Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest

Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ kåčča ǩiõllteknologiaseminaaʹre Juuʹleeva.

Vueʹssmannu 10–11. peeiʹv jäʹrjste Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest. Seminaar lij pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ alggmeerǩiõli meeraikõskksa lååi eeʹjj õhttvuõđâst šõddi (IDIL 2022-2032) õhttsažtuâj. Seminaar täävtõssân lij kaunnâd sääʹm njoonašprojeʹktt (Flagship-projekti) ǩiõllteknologia sueʹrjest, koon peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ reâugga da kååʹtt lij äuʹǩǩen veeʹzz sääʹm õhttsažkådda.

Ǩiõllteknologia ouddan jåʹttlõnji pirr maaiʹlm. Tõn diõtt lij Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst samai vääžnai, što mij säʹmmla pâʹsttep seuʹrrjed ouddnummuž, da nääiʹt ainsmâʹtted jiiʹjjen ǩiõli pueʹttiääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ âʹnne še vääžnʼjen tõn, što sääʹm-meer lij mieʹldd raajjmen pueʹttiääiʹj räʹtǩǩummšid, koin kaggâp da viikkâp õõudâs jiiʹjjen ǩiõl – še ǩiõllteknologia maaiʹlmest.

Seminaaʹre liâ koččum loǥlmõõʹsti jeeʹres sääʹm stroiʹttlin da instituutioin da miârktõssân lij taʹrǩstõõllâd, što måkam ǩiõllteknolooglaž taarb sääʹm õhttsažkååʹddest liâ. Seminaar vuõssmõs peeiʹv liâ looǥǥâlm da paneeʹlsaǥstõõllmõš. Seminaar nuʹbb peiʹvv lij vaʹrrjum tuâjjpäjja, koʹst piâzzât õõutsââʹjest noorrâd jurddjid da puʹhtted ouʹdde taarbid.

Seminaar jeät striʹjmme, ij ǥa tõõzz leäkku vueiʹtlvaž vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Seminaar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Mäʹhtt ǩiõllteknologia vuäitt oouʹdeed sääʹmǩiõlid?)

Kuäʹss: Vueʹssmannu 10.–11. 2022

Koʹst: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Juuʹlev

Iʹlmmtõõttmõš: Mieʹrräiʹǧǧ 8.4.2022
https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lââʹssteâđaid õuʹdde:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, teʹl. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, teʹl. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, teʹl. +47 78 48 42 07

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllaaʹššipiisar veeʹrj

Ǩiõllaaʹššipiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 35 §:st. Ǩiõllaaʹššipiisar tuâjjan lij odm. håiddad sääʹm ǩiõllõhttsažtuõjju kuulli tuâjaid, toiʹmmjed sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren tuâjeez kuulli aaʹššin, tuõʹllʼjed da oouʹdeed Lääʹddjânnmest õnnum sääʹmǩiõlid, oouʹdeed sääʹmǩiõli jeälltemtooiʹm da ǩiõlid kuõskki tuʹtǩǩeemtooiʹm, jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr da tuejjeed õhttsažtuâj sääʹmǩiõl tuʹtǩǩummuž da huâl sueʹrjest toiʹmmjeei meersaž da meeraikõskksaž organisaatioi da toiʹmmorgaanivuiʹm.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, äʹšštobddmõõžž sääʹmǩiõlid da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnem mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2022 ääʹljeeʹl da veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 30.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?626f57f1

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjj älgg 11.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.8.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõn.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07–2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

21.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr sääʹmnarooʹde neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid. Tuâjj älgg 1.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 30.6.2022 räjja.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ saaǥǥtemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeeʹn 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt neäʹttel ǩiõččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 7.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0855aa64&lang=fi-FI

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.2.2022
Sääʹmteeʹǧǧ

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Saǥstõõllâmpoodd liâ äävai pukid, še škooultõõzz riâššjid, di pooddid ij taarbâš iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Täʹst peiʹvvuum teâđtõõzzâst kaaunak pooddi äiʹǧǧtaaulid di Teams- liiŋkid.

Hoʹhsse! Oulu saǥstõõllâmpodd sirddum ââʹnnemnalla mââibaarǥ 5.4. čiâss 18-20.

Saǥstõõllâmpoodd:

Jeänõk
mââibargg 1.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Kihttel
seärad 2.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Uccjokk
mââibargg 15.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, tâʹvvsääʹm
seärad 16.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, aanarsääʹm
mââibargg 22.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, nuõrttsääʹm
seärad 23.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Suäʹđjel da Vuõccu
mââibargg 29.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ruäʹvnjargg
seärad 30.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Heʹlssen
neljdpeiʹvv 31.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Oulu
mââibargg 5.4. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem!

Lââʹssteâđ:

škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 010 8393 112

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 8393 124

mä. ǩiõllpieʹssohjjeei Niina Aikio-Siltala, niina.aikio-siltala@samediggi.fi, 010 8393 115

Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc beäʹl Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš ämmatneǩorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij suõjjled, vaalšed da oouʹdeed kulttuurääʹrb mâʹte sääʹm ǩeʹrjj- da mainstemǩiõlid. Veeʹrj beäʹlnn Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lij õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga. Tõn jååʹđat halltõs, koʹst juõʹǩǩ koolmâst sääʹmteeʹǧǧest liâ seämma jiânnai eeʹttǩeei.

Ääv veʹrǧǧ

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij toiʹmmjam Sääʹm parlamentaarlaž Suåvtõõzz vueʹlnn eeʹjj 2013 rääʹjest, da ååʹn ooccâp jååʹđteei vuâđđeed, jååʹđted, raaveed da veiddsubun oouʹdeed Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi.

Puäʹđak-a ton tän jouʹǩǩe?

Tuâj

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõlin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi âlgg toiʹmmjed õhttsaž äʹšštobddi ämmatorgaanân sääʹm ǩeʹrjjǩiõli noormtummuž kuõskki aaʹššin. Tät kuâskk terminologia da ǩeeʹrjtemvuâkkõõzzi noormtummuž. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âlgg regsmâʹtted sääʹmǩiõlid da tän nalla vaaikted sääʹmǩiõli staanmõʹšše pueʹttiääiʹjest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âʹlǧǧe leeʹd tuâjjla pukid koolm jânnma sâjjdâʹttemnalla, da sij lie seämma vaaldšmallaš jååʹđteei vuâllsiʹžžen. Jååʹđteei toiʹmmai Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ââʹlmõs jååʹđteeʹjen da son vaʹsttad toiʹmmjummuž vaaldšmallaš da ämmtallaš jååʹđtummšest. Jååʹđteei âlgg valmštõõllâd da vuäʹpsted aaʹššin, koid viiǥǥât halltõʹsse, da suʹst lij vasttõs halltõõzz tuʹmmstõõǥǥi tiuʹddepiijjmõõžžâst. Jååʹđteei vaʹsttad še tõʹst, što ekonoomlaž toiʹmmjummuš šâdd viõǥǥâst åårrai vuâkkõõzzi mieʹldd.

Ââʹntemõõlǥtõõzz

Ooccâp jååʹđteei, ǩeäʹst lij maisteeʹr škooultõs, vuõss-sââʹjest sääʹmǩiõlâst. Ooʒʒjest feʹrttai leeʹd harjjnummuž jååʹđtummšest da tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâjast. Teâđ- da silttõõzz sääʹm õhttsažkååʹddest da sääʹmǩiõlâst õõlǥtet. Tõn lââʹssen teäʹddeep šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da kommunikaatiotääidaid, šiõǥǥ jååʹđtemsilttõõzz da tääid õsttâd puäđõõzzid õhttsažtuâjast järrsivuiʹm.

Vergga vaʹlljum âlgg siltteed sääʹmǩiõl da taarǩiõl leʹbe ruõccǩiõl leʹbe lääʹddǩiõl. Määŋg sääʹmǩiõl silttõs ǩiõččât ouddõssân. Ouddõssân ǩiõččât še, jõs silttad nuʹt lääʹddǩiõl da taarǩiõl leʹbe ruõccǩiõl. Eŋŋlõsǩiõl tääid ǩiõččât še ouddõssân.

Päʹlǩǩ da tuâjjmääin

Tuâj älgg nuʹt sõrgg ǥu lij vueiʹtlva.

Veeʹrj päʹlǩǩ lij riikk vuâkkõõzz mieʹldd veʹrǧǧkoodd 1060 juâǥǥasjååʹđteei.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlain lij veerǥlaž õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga väʹlddtåimmorgaanân, da jos ij nuuʹbbnalla leäkku tuʹmmuum, täk seämma tuâjjmääin ko Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlain Taarrjânnmest, tuõʹllʼje še täʹst.

Koontâr lij jurddum leeʹd õhtt sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmpaaiʹǩin Aanar, Uccjokk, Hetta, Vuononperä, Kaarasjokk, Kautokeino, Manndalen, Tromss, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokkmokk, leʹbe Östersund, jos kuâras konttâr lie. Nuuʹbbnallšem čåuddmõõžžâst vuäitt še suåppâd.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi haaʹlad sueiʹmkrâʹstted meer ǩeârjjaivuõđ da äukkjõõvvâd oummu tiuddvääldlaž ânnsallašvuõđâst. Raukkâp ââʹnteei ooccjid ooccâd huõlǩani toiʹmmjemooddâst, ââʹjjest, sooǥǥbeäʹlest, etnisiteeʹttest, åskldõõǥǥâst da seksuaalʼlaž jieʹllmest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest teädd lij tuâjjvueʹjj jäʹrjstummšest oummid, koin lij râššnam toiʹmmjemodd.

Pukid, ǩeäk jälste Finnmarkist da Tâʹvv-Troomsâst, tuõʹllai läinnkääʹšn mättlääin ǩeäʹppummuš 10 % juõʹǩǩ eeʹjj 25 000 kruun räjja da jeäʹrab piiđǩeäʹppummuš.

Muđoi tuâjjlaid nõõmtet viõǥǥâst åårrai laaʹjji, vuâkkõõzzi da suåppmõõžži mieʹldd, kuõskeeʹl še pääʹlǩ da jeältõõǥǥ di kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Tääʹrǩab teâđaid veeʹrj pirr vuäitt vuäǯǯad vääʹldeeʹl õhttvuõđ:

Sääʹmtegga Lääʹdd peäʹlnn
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ Taarr beäʹlnn
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc beäʹlnn
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Ooccâmäiʹǧǧ lij 21.01.2022 räjja.

Ooccmõõžž vuõltteet jobbnorgen: Oza bargui

Kela da sääʹmteʹǧǧ oođee õhttažtuâjjsuåppmõõžžâs – suåppmõõžžin liʹnjjeet Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž

Kela da sääʹmteʹǧǧ saǥstâʹlle õhttažtuâjast säʹmmlai sosiaalstaan pueʹrummšen. Aanrest jäʹrjstem vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet še Kela da sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vueiʹnnlâʹtte Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst neljdpeeiʹv 18.11. Vueiʹnnlõõttmõõžž miârktõssân lij saǥstõõllâd tõʹst, mäʹhtt Kela da sääʹmteʹǧǧ vueiʹtte õõutveäkka õõuʹdeed säʹmmlai sosiaalstaan da sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž Kela kääzzkõõzzin.

Vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet seämma-ääiʹj Kela da Sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš. Kela lij leämmaž možât vuõssmõs õõlmâs kääzzkõõzz tåimmjid, kååʹtt lij tuejjääm kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki õhttažtuâjjsuåppmõõžž sääʹmtiiʹǧǧin.

Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila vuässââtt saǥstõõllmõõžžid Aanrest. Antila âânn õhttsažtuâj sääʹmtiiʹǧǧin vääžnʼjen, ǥu tõt vieʹǩǩat Kela seuʹrrjed systemaattlânji õõutverddsaž äššʼstõõllmõõžž teâuddjummuž.

– Ođđ suåppmõš liʹnjjad ääiʹjbu tääʹrǩben da veeidsubun Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõuʹdeemtäävtõõzzid, särnn Antila. 

– Kela da sääʹmteeʹǧǧ õhttažtuâjjsuåppmõš rääjj vuâđ vuõigg õõutverddsažvuõđ teâuddjummša vueʹjjest. Lij miârkteei, što säʹmmlaž vuäitči pueʹttiääiʹjest håiddad Kela-ääʹššʼses jiijjâs jieʹnnǩiõlin – še liâdǥlânji, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ oođeem õhttažtuâjjsuåppmõõžžâst suåvât odm. puõʹtti aaʹššin:

  • Kela ǩiččlââtt plaanʼnallšânji viikkâd ooudâs sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž vueʹjjest.
  • Kela veekk ooudâs aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, mieʹldd looǥǥeeʹl neʹttäššʼstõõllmõõžž.
  • Kela jåårǥlâtt sääʹmǩiõʹlle lomaakkid da liâdǥlaž äššʼstõõllmõõžž äʹššǩiiʹrjid.
  • Kela saakkad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin mieʹrrkõõski.
  • Sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâtt sääʹmǩiõllsaž oummuid ââʹnned Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
  • Kela väldd lokku rekrytâsttmõõžžâst sääʹmǩiõl tääid da kulttuursilttummuž.

Kela lij mââimõs iiʹjjin õõuʹdääm aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Kela õlmstõõʹtti sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidid 2019–2020 da taʹrjjad še Elämässä.fi-seiddõõzzâst äššʼstõõllâmviiŋkid sääʹmǩiõʹlle. Lââʹssen Kelast liâ printteemnalla åårrai brosuur da 30 ouddõslomaakk sääʹmǩiõʹlle. Kela taʹrjjad peeiʹvi mieʹldd teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Kelast lij reâuggam še sääʹmǩiõllsa saaǥǥtem äʹšštobddi eeʹjjest 2020 ääʹljeeʹl.

Puõʹtti Kela da sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnnlõõttmõõžž hoʹzjeʹnsââšš Kela, da vueiʹnnlõõttmõš jäʹrjstet Heʹlssnest skamm-mannust 2022.

Lââʹssteâđ mediaaʹje

Antti Jussila, Kela, äʹššneeʹǩǩ âʹlddkääzzkõõzzi tuejjeemjuâǥǥtõõzz jååʹđteei, teʹl. 040 834 5703

Anni Koivisto, sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei, anni.koivisto@samediggi.fi, teʹl. 040 415 5969

Tiõrv pueʹttmest nuõrttsääʹm anatomiasannõõzz õlmstâʹttempoʹdde!

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž anatomia-sääʹnnlist lij välddum meädda interneeʹttest teeknlaž väʹǯǯlõsvuõđi diõtt. Ǩiõččlõõttâp vuäǯǯad sääʹnnliist mååusat vuäǯǯamnalla nuʹtt sõrgg ko vueiʹtlvaž.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi õlmstâtt Ǩiõllneäʹttel pââʹjj 26.10.2021 nuõrttsääʹmǩiõllsaž anatomiasannõsǩeeʹrj. Sannõs lij digitaalʼlaž hääʹmest da tõt vuâđđââvv Egil Utsi eeʹjj 1986 õlmstõttum Anatomiia-ǩeeʹrj. Sannõõzzâst lij kaartʼtõs, koonn lij raajjâm Liisa Helander.

Pukid äävai õlmstâʹttempoodd riâššât ougglõsõhttvuõđin čiâss 13.00 Teams pääiʹǩest addrõõzzâst Nuõrttsääʹm anatomiasannõsǩeʹrjj

Tiõrv pueʹttem!

Nuõrttsääʹm anatomiasannõsǩeʹrjj

Lââʹssteâđ:

Mä. sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar Marko Marjomaa, teʹl. 050 438 2484 / 010 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Mä. nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjlaž Mervi Semenoff, teʹl. 010 839 3139 / 040 184 6604, mervi.semenoff(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr sääʹmnarooʹde neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ saaǥǥtemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeeʹn 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt neäʹttel ǩiõččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.11.2021 mõõneeʹst addrõʹsse: Ma. suunnittelija (sympahr.net)

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 18.10.2021

Čiâss sääʹmǩiõl pukid! – äävas mättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest

Sääʹmǩiõli olgglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei  mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz riâšše še tän eeʹjj äävas Čiâss sääʹmǩiõl pukid! – mättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest 25.–31.10.2021. 

Mättčiâss liâ pravvlum vuâđđmättʼtõõzz škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid, leša mättčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin miõlstõõvvâm. Čiâssid vuäiʹt vuässõõttâd juõʹǩǩ mättʼtõõtti jiõččines leʹbe ceâlai klass vuäiʹt vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma ääiʹj õhttsain teâttmašinain. Vuässõõttâd vuäiʹt še tääuʹjbõʹžže čieʹsse. 

Mättčiâssi miârktõssân lij šõddeed teâđstemvuõtt säʹmmlain da sääʹmǩiõlin de älšmâʹtted vuässõõttjid sääʹmǩiõllsa ǩiõll-laauǥ ååʹblǩest, koʹst uʹčteeʹl mainste mättčiâssin vuõss-sââʹjest sääʹmǩiõl. Lååʹvest  liâ laaul, lokkõs da siõr!   

Mättčiâssid âʹnne olgglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsest. Čiâss liâ õhttsõʹžže kolmm, õhtt juõʹǩǩʼkast Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin: nuõrttsääʹmm,aanarsääʹmm da tâʹvvsääʹmm ǩiõlâst. Mättčiâss liâ pravvlum jeeʹres ââʹǩǩäʹrttlid da juõʹǩǩ mättčiâssâst kõskkee mõõn-ne teemma. 

Äiʹǧǧtaull:  

Mâ 26.10. č  10–11  

Nuõrttsäämas klaassid 3–6, teeʹmmen mueʹrj  

Se 27.10. č 10–11  

Tâʹvvsäämas pââiškooul klaassid, teeʹmmen neäʹttelpeeiʹv  

Ne 28.10. č 13–14  

Aanarsäämas vueʹllškooul klaassid, teeʹmmen meäʹccžeevai  

Čiâssin lij vueiʹtlvažvuõtt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chat-test. Uʹčteeʹl lââʹssen kõõččmõõžžid liâ vaʹstteʹmmen jeeʹres olgglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz tuâjjtuejjeei. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddpeäʹlnn. Mättčiâssid liânttee da ruõkkâmliiʹŋǩ  õlmstâʹtte čiâssi mâŋŋa addrõõzzâst www.saamenetaopetus.com/tapahtumia.   

Tääʹrǩab vuäʹppõõzzi  čiâssid vuässõõttmõõžžân lij õlmstõttum olgglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain da facebookkâst

Sääʹmǩiõli olgglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij  Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem. Pilotthaʹŋǩǩõõzz teäggad mättʼtõs- da kulttuurministeria. Pilotthaʹŋǩǩõõzz miârkktõssân lij  pueʹreed sääʹm-mättʼtõõzz õsttâmvuõđ säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. 

Haʹŋǩǩõs oudd kueʹhtt čiâss neäʹttlest vuâđđmättʼtõõzz/lookkiškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz olgglõsõhttvuõđin pirr Lääʹddjânnam. Tän šiâtt haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vuäǯǯa 105 škooulneʹǩǩed da mättʼtõõtti. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam juätkkteäggtõõzz 31.8.2023 räjja. Lookkâmekka 2022-2023 iʹlmmtõõttmõõžž ääʹvee eʹpet ǩiđđtääʹlv 2022. 

Sääʹmǩiõli neäʹttel âʹnne 25.-31.10.2021 da Sääʹmteʹǧǧ lij kåččam pukid vuässõõttâd teeʹmmneäʹttla ouddmiârkkân riâššeeʹl noorõõttmõõžžid da puuʹteeʹl sääʹmǩiõlid õlmmsa. Ǩiõll-laauǥčiâssi lââʹssen säʹmmlažvuõʹtte da sääʹmǩiõlid vuäiʹt tobdstõõttâd    Oktavuohta – sääʹmmteâtt mättʼtõʹsse – neʹttseeidain, koʹst käunnje jiânnai teeʹmmaunnâz mättʼtõʹsse.  

Lââʹssen vuäitak tiʹllʼjed sääʹmteeʹmmlaid škooulkueʹssjummušid, mobiilsiõrid da mõõntõõllâmpaakk  Dihtosis – haʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain. 

Lââʹssteâđaid:  

Satu Pieski, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
satu.pieski@edu.utsjoki.fi 
040 5466 514  

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõskoordinaattor   
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi 
040 5843 098  

www.saamenetaopetus.com  
www.oktavuohta.com