Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc beäʹl Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš ämmatneǩorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij suõjjled, vaalšed da oouʹdeed kulttuuräʹrbbvuõđ mâʹte sääʹm ǩeʹrjj- da mainstemǩiõlid. Veeʹrj beäʹlnn Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lij õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga. Tõn jååʹđat halltõs, koʹst juõʹǩǩ kolmmân sääʹmteeʹǧǧest lij seämma jiânnai vaʹsttummuš.

Ääv veʹrǧǧ

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Saamen Kielikaltio) lij toiʹmmjam Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn eeʹjj 2013 rääʹjest, da ååʹn ooccâp jååʹđteei vuâđđeed, jååʹđted, raaveed da veiddsubun oouʹdeed Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi.

Puäʹđak-a ton tän jouʹǩǩe?

Tuâj älggmõš mââimõõzzâst 31.12.2020.

Tuâj

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõlin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi âlgg toiʹmmjed õhttsaž äʹšštobddi ämmatorgaanân sääʹm ǩeʹrjjǩiõli noormtummuž kuõskki aaʹššin. Tät kuâskk terminologia da ǩeeʹrjtemvuâkkõõzzi noormtummuž. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âlgg regsmâʹtted sääʹmǩiõlid da tän nalla vaaikted sääʹmǩiõli staanmõʹšše pueʹttiääiʹjest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âʹlǧǧe leeʹd 12 tuâjjliʹžžed, juõʹǩǩ kolmmân jânnma sâjjdõttum, da sij lie seämma vaaldšmallaš jååʹđteei vuâllsiʹžžen. Jååʹđteei toiʹmmai Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ââʹlmõs jååʹđteeʹjen da son vaʹsttad toiʹmmjummuž vaaldšmallaš da ämmtallaš jååʹđtummšest. Jååʹđteei âlgg vuâđđeed da vuäʹpsted aaʹššin, koid viiǥǥât halltõʹsse, da suʹst lij vasttõs halltõõzz tuʹmmstõõǥǥi tiuʹddepiijjmõõžžâst. Jååʹđteei vaʹsttad še tõʹst, što toiʹmmjummuš šâdd viõǥǥâst åårrai vuâkkõõzzi mieʹldd.

Ââʹntemkaiʹbbjõõzz

Ooccâp õhtteei, puåđõõzzid põrggi da dynaamlaž jååʹđteei, kååʹtt vuäitt viikkâd Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõssi toiʹmmjummša. Haaʹleep, što tuʹst lij maisterškooultõs, veerǥlaž ââʹntemvuõtt sääʹmǩiõlâst. Tuʹst âʹlǧǧe leeʹd šiõǥǥ jååʹđtemtääid da haʹrjjnummuš jååʹđtummša da tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju, šiõǥǥ kommunikâʹsttemtääid di täidd kuâsttâd puåđõõzzid jeärrsivuiʹm. Vaʹlljuum âlgg siltteed ǩeerjlânji da njäälmlânji:

  • Sääʹm
  • Taarr, ruõcc leʹbe lääʹdd
  • Eŋgglõsǩiõll.

Päʹlǩǩ da tuâjjmääin

Veeʹrj päʹlǩǩ lij riikk vuâkkõõzz mieʹldd veʹrǧǧkoodd 1062 Jååʹđteei.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlain lij veerǥlaž õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga eeʹžžedorgaanân, da jos ij nuuʹbbnalla leäkku tuʹmmuum, täk seämma tuâjjmääin ko Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlain Taarrjânnmest, tuõʹllʼje še täʹst.

Koontâr lij jurddum leeʹd õhtt sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmpaaiʹǩin Aanar, Uccjokk, Hetta, Vuononperä, Kaarasjokk, Kautokeino, Manndalen, Tromss, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokkmokk, leʹbe Östersund, jos kuâras konttâr lie.  Nuuʹbbnallšem čåuddmõõžžâst vuäitt še suåppâd.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi haaʹlad sueiʹmkrâʹstted meer ǩeârjjaivuõđ da äukkjõõvvâd oummu tiuddvääldlaž ânnsallašvuõđâst.  Raukkâp ââʹnteei ooccjid ooccâd huõlǩani toiʹmmjemooddâst, ââʹjjest, sooǥǥbeäʹlest, etnisiteeʹttest, åskldõõǥǥâst da seksuaalʼlaž jieʹllmest. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest teädd lij tuâjjvueʹjj jäʹrjstummšest oummid, koin lij râššnam toiʹmmjemodd.

Muđoi tuâjjlaid nõõmtet viõǥǥâst åårrai laaʹjji, vuâkkõõzzi da suåppmõõžži mieʹldd, kuõskeeʹl še pääʹlǩ da jeältõõǥǥ di kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Teâđstõõllmõõžž

Tääʹrǩab teâđaid veeʹrj pirr vuäitt vuäǯǯad vääʹldeeʹl õhttvuõđ:

Sääʹmtegga Lääʹdd peäʹlnn, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688 leʹbe neʹttpååʹšt pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ Taarr beäʹlnn, Inger Marit Eira Åhrén, +47 971 29 744 leʹbe neʹttpååʹšt inger.marit.eira.ahren(at)samediggi.no

Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc beäʹlnn, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04 leʹbe neʹttpååʹšt anita.kitok(at)sametinget.se

 

Ooccâmäiʹǧǧ lij 1.11.2020 räjja.

Ooccmõõžž vuõltteet jobbnorgen.

Nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm digitaalʼlaž sääʹnnǩeeʹrj valmštõõvvâm

Oulu universiteeʹtt Giellagas-institutt õlmstâtt nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm digitaalʼlaž sääʹnnǩiiʹrjid. Pukid ääv sääʹnnǩiiʹrji õlmstâʹttempoodd ââʹnet mââibaarǥ påʹrǧǧmannu 25. peeiʹv čiâss 10 addrõõzzâst https://oulu.zoom.us/j/69319349687.

Kuhttui sääʹnnǩiiʹrji tooiʹmtemtuâjj lij tuejjuum jäänmõsân Mättʼtõs- da kulttuurministeria Oulu universiteeʹtt Giellagas instituʹtte miõttâm jiiʹjjes-i teäggtõõzzin. Lääʹdd-nuõrttsääʹmm sääʹnnǩeʹrjj lij šõddâm Sääʹmteeʹǧǧ, Oulu universiteeʹtt Giellagas instituutt, Heʹlssen universiteeʹtt da Trooms universiteeʹtt õhttsažtuâjjan. Alggtuejjõõzz lääʹdd-sääʹmm sääʹnnǩeeʹrj raajjivuõiggâdvuõđ lie sääʹmteeʹǧǧest.

”Vuäinam samai tääʹrǩes äʹššen tõn, što sääʹm ǩiõli sääʹnnǩeʹrjjtuâjj še jeäll ääiʹj mieʹldd. Täi digitaalʼlaž sääʹnnǩiiʹrji õlmstâttmõš ääʹvad samai ođđ vueiʹttemvuõđiđ nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm sääʹnnǩiiʹrji ââʹnnma, ko tõk lie pukid äävai da tõid vuäitt aʹlǩǩeen ââʹnned koʹst täättas.” rämmaš Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso sääʹnnǩiiʹrji õlmstâttmõõžž.

Sääʹmteʹǧǧ lij viõusâld leämmaž mieʹldd sääʹnnǩeʹrjjhaʹŋǩǩõõzzâst. Lääʹdd-nuõrttsääʹmm sääʹnnǩeeʹrj tooiʹmtemtuõjju lie vuässõõttâm tuâjj-joouk jieʹnnǩiõllsaž vuäzzliʹžžen jåårǥlõʹtti Merja Fofonoff da mättmateriaaltuâjjlaž Raija Lehtola. Nuõrttsääʹm ǩiõllõõʹnnʼjid lij miârkteei äʹšš, što sääʹnnǩeeʹrj õlmstââʹttet.

“Sääʹnnǩerjja lij leämmaž kõrr da õinn lâssneei tarbb. Samai tääʹrǩes äʹššen õlmstõttum sääʹnnǩeeʹrjest käunnʼje šiõǥǥ sääʹnnraajjâm-maall noormtum ǩiõllhäämast. Sääʹnnǩeeʹrj taʹrǩstemtuâj õõlǥči kuuitâǥ õinn juäʹtǩǩed, ko sääʹnnǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs âânn seʹst jiânnai spesiaalsannõõzz da tõn ǩiõttʼtõõllma taarbšet jeeʹres suõʹrji äʹšštobddmõõžž di ǩiõlljuâǥǥtõstuâj”, särnna Fofonoff da Lehtola vuäinnmõšân sääʹnnǩeʹrjjtuâjast.

Nuõrttsääʹm sääʹnnǩeʹrjjtuâj äiʹǧǧen šõõddi tarbb še ođđ noormtummšid. Ǩiõllnoormtemtuâjj lij tuejjuum Lääʹdd, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõllõhttsažtuâjjorgaanân Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjlaž Semenoff Mervin da nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzzin.

Ođđ digitaalʼlaž lääʹdd-nuõrttsääʹmm sääʹnnǩeeʹrjest lääʹddǩiõllsaž ooccâmsaaʹni mieʹrr lij pâʹjjel 16.000 da vaʹstteei nuõrttsääʹmǩiõllsaž sääʹn lie ââlda 19 000. Sääʹnnǩeeʹrj vuâđđan lij Pekka Sammallahti da Jouni Moshnikoff eeʹjj 1991 õlmstâʹttem tuejjõs, koon Jouni da Satu Moshnikoff lie tiuddääm jäänmõsân 2000-lååǥǥ alggiiʹjjin. Sääʹnnǩeeʹrj õlmstââʹttet Trooms universiteeʹtt sääʹm ǩiõllteknologia kõõskõõzz, Giellatekno, vuâđ âʹlnn da tõt käunnai addrõõzzâst https://saan.oahpa.no/fin/sms/. Sääʹnnǩeeʹrj puäʹđet õlmstâʹtted še tiõddum version mâʹŋŋlakast 2020 čâhčča.

Tâʹvvsääʹmm-lääʹdd digitaalʼlaž sääʹnnǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij raajjâm emeritusprofessor Pekka Sammallahti ääiʹjab sääʹnnǩiiʹrjeez (1989 da 1993) vuâđ õõl. Sääʹnnǩeʹrjj âânn seʹst pâʹjjel 50 000 ooccâmsääʹnned da tuejjeei tiuddâd tõn õinn. Sammallahti sääʹnnǩeeʹrj õlmstââʹttet Trooms universiteeʹtt Divvun-projeeʹkt vuâđ âʹlnn, addrõõzzâst http://satni.org/sammallahtismefin (liŋkk toiʹmmai 25.8.2020 ääʹljeeʹl).

Digitaalʼlaž sääʹnnǩeeʹrj lie määŋgnalla aʹlǩǩi. Tõk vueiʹtlvâʹstte sääʹnnǩiiʹrji aʹlǩǩes jåʹttlõs âânnmõõžž koʹst da kuäʹss täättas da veâl ääʹvee vueiʹttemvuõđiđ jeeʹresnallšem ǩiõllteknolooglaž suåvldõõzzi ooudâsviikkma da aunstõõzz ääiʹj tääʹzzest tiuddummuž. Digitaalʼlaž sääʹnnǩeeʹrj lie še miârkk jieʹlli da ouddneei ǩiõlâst.

 

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio,teʹl. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Mä. sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar Marko Marjomaa teʹl. 010 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

 

Meersaž da meeraikõskksaž sääʹmǩiõli neäʹttel 2020

Sääʹmǩiõli neäʹttel 2019 oʹnnsti puârast da ååʹn kåččap Sääʹmǩiõli neäʹttla 2020. Neäʹttlest 43, tääʹrǩben 19.-25.10. jäʹrjstet taʹnnʼjaž sääʹmǩiõli neäʹttel. Neäʹttel mieʹrren lij ouʹdde puʹhtted sääʹmǩiõlid da lââʹzzted tieʹttemvuõđ sääʹmǩiõli pirr.

Sääʹmǩiõli neäʹttel täävtõssân lij puʹhtted sääʹmǩiõlid kuâsttjeeʹjen veerǥlaž õhttvuõđin, lââʹzzted teâttmõõžž sääʹmǩiõli pirr di kaggâd ǩiõli äärv. Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ haaʹlee, što sääʹmǩiõl kuâsttje, kollʼje da tõid ââʹnet pukin õhttsažkååʹdd vueʹssvuuʹdin ǩiõllneäʹttel õhttvuõđâst.

– Mij haaʹleep jueʹǩǩed mij reeʹǧǧes ǩiõl puk õhttsažkooʹddin da Sääʹmjânnmin, di påʹhtted jäänab miõl ǩeässmõõžž ǩiõli årra riikk raaji rââst. Rämmšam, ko meeʹst lij neäʹttelpââʹjj vuäʹmstum sääʹmǩiõlid, ceälkk Taarr Sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Aili Keskitalo.

Ǩiõllneäʹttel 2019 oʹnnsti puârast da neäʹttel õhttvuõđâst jäʹrjsteš määŋgid šõddmõõžžid da aktiviteeʹttid. Taarr koonǥõs Harald IV kõʹllʼji Karasjooǥǥâst di kååʹdd, põrggâz, sieʹbr di veʹrǧǧneeʹǩǩ di jeeʹres toiʹmmjeei leʹjje mieʹldd lââʹzzteʹmmen sääʹmǩiõli kuâsttjemvuõđ nuʹtt pääiklânji ko še sosiaalʼlaž mediast.

Lääʹddjânnam da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi presideeʹnt tuärjjee Taarr Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei ǩiõllneäʹttel jäʹrjstummšest. Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Per-Olof Nutti åskk, što säʹmmlaid ǩiõl seillmõš lij vääžnai sääʹm kulttuur juätkkjemvuõđ di teâđ, koon kulttuur âânn seʹst, serddmõõžž peäʹlest.

– Ǩiõll lij lipp jieʹllma. Päärnai da nuõri ǩiõlltääidain vueiʹttep ainsmâʹtted, što vaarvuâla ǩiõl seilla, tõnt ko päärna lie ǩiõli pääiʹǩ pueʹtti kulttuur kuõʹddi, juätkk Per-Olof Nutti.

Tuomas Aslak Juuso Lääʹddjânnmest auʹǯǯai pukid vuässõõttâd ǩiõllneäʹttla sääʹmǩiõli kuâsttjemvuõđ lââʹzztem diõtt.

– Ǩiõllneäʹttel taʹrjjad vueiʹttemvuõđ säʹmmlaid kaggâd sääʹmǩiõlid ouʹdde, a tuäivčem, što veʹrǧǧneeʹǩǩ da põrggâz še vääldče sääʹmǩiõlid äʹššneez sääʹmǩiõli neäʹttlest jiijjâsnalla, smeʹllkâtt Tuomas Aslak Juuso vuässõõttâd ǩiõllneäʹttla.

Muitte beivviid – Mušte peeivijd – Muuʹšt peeivid!

Sääʹmǩiõl:

Sääʹmǩiõl lie tän pooʹddest 9-10, kååʹtt lij tõʹst ǩidd, laʹsǩǩeet-a Ruõššjânnmest mainstum äʹǩǩelsääʹm mieʹldd avi ij. Meeraikõskksaž meett mieʹldd pukid sääʹmǩiõlid ââʹnet vaarvuâlžen, tuõđsânji vaarvuâlžen leʹbe miâlggâd jaukkâm ǩiõllân. Sääʹmǩiõllvuʹvdd vuäll äʹrbbvuõđlânji Taarr, Ruõcc, Lääʹddjânnam da Ruõššjânnam vuuʹdid, Kuâlõõǥǥâst nuõrttjest, Engerdaal räjja Saujj-Taarrâst di Idre (Eaijra) räjja Saujj-Ruoccâst. Tän vuuʹd sääʹmǩiõllsaž nõmm lij Sääʹmm.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, teʹl. 040 687 3394 tuomas.juuso(at)samediggi.fi

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl.010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

ǩiõllaaʹššipiisar Marko Marjomaa, teʹl. 010 839 3183/ 050 438 2484, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõli neäʹttel poster:                                          Sääʹnnǩeerjaž

Muumlieʹjj häämai jiõnnroolid taarbšet lââʹzz nuõrttsääʹmǩiõllsaž oummid

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž Muumlieʹjj jiõnnrooli teʹsttčuäjtõõzzid  jäʹrjstet sueiʹnnmannu aalǥâst Aanrest. Jiõnnteeʹstid ââʹnet 1.-5.7.2020 Sajoozz studiost. Jiõk taarbaš leeʹd ääiʹjben tuejjääm jiõnnroolâst, puäʹđ smellkânji kåittad jiõnnroolâst čuäʹjtõõllmõõžž. Häämain måtam läulla, nuʹtt-ba mieʹldd taarbšet še laaulčieʹppid. Ođđeeʹjjmannust 2020 jiõnnteeʹstid ouddam oummi ij taarbâž pueʹtted oʹđđest teeʹstid, tõid vääʹldet lokku vaʹlljummšin. Ååʹn lij veâl lââʹsstarbb jiõnid, ko hääm lie jiânnai.

Nuõrttsäämas tuejjeet nuuʹbb pââʹj vueʹzzid 1 di 9 – 13. Muumleäkka vuäitt tobdstõõttâd Yle Areenast https://areena.yle.fi/1-4529479. Vaʹlljuum jiõnnroolid jäʹrjstet veâl harjjtõõzzid sueiʹnnmannu mââimõs neäʹttlest, kuäʹss harjjtõõlât õõutsââʹjest nuʹtt jiõnnroolid ko jiõnnummuž ǩiõttǩeeʹrjtõõzz meâldlanji.

Puäʹđ mieʹldd tuejjeed nuõrttsääʹmǩiõllsa Muumlieʹjj!

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ jieʹllikarttkõõskõõzz plaaneei Tarja Porsanger:

  • tarja.porsanger(at)samediggi.fi
  • teʹl. 050 569 6065

Hoʹhsse! 19.-28.6.2020 kõskksaž äiʹǧǧen neʹttpååʹšt leʹbe teʹksttsaakk, muđoi še teʹlfoonsåitt.

Snimldõk: Gutsy Animations

GOLLEGIELLA – Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet čâhčča 2020

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2020 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest Heʹlssnest skamm-mannust. Ǩiõllciist miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõl ooudâsviikkmest.

Ǩiõllciist miõttmõõžž lie alttääm Taar, Lääʹddjânnam da Ruõcc sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥtuõʹllʼjeei. Ciist juõʹǩǩeš vuõssvuâra eeʹjjest 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Ciist šorradvuõtt lij 15 000 euʹrred.

Ǩiõllciist täävtõs

Ǩiõllciist täävtõssân lij pueʹreed sääʹmǩiõl ooudâsviikkmõõžž âânnmõõžž da seillmõõžž Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ciist?

Ǩiõllciist miõđât privattoummid (ml. joouk) leʹbe õõutstõõzzid (ml. õhttõõzz, stroiʹttel), kook lie tuåimmâm miârkteei nalla sääʹmǩiõl oouʹdeem, ooudâsviikkâm da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllciist vueiʹtet miõttâd ouddmiârkkân ǩeerjlaž, njäälmlaž leʹbe jeeʹres tuâjai diõtt, kook vuäiʹtte kuõskkâd veiddsânji jeeʹres tuåimmsuõʹrjid. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed määŋg cisttvuäǯǯai kõõskâst.

Nõõmât jiijjad võboršeeʹǩǩ!

Õõutooumaž, joukk leʹbe õõutstõs Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest vuäitt eʹtǩǩeed eeʹjj 2020 ǩiõllciist vuäǯǯai. Eʹtǩǩõõzz ǩiõllciist vuäǯǯjen da jäänmõsân 1-2 seeid ǩeerjlaž vuâđđõõttmõõžž âlgg tuåimted mââimõsân 16.8.2020 addrõʹsse:

Gollegiella-ärvvtõõllâmkomitea piisar
Anne Kirste Aikio
Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ vuârdd räämmain Muumlieʹǩǩ-programmrääid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi õlmstâttmõõžž da valmštââvv tuärjjeed õinn nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtõõzzid

Eʹjjpeeiʹv ääiʹj, 13.4.2020 čuäʹjtet Muumlieʹǩǩ-programmrääid vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzz televisiost čiâss 8.25 Yle TV2 -kanaalâst da Yle Areenast. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž õhttsažtuâjjkueiʹmmen programmrääid sääʹmǩiõllsaž versioi puuʹtʼtõõzzâst. Programmrääid lij puuʹtʼtam Gutsy animations. Sääʹmteeʹǧǧ rool lij taʹrjjeed sääʹmǩiõʹlle õhttneei äʹšštobddmõõžž puuʹtʼtõʹsse. Tuâjast lij leämmaž õhttân täävtõssân kaunnâd ođđ sääʹmǩiõllsaž jiõnnčuäjtõõllʼjid da nââneed duʹbbjemsilttõõzz Sääʹmest. Programmrääidast õlmstââʹttet ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle 13 vueʹssed, kååʹtt lââʹzzat jiânnai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mediataʹrjjummuž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššin vaʹstteei I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Mij Sääʹmteeʹǧǧest leäʹp späʹssballaž, što Yle da Gutsy animations vaʹldde vaʹǯǯtõõzz vuâstta duʹbbjed programmrääid sääʹmǩiõlid, håʹt tiõʹtteš, što tõt vuäitt leeʹd jäänab kaiʹbbjeei da vaiggâd. Mij miõlâst tännallšem õhttsažtuâjj vuäitt leeʹd še heđlmallaš programmrääid puuʹtʼtemõhttõõzzid. Rämmšep tõʹst, što põõʹstim taʹrjjeed tuärjjõssan sääʹmǩiõlid õhttneei kõõččmõõžžin, leâša åskkap še, što tät tuejjad vuâđ pueʹtti duʹbbjemhaʹŋǩǩõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv-i, što tät älšmââttči jeärrsid še duʹbbješkueʹtted sääʹmǩiõlid.

Snimldõk: Gutsy Animations

Yle da Sääʹmteʹǧǧ lie suåppâm, što programmrääid puuʹtʼtet pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid. Vuõssmõs 13 vueʹssed lie tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõn mâŋŋa 6 vueʹzz aanrõšǩiõʹlle da 5 säämas. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzid õlmstââʹttet ǩeâđđa 2020 da aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi puuʹtʼtõs älgg ǩeässa.

– Vueʹrddep jeäʹrben uuʹccab sääʹmǩiõlid puuʹtʼtum vueʹzzid, ko tõt lij mii-ne aivv oođâs. Juõʹǩǩ ođđ puuʹtʼtõs täi ǩiõlivuiʹm miârkkšââvv samai jiânnai. Tieʹttep še, mõõn ooccanj mediasiiskõs lij sääʹmǩiõʹlle da tät puätt tuärjjeed vueʹzzstes ǩiõli jeälltemtuâj.

Sääʹmǩiõli vaarvuâlaž vueʹjj diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij tuʹmmjam ǩiõllpoliittlaž linnjummuž kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-programmrääid ǩiõl. Linnjummša vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
plaaneei / Jieʹllikarttkõõskõs Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 | +358 50 569 6065

Sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõs älgg – Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt ooccâd škooultõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩesäiggsaž tuõiv sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõõzzâst šâdd mââimõsân tuõttân, ko Sääʹm škooultemkõõskõs alttad tuʹlǩǩeemškooultõõzz čâhčča õõutveäkka Diakonia-ämmatõllškooulin da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin. Haʹŋǩǩõõzz teäggtet Euroopp sosiaalteäggõõǥǥ väärain da haʹŋǩǩõõzz lie teäggteʹmen še säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin Aanar, Uccjokk da Jeänõk di Sääʹmteʹǧǧ.

Haʹŋǩǩõõzzâst čõõđtet määŋghääʹmmškooultõssân 25 mättceäkkaz veiddsõs sääʹmǩiõli tulkkškooultõsobbvuõđ lookkâmeeʹjj 2020–2021. Škooultõs lij jurddum jeäʹrben vuuʹdest juʹn tuåimmi sääʹmǩiõli tuulkid, leâša tõt ââʹnat še jeeʹres mõõn-ne nuuʹbb tääʹzz škooultõõzz spraavâm oummid, koin lij riʹjttjeei njäälmlaž da ǩeerjlaž ǩiõllsilttõs lääʹddǩiõlâst da mõõn-ne kooum sääʹmǩiõlâst.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio

Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt sääʹmǩiõllsaid ooʒʒõõttâd škooultõʹsse, ko sääʹmǩiõli tuulki tarbb lij jõnn. Sääʹmteʹǧǧ vieʹǩǩat veʹrǧǧniiʹǩǩid kaunnâd tuulkid, leâša teâtt, što vueʹǩǩ tuulki vuäǯǯamvuõđ peäʹlest lij väʹǯǯel, ko tuulk jie leäkku jiânnai. Tuulk tuâjj suäpp puârast sääʹm jieʹllemnälla, ko tuâjj lij suåvtemnalla äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji lââʹssen še mättʼtõõttjid leʹbe põõrǥâsniiʹǩǩid, peäggat jiõčč-i tulkkân kuuʹǩǩ ääiʹjben tuåimmâm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

– Tuulk tuâj leʹjje samai šiõǥǥ lââʹsstuâj mättʼtõõttmõõžž paʹldde, seämmanalla tõt lij šiõǥǥ nääʹll vuäǯǯad lââʹsstiânnsid jeeʹres tuâjai lââʹssen, håʹt mâka ǩiõtt-tuâjai tuejjeeʹjid leʹbe jåårǥlõʹttjid. Tuulk tuâjj lij miõlǩiddsaž, kaiʹbbjeei da taʹrjjad še vueiʹttemvuõđ seuʹrrjed da mättjed määŋgi aaʹšši pirr lââʹzz. Tuulk tuâjast leäm piâssâm maatkčed, kaaunõõttâd jiânnai jeeʹres oummivuiʹm da veeideed silttummuž jeeʹres õhttsažkååʹdd suõʹrjin.

Sääʹmteʹǧǧ taarbaš tuulkid såbbrid, seämmanalla mâʹte kååʹdd da jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ. Looǥǥ lââʹzz tulkkškooultõõzz da tõn siiskõõzz pirr Sääʹm škooultemkõõskõõzz seeidain.

 

Ooccâmäiʹǧǧ škooultõʹsse lij 3.4.2020 räjja.

Ooccâmlomaakk käunnʼje tääiʹben.

 

Lââʹsteâđ haʹŋǩǩõõzz da škooultõʹsse ooʒʒõõttmõõžž pirr käunnʼje SOGSAKK neʹttseeidain da

Iiris Mäenpää, SOGSAKK, iiris.maenpaa@sogsakk.fi, 040 487 6887

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, SOGSAKK, tiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi, 040 378 0304

leʹbe

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 839 3124 / 040 707 5626

MKM sääʹm-mättʼtõõzz ooudâsviikkâmäʹrttel alttad tuâjas Aanrest

Mättʼtõsminister Li Andersson da tiõđ- da kulttuurminister Hanna Kosonen liâ mieʹrrääm sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz ooudâsviikkâmääʹrtel. Ääʹrtel tuâjjan lij taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm, kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž, sääʹm-mättʼtõõzz da -škooultõõzz sââʹj õhttân obbvuõttân. Äʹrttel noorââtt vuõssmõs vuâra Aanrest pâʹsslašttâm-mannu 11. peiʹvven.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio âânn ääʹrtel mieʹrrummuž miârkteei äššan da tõõzz mieʹrruum tuâjaid vääžnʼjen. – Lij samai vääžnai, što ouddpeâmm, mättʼtõõzz da škooultõõzz ǩiõččât õhttân väʹlddkååddliʹžžen obbvuõttân da sääʹm-mättʼtõʹsse ääʹljet raajjâd põõšši vuâđ še saaʹmi dommvuuʹd åålǥbeälla, särnn Sanila-Aikio.

”Ǥu saaʹmi ǩiõllʼla vuõiggâdvuõđ liâ meäʹrtõllum lääʹjjšiõttummšest saaʹmi dommvuuʹdest da tõn åålǥbeäʹlnn jeeʹrestäässʼsiʹžžen, lij taarblaž taʹrǩstõõllâd sääʹm-mättʼtõõzz vueʹjj õhttân obbvuõttân väʹlddkååddlânji da pukin škooultaaʹzzin”, tuõđât mieʹrreemtuʹmmstõõǥǥâst.

Ääʹrtel tuâjjan lij tuejjeed taarbšeei eʹtǩǩõõzzid:

  1. Sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz da škooultõõzz ooudâsviikkmõššân di vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen puk jânnmest, da mättʼtõstuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen;
  2. Sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da saaʹmi kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž ooudâsviikkmõššân da vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen di ouddpeâmmtuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ raʹvvjummšen;
  3. Sääʹmǩiõllsa mättmateriaal vuäǯǯamvuõđ tuõrvveem diõtt;
  4. Sääʹm ǩiõli, saaʹmi historia da kulttuur tobddâmvuõđ lââʹzztummšen jeäʹrben škooulmättʼtõõzzâst;
  5. Tâʹvvjânnamlaž škooulõhttsažtuâj raʹvvjummšen sääʹm-mättʼtõõzzâst, da
  6. Sääʹmǩiõllsai sosiaal- da tiõrvâsvuõtt tuâjjlažkååʹdd vuäǯǯamvuõđ   tuõrvveem diõtt da škooultõstaarbi ouddtuʹmmjummšen.

Mättʼtõs da kulttuurministeria lij nõõmääm ääʹrtel saaǥǥjååʹđteeʹjen jååʹđteei Tiina Silander mättʼtõs- da kulttuuriministeriast da vuäzzliʹžžen täid oummuid: mättʼtõsduumšeǩ Anna Mikander, projeʹkttplaanraajji Erno Hyvönen da spesiaalplaanraajji Mikko Cortes-Tellez mättʼtõs- da kulttuurministeria, halltõspiisar Maija lles vuõiggâdvuõttministeria, mättʼtõsduumšeǩ Leena Nissilä Mättʼtõshalltõs, čuõvtemtuåim pâʹjjtaʹrǩǩeei Kari Torikka Lappi vuʹvddvaaldšemkoontâr, škooultempiisar Ulla Aikio-Puoskari da ǩiõllstaanpiisar Anne-Kirste Aikio Sääʹmteʹǧǧ, spesiaaläʹšštobddi Jarkko Lahtinen Lääʹddjânnam Kåʹddlett, rehtor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs, Sinikka Labba Jeänõõǥǥ kåʹdd, čuõvtemjååʹđteei likka Korhonen Aanar kåʹdd, čuõvtemtuåimmjååʹđteei Anne Onnela Suäʹđjel kåʹdd, čuõvtemtuåimmnjååʹđteei-rehtor Laura Arola Uccjooǥǥ kåʹdd, peiʹvvpõõrt jååʹđteei Eija Salmi Oulu gåårad, kääzzkõsvuʹvddšurr Kai Väistö Ruäʹvnjaarǥ gåårad da universiteʹttlehtor Marja-Liisa Olthuis Oulu universiteʹtt.

Ääʹrtel äʹšštobddipiisren tuåimmje sääʹm ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor Arla Magga da sääʹm ǩiõllpieʹssjååʹđteei Petra Kuuva Sääʹmteeʹǧǧest di Mättʼtõsduumšeǩ Susanna Rajala Mättʼtõshalltõõzzâst.

Äʹrttel noorââtt vuõssmõs vuâra Aanrest Sajoozzâst pâʹsslašttâm-mannu 11. peiʹvven.

 

Lââʹssteâđ:

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Ánne-Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi

Petra Kuuva, petra.kuuva(at)samediggi.fi

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst saaʹmi meersažpeiʹvven 6.2.2020 čiâss 11-15. Puäʹđ tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša!

Sääʹmteeʹǧǧ takai koontâr, škooultem- da mättmateriaalkoontâr da sääʹmǩiõl koontâr mainste konttreez pirr Sajoozz jõnnkääʹrdest. Sääʹmteʹǧǧ kuâssad kuõʹssid prääʹzniǩ-kaaʹfin da Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩ Čaijust vuäitt vuäʹstted meersažpeeiʹv peiʹvvporrmõõžž.

Sääʹm meersažpeeiʹv 6.2. programm Aanrest

Pueʹtted tiõrvân puk!

čiâss 7.00 rääʹjest
Yle Sääʹm vuõlttad sääʹmǩiõllsaž radioprograamm koolm sääʹmǩiõʹlle.
Neʹttradio: yle.fi/sapmi

9 Liippkaggmõš da Sääʹmsooǥǥ laaul, SIIDA

9-17 Siida čuäjtõõzzid peäss määustaa obb peeiʹv, SIIDA

9.30-11 SAJOS, auditorio
• Aanar škooul sääʹmklaass läulla, čuäʹjtâʹlle da taʹnssje.
• Õhttsaž laaul da musikk, Sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu
• Jieʹllikartt, Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs

10.30-13 Sääʹm meersažpeeiʹv porrmõš, SIEʹBRRKÅʹDDPÕRTT, Sami Soster Rõ da Aanar sieʹbrrkåʹdd

11-15 SAJOS
• Sääʹmteeʹǧǧ ääv uus. Sääʹmteʹǧǧ kuâssad kuõʹssid prääʹzniǩ-kååʹffin.
• Sääʹmarkiv ääv uus

12 ”Njuuč suäjaivuiʹm – Ǩeʹrjjneǩ Yrjö Kokko ǩieʹjji mieʹldd”, Yrjö Kokko -seäʹbrr/Ilkka Vaura, SAJOS

12 Siida ođđsmââvv 2020-2022, SIIDA auditoriost

12.30 Sääʹm preddan seeilteeʹl, pop up -čuäjtõõzz ääʹveempeiʹvv, SIIDA pâʹjjkääʹrdest

13- Sluuʹžv, Aanar sieʹbrrkåʹdd, Aanar ceerkav
Sluuʹžv mâŋŋa ceerkavkååʹf sieʹbrrkåʹddpõõrtâst, Sámisoster Rõ da Aanar sieʹbrrkåʹdd

18 Fiʹlmmjeäʹǩǩääž, SAJOS
Čuäjtõõzz jäʹrjstet õhttsažtuâjast Sääʹmčeäppõõzz tuärjjõhttõs Visuálalaš Sápmi-Leader haʹŋǩǩõõzzin.

  • Siuttajoen erotus 2019, 2 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Čáhcerávga 2019, 5 min, Suvi West, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Seavdnjadasa ja čuovgga gaskka 2019, 7 min, Sara Beate Eira Person, Sääʹmmjânnam / Tarr
  • Jearrat máttaráhkus 2019, 4 min, Marja Viitahuhta / Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Eadni, juoiggastivččet go? 2019, 9 min, Máret Inger Aslaksdatter Anti, Sääʹmmjânnam / Tarr
  • Bántafáŋga 2019, 4 min, Ingá Márjá Sarre, Sääʹmmjânnam / Tarr
  • dissociate (gáidat / máhccat) 2019, 3 min, Sunna Nousuniemi, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Jaakko Gauriloff – Laulan sinulle 2019, 12 min, Heli Valkama, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Giitu giitu 2019, 6 min, Elle Sofe Sara, Sääʹmmjânnam / Tarr
  • Sámás muinna 2019, 3 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Fanas Jovnna 2019, 9 min, Sakari Maliniemi, Sääʹmmjânnam / Lääʹddjânnam
  • Ribadit 2019, 10 min, Elle Sofe Sara, Sääʹmmjânnam / Tarr

   

      

 

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!