Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vuõiʹnneš 17 čuäjtõssâd koolm sääʹmǩiõʹlle. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstõõllmõõžžid vuässõõttâm oummid, tuomrid da jååʹđteeʹjid di pukid peivva vuässõõttjid.

Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje kolmm šlaajj: musikk, tiivtâs di ǩeerjlaž tiivtâs da musikk. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje še kolmm ââʹǩǩjoouk: vuâlla 10-ekksa, vuâlla 16-ekksa da 16–20-ekksa. Juõʹǩǩ šlaaʹjest da rääidast paʹlǩǩeeš tuomarkååʹdd vaʹlljeem čuäjtõõzzid. Žaaʹll, što ǩeerjlaž tuâjai puåđõõzzid jeäʹp pâsttam veâl õlmstâʹtted da teâđtep puåđõõzzin sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Paʹlǩǩuum čuäjtõõzzi tuejjeei peäʹsse loppsââʹjes mieʹldd vaʹlljeed 50–200 eeuʹr  paʹlǩǩummuž Duodji Shopist leʹbe Siida Shopist. Jäʹrjsteei väʹldde õhttvuõđ paʹlǩǩuum vuässõõttjid pueʹtti neäʹttel äiʹǧǧen.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest paʹlǩǩuum čuäjtõõzz

Vuâlla 10-ekksa

Musikk

 1. Suga suga su Uccjooǥǥâst
 2. Vulge go ohcat Karigasnjaarǥâst
 3. Árvedávgi Karigasniemeltä Karigasnjaarǥâst

Tiivtâs

 1. Soorkõõzz tueʹlesveärr Čeʹvetjääuʹrest

 

Vuâlla 16-ekksa

Musikk

 1. Goaskinvieljja da Vuolgge mu mielde Bassivárrái Âʹvvlest
 2. Mii tät lij? Čeʹvetjääuʹrest
 3. Dovdameahtumii Uccjooǥǥâst

Cisttpeäggtõõzz

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Ruäʹvnjaarǥâst

Vuoibme-luohti Vuâččast

Tiivtâs

 1. Äigi lij kullum, Emma Gahmberg Âʹvvlest
 2. Guovssahasaid lávlu Hettast
 3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesâvvnest

Cisttpeäggtõs Eanodaga rievssahat Hettast

 

16-20-ekksa

Musikk

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Uccjooǥǥâst

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai Janita Känsälä tåimma Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen 15.9.2022. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ailu Valle.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet 350 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 18 čuäjtõõzzid. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte aanrõšǩiõʹlle Ainomaija Mäenpää, nuõrttsäämas Johannes Porsanger da tâʹvvsäämas Xia Torikka.

 

Programm neljdpei’vv 15.9.2022

10.00 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12–13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
14.00 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõs 28.9.2022

Tiõʹtteǩ-jiõk, što pâʹjjel 70 % sääʹmpäärnain da -nuõrin jäälast säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, da siʹjjin tåʹlǩ nuʹtt 15 % mättʼtââtt sääʹmǩiõl?

Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr jääʹrjast õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin, Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz di Nuorten akatemiain Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõõzz. Škooultõõzzâst taʹrjjeet sääʹmteâđ mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõs-sueʹrjest toiʹmmjeeʹjid. Škooultõs lij kueiʹt vueʹzzest.

Vuõssmõs vueʹzzest ǩiõttʼtõõlât sääʹmškooulniiʹǩǩi ǩiõlʼlaž da jeeʹres vuõiggâdvuõđid škooulin di mõõn nalla sääʹmteâđ lââʹzztummšin vueiʹtet vaaikted täi vuõiggâdvuõđi teâuddjummša . Seämmast mõõnât čõõđ, mõõn nalla škooul vuäiʹtte ââʹnned äuʹǩǩen sääʹmteâđ mättʼtõõzzâst. Vueʹss lij jurddum mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid di škoouli tuâjjlažkådda, mâʹte škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid, uʹčteeʹlid, koordinaattorid, rehtooʹrid da jååʹđteeʹjid.

Nuʹbb vueʹss lij pedagooglaž da tõt lij jurddum škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid da uʹčteeʹlid. Vueʹzzest uuʹdet viiŋkid sääʹmteâđ pohttmõõžž vueʹssen puki mättʼtõõzzâst da mõõnât čõõđ Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk di jeeʹres neävvaid sääʹmteâđ mättʼtummša.

 

Looǥǥ lââʹzz da iʹlmmtõõđ tääiʹben

 

Programm:

12.00 Škooultõõzz äävummuš

12.05  Sääʹm  õhttsažkåʹdd – mii tõt lij, da koʹst?, Ulla Aikio-Puoskari, škooultõspiisar, Sääʹmteʹǧǧ

12.35 Sää′mǩiõl Lääʹddjânnmest da škooul säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjen, Anne-Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ

13.00 Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs pueʹttiääiʹj raajjmen, Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei, Uccjooǥǥ kåʹdd da Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor, Sääʹmteʹǧǧ

13.20 Sääʹmteâtt pukid, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

13.30 Saǥstõõllmõš da kõõččmõõžž

 

13.45 Kõskk

 

14.15 Nuuʹbb vueʹzz äävummuš

14.20 Nuor.fi seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst di nuõrisuåvtõõzz tiõrvʼvuõđ, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

14.30 Oktavuohta.com seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Ulla Aikio-Puoskari

14.40 Kulttuuri škooul -haʹŋǩǩõõzz čuäjtõõllmõš, Maria Aikio, haʹŋǩǩõskoordinaattor

14.50 Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Maria Aikio

15.50 Loppsaǥstõõllmõõžž

 

Jeeʹres teâđ:

Šõddmõõžž jeät ruõkku.

 

Lââʹssteâđ iʹlmmtõõttmõõžžâst da noorõõttmõõžž takai jäʹrjstõõllmõõžžin:

Marketta Enbuska, teʹl.. +358 295 017 380, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

Lââʹssteâđ šõddmõõžž pirr:

Satu Pieski, teʹl.. +358 295 017 366, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

 

Neʹttpååʹštaddrõõzz häämast etunimi.sukunimi@avi.fi

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022. Muuʹšt iʹlmmttõõttâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtet 1.9.2022 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ.

 

Teâđtõõzz iʹlmmtõõttmõõžžâst da šõddmõõžž programm õlmstõttum

Šõddmõõžž vuâkkõõzz

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86
Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7
Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Lââʹsteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 1.8.-26.8.2022 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš čeäʹppvuõđpeivva di čuäjtõõttmõš da ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtummuš iʹlmmtet jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõttji mäʹtǩǩkuuʹlid da taarb mieʹldd instemsõõjid.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7

Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Programm:

Seärad 14.9.

14 Soundcheck prograamm meâldlânji
Iʹlmmtõõttmõš
15-18.30 Poorrâm da tuâjjpääʹj
19 Instemsõõʹjid juâkkõõttâm
20 Jeäʹǩǩeskuʹsǩǩ

Neljdpei’vv 15.9.

8-9 Tueʹlesveärr
9.30-12 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12-13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
13.30 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

“Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuässõõttâm kollaboratiivlõʹžže pro gradu – tuõjju, koʹst tuʹtǩǩee Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz vaikktemvuõđ. Tuʹtǩǩõs čuäʹjat, što teâtt säʹmmlain lij čuuʹt ooccân da tõn diõtt säʹmmla da sääʹmnuõr ǩiččlâʹstte ooudâs ǩeeuʹsummuš, rasiism da vuâllummuš. Uʹčteeʹl puʹhtte õlmmsa, što Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij ouddâl puki taarblaž tuâjjneävv uʹčteeʹli aʹrǧǧe de vääžnai veäʹǩǩ še uʹčteeʹli tobdstem teâđ kaunnâm väʹǯǯlõõžžid. Lââʹssen uʹčteeʹl käʹǧǧe õlmmsa tõn, što teâđ lââʹzzteeʹl säʹmmlai sââʹjj pââstči teâđlânji pueʹreed. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõš teäddad täid väʹǯǯlõõžžid da ǩiddad vuâmmšõõzz še tõõzz, mäʹhtt tõid teäddee.

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tuâjjtuejjeei da nuõrisuåvtõõzz vuäzzla leʹjje gradu plaaneempoodd aktiivlânji mieʹldd tuâjast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzz da jååttmõõžž plaanee õõutsââʹjest tuâj liiʹnjest saaǥǥtemkõõččmõõžžid. Tuâjast saaǥǥtõʹlle olgglõssân 10 uʹčteeʹled, koin leäi leämmaš Dihtosis-škooulkueʹssjummuš klaasstes. Sij čuõvte škoouli vueʹjj säʹmmlain mainstum teâđ sueʹrjest de jueʹǩǩe jiijjâz ǩiččlâsttmõõžžid da vuâmmšõõzzid Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst. Vuässõõtti uʹčteeʹli ǩiõrj leäi veeidas: mieʹldd leʹjje klassuʹčteeʹl, ǩiõli, histoor, õhttsažkåʹddmäätt, jânnamteâđ, jiõnnǩiõl da jieʹllemǩiccâmteâđ uʹčteeʹl vuâđđmättʼtõõzzâst de  lookkjiškooulâst jeeʹres päiʹǩǩ-kååʹddin. Šuurmõs vueʹss leäi väʹlddnaroodâst, leša mieʹldd leäi še õhtt säʹmmlaž uʹčteeʹl. Tän lââʹssen Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz jäʹrjsteei mainste haʹŋǩǩõõzz jååttmõõžžâst, aunnsin de jiijjâz ǩiččlâsttmõõžžin haʹŋǩǩõõzzâst.   

Uʹčteeʹli argg lij ǩirrsaž da määŋgas jeäʹla ni jiijj mättjam säʹmmlain, nuʹtt tuâggažtuâjj, aunnsi noorrmõš da säʹmmlai kaggmõš kuâđđai õõuti uʹčteeʹli aʹrddjid. Håʹt-i ääʹššest leʹčči  jeänab teâtt, tääuʹjab uʹčteeʹl jårrõʹstte tõn, što mäʹhtt sij vuäitči puʹhtted säʹmmlaid da sij kõskkvuõđ valdiaaʹje ärvvsânji õlmmsa da veäʹltted puäst-teâđ. Šiõttlõõvvâmnääʹlest uʹčteeʹl roolâst še raʹddje – ouddmiârkkân peittmättjummuž miârkktõõzz pââʹjde. Lââʹssen måtam toʹbdde poliittlaž teäddõõzz jäävtõõvvmõʹšše valdia jõõskâsvuõtte, tiõttum peällõõǥǥi leʹbe taʹrǩǩeeʹes puärrsi diõtt. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz ǩiʹčče puʹhttem tääzz jõnn vieʹǩǩ da tõn vueiʹnne tuejjeem fiʹttjõõzz da õhttvuõđ. Haʹŋǩǩõõzzâst puõʹđi uʹčteeʹli mieʹldd še konkreettlânji õlmmsa, što mainste ânnʼjõžpeeiʹvest.      

Jiõčč Dihtosis-haʹŋǩǩõs vuâđđad tiõttu jääʹǩǩteen jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâđast da tõʹst âʹnne säʹmmlai šõddeem mõõntõõllmid. Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst lij leämmaš juʹn vääžnai, što uʹvddum teâtt da sannõs lij säʹmmlai jiijjâz meäʹrtem. Tät lij kuâsttjam nuʹtt projeeʹkt raajjâm- da plaaneemnääʹlest da tuâjain. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõõžžâst kuâsttje še ouddjuurdid tuâsttam da rääuhšõddummuš mõõntâlm. Empatia, vuässâttmõš, õhttvuõđ raajjmõš de ooumažvuõiggâdvuõđ da čiõlǥâs identiteʹttkaarti reäkkummus liâ kõskksa haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõõžžâst. Sääʹmnuõrid vuässâttem proseeʹss pääiʹǩ vaʹlljuum teeʹmm liâ säʹmmlaid vääžnai, da tõk räʹjje vuâđ še õhttsažkååddla saǥstõõllmõõžž oouʹdummša. Nääiʹt Dihtosis-haʹŋǩǩõs kässjââtt še juätkkjeei teâđateʹmesvuõđ pueʹtǩǩummša de vaaldšeeʹjid väʹlddšiõttlmid.   

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz peäʹlest saaǥǥtõõllmõõžžin kaʹǧǧe õlmmsa haʹŋǩǩõõzz pannšam puõʹttiäiʹǧǧ da räʹjjla resuurs. Uʹčteeʹli vueiʹnnemkuuʹlmest haʹŋǩǩõsluândlast tåimmʼmõõžžâst väʹǯǯlen lij tõt, što pâi loŋŋnõõvvâm äuʹǩǩee tõn, da tõʹnt lääʹttes õlmmsa välddmõš õõlǥteʹčči tåimmsallaid muttsid ǩeeʹrjin, mäʹttemplaanâst da uʹčteeʹli škooultõõzzâst. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõšše tuåivvu juätkkääiʹj, ǥu tarbbân ǩiʹčče še tååbdaid vaikkteeʹes da tåimmsallaž aunnâz. Haʹŋǩǩõõzzâst  tuâjjpõõrti jååʹđteei sääʹmnuõr  ǩiʹčče tõn ärvvsõʹžžen. Mättʼtõõttji määiʹnest tõt, što saakk puätt sääʹmnuõrin ǩiʹčče jiânnai vaikkteejubun da miõllšubun ǥu äʹrbbvuõđlaž ǩeʹrjjmättõs.               

 Vuänõs tuʹtǩǩõõzz puåđõõzzin (lääddas)

 Heinola, A. (2022). “Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen: Kollaboratiivlaž tuʹtǩǩõs Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst da uʹčteeʹli tåimmâmvuõđkontekstest dekolonisaatia da juõʹǩǩpeivvsa rääuh sueʹrjest [Tampere University]. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/137556/SuomHeinolaAnne.pdf?sequence=5&isAllowed=y     

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij lââʹzztam sääʹmmteâđlažtvuõđ neellj lookkâmeeʹjj poodd Mättʼtõs da kulttuurministeria teäggtõõzzin. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđlažvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuurâst. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ poott   30.6.2022.  Looǥǥ lââʹss: www.dihtosis.fi  

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuâj

Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuõjju kool jm. sääʹmǩiõllsa da -kulttuur meâldla pååđääiʹj tåimmʼmõõžž  ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid puõttlõsttum nuõri pååđäiʹǧǧtåimmʼmõõžž jođđi plaanummuš da čõõđtummuš. Tuâjj älgg 15.8.2022 /leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 4 mp.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmieʹrreem õõlǥtemtääʹss VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1899,26 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen mäʹhsse tuâj sâjjõspääiʹǩ mieʹldd 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrrõõvvi ǩiõččlâsttemlââʹzz.  

Tuâj oʹnstemnalla håiddmõš oudldâstt sääʹmǩiõl silttõõzz (sääʹmteeʹǧǧin uʹvddum šiõttõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast ooddid jiõččnõʹžže da tääʹrǩes tuâjjstõõllmõʹšše, pueʹrid õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktõstääidaid de ǩiõččlâsttmõõžž projeʹktt-tuâjast. Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkultturkõõskõs Sajoksest. Projeʹktt-tuâjjtuejjeei vuäitt tuâjjstõõllâd še olgglõssân.

Ooccmõõžž mätt- da tuâjjtuõđštõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnâc 15.7.2022 mätta addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?024bb73a

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, teʹl. 040 7082 072 da nuõripiisar Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 050 3825 179.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmʼmõʹšše  vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõʹšše  addrõõzzâst www.nuor.fi

Aanrest 23.6.2022                   

Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt mâʹŋŋlubust iʹlmmtem naaʹlin. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Joouki mieʹldd:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

 1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs
 2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs

 

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Anni-Sofia Niittyvuopio juätkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljee Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuhttu toiʹmmje saaǥǥjååʹđteeʹjen še oouʹdab kueiʹtekksaž pââʹjest.

– Lij  pueʹrr  piâssâd juäʹtǩǩed puârast älggam tuâj sääʹmnuõri sââʹjj pueʹreem määiʹnest. Korona-ääiʹj väʹǯǯlin huõlǩâni nuõrisuåvtõs lij õsttâm puârast vaalpââʹj aalǥâst šiõttääm täävtõõzzid da raajjâm tuâj jeärbõžžân äimm-muuttâz årstâttmõʹšše kollʼjeen. Juäʹtǩǩep tuâj še jeeʹres nuõripoliittla oouʹdeemohjjelm täävtõõzzi paarâst, ceälkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Nuõrisuåvtõs lij aaibšam siõmm muttsid sääʹmnuõri sââʹjest õhttsažkååddlast vaikktummšest, leša tåbdd što tuâj lij veâl ooudâs. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što jeärbõžžân sääʹmǩiõllsa pååđ-ääiʹj tåimmʼmõõžž ouʹdde lij veâl tuâj da koronapandemia lij pââiʹdam tõn miârkktõõzz sääʹmnuõrid. Tuâj tuejjee ouddmiârkkân puuʹtteeʹl siiʹsǩe sääʹmǩiõllsaid teâtt- da vuäʹpstemseiddu.

– Nuõrisuåvtõs lij kaggâm tuåimmʼmõõžž čõõđčuõppeeʹjen väʹlddteeʹmmen sääʹmnuõri pååđ-ääiʹj staanmõʹšše. Tõn tuejjee seʹlvvteeʹl sääʹmnuõri staarjõståimmʼmõõžž  da sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjtuejjeei paʹlǩǩummuž Sääʹmtegga, leša še jäʹrjsteeʹl  vueʹllǥa kõddâz tåimmʼmõõžž, mâʹt-a  jäʹrjsteeʹl sääʹmnuõrid puõttlõsttum tobdstõõttâmreeis nuõri pååđ-ääiʹjtåimmʼmõõžž da staarjõstuäivai kaʹrttjem diõtt, ceälkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz äigg eeʹjj 2022 poddân jååʹtted sääʹmvuuʹdest da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹl ns. sääʹmkõskõõzzin. Tobdstõõttâmreeisaid tuejjee õhttsažtuâjast pääiklai sääʹmõutstõõzzi da kooʹddi nuõritååimain.  Nuõrisuåvtõs âânn kaʹrtteemaunstõõzz tuåimmʼmõõžžâs ooudâsviikkmõʹšše. Seämma ääiʹj nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž tuejjee sääʹmnuõrid tobddsen.

– Haaʹleep še taʹrjjeed sääʹmnuõrid staanjõõzz sââʹjj saǥstõõllâd õhttõõzz siiskâz aaʹššin. Meeʹst lij mõõnni eeʹjjest ǩiččlõddmõš tõi jäʹrjstummšest da sääʹmnuõrin lij čiõlǥâs tarbb tõid, juätkk Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmpââʹj 2022-2023 vuõssmõs sååbbar õʹnne 8.2.2022 da äʹššliistâst leäi saaǥǥjååʹđteeʹji vaʹlljeem lââʹssen äʹšštobddivuäzzlai vaʹlljummuš nuõrisuåvtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjj-jäʹrjstõõzz mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljeed suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes jäänmõõzzâst vitt põõšši äʹšštobddi. Nuõrisuåvtõõzz  äʹšštobddi âʹlǧǧe leeʹd 15-17 ekksa vaʹlljeem poodd. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen vaʹlljee Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, Tiia-Káren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi da Rosa-Máren Juuso.

Lââʹssen nuõrisuåvtõs tobdstõõđi Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz tuåimmʼmõʹšše de šiõttii vuõssmõõzzid vuäzzlaid tuâjjäʹrttlid da eeʹtǩǩid teivvmõõžžid.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar šiõttii nuõrisuåvtõõzz tåimmpâjja 2022-2023 såbbreʹstes 17.12.2021.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla da väärrvuäzzla tåimmpââʹjest 2022-2023.

Nuõripoliittlaž tåimmʼmõš- da oouʹdeemohjjelm 2020-2023 (lookkâmnalla lääddas)

Lââʹssteäđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
010 839 3142

Elli-Marja Hetta, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi
010 8393134

Mättjed säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest Dihtosis- haŋǩǩõõzz videomättčiâssi vieʹǩǩin  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- haŋǩǩõs čõõđât videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Sääʹmnuõr toiʹmmje uʹčteeʹlen videomättčiâssin jååʹđteen mättʼtõõttjid sääʹmkulttuuʹre jeeʹres ǩiõččâmkuuʹlmin. Videomättčiâss vueʹlee raajid ǩiõttʼtõõllâd sääʹmaaʹššid mättčiâssin, tõʹnt ǥu tõid lij hiâlpp väʹldded õnnu håʹt kuäʹss. Videoid čõõđte õhttsõʹžže kolmm jeeʹres klasstaaʹzzid.

Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre lij 4. –9.- klaasslaid de nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid rajjum video, koʹst mättai vuâđđteâđ kulttuuʹrest. Tõʹst tobdstâʹtte tääʹrǩben sääʹm-määccka, sääʹm-musiʹǩǩe de jieʹllemvueʹjjid.   

Sääʹm-meer da ǩiõlvideo lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle sääʹmǩiõlid, sääʹmnuõri jieʹllem de Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž.

Ooumažvuõiggâdvuõđ da alggmeer -video mâân maddjubun teemma. Tõt lij rajjum nuuʹbb tääʹzz mättʹtõõttjid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle kulttuurlaž läinnʼjummus, õʹhttesuddeempolitiikk de alggmeerai vuõiggâdvuõđid. Video siâzztâʹlle ǩiõččâmnalla mâʹŋŋlakast, ǥu klass lij ǩiõččam Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre leʹbe Sääʹm-meer da ǩiõl -video.     

– Taʹrjjeep uʹčteeʹli tuäivast tän eeʹjj ođđvuõttân videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Videomättčiâss lij uʹčteela samai vääivteʹmes nääʹll mättʼted sääʹmkulttuuʹrest. Video liâ sääʹmnuõri raajjâm da tõin taʹrjjee teâđ, koid nuõr jiijj liâ pââʹjdam miârkkteeisõʹžžen, ceäʹlǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar Elli- Marja Hetta da Nuõri Akatemia projeʹkttšurr Ulla Saalasti.

Škooulkueʹssjummuš juätkkje še pieʹǩǩen haʹŋǩǩõõzz

Videomättčiâssi lââʹssen Dihtosis taʹrjjad siâzztõttum sääʹmnuõri ǩieʹssem tåimmnallšaid olgglõstuâjjpõõrtid teeʹmmest, de âʹlddtuâjjpõõrtid Oulu voudda. Haʹŋǩǩõõzzâst tåimmai škooulkueʹssjeeʹjen tuõjju škooultum sääʹmnuõrr. Tuâjjpõõrtid vuäitt tiʹllʼjed vueʹll- da pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid.     

Dihtosis-mõõntõõllâmvuäʹppõs lij še peeiʹvtum da tõn vuäitt leäʹmnned pdf -ååʹblǩest haʹŋǩǩõõzz seeidain. Mõõntõõllâmvuäʹppõs siiʹsǩad 18 haʹrjjtõõzz sääʹmkulttuuʹrest. Uʹcc siõrr säʹmmlain lij rajjum 4-6- klaasslaid. Siõrr taʹrjjad vuâđđteâđ tõʹst, ǩeäk säʹmmla liâ da mõõk jiiʹjjesnallšemvuõđ räʹjje sij kulttuuʹrest hääʹrvesnallšem. Maddjubun sääʹmkulttuuʹre –siõrâst mâʹnne siõmmna oolâž čiŋŋlubun. Tõt lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tässa. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle vuâđđteâđ lââʹssen ouddmiârkkân alggmeeraid, kulttuurlaž läinnʼjummus de säʹmmlai ǩiččlõddâm čårstummuž. Siõrr lij vuäǯǯamnalla še tâʹvvsäämas.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis -haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tåimmnallšaid tuâjjpõõrtid vueʹllškooulid, pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid juʹn koolm eeʹjj poodd. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđstemvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest da nääiʹt vueʹzzstes cõggâd säʹmmlaid puõttlõsttum vuâllummuž da čårstummuž. Dihtosis -haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ: 1.9.2021-30.6.2022

Tääiʹben vuäitak tiʹllʼjed videomättčiâssid, siõrid da škooulkueʹssjummuž.  

Lââʹssteâđaid: 

Sääʹmteʹǧǧ

Nuõripiisar 
Elli-Marja Hetta 
teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Nuõri Akatemia 

Projeʹkttšurr, Ulla Saalasti 
Teʹl. 040 567 4203 
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi