Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij älggam, da tõt šâdd internettas, Webropolist. Iʹlmmtõõttmõš lij äävai 1.-15.3. Puk čeäʹppvuõđpeeiʹvid vuässõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed aalmilaž iʹlmmtõõttâmlomaakk – tõk še, ǩeäk jie vuässõõđ teaʹtter- leʹbe mušttlummuš-ǩiõččlmid.

 

Kueiʹt-peiʹvvsaž čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât tän ǩiiđ Aanar Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 10.-11.4. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddkååddlaž teeʹmm lij teaʹtter da sääʹmteeʹmm lij mušttlummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ lij seärad 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl.

 

Iʹlmmtõõttâmlomaakk kaunnveʹted tääiʹben:


Lââʹssen ǩeâšttjõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed nuuʹbb iʹlmmtõõttâmlomaakk:

 


Teaʹtterteeʹmest kaunnveʹted tääʹrǩab teâđ väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõõžž seeidain:

https://nuorikulttuuri.fi/teatris/

 

 

Mainstummuž määŋg hääʹm lij teeʹmmen veeidâs, da tõʹst vueiʹttveʹted ââʹnned jiânnai miõlljurddi! Vääžnmõs lij, što mainstummuš lij sääʹmǩiõllsaž da pâjjan sääʹmkulttuurâst. Temma šiõttlõs čuäjtõs vuäitt leeʹd ouddmiârkkân mainnâz mušttlummuž, tivttstõõllmõõžž, stand up-komiikk, juõiggmõõžž, livđđ, leuʹddjummuž – leʹbe mii täättas lueʹv âʹlnn čuäʹjtum sääʹnnčeäʹppvuõđ.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen lij 25.2. alttääm Anna Lumikivi, ǩeäzz vueiʹttveʹted leeʹd õhttvuõđâst puk čeäʹppvuõđpeeiʹvi õhttneei aaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ reäšš vuässõõđji maaʹtǩid, instummšid da čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv porrmõõžžid vuäʹmmvuâkka.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi plakaatt lie dooidâm, da tõid vuäǯǯ Škooultõs- da mättmateriaalkonttrest Sääʹmmteeʹǧǧest, Sajoozzâst. Tän eeʹjj plakaatt kaart lij raajjâm 13-ekksaž Aslak Pieski Karigasnjaarǥ škooulâst.

 

Lââʹssteâđ:

 

Anna Lumikivi

010 839 3174, 040 684 1957

anna.lumikivi@samediggi.fi

Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Anna Lumikivi alttii čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâššmõõžž aʹlǧǧe ââʹn tuõđi ouddned. Nuõrttsäʹmmlaž musikkneǩ Äʹnn Lumikivi lij alttääm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen. Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât Aanar Sajoozzâst 10.-11.4. da peeiʹvi teeʹmmen lie teaʹtter da mainstummuž määŋg hääʹm.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvin vaʹlljeet sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹžže, koon riâššât Jyväskyläst vueʹssmannust. Lââʹssen paʹlǩǩeet pueʹrmõs maainâsčieʹppid. Mainstummuž hääʹm vueiʹtte leeʹd jeeʹresnallšem sääʹnnčeäʹppvuõđ hääʹm da luõđ, livđđ da leuʹdd.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv lie Änna ouddlest toobdâs. – Leäm ǩeâšttjõõttâm uʹcc niõđžen da tõn mâŋŋa leäm leämmaž kueiʹt vuâra ärvstõõlli da õõut vuâra jååʹđteeʹjen, mušttal Äʹnn. – Lij hääʹsǩ piâssâd riâššâd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid, koin lie kuʹǩes äʹrbbvuõđ da šuur vaikktõõzz sääʹmmvuud päärnaid da nuõrid – nuʹtt mâʹte tõin lie leämmaž muʹnne še.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi iʹlmmtõõttmõš älgg sõrgg Webropolist. Seuʹrre Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidaid, čeäʹppvuõđpeeiʹvi Facebook-seeid da Instagram da vuässõõđ!

Väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõõžž vuäʹppõõzzid kaaunak tääiʹben:

https://nuorikulttuuri.fi/wp-content/uploads/sites/111/2018/12/saannot-teatris-2019.pdf

 

Õhttvuõđteâđ

anna.lumikivi(at)samediggi.fi

teʹl. 010 8393 174 da 040 684 1957

Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

Škooulkõʹllʼjummuž lie ååʹn tiʹllʼjemnalla ǩeâđđa 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs Dihtosis lij škoouʹlʼjam õhttsiʹžže 12 škooulkõʹllʼjeeʹjed, koid vuäitt tiʹllʼjed škooulid mainsted ääʹššmeâldlaž teâđ sääʹmvuõđ pirr. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed 1.-2.-31.5.2019 kõskksaž äigga.

Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed vueiʹvvgååradvoudda, Turku-gåårda, Tampere-gåårda, Jyväskylä-gåårda, Oulu-gåårda, Ruäʹvnjaʹrǧǧe di Suäʹđjla da tõn õõldâsvoudda. Kõʹllʼjummuž pešttmõš meäʹrtââvv mättjemstroiʹttel mättjemčiâssi kookkadvuõđ mieʹldd. Mättjemčiâss nårrai vuäʹnkõs info-vueʹzzest di tuåimlaž harjtõõzzin. Čiâssi poodd mättʼtõõđi peäʹsse čiŋlmõõvvâd temma õõutsââʹjest tuejjeeʹl, saǥstõõleeʹl da tuʹmmjeeʹl. Kõʹllʼjummuš lij mättjemstroiʹttla määuʹsteʹm.

Jõs mättjemstroiʹttlad lij jeeʹres årnn, ko ääiʹjben peäggtum paaiʹǩin leʹbe tuu mättʼtõõđi lie jeeʹres klasstääʹzzest ko pââibužškooulâst, taʹrjjeep tiʹjjid mättʼtummuž tuärjjõssân sääʹmteemlaž mõõntõõllâmpaakk. Pakk âânn seʹst infovueʹzz teeʹmest di 18 tuåimlaž harjjtõssâd, kooi vuâkka temma lij hiâlpp čiŋlmõõvvâd. Mõõntõõllâmpaakk vuäitt mättjemstroiʹttlin ââʹnned äuʹǩǩen ouddmiârkkân saaʹmi meersažpeeiʹv (6.2.) viõttjummšest. Pakk lij määuʹsteʹm.

Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs, koon täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kuulli nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr. Haʹŋǩǩõõzz teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Tiʹlle škooulkõʹllʼjummuž leʹbe mõõntõõllâmpaakk mättjemstroiʹttlad: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Lââʹssteâđ:

Projeʹktt-tuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Projeʹkttkoordinaattor, Nuõri Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Võl lij äiʹǧǧ ooccâd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškoouʹlid sääʹmteemlaž škooulkõʹllʼjummšid. Ooccâp ååʹn älššas pâʹjjel 18-âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 čõõđteei kõʹllʼjummšid. Ooccâmäiʹǧǧ lij jååʹttmen võl tän neäʹttel.

Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji ââʹnned kõʹllʼjummuž sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulin. Čiâss juâkkââtt teâttvuässõʹsse di tuåimlaž tuejjõõzzi tuejjummša õõutsââʹjest nuõrivuiʹm. Kõʹllʼjummši mieʹrren lij liâvvted teâđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr väʹlddnarood nuõrid. Materiaal lie valmmšen, di kõʹllʼjeei tuâjjan lij pâi škooulin kõʹllʼjummuš. Kõʹllʼjeeʹjid riâššât škoouʹlʼjummuž Heʹlssnest 14.1.2018, koʹst siʹjjid harjjnââʹttet. Škoouʹlʼjummša vuässõõttmõš lij oudldõs kõʹllʼjeeʹjen tuåimmjummša.

Škooulkõʹllʼjummšid čõõđtet škooulpeeiʹvi poodd ääiʹjest 1.2.-31.5.2018. Kõʹllʼjeeʹjin ij taarbâž čõnnõõttâd mieʹldd obb ǩiiđâs, peʹce škooulkõʹllʼjummši  mieʹrr lij ǩidd tiʹllʼjummšin di kõʹllʼjeeʹji jiijjâz äiʹǧǧtaaulin. Vuäitak âʹte tuejjeed kõʹllʼjummšid jeeʹres tuâjai leʹbe mättjummšad paaldâst. Juõʹǩǩ kõʹllʼjummšest määuʹset 54 € šorrsaž paʹlǩǩõõzz di mäʹtǩǩ-kuulid kõʹllʼjempäikka.

Ooccâp kõʹllʼjeeʹjid jm. vueiʹvvgååradvoudda, Jyväskylä-gåårda, Tampere-gåårda, Oulu-gåårda da Ruäʹvnjaʹrǧǧe. Sääʹmnuõr jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin še, ǩeäiʹd miõl tät ǩeäss, vueiʹtte ooccâd mieʹldd.

Tuåimat frijjååʹblkallaš ooccmõššâd 30.11.2018 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse: minna.lehtola(at)samediggi.fi

Lââʹssteâđ:

Minna Lehtola
Projeʹktt-tuâjjlaž
teʹl.: 010 839 3132 | +358 40 650 3620
minna.lehtola(a)samediggi.fi

https://www.samediggi.fi/dihtosis-hanke/

 

Dihtosis-haʹŋǩǩõs ååcc škooulkõʹllʼjeeʹjid ǩeâđđa aaʹlji škooulkõʹllʼjummšid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškooulid sääʹmteeʹmmsaž škooulkõʹllʼjummšid. Ååʹn mij veʹt ooccâp älššas pâʹjjel 18-âkksaž sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 poodd čõõđteei kõʹllʼjummšid.

Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji ââʹnned kõʹllʼjummuž sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulâst. Kõʹllʼjummuš âânn seʹst čiõʹlǧǧõõzz leʹbe čuäjtõõzz sääʹmkulttuur pirr di tuåimlaž tuâjjpaaʹjid. Tuâjjpaaʹji mieʹrren lij liâvted teâđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr väʹlddnarood nuõrid. Kõʹllʼjummuš peštt täujja 75-90 minuutt, tõn mieʹldd mõõn kokksa čiâss mättjemstroiʹttlest lie. Kõʹllʼjeeʹjid ooʒʒât  jm. vueiʹvvgååradvoudda, Turku-gåårda, Jyväskylä-gåårda, Tampere-gåårda, Oulu-gåårda da Ruäʹvnjaʹrǧǧe. Škooulkõʹllʼjummšid čõõđtet vueiʹvvääʹššest škooulpeeiʹvi poodd ääiʹjest 1.2.-31.5.2019.

Škooulkõʹllʼjummšin määuʹset 54 €/kõʹllʼjummuš di maaʹtǩid kõʹllʼjempaaiʹǩid. Škooulkõʹllʼjummši mieʹrr lij ǩidd tiʹllʼjummšin da kõʹllʼjeei jiiʹjjes äiʹǧǧtaaulin.

Škooulkõʹllʼjeeʹjid ââʹnet Heʹlssnest Nuorten Akatemia pääiʹǩest škoouʹlʼjummuž vuõssaarǥ 14.1.2019. Škoouʹlʼjummša vuässõõttmõš lij oudldõs kõʹllʼjeeʹjen tuåimmjummša. Škoouʹlʼjummšest jeäʹt määus päʹlǩǩõõzz. Vueiʹtlvaž mäʹtǩǩ- da aazztõskuulid koʹrvveet.

Vueʹrddep škooulkõʹllʼjeeʹjin sääʹmkulttuur tobddmõõžž, älššas fiʹttjõõzz da tuåimmjemnääʹl škooulkõʹllʼjummuž ââʹnnma di šiõǥǥ vuârrvaikktemooddid.

Vuõlttâd frijjååʹblkallaš ooccmõššâd 30.11.2018 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse minna.lehtola(at)samediggi.fi

Lââʹssteâđ:
Minna Lehtola
Projeʹktt-tuâjjlaž
teʹl.: 010 839 3132 | +358 40 650 3620
minna.lehtola(a)samediggi.fi

https://www.samediggi.fi/dihtosis-hanke/

Kuva: Satu Miettinen

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest, äiʹǧǧmeäʹr

Seminaar täävtõssân lij, što sääʹmnuõr peäʹsse jueʹǩǩed siʹjjid õuʹdde puättam aaʹššid da jurddjeez seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripoliittlaž luʹvddkåʹdd lij alttääm saǥstõõllmõõžž ääʹšš pirr da mieʹrren lij veeideed saǥstõõllmõõžž pirr sääʹmjânnam.  Lij pueʹrr kaggâd ääʹšš kueʹsttma, ko tõn diõtt jiânttõõvât čuuʹt täujja.  Seminaar pârgg uʹvdded tuâjjneävvaid seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõʹšše da suu tuärjjummša di juõʹǩǩka jiiʹjjes õuʹdde puättam aaʹšši ǩiõttʼtõõllma.

Äiʹǧǧ: piâtnâc 5.10.2018 čiâss 9.00-15.30

Päiʹǩǩ: Aanar, Sajoozz Parlameʹnttpäiʹǩǩ Solju

Äiʹǧǧmeäʹr

9.00-9.10        Seminaar äävummuš, Risten Mustonen nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

9.10-9.40        Seʹkss iʹlla raajteʹmes– raaj lie Vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka, Raiskauskriisikeskus Tukinainen

9.40-10.10      Seksuaalviõkkväʹldd nuõri tobddmen Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

10.10-10.40    Sääʹmǩiõllsaž da -kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzz Sääʹm siltteemkõõskõs ‐ psyykklaž pueʹrrvââjjam da peänechuõll, SÁNAG tuåim čuäʹjtõõllmõš, Raghild Varsi Dahl Sääʹmnuõri psykiaatrlaž joukk, projeʹkttjååʹđteei /seksoloog Ingunn Eriksen AMATHEA-haʹŋǩǩõs

10.40-11.00    Rape culture – mii da ǩeän vaiggâdvuõtt tõt lij? Nuõrr säʹmmlaž jieʹllikarttraajji  Sunna Nousuniemi

11.00-12.00    Sääʹmnuõri paneeʹlsaǥstõõllmõš

12.00-13.00    Porrmõš, Sajoozz restrantt Čaiju

13.00-14.00    Tuâjjpääʹj:

Seksuaalviõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõš  Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg Oʹhjjeei Elina Kreus, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

Vuässõʹtti tuâjjpääʹjj: Seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõri tuärjjummuš di sääʹmnuõri pueʹrrvââjjam tuärjjtuåimi plaanmõš pâjjuʹčtel, psykoloog Tomi Guttorm, Ämmtallaš uʹčtelõllškooul / Oamk 

Tuâjjpääʹjest ǩiõttʼtõõlât ouddmiârkid, koid vuässõõʹtti vuäiʹtte kueʹđđed nõõmteʹmen õhttsaž tuejjeemvuõđđu (Vuâmmaž! teâttmašina mieʹldd). Lââʹssen tuâjjpääʹjest plaanât õhttsažtuåimast tuärjjtuåimid sääʹmnuõrid. Tuâjjpääʹj mâŋŋa lij še vueiʹttemvuõtt saǥstõõllâd privaatlânji psykoloogin lääddas leʹbe säämas.

Seksuaalškoouʹlʼjem miârktõs seksuaalʼlaž viõkkvääʹld cõggmest vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka Raiskauskriisikeskus Tukinainen.

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet seksuaalškoouʹlʼjummuž miârktõʹsse di smiõttât še konkreettlaž neävvaid vuässõõttji miõllǩieʹssem mieʹldd.

14.00-14.30    Kååʹffstueʹll

14.30-15.30    Tuâjjpaaʹji õʹhtteǩeässmõš

 

Seminaar lij määustem da vuässõõttjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž da kooʹfid. Seminaar ǩiõl lie sääʹmm da lääʹdd. Šõddmõõžžâst lij tuʹlǩǩõs. Programm-muttâz vâjja pueʹtted.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 27.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

 

Tiõrvpueʹttem digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja 5.-7.10.2018 Aanra!

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet nuõri ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmõõžžâst da miõl pueʹrrvââjjmõõžžâst sääʹmnuõri seʹst.

Tuâjjpääʹjj lij jurddum sääʹm nuõrid Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst. Vuässõõtti vuäiʹtte leeʹd 16 ‒ 30 -âkksa. Tuâjjpääʹj riâššât Sajoozzâst, Aanrest. Tuejjummuš älgg piâtnâc 5.10. jeäʹǩǩää da peštt pâʹsspeeiʹv jeäʹǩǩespeeiʹv räjja. Riâšši mähss mäʹtǩǩ- da instemkuulid di porrmõõžžid.

Mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõđi mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti vuäiʹtte jueʹǩǩed mušttlõõzzâs jouʹǩǩe.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 10‒15 sääʹmnuõr, kook tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõttjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlummšin. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõtjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõđi vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzid õhttu leʹbe uʹcc jooukin. Mušttlõõzz koʹlle miõltiõrvâsvuõʹtte da miõl pueʹrrvââjjma, jiõččhiâvtummši cõggma, psyyklaž ǩiõrddmõʹšše da õõutstõõzz tuåimmjummša sääʹmnuõri vueiʹnnemkuuʹlmest.

Vuässõõđjid taʹrjjeet še vueiʹttemvuõđ jueʹǩǩed mušttlõõzzâs vueʹssen tuʹtǩǩummšest da saaǥǥtummšest aarktlaž suåvtõõzz tuʹmmjeeʹjid. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäʹšše Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS).

Tuâjjpääʹj tuejjeemǩiõllân lij eŋglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩummuš sääʹmǩiõlid lij taʹrjjummšest.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuâjjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 30.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

   

Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp õõutveäkka vueʹjjid peälšted da ooudeed ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž.

Äiʹǧǧ: sueʹvet 22.9.2018 čiâss 9.30-15.30

Päiʹǩǩ: Oulu väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Kaarlenväylä 3, Mäddkåʹddnorldõklõnnj (3. ǩeârdd)

Äiʹǧǧtaullhäämas:

9.15-9.30        Tueʹleskååʹff

9.30-11.00      Ooumažvuõiggâdvuõđ: mõõk tõk lie, koʹst tõk puäʹtte da mâiʹd tõi vuiʹm tuejjeet? Saǥstõõllâp ooumažvuõiggâdvuõttriâšldõõǥǥ pirr da tõn tuåimmjen pirr vuäjjneeʹl aainâs tõõzz, mõõn nalla ooumažvuõiggâdvuõđ vaaikte takai jieʹllmest da kuâsttje juõʹǩǩpeivvsaž tuåimmjummšest. Matti Jutila, ooumažvuõiggâdvuõđi äʹšštobddi

11.00-12.00    Kõskkpeiʹvvporrmõš

12.00-13.30    Ooumažvuõiggâdvuõđi ooudummuš vaaiktemtuâjain: Vaaiktem plaanummuš, šiõttlõs äiʹǧǧ da jeeʹresnallšem vueʹjj. Tuejjeet õõutveäkka vaaiktem plaan vuässõõttji vaʹlljeem ääʹšš pirr. Heli Markkula, vaaiktemtuâj jååʹđteei

13.45-15.15    Vuõiggâdvuõđi peälštummuš: Koid aaʹššid lääitat vuõiǥâs-suudišttmid, koin aaʹššin kuõddčed lääǥǥlažvuõttvuåppjid (õuddm. eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumže)? Mâiʹd lij pueʹrr väʹldded lokku? Måkam argumentaatiotuärj vuäitt vuäǯǯad Euroop ooumažvuõiggâdvuõttsuudišttâm vueʹjjest? Heta Heiskanen, ALL-YOUTH STN

15.15-15.30    Jõskkmõš, maacctõs da juätkktuâj plaanummuš

Škooultõs lij määustem da vuässõõđjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 19.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

 

  

 

Lääʹddjânnam škooulid teâtt säʹmmlai pirr

Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz. Haʹŋǩǩõõzzin tuejjeet sääʹmkulttuur škooulin tobddsen.

Säʹmmla õhttu-i alggmeer Euroop unioonâst, leša Lääʹddjânnam škooulin säʹmmlai pirr mättʼtet čuuʹt occanj da määŋg vuâra mättǩiiʹrjin teâtt lij occanj da vuämmnam. Täʹbbe juʹn pâʹjjel 70 % sääʹmnuõrin da –päärnain jeälste säʹmmlai dommvuuʹd oolǥpeäʹlnn, koʹst sij vuäiʹtte teâđ vääʹnnvuõđ diõtt jouddâd čårstum da ǩeeuʹsuum. Aktiivlaž sääʹmnuõr jouʹdde še vuâsttlõõžži vââjjsaaǥǥivuiʹm. Õhttân mäinnan tääzz lij mediast uvddum õõutpeällsaž koovv säʹmmlain. Haʹŋǩǩõõzz tääʹrǩmõs äʹššen lij lââʹzzted jeänbõs nuõri teâđ säʹmmlai pirr.

Säʹmmlai meersažpeeiʹv ââʹnet 6. peeiʹv täʹlvvmannust. 6.2.1917 õʹnneš Taarrjânnam Trondheimist vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsåbbar, kååʹtt alttii säʹmmlai kõskksaž õhttsažtuâj rââst väʹlddkåʹddraaʹji. Säʹmmlai meersažpeeiʹv ââʹnet juõʹǩǩ eeʹjj jeeʹresåʹrnn sääʹmjânnam da Lääʹddjânnmest õuddmiârkkân sääʹmvuuʹd škooulin ââʹnet teʹl juhllpeeiʹv. Haʹŋǩǩõõzz õhttân mieʹrren lij lanseerâʹstted säʹmmlai meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teemapeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Teemapeeiʹv lââʹssen škooulin riâššât ǩeâđđa vuässtõʹtti tuâjjpaaʹjid, koid tuõʹllʼje škooultum sääʹmnuõr.

Haʹŋǩǩõõzz Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen lij vaʹlljuum kulttuurpuuʹtʼtummuž (AMK) mättʼtõõtti aanarsäʹmmlaž Minna Lehtola. Minna tuâjjan lij õhttsažtuâjast sääʹmnuõrivuiʹm noorrâd teâđ tõʹst, mâiʹd säʹmmlai pirr õõlǥče mušttled lääʹdd päärnaid da nuõrid. Nuorten Akatemia lij kuuʹǩǩ ääiʹj härjjnam jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzi da vuässtõʹtti tuâjjpaaʹji riâššmõʹšše da sij vaʹsttee haʹŋǩǩõõzzâst tõʹst, mõõn nalla teâđ âlgg čuäʹjted miõllǩieʹssjen da fiʹttjemnallšmen päärnaid da nuõrid.

 

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Hilla Aaltio, Projeʹkttkoordinaattor, Nuorten Akatemia, hilla.aaltio@nuortenakatemia.fi, 045 260 8801

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs reäšš kålggmannu 5. peeiʹv seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmeem da -viõkkvääʹld pirr di sääʹm nuõrid jurddum digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹj kålggmannu 5.-7. peeiʹv õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm Aanrest.

Seminaari sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest 5.10.2018

Seminaarâst smiõttât, mõõn nalla staanâd sääʹmpäärnaid da -nuõrid staanlaž šõddâmpirrõs, mii lij  seksuaalʼlaž heâmmummuš da viõkkväʹldd, mâid vueiʹtet tuejjeed tõn cõggma di mâid tuejjeed, jos jiõčč joudd seksuaalʼlaž heâmmummuž da viõkkvääʹld vuâlla. Seminaarâst lie ämmatniiʹǩǩi saakkvuâr, sääʹmnuõri jiiʹjjez ǩiõččlâsttmõõžž di tuâjjpääʹj. Seminaari pukid äävai da määustem da tõn riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest.

Nuorisoneuvoston vuoden 2018 teemana lij puhtted kuõsttjeeʹjen sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummuž da -viõkkvääʹld da ooccâd naaʹlid mõõn nalla tõõzz kässjõõttâd. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripolittlaž luʹvddkåʹdd (SáNuL) lij pohttam õuʹdde, što säʹmmla neezzan, åumma da päärna jouʹdde täujja seksuaalʼlaž heâmmeem ouʹdde da SáNuL vuäinn ääʹšš õhttsažkååddlaž äʹššen, koozz pukin õhttsažkååʹddest âlgg kässjõõttâd.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj 5.-7.10.2018

Tuâjjpääʹj mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõtti mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti jueʹǩǩe jooukâst mušttlõõzzâs.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 18-30-âkksa sääʹmnuõr, ǩeäk tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõđjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlõõzzi jueʹǩǩmest. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõttjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõtti vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzâs õhttu leʹbe uuʹcces jooukin. Mušttlõõzzin kõskksââʹjest lie miõlltiõrvâsvuõtt da miõl pueʹrrvââjjam, jiõččhiâvtummši cõggmõš, psyyklaž ǩiõrddmõš da õõutstõõzz tuåimmjummuš sääʹmnuõr vueiʹnnemkuuʹlmest.

Mušttlõõzzid liântteet, da tõid vuäitt jueʹǩǩed jeeʹres kulddleeʹjid seminaarin da šõddmõõžžin da/leʹbe interneeʹttest. Tuʹtǩǩeei âʹnne mušttlõõzzid tuʹtǩǩeemaunnsen viikkâd ooudâs fiʹttjõõzz tõʹst, mõõn nalla miõlltiõrvâsvuõđ vueiʹtet ooudeed da jiõččhiâvtummšid cõggâd aarktlaž vuuʹd alggmeerai kuulli nuõri seʹst. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäšš Lääʹdd sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadalallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS). Tuâjjpääʹjest tuejjeemǩiõllân lij eŋgglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlid lij še taʹrjjuum.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuajjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

 

Lââʹssteâđ:

Risten Mustonen, Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei, risten.mustonen@samediggi.fi, 040 529 60 93

Kaisa Tapiola-Länsman, Nuõripiisar Sääʹmteʹǧǧ, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj:

Meri Larivaara, Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ, Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria, meri.larivaara@stm.fi, 050 563 3634