lââʹssen åålǥbeällsaž teäggtõõzz ainsmâttmõš. 

“Meeʹst lie jiânnai čieʹppes da älššas tuejjeei. Ååskam, što kaunnâp pukid ǩiõlid duʹbbjeeʹjid Muumi mailmma”, mušttal Anne Kirste Aikio.  “Nuʹtt-ba jieʹllikarttkõõskõs Skábma kåčč pukid duʹbbjem årra miõl ǩieʹssi oummid ǩiõččlõddâd, måkam tuâjj ämmtallaš duʹbbjummuš sääʹm ǩiõlivuiʹm lij”, auʹǯǯai Aikio. 

Jos miõll ǩeäss škooultõʹsse, vuõlttâd vuäʹnkõs neʹttpååʹšt mieʹldd õhttvuõtt-teâđääd addrõʹsse anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi 8.1.2019 mõõneeʹst. Škooultõõzz tääʹrǩab aaiʹjid iʹlmmtet ođđeeʹjjmannust.  

Gutsy Animations

Lââʹssteâđ: 

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, teʹl 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi 

Tarja Porsanger,jieʹllikarttkõõskõs Skábma, teʹl +358 10 839 3182, tarja.porsanger(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹm ǩiõlltuâjj -PAʹLǨǨUMMUŠ Pasila vuâđđškoouʹle da tõn tâʹvvsääʹm-lääʹdd klaʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllsuåvtõs lij miõttâm sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž Pasila vuâđđškoouʹle da tõn kuõiʹtǩiõllsaž tâʹvvsääʹm-lääʹdd-klaʹsse. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž jueʹjjet viiđad vuâra.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummšin uuʹdet tobdstõõzz sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi da sääʹm ǩiõl sââʹj ooudeem pueʹrren tuejjuum tuâjast Lääʹddjânnmest. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuš lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji) da diplom. Paʹlǩǩummuž jueʹjjet Pasila škooulâst mââibaarǥ 17.12. čiâss 10.00.

– Pasila  škooul tâʹvvsääʹm-lääʹdd klass lij ouddmiârkk tõn kaallšõs tuâjast mâiʹd tuejjeet sääʹm kulttuur da sääʹm ǩiõli seeiltem õuʹdde säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, särnn sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Neeta Jääskö. Sääʹmkulttuur jieʹllem-mäinnan lij sääʹm ǩiõl seillmõš pueʹtti puõlvvõõǥǥid da ǩiõll lij sääʹmkulttuurâst tääʹrǩmõs da kõskksumus vueʹssen, koon serddjummuš gååradpirrõõzzâst vuäitt leeʹd väʹǯǯel. Pasila škooul lij jiiʹjjes positiivlaž ouddmiârkines älšmâttam sääʹm-mättʼtõõzz ooudummša še jeeʹres gåårdin – tän ääʹšš vuäitt lookkâd škooul rehtorr pueʹrren, späʹssbââšš Jääskö.

Paʹlǩǩummuš lij Ilmari Tapiola ǩiõtt-tuâjj– duodji

Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuš lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji), koon valmšteei lij vaʹlljääm Sámi Duodji ry. Paʹlǩǩummuš lij muõrâst rajjum čueʹrvin heärvtum muõrrnäʹpp (tâʹvvsäämas gárri) da tõn valmšteei lij ǩiõtt-tuâjjlaž Ilmari Tapiola, Uccjooǥǥâst.

Sääʹm ǩiõlltuâjjpaʹlǩǩummuš 2019. Valmštam ǩiõtt-tuâjjlaž Ilmari Tapiola.

Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđõõttmõš

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõs vuâđđan tuʹmmstõʹǩǩe lij jm. tõt, što Pasila  vuâđđškooul tuåimmjemnääʹll oudd tuäiv da rääjj vueiʹttemvuõđid, što gåårdest vuäitt ââʹnned sääʹmǩiõl, jieʹlled säʹmmliʹžžen da mättjed kulttuur. Feʹrttai še vuâmmšed, što tät Pasila vuâđđškooul pilotâsttmõš lij älšmâttam še jeeʹres škooulid seʹlvvted vueiʹttemvuõđ altteed kuõiʹtǩiõllsaž klaass leʹbe vuâđđeed nåkam. Ǩiõllsuåvtõõzz mieʹldd Pasila  škooul pueʹrren vueiʹtet lookkâd še tõn, što tõt veekk čõõđ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid veiddsubun, ko lääʹǩǩ õõlǥat.

Pasila škooul lij še kaggâm säʹmmlaid da uʹcc sääʹmklaassâs puki äʹššen škooulâst, škooulâst lij määŋgai jeeʹres naaʹli da šõddmõõžživuiʹm valddum lokku sääʹm kulttuur da sääʹm ǩiõll.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt

Lââʹssteâđ:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. 010 839 3124, anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžžid ǩiõllpieʹsstuåim staanmõʹšše – ij vääʹld ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes 2.-3.12.2019 kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimast rajjum vuõiggâdvuõđlaž čiõlǥtõõzz da kõõččmõõžž ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii såbbreʹstes sääʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäʹniǩ da kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ooudâsviikkâmplaanees pirr.

Sääʹmteʹǧǧ lij vuäǯǯam valmmša čiõlǥtõstuâj, koon pââimõs tuâjjan lij leämmaž čiõlǥted mâi neävvai da määinaivuiʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäitčeš seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ jäʹrjsteʹmen. Tät lij valddum täävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ jooʹtti vaalpââʹj poliittlaž tuåimmprograammin. Nuʹtt še Aanar da Suäʹđjel kååʹdd õõutsââʹjest Anarâškielâ servin lie alttõõzzstes eʹtǩǩääm, što Sääʹmteʹǧǧ väldd kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla.

Tõt ǩeän vaʹstteem vueʹlnn sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimm lij, lij õhttân tuåim šuurmõs vaʹǯǯtõõzzin. Čiõlǥtõõzz mieʹldd vaʹlljeemväärran õõlǥče smiõttâd vaʹǯǯtõõzzi kuʹǩes ääiʹj čåuddmõõžž ǩiõllpieʹsstuåim põõššâm, šlaajj da tuåimmjemnâânasvuõđ staanmõʹšše. Čiõlǥtõõzz puåđõõzzin puätt še õlmmsa, što viõǥǥâst åårrai ouddpeâmmlääʹjj mieʹldd Sääʹmteʹǧǧ ij vueiʹt tuåimmjed ǩiõllpieʹsskääzzkõõzzi jäʹrjsteeʹjen kooʹddi nalla. Ǩiõllpieʹsstuåim puuʹtʼtummuš kooʹddi Sääʹmteeʹǧǧ beäʹlnn oudldeʹče, što Sääʹmteʹǧǧ vuâđđeʹče tõʹst jeeʹrab privattvuõiggâdvuõđlaž tuåimmjeei. Čiõlǥtõõzzâst čuäʹjtum vaʹlljeemväär kaiʹbbje kuuitâǥ tääʹrǩab ärvvtõõllmõõžž da lââʹssresuursid.

Sääʹmteʹǧǧ lij toođvaž ǩiõllpieʹsstuåim šõddma da tõn puåđõõzzid ǩiõlljeälltummšest. Lääʹddjânnam riikk tuärjjõs ǩiõllpieʹsstuåimid lij leämmaž miârkteei da tõt lij vueiʹtlvâsttam šõddmõõžž da fijnn  puåđõõzzid. Ååʹn lij kuuitâǥ tarbb seʹlvvted måkam muttsid ǩiõllpieʹsstuåim põõžžtummuš ooudald lääʹjjšeâttma da tuåimmjemraajõõzzid, što tõn šiõǥǥ puåđõõzzid vuäǯǯat še juätkast staanum.

”Ǩiõllpieʹsstuåimm lij samai tääʹrǩes tuåimm da tuäivam, što ânnʼjõž tuåimmjeei vuäiʹtte juäʹtǩǩed, sa meeʹst lie kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžž. Tuäivam, što taarb mieʹldd kååʹdd vaʹsttee ǩiõllpieʹsstuåim juätkkjummšest”, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad, što vueʹssen mättʼtõs- da kulttuurministeeʹr aalǥtem sääʹm ǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz ooudâsviikkmõõžž raajât sääʹm ouddpeâmm di sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåim čuâǥǥaskaart. Čuâǥǥaskaartast meäʹrtõõlčeš tuåimmjem kuʹǩesäiggsaž täävtõõzzid da tõi oudldem tuåimid. Seämmast Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad  Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2020 tuåimmplaaʹne, što jueʹtǩet čiõlǥtemtuâj tõʹst, vuäitt-a Sääʹmteʹǧǧ tuåimmjed ǩiõllpiesskääzzkõõzzi jäʹrjsteeʹjen.

Esiselvitys, Saamelaiskäräjien mahdollisuudet hallinnoida ja järjestää saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa

Snimmõk: Ville-Riiko Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl.  040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzz plaanni, Piia Nuorgam teʹl.  040 623 3341, piia.nuorgam(at) samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ juäʹtǩǩ ooccâmääiʹj: sääʹmǩiõl koontâr ååcc tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti  sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc

tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti  sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.4. – 30.9.2020.  Sâjjsiʹžžen vaʹlljem tuâjjlast âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid. Jåårǥlõõʹtti tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž  36 § da jåårǥlõõʹtti ââʹntemõõlǥtõõzz asetõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest (1727/1995). Jåårǥlõõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2518,95-2180,06 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez aʹlǧǧe tooimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2019 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?823d2f13fi-FI

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 13.11.2019 Sääʹmteʹǧǧ (iʹlmmtõs lij peeiʹvtum 12.12.2019)

Vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋkkõõzz loppjuhll da materiaali õlmmeempodd Sajoozzâst 20.11.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllkonttâr Vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋkkõõzz loppjuuhl da rajjum materiaal õlmmeempoodd viõʹttjet Sajoozzâst päärnai vuõiggâdvuõđ peiʹvven 20.11. čiâss 9.00-12.00.

Podd altteet auditoriost saaǥǥin, materiaalid čuäʹjteeʹl da päärnailaaulčuäjtõõzzin, koon mâŋŋa Sajos jõnnkääʹrdest lij vuäittmõš tobdstõõttâd materiaalid tääʹrǩben.

Haʹŋǩǩõs lij älggam eeʹjj aalǥâst da tõn mieʹldd liâ šõddâm kueʹhtt mobiilsiõr, kueʹhtt digiǩeeʹrj, luʹvddsiõrr da pååđbukva aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlin.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat pukid, leša jeäʹrben materiaal raajjmõʹšše vuässõõttâm päärnaid, sääʹmǩiõllsa vuâlla škooulâkksaid päärnaid da vuõss-škooul škooulniiʹǩǩid, pueʹtted tiõrvân õlmmeempoʹdde.

Šõddmõš lij sääʹmǩiõllsaž.

Lââʹssteâđaid

Mä. ǩiõllpieʹssjååʹđteei
Petra Kuuva
+358 10 839 3119 / +358 40 6624741
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõs lij eeʹjj 2019 ǩeâllʼjeei mättʼtõs- da kulttuurministeria teäggtem haʹŋǩǩõs, koʹst puuʹtʼtet Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin kueʹhtt mobiilsiõr, kueʹhtt digiǩeeʹrj, pååđsääʹmǩiõli bukva da puäʒʒteeʹm õõʹnni luʹvddsiõrr.

Sääʹmǩiõllsaž mobiilsiõrr lij õlmstõttum

Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõõzz vuõssmõs mobiilsiõrr lij vaalmâš, da tõt lij laaddâmnalla Google Play -kaaupâst nõõmin Karhu ja kettu. Mobiilsiõrr lij õlmstõttum koouʹmin sääʹmǩiõlin; aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Kaampâr da Riʹmmj lij maainâsnallšem mobiilsiõrr, koʹst seuʹrrjet jieʹllikuâhttaz da sij naʹzvaani määʹtǩ  Sääʹmjânnma. Maainâz õuddan vieʹsslõsvuõđin jååʹđeeʹl čõõđ eeʹjjpooddi, da juõʹǩǩ eeʹjjpoodd puõtt liâ vaʹlljeemtuâj. Siõr täävtõsjoukkân liâ vuâlla škooulâkksa päärna, leša siõrr suäpp pukid, še rävvsab ǩiõl mättʼtõõđjid.

Kaampâr da Riʹmmj -mobiilsiõr alggpueʹttemjuurd da kaart liâ čeäppneǩ-kärtteei Ulla Sainio. Siõr lij raajjâm jyväskyläst åårrai siõrrooudâsviikki da Kõskk-Lääʹddjânnam šuurmõs siõrrvuuʹd põõrǥâs Zaibatsu Interactive.

Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋǩǩõs lij eeʹjj 2019 ǩeâllʼjeei mättʼtõs- da kulttuurministeria teäggtem haʹŋǩǩõs, koʹst puuʹtʼtet Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin kueʹhtt mobiilsiõr, kueʹhtt digiǩeeʹrj, pååđsääʹmǩiõli bukva da puäʒʒteeʹm õõʹnni luʹvddsiõrr. Materiaal õlmstââʹttet päärna vuõiggâdvuõđi peiʹvven 20.11.

Lââʹssteâđ

Mä. ǩiõllpieʹss jååʹđteei
Petra Kuuva
+358 10 839 3119 / +358 40 6624741
petra.kuuva(at)samediggi.fi

 

Sääʹmǩiõl sääʹmsteei älšmâʹtte mainsted sääʹmǩiõl

Sääʹmǩiõl õuʹdde puʹhttem diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij nõõmääm nellj sääʹmsteei, kook tuåimmje õuddmaallân da siâzztâʹlle mainsted smeʹllkââʹtteeʹl sääʹmǩiõlid. Juõʹǩǩkaž sääʹmsteeʹjin lij sniimmâm uʹcc video, koin sij mainste jiijjâs õhttvuõđstes sääʹmǩiõʹlle.

