Mallbukva tobddsen!

Čále bustávaid lij alggmättʼtõʹsse jurddum haʹrjjtõsvihkk tâʹvvsääʹmǩiõl mallbukvai haʹrjjtõõllma. Viihk veäkka škooulneeʹǩǩ haʹrjjtâlle siõm di jõnn bukvai di toobdâs saaʹni ǩeeʹrjtummuž. Bukvai ǩeeʹrjtem mättjummuž mieʹldd škooulneeʹǩǩ smavvmotoriikkla tääid õuddne.  Jueʹǩǩ seeidast lij še kaart paaldâst čuʹǩǩ, koozz škooulneǩ vuäitt jiõčč pirsted da maaʹlʼjed.

Čále bustávaid -viʹhǩǩe lij kaartid pirstam Nora Bäck, son kååʹtt lij kaartʼtam tâʹvvsääʹm veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse jurddum GEA-ǩeʹrjjrääid. Viihk lij tååimtam, plaanam sa tuäjjam Anni Näkkäläjärvi. Tän tuej alggjuurd lij leämmaž Petra Kuuva aanarsääʹmǩiõl ”Puustavhárjuttâsvihko”.  

Täin ǩeeʹrjtemviihkin lij õnnum teʹksttjembukvain häämmeei Alku-fonttpiârri bukvaid. Foontid lij plaanääm Jarno Lukkarila da õlmstâttam Mättʼtõshalltõs. Laassteâđaid foontin kaaunak addrõõzzâst http://alku.typolar.com/

Kuhttu viihk vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest: https://www.samediggi.fi/tuote/cale-bustavaid/

Ođđ tuejjǩeʹrjj tâʹvvsäämas lij iʹlmstõõvvâm

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuejjǩeeʹrj  GEA-ǩeʹrjjraiddu.

Ođđsumõs tuejjǩeʹrjj GEA 3 bargogirji giđđii lij jurddum vuâđđškooul kuälmad klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrj teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da ǩeeʹrjest lie määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz. Ǩeeʹrj kaartid lij pirstam di lay out raajjâm Nora Bäck.

Tiʹllʼjõõzz: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-3-bargogirji-giddii/

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt tiõddum versio digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest

Sääʹmteʹǧǧ da Giellagas-institutt õlmstâʹtte tiõddum lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrj piâtnâc 5.3.2021 čiâss 13.00. Sääʹnnǩeʹrjj lij tiõddum versio Giellagas-Instituutt ääiʹjben õlmstõttum digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest. Pukid äävai  õlmstâʹttempoodd riâššât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams pääiʹǩ addrõõzzâst https://urly.fi/1X2m

Pueʹtted tiõrvân seuʹrrjed õlmstâʹttempoodd!

Ååʹn õlmstâʹttemnalla åårrai tiõddum lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest lie pâʹjjel 20 000 lääʹddǩiõllsaž ooccâmsääʹnned. Tiõddum sääʹnnǩeeʹrj vuâđđan lij vuõss-sââʹjest Satu da Jouni Moshnikoff alggveârlaž sääʹnnlistt, leša mieʹldd lie valddum mâʹŋŋlest lââʹzztum sannõõzz, ǥu tõk lie ǩiõččum põõššjen da jeäʹrben taarbliʹžžen.

Nuõrttsääʹm sääʹnnǩiiʹrji tååimtemtuâjj lij tuejjuum vueiʹvv-vueʹzzest mättʼtõs- da kulttuurministeria Giellagas-Instituʹtte miõttâm spesiaalteäggtõõzzin. Tååimtemtuâjj lij tuejjuum Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt, Sääʹmteeʹǧǧ da Heʹlssen universiteeʹtt õhttsažtuâjjan.

Tååimtemkååʹddest leʹjje Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff da Raija Lehtola.

