Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt mâʹŋŋlubust iʹlmmtem naaʹlin. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Joouki mieʹldd:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

  1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs
  2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs

 

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Anni-Sofia Niittyvuopio juätkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljee Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuhttu toiʹmmje saaǥǥjååʹđteeʹjen še oouʹdab kueiʹtekksaž pââʹjest.

– Lij  pueʹrr  piâssâd juäʹtǩǩed puârast älggam tuâj sääʹmnuõri sââʹjj pueʹreem määiʹnest. Korona-ääiʹj väʹǯǯlin huõlǩâni nuõrisuåvtõs lij õsttâm puârast vaalpââʹj aalǥâst šiõttääm täävtõõzzid da raajjâm tuâj jeärbõžžân äimm-muuttâz årstâttmõʹšše kollʼjeen. Juäʹtǩǩep tuâj še jeeʹres nuõripoliittla oouʹdeemohjjelm täävtõõzzi paarâst, ceälkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Nuõrisuåvtõs lij aaibšam siõmm muttsid sääʹmnuõri sââʹjest õhttsažkååddlast vaikktummšest, leša tåbdd što tuâj lij veâl ooudâs. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što jeärbõžžân sääʹmǩiõllsa pååđ-ääiʹj tåimmʼmõõžž ouʹdde lij veâl tuâj da koronapandemia lij pââiʹdam tõn miârkktõõzz sääʹmnuõrid. Tuâj tuejjee ouddmiârkkân puuʹtteeʹl siiʹsǩe sääʹmǩiõllsaid teâtt- da vuäʹpstemseiddu.

– Nuõrisuåvtõs lij kaggâm tuåimmʼmõõžž čõõđčuõppeeʹjen väʹlddteeʹmmen sääʹmnuõri pååđ-ääiʹj staanmõʹšše. Tõn tuejjee seʹlvvteeʹl sääʹmnuõri staarjõståimmʼmõõžž  da sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjtuejjeei paʹlǩǩummuž Sääʹmtegga, leša še jäʹrjsteeʹl  vueʹllǥa kõddâz tåimmʼmõõžž, mâʹt-a  jäʹrjsteeʹl sääʹmnuõrid puõttlõsttum tobdstõõttâmreeis nuõri pååđ-ääiʹjtåimmʼmõõžž da staarjõstuäivai kaʹrttjem diõtt, ceälkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz äigg eeʹjj 2022 poddân jååʹtted sääʹmvuuʹdest da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹl ns. sääʹmkõskõõzzin. Tobdstõõttâmreeisaid tuejjee õhttsažtuâjast pääiklai sääʹmõutstõõzzi da kooʹddi nuõritååimain.  Nuõrisuåvtõs âânn kaʹrtteemaunstõõzz tuåimmʼmõõžžâs ooudâsviikkmõʹšše. Seämma ääiʹj nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž tuejjee sääʹmnuõrid tobddsen.

– Haaʹleep še taʹrjjeed sääʹmnuõrid staanjõõzz sââʹjj saǥstõõllâd õhttõõzz siiskâz aaʹššin. Meeʹst lij mõõnni eeʹjjest ǩiččlõddmõš tõi jäʹrjstummšest da sääʹmnuõrin lij čiõlǥâs tarbb tõid, juätkk Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmpââʹj 2022-2023 vuõssmõs sååbbar õʹnne 8.2.2022 da äʹššliistâst leäi saaǥǥjååʹđteeʹji vaʹlljeem lââʹssen äʹšštobddivuäzzlai vaʹlljummuš nuõrisuåvtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjj-jäʹrjstõõzz mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljeed suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes jäänmõõzzâst vitt põõšši äʹšštobddi. Nuõrisuåvtõõzz  äʹšštobddi âʹlǧǧe leeʹd 15-17 ekksa vaʹlljeem poodd. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen vaʹlljee Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, Tiia-Káren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi da Rosa-Máren Juuso.

Lââʹssen nuõrisuåvtõs tobdstõõđi Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz tuåimmʼmõʹšše de šiõttii vuõssmõõzzid vuäzzlaid tuâjjäʹrttlid da eeʹtǩǩid teivvmõõžžid.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar šiõttii nuõrisuåvtõõzz tåimmpâjja 2022-2023 såbbreʹstes 17.12.2021.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla da väärrvuäzzla tåimmpââʹjest 2022-2023.

Nuõripoliittlaž tåimmʼmõš- da oouʹdeemohjjelm 2020-2023 (lookkâmnalla lääddas)

Lââʹssteäđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
010 839 3142

Elli-Marja Hetta, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi
010 8393134

Mättjed säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest Dihtosis- haŋǩǩõõzz videomättčiâssi vieʹǩǩin  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- haŋǩǩõs čõõđât videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Sääʹmnuõr toiʹmmje uʹčteeʹlen videomättčiâssin jååʹđteen mättʼtõõttjid sääʹmkulttuuʹre jeeʹres ǩiõččâmkuuʹlmin. Videomättčiâss vueʹlee raajid ǩiõttʼtõõllâd sääʹmaaʹššid mättčiâssin, tõʹnt ǥu tõid lij hiâlpp väʹldded õnnu håʹt kuäʹss. Videoid čõõđte õhttsõʹžže kolmm jeeʹres klasstaaʹzzid.

Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre lij 4. –9.- klaasslaid de nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid rajjum video, koʹst mättai vuâđđteâđ kulttuuʹrest. Tõʹst tobdstâʹtte tääʹrǩben sääʹm-määccka, sääʹm-musiʹǩǩe de jieʹllemvueʹjjid.   

Sääʹm-meer da ǩiõlvideo lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle sääʹmǩiõlid, sääʹmnuõri jieʹllem de Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž.

Ooumažvuõiggâdvuõđ da alggmeer -video mâân maddjubun teemma. Tõt lij rajjum nuuʹbb tääʹzz mättʹtõõttjid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle kulttuurlaž läinnʼjummus, õʹhttesuddeempolitiikk de alggmeerai vuõiggâdvuõđid. Video siâzztâʹlle ǩiõččâmnalla mâʹŋŋlakast, ǥu klass lij ǩiõččam Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre leʹbe Sääʹm-meer da ǩiõl -video.     

– Taʹrjjeep uʹčteeʹli tuäivast tän eeʹjj ođđvuõttân videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Videomättčiâss lij uʹčteela samai vääivteʹmes nääʹll mättʼted sääʹmkulttuuʹrest. Video liâ sääʹmnuõri raajjâm da tõin taʹrjjee teâđ, koid nuõr jiijj liâ pââʹjdam miârkkteeisõʹžžen, ceäʹlǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar Elli- Marja Hetta da Nuõri Akatemia projeʹkttšurr Ulla Saalasti.

Škooulkueʹssjummuš juätkkje še pieʹǩǩen haʹŋǩǩõõzz

Videomättčiâssi lââʹssen Dihtosis taʹrjjad siâzztõttum sääʹmnuõri ǩieʹssem tåimmnallšaid olgglõstuâjjpõõrtid teeʹmmest, de âʹlddtuâjjpõõrtid Oulu voudda. Haʹŋǩǩõõzzâst tåimmai škooulkueʹssjeeʹjen tuõjju škooultum sääʹmnuõrr. Tuâjjpõõrtid vuäitt tiʹllʼjed vueʹll- da pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid.     

Dihtosis-mõõntõõllâmvuäʹppõs lij še peeiʹvtum da tõn vuäitt leäʹmnned pdf -ååʹblǩest haʹŋǩǩõõzz seeidain. Mõõntõõllâmvuäʹppõs siiʹsǩad 18 haʹrjjtõõzz sääʹmkulttuuʹrest. Uʹcc siõrr säʹmmlain lij rajjum 4-6- klaasslaid. Siõrr taʹrjjad vuâđđteâđ tõʹst, ǩeäk säʹmmla liâ da mõõk jiiʹjjesnallšemvuõđ räʹjje sij kulttuuʹrest hääʹrvesnallšem. Maddjubun sääʹmkulttuuʹre –siõrâst mâʹnne siõmmna oolâž čiŋŋlubun. Tõt lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tässa. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle vuâđđteâđ lââʹssen ouddmiârkkân alggmeeraid, kulttuurlaž läinnʼjummus de säʹmmlai ǩiččlõddâm čårstummuž. Siõrr lij vuäǯǯamnalla še tâʹvvsäämas.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis -haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tåimmnallšaid tuâjjpõõrtid vueʹllškooulid, pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid juʹn koolm eeʹjj poodd. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđstemvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest da nääiʹt vueʹzzstes cõggâd säʹmmlaid puõttlõsttum vuâllummuž da čårstummuž. Dihtosis -haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ: 1.9.2021-30.6.2022

Tääiʹben vuäitak tiʹllʼjed videomättčiâssid, siõrid da škooulkueʹssjummuž.  

Lââʹssteâđaid: 

Sääʹmteʹǧǧ

Nuõripiisar 
Elli-Marja Hetta 
teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Nuõri Akatemia 

Projeʹkttšurr, Ulla Saalasti 
Teʹl. 040 567 4203 
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi 

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaalʼlaž mättčiâss saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân 8.–10.2.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs juuhljâtt 6.2. vieʹttjem saaʹmi meersažpeeiʹv ja jääʹrjast virtuaalʼlaž mättčiâssid sääʹmpihttsin 8.–10.2.2022. Mättčiâss liâ õhttseʹžže koumm, da tõi teeʹmmen liâ aanarsääʹmm mááccuh, nuõrttsääʹmm sääʹmpihttâz da tâʹvvsääʹmm gákti. Mättčiâssi miârktõssân lij uʹvdded jäänab teâttvuõđ saaʹmin tobdstõõđeeʹl jeeʹres vuuʹdi sääʹmpihttsid. Čiâssin ouddmiârkkân seʹlvvan, måkam jeeʹres pihttâz piiutâsobbvuõʹtte koʹlle, måkam eeuʹnid jiijjâs-i pihttsin takainalla ââʹnet da måkam aaʹššid pihttâz kuõddjest vuäitt vueiʹnned pihttâz ǩiõččeeʹl leʹbe looǥǥeeʹl.

Čiâssid peäss seuʹrrjed vuõigg vuõlttõssân õhtteemliiŋkid čuålkkleeʹl leʹbe vaajtõsmääinsânji ǩiõččeeʹl mättčiâssi liânttummšid. Liânttummši ǩiõččâmäiʹǧǧ lij 10.–24.2. addrõõzzâst https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet. Čiâssi seuʹrrjummuš lij määustem ij-ka õõlǥât ouddiʹlmmtõõttmõõžž. Čiâssin lij še vueiʹtlvažvuõtt kõõččâd da saǥstõõllâd chaatâst.

Äiʹǧǧtaull:

mââibargg 8.2. čiâss 10–11
Gákti
Uʹčteeʹlen Teija Kaartokallio
Õhtteemliŋkk

seärad 9.2 čiâss 10–11
Mááccuh
Uʹčteeʹlen Essi Morottaja
Õhtteemliŋkk

nelljdpeiʹvv 10.2. čiâss 15–16
Sääʹmpihttâz
Uʹčteeʹlen Heini Wesslin
Õhtteemliŋkk

Mättčiâssid liâ tiõrv puättam puk sääʹm-meerpihttsin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd juâkksaž mättjeei jiõččânji leʹbe obbklass vuäitt vuässõõttâd õõutâst seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Čiâss liâ lääddas, leša čiâssin tobdstõõđât še sääʹmǩiõllsaž piiutâsnõõmtummšid.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttâm diõtt tääi´ben.

Bures boahtim! Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Tervetuloa!

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juhllvuõđid riâššât tâʹl ääʹrbvuâlželd jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da ânnʼjõžääiʹj še Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn.

Vuäitak vuässõõttâd saaʹmi meersažpeivva še nääiʹt:

  • Seuʹrre Meersažmuʹzei virtuaalšõddmõõžž piâtnâc 4.2. čiâss 9.15 ääʹljeeʹl.
  • Seuʹrre saaʹmi meersažpeeiʹv vuõigg neʹttvuõlttõõzz Sajoozzâst pâʹsspeeiʹv 6.2. čiâss 16 ääʹljeeʹl.
  • Tobdstõõđ Oktavuohta –sääʹmteâđ mättʼtõʹsse-seiddõʹsse. Seiddõõzzâst käunnʼje jeeʹres škooul- da klass-taaʹzzid plaanuum, teeʹmmkruuggi mieʹldd vuâđđõttum vueʹss da tuâj.
  • Tiʹlle video-mättčiâssid sääʹmteeʹmi/aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõʹšše škooulâst.
  • Tobdstõõđ sääʹmkulttuur ǩiõttʼtõõli mobiilsiõrid da harjjtõõzzid seʹst õõʹnni mõõntõõllâmpaʹǩǩe Nuõri Akatemia seeidast.
  • Tobdstõõđ Sano se saameksi-mainstemǩiõllsiʹžže fraas-sääʹnnǩerjja tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Seiddõõzzâst še vitt vuäʹniǩdokumeeʹnt, ǩiõʹrǧǧesvueʹppes sääʹmkulttuuʹre, soundboard di kueʹhtt ǩiõllteeʹm õõʹni artikkeel.
  • Mättʼtõõđ tâʹvvsääʹmǩiõl Sääʹmsuåvtõõzz IndyLan-ǩiõllmättjemsuåvldõõzz veäkka. Suåvldõs laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.
  • Mättʼtõõđ tâʹvv-, aanar- leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl päärnaid plaanuum Kaupunkiseikkailu-siõrin, kååʹtt lij kuälas luʹvddsiõr da speâl. Siõrr lij laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.

Lââʹssteâđaid Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzzâst:

Haʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz miârktõssân lij pueʹreed sääʹm-mättʼtõõzz âsttjemvuõđ saaʹmi dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn. Haʹŋǩǩõs õudd kueʹhtt neäʹttelčiâss vuâđđmättʼtõõzz/lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin pirr Lääʹddjânnam. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vuäǯǯa 109 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz 31.8.2023 räjja. Lookkâmpâjja 2022–2023 iʹlmmtõõttmõš ääʹveed âʹpet täʹlvvmannust 2022.

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.oktavuohta.com/

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video mieʹldd Oskari-ǩeâšttõõttmõõžžâst

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video Muäna leäʹp čieʹpp räppjed-Maaski tueʹǩǩen lij vaʹlljum mieʹldd Oskari- ǩeâšttõõttmõʹšše. Vueʹssǩeâšttõõttmõʹšše vuässõʹtte pâʹjjel 100 vuäʹniǩjieʹllikaart, koin šõʹdde vaʹlljum vuässõõđi kouʹmme raiddu.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž video ǩeâšttââtt rääidast ´Omin voimin´´Jiijjâs viõǥǥin´ da tõn vuäitt jieʹlled ǩiõččmen da jiõnsteʹmmen seeidast www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Oskari-gaala jäʹrjstet Oulu meeraikõskksaž päärnai- da nuõrijieʹllikaarti festivaal õhttvuõđâst piâtnâc 19.11.2021 čiâss 18–19.15, koʹst vuõiʹti vuäǯǯa ciist. Šõddmõš striiʹmjet. Gaala vuäitt seuʹrrjed addrõõzzâst www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Muäna leäʹp čieʹpp räppjed-Maaski tueʹǩǩen video liâ raajjâm Čeʹvetjääuʹr škooulneeʹǩǩ Ilmari Leivo da Aarni Seri. Siʹjjid ohjjii uʹčteʹl Hanna-Maaria Kiprianoff. Video piâzzi nuʹbben eeʹjj 2021 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâlla 13-âkksai rääidast.

Sääʹmteʹǧǧ ääʹjjast leekk ǩeâšttõõttmõʹšše vaʹlljum video raajjʹjid da ääʹjjast leekk Oskari- ǩeâšttõõttmõʹšše!

Muuʹšt jieʹlled jiõnsteʹmmen miõllsumõõzz!

Lââʹssteâđ:

Jieʹllikarttkõõskõs Skábma Tarja Porsanger, teʹl. 050 569 6065, tarja.porsanger(at)samediggi.fi

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, teʹl. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

https://www.sääʹmnuõričeäppvuõttpeiʹvv.com/

Ooʒʒ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse tåimmpoʹdde 2022-2023

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid sääʹmaaʹššin älšmõõvvâm sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest pueʹttep väʹldded lokku, što vuäzzla eʹtǩǩee vueiʹtlvummuz käʹttjeeʹjen čõõđ sääʹmvuuʹd de jeeʹres ǩiõlläʹrttli. Vaʹlljõõzzâst jääʹǩǩte še sooǥǥbieʹli kõskksaž tääʹssäärv. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla   ij taarbaš leeʹd sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž.

Nuõrisuåvtõʹsse vaʹlljee čiččâm väʹlddveärla vuäzzla de siʹjjid juõʹǩǩʼkõʹžže vääʹrrneeʹǩǩ. Vuäzzla âʹlǧǧe leeʹd 18-28 -ekksa aktiivla sääʹmnuõr. Nuõrisuåvtõs tuejjad sääʹmteʹǧǧ halltõʹsse eʹtǩǩõõzz vaʹlljeemekksain  vuäzzlain da looppla  tuʹmmstõõǥǥ tuejjad sääʹmteeʹǧǧ sååbbar.

Nuõrisuåvtõs vaʹlljad kõskkvuõđstes suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes saaǥǥjååʹđteei da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei. Nuõrisuåvtõs še nõmmad jäänmõssân vitt (5) põõšši äʹšštobddi. Äʹšštobddivuäzzla âʹlǧǧe leeʹd vaʹljjeem poodd 15-17-ekksa.

Vuäitak ooccâd mieʹldd leʹbe eʹtǩǩeed miõlstad nuõrisuåvtõʹsse suåppi 18-28-ekksaid sääʹmnuõrid da äʹšštobddivuäzzlõʹžžen suåppi 15-17-ekksaid sääʹmnuõrid. Eʹtǩǩõõzz vuâđđõõttmõõžžines vuäiʹt vuõltteed 14.11.2021 mâânast neʹttpååʹštest info(at)samediggi.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd addrõʹsse Nuõrisuåvtõs, Sajos, 99870 Aanar.

Vuäitak teâudded še neʹttseeidast ooccâmlomaakk.

Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tåimmjeei nuõrisuåvtõõzz pââimõõzzân tuejjõssân lij oouʹdeed sääʹmnuõri ǩiõlʼlaid da kulttuurlaid vuõiggâdvuõđid de raʹvvjed sääʹmnuõri identiteeʹtt nuõrituâjj pääiʹǩ. Lââʹssen nuõrisuåvtõs älgg valmštõõllâd tõid sääʹmteeʹǧǧi eʹtǩǩõõzzid, alttõõzzid, ceälkkmõõžžid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kuõʹšǩǩe  sääʹmnuõrid. Nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõʹšše vuäitak tobdstõõttâd lââʹss tääiǥ www.nuor.fi

Lââʹssteâđaid

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, tel. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuõripiisar Elli-Marja Hetta tel. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Sääʹmnuõr õõlǥte tååimaid äimm-muttâz tuõʹlstõõllmõʹšše

Tobdstep äimmõskriis da õõlǥtep ǩirrsaid tååimaid pirrõsmuttsi tuõʹlstõõllmõʹšše. Meeʹst lij vuõiggâdvuõtt puõʹttiäigga da  tõt âlgg leeʹd jiiʹjjen-nallšem. 

Sääʹmnuõri õõlmâsceälkkmõš kägg õlmmsa huõl Sääʹmjânnam luâđ vueʹjjest da puõʹttivuõđâst de noor õʹhtte tåimmjem eʹtǩǩõõzzid. Sääʹmnuõr õõlǥte tååimaid äimm-muttâz tuõʹlstõõllmõʹšše da tõõzz šiõttlõõvvmõʹšše. Sääʹmnuõr liâ peʹcclõõžžâst äimm-muttâz vaikktõõzzin jeärbõʹžžen säʹmmlai äʹrbbvuõđlaid jieʹllemvueʹjjid da kulttuuʹre.  

– Õõlmâsceälkkmõõžžâst eeʹttkâʹsttep õõlǥtõõzz, što säʹmmlaž äʹrbbvueʹǩǩteâđ käʹǧǧe tääʹssärvvsõʹžžen teâđ käivvan, ǥu tuʹtǩǩee da maainste äimm-muttsest, vuuʹdi âânnmõõžžâst da ärbbvuõđlain jieʹllemvueʹjjin. IPCC raportt peäggat  raʹhttjid tuõttaaʹššid äimmõskriisâst. Leäʹp mainstam äimm-muttâz seuʹrrjõõzzin da õhttõõzzâm  teivvam vaikktõõzzin juʹn eeʹǩǩpõõʹjid. Jeäʹp vueiʹt teänab  cõggâd vaikktõõzzid, ba mij feʹrttjep altteed šiõttlõõvvâmtååimaid kulttuurâm, ǩiõleen da jieʹllemvueʹjjeen staanmõssân, tueʹtte õõlmâsceälkkmõõžž raajjmõʹšše vuässõõttâm Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio da Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Maria Unnes. 

Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio da Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Maria Unnes.

Lââʹssen õõlmâsceälkkmõõžžâst tuõʹtte, što õhttsažtuâjj sääʹmnuõri kõõskâst âlgg staanâd õhttsain noorõõttmõõžžin da teivvmõõžžin de õhttsažtuâj säʹmmlai kõõskâst pâiʹl valdiaraaji da jeeʹres alggmeeraivuiʹm âlgg raʹvvjed da lââʹzzted.  

Sääʹmnuõr liâ valmštõõllâm õõlmâsceälkkmõõžž õhttsažtâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri konfereeʹns vueʹssen. Õõlmâsceälkkmõš tåimmai tuâjjneävvan õhttsažtâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri õhttsažtuâjast da tõt lij tåimmam-mall pâiʹl valdiaraaji äimm-muuttâs vuâstta. 

Õõlmâsceälkkmõš lij lookkâmnalla:

Õhttsažtâʹvvjânnmallšaž sääʹmnuõri konfereʹnss õʹnne olgglõsnoorõõttmõššân 26.8.2021. Konfereeʹns väʹlddriâššjen toiʹmmji Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da tõn reâʹšše õhttsažtuâjast Taarrjânnma,Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõritoiʹmmjeeʹjivuiʹm. Konfereeʹnsest särnnamvuâraid õʹnne Lääʹddjânnam pirrõs- da äimmõsminister Krista Mikkonen, sääʹmparlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Aili Keskitalo, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da nuõrr puäʒʒooumaž  Jussa Seurujärvi. Tuâjjpõõrtid õʹnne somevaikkteei Emmi Nuorgam, artivistt Pauliina Feodoroff da globaal nuõri- organisaatio Youth4Nature. Konfereeʹns teeʹmmen leäi äimm-muuttâs da tõn vueʹssen raʹjje õõlmâsceälkkmõš. 

Lââʹzzteâđaid 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
+358 40 708 2072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Maria Unnes 
Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 
maria.unnes(at)sametinget.se 

Elli-Marja Hetta 
Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar 
+358 50 382 5179 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Sääʹmnuõr nåʹrre viõǥǥees äimmõsmuuttâs vuâstta konfereeʹnsest 26.8.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaž sääʹmnuõri konfereʹnss jäʹrjste 26.8.2021. Konfereeʹns teeʹmmen lij äimmõsmuuttâs da tõn jäʹrjste ougglõsõhttvuõđin. Konfereʹnss lij määusteʹmes da äävas pukid sääʹmnuõrid.

Sääʹmteeʹǧǧ projeʹktt-tuâjjtueʹjjeei Milla Pulska da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio tuäivte sääʹmnuõrid tiõrvvpuättmõššân olgglõssân jäʹrjstum konferenssa.

– Lij fiinâs,što sääʹmnuõr peäʹsse kuʹǩes ääiʹj pâiʹl valdiaraaji saǥstõõllâd siʹjjid ääiʹjpoddsain da vääžnai aaʹššin. Ååskam, što kaunnâp vääžnai kaggmõõžžid äimmõsmuttsa da tõn vuâsttsõʹžže tuõjju, leša še šiõttlõõvvmõʹšše kollʼjeeʹjen,räʹddjââtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei  Anni-Sofia Niittyvuopio.

Konfereeʹnsest kuullâp miõllǩiõttsaid särnnamvuâraid pirrõs- da äimmõsminister Krista Mikkosest. Sääʹmparlamentaarla suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjest Aili Keskitalost, nuõr puäʒʒoummust Jussa Seurujääuʹrest de Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juusost. Lââʹzzen konfereeʹns prograammâst liâ tuâjjpõõrt. Tuâjjpõõrtid âʹnne nuõri jååʹđtem globaal organisaatia  Youth4Nature, somevaikkteei Emmi Nuorgam de aktivistt,ohjjeei- ǩiõttǩeeʹrjteei Pauliina feodoroff.

– Tuäivvap,što nuõr vuässâʹtte smeʹllkanji tuâjjpõõrtid, koin oʹcce jiõccses pueʹrmõs vaikktemkuånstid.  Äimmõsmuuttâs vuäitt tobddjed täärmtõõvvjen, leša haaʹleep äjšmâʹtted õhttsa viõǥǥ da saaǥǥ kaunnmõʹšše äimmõsmuttâz  vuâsttsõõʹžžest õhttsažkååddlast tuâjast, ceälkk konfereeʹns projeʹktt-tuâjjtueʹjjeei Milla Pulska.

Aarktla alggmeer toʹbdde äimmõsmuttâz kõrrsubuin da sääʹmnuõr liâ-i peʹcclõõžžâst äimmõsmuttâz vaikktõõzzin säʹmmlai äʹrbbvuâđlai jieʹllemvueʹjjid da sääʹmmkulttuuʹre. Konfereeʹns mieʹtt häämmtaʹlle äimmõsmuttâz vuâsttsaž õõlmâsceälkkmõš de plaanee sääʹmnuõri õhttsaid valdiaraaji pâiʹlteei toiʹmmjemnaaʹlid.

Sääʹmparlamenttaarla suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs jääʹrjast kueiʹt eeʹjj kõõskin tâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri konfereeʹns. Konfereʹnss jäʹrjste õhttsažtuâjjan Taarr-,Ruõcc- da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧi nuõritoiʹmmjeeʹjivuiʹm. Konfereeʹns väʹlddjäʹrjsteeʹjen tåimmai Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs. Konfereeʹns täävtõssân lij äjšmâʹtted sääʹmnuõrid säʹmmla õhttsažkååʹdd ooudâsviikkmõʹšše.

Lââʹssteâđaid konfereeʹnsest: www.nuor.fi

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
040 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Milla Pulska
Projeʹktt -tuâjjtueʹjjeei
0406695295
milla.pulska(at)samediggi.fi

Tiõrvvpueʹttem tâʹvvjânnmallšõʹžže sääʹmnuõri konferenssa!

Äiʹǧǧ: 26.8.2021 Lääʹddääiʹj čiâss 9.00-15.00

Päiʹǩǩ: Zoom

Konfereʹnss lij määusteʹmes da äävas pukid sääʹmnuõrid. Jueʹǩǩep iʹlmmtõõttjid tuâjjpõõrtid da põrggâp väʹlddep tuäivaid lokku. Konfereeʹnsest lij simultaantuʹlǩǩõs. Pukid vuässõõttjid vuõlttee karttartistt Arsi Keva plaanam t- päidd.

Konfereeʹns teeʹmmen lij äimmõsmuuttâs. Aarktla  alggmeer toʹbdde äimmõsmuttâz kõrrsubuin.  Sääʹmnuõr liâ jeärbõʹžžen peʹcclõõžžâst äimmõsmuttâz vaikktõõzzâst säʹmmlai äʹrbbvuõđlai jieʹllemvueʹjjid da sääʹmkulttuuʹre. Konfereeʹns vueʹssen sääʹmnuõr ååʹblǩâʹstte õhttsa äimmõsmuttâz vuâstbu vuäinalm da plaanee tõõzz tåimmjemnaaʹlid.

Sääʹmparlameʹntaarla suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs jääʹrjast kueiʹt eeʹjj kõõskin tâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri konfereeʹns. Konfereʹnss jäʹrjste õhttsažtuâjast Taar-, Ruõcc- da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõritoiʹmmjeeʹjivuiʹm. Konfereeʹns  väʹlddjäʹrjsteeʹjen tåimmai Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs.

Iʹlmmtõõttmõš ouddâl 25.8.2021 čiâss 12.00: https://link.webropolsurveys.com/S/4D171FD17BDB250B

Kåčč

Äʹššlistt

9.00  Alttõs

9.15 Mainstemvuârr: Sääʹmparlameʹntaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Aili Keskitalo

9.30 Mainstemvuârr: Nuõr puäʒʒooumaž Jussa Seurujärvi

9.45 Mainstemvuârr: Pirrõs- da äimmõsminister Krista Mikkonen

10.00 Tuâjjpõõrt

1. Youth4Nature: Mobilising Youth to Lead for Nature and Climate Storytelling
Ǩiõll: eŋglõsǩiõll

2. Emmi Nuorgam: Some da vaikktummuš
Ǩiõll: lääʹddǩiõll

3. Pauliina Feodoroff: Äimmõs aktivismm Sääʹmjânnam
Ǩiõll: eŋglõsǩiõll

12.00 Poorrâmšiâtt

12.45 Mainstemvuârr: Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei  Tuomas Aslak Juuso

13.00 Õõlmâsceälkkmõš- tuâjjpõõrt äʹrttlõʹžžen

14.14 Noorõs

15.00 Loopptõs

Lââʹzzteâđaid:

projektt- tuâjjlaž Milla Pulska
tel. 0406695295
milla.pulska(at)samediggi.fi

Nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta âʹbrrjohss-sannõõzz sääʹmǩiõlid

Pueʹtti puõlvvõk âʹbrrjohss-säʹmmlain vuäǯǯa ravsmed nuʹtt, što sij vuäiʹtte säʹnnâʹtted identiteeʹttes sääʹm ǩiõlin.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta rõ âʹbrrjohss-sannõõzz aanrõs-, nuõrtt-, da tâʹvvsääʹmǩiõlid da õlmstââtt tõid nuõrisuåvtõõzz teâtt- da vuäʹpstemseeidain. Sannõs nåårr õʹhtte sooǥǥbieʹll- da seksuaalminoriteeʹttid kuõskki fiʹttõõzzid da teermaid. Håʹt-i sannõõzzâst ääʹveet še jeeʹres âʹbrrjohss-õutstõõzz seʹst da ââʹlda åårrai saaʹnid da teeʹmid, lij tõn vueiʹvv-vueʹǩǩšaž siiskõssân sooǥǥbieʹl da seksuaalʼlaž kärŋŋummuž määŋgnallšemvuõtt.

“Âʹbrrjohss-sannõõzz jåårǥlâttmõš lij šiõttlõs juäʹtǩǩ ääiʹjben jåårǥlâttum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩerjja. Ko jåårǥlââʹttet sannõõzz, vueiʹttep taʹrjjeed âʹbrrjohss-säʹmmlaid sannõõzz jiiʹjjez meärtõõllâm vääras, leâša še lââʹzztep sij õʹhttekuullâmvuõđ sääʹmõhtsažkådda da sääʹmõhtsažkååʹdd âʹbrrjohsstieʹttemvuõđ” tuâtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sannõõzz jåårǥlâttmõš da noorrmõš lij vääžnai sääʹmnuõri seksuaal- da sooǥǥbieʹll-identiteeʹtt šõddmõʹšše. Sannõõzz vieʹǩǩen sij pâʹstte meärtõõllâd jiiʹjjes da kommunikâʹstted jeeʹres âʹbrrjohss-säʹmmlaivuiʹm še valdiai raai rââst. Sannõs ij kuuitâǥ vââʹj obbnes tääʹvted âʹbrrjohss-säʹmmlai määŋghämmsažvuõđ, ǥujo juõʹǩǩkain lij jiiʹjjes ǩiõččlâsttmõš jiʹjstes da identiteeʹttstes.  Sannõõzz jåårǥlâttmõõžžin nuõrisuåvtõs pârgg še altteed saǥstõõllmõõžž seksuaal- da sooǥǥbieʹllminoriteeʹtti vuõiggâdvuõđin da statuuzzâst sääʹmõhtsažkååʹddest.

Jåårǥlâʹttemtuâjj tueʹjjeet terminologia vueʹssen õhttsažtuâjast Sámi Giellagálduin. Määŋgin sannõõzzâst åårrai saaʹnin käunnai juʹn Sámi Giellagáldu ǩiõlljuâǥǥtõõzzâst noormtum sääʹn. Jåårǥlâʹttemtuâjain noorât juʹn leäʹmmen leʹddi sääʹn vuällamlaaǥǥan da hieʹlǩeld lookkâmnalla åårrai hämma. Ođđ saaʹnin riâžžât tuâjjpaaʹjid âʹbrrjohss-säʹmmlaid da nääiʹt âʹbrrjohssõutstõs lij mieʹldd ođđ saaʹni ooudâsviikkâmtuâjast.

Teâtt sannõõzz jåårǥlâttmõõžžâst lij õsttâm sääʹmnuõrid valdiai raaji rââst. Nuõrisuåvtõs tuäivv õhttsažtuâj sannõõzz tobddsen raajjmõʹšše da vueiʹtlvânji sannõõzz jåårǥlâttmõʹšše jeeʹres sääʹmǩiõlid.

Sápmi Pride jäʹrjsteš eeʹjj 2017 Aanrest. Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Sääʹmteʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei 
+358 40 7082 072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Elli-Marja Hetta 
Nuõripiisar 
050 382 5179 / 010 839 3134 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi