Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj lij vuäǯǯmest eʹpet

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr lij välddam ođđ teädldõõǥǥ Pekka Sammallahti Sääʹm-lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeeʹrjest. Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj iʹlmstõõvi vuõssmõs vuâra eeʹjjest 1993, da ååʹn valddum oođuum teädldõk lij 7. jäʹrjstõõzzâst. Kõõččmõõžžâst lij lââʹssteädldõk, ij-ka sääʹnnǩeeʹrj siiskõs leäkku muttum.

Sääʹnnǩeeʹrj lââʹssteädldõõǥǥ lij tuåivvum jiânnai, ko ǩeʹrjj lij leämmaž juʹn kaaupšum loʹppe. Sääʹmǩiõl koontâr tuʹmmii loppeeʹjjest väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ:

– Aainâs säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi ǩiõllstrategiatuâjj lij älšmâttam väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ. Sääʹnnǩeeʹrjest lij jiânnai äuʹǩǩ oummid, kook âʹnne sääʹmǩiõl tuâjstes da nuʹtt še sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid. Tuäiv mieʹldd ǩeeʹrj riʹjttje håʹt siõmmna ääiǥas, tuâtt sääʹmǩiõl konttrest sääʹm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

Sääʹnnǩeeʹrjest lij valddum 350 kpl teädldõk.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaali neʹttkaaupâst: Sámi-suoma-sámi Sátnegirji – Samediggi

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, tel. 010 839 3124 / +358 40 707 5626

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs: Satu da Jouni Mosnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen. Tuejj-joukk: Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-aikio, Miika Lehtinen da Eino Koponen.

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij rämmai nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse vieʹltʼteʹmes mättmateriaali õuddnummšest. – Ǩiõllmättǩeʹrjj lij vuâđđaaunâs, koon taa ǩiõl mättʼtummuš leʹčči vaiggâd. Ǩiõllmäätt iʹlmstõõvvmõš õiʹdde ååʹn lij miârkteei äʹšš. Nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs škooulâst lij mõõnnmen õõudårra da universiteeʹttest lie ååʹn mättʼtõõtti jeänab ǥu ni kuäʹss õuʹddel, ceälkk Ljetoff.

Nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst tåimmi Tiina Sanila-Aikio miõlâst ǩiõllmättǩeeʹrj iʹlmstõõvvmõš lij miârkteei. – Nuõrttsääʹm ǩiõlltuejj lij õuddnam samai šuuri laauʹǩivuiʹm õõudårra mââimõs lååi eeʹjj äiʹǧǧen da tõn diõtt lij vääžnai, štõ ǩiõllmättǩeʹrjj lij pijjum äiʹǧǧtässa. Ååskam, štõ ââʹnnep ǩiõllmättǩeeʹrj sääʹmǩiõl da kulttuur mättʼtõõttjivuiʹm miâlggâd juõʹǩǩ peeiʹv.

Ǩeeʹrj lij čõõđtam Sääʹmteʹǧǧ. Graaflaž plaanummšest vaʹsttad Anni Näkkäläjärvi.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst:

https://www.samediggi.fi/tuote/saamkiol-kiollvueppes/?lang=nuo