Giellagas-instituutt nuõrttsääʹm universiteʹttuʹčtel Miika Lehtinen lij tuejjääm tiõddum sääʹnnǩeeʹrj tååimtemtuâj Trooms universiteeʹtt sääʹm ǩiõllteknologia kõõskõõzz, Giellatekno, vuâđ õõl påʹrǧǧmannust 2020 õlmstõttum digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrj vuâđald.

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ij âânnam huõl tiõddum sääʹnnǩeeʹrj õlmstâttmõõžžâst.

Tiõddum sääʹnnǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal neʹttkaaupâst https://www.samediggi.fi/tuote/laadd-saam-saannkerjj/?lang=nuo

Digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeʹrjj käunnai addrõõzzâst https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteʹǧǧ: Marko Marjomaa (+358 10 839 3183) marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-institutt: Miika Lehtinen (+358 50 5692300) miika.lehtinen(at)oulu.fi 

Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj lij vuäǯǯmest eʹpet

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr lij välddam ođđ teädldõõǥǥ Pekka Sammallahti Sääʹm-lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeeʹrjest. Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj iʹlmstõõvi vuõssmõs vuâra eeʹjjest 1993, da ååʹn valddum oođuum teädldõk lij 7. jäʹrjstõõzzâst. Kõõččmõõžžâst lij lââʹssteädldõk, ij-ka sääʹnnǩeeʹrj siiskõs leäkku muttum.

Sääʹnnǩeeʹrj lââʹssteädldõõǥǥ lij tuåivvum jiânnai, ko ǩeʹrjj lij leämmaž juʹn kaaupšum loʹppe. Sääʹmǩiõl koontâr tuʹmmii loppeeʹjjest väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ:

– Aainâs säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi ǩiõllstrategiatuâjj lij älšmâttam väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ. Sääʹnnǩeeʹrjest lij jiânnai äuʹǩǩ oummid, kook âʹnne sääʹmǩiõl tuâjstes da nuʹtt še sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid. Tuäiv mieʹldd ǩeeʹrj riʹjttje håʹt siõmmna ääiǥas, tuâtt sääʹmǩiõl konttrest sääʹm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

Sääʹnnǩeeʹrjest lij valddum 350 kpl teädldõk.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaali neʹttkaaupâst: Sámi-suoma-sámi Sátnegirji – Samediggi

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, tel. 010 839 3124 / +358 40 707 5626

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs: Satu da Jouni Mosnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen. Tuejj-joukk: Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-aikio, Miika Lehtinen da Eino Koponen.

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij rämmai nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse vieʹltʼteʹmes mättmateriaali õuddnummšest. – Ǩiõllmättǩeʹrjj lij vuâđđaaunâs, koon taa ǩiõl mättʼtummuš leʹčči vaiggâd. Ǩiõllmäätt iʹlmstõõvvmõš õiʹdde ååʹn lij miârkteei äʹšš. Nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs škooulâst lij mõõnnmen õõudårra da universiteeʹttest lie ååʹn mättʼtõõtti jeänab ǥu ni kuäʹss õuʹddel, ceälkk Ljetoff.

Nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst tåimmi Tiina Sanila-Aikio miõlâst ǩiõllmättǩeeʹrj iʹlmstõõvvmõš lij miârkteei. – Nuõrttsääʹm ǩiõlltuejj lij õuddnam samai šuuri laauʹǩivuiʹm õõudårra mââimõs lååi eeʹjj äiʹǧǧen da tõn diõtt lij vääžnai, štõ ǩiõllmättǩeʹrjj lij pijjum äiʹǧǧtässa. Ååskam, štõ ââʹnnep ǩiõllmättǩeeʹrj sääʹmǩiõl da kulttuur mättʼtõõttjivuiʹm miâlggâd juõʹǩǩ peeiʹv.

Ǩeeʹrj lij čõõđtam Sääʹmteʹǧǧ. Graaflaž plaanummšest vaʹsttad Anni Näkkäläjärvi.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst:

https://www.samediggi.fi/tuote/saamkiol-kiollvueppes/?lang=nuo