Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Sääʹm ouddpeâmm materiaalvänna vuäǯǯat siõmmna hiâlptõõzz čõõuč ääiʹj 

Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹmǩiõl konttrest reâugga tän poodd kuõʹhtt ouddpeâmm materiaaltuâjjla, vueʹssmannust alttääm Anni Saara Aikio da sueiʹnnmannust alttääm Onneli Sieppi. Kuhttu lie ouddpeâmm uʹčteeʹl da tuejjääm sääʹm ouddpeâmmast. 

Sääʹm ouddpeâmm õhttân jõnn vaʹǯǯtõssân lij õinn materiaalvääʹnn. Vääʹnn lij pukin materiaalin; ǩiiʹrjin, perccluʹvddsiõrin, musiikkâst, pedagooglaž uʹčteeʹli materiaalin, ämmatǩiiʹrjin da siõrrneävvain. Sääʹm ouddpeâmm tuâjjla lie jiijj tuõđi čieʹpp šiõttõõllâd, jåårǥlâʹtted da valmšted materiaal, leša ââʹnnma vaalmâš da sääʹm pedagogiikk vuâđald rajjum materiaal kaiʹbbjet ǩeeʹjjteʹmeld. 

Vuâkka vuäǯǯat siõmmna hiâlptõõzz jooʹtti čõõuč ääiʹj. Materiaal puuʹtʼtet nuʹtt tiõddum ǩeʹrjjen, korttân da siõrrân ko digihäämast. Projeeʹkt lie mäŋgg jååʹttmen da vueʹss lie juʹn valmmšen, ko teäddmõõžžâst lij puättam kolmmǩiõllsaž Piâr- mošttspeâll da Kuáti.fi- materiaalbaʹŋǩǩe lie poortum 10 ođđ euʹnneemkoov, koin sääʹm kulttuur lij kõskksââʹjest. Lââʹssen ääiʹjben alttuum Värinaaut- tuâjj-jooukin õhttsažtuâjast valmštum veiddsõs toobdpeâmm-materiaal Värinaauti stäälažǩeʹrjj tobddjin – Uʹčteeʹl’l vuäppes lij ǩiõrǥtum.  

– Rämmšam tuõđi, što vuäǯǯap ođđ materiaal sääʹm ouddpiõmmu. Päärnaid lij šiõǥǥ vueiʹnned, što mij leäʹp da meeʹst kulttuur lij siõrin, ǩiiʹrjin da euʹnneemkoovin âʹldd. Ko siõrrâp lääʹdd mošttspeâll piârrjest, kaunnâp eeʹjj, jieʹnn, vuäʹrnnpeäʹl, vueʹbbžid da maaddârpuärrsid, leša sääʹm speâllast meeʹst lie veâl risttjieʹnn da eeʹjj, risttvueʹbb da -viillj da sieʹzzi, kueʹsǩi da mueʹđi da čieʹʒʒi pieʹllkueiʹm, da tuõđi sieʹzz, kueʹsǩ, mueʹđ da čieʹʒʒ lie veâl määŋgǩeârddsaž mieʹri lääʹdd spiõllu veʹrddeeʹl. Koovin mueʹđđ kååđđ vuõddjid, måttmin lie sääʹmpihttâz, måttmin sõõuskeäʹpper, hääm lie kueʹlšeeʹllmen, luâmmnid uussmen da risttvillj tuõʹllai vueʹss âʹsǩstes. Täid vueiʹtet ââʹnned uuʹcces äʹššen, leša tuõđâst tõk lie jõnn da kaallšõs ääʹšš.  Euʹnneemkoovin meeʹst eʹpet lij õuddmiârkkân kåålezstuuʹlest ištti päärnaž. Näkam representaatio sääʹmpäärna vuäiʹnne čuuʹt ooccanj, särnn ǩiõllpieʹssohjjeei Niina Aikio-Siltala.  

– Tuâjjlažkådda täk materiaal lie še tuäiv mieʹldd jõnn veäʹǩǩen.  Õuddmiârkkân Värinautit- tuâjj-jooukin õhttsažtuâjast tuejjuum materiaalâst meeʹst lie jiânnai tobddjid kuulli sääʹn, kookk lie ooʹccben arggǩiõlâst âʹldd. Kuáti.fi- seeidai õõl vuâđđuum blogid peäʹlstes lie pueʹttmen jeeʹresnallšem artikkeeʹl sääʹm pedagogiikk pirr, koin pâʹsttep siõmmna koʹrjjeed ämmatǩiiʹrji vääʹn, juätkk Aikio-Siltala.

Sääʹmǩiõl konttrest rajjum materiaalid teäggtet kulttuur- da ǩiõllpieʹsstååim riikkveäʹǩǩvuõđin da tõid jueʹjjet määusteʹmmen sääʹmǩiõllsaid õuddpeâmmjuâkksid da sääʹmǩiõllsaž ouddmättʼtõʹsse. Materiaal vuäitt tiʹllʼjed jiijjâs juâkksa neʹttpååʹšt mieʹldd ǩiõllpieʹssohjjeeʹjest.

Lââʹssteâđ:

Niina Aikio-Siltala 
mä. ǩiõllpieʹssohjjeei
010 839 3115 / 040 487 5414 
niina.aikio-siltala@samediggi.fi 

Anni Saara Aikio 
mä. materiaalplaanni
010 839 3132 / 040 610 9773 
anni-saara.aikio@samediggi.fi 

Onneli Sieppi  
mä. materiaalplaanni
010 839 3132 / 040 610 9773 
onneli.sieppi@samediggi.fi 

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2022

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2022 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest,  kååʹtt riâžžât čõõuč looppâst Ruõccâst. Cistt miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžžâst.

Gollegiella ciist liâ alttääm sääʹmaaʹššin Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei. Ciist jueʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjjest 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Cistt lij šorradvuõđ mieʹldd 15 000 euʹrred.

Ǩiõllciist täävtõs
Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaaikted sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummša, ooudâs viikkmõʹšše leʹbe seillmõʹšše Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ciist?
Ǩiõllcistt miõđât õõutoummid, jooukid leʹbe õõutstõõzzid (ml. õhttõõzz, stroiʹttel), kook liâ vuäǯǯam meriittid tåimmjeeʹl miârkteei nalla sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžž, tuõʹllʼjummuž da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllcistt vueiʹtet miõttâd ouddmiârkkân ǩeerjlaž, njäälmlaž leʹbe jeeʹres tuâjain, kook vueiʹtte kuõskkâd veiddsânji jeeʹres tåimmsuõʹrjid. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed määŋg ciistvuäǯǯai kõõskâst.

Iʹlmmet jiijjad võboršeeʹǩǩ!

Õõutooumaž, joukk leʹbe õõutstõs Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest vuäitt tuejjeed jiijjâs eʹtǩǩõõzz eeʹjj 2022 ciist vuäǯǯjest. Eʹtǩǩõs ciist vuäǯǯjen da jäänmõsân 1-2 seeid ǩeerjlaž vuâđđõõttmõš âlgg tååimted mââimõõzzâst 07.08.2022 addrõʹsse:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lââʹssteâđaid õudd:

Anita Kitok ärvvtõõllâmkomitea piisar
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudeemhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaanni tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd tâʹlles da peštt 30.12.2022 räjja.

Materiaaltuâjjla tuâjjan lij plaanâd da koordinâʹstted sääʹm ouddpeâmm materiaal puuʹtʼtummuž koolm sääʹmǩiõʹlle di puuʹtʼted da peeiʹvted siiskõõzzid Kuáti.fi -materiaalbaʹŋǩǩe. Tuõjju kooll veâl pedagooglaž materiaal plaanmõš, koordinâsttmõš da puuʹtʼtummuš õhttsažtuâjast ǩiõllpieʹssohjjeeʹjin da nuuʹbbin materiaalplaanʼjin. Plaanni tuâjaid kooll veâl sääʹmǩiõllsaž ǩiõl jeällõtti tååim plaanmõš  da čõõđ viikkmõš Heʹlssen vuuʹdest. Plaanni vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz plaanmõõžžâst, čõõđ viikkmõõžžâst da raportâsttmõõžžâst. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sää′mǩiõl koontâr da ouddooumžen tuejjad ǩiõllstaanpiisar.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž vieʹǩǩat õõudâs sääʹmkulttuur tobddmõš, sääʹm ouddpeâmm da pedagogiikk tobddmõš, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tåimmpirrõõzz tobddmõš da oodd jiõččnes plaanâmtuõjju da čõõđ viikkma õhttsažtuâjast jeeʹres tåimmjeeʹjivuiʹm. Tuâjj vuäitt ââʹnned seʹst maatkčummuž. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Plaanni päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/III-IV mieʹldd, (vuâđđpääʹlǩ 2698,37 – 2649,02 euʹrred/mp) . Plaanni tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst da vuäzzas tuâj vuäitt håiddad suåppmõõžž mieʹldd ougglõstuâjjan. Luõvâld ǩeerjtum tuâjjooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tååimted 1.7.2022 čiâss 12.00 räjja mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c3adffa7

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹlf. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsa tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttemtåimmjummuž da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi õõudâsviikkmõõžž kuõskki čiõlǥtõs- da ooudâsviikkâmtuâjj. Miârktõssân lij čiõlǥeet sääʹm ǩiõll-lääʹjj toimmupiijjmõõžž õõlǥtem jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemresuursid da jeeʹres tåimmai taarbid da plaanid õhttneeʹl jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid. Tuâjj älgg 1.9.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ saaʹmi ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi, jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtåimmjummuž di sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlai tuâji tobddmõõžž. Tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt neäʹttel ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.7.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd  23.6.2022 räjja ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 14.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 22.6.2022

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 22.6.2022,čiâss 14.00-14.45 ougglõsõhttvuõđin. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr maainast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da auktorisõsttum jåårǥlõʹtti Tiina Sanila-Aikio. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss. 

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšmem auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz riâššât puõʹtti vuâra skamm-mannust 2022. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt tuejjeed pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõʹlle da tõt lij veerǥlaž tuõđštõs jåårǥlõʹtti ämmat-tääidast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs lij še ââʹntemkaiʹbbjõsân Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹtti vergga Sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõõzz meâldlânji.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš mâʹŋŋlest čâhčča jeeʹrab valmštõõttâmpoodd tuʹtǩǩõʹsse.

Infopoʹdde vuäitt vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin:

Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Lââʹssteâđ

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Mob. +358 40 707 5626

Teʹl. 010 839 3124

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest

Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ kåčča ǩiõllteknologiaseminaaʹre Juuʹleeva.

Vueʹssmannu 10–11. peeiʹv jäʹrjste Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest. Seminaar lij pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ alggmeerǩiõli meeraikõskksa lååi eeʹjj õhttvuõđâst šõddi (IDIL 2022-2032) õhttsažtuâj. Seminaar täävtõssân lij kaunnâd sääʹm njoonašprojeʹktt (Flagship-projekti) ǩiõllteknologia sueʹrjest, koon peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ reâugga da kååʹtt lij äuʹǩǩen veeʹzz sääʹm õhttsažkådda.

Ǩiõllteknologia ouddan jåʹttlõnji pirr maaiʹlm. Tõn diõtt lij Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst samai vääžnai, što mij säʹmmla pâʹsttep seuʹrrjed ouddnummuž, da nääiʹt ainsmâʹtted jiiʹjjen ǩiõli pueʹttiääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ âʹnne še vääžnʼjen tõn, što sääʹm-meer lij mieʹldd raajjmen pueʹttiääiʹj räʹtǩǩummšid, koin kaggâp da viikkâp õõudâs jiiʹjjen ǩiõl – še ǩiõllteknologia maaiʹlmest.

Seminaaʹre liâ koččum loǥlmõõʹsti jeeʹres sääʹm stroiʹttlin da instituutioin da miârktõssân lij taʹrǩstõõllâd, što måkam ǩiõllteknolooglaž taarb sääʹm õhttsažkååʹddest liâ. Seminaar vuõssmõs peeiʹv liâ looǥǥâlm da paneeʹlsaǥstõõllmõš. Seminaar nuʹbb peiʹvv lij vaʹrrjum tuâjjpäjja, koʹst piâzzât õõutsââʹjest noorrâd jurddjid da puʹhtted ouʹdde taarbid.

Seminaar jeät striʹjmme, ij ǥa tõõzz leäkku vueiʹtlvaž vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Seminaar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Mäʹhtt ǩiõllteknologia vuäitt oouʹdeed sääʹmǩiõlid?)

Kuäʹss: Vueʹssmannu 10.–11. 2022

Koʹst: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Juuʹlev

Iʹlmmtõõttmõš: Mieʹrräiʹǧǧ 8.4.2022
https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lââʹssteâđaid õuʹdde:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, teʹl. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, teʹl. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, teʹl. +47 78 48 42 07

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllaaʹššipiisar veeʹrj

Ǩiõllaaʹššipiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 35 §:st. Ǩiõllaaʹššipiisar tuâjjan lij odm. håiddad sääʹm ǩiõllõhttsažtuõjju kuulli tuâjaid, toiʹmmjed sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren tuâjeez kuulli aaʹššin, tuõʹllʼjed da oouʹdeed Lääʹddjânnmest õnnum sääʹmǩiõlid, oouʹdeed sääʹmǩiõli jeälltemtooiʹm da ǩiõlid kuõskki tuʹtǩǩeemtooiʹm, jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr da tuejjeed õhttsažtuâj sääʹmǩiõl tuʹtǩǩummuž da huâl sueʹrjest toiʹmmjeei meersaž da meeraikõskksaž organisaatioi da toiʹmmorgaanivuiʹm.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, äʹšštobddmõõžž sääʹmǩiõlid da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnem mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2022 ääʹljeeʹl da veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 30.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?626f57f1

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjj älgg 11.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.8.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõn.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07–2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

21.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr sääʹmnarooʹde neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid. Tuâjj älgg 1.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 30.6.2022 räjja.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ saaǥǥtemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeeʹn 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt neäʹttel ǩiõččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 7.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0855aa64&lang=fi-FI

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.2.2022
Sääʹmteeʹǧǧ

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Saǥstõõllâmpoodd liâ äävai pukid, še škooultõõzz riâššjid, di pooddid ij taarbâš iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Täʹst peiʹvvuum teâđtõõzzâst kaaunak pooddi äiʹǧǧtaaulid di Teams- liiŋkid.

Hoʹhsse! Oulu saǥstõõllâmpodd sirddum ââʹnnemnalla mââibaarǥ 5.4. čiâss 18-20.

Saǥstõõllâmpoodd:

Jeänõk
mââibargg 1.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Kihttel
seärad 2.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Uccjokk
mââibargg 15.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, tâʹvvsääʹm
seärad 16.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, aanarsääʹm
mââibargg 22.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, nuõrttsääʹm
seärad 23.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Suäʹđjel da Vuõccu
mââibargg 29.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ruäʹvnjargg
seärad 30.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Heʹlssen
neljdpeiʹvv 31.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Oulu
mââibargg 5.4. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem!

Lââʹssteâđ:

škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 010 8393 112

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 8393 124

mä. ǩiõllpieʹssohjjeei Niina Aikio-Siltala, niina.aikio-siltala@samediggi.fi, 010 8393 115