Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm Dihtosis-teäggtõõzz puuttmõʹšše: sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõʹtte vääžnai haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuš lij årstam

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm mättʼtõs- da kulttuurministeria tuʹmmstõʹǩǩe leeʹd miõđǩani nuõrisuåvtõʹsse 30 000 e lââʹssmieʹrrtieʹǧǧ Dihtosis-tåimmjummuž põõššjen tuejjummšen. Dihtosiizzâst lij leämmaž vääžnai sââʹjj sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõđ tuõrvvmõõžžâst. Dihtosis-tåimmjummšest nuõr mättje sääʹmkulttuurâst da tåimmjummuž kägg säʹmmlaid di sääʹmkulttuur pieʹǩǩen nuõri arggteâđ. Tåimmjummšin tuärjjeet sääʹmnuõri vuässadvuõđ, õõutverddsažvuõđ da määŋgnallšemvuõđ.  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij viikkâm čõõđ neellj lookkâmeeʹjj ääiʹj Dihtosis-škooulkueʹssreeisaid, koin sääʹmnuõr kueʹssje mainsteʹmmen säʹmmlažvuõđâst da sääʹmkulttuurâst. Haʹŋǩǩõõzz poodd liâ čõõđ vikkum mättʼtõõzz tuärjjõssân mõõntõõllâmpakk, mobiilsiõr ja video-mättčiâssid. Dihtosis-tåimmjummša lij leämmaž šurr tarbb, da haʹŋǩǩõs lij pââʹjdam juõʹǩǩ eeʹjj šiõttuum täävtõõzzid määŋgǩerddsânji. Še tõn vaikktemvuõđ tuʹtǩǩääm, nuõrisuåvtõõzzin õhttsažtuâjast čõõđ vikkum pro gradu -tuâjj (Heinola, 2 022) čuäʹjti, što Dihtosis lij taarblaž da vääžnai še uʹčteeʹli miõlâst, da što tõʹst lij leämmaž jõnn miârktõs sääʹmnuõri pueʹrrvââjjmõʹšše. 

– Lääʹdd riikk lij kaggâm Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz positiivliʹžžen ouddmiârkkân meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttraportâsttmõõžžâst tõʹst, mäʹhtt Lääʹddjânnam veekk ooudâs sääʹmteâđ. Lääʹdd riikk ij leäkku kuuitâǥ tuõđeʹld čõnnõõttâm tåimmjummuž ooudâsviikkmõʹšše da meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi čõõđ viikkmõʹšše, ǥu tåimmjummuš põõtt põõšši teäggtõõzz vääʹnest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio. 

Dihtosis-tåimmjummuž lij čõõđ vikkum OKM pååđteäggtõõzzin jeeʹres iiʹjjin 2018–2022. Õhttsažtuâjast Nuõri Akatemiain čõõđ vikkum haʹŋǩǩõsnallšem tåimmjummuž puuʹđi 30.6.2022. Haʹŋǩǩõõzz miârktõssân lij leämmaž puʹhtted säʹmmlaid da sääʹmkulttuur tobddjen väʹlddmeer nuõrid. Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij Dihtosis-tåimmjummuž põõõššjen juätkkmõš pieʹǩǩen nuõrisuåvtõõzz vuâđđtåimmjummuž, da tääzz taarbšet 30 000 eeuʹr lââʹssmieʹrrtieʹǧǧ. Haʹŋǩǩõsnallšem tåimmjummuš ij leäkku ǩeâllʼjeei räʹtǩǩummuš, pâi sääʹmteâđ ooudâsviikkmõššân taarbšet täävtõõzzlaž tuâj. 

– Riikk täälast 30 000 euʹrred lij tuõđi uuʹcces summ, leša tõin liâ kuuitâǥ miârkteei vaikktõõzz sääʹmnuõri vuässadvuõʹtte, sääʹmteâđ lââʹzztummša da vââʹjjsaaǥǥ da stereotypioi ǩieʹppummša. Lij vuâđđtõllum vueʹrdded riikkâst tän saʹtssjummuž, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Anni-Sofia Niittyvuopio. 

Sääʹmtiõttu lij jõnn tarbb 

Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ võõrâs čiõlǥtõõzz mieʹldd sääʹmpäärna tuäivva Lääʹddjânnma jäänab teâđaid säʹmmlain. OKM ooudâsviikkâmtuâjj-joouk čiõlǥtõs še tuõđi, što vuâđđmättʼtõõzz mättmateriaal jiâ vaʹstted riʹjttjeeinalla sääʹmteâđ taarbid, di tõi seʹst ââʹnnem sääʹmteâđ liâ samai õccnjeʹld, da tõk liâ vännai leʹbe jo-ba puäst. Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ čiõlǥtõõzzâst päärna tåʹbdde, što säʹmmlažvuõđâst, sääʹmǩiõlin da kulttuurâst tieʹđet Lääʹddjânnmest tuõđi siõmmna. Ouddâl puki čiõlǥtõʹsse vuässõõttâm päärna puʹhtte ouʹdde teâđ lââʹzztummuž vääžnaivuõđ. Jõs säʹmmlažvuõđâst teâđčeš jäänab, ouddkäddmõõžž da čårstummuž leʹčči uuʹccben. Čårstummša õhttneei pannääʹšš õõlǥči päärnai miõlâst kaggâd pååđnalla ouʹdde. Čiõlǥtõõzz tåimmehdtõssân lij sääʹmteâđ lââʹzztummuš škooulin da jeeʹres teâđtemkanaalin čårstummuž da ǩeeuʹsummuž ǩieʹppummšen.

– Leʹčči samai gåår, jõs haʹŋǩǩõs puuʹđči ååʹn, ǥu uʹčteeʹl liâ kaunnâm haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuž da materiaalid. Norrum maacctõõzz mieʹldd uʹčteeʹlin lij leämmaž hiâlpab ǩiõttʼtõõllâd säʹmmlažvuõđ mättʼtõõzzâst škooulkueʹssreeisai mâŋŋa, da sij liâ tuõđeʹld čõnnõõttâm sääʹmteâđ pohttmõššân pieʹǩǩen mättʼtõõzz, juätkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Maria Mäkinen. 

Lââʹssteâđ: 

Leo Aikio 
Sääʹmteeʹǧǧ II saaǥǥjååʹđteeʹjj 
leo.aikioat)samediggi.fi 
040 621 6505 

Anni-Sofia Niittyvuopio  
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj  
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi  
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta, 
Nuõripiisar 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâj liâ ooudâsviikkâd sääʹmnuõri ǩiõllʼlaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid pirr Lääʹddjânnam di raaveed sääʹmnuõri kollʼjemvuõđ sääʹmkulttuuʹre. Nuõrisuåvtõs valmštââll še tõid sääʹmteeʹǧǧ ciâlklmid, alttõõzzid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemåårrmõõžžid. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest še tän eeʹjj ââʹǩǩraajtem – Sääʹmteeʹǧǧ halltõs miõđi lââʹssteäggtõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbrest 10.2.2023, što tõt vaʹrrai ǩeerdlažnallšem 15 000 eeuʹr lââzztõõzz eeʹjj 2 023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv riâššmõʹšše. Halltõs vuäppast, što čeäʹppvuõttpeeiʹv riâžžčeš tän eeʹjj nuʹt ââʹǩǩraajtemnalla mäʹhtt še ääiʹjbuž iiʹjjin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr ǩiõttʼtââll ääʹšš puõʹtti såbbrest 17.3.2023.

Šõddmõõžž riâššmõõžžid lij vaiggâttam tõt, što ij mättʼtõs- da kulttuurministeria uʹvddem spesiaalveäʹǩǩteäʹǧǧ, jiâ-ǥa šõddmõʹšše vaʹrrjum sââʹj leäkku teänab riʹjttjam spesiaalriâššmõõžžitaa. Ääiʹjben teâđteš plaanummšin kaggâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj 9–20-âkksaž nuõrid.

– Fiʹttjep puârast kaggõõttâm kuuli da lâssneei ooumažmeäʹri puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid šõddmõõžž plaanummša. Haaʹliim kuuitâǥ ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš veâl halltõõzzâst da ooccâd õõutveäkka  jeeʹres räʹtǩǩummšid, što puk sääʹmpäärna piâzzče vuässõõttâd. Tän eeʹjj ääʹšš räʹtǩǩeet lââʹssteäggtõõzz tuõrvin, leša juätk vääras feʹrttai seʹlvvted, mii lij pueʹrmõs maall toiʹmmjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš, što čeäʹppvuõttpeiʹvv ǩeäss miõl juõʹǩǩ âkksaid sääʹmpäärnaid eeʹjjest nobba. – Čeäʹppvuõttpeeiʹv vääžnaivuõđâst ceälkk še tõt, što vuõǯǯim määŋgaid ââʹǩǩraajin piâkkõõttâm õhttvuõđvälddmõõžžid, Juuso juätkk.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv oođeem diõtt tuäivat Sääʹm-meer vuäinnmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧ puätt seʹlvvted, måkam tuäiv säʹmmlain liâ jiijjâs čeäʹppvuõttpeeiʹves pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Täävtõssân lij smiõttâd, mäʹhtt čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

– Leäm tååđvaž, što pâʹsttep še tän eeʹjj riâššâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajtemnalla. Puõʹttjen meeʹst feʹrttai seʹlvvted, måkam tuäiv Sääʹm-meerast liâ tän äʹrbbvuõttnallšem čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiäigga. Kuullâp teâđast veiddsânji sääʹmpäärnaid, nuõrid, uʹčteeʹlid da puärrsid, särnn vs. škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddliʹžže Nuõri Kulttuur -säiʹmmõʹsse, koon tåimmam-mall lij mottjam eeʹjjest 2021. Säimmõõzz määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž liâ jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid, da tõid riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neeʹttest, juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ õhttsaž šõddmõõžžâst. Tän eeʹjj Kuopiost 25.–27.5. riâššâm festivaaʹle vuõltteet  eeʹttǩeeʹjid še sääʹmnuõri njuhččmannu čeäʹppvuõttpeeiʹvest.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât Aanrest 26.-27.4.2023.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Bigga-Helena Magga
Vs. škooultõspiisar
10 839 3 121 / 40 570 2 786
bigga-helena.magga@samediggi.fi

Võõrâs čiõlǥtõs čuõvat sääʹmpäärnai pueʹrrvaajjâm da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž – Raavâs luâttkõskkvuõtt raavat pueʹrrvââjjmõõžž, leša päärna jõuʹdde še vieʹltted säʹmmlažvuõđ ouʹdde põhttmõõžž tiõttum vueʹjjin

Päärnaiäʹššväʹlddneǩ õlmstõõʹtti 7.2. Sääʹmpäärnai pueʹrrvââjjam da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš -čiõlǥtõõzz, koʹst sääʹmpäärna pieʹsse jiijj mainsted vuäinlmeez. Čiõlǥtõs puuʹti ouʹdde nuʹt hääʹsǩ ǥu piâkkõõʹtti aaʹššid sääʹmpäärnai vueʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso tuäivv, što päärnai huõl ouddmiârkkân äimmõsmuttâz vaaiktõõzzid da sääʹmteâđ vääʹnnvuõđâst vääʹldet tuõđlânji. 

Snimldõk: Ville Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ

Čiõǥltõõzzâst sääʹmpäärna eʹtǩǩee tååimid pueʹrrvââjjmõõžžâs da vuõiggâdvuõđeez teâuddjummuž tuärjjõssân. Tååimid kaiʹbbjet jm. sääʹmteâđ lââʹzztummšen, sääʹmǩiõllsaž âsttääiʹj tåimmjummuž lââʹzztumšen, sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummšen di liikkummuž vueiʹtlvažvuõđi lââʹzztummšen. Pääärna puʹhtte ouʹdde še huõl väʹlddnarood šiõhttlõõttmõõžžâst sääʹmǩiõl, kulttuur da säʹmmlai vuõiggâdvuõđi årra. Pååđ peäʹlestvälddmõõžžâst (9.2.) päärnaiäʹššväʹlddneǩ teäʹddii še sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem diõtt viâltʼteʹmesvuõđ päärnai vuõiggâdvuõđi beäʹlnn. 

– Huõl âânam jeäʹrben tõʹst, što jo-ba 64 % päärnain säärnai veäʹlttem säʹmmlažvuõđ ouʹdde kaggmõõžž kuuitâǥ kooi-ne vueʹjjin. Ǥu sij veâl sarnnu, što tääujmõs mäinn tääzz leäi pââll viggtummšest leʹbe ouddkäddmõõžžin, vuäinam kâʹl, što tät âlgg väʹldded tuõttsõs äššan, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.  

Sääʹmpäärna še vuõiʹnne, što säʹmmlažvuõđâst, sääʹmǩiõlin da kulttuurâst tieʹđet Lääʹddjânnmest tuõđi occanj. Seämma lopp-puättmõʹšše lij puättam še Mättʼtõs- da kulttuurministeria sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz ooudâsviikkâmtuâjj-joouk puuʹtʼtem čiõlǥtõs. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij aktiivlânji ǩiõččâm lââʹzzted teâđ ouddmiârkkân Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz veäkka, leša haʹŋǩǩõõzzâst ij ååʹn leäkku teäggtõs.  

Luâttkõskkvuõtt põhtt sääʹmpäärnaid viõǥǥid, leša äimm-muuttâs piâkkââtt. 

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš še čiõǥltõõzzâst ouʹdde kaggõõttâm teâđain: sääʹmpäärna vueiʹtte puârast da tåʹbdde jieʹllmes miârkteeinallšeʹmmen. 

– Pohttmõõžži meʹldd sääʹmpäärnai vueʹǩǩ lij määŋgain vueʹzzin pueʹrr da säʹmmlai raavâs luâttkõskkvuõtt põhtt viõǥǥ še päärnaid. Tõn vuâstt-teäʹddan kuuitâǥ lij še juʹn ääiʹjeld kuõddum huõll kulttuur seillmõõžžâst, jeäʹrben äimmõs-muttâz da tõn konkreettlaž vaikktõõzzi diõtt. Tän huõʹlle âlgg väʹldded ǩidd, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso ceälkk.  

Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ koontâr čõõđti čiõlǥtõõzz vueʹssen meersaž päärnažstrategia eeʹjj 2022 poodd. Čiõǥltõʹsse vuässõʹtte âlddsin čueʹtt 11–17-âkksa, jiijjâs säʹmmliʹžžen tobddi päärna juõʹǩǩåʹrnn Lääʹddjânnmest. Čiõlǥtõõzz čõõđteš õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbrin.  

Lââʹssteâđaid: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
40 687 3 394 
tuomas.juuso@samediggi.fi   

Anne Länsman-Magga 
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar 
040 182 9998 
anne.lansman-magga@samediggi.fi  

Elli-Marja Hetta 
Nuõripiisar 
050  382 5179 
elli-marja.hetta@samediggi.fi 

Riitta Lehtola-Kosonen 
Mä. Plaaneei 
040 168 5978 
riitta.lehtola-kosonen@samediggi.fi  

Liiŋk: 

Dihtosis-haʹŋǩǩõs 

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast nuõrijođđi 

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast čâhčča 2022 sääʹmnuõrid juʹrddum âsttääiʹj tåimmjummuž jođđi.

Nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen lij alttääm Miia Ruokojärvi.

Miia Ruokojärvi alttii čõhččmannu aalǥâst nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen. Suu tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõllsa da kulttuur meâldlaž âsttääiʹj tåimmjummuž ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid juʹrddum âsttäiʹǧǧtåimmjummuž jođđi plaanummuš da teâuddjâttmõš. Täävtõssân lij nââneed sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur da smeʹllkâʹtted nuõrid ââʹnned sääʹmǩiõl še âsttääiʹj poodd.

– Lij fiin piâssâd tuâj tuejjeed sääʹmnuõrivuiʹm. Leäm jiõčč uʹcc päiʹǩǩ-kååʹddest puättam, koʹst jiâ leäkku leämmaž sääʹmǩiõllsaž âsttäääiʹj tåimmjummuž vuäǯǯamnalla. Projeeʹktest tuâj tuejjeem tåbddai nuʹt samai vääžnʼjen, särnn nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž Miia Ruokojärvi.

– Tuäivam, što vueiʹtlva mäŋggaz sääʹmnuõrin vuässâʹtte mij riâššâm tåimmjummša. Tåimmjummuž plaaneet nuõri tuõivvi meâldlânji da siiskõssân liâ jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõtt-tuâj, luʹvddsiõr da õõutsââʹjest vieʹttjummuž. Leäm škooultõõzz mieʹldd piiutstemsueʹrj artesaan, de ǩiõđin tuejjummuš da ǩiõtt-tuâj käggâʹtte luândla teeman jođđi poodd, Ruokojärvi juätkk.

Joođ viiǥǥât čõõđ čõõuč poodd sääʹmvuuʹd kooʹddin da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn vuâđđ päiʹǩǩ-kååʹdd liâ Oulu, Heʹlssen, Tampere da Jyväskylä. Jođđi ouddnummuž vuäitt seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz neʹttseeidain di nuõrisuåvtõõzz Instagramist da Facebookist. Jođđi plaanummšest äuʹǩǩeet Ijahis Idja -festivaal poodd norrum jurddjid nuõrisuåvtõõzz tåimmjummuž vääʹrd.

– Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij leämmaž määŋgai iiʹjji ääiʹj tuejjeed põõššjen sääʹmǩiõllsaž da kulttuur meâldlaž nuõrituâjj. Nuõrijođđi poodd piâssâp mõõnnâd nuõri årra, leša še tobdstõõttâd kooʹddi nuõrituõjju da räʹtǩǩeed õhttsažtuâjast vaaʹnid, kook liâ ääiʹjab čiõlggõõllmõõžžin kaggõõttâm ouʹdde, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij jođđi mieʹldd altteed pueʹtti eeʹjjest haʹŋǩǩõs, koon poodd nââneet sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur, lââʹzztet õhttsažtuâj kooʹddi toiʹmmjeeʹjivuiʹm da čiõlǥeet še sääʹmǩiõllsa nuõrikoordinaattor paʹlǩǩeem Sääʹmtegga. Koordinaattor oouʹdeʹči sääʹmǩiõllsaž da sääʹmkulttuuʹre vuâđđõõvvâm nuõrituâj vuäǯǯamvuõđ saaʹmi dommvuuʹd kooʹddin ouddmiârkkân raajeeʹl maall   taʹrjjeed dommvuuʹd kooʹddid vuäʹsttemkääzzkõssân sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj.

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi
040 610 7905

Miia Ruokojärvi
nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž
miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi
040 537 8481

Elli-Marja Hetta
nuõripiisar
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi
050  382 5179

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest 11.10.2022

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest Heʹlssnest. Seminaar teeman lij Sääʹmnuõri pueʹttiääiʹj raajjmen. Seminaar poodd jäʹrjstet Uʹccparlameeʹntest  Meerlažinfost mââibaarǥ 11. kålggmannust čiâss 8.05-10.00.

Nuõrisuåvtõs haaʹlad kaggâd ouʹdde sääʹmteʹǧǧlääʹjj miârktõõzz sääʹmnuõrid da taʹrjjeed areena jieʹlled saǥstõõllmõõžžid lääʹjj oođummšest mieʹrrreeʹjivuiʹm, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

-Pooddâst mainste mäŋggaz ooumažvuõiggâdvuõđi aäʹšštobddi, ǩeäivuiʹm lij še samai ärvvsaž piâssâd saǥstõõllâd sääʹmnuõri ooumažvuõiggâdvuõđin da pueʹttiääiʹj vueiʹnnemkuulmin, juätkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Pooddâst čuäjtõõlât tåimmkååʹdd eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩuum oođummšid, kuulâtäʹšštobddisaaǥǥvuâraid da jeäʹlet saǥstõõllmõõžžid lääʹjj oođummšest jeäʹrben sääʹmnuõri vueiʹnnemkuulmâst. Pooddâst taʹrjjeet kååʹff- da tueʹlesporrmõõžž.

Podd lij ääv pukid da tõn vuäitt še seuʹrrjet ougglõsõhttvuõđin. Poodd ruõkkât. Pääiʹǩ âʹlnn vuässõõtmõš lij juʹrddum vuõss- sââʹjest parlameʹnttniiʹǩǩid, parlameeʹnt tuâjjlaid da mediaaʹje. Podd jäʹrjstet õhttsažtuâjast Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzzin. Meerlažinfo uhss ävvan čiâss 8.00 da uusâst lij staantaʹrǩstõs parlameeʹnt åålǥbeäʹlnn puõʹttjid.

Taʹrjjeem kååʹff- da tueʹlesporrmõõžž vääras raukkâp iʹlmmted vuässõõttmõõžžâst 9.10.2022 mõõneeʹst tääiʹben.

Poodd vuäitt seuʹrrjed ougglõsõhttvuõđin Sajoozz Youtube-kanaalâst.

Seminaar programm:

8.05 Kååʹff- da tueʹlesporrmõš

8.15 Seminaar äävummuš, ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõs, Susan Villa, äʹšštobddi

8.20 Nuõrisuåvtõõzz saakkvuârr, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

8.30 Oođummuž valmštõõllâmproseʹss, Yrsa Nyman, vuõiggâdvuõttministeria saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ

8.40 Lääʹjjčuäjtõõzz siiskõs, Pirita Näkkäläjärvi, lääʹjjmuttâz valmštõõllâm tåimmkååʹdd vuäzzlaž

8.50 Õõutverddsažvuõttvälddneeʹǩǩ saakkvuârr, Kristina Stenman

9.00 Amnesty saakkvuâr, Niina Laajapuro, ooumažvuõiggâdvuõtt-tuâj jååʹđteei

9.05 Ooumažvuõiggâdvuõttleett saakkvuârr, Kaari Mattila, väʹlddpiisar

9.10 Õʹhtteǩeässmõš, Tuomas Aslak Juuso, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei

9.20 Saǥstõõllmõõžž

9.55 Poodd loopptummuš

Tobdstõõđ nuõrisuåvtõõzz ciâlklma sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tåimmkååʹdd smiõtldõõǥǥâst tääiǥ-aa.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi
040 6107905

Elli-Marja Hetta
nuõripiisar
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi
050 3825179

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vuõiʹnneš 17 čuäjtõssâd koolm sääʹmǩiõʹlle. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstõõllmõõžžid vuässõõttâm oummid, tuomrid da jååʹđteeʹjid di pukid peivva vuässõõttjid.

Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje kolmm šlaajj: musikk, tiivtâs di ǩeerjlaž tiivtâs da musikk. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje še kolmm ââʹǩǩjoouk: vuâlla 10-ekksa, vuâlla 16-ekksa da 16–20-ekksa. Juõʹǩǩ šlaaʹjest da rääidast paʹlǩǩeeš tuomarkååʹdd vaʹlljeem čuäjtõõzzid. Žaaʹll, što ǩeerjlaž tuâjai puåđõõzzid jeäʹp pâsttam veâl õlmstâʹtted da teâđtep puåđõõzzin sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Paʹlǩǩuum čuäjtõõzzi tuejjeei peäʹsse loppsââʹjes mieʹldd vaʹlljeed 50–200 eeuʹr  paʹlǩǩummuž Duodji Shopist leʹbe Siida Shopist. Jäʹrjsteei väʹldde õhttvuõđ paʹlǩǩuum vuässõõttjid pueʹtti neäʹttel äiʹǧǧen.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest paʹlǩǩuum čuäjtõõzz

Vuâlla 10-ekksa

Musikk

  1. Suga suga su Uccjooǥǥâst
  2. Vulge go ohcat Karigasnjaarǥâst
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä Karigasnjaarǥâst

Tiivtâs

  1. Soorkõõzz tueʹlesveärr Čeʹvetjääuʹrest

 

Vuâlla 16-ekksa

Musikk

  1. Goaskinvieljja da Vuolgge mu mielde Bassivárrái Âʹvvlest
  2. Mii tät lij? Čeʹvetjääuʹrest
  3. Dovdameahtumii Uccjooǥǥâst

Cisttpeäggtõõzz

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Ruäʹvnjaarǥâst

Vuoibme-luohti Vuâččast

Tiivtâs

  1. Äigi lij kullum, Emma Gahmberg Âʹvvlest
  2. Guovssahasaid lávlu Hettast
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesâvvnest

Cisttpeäggtõs Eanodaga rievssahat Hettast

 

16-20-ekksa

Musikk

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Uccjooǥǥâst

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai Janita Känsälä tåimma Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen 15.9.2022. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ailu Valle.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet 350 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 18 čuäjtõõzzid. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte aanrõšǩiõʹlle Ainomaija Mäenpää, nuõrttsäämas Johannes Porsanger da tâʹvvsäämas Xia Torikka.

 

Programm neljdpei’vv 15.9.2022

10.00 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12–13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
14.00 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõs 28.9.2022

Tiõʹtteǩ-jiõk, što pâʹjjel 70 % sääʹmpäärnain da -nuõrin jäälast säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, da siʹjjin tåʹlǩ nuʹtt 15 % mättʼtââtt sääʹmǩiõl?

Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr jääʹrjast õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin, Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz di Nuorten akatemiain Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõõzz. Škooultõõzzâst taʹrjjeet sääʹmteâđ mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõs-sueʹrjest toiʹmmjeeʹjid. Škooultõs lij kueiʹt vueʹzzest.

Vuõssmõs vueʹzzest ǩiõttʼtõõlât sääʹmškooulniiʹǩǩi ǩiõlʼlaž da jeeʹres vuõiggâdvuõđid škooulin di mõõn nalla sääʹmteâđ lââʹzztummšin vueiʹtet vaaikted täi vuõiggâdvuõđi teâuddjummša . Seämmast mõõnât čõõđ, mõõn nalla škooul vuäiʹtte ââʹnned äuʹǩǩen sääʹmteâđ mättʼtõõzzâst. Vueʹss lij jurddum mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid di škoouli tuâjjlažkådda, mâʹte škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid, uʹčteeʹlid, koordinaattorid, rehtooʹrid da jååʹđteeʹjid.

Nuʹbb vueʹss lij pedagooglaž da tõt lij jurddum škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid da uʹčteeʹlid. Vueʹzzest uuʹdet viiŋkid sääʹmteâđ pohttmõõžž vueʹssen puki mättʼtõõzzâst da mõõnât čõõđ Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk di jeeʹres neävvaid sääʹmteâđ mättʼtummša.

 

Looǥǥ lââʹzz da iʹlmmtõõđ tääiʹben

 

Programm:

12.00 Škooultõõzz äävummuš

12.05  Sääʹm  õhttsažkåʹdd – mii tõt lij, da koʹst?, Ulla Aikio-Puoskari, škooultõspiisar, Sääʹmteʹǧǧ

12.35 Sää′mǩiõl Lääʹddjânnmest da škooul säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjen, Anne-Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ

13.00 Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs pueʹttiääiʹj raajjmen, Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei, Uccjooǥǥ kåʹdd da Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor, Sääʹmteʹǧǧ

13.20 Sääʹmteâtt pukid, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

13.30 Saǥstõõllmõš da kõõččmõõžž

 

13.45 Kõskk

 

14.15 Nuuʹbb vueʹzz äävummuš

14.20 Nuor.fi seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst di nuõrisuåvtõõzz tiõrvʼvuõđ, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

14.30 Oktavuohta.com seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Ulla Aikio-Puoskari

14.40 Kulttuuri škooul -haʹŋǩǩõõzz čuäjtõõllmõš, Maria Aikio, haʹŋǩǩõskoordinaattor

14.50 Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Maria Aikio

15.50 Loppsaǥstõõllmõõžž

 

Jeeʹres teâđ:

Šõddmõõžž jeät ruõkku.

 

Lââʹssteâđ iʹlmmtõõttmõõžžâst da noorõõttmõõžž takai jäʹrjstõõllmõõžžin:

Marketta Enbuska, teʹl.. +358 295 017 380, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

Lââʹssteâđ šõddmõõžž pirr:

Satu Pieski, teʹl.. +358 295 017 366, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

 

Neʹttpååʹštaddrõõzz häämast etunimi.sukunimi@avi.fi

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022. Muuʹšt iʹlmmttõõttâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtet 1.9.2022 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ.

 

Teâđtõõzz iʹlmmtõõttmõõžžâst da šõddmõõžž programm õlmstõttum

Šõddmõõžž vuâkkõõzz

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86
Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7
Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Lââʹsteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 1.8.-26.8.2022 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš čeäʹppvuõđpeivva di čuäjtõõttmõš da ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtummuš iʹlmmtet jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõttji mäʹtǩǩkuuʹlid da taarb mieʹldd instemsõõjid.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7

Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Programm:

Seärad 14.9.

14 Soundcheck prograamm meâldlânji
Iʹlmmtõõttmõš
15-18.30 Poorrâm da tuâjjpääʹj
19 Instemsõõʹjid juâkkõõttâm
20 Jeäʹǩǩeskuʹsǩǩ

Neljdpei’vv 15.9.

8-9 Tueʹlesveärr
9.30-12 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12-13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
13.30 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma