Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs -da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa 3. klaass mättǩeeʹrj.

VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 lij nuõrttsääʹmǩiõl mättǩeʹrjj vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass jieʹnnǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Mättǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum aanarsääʹmǩiõllsaž Virkkuuvääri 3 -ǩeeʹrjest.

Ǩeʹrjjraajji liâ Petter Morottaja da Miina Seurujärvi, ǩeeʹrj lij tuäjjam da kaartid pirstam Mika Kolehmainen. Nuõrttsääʹmǩiõʹlle lij mättǩeeʹrj jåårǥlâttam Raija Lehtola.

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹlljed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst: VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt 3.kl

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Mättmateriaal plaaneei
010 839 3194
raija.lehtola@samediggi.fi  

Petra Kuuva
Mättmateriaalpiisar
010 839 3119
petra.kuuva@samediggi.fi

Uʹcc ǩeerja -räidd iʹlmstõõvi aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle

Uʹcc ǩeerja -nuõrttsääʹmǩiõllsaž digiǩiiʹrji räidd lij iʹlmstõõvvâm aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Ǩeeʹrj vuäʹpste sääʹmǩiõl takai saaʹnid, mâʹte jååʹttemveeʹrbid da eeuʹnid, di pihttsi da porrmõõžži nõõmtõõzzid. Seämmast ǩeeʹrj veʹǩǩe õõudâs ǩiõllmättaaʹšši da lookkmõõžž mättjummuž. Ǩiiʹrjin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani, di juõʹǩǩ temma õhttneei haʹrjjtõsǩeʹrjj. 

Uʹcc ǩeerja -digiǩiiʹrji räidd šõõddi Čeʹvetjääuʹr škooul sääʹmǩiõl uʹčteeʹl Maria Porsanger eʹtǩǩõõzzâst.

Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch, kååʹtt lij Sääʹmteeʹǧǧest reâuǥast mättmateriaal projeʹktt-tuejjlõʹžžen. Laura Ylinampa lij jåårǥlâttam ǩiiʹrjid aanrõšǩiõʹlle, da Arla Magga tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Uʹcc ǩeerja -tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff di Petra Kuuva. Digiǩiiʹrji teeknlaž tuejast lie vaʹsttääm Unni Länsman da Esther Berelowitsch. 

Rääid võl tiuddeet pueʹtti eeʹjj.

Pukid ääv liiŋk aanrõšǩiõllsaž ǩiiʹrjid:

Pukid ääv liiŋk tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiiʹrjid:

Ǩiiʹrjid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Lââʹssteâđ:

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi

I

Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti KEI 1 aanrõšǩiõl mättǩeeʹrj da čõhhččtuejjǩeeʹrj 

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam KEI 1 aanrõšǩiõllsaž mättǩeeʹrj da čõhččtuejjǩeeʹrj.   

KEI 1 Kollemecci lij jurddum vuâđđškooul vuõʹssmõs klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Mättǩeʹrjj lij jåårǧlõttum da suåvtum aanrõšǩiõʹlle eeʹjj 2022 oođuum tâʹvvǩiõl GEA 1 Gollemeahcci-ǩeeʹrj vuâđald. Tuejjǩeeʹrjest lie haʹrjjtõõzz mättǩeeʹrj čõhččpââʹj mättʼtõssiiskõõzzi mättʼtõõttâm vääras. 

Ǩiiʹrji teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da ǩeeʹrj kaartid pirstam Nora Bäck. Lay out raajjâm Susanna Kaartinen. 

Ååʹn iʹlmstõõvvâm aanrõšǩiõllsaž KEI-ǩee´rj lij vueʹss Sääʹmteeʹǧǧ jiijjâs puuʹtʼtõõzz, koozz koʹlle alggveärlaž tâʹvvǩiõlllsaž GEA-ǩeʹrjjräidd da nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ-ǩeʹrjjräidd. 

Tiʹllʼjõõzz: Sää´mtee´ǧǧ ne´ttkaupp

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuejjǩeeʹrj GEA-ǩeʹrjjraiddu. Ođđsumõs tuejjǩeʹrjj GEA 4 bargogirji čakčii lij jurddum vuâđđškooul neelljad klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrjest lie jiânnai määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. GEA-ǩeʹrjjrääid raajji lij Oona Länsman. Kaartid da lay out lij raajjâm Nora Bäck.

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc mättǩeʹrjj nuõrttsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân

Ođđ sääʹmǩiõl mättǩeʹrjj da čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 1  lookkâmǩeeʹrj da čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 1 ǩeeʹrj lie jurddum vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Ǩerjja koʹlle čõõuč- da ǩiiđ tuejjǩeeʹrj. Mättǩeʹrjj da tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA 1 -ǩiiʹrjin.  

Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck.

Nuõrttsäämas lij mättǩeeʹrj jåårǥlâttam  Hanna-Maaria Kiprianoff da, čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj Karlong Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst:

Inarinsaamen taivutusoppi kirjan kansikuva.

Aanrõšǩiõl soojtem-mätt ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

INARISAAMEN TAIVUTUSOPPI kovvad aanrõšǩiõl soojtemååʹblǩi raajjmõõžž systemaattlanji, leša nuʹt, štõ tõi fittjummuš lešši aʹlǩǩi. 

Ǩeeʹrjest puutet õuʹdde aanrõšǩiõl jiõnnõõǥǥid da jiõnneemvuäppsid, vuâkkõõzzi meâldlaž jiõnneem-muttõõzzid da soojtemjtemååʹblǩi raajjam-meärrõõzzid. Ǩeeʹrjest lie jiânnai õuddmiârk kook kovvee meärrõõzzid. 

Laassen ǩeeʹrjest puutet õuʹdde soojǩâni sääʹnnklaassid da tõi takainallšmid saaʹnid. Soojtem-määtt maŋŋa ǩeeʹrjest lij vuäʹnkõs vueʹss aanrõšǩiõl ciâlkmäätt jiõčvuõđin. 

Ǩeʹrjj suåpp aanrõšǩiõl ǩiõllmäättai tuärjjan da mättmateriaalan di teâttkäivvan pukid, kook aanrõšǩiõlin tuejjee, õuddmeârkkan uʹčteeʹlid, tooiʹmteejid da tuʹttǩeejid. 

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/inarinsaamen-taivutusoppi/

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij ååʹn õlmstõttum še nuõrtt -da tâʹvvsäämas

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij ååʹn õlmstõttum še nuõrtt -da tâʹvvsäämas. Tät lij oođuum speâll. Speâll lij jåårǥlõttum lääʹddǩiõllsaž Peliko/Martinex TIETO, TAITO JA TEMPPU -speâllast.

TEÂTT, TÄIDD & TEMPP -speâll lij hääʹsǩes luʹvddspeâll pukid. Speâllast peäʹss jååʹtted speâll-luuʹd âʹlnn šäärbeeʹl da TEÂTT, TÄIDD & TEMPP koorti mieʹldd rõsseed määŋg nalla, di vaʹstteed kõõččmõõžžid. Speâll-luuʹd kaartast lij õhtt kaʹlndareeʹǩǩ.

Jõs speâllai åårast TEÂTT, TÄIDD & TEMPP stuuʹppna, vaʹllʼjad son õõut täin vaaitõsmääinain:

Teâtt: teâtt-tuejjõõzz liâ teâttǩeâšttkõõččmõõžž, koid vueiʹtte leeʹd määŋg jeeʹresnallšem vasttõõzz. Vasttõõzz jie kaunnu koortin, leša speâllai smeäʹtte vuõigg vasttõõzzid.

Täidd: täiddtuejjõõzz õhttne matematiʹǩǩe leʹbe ǩiõlʼlaž ooddid.

Tempp: tempptuejjõõzzin speâllai peäʹsse siõmmna liikkeed da seämmast ââʹnned aʹrvvõstääideez.

Speâll mieʹrren lij, štõ päärna vueiʹtte speâllad juâkksaž jiijjâs vueʹjj mieʹldd. Speâllast lij mieʹrren saǥstõõllâd eeʹjjpooddi vaaitõõllmest da jeeʹres aaʹššin mâid päärna juurdče. Speâll suåpp kooum âkksain pââʹjårra. Speâll lij puuʹttʼtum õõutâst ǩiõllpiessohjjumšin.

Speâll lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst.

Lââʹssteâđ:

Petra Kuuva
Mättmateriaalpiisar
040 677 22 75
petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

Raija Lehtola
Nuõrttsääʹmǩiõllsaž materiaaltuâjj
050 573 9525
raija.lehtola@samediggi.fi

Anaraš pivtastem -ǩeeʹrjest lij õlmstõttum ođđ teädldõk

Ella Sarre ǩeeʹrjtem ǩeeʹrjest Anaraš pivtastem lij õlmstõttum ođđ teädldõk. Ođđ teädldõʹǩǩe lie lââʹzztum vueʹssčõuddkeäʹpper diõtt uuʹccab vââj da motam vuäʹpstõõzz lie tiudduum leʹbe tivvum.

Ǩeʹrjj lji vuäʹsttemnalla Duodji shop kaaupâst da tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst Ánarâš pivtâstem.

Ođđ sääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 3 ǩeʹrjjrääid ǩiđđpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij jurddum vuâđđmättʼtõõzz 3 klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Tuejjǩeʹrjj lij jåårǥlõttum tâʹvvsääʹm GEA 3 -mättǩeʹrjjrääidast, koonn lij ǩiõttǩeeʹrjtam Oona Länsman da pirstõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsääʹmas šiõtteeʹl jåårǥlâttam Raija Lehtola ja lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Tiʹllʼjõõzz nettkaaup pääiʹǩ: ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

GEA 4 kirjan kansikuva

Ođđ mättǩeʹrjj tâʹvvsäämas lij iʹlmstõõvvâm 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättǩeeʹrj  GEA ǩeʹrjjraiddu. GEA ǩeʹrjjrääid raajat vueʹllškooul sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Ođđsumõs mättǩeʹrjj GEA 4 Davvisámegiella vieris giellan lij jurddum ââʹnnma vuâđđškooul neelljad klaass mättʼtõõzzâst. Mättǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla nuõrtt- di viõstârsuõmin. GEA ǩeʹrjjrääid teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman. Kaartid lij pirstam di lay out raajjâm Nora Bäck.  

Tiʹllʼjõõzz: