Almmuheapmi Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa bargobájiide lea álgán

Almmuheapmi Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa bargobájiide lea rahpasan. Almmuheapmi lea rabas 9.3.-25.3.2020. Bargobájit leat gaskavahku Vasatokkas Rivdolis dmu 15 rájes. Juohkehaš sáhttá oassálastit ovtta bargobádjái. Juohke bargobádji lea moddii, daningo mii viggat dahkat vejolažžan dan, ahte buohkat beasašedje aiddo dan bargobádjái, masa háliida. Resurssat leat goittotge rájálaččat, ja sávvat din ipmirdit ahte ovtta bargobádjái eai sáhte mannat oktanaga ovdamearkka dihte 100 olbmo. Mii ordnet bargobájiid buoremus lági mielde, ja sávvat ahte buohkat ožžot somás vásáhusaid bargobájis ja beassá aiddo dan bargobádjái, gosa háliida!

 

Liŋka almmuhanskovvái:  https://link.webropolsurveys.com/S/C746299D8A0734DD

 

ÁIGETÁVVAL

Gaskavahkku 15.4.

14                                                Soundcheck prográmma mielde, Sajos

14:45                                           Ollen Vasatokkai Rivdolii, almmuheapmi

15-18:30                                      Boradeapmi ja bargobájit

19-20                                           Dánsungieddi, rahpandoalut

20                                                Sirdáseapmi idjadanbáikkiide

 

Duorastat 16.4.2020

8-9:30                                        Soundcheck prográmma mielde

08-09:30                                    Iđitborramuš

10-12                                         Dáiddadáhpáhus álgá Sajosis, Flashmob Sajosa šiljus, Drone-govven

12-13:30                                    Boradeapmi, duopmárat čoahkkánit

13:30                                         Konsearta

15:30                                         Vuolgit ruoktot

 

 

Lassedieđut:

unna.pulska@samediggi.fi

+358 40 614 5949

Sámi álbmotbeaivi 6.2.

Sámediggi ordne rabas uvssaid beaivve Anára Sajosis sámi álbmotbeaivve 6.2.2020 dmu 11-15. Boađe oahpásmuvvat Sámedikki doaimmaide!

Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdan buktet doaimmaset Sajosis. Sámediggi fállá gussiide ávvokáfe ja Sajosa restoráŋŋa Čaijus sáhttá oastit álbmotbeaivve lunšša.

Sámi álbmotbeaivvi 6.2. prográmma Anáris

Bures boahtin buohkaide!

diibmu 7.00 rájes
Yle Sápmi sádde sámegielat rádioprográmma golmma sámegillii.
Neahttarádio: yle.fi/sapmi

9 Leavgga rohtten leavgastággui ja Sámi soga lávlla, SIIDA

9-17 Siidda čájáhusaide lea nuvttá sisabeassan oppa beaivvi, SIIDA

9.30-11 SAJOS, auditoria
• Anára skuvlla sámeluohkát lávlot, čájáhallet ja dánsejit.
• Ovttaslávlun ja musihkka, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu
• Filbma, Sámi oahpahusguovddáš

10.30-13 Sámi álbmotbeaivvi mállásat, Anára SEARVEGODDEDÁLLU, Sámi Soster rs ja Anára searvegoddi

11-15 SAJOS
• Sámedikki rabas uvssat. Sámediggi fállá gussiide ávvokáfe.
• Sámi arkiivva rabas uvssat

12 ”Njuvčča soajáiguin – Girječálli Yrjö Kokko luottain”, Yrjö Kokko -searvi/Ilkka Vaura, SAJOS

12 Siida ođasmuvvá 2020-2022, SIIDDA auditorias

12.30 Seailluhit Sámi árbbi, pop up -čájáhusa rahpan, SIIDDA loktafeaskáris

13- Bisppameassu, Anára searvegoddi, Anára sámegirku
Meassu maŋŋá girkokáffe searvegoddedálus, SámiSoster rs ja Anára searvegoddi

18 Filbmaeahket, SAJOS
Filbmaeahket ordnejuvvo ovttasbarggus Sámi dáidaga doarjjasearvvi Visuálalaš Sápmi -Leader prošeavttain.

 • Siuttajoen erotus 2019, 2 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suopma
 • Čáhcerávga 2019, 5 min, Suvi West, Sápmi / Suopma
 • Seavdnjadasa ja čuovgga gaskka 2019, 7 min, Sara Beate Eira Person, Sápmi / Norga
 • Jearrat máttaráhkus 2019, 4 min, Marja Viitahuhta / Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Sápmi / Suopma
 • Eadni, juoiggastivččet go? 2019, 9 min, Máret Inger Aslaksdatter Anti, Sápmi / Norga
 • Bántafáŋga 2019, kesto 4 min, Ingá Márjá Sarre, Sápmi / Norga
 • dissociate (gáidat / máhccat) 2019, 3 min, Sunna Nousuniemi, Sápmi / Suopma
 • Jaakko Gauriloff – Laulan sinulle 2019, 12, Heli Valkama, Sápmi / Suopma
 • Giitu giitu 2019, kesto 6 min, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norga
 • Sámás muinna 2019, kesto 3 min, Ville-Riiko Fofonoff, Sápmi / Suopma
 • Fanas Jovnna 2019, kesto 9 min, Sakari Maliniemi, Sápmi / Suopma
 • Ribadit 2019, kesto 10 min, Elle Sofe Sara, Sápmi / Norga

   

      

 

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

 

Oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan kulturmearreruđat 2020

Sámedikki kulturlávdegoddi jugii kulturlávdegotti čoahkkimis 16.12.2019 Oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan stáhtadoarjaga jahkái 2020 oktiibuot 179 000 euro. Sámegielat kultuvrra ovddideapmái, Davviriikkalaš sámeservviid doarjumii ja Sámekirkostobuin fuolaheapmái.

Oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan kulturmearreruđat 2020

Jaakko Gauriloff eallinbálgá kultturbalkašumi ávvudeapmi leai 24.1.2020 Sajosis. Govva: Tomi Lampinen

Lassidieđut:

Kulturčálli Riitta Orti-Berg, t. 010-839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Sámidikki jagi 2020 kulturbálkkašupmi Jaakko Gauriloffii

SÁMIDIKKI KULTURBÁLKKAŠUPMI

Kulturlávdegoddi juohka jagi 2020 kulturbálkkašumi Jaakko Gauriloffii.

Kulturbálkkašupmi juhkko bearjadaga 24.1.2020 dmu 19.15 Anáris Sajosis.

Jaakko Gauriloff lea riegádan 1939 Suonikyläs (Sue´nn´jel), Beahcámis ja lea nuortalašlávlu. Son lea jáhkkimis vuosttas nuortalašgillii populáramusihka lávlon artista. Vaikke su dovdet šlágerlávlun, son máhttá maiddái nuortalaččaid árbevirolaš leuʹdd.

Kulturbálkkašupmi mieđihuvvo ohcamuša haga ja dan ulbmilin lea bálkkašit kulturbargi (-bargiid) dahje dáiddára (dáiddáriid) dovddastussan mearkkašahtti barggus sámi kultureallima buorrin.

Prográmmas ee. musihkka ja káfestallan. Friddja sisabeassan.

BURES BOAHTIN!

Lassidieđut:

Kulturčálli Riitta Orti-Berg, t. 010-839 3103,
riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Ovttasbarggus:  Skábmagovat Film Festival
www.skabmagovat.fi

Govva: Ville-Riiko Fofonoff

Oza oahpahallin Walt Disney Animation Studios 

Leat go gazzame oahpu dahje aitto gárven oahpu dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggis? Walt Disney Animation Studios ohcet oahpahalliid geassái 2020.Taleanta ovdánahttin oahpahallin oaččut erenomáš vejolašvuođa bargat ovttas Disney bagadeddjiin ja guorahallat buot beliid dáidda-, muitalushábmen- ja filbmasuorggis.

Oahpahalliprográmma prográmma bistá logi vahkku ja juohkása iešguđet surgiide masa sáhtát ohcat. Loga eambbo sin oahpahalli prográmma ja eavttuid birra dás:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

Ohcanáigemearri WDAS oahpahallin ja mátkestipendii: 13.01.20 dii. 09:00 norgga/ruoŧa áigi ja 10:00 suoma áigi.

Mátkestipeanda

Oahpahalli gálga ohcat mátkestipeanda, man Sámeráđđi ja Sámedikkit almmuhit dán oktavuođas 10.000 $ sturrosaš mátkestipeandda. Ohccis galgá leat sámeduogáš, galgá deavdit WDAS eavttuid oahpahallái ja plána das mo son áigu máhcahit gelbbolašvuođa ruovttoluotta sámi servodahkii, nu go omd sosiála mediaid bokte, logaldallamiid jnv.

Čális ohcama, eanemusat 1 siiddu, mas čilget iežat duogaža ja du plána gelbbolašvuoda máhcaheapmai.

Sádde ohcama dán čujuhussii ja merke ohcama “WDAS oahpahalli”: kmr@saamicouncil.net.

Ohcanáigemearri WDAS oahpahallin ja mátkestipendii: 13.01.20 dii. 09:00 norgga/ruoŧa áigi ja 10:00 suoma áigi.

Oktavuođadieđut

Christina Hætta, Sámiráđđi
+47 48021734
kmr@saamicouncil.net

Duddjonmiella! dáhpáhus čohkkii olbmuid Heahttái

Mannan bearjadaga skábmamánu 8.beaivvi lágiduvvui “Duddjonmiella!” dáhpáhus Heahtás. Dáhpáhusa lágidedje Duodjeakademiija, Sámi allaskuvla, Lappi Universitehta, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu ja eaktodáhtolaš duodjeberošteaddjit.

Dáhpáhusas lei duddjonbádji mánáide ja nuoraide, masa serve 18 máná ja nuora. Duddjonbáji lágidii Sámi mánáid- ja nuoraid kulturguovddáš Mánnu. Dáhpáhusas lágiduvvui maid logaldallan FT Sigga Marja Maggain, gii logaldalai duodjeárbevieru nuppástuvvi máilmmis Eanodaga guovllu geahčastagas.

Maŋŋil logaldallama Duodjeakademiija bovdii olbmuid ságastallat duodjeárbevieru dilis ja boahtteáiggis. Ságastallamis bohte ovdan evttohusat mo duodjeárbevieru sáhtášii nannet ja ovdánahttit boahtte áiggis. Evttohusat ledje earret eará kurssaid lágideapmi, mánáid várás lágidit “meahcce-“ dahje “várre-skuvlla”, gos beasaše oahppat iešguđetge árbevirolaš bargguid meahcis ja ásahit duddjonbáji, gos livčče duddjonrusttegat ja reaiddut.

Loahpageahčen Duddjonmiella! dáhpáhusa prográmmas lei duojára ja PhD stipendiáhtta Maarit Magga govvačájáhusrahpan, mii lea oassin nákkosdutkamušas Lappi universitehta Dáidagiid dieđagoddái. Govvačájáhusa ollašuhttimis leat maid leamašan mielde Nillá-Máhtte Magga govvejeaddjin ja Hannu Tikkanen čájáhusa gráfalaš hábmejeaddjin. Maarit Magga lohká iežas duđavažžan čájáhusrahpamiin ja vuollegašvuođain giitá buot gussiid.

Oktavuođa dieđut:

Iŋgá Påve Idivuoma
inga.idivuoma(at)samediggi.fi
tel. +358 40 620 6676

 


 

 

 

Duddjonmiella! 8.11. Heahtás

Skábmamánu 8. Beaivve lágiduvvo “Duddjonmiella!” dáhpáhus Duottar-Lappi luondduguovddážis Heahtás. Dáhpáhusa lágidit Duodjeakademiija fárrolaga Sámi allaskuvllain, Lappi Universitehtain, Mánáid- ja nuoraid kulturguovddáš Mánuin ja eaktodáhtolaš duojáriiguin.

Ulbmil doaluin lea čohkket duodjeberošteddjiid ságastallat oktasaš hástalusain sámi duodjeárbevieru ovdánahttimis. Doalu prográmma sisttisdoallá duddjonbáji mánáide ja nuoraide, duodjefáttá logaldallama FT Sigga Marja Maggain, álbmotságastallama sámeduoji ovdánahttimis ja dáiddaduodje-čájáhusrahpama duojáriin ja FM/MA Maarit Maggain.

Mánáid- ja nuoraid duodjebádjái lea dieđihanáigemearri golggotmánu 31.b. Dieđihit sáhttá: petra.magga(at)samediggi.fi.

Lasi dieđut prográmmas.

Duodjeakademiija vuosttaš álbmotdeaivvadeapmi lágiduvvui Gárasavvonis

Mannan duorastaga 24.9.2019 lágiduvvui Duodjeakademiija vuosttaš álbmotdeaivvadeapmi Gárasavvonis. Álbmotdeaivvadeami ulbmil lei oahpásmuhttit báikkálaš olbmuid Duodjeakademiijai ja ságastallat duoji ovdánahttima dárbbuid. Deaivvadandilálašvuođas ovdanbuvttiiga Sámedikki nubbin várreságadoalli Gáijjot Ántte Issáha Duommá ja Duodjeakademiija koordináhtor Ánte Nils-Duommá Editha Iŋgá.

Ságastallamis bohte ovdan ollu jurdagat ja sávaldagat das ahte mo duoji sáhttá nannet Gárasavvona guovllus. Sávaldagat ledje earret eará ahte Duodjeakademiija lágidivččii duodjeeahkediid, nu ahte duojárat besset deaivvadit. Ságastallamis bohte maid ovdan sávaldagat ahte Gárasavvon guovllus livččii doaibmavistti, gos livčče dárbbašlaš mašiinnat ja reaiddut, maid báikkálaš olbmot beasaše ávkkástallat. Duodjeakademiija čohkkii olbmuin buot dieđuid ja jurdagiid, mat bohte ovdan álbmotdeaivvadeamis, maid sáhttá ávkin atnit prošeavtta loahpalaš hábmemii ja doaimmaid plánemii.

Duodjeakademiija lea dál plánegoahtán čuovvovaš álbmotdeaivvadeami, mii galgá lágiduvvot Heahtás skábmamánu 8. Beaivvi. Lassi dieđut dáhpáhusas almmuhuvvojit dađistaga.

Sámediggi lea ožžon prošektii ruhtadeami Duottar-Lappi Leadera bokte.

Oktavuođa dieđut:

Iŋgá Påve Idivuoma
inga.idivuoma(at)samediggi.fi
tel. +358 40 620 6676

 

 

Sámedikki kulturdoarjagiid ohcan 2020

Sámediggi almmuha ohcanláhkai doarjagiid, mat mieđihuvvojit Oahpahus- ja kulturministeriija sámegielat kultuvrra mom. 29.80.52 (sápmelaš kulturmearreruhta) ovddideapmái ja sámