Algu tuotteen kansikva

Ođđa oahppomateriálat davvisámegielat eatnigiela ja girjjálašvuođa oahpahussii

Sámediggi almmuha golbma ođđa oasi digitálalaš Álgu-materiálaide. Álgu sisttisdoallá máŋggabealat oahppomateriálaid davvisámegielat eatnigiela ja girjjálašvuođa álgooahpahusa várás. Muhtun oasit sáhttet heivet maiddái eará luohkkádásiide. Álgu buktagii gullet čieža oasi, maid Aura Mari Pieski lea plánen:

 1. Powerpoint -diaovdanbuktimat oahpahusbottuide
 2. Stávvalráidduid ja muitospealut lohkanhárjehussan
 3. Máidnasat guldalanhárjehussan
 4. Sánuheamit čállinhárjehussan
 5. Ivdnengovat bustávain ja jahkodagain
 6. Lassebarggut ja ivdnengovat mearkabeivviin
 7. Bustáva animašuvnnat (boađi boađi)

Suomabeale skuvllat sáhttet diŋgot dovddaldagaid Álgu -materiálaide Sámedikkis: digimateriaalit@samediggi.fi

Álgu tuotteen digitaalinen valikko.

Álgu tuotteen kuvituskuva materiaalista.

Lassedieđut:

Aura Pieski
Pedagogalaš sisdoallu/prošeaktabargi
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Oahppomateriálaplánejeaddji
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

Ođđa nuortalašgielat giđa bargogirji lea almmuhuvvon

Skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahat lea almmuhan ođđa nuortalašgielat 2. luohkká bargogirjji.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lea nuortalašgiela vuođđooahpahusa nuppi luohkká vieris giela oahpahusa giđđalohkanbaji bargogirji.

Bargogirji lea nuortalaš kultuvrii heivehuvvon ja jorgaluvvon davvisámegiela GEA-ráiddu 2 giđa bargogirjjis. Girjji giehtačállosa lea dahkan Oona Länsman ja govaid lea sárgon Nora Bäck. Nuortalašgillii bargogirjji lea jorgalan ja heivehan Raija Lehtola, girjji lea doadján Ester Berelowitsch.

Girjji sáhttá diŋgot Sámedikki fierbmegávppis:

Vállje sámegiela! 8 -oahppogirji almmustahtton

Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat lea almmuhan ođđa oahppomateriála, Vállje sámegiela! 8 čakča -oahppogirjji. Dat lea 8. luohká B2-giela čakčalohkanbaji oahppogirji ja ođđa girjeráiddu vuosttas oassi. Girjji lea bargan Risten Mustonen ja govaid lea sárgon Miriam Kaartinen. Ráidu vuođđuduvvá sámegiela lektor Helmi Länsmana álgoálgosaš ideai.

Girji sisttisdoallá máŋggabealat hárjehusaid, dego ságastallan-, joavkobargo- ja jorgalanhárjehusaid. Čavčča áigge oahppi hárjehallá earret eará jietnadeami vuođđodáidduid, frásaid, loguid, vuođđogiellaoahpa ja -sátneráju, vástidit gažaldagaide, čállit oanehis čállosiid ja muitalit iežas ja árgabeaivvis birra. Oahppomateriálii gullá hárjehusgirji, mii almmustuvvá vehá maŋŋelis.

Girjjiid sáhttá diŋgot Sámediggi fierbmegávppis:

Lassedieđut:

Marita Aikio
Oahppomateriálaplánejeaddji
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
Vs. oahppomateriálačálli
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Giellaleaika – eatnigiela oahppogirjjiid sátneruvttohasaide vástádusat leat almmuhuvvon

Sámediggi lea almmuhan nuppi luohkká davvisámegiela eatnigiela čakča- ja giđđagirjji sátneruvttohasaid vástádusaid Sámedikki digimateriálavuđđui.

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.
Šearbmagovva digitála materiálas. Govva: Sámediggi.

Giellaleaika -girjjiid sátneruvttohasaid vástádusat leat čohkkejuvvon Anár skuvlla ovttaskas oahpaheaddji vehkiin ja Sámedikki bargiid ovttasbargguin. Vástádusat lea juhkkojuvvon goappátge girjji mielde sierra.

Lassedieđut:

Marita Aikio
Oahppomateriálaplánejeaddji
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
Vs. oahppomateriálačálli
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625

Šearbmagovva Loga fal! -oahppomateriálas. Govva: Sámediggi.

Ođđa eatnigiela teakstačoakkáldat Loga fal! almmustahtton

Ođđa eatnigiela teakstačoakkáldat Loga fal! – Eatnigiela teakstačoakkáldat lea almmustahtton Sámedikki digimateriálavuođus. Loga fal! lea doaimmahuvvon vuođđoskuvlla várás. Oahpaheaddji sáhttá ieš válljet mo geavaha teavsttaid oahpahusastis.

Teakstačoakkáldaga sisdoallu:

 • Novealla Ráhkis báiki ja sátnečilgehusat
 • Novealla Geađgevárjeakkis ja sátnečilgehusat
 • Diktačoakkáldat Gákkesčiekčit ja sátnečilgehusat

Noveallaid Ráhkis báiki ja Geađgevárjeakkis lea čállán Veikko Holmberg, govaid noveallaide lea sárgon Eveliina Kytömaa. Gákkesčiekčit-diktačoakkáldagas lea oassi Pekka Lukkari čállin divttain girjjis Kaggesčiekčik. Divttaid lea čohkken ja rievdadan dálá čállinvuohkái Veikko Holmberg. Bargojovkui leaba gullan Marita Aikio ja Arla Magga, teakstačoakkáldaga digitála čovdosiin ja hábmemis lea fuolahan Unni Länsman.

Teakstačoakkáldat dievasmahtto dađistaga.

Lassedieđut:

Marita Aikio, oahppomateriálaplánejeaddji
marita.aikio(at)samediggi.fi
040 662 9018

Tuuli Paadar, vs. oahppomateriálačálli
tuuli.paadar(at)samediggi.fi
040 353 3625

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Guokte ođđa nuortalašgielat bargogirjji lea almmuhuvvon

Skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat lea almmuhan ođđa nuortalašgielat 1. luohkká ja 2. luohkká bargogirjjiid. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lea vuođđooahpahusa vuosttaš luohkká vierisgiela oahpahusa giđđalohkanbaji bargogirji. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lea vuođđooahpahusa nuppi luohkká vierisgiela lohkkiid oahpahusa čakčalohkanbaji bargogirji.

Bargogirjjit leat nuortalašsámi kultuvrii heivehuvvon ja jorgaluvvon davvisámegielat GEA-ráiddu bargogirjjiin. Girjjiid giehtačállosa lea dahkan Oona Länsman, govaid lea sárgon Nora Bäck. Nuortalašgillii 1. giđa bargogirjji lea jorgalan Kari Chan ja doadjima lea dahkan Anni Näkkäläjärvi. 2. čavčča bargogirjji lea jorgalan Raija Lehtola ja doadjima lea dahkan Esther Berelowitsch.

Girjjiid sáhttá diŋgot Sámediggi fierbmegávppis:

Giđa bargogirji: ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj 

Čavčča bargogirji: ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Ođđa Nigá 1 – DigiBargobihtát almmustahtton

Nigá 1 – DigiBargobihtát lea oahppomateriála, man ulbmilin lea láidet oahppiid lohkama máilbmái iešguđegelágan bargobihtáid bokte.  DigiBargobihtát vuođđuduvvet Jávrri-Juhán Niillasa dahjege Niilo Aikio čállin Nigá noveallačoakkáldahkii 1. Girjji sáhttá maid guldalit jietnagirjin. Guktuid sáhttá oastit Sámedikki fierbmegávppis.

Noveallat muitalit Nigá-nammasaš sámegándda mánná- ja nuorravuođa dáhpáhusaid birra, mat sajáiduvvet 1940–50-loguide. Girjji 25 novealla vuođđun leat sámebearraša duohta eallindáhpáhusat, go bearaš háhká birgenlágiset meahcce- ja guollebivddus smávva duottargilážis.

Oahppomateriála sisttisdoallá

 • bargobihtáid, mat heivejit juohke novellii. Oassi sisttisdoallá sárgun- ja buđaldanbargobihtáid, ja heive earenoamážit unnit oahppiide.
 • noveallabargobihtáid, mat čuvvot vissis noveallaid ja leat hui iešguđegeláganat: oahppi beassá ohcat synonymaid, fuolkenamahusaid ja vearbbaid dahje ráhkadit iežas sohkamuora.
 • bargobihtáid lohkama maŋŋá, main oahppi beassá suokkardallat girjji dáhpáhusaid iežas sániiguin.
 • noveallaanalysa, mii heive erenoamážit badjeskuvlla ja logahaga oahppiide.

Bargobihtát: Gabriela Satokangas

Bargojoavku: Arla Magga, Marita Aikio

Digitála čovdosat ja hábmen: Unni Länsman

Liŋka materiálii: https://saamelaiskarajat-frame.cloubi.fi/web/site-2595268/state-jurdmobqgercytzr/front-page

Oahppomateriála buvttadeami lea dorjon Ohcejoga gieldda ja Sámedikki oktasaš Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttaprošeakta. Oahppomateriála almmustahttojuvvo ja heivehuvvo maŋŋelabbos maid anáraš- ja nuortalašgillii.

“Álgu” – oahppamateriálat

Sámediggi álmmuha ođđa materiálaid davvisámegielat álgooahpahusa eatnigiela ja girjjálašvuođa oahpahussii. Oahppamateriálat heivejit maiddái gáiddusoahpahussii. Materiálaid lea plánen ja bargan Aura Mari Pieski. Álgu-materiála vuollái ihtet jagi 2023 mielde dađistaga lasi oasit. Dál álmmuhit vuosttas guokte oasi:  

Álgu-diaráiddut addet vejolašvuođa lágidit gárvves oahpahusbottu dihto fáttás. Digitála hámis álmmuhuvvon lassemateriála lea jurddašuvvon vuođđoskuvlla vuosttas luohká eatnigiela oahpahussii, muhto oasážat das sáhttet leat ávkkálaččat maiddái ovdaskuvlla dahje bajit luohkkádásiid oahpahusas. PowerPoint-hápmásaš oahppamateriála áiccalmahttá áššiid govaiguin, maid čájehit oahppiide dihtora, projektora dahje fiehttotávvala bokte.  

Álgu-stávvalráidduide leat čohkken dábálaš davvisámegiela stávvaliid tabeallaide. Materiála lea jurddašuvvon vuođđoskuvlla vuosttas luohká lohkanoahpahussii, muhto dat sáhttá leat ávkin maiddái eará luohkkádásiin ja erenomášoahpahusas. Dokumeanttas leat ovdamearkkat doaimmalaš hárjehusain ja spealuin. Oahppomateriála sisttisdoallá maiddái unna digitála stávvalmuitospealuid. 

Suomabeale skuvllat sáhttet diŋgot Álgu -materiálaid Sámedikkis: unni.lansman@samediggi.fi 

Lassedieđut:

Aura Pieski
Pedagogalaš sisdoallu/prošeaktabargi
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Oahppomateriálaplánejeaddji
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Ođđa nuortalašgielat oahppigirji lea ilbman

Skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahat lea almmustahttán ođđa nuortalašgielat 2. luohká oahppogirjji.

Oahppogirji lea nuortalašgillii jorgaluvvon davvisámegielat Gea 2 -girjjis.

Girjji dahkkit leat Oona Länsman, govaid lea sárgon Nora Bäck, doadjima lea ollašuhttán Katja Lettinen. Nuortalašgillii oahppogirjji lea jorgalan Raija Lehtola.

Ođđa nuortalašgielat oahppogirji lea ilbmán

Skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahat lea almmuha ođđa nuortalašgielat 3. luohkká oahppogirjji.

VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 lea nuortalašgielat oahppogirji vuođđooahpahusa goalmmát luohkká eatnigiela lohkkiid oahpahussii.

Oahppogirji lea jorgaluvvon nuortalašgillii anárašgielat Virkkuuvääri 3 -girjji vuođul.

Girjji dahkkit leat Petter Morottaja ja Miina Seurujärvi, govaid ja doadjima lea dahkan Mika Kolehmainen. Nuortalašgillii oahppogirjji lea jorgalan Raija Lehtola.

Girjjiid sáhttá diŋgot Sámedikki fierpmegávppis: VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt 3.kl

Lassedieđut:

Raija Lehtola
Oahppomateriálaplánejeaddji
010 839 3194
raija.lehtola@samediggi.fi  

Petra Kuuva
Oahppomateriálačálli
010 839 3119
petra.kuuva@samediggi.fi