Ođđ nuõrttsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs-da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 2.klaass tuejjǩeeʹrj.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsäämʹǩiõllsaž GEA- rääid tuejjǩeeʹrjest. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck, jåårǥlâttam da nuõrttsääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre šiõttõõllâm Raija Lehtola, kuâsttjõõzz raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkaaupâst: 

Ođđ sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal paǩeʹtt iʹlmstõõvi

Algg -digimateriaal da Ǩeeʹrjet bukvaid! -vihkk iʹlmstõʹvve.

1) Algg lij digimateriaali paʹǩeʹtt alggmättʼtõõzz jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz vääras. Tõt vuäitt leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še, mâʹte sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân mättʼtõõzzâst. Paʹǩeeʹtt võl tiuddeet, ååʹn õlmstââʹttet kueiʹt vueʹzz:

  • Alfabeʹttplakaatt. Plakaatti plaanummuž da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch lie vaʹsttääm kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Sirkka Sanila da Maria Porsanger.
  • Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt. Plakaatt mušttʼte vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtummuž vuâđđaaʹššin, kook lie måtmešt vaiggâd måtam škooulniiʹǩǩid čõõđ vuâđđškooul ääiʹj. Tõk lie jurddum jeäʹrben vuâđđškooul alggmättʼtõõzz (1.–3. kl.) jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, leša tõk vuäiʹtte leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še. Plakaattin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani. Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt lij siõttuumjåårǥlõs Aura Pieski ǩeeʹrjtem tâʹvvsääʹmǩiõllsaž materiaal Riektačállinplakáhtat (2020), koʹst vaʹsttad Esther Berelowitsch. Plakaatti pirstõõzzid lij tuejjääm Nora Bäck, da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

2) Ǩeeʹrjet bukvaid! lij vihkk sääʹǩmǩiõllsaž mallbukvai haʹrjjtõõllmõʹšše. Ǩeeʹrjet bukvaid! vuâđđan lie aanrõšǩiõllsaž Puustavhárjuttâsvihko (2016) da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Čále bustávaid! (2021). Viihk lij plaanääm Esther Berelowitsch da Nora Bäck lij tuejjääm pirstõõzzid. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch vaʹsttee kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

Lââʹss sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal lie tuej vueʹlnn. 

  • Pukid ääv liŋkk Algg -materiaalid: täʹst
  • Liŋkk Ǩeeʹrjet bukvaid! -viʹhǩǩe neʹttikaaupâst: täʹst

Materiaalid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Vastõõzz Giellaleaika – jieʹnnǩiõl mättǩiiʹrji sääʹnnruõssõõzzinlij õlmstõttum 

Sääʹmteʹǧǧ lij õlmastâttâm nuuʹbb klaass tâʹvvsääʹmǩiõl čõhčč- da ǩiđđǩeeʹrj sääʹnnruõssʼsi vasttõõzzid Sääʹmteeʹǧǧ digimateriaal vuâlže. 

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.
Snimldõkvälddõk digitaalʼlaž materiaalin. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ.

Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on jaettu molemmille kirjoille erikseen.

Giellaleaika -ǩiiʹrji sääʹnnruõssʼsõõzzi vasttõõzz lie norrum õhttsaztuejast Aanar škooul uʹčteeʹl da Sääʹmteeʹǧǧ tuejjlaivuiʹm. Vasttõõzz lie juõkkum kuhttuid ǩiiʹrjid.

Lââʹssteâđ:

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
vs. mättmateriaalpiisar
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Kuõʹhtt ođđ nuõrttsääʹmǩiõl tuejjǩeeʹrj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 1. da 2. klaass tuejjǩiiʹrjid. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeeʹrj lie šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA – rääid tuejjǩiiʹrjin. Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsäämas 1. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Kari Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 2. klaass tuejjǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola da lay out raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ neʹttkaaupâst:

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

“Álgu” – mättmateriaal

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ođđ materiaalid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtem vääras. Mättmateriaal suäʹppe še ougglõsmättʼtõʹsse. Materiaali plaanni da raajji lij Aura Mari Pieski. Álgu- materiaaʹle õlmstâʹvve eeʹjj 2023 ääiʹj siõmmnai siõmmnai lââʹzz vueʹzz. Ååʹn õlmstâʹvve kuõʹhtt vueʹzz: 

Álgu-diarääid ouʹdde vueiʹttemvuõđ tuõʹllʼjed  vaalmâš mättʼtempooddid jeeʹres äʹššvuudin. Digitaalʼlaž häämast õlmstõttum materiaal lij jurddum vuâđđškooul vuõssmõs klaass jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, leša tõin vuäitt leeʹd vieʹǩǩ še ouddmättʼtõõzzâst leʹbe pââibuž klaassin. PowerPoint-hämmsaž mättmateriaal čuäʹjat aaʹššid koovi mieʹldd, koid vuäitt čuäʹjted škooulniiʹǩǩid teâttmašina, projektoor leʹbe jeäʹrmmtaaul mieʹldd.  

Álgu-täävvrääidaid lie norrum takai tâʹvvsääʹmǩiõllsa tääv jeeʹresnallšem taullõõǥǥid. Materiaal lij rajjum vuâđđškooul vuõssmõs klaass lookkmamättõõttmõõžž juuʹrdeeʹl, leša tõt vuäitt leeʹd veäʹǩǩen še pââibuž klaassin da spesiaalmättʼtõõzzâst. Dokumentta lie norrum še ouddmiârk tooimlaž harjjtõõzzin da speâllain. Mättmateriaal âânn seʹst še siõm digitaalʼlaž täävvmošttspeâllaid.  

Lääʹddpeäʹl škooul vuäiʹtte tiʹllʼjed Álgu -materiaalid Sääʹmteeʹǧǧest addrõõzzâst: unni.lansman@samediggi.fi 


Lââʹssteâđ:

Aura Pieski
Projeʹktt-tuâjjla
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs -da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa 2. klaass mättʹǩeerj.

Ǩiõčč 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj lij vuõssmättʼtõõzz nuuʹbb klaass veeʹresǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Mättǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum da čiõttʼtõllum tâʹvvsäämǩiõllsaž GEA 2 -ǩeeʹrj vuâđald.

Ǩeʹrjjraalij liâ Oona Länsman, kaartid lij pirstam Nora Bäck, tuäjjam Katja Lettinen. Nuõrttsääʹmǩiõʹlle ǩeeʹrj lij čiõttääm da jåårǥlâttam Raija Lehtola.

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs -da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa 3. klaass mättǩeeʹrj.

VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 lij nuõrttsääʹmǩiõl mättǩeʹrjj vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass jieʹnnǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Mättǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum aanarsääʹmǩiõllsaž Virkkuuvääri 3 -ǩeeʹrjest.

Ǩeʹrjjraajji liâ Petter Morottaja da Miina Seurujärvi, ǩeeʹrj lij tuäjjam da kaartid pirstam Mika Kolehmainen. Nuõrttsääʹmǩiõʹlle lij mättǩeeʹrj jåårǥlâttam Raija Lehtola.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹlljed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst: VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt 3.kl

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Mättmateriaal plaaneei
010 839 3194
raija.lehtola@samediggi.fi  

Petra Kuuva
Mättmateriaalpiisar
010 839 3119
petra.kuuva@samediggi.fi

Uʹcc ǩeerja -räidd iʹlmstõõvi aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle

Uʹcc ǩeerja -nuõrttsääʹmǩiõllsaž digiǩiiʹrji räidd lij iʹlmstõõvvâm aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Ǩeeʹrj vuäʹpste sääʹmǩiõl takai saaʹnid, mâʹte jååʹttemveeʹrbid da eeuʹnid, di pihttsi da porrmõõžži nõõmtõõzzid. Seämmast ǩeeʹrj veʹǩǩe õõudâs ǩiõllmättaaʹšši da lookkmõõžž mättjummuž. Ǩiiʹrjin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani, di juõʹǩǩ temma õhttneei haʹrjjtõsǩeʹrjj. 

Uʹcc ǩeerja -digiǩiiʹrji räidd šõõddi Čeʹvetjääuʹr škooul sääʹmǩiõl uʹčteeʹl Maria Porsanger eʹtǩǩõõzzâst.

Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch, kååʹtt lij Sääʹmteeʹǧǧest reâuǥast mättmateriaal projeʹktt-tuejjlõʹžžen. Laura Ylinampa lij jåårǥlâttam ǩiiʹrjid aanrõšǩiõʹlle, da Arla Magga tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Uʹcc ǩeerja -tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff di Petra Kuuva. Digiǩiiʹrji teeknlaž tuejast lie vaʹsttääm Unni Länsman da Esther Berelowitsch. 

Rääid võl tiuddeet pueʹtti eeʹjj.

Pukid ääv liiŋk aanrõšǩiõllsaž ǩiiʹrjid:

Pukid ääv liiŋk tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiiʹrjid:

Ǩiiʹrjid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Lââʹssteâđ:

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi

I

Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti KEI 1 aanrõšǩiõl mättǩeeʹrj da čõhhččtuejjǩeeʹrj 

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam KEI 1 aanrõšǩiõllsaž mättǩeeʹrj da čõhččtuejjǩeeʹrj.   

KEI 1 Kollemecci lij jurddum vuâđđškooul vuõʹssmõs klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Mättǩeʹrjj lij jåårǧlõttum da suåvtum aanrõšǩiõʹlle eeʹjj 2022 oođuum tâʹvvǩiõl GEA 1 Gollemeahcci-ǩeeʹrj vuâđald. Tuejjǩeeʹrjest lie haʹrjjtõõzz mättǩeeʹrj čõhččpââʹj mättʼtõssiiskõõzzi mättʼtõõttâm vääras. 

Ǩiiʹrji teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da ǩeeʹrj kaartid pirstam Nora Bäck. Lay out raajjâm Susanna Kaartinen. 

Ååʹn iʹlmstõõvvâm aanrõšǩiõllsaž KEI-ǩee´rj lij vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ jiijjâs puuʹtʼtõõzz, koozz koʹlle alggveärlaž tâʹvvǩiõlllsaž GEA-ǩeʹrjjräidd da nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ-ǩeʹrjjräidd. 

Tiʹllʼjõõzz: Sää´mtee´ǧǧ ne´ttkaupp

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuejjǩeeʹrj GEA-ǩeʹrjjraiddu. Ođđsumõs tuejjǩeʹrjj GEA 4 bargogirji čakčii lij jurddum vuâđđškooul neelljad klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrjest lie jiânnai määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. GEA-ǩeʹrjjrääid raajji lij Oona Länsman. Kaartid da lay out lij raajjâm Nora Bäck.

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/