Gollegiella-ǩiõllcistt Ole Henrik Maggaaʹje

Tâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõllcistt Gollegiella lij miõttum eeʹjj 2022 emeritusprofessor Ole Henrik Maggaaʹje. Son lij čõõđ jieʹllmes tuejjääm miârkteei tuâj sääʹmǩiõli ouddnummšen, ooudâsviikkmõššân da seeiltummšen. Son lij jieʹllemtuâjaineez čuäʹjtam sääʹmmlaid da ålggmailmma, što sääʹmm lij vääžnai da jieʹlli ǩiõll.

Ruõcc tååimai eeʹžžedjânnmen tän eeʹjj, ǥu juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj jueʹǩǩemnalla åårrai Gollegiella-ǩiõllcistt jueʹǩǩeš lååǥǥad vuâra. Cisttjueʹǩǩempoodd jäʹrjsteš Tukholmast 18.1.2023 õnnum miniʹsttri da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji såbbar õhttvuõđâst.

– Sääʹmǩiõl seeiltummuš da ooudâsviikkmõš lij samai vääžnai. Ole Henrik Magga lij leämmaž kuuʹǩǩ šurrân ouddvueʹǩǩen sääʹmǩiõl âânnmõõžžâst, da leäm kâʹl samai kuärǥaž ǥu vuäitam luõvted Gollegiella-ǩiõllciist täʹbbe Ole Henriiʹǩe, tuâtt kulttuuriminiʹstter Parisa Liljestrand.

– Leäm samai kuärǥaž ǥu vuäitam äʹjsted Ole Henrik Maggaa Gollegiella-ciistâst 2022. Suu jieʹllemtuâjas čuäʹjat, što son vuäǯǯ nuʹt tobdstõõzz ǥu ciist, särnn Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga lij šõddâm eeʹjjest 1947 Kautokeinost Tâʹvv-Taarrâst. Ole Henrik Magga lij looʹjid iiʹjjid reâuggam ǩiõli ooudâsviikkmõššân, jeäʹrbi mieʹldd jeeʹres akateemlaž määttai, tuʹtǩǩummuž da mättmateriaali ooudâsviikkmõõžž di mättʼtõõzz pääiʹǩ. Magga lij oouʹdääm ânnʼjõž tâʹvvsääʹm ǩeeʹrjtemriâžldõõǥǥ, ǩeeʹrjtam saujjsääʹm ǩiõllmäätt õõutveäkka Lajla Mattsson Maggain da vuässõõttâm nuʹt uuʹme- ǥu piiddâmsääʹm ǩeeʹrjtemriâžldõõǥǥi ooudâsviikkmõʹšše.

Magga lij še vuässõõttâm alggmeerai instituutioi alttummša meersaž da meeraikõskksaž tääʹzzest odm. toiʹmmjeeʹl ÕM alggmeerai põõšši fooruum vuõssmõs saaǥǥjååʹđteeʹjen da nuʹt leämmaž altteʹmmen Taarr Sääʹmtiiʹǧǧid, koon vuõssmõs saaǥǥjååʹđteeʹjen Ole Henrik Magga tååimai.

Lââʹssteâđaid

Preʹssteâđtõs Gollegiella (ruõccâs)

Aanar da Sør-Varangi kååʹdd vuõǯǯu teäggtõõzz vuõsshaʹŋǩǩõʹsse nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur jeälltummšen

Aanar da Sør-Varangi kååʹdd alttee teäggtõõzz vuõsshaʹŋǩǩõõzz nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur jeälltummšen. Haʹŋǩǩõʹsse miõʹtteš teäggtõõzz Interreg Aurora –prograamm Sápmi-vueʹzzest programmpââʹj 2021–2027 vuõssmõs ooccâmkõrvvjin. Haʹŋǩǩõõzz meersaž vaast-teäggtõs Taarrâst puätt Sääʹmteeʹǧǧest da Trooms da Finnmaark lääʹnest da Lääʹddjânnmest vaast-teäggteei lij Lappi lett. Interreg Aurora 2021–2027 lij ođđ programm Euroopp Interreg-õhttsažkååʹddest raaj râstldeei õhttsažtuâj vääras da tõn Sápmi-vueʹss kätt Sääʹmjânnam vuuʹdid Taarrâst, Lääʹddjânnmest da Ruõccâst. Haʹŋǩǩõõzz plaanummša liâ vuässõõttâm jeeʹres vueʹssbeäʹl jm. Nuõrttsääʹmkultturfoond eeʹttǩeeʹj da Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõlläʹšštobddi.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso âânn haʹŋǩǩõõzz vääžnʼjen da tuâtt: “Leäm rämmai, što haʹŋǩǩõs šâdd. Haʹŋǩǩõs lij tuõđi tääʹrǩes, ǥu tõt jeällat da raʹvvai nuõrttsääʹm ǩiõl da nuõrttsääʹm kulttuur raajid râstldeei õhttsažtuâjain. Haʹŋǩǩõs ooudâsvieʹǩǩat še vuässas Sääʹmteeʹǧǧ Ǩiõllpoliittlaž tåimmam- da ooudâsviikkâmprogrammâst 2020-2023 nõõmuum täävtõõzz čiõlǥeed vueiʹtlvažvuõđid altteed ǩiõllkõõskõõzzid jeäʹrben tõid vuuʹdid, koin ǩiõlljeälltummša lij šuurmõs tarbb, mâta nuõrttsääʹmǩiõl mainstemvuuʹdin.”

Še Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Tauno Ljetoff lij kuärǥaž ođđsest. “Lij samai pueʹrr, što nuõrttsääʹm ǩiõll- da kulttuurkõõskõõzz vuõssčiõlǥtemhaʹŋǩǩõʹsse lij miõttum teäggtõs. Tät lij šiõǥǥ ouddmiârkk tõʹst, mäʹhtt EU da Interreg teäggtõs vueiʹtte tuärjjeed nuõrttsääʹmkulttuur da vaarvuâla nuõrttsääʹmǩiõl jeälltummuž da še čuäjtõs tõʹst, što vaarvuâla uuʹcces ǩiõlid še uuʹdet äärv. Nuõrttsääʹm ǩiõl da -kulttuur jeälltummuš lij luândlaž riikki raajid râstldeei õhttsažtuâj. Tuäivam, što nuõrttsäʹmmla nuʹt Aanar ǥu Sør-Varanger kååʹddest vuässõõđče vuõssčiõlǥtemhaʹŋǩǩõõzz poodd čõõđtem såbbrid jõnn jooukin, što õhttsažkååʹdd vuäinlmõõžž da taarb šâʹdde kullum”

Haʹŋǩǩõs čõõđtet 15.1.-15.7.2023 da vuõsshaʹŋǩǩõõzz poodd plaaneet jiõččveärla määŋgekksaž väʹlddhaʹŋǩǩõõzz nuõrttsääʹm ǩiõll- da kulttuurkõõskõõzz raajjmõššân. Haʹŋǩǩõõzz poodd kuulât nuõrttsääʹm meer vaiddsânji sij vuäinlmõõžžin da taarbin nuʹt Taarr ǥu Lääʹdd beäʹlnn.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394 tuomas.juuso@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar
50 438 2 484 / 10 839 3 183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Snimldõk: Ville Fofonoff

Kuvassa pöydällä sanakirjoja.

Ǩiõllvuäpstummuš poott Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧest

Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ lij taʹrjjääm jooʹtti eeʹjj tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstõõzz. Tät kääzzkõs poott ânnʼjõž häämstes Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj 2022 loopp räjja mõõneeʹst. Ǩiõlltuâjjla lie taʹrjjääm ǩiõllvuäpstõõzz sää′mǩiõl konttrest da valmštõõllâm jeeʹrab mieʹldd termmliistid da tuejjääm ǩiõllhuâlltuâj. Sääʹmteʹǧǧ lij haaʹlääm staanâd sääʹmǩiõlivuiʹm tuejjuum ǩiõlltuâj kõskkpoddsaž maallin Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vuâđđeemproseeʹss ååreeʹn kõõsk.

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk täävtõssân lij leämmaž vuäǯǯad õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli resursskõõskõõzz Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso lij toođvaž tõn diõtt, mâid kuuʹǩǩ pešttam õhttsažtâʹvvjânnmallaš õhttsažtuejj pohtt mieʹldes:

– Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ  haaʹlad späʹssbõõššâd Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧid õhttsažtuâjast da rämmaš ko Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõžžtummša lij käunnʼjam teäggtõs da õhttsaž čåuddmõš, da toiʹmmjummuš peäss ođđ aʹlǧǧe.

Sääʹmteʹǧǧ lij põrggâm juʹn kuuʹǩǩ čåuʹdded kõõččmõõžž tõʹst, mõõn nalla õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ǩiõllõhttsažtuâj õõlǥči čåuʹdded. Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio särnn, što proseʹss lie leämmaž määŋgai pooddi väʹǯǯlõs:

– Ij leäkku hiâlpp altteed säʹmmlai õhttsaž organisaatio da leäʹp tuejjääm samai määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzzi vuâstta. Meeʹst lie õinn jiânâs raajjcõgldõõzz, kook câʹǧǧe da meälǥee näkam sääʹmvuuʹd obbnes kaʹtti tuâj tuejjummuž. Tääʹrǩmõs kuuitâǥ lij, što riikki rääʹj jie vaaikât leigga jiânnai sääʹmǩiõli õuddnummša da što õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõlltuâjj sääʹmǩiõli õuʹdde vuäitt juätkkjed.

Juätkast Taarr, Läädd da Ruõcc sääʹmtiiʹǧǧi õõutveäkka teäggtem Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad ǩiõlltuâjast. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij jiõččnaž organisaatio, kååʹtt toiʹmmai vaaldâšm peäʹlest Taarr Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmjem jååʹđteeʹjen lij halltõs, koozz kooum riikk sääʹmteeʹǧǧ lie nõõmääm vuäzzlaid. Saaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmai Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzlaž Tauno Ljetoff.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
010 839 3124 / 040 707 5626

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aanarsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Tuâjj älgg 2.1.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad aanarsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst aanarsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjast ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2649,02-2292,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 18.12.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5 626.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 2.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Mii ovttas sääimas juätkk tuâjas skamm-mannust

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela õhttsažtuâjast altteem veʹrǧǧneǩsääimas Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, juätkk sääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâj. Säimmaz puõʹtti kaaunõõttmõš jäʹrjstet neʹttšõddmõššân Teams pääiʹǩ 30.11.2022 čiâss 12–14.00.

Sääimas lij ääv pukid veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjlaid, kook reâugga sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr. Oouʹdab säimmaz kaaunõõttmõõžžid liâ vuässõõttâm pâiʹl 20 jeeʹres veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjla. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin tåbddai nuʹt, što tõt lij mieʹttpiõggâst, särnn sääʹm ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž tuâjjan seuʹrrjeei ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

– Liâ võl jiânnai tuâj tuejjeemnalla veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân da, što håʹt muʹvddem-ne kääzzkõõzz leʹčči vuäǯǯamnalla, nuʹt leäm kuuitâǥ rämmai mõttjam fiʹttjõstobdlmest da tõʹst, što määŋgain veʹrǧǧniiʹǩǩin lij kåccjam haall viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.

Säimmaz jurddjen lij jueʹǩǩed šiõǥǥ vueʹjjid, uʹvdded verddsažtuärjjõõzz da smeʹllkâʹtted kuʹǩesäiggsaž tuõjju sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Skamm-mannu kaaunõõttmõõžžâst kuulât Mii ovttas säimmaz õhttvuõʹtte alttuum ođđ jåʹttlõs äʹšštobddijoouk tuâj puäđõõzzid da ǩiõččlâsttmõõžžid tuâjjnääʹlest. Joukk lij seʹlvvtam sääʹmǩiõllsaž neʹttkääzzkõõzzi vaʹǯǯtõõzzid da taʹrjjad räʹtǩǩummšen ”ǩeʹttemǩeeʹrj” neʹttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Tän lââʹssen piâssâp kuullâd Kela kirnu-tuâjast, koon jurddjen lij ouddm. raʹvvjed fiʹttjõõzz saaʹmi kääzzkõstaarbin.

Puõʹtti säimmaz kaaunõõttmõʹšše vuäitt iʹlmmtõõttâd tääiǥ-aa. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv pukid, koid äʹšš ǩeäss mieʹldd, ni pueʹtted tåimmjummša.

Lââʹssteâđ säimmaz pirr käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ seeidain.

Saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ – Samediggi

Lââʹssteâđ: 

Anne Kirste Aikio,
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626

Sääʹmǩiõllsai päärnai puärraz Heʹlssnest – vaʹstted kõõjjõõllma!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan sairastapauksen vuoksi. Tarkoituksenamme on siitä huolimatta kartoittaa kuitenkin vielä perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen pääkaupunkiseudulla. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin.

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Tiõrvʼvuõđ Aanrest!

Leäʹp pueʹttmen kuâssa mââibaarǥ 15.11.2022 sääʹmǩiõllsaž päärnai puärrsi årra Heʹlssna. Jurddjen lij kaartʼtet piârrji taarbid sääʹmǩiõllsaž toiʹmmjummuž beäʹlnn. Haaʹleʹčep kuullâd vueiʹtlvaž tuõivvjin da jurddjin pueʹrben. Kaaunõõttmõš jäʹrjstet Susanna peiʹvvpõõrt (Susannanpenger 1, 00240 Hki) sääʹmǩiõllsaž jooukâst Luopmánist čiâss 17-19.

Tuäivvap tiʹjjid vaʹstteem juʹn õõudbeäʹlnn kõõjjõʹsse, kååʹtt käunnai vueʹlnn åårrai liiŋkâst.
https://link.webropolsurveys.com/S/7A39EE2E13A8BB55

Vaʹstteed vuäitt haaʹleen frijjmaall mieʹldd še vuõltteeʹl n- pååʹšt miʹjjid:
onneli.sieppi@samediggi.fi leʹbe niina.aikio-siltala@samediggi.fi.Vuäitak soiʹttjed še miʹjjid.

Tiõrvʼvuõđin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
mä. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei                                                                        

Onneli Sieppi
040 184 7746
mä. materiaalplaaneei

Sääʹmteʹǧǧ pueʹrad sääʹmǩiõllsaž jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid – ođđ seiddõs ääʹvuum

Sääʹmteeʹǧǧ sää′mǩiõl koontâr lij oođääm seiddõõzz, koʹst käunnai listt freelancer-jåårǥlõʹttjin da tuulkin. Ođđ seiddõʹsse piâzzak tääiǥ. Seiddõʹsse lie lââʹzztum sääʹmǩiõli ođđ jåårǥlõʹttji da tuulki teâđ di vuäppõõzz jåårǥlâttmõõžži da tuʹlǩǩummši tiʹllʼjem vääras. Tõn lââʹssen ooccâmnääʹll lij pueʹruum. Seiddõõzz oođeemtuâj jurddjen lij pueʹreed jåårǥlõʹttji da tuulki kaunnmõõžž di õõuʹdeed sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi teâuddjummuž. Seeid pääiʹǩ tuulk da jåårǥlõʹtti vuäiʹtte haaʹleeʹn iʹlmmted teâđeez lââʹzztemnalla seiddõʹsse.

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ sää′mǩiõl konttâr tuâjjan lij tooiʹmted jåårǥlâttmõõžžid veʹrǧǧniiʹǩǩid, da Sääʹmteeʹǧǧest vuäitt še tiʹllʼjed jåårǥlâttmõõžžid. Vuäppõõzz jåårǥlâttmõõžži tiʹllʼjummša Sääʹmteeʹǧǧest käunnʼje tääiǥ. Sääʹmteʹǧǧ šiõttad vuõss-sâjja tiʹllʼjummšid tõin veʹrǧǧniiʹǩǩin, koid sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ kuâskk. Sääʹmǩiõl koontâr vieʹǩǩat freelancer-jåårǥlõʹttji kaunnmõõžžâst, jos konttâr jåårǥlõʹtti jie vueiʹt väʹldded jåårǥlâʹttemtuâj vuâstta. Koontâr vieʹǩǩat še tuulki kaunnmõõžžâst.

Sääʹmteʹǧǧ lij tuejjääm oođummuž õhttsažtuâjast Sääʹm škooultemkõõskõõzz ǩieʹssem Sääʹmǩiõli tuʹlǩǩummuš -haʹŋǩǩõõzzin. Ođđ seiddõõzzâst käunnʼje haʹŋǩǩõõzzâst rajjum tuʹlǩǩeembrosyyr da tõi tuulki nõõm, kook lie čõõđtam sääʹmǩiõllsaž tuʹlǩǩeemškooultõõzz. Liʹstte lie ååʹn še tiudduum teâđ tõʹst, koʹst tuulk toiʹmmje, måkam suõʹrjin sij lie spesialiist da mõõn nalla siʹjjid tääʹvat. Ooccâmnääʹll lij še pueʹruum, što tuulk leʹbe jåårǥlõʹtti kaunnmõš lij hiâlpab da jåʹttlab.

– Mij leäʹp vuäǯǯam maacctõõzz, što sääʹmǩiõllsaž tuulkid da jåårǥlõʹttjid lij vaiggâd kaunnâd, da tõn diõtt leäʹp oođääm kõõččmõõžžâst åårrai seiddõõzz, särnn ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da juätkk: – Mij juʹrddep, što veʹrǧǧniiʹǩǩin lij õinn jäänab haall puuʹtʼted siiskõõzzid sääʹmǩiõʹlle, da jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtaarb lie lâssnam čuuʹt. Tuäivvap što tät äʹlššaivuõtt puuʹtʼted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid ij occan tõn diõtt, što tuulk da jåårǥlõõʹtti jie kaunnu.

Sääʹmǩiõl koontâr lij tän čõõuč seʹlvteʹmen še, mõõn nalla õõuʹdeed da viõhsseed sää′mǩiõl konttâr jåårǥlâʹttemkääzzkõõzzid, što tõt pââstče õinn pueʹrben kääzzkâʹstted veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ jiiʹjjes jåårǥlâʹttemtaarbid. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, što puõʹtti eeǥǥas eʹtǩǩuum lââʹssresuursid jåårǥlõʹttji paʹlǩǩummša nââneet Lääʹdd eeʹttiǩ-kååʹddest da nuʹtt säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi vueʹǩǩ puârrneʹče.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
040 707 5626 / 010 839 3124

Meeraikõskksaž Ǩiõllneä’ttel 24.-30.10.2022

Ǩiõllneä’ttel ǩiddad vuâmmšõõzz sää’mǩiõlid åå’n neelljad ee’jj ǩeäččlõõžži. Sää’mtee’ǧǧ Ruõccjânnmest, Taarrjânnmest da Lää’ddjânnmest kåčča vuässõõttâd pääiklaž, vooudlaž da meeraikõskksaž tää’zzest tän õhttsaž äšša. Tuõivvjen lij, što sää’mǩiõl kuâsttje, kollʼje da ǩiõlid ââ’net pukin õhttsažkåå’dd vue’ssvuu’din Ǩiõllneä’ttel poodd. Ǩiõllneä’ttel lij neä’ttel 43 poodd, 24.–30. kålggmannust.

Ǩiõllneä’ttel va’ldde âânnma Õhttõõvvâm meerkoo’ddi (ÕM) alggmeerǩiõli ee’jj poodd (IYIL 2019). Åå’n ÕM lij nõõmääm lååiee’ǩǩpââ’j 2022–2032 alggmeerǩiõli lååi ee’ǩǩen, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Lååiee’ǩǩpââ’jj âlgg älšsmâ’tted sa’tssjummšid seeilted, suõjjled da viikkâd ooudâs maai’lm pukid uu’ccbõs joouki ǩiõlid. Õhttsaž Ǩiõllneä’ttel da alggmeer lååiee’ǩǩpââ’j ää’veempei’vvjuu’hl ââ’net 23. kålggmannust Snåasest,Taarrjânnmest.

Õhttsaž Sää’mǩiõllneä’ttel da alggmeer ǩiõll-lååiee’ǩǩpââ’jj ää’veempei’vvjuu’hl ââ’net 23. kålggmannust Snåasest, Taarrjânnmest. Ää’veempei’vvjuhllvuõđid vuässââtt Suu majestee’ttes Taarr Koonǥõs Harald V. Lââ’ssen vuässâ’tte Ruõcc Sää’mtee’ǧǧ saaǥǥjåå’đteei, Taarr Sää’mtee’ǧǧ preside’ntt da Lää’dd Sää’mtee’ǧǧ saaǥǥjåå’đteei da Taarr Kå’dd- da vu’vddminister. Piiriee’jji jee’reså’rnn Sää’mjânnam õnnum Ǩiõllneä’ttel ää’vummuž lij miârkk õhttsaž juhllʼjem da sää’mǩiõli kuâsttjee’jen tuejjeem älggmõ’šše vee’zz Sää’mjânnam beä’lnn.

Looǥǥ teâđtõõzz täʹst

Teâđ šõddmõõžžin pirr Sää’mjânnam, Ǩiõllneä’ttel poodd ââ’nnemnalla åårrai designist da jee’res ââ’nnem materiaalâst käunnʼje www.giellavahkku.org

Ǩiõllneä’ttel vuäitt seu’rrjed še sosiaalʼlaž mediain hashtaagi veäkka:

Saujjsää’mm: #gïelevåhkoe
Uu’mesää’mm: #giällavahkkuo
Piiddâmsää’mm: #giellavahkko
Juu’levsää’mm: #giellavahkko
Tâ’vvsää’mm: #giellavahkku
Aanarsää’mm: #kielâokko
Nuõrttsää’mm: #ǩiõllneä’ttel

Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Sääʹm ouddpeâmm materiaalvänna vuäǯǯat siõmmna hiâlptõõzz čõõuč ääiʹj 

Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹmǩiõl konttrest reâugga tän poodd kuõʹhtt ouddpeâmm materiaaltuâjjla, vueʹssmannust alttääm Anni Saara Aikio da sueiʹnnmannust alttääm Onneli Sieppi. Kuhttu lie ouddpeâmm uʹčteeʹl da tuejjääm sääʹm ouddpeâmmast. 

Sääʹm ouddpeâmm õhttân jõnn vaʹǯǯtõssân lij õinn materiaalvääʹnn. Vääʹnn lij pukin materiaalin; ǩiiʹrjin, perccluʹvddsiõrin, musiikkâst, pedagooglaž uʹčteeʹli materiaalin, ämmatǩiiʹrjin da siõrrneävvain. Sääʹm ouddpeâmm tuâjjla lie jiijj tuõđi čieʹpp šiõttõõllâd, jåårǥlâʹtted da valmšted materiaal, leša ââʹnnma vaalmâš da sääʹm pedagogiikk vuâđald rajjum materiaal kaiʹbbjet ǩeeʹjjteʹmeld. 

Vuâkka vuäǯǯat siõmmna hiâlptõõzz jooʹtti čõõuč ääiʹj. Materiaal puuʹtʼtet nuʹtt tiõddum ǩeʹrjjen, korttân da siõrrân ko digihäämast. Projeeʹkt lie mäŋgg jååʹttmen da vueʹss lie juʹn valmmšen, ko teäddmõõžžâst lij puättam kolmmǩiõllsaž Piâr- mošttspeâll da Kuáti.fi- materiaalbaʹŋǩǩe lie poortum 10 ođđ euʹnneemkoov, koin sääʹm kulttuur lij kõskksââʹjest. Lââʹssen ääiʹjben alttuum Värinaaut- tuâjj-jooukin õhttsažtuâjast valmštum veiddsõs toobdpeâmm-materiaal Värinaauti stäälažǩeʹrjj tobddjin – Uʹčteeʹl’l vuäppes lij ǩiõrǥtum.  

– Rämmšam tuõđi, što vuäǯǯap ođđ materiaal sääʹm ouddpiõmmu. Päärnaid lij šiõǥǥ vueiʹnned, što mij leäʹp da meeʹst kulttuur lij siõrin, ǩiiʹrjin da euʹnneemkoovin âʹldd. Ko siõrrâp lääʹdd mošttspeâll piârrjest, kaunnâp eeʹjj, jieʹnn, vuäʹrnnpeäʹl, vueʹbbžid da maaddârpuärrsid, leša sääʹm speâllast meeʹst lie veâl risttjieʹnn da eeʹjj, risttvueʹbb da -viillj da sieʹzzi, kueʹsǩi da mueʹđi da čieʹʒʒi pieʹllkueiʹm, da tuõđi sieʹzz, kueʹsǩ, mueʹđ da čieʹʒʒ lie veâl määŋgǩeârddsaž mieʹri lääʹdd spiõllu veʹrddeeʹl. Koovin mueʹđđ kååđđ vuõddjid, måttmin lie sääʹmpihttâz, måttmin sõõuskeäʹpper, hääm lie kueʹlšeeʹllmen, luâmmnid uussmen da risttvillj tuõʹllai vueʹss âʹsǩstes. Täid vueiʹtet ââʹnned uuʹcces äʹššen, leša tuõđâst tõk lie jõnn da kaallšõs ääʹšš.  Euʹnneemkoovin meeʹst eʹpet lij õuddmiârkkân kåålezstuuʹlest ištti päärnaž. Näkam representaatio sääʹmpäärna vuäiʹnne čuuʹt ooccanj, särnn ǩiõllpieʹssohjjeei Niina Aikio-Siltala.  

– Tuâjjlažkådda täk materiaal lie še tuäiv mieʹldd jõnn veäʹǩǩen.  Õuddmiârkkân Värinautit- tuâjj-jooukin õhttsažtuâjast tuejjuum materiaalâst meeʹst lie jiânnai tobddjid kuulli sääʹn, kookk lie ooʹccben arggǩiõlâst âʹldd. Kuáti.fi- seeidai õõl vuâđđuum blogid peäʹlstes lie pueʹttmen jeeʹresnallšem artikkeeʹl sääʹm pedagogiikk pirr, koin pâʹsttep siõmmna koʹrjjeed ämmatǩiiʹrji vääʹn, juätkk Aikio-Siltala.

Sääʹmǩiõl konttrest rajjum materiaalid teäggtet kulttuur- da ǩiõllpieʹsstååim riikkveäʹǩǩvuõđin da tõid jueʹjjet määusteʹmmen sääʹmǩiõllsaid õuddpeâmmjuâkksid da sääʹmǩiõllsaž ouddmättʼtõʹsse. Materiaal vuäitt tiʹllʼjed jiijjâs juâkksa neʹttpååʹšt mieʹldd ǩiõllpieʹssohjjeeʹjest.

Lââʹssteâđ:

Niina Aikio-Siltala 
mä. ǩiõllpieʹssohjjeei
010 839 3115 / 040 487 5414 
niina.aikio-siltala@samediggi.fi 

Anni Saara Aikio 
mä. materiaalplaanni
010 839 3132 / 040 610 9773 
anni-saara.aikio@samediggi.fi 

Onneli Sieppi  
mä. materiaalplaanni
010 839 3132 / 040 610 9773 
onneli.sieppi@samediggi.fi 

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2022

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2022 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest,  kååʹtt riâžžât čõõuč looppâst Ruõccâst. Cistt miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžžâst.

Gollegiella ciist liâ alttääm sääʹmaaʹššin Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei. Ciist jueʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjjest 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Cistt lij šorradvuõđ mieʹldd 15 000 euʹrred.

Ǩiõllciist täävtõs
Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaaikted sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummša, ooudâs viikkmõʹšše leʹbe seillmõʹšše Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ciist?
Ǩiõllcistt miõđât õõutoummid, jooukid leʹbe õõutstõõzzid (ml. õhttõõzz, stroiʹttel), kook liâ vuäǯǯam meriittid tåimmjeeʹl miârkteei nalla sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžž, tuõʹllʼjummuž da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllcistt vueiʹtet miõttâd ouddmiârkkân ǩeerjlaž, njäälmlaž leʹbe jeeʹres tuâjain, kook vueiʹtte kuõskkâd veiddsânji jeeʹres tåimmsuõʹrjid. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed määŋg ciistvuäǯǯai kõõskâst.

Iʹlmmet jiijjad võboršeeʹǩǩ!

Õõutooumaž, joukk leʹbe õõutstõs Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest vuäitt tuejjeed jiijjâs eʹtǩǩõõzz eeʹjj 2022 ciist vuäǯǯjest. Eʹtǩǩõs ciist vuäǯǯjen da jäänmõsân 1-2 seeid ǩeerjlaž vuâđđõõttmõš âlgg tååimted mââimõõzzâst 07.08.2022 addrõʹsse:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lââʹssteâđaid õudd:

Anita Kitok ärvvtõõllâmkomitea piisar
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98