– Täʹst õhttvuõđâst lij veʹt šiõǥǥ muʹštted, što puk sääʹmǩiõl liâ še vaarvuâla. Tõn diõtt leäʹp tääiʹben Sääʹmteeʹǧǧest haaʹlääm altteed tuåimid, koin älšmâʹttep jeäʹrben päärnaid da nuõrid mainsted sääʹmǩiõl, särnn Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

Lââʹssteâđ:

 

Eeʹjj 2019 ââʹnet ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩen. Teeʹmmeeʹjj mieʹrren lij kaggâd õuʹdde alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Täävtõssân lij teeʹmmeeʹjj pääiʹǩ jm. lââʹzzted teâđstummuž alggmeerai ǩiõlid da tõi vaarvuâlažvuõʹtte da õõuʹdeed da standardisâʹstted ǩiõlid. Maaiʹlm nuʹtt 6700 ǩiõlâst pâʹjjel 40 % lie vaar vueʹlnn. Täin jäänmõssân lie alggmeerai ǩiõl.

www.samediggi.fi/iyil2019/

 

 

Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsaž ǩiõllkonfereeʹns programm õlmstõttum da iʹlmmtõõttmõš lij äävuum

Sääʹmteeʹǧǧ õõutveäkka reäʹšše 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest sääʹm ǩiõlivuiʹm tuejjeeʹjid: jåårǥlõʹttjid, tuulkid leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi da Sámi Giellagáldu õhttsažtuâjjan. Seminaar lij Sääʹmtiiʹǧǧi nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹjj.

Seminaarâst piâssâp veiddsanji kuullâd loǥlmid da saǥstõõllmõõžžid jåårǥlõʹttji, tuulki da jeeʹres ǩiõlltuâjjlai suõʹrjin. Seminaarprograamm väʹlddloǥlmõʹsttjen tuåimmai Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl professoor Jussi Ylikoski, kååʹtt loǥlmâstt jeeʹres ǩiõli vaaiktõõzzâst sääʹm ǩiõlid: Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža. Äʹšš lij ääiʹjpoddsaž säʹmmlai ǩiõllõhttsažtuâj, jåårǥlâʹttem- da jeeʹres ǩiõlltuâj beäʹlnn.

Seminaarâst vuäitt še tobdstõõttâd teeknlaž čåuddmõõžžid, kook lie rajjum sääʹm ǩiõli tuärjjan. Trooms universiteeʹtt Giellatekno čuäʹjtââll saakkvuârstes jåårǥlâʹttemtuâjjneävvaid da jeeʹres teeknlaž čåuddmõõžžid hiâlpted ǩiõlivuiʹm tuejjeei oummid. Saakkvuârstes jåårǥlõʹtti Anne-Márjá Guttorm Graven mušttal täi ââʹnnem pirr, son lij âânnam jm. jåårǥlâʹttem-moošt tuâjstes. Seminaarâst kuullâp še ǩiõlltuâjjlai aarǥ pirr: nuõrttsääʹm jåårǥlõʹtti Merja Fofonoff mušttal, muʹvddem lij tuejjeed čuuʹt vaarvuâlaž nuõrttsääʹm ǩiõlin ”ko sääʹn jie riʹjtte”, ko eʹpet räp-artistt Ailu Valle äävad mäʹhtt šâʹdde sääʹmǩiõllsa räp-lyriikk. Aanarsääʹm ǩiõl piʹrǧǧummšest ǩiõlljeälltemtuâjast mušttal tuåimteei-čuäʹjtõõlli Heli Huovinen.  Jos miõllâd ǩeäss beäʹlstad jeänab ǩiõlhuõl kõõččmõõžži beälla, puäʹđ teʹl kulddled Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl uʹčteeʹl Kaarina Vuolab-Lohi looǥǥâlm sääʹmǩiõli sââʹjjååʹblǩi âânnmõõžž pirr.

Täk lie tåʹlǩ vueʹssen veiddsõs prograammâst mâid Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ lie haaʹlääm taʹrjjeed da nuʹtt-ba kåččap räämmain pukid ǩeäi miõl sääʹm ǩiõl ǩeäʹsse ǩiõllseminaaʹre 9.-10.2019 Aanra.

Seminaar programm käunnai tääiʹben.

Seminaarâst lij tuʹlǩǩummuš tâʹvv-, aanar-, nuõrtt-, saujj- da juuʹlevsääʹm ǩiõlid.

Jos leäk vuässõõttmen Ruõccjânnam beäʹlnn, vääʹld õhttvuõđ miliana.baer(at)sametinget.se. Ruõccjânnam sääʹmteʹǧǧ lij jäʹrjstõõllmen õhttsaž säätt.

Seminaaʹre iʹlmmtõõttmõš tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi,. +358 40 7075626

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, +46 70-367 46 82

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, +47 412 65 375