Dihtosis-toiminta laajenee alakouluihin

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kahden vuoden ajan. Nyt hanke laajenee myös alakouluihin!  

Työpajat  

Syksyn aikana Dihtosis-hankkeessa on kierretty alakouluissa, testattu eri harjoituksia ja räätälöity työpajoja siten, että ne soveltuvat niin alakoulun pienemmille lapsille kuin vanhemmillekin oppilaille. Työpajoissa lapset esimerkiksi tutkivat sanoja ja kuvia, pelaavat tietokilpailua tai tutustuvat videoiden muodossa saamenpukuihin. Alakoulujen pienimmät voivat tutustua aiheeseen myös värityskuvien, perinteisten tarinoiden sekä laulun ja leikin kautta.  

Alakouluille työpajan voi tilata 45 minuutin maistiaisena, mutta sen voi halutessaan ottaa myös pidempänä tuplatuntina ja tauottaa välitunnilla. Dihtosis -työpajat ovat tilattavissa sekä etä- että lähivierailuina. Etävierailuja toteutetaan valtakunnallisesti; lähivierailun voi tilata pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle sekä näiden lähiseuduille.  

Pieni peli saamelaisista  

Työpajojen lisäksi hankkeessa on syksyllä kehitetty uusi peli 4–6-luokkalaisille. Pieni peli saamelaisista tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen. Pelitehtävät käsittelevät muun muassa historiaa, saamelaisaluetta, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia.   

Lisäksi Dihtosis-hankkeen materiaalivalikoimasta löytyy yhä Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli, jossa mennään hieman pintaa syvemmälle. Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnatussa pelissä käsitellään perustiedon lisäksi muun muassa alkuperäiskansoja, kulttuurista omimista sekä saamelaisten kokemaa syrjintää. Peli julkaistaan myös pohjoissaameksi alkuvuodesta.  

Molemmat mobiilipelit toimivat Seppo-alustalla. Ne ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä. Pelin pelaaminen kestää tunnin verran. 

Saamelaistiedolle tarvetta  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvomaailmaan, jonka kantavina voimina mainitaan muun muassa yhdenvertaisuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kulttuurisen moninaisuuden rikkaus. Näin ollen myös monipuolinen saamelaistieto ja sen linkittäminen Suomen historiaan ja nykypäivään on opetuksessa tärkeää. 

Saamelaislapset ja -nuoret saavat peruskoulussa hyvin vähän tarttumapintaa omaan kulttuuriinsa. Tuoreen opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan saamelaistietoa ei juurikaan löydy oppikirjoista, ja toisinaan tieto on väärää. Oppikirjat saattavat muun muassa sisältää kuvia ”saamenpuvuista”, jotka eivät ole aitoja. 

Saamelaiskäräjien ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke paikkaa tätä aukkoa. Hanketta toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Saamelaisnuorilla on merkittävä rooli sekä hankkeen suunnittelussa, kehittämisessä että sen toteuttamisessa. Kaikki tieto, kuvat ja videot, jotka ovat mukana Dihtosis-hankkeen materiaaleissa ovat saamelaisnuorten valitsemia tai hyväksymiä. 

Kuinka juhlia kansallispäivää?  

Kannustamme kaikkia oppilaitoksia juhlimaan saamelaisten kansallispäivää 6.2.! Jos tilaat ajoissa, ehdit vielä saada työpajan luokallesi juhlapäivän tienoille. Myös peli on innostava tapa oppia uutta. Pelien monipuoliset tehtävät herättävät keskustelua vielä tunnin jälkeenkin. Kansallispäiväksi on myös tarjolla saamelaiskulttuuria käsittelevä tietovisa –aamunavaus.   

Täältä voit tilata pelit ja kouluvierailut

Täältä voit ladata aamunavauksen kansallispäiväksi

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2020-30.6.2021. 

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjät 

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
Anni-Sofia Niittyvuopio, 
puh 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Nuorisosihteeri 
Elli-Marja Hetta 
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Nuorten Akatemia 

Projektipäällikkö, Ulla Saalasti 
Puh. 040 567 4203 
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi 

Maria Aikio
Projektikoordinaattori
puh. +358 40 8470 862
maria.aikio[at]nuortenakatemia.fi

Kouluvierailut ovat nyt tilattavissa lukuvuodelle 2020–2021

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke Dihtosis on kouluttanut yhteensä seitsemän kouluvierailijaa, joita voi tilata kouluille kertomaan asianmukaista tietoa saamelaisuudesta. Vierailuita voi tilata 20.10.2020-31.05.2021 väliselle ajalle.

Vierailuita voi tilata kaikkialle Suomessa, sillä kouluvierailuita toteutetaan tänä lukuvuonna myös etäyhteyksin. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle sekä niiden lähialueille voi tilata kouluvierailijan käymään koululla. Vierailun kesto määräytyy oppilaitoksen oppituntien pituuden mukaan. Oppitunti koostuu lyhyestä info-osuudesta sekä toiminnallisista harjoituksista. Tuntien aikana oppilaat pääsevät syventymään teemaan yhdessä tehden, keskustellen ja pohtien. Vierailu on oppilaitokselle maksuton.

Tarjoamme opetuksen tueksi myös Sukellus saamelaisuuteen -mobiilipeliä sekä saamelaisaiheista menetelmäpakkaa. Peli sisältää perustietoa saamelaisista sekä soveltavia ja syventäviä harjoituksia. Pakassa on info-osuus aiheesta sekä 18 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla aiheeseen on helppo syventyä. Mobiilipeliä tai menetelmäpakkaa voi oppilaitoksissa esimerkiksi hyödyntää saamelaisten kansallispäivän (6.2.) viettämisessä. Peli ja pakka ovat maksuttomia.

Dihtosis-hanke on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tilaa kouluvierailu tai materiaalia oppilaitokseesi: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Nuorten Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia, Maria Aikio 040 8470 862, maria.aikio(at)nuortenakatemia.fi

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö julkaistu

Saamelaisnuoret tuovat esille, että saamelaiskulttuuriin kuuluvia liikunnallisia perinteitä toivotaan järjestettävän tapahtumien yhteydessä. Saamelaisalueen liikuntatapatuma tulisi pitää elinvoimaisina yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kehitettäväksi asiaksi haastateltavat nostivat omalla äidinkielellään ohjatun liikunnan pariin pääsemisen. Myös ryhmäliikuntaan panostaminen ja kaikkien mukaan innostaminen koetaan tärkeäksi.

Joka toinen vuosi arktisella alueella järjestetään Arctic Winter Games -tapahtuma, joka kerää yhteen yli 2000 nuorta kilpailijaa eri lajeissa. Nuorisoneuvoston jäseniä osallistui tapahtumaan vuonna 2018.

Selvityksen mukaan yksi mahdollisuus tukea ja kehittää saamelaisen liikunnan elinvoimaisuutta on sen näkyvyyden lisääminen. Näkyvyyttä ja tunnettuutta lisäisi esimerkiksi tunnettujen saamelaisurheilijoiden esille tuominen yhteistyössä liikunnan, kulttuurin ja taiteen toimijoiden kanssa. Saamelaisurheilijoita voisi osallistaa eri tapahtumiin ja projekteihin, jolloin lapsille ja nuorille tuodaan liikunnallisia esikuvia, joihin samaistua.

Saamelaisen liikuntakulttuurin kehittämisen mahdollisuuksina nähdään luonteva rajayhteistyö sekä laajat verkostot ja vahva osaaminen. Saamelaisalueen lapset ja nuoret hakevat harrastamisen mahdollisuuksia omasta kunnasta, lähikunnista ja Norjan puolelta. Saamelaisnuoret toivovat tasa-arvoista ja ennaltaehkäisevää liikuntapalveluiden tarjontaa ikäisilleen.

Nuoret toivoivat myös, että esimerkiksi saamelaiskulttuuriin liittyvien liikuntamuotojen välineitä olisi lainattavissa. Kuntien ylläpitämiin liikuntavälinepankkeihin nuoret esittivät lisättäväksi saamelaiseen liikuntaan liittyviä välineitä, kuten suopunkeja tai kalastusvälineitä.

Kuntien sivukylien harrastusmahdollisuudet turvattava

Saamelaisalueen kuntien kohdalla keskeisiä peruslähtökohtia olivat pitkät välimatkat, asukkaiden jakautuminen kuntakeskuksiin ja kyliin sekä liikuntapalveluiden tarjonnan pohjautuminen liikuntalakiin. Lähtökohtaisesti kaikissa kunnissa on hyvät yhteistyöverkostot kolmannen sektorin toimijoiden kanssa liikuntatoiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan hyödynnetä siinä määrin kuin olisi mahdollista, mikä heijastuu varsinaisen liikuntatoiminnan määrän lisäksi myös liikuntapaikkojen hyödyntämiseen ja harrastamiseen omalla äidinkielellään. Tarpeet ovat selvitystyön valossa etenkin sivukylien harrastusmahdollisuuksien turvaamisessa.

Hyviä liikunnan harrastusmahdollisuuksia useimmissa saamelaisalueen kunnissa tarjoavat aktiiviset vapaa-ajantoimijat. Kunnat itsessään tarjosivat vaihtelevasti liikunnan harrastusmahdollisuuksia etenkin kuntakeskuksien ja sivukylien välillä. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen omalla äidinkielellään ei puolestaan ollut kaikissa kunnassa taattua kuntatasolta. Liikunnallista toimintaa kunnissa siis on, mutta liikunnallista toimintaa saamen kielellä on vähän, ja se on haavoittuvaista.  Utsjoki on Suomen saamelaisalueella ainut kunta, joka pystyy palvelemaan nuoria niin suomeksi kuin saameksikin. Nuorisotyöntekijä Utsjoella on kaksikielinen, mikä vahvistaa lasten ja nuorten harrastamista omalla äidinkielellään.

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyössä kartoitettiin saamelaisalueen kuntien liikuntaan liittyviä resursseja, tarpeita ja mahdollisuuksia sekä saamelaisnuorten näkemyksiä liikuntakulttuurista ja liikunnan mahdollisuuksista. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi saamelaisalueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lapin Liikunta ry toteutti selvityksen Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto toimi yhteistyökumppanina selvitystyössä.

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyön julkaisutilaisuus pidettiin Inarissa kulttuurikeskus Sajoksessa 30.9.2020. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Lapin Liikunnalta, Saamelaiskäräjiltä ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESiltä sekä paikallisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä.

Tutustu Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyöhön tästä:

https://bin.yhdistysavain.fi/1589443/uDonZXStj34lrglruMm60UQSOP/Saamelaisalueen%20liikunta%20ja%20liikunnan%20harrastaminen%202019-2020%20fi.pdf

Lisätiedot:

Saamelaiskäräjät
nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, puh. 050 382 5179
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Lapin Liikunta ry
seurakehittäjä Suvi Karusaari, puh. 040 847 1321
suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitus Dihtosis-hankkeen kolmannelle vuodelle

Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeen toimintaa laajennetaan myös alakouluihin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus antaa nuorisoneuvostolle mahdollisuuden jatkaa tarpeellista työtä tietoisuuden lisäämiseksi. Kouluvierailut ovat olleet erittäin suosittuja, mikä tuo esille myös niiden tarpeellisuuden. Kouluvierailuja on tilattu pääasiassa eteläiseen Suomeen, joten olemme samalla myös saavuttaneet kotiseutualueen ulkopuolella asuvia saamelaisnuoria. Odotamme innolla projektin jatkamista ja toivomme vierailujen vakiintuvan luonnolliseksi osaksi opetusta, toteaa Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-yhteishankkeen avulla on tehty kahden lukuvuoden ajan saamelaisuutta tutuksi yläkouluille suunnattujen saamelaisaiheisten kouluvierailuiden ja aiheen itsenäiseen opetukseen tarkoitetun menetelmäpakan sekä mobiilipelin avulla. Nyt hankkeen kohderyhmä laajennetaan myös alakoulun puolella. Lisäksi hankkeessa tuotettu saamelaisuutta käsittelevä mobiilipeli käännetään pohjoissaamen kielelle.

Hankkeen kouluvierailijoina toimivat saamelaisnuoret. Uusia kouluvierailijoita tullaan rekrytoimaan hankkeelle alkusyksyn aikana. Kouluvierailijoiden koulutus pidetään lokakuussa, jonka jälkeen kouluvierailut pyörähtävät käyntiin. Kouluvierailuita toteutetaan lukuvuonna 2020-2021 myös poikkeuksellisesti etäyhteyksin.

– Oli todella hienoa kuulla, että hanke on saanut jatkoa! Olen myös innoissani siitä, että tulevaisuudessa pystymme tavoittamaan entistäkin laajemmin oppilaita ympäri Suomen, iloitsee nuorisoneuvoston varajäsen Mira Pohjanrinne, joka on toiminut hankkeen kouluvierailijana pääkaupunkiseudulla. – Oppilaitoksissa ja kouluissa vieraillessa aina huomaa, että tiedon tarve on suuri. Siinä vaiheessa myös aina ymmärtää, että koska aihe ei ole riittävän tuttu monille opettajillekaan, on meidän roolimme saamelaiskulttuurin esittelemisessä erittäin suuri. Tärkeän työn lisäksi itse nautin todella paljon nuorten kohtaamisesta – monesti menetelmäpakan herättämä keskustelu on saanut itsenikin näkemään tutut asiat uudessa valossa, jatkaa Pohjanrinne.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja näin osaltaan ehkäistä saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää. Lukuvuonna 2019-2020 hankkeessa toteutettiin yhteensä 86 kouluvierailua 14 kouluvierailijan voimin. Alkutalvesta 2020 julkaistiin Sukellus saamelaiskulttuuriin – mobiilipeli ja peliä muokattiin kevään aikana myös etäopetukseen sopivaksi.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2020-30.6.2021.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
Anni-Sofia Niittyvuopio,
puh 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuorisosihteeri
Elli-Marja Hetta
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Nuorten Akatemia

Projektipäällikkö, Ulla Saalasti
Puh. 040 567 4203
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Nuorisoneuvoston puheenjohtajan katsaus

Aloittaessani nuorisoneuvoston puheenjohtajana en osannut kuvitella kevään olevan tällainen. Nuorisoneuvoston uusiin jäseniin, projekteihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin tehtäviin on joutunut tutustumaan etänä. Nuorisoneuvosto jäsenet eivät ole vielä kertaakaan tavannut kasvokkain, mutta toivottavasti siihen saadaan muutos alkavan syksyn aikana.

Erikoisesta keväästä huolimatta työ saamelaisnuorten eteen ei ole keskeytynyt. Saamelaisnuorten oikeuksia ja osallisuutta on pyritty vahvistamaan monin eri tavoin. Oppivelvollisuuden pidentämistä, ilmastolain ja saamelaiskäräjälain uudistamista on jatkettu koko kevään ajan virkamiestasolla. Nuorisoneuvosto onkin osallistunut oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lausunnon valmisteluun yhdessä Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtajan, koulutussihteerin ja koulutus- ja oppimateriaali lautakunnan kanssa. Järjestimme myös Ympäristöministeriön kanssa kuulemistilaisuuden saamelaisnuorille koskien ilmastolain uudistamista.  Tilaisuus järjestettiin etäyhteyksin.

Erikoinen kevät on tuonut myös mahdollisuuksia. Olemme kouluttautuneet nuorisoneuvoston kanssa yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa. Olemme myös ottaneet käyttöön uusia alustoja työskentelyä varten ja tavanneet matalalla kynnyksellä nuoriso- ja saamelaisjärjestöjä etänä. Etätyöskentely on helpottanut ja nopeuttanut tapaamisia. Etätapaaminen ei ikinä korvaa kasvokkain tapaamista, mutta tuo lisää aikaa eri toimiin, kun ei tarvitse aina matkustaa satoja kilometrejä tunnin parin mittaista tapaamista varten. Etätyöskentely on erinomainen lisä kasvokkain tehdyille tapaamisille ja tekee työskentelystä tiiviimpää ja näin myös osin tehokkaampaa.

Yksi nuorisoneuvoston suurimmista asioista kevään aikana oli yhteinen kannanotto hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa, ”Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella”. Kannanotolla toimme Suomen valtion hallitukselle selvän kannan: kaivoksille ei ole tilaa, olemme kyllästyneitä neuvottelemaan aiheesta uudelleen ja uudelleen. Hietakeron aluevarausta ei ole vielä peruttu, joten työtä on edelleen tehtävänä. Hietakeron paikallisilla on kuitenkin vahva tuki niin oman yhteisönsä, kuin myös valtaväestön keskuudessa. Nuorisoneuvoston ja hallituspuolueiden kannanotto on luettavissa nuorisoneuvoston nettisivuilla.

Osallistuin kesäkuussa Saamelaiskäräjien toiseen täysistuntoon nuorisoneuvoston edustajana. Olen myös osallistunut SPN:n hallituksen kokouksiin kevään ja alkukesän aikana.  SPN:n hallitus on syksyllä 2019 tehnyt päätöksen kutsua nuorten lautakunnan edustaja kokouksiinsa nuorten asioiden asiantuntijan roolissa. Lisäksi nuorten edustaja kutsutaan jatkossa myös SPR:n täyskokouksiin. Tällä tavalla SPN:n tavoitteena on vahvistaa ja lisätä saamelaisnuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätä nuorten kuuluvuutta saamelaisyhteisöön.

SPN:n alainen nuorisoneuvosto järjestää kahden vuoden välein  Pohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin. Konferenssi järjestetään yhteistyönä Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisotoimijoiden kanssa. Konferenssi oli tarkoitus järjestää Inarissa 13-14.8.2020, mutta   se on päätetty siirtää koronaviruspandemian vuoksi myöhemmäksi. Konferenssin teemaksi on päätetty ilmastonmuutos. Nuorisoneuvosto selvittää mahdollisuuksia järjestää konferenssi tai sen osia etänä.

Järjestimme kesäkuussa myös puheenjohtajien kyselytunnin ryhmächatissä, johon osallistuivat kaikki kolme Saamelaiskäräjien puheenjohtajaa. Kyseinen chat oli myös ensimmäinen chattimme, johon oli mahdollisuus osallistua kolmella saamen ja suomen kielellä yhtä aikaa. Heinäkuussa järjestimme kesäkuulumisia-ryhmächatin kolmella saamenkielellä. Chat-toimintaa kehitetään koko ajan ja tulevaisuudessa on tarkoituksena järjestää ryhmächatteja erilaisilla teemoilla. Kesän aikana olemme myös päivittäneet nuorisoneuvoston tieto – ja neuvontasivustoa. Nuor.fi sivut on kehitetty osana DigiÁrran hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää saamenkielistä, saamelaisnuorille tarkoitettua tieto- ja neuvontapalvelua ja digitaalista nuorisotyötä.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

www.nuor.fi

Kuva: Mari Molkoselkä

Saamelaiskäräjien nuorisosihteeriksi Elli-Marja Hetta

Kasvatustieteiden maisteri Elli-Marja Hetta nimitettiin Saamelaiskäräjien nuorisosihteerin virkaan. Saamelaiskäräjien hallitus päätti nimityksestä kokouksessaan 11. kesäkuuta 2020. 

Vuotsolainen Elli-Marja Hetta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on hoitanut nuorisosihteerin viransijaisuutta 1,5 vuotta. Nuorisosihteeri toimii nuorisoneuvoston esittelijänä ja sihteerinä ja hänen työhönsä kuuluu mm. valmistella saamelaisnuorten elinoloja ja hyvinvointia koskevia asioita, kehittää saamelaista nuorisotyötä yhdessä saamelaisnuorten kanssa ja järjestää saamelaisnuorten konferenssi.

– Mielestäni on hienoa, että saamelaisnuoret voivat opiskelujen jälkeen palata ja työllistyä saamelaisalueelle sekä tehdä työtä saamelaisyhteisön hyväksi. Olen aiemmin toiminut nuorisoneuvoston jäsenenä ja viransijaisuuteni aikana on ollut hienoa huomata, kuinka nuorisoneuvoston toimintaa on kehitetty esimerkiksi eri hankkeiden kautta. Saamelaisnuorten osallisuuden vahvistaminen eri tavoin on yksi tärkeimmistä nuorisosihteerin tehtävistä ja otan työn ilolla vastaan, kertoo Elli-Marja Hetta kuultuaan valinnasta.

Saamelaiskäräjien seuraava kokous järjestetään etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien kokous 2/2020 pidetään 26.6.2020 klo 12 alkaen etäkokouksena. Kokousta voi seurata tavalliseen tapaan live striimin kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live. Lähetyksessä voi kuunnella myös tulkkausta.

– Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt kokouksen järjestämisestä etäyhteyksin koronapandemian aiheuttaman tilanteen takia. Vaikka voimassa olevien rajoitusten mukaan enintään 50 hengen kokouksia voi jo nyt järjestää, päädyimme etäkokoukseen, jotta pystymme järjestämään kokouksen mahdollisimman koronaturvallisesti, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Täyskokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi vuonna 2022, esitys saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2022, esitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi vuonna 2022, esitys saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 2022 ja yhteispohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun säännöt.

Hallitus kävi lisäksi lähetekeskustelun saamelaisen ilmastopolitiikan kehittämisestä sekä keskusteli totuus- ja sovintoprosessin etenemisestä ja päätti jatkotoimista. Hallitus tiedottaa totuus- ja sovintoprosessin seuraavista toimista, kun se on ajankohtaista.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Puheenjohtajiston kyselytunti ryhmächatissä

Nuorisoneuvosto järjestää ensimmäistä kertaa historiassa puheenjohtajiston kyselytunnin, jossa nuoret itse toimivat tenttaajina. Saamelaiskäräjien puheenjohtajat Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto ja Leo Aikio ilahtuivat saadessaan kutsun. -On hienoa saada tällainen mahdollisuus päästä keskustelemaan suoraan saamelaisnuorten kanssa uudenlaista kanavaa hyödyntäen, he kommentoivat tulevaa tapahtumaa.

Ryhmächat järjestetään 9.6.2020 klo 18-19 kolmella saamen kielellä. -Nuoret ovat esikuvina monisaamenkielisyydestä esimerkiksi saamelaisnuorten taidetapahtuman ja Sohkaršokin kautta. On hyvä, että saamelaisnuoret haastavat meitä ymmärtämään ja  toimimaan kaikilla saamen kielillä rohkeasti, puheenjohtajat toteavat. Ryhmächatti löytyy www.nuor.fi -sivujen SINUN YHTEISÖ -osiosta ja kaikissa nettisivujen kieliversioissa etusivulle tulee linkki, joka johtaa chattiin.

Nuor.fi sivut on kehitetty osana DigiÁrran hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää saamenkielistä, saamelaisnuorille tarkoitettua tieto- ja neuvontapalvelua ja digitaalista nuorisotyötä. Hanketta rahoittaa Lapin aluehallintovirasto, nuorisoneuvosto ja Saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimisto.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 594 5060, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 594 5060, anni.koivisto(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 594 5060, leo.aikio(at)samediggi.fi

vs. nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta puh. 050 382 5179, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Miten huomioida saamelaisten kansallispäivä?

Nuorisoneuvoston Dihtosis-hanke yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa tarjoaa kansallispäiväksi seuraavia materiaaleja. Materiaalimme avulla voit viettää juhlapäivää saamelaiskulttuuriin tutustuen ja syventyen.

Sukellus saamelaiskulttuuriin-mobiilipeli 

Seppo-pelialustalla pelattava saamelaisaiheinen mobiilipeli on suunnattu yläkoulun lisäksi toisen asteen opiskelijoille. Peli auttaa oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista ja se käsittelee mm. saamelaisten historiaa, nykypäivän ilmiöitä ja henkilöitä, saamenpukua, kulttuurista omimista sekä perinteisiä elinkeinoja.  Seppo-mobiilipelin tavoite on innostaa kasvattajia, opettajia ja valmentajia opettamaan lapsille ja nuorille saamelaisista ja saamelaiskulttuurista.  Peli sisältää perustietoa saamelaisista sekä soveltavia ja syventäviä harjoituksia. Pelin kautta nuoria kannustetaan toimimaan itse ja luomaan aiheesta omia mielipiteitä sekä keskustelemaan niistä yhdessä toisten nuorten kanssa. Maksuton peli tilattavissa Nuorten Akatemian nettisivuilta.

Kouluvierailut

Yläkouluille suunnatut työpajat johdattelevat nuoret pohtimaan saamelaisuutta eri näkökulmista. Työpajat tarjoavat faktaa ja oivalluksia ja niissä nuoret pääsevät keskustelemaan aiheesta toiminnallisten harjoitusten avulla. Työpajaohjaajat ovat aiheeseen koulutettuja saamelaisia nuoria. Kouluvierailu on maksuton. Tilaa kouluvierailu: http://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Kesto: 75 tai 90 min
Kohderyhmä: yläkoulut
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä sekä Rovaniemi ja näiden lähiseudut.

Dihtosis-menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka, jonka avulla opettaja tai ohjaaja voi itse vetää saamelaisaiheisen työpajan tai oppitunnin nuorten kanssa. Harjoitukset on suunnattu yläkoulujen lisäksi alakoulun ylemmille luokille sekä toiseen asteen oppilaitoksille. Pakka pdf-versiona netissä tai voi myös tilata maksutta linkin takaa.  Pakkaa saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.  https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/dihtosis-oppimateriaalit-saamelaisuuden-kasittelyyn/

Aamunavaus

Saamelaisaiheinen tietovisa-aamunavaus, jota voi käyttää teemaan virittäytymisessä erityisesti  saamelaisten kansallispäivän (6.2.) juhlistamiseen  https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/aamunavaus-saamelaisuudesta/

Dihtosis – tietopaketti Saamelaisista: https://nuor.fi/dihtosis/etusivu-dihtosis/

 

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. 

Saamelaiskäräjät järjestää avoimien ovien päivän Inarin Sajoksessa saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2020 klo 11-15. Tule tutustumaan Saamelaiskäräjien toimintaan!

Saamelaiskäräjien yleinen toimisto, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä saamen kielen toimisto esittäytyvät Sajoksessa. Saamelaiskäräjät tarjoaa kaikille vieraille kahvit ja Sajoksen ravintola Čaijusta voi ostaa kansallispäivän lounaan.

» Saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille: www.oktavuohta.com
» Tunti saamea kaikille! – Avoimet oppitunnit 5.2.

Saamelaisten kansallispäivän 6.2. ohjelma Inarissa

Tervetuloa kaikille!

kello 7.00 alkaen
Yle Sápmi lähettää saamenkielistä ohjelmaa kolmella saamen kielellä.
Nettiradio: yle.fi/sapmi

9 Lipunnosto ja Saamen suvun laulu, SIIDA

9-17 Siidan näyttelyihin on vapaa pääsy koko päivän, SIIDA

9.30-11 SAJOS, auditorio
• Inarin koulun saamenluokat laulavat, näyttelevät ja tanssivat.
• Yhteislaulu ja musiikkia, Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu
• Filmi, Saamelaisalueen koulutuskeskus

10.30-13
Saamelaisten kansallispäivän lounas, Inarin SEURAKUNTAKOTI, Sámi Soster ry ja Inarin seurakunta

11-15 SAJOS
• Saamelaiskäräjien avoimet ovet. Saamelaiskäräjät tarjoaa vieraille juhlakahvit.
• Saamelaisarkiston avoimet ovet

12 ”Laulujoutsenen siivin – Kirjailija Yrjö Kokon jalanjäljillä”, Yrjö Kokko -seura / Ilkka Vaura, SAJOS

12 Siida uudistuu 2020-2022, SIIDAN auditoriossa

12.30 Saamelaista perintöä säilyttäen, pop up -näyttelyn avajaiset, SIIDAN yläaulassa

13– Piispanmessu, Inarin saamelaiskirkko, Inarin srk
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla, Sámi Soster ry ja Inarin srk

18 Elokuvailta, SAJOS
Näytös järjestetään yhteistyössä Saamelaistaiteen tukiyhdistyksen Visuálalaš Sápmi-Leader hankkeen kanssa.

 • Siuttajoen erotus 2019, kesto 02´, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suomi
 • Čáhcerávga 2019, kesto 05´, Suvi West, Sápmi / Suomi
 • Seavdnjadasa ja čuovgga gaskka 2019, kesto 07´, Sara Beate Eira Person, Sápmi / Norja
 • Jearrat máttaráhkus 2019, kesto 04´, Marja Viitahuhta / Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Sápmi / Suomi
 • Eadni, juoiggastivččet go? 2019, kesto 09´, Máret Inger Aslaksdatter Anti, Sápmi / Norja
 • Bántafáŋga 2019, kesto 04´, Ingá Márjá Sarre, Sápmi / Norja
 • dissociate (gáidat / máhccat) 2019, kesto 03´, Sunna Nousuniemi, Sápmi / Suomi
 • Jaakko Gauriloff – Laulan sinulle 2019, kesto 12´, Heli Valkama, Sápmi / Suomi
 • Giitu giitu 2019, kesto 06´, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norja
 • Sámás muinna 2019, kesto 03´, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suomi
 • Fanas Jovnna 2019, kesto 09´, Sakari Maliniemi, Sápmi / Suomi
 • Ribadit 2019, kesto 10´, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norja

     

 

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

 

Sukella saamelaiskulttuuriin mobiilipelin muodossa

Nuorisoneuvosto julkaisee yhdessä Nuorten Akatemian kanssa Sukellus saamelaiskulttuuriin –mobiilipelin. Pelin avulla pyritään lisäämään tietoisuutta saamelaiskulttuurista eri näkökulmien kautta.

Seppo-pelialustalla pelattava saamelaisaiheinen mobiilipeli on suunnattu yläkoulun lisäksi toisen asteen opiskelijoille. Peli auttaa oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista ja se käsittelee mm. saamelaisten historiaa, nykypäivän ilmiöitä ja henkilöitä, saamenpukua, kulttuurista omimista sekä perinteisiä elinkeinoja.

Seppo-mobiilipelin tavoite on innostaa kasvattajia, opettajia ja valmentajia opettamaan lapsille ja nuorille saamelaisista ja saamelaiskulttuurista.  Peli sisältää perustietoa saamelaisista sekä soveltavia ja syventäviä harjoituksia. Pelin kautta nuoria kannustetaan toimimaan itse ja luomaan aiheesta omia mielipiteitä sekä keskustelemaan niistä yhdessä toisten nuorten kanssa.

“Seppo-pelin suunnitteluun on osallistettu saamelaisnuoria esimerkiksi työpajojen muodossa. Nuoret ovat vaikuttaneet pelin menetelmien valintaan sekä pelin sisältämiin teemoihin ja aiheisiin. Peli julkaistaan sopivasti ennen Saamelaisten kansallispäivää 6.2. ja se on hyvä tapa tutustua ja syventyä saamelaiskulttuuriin yhdessä hankkeen muiden materiaalien kanssa”, kertoo nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta pelistä.

Maksuton peli on tilattavissa Nuorten Akatemian nettisivuilta.

Dihtosis- tietopaketti saamelaisista

 

Dihtosis -hanke on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista. Tiedon ja hankkeen materiaalien avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi nuorten arkitietoa. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja –nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä.  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää Dihtosis -hankkeesta

 

Lisätietoja:

Vs. nuorisosihteeri, Saamelaiskäräjät, Elli-Marja Hetta, 050 382 5179, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Projektipäällikkö, Nuorten Akatemia, Ulla Saalasti. 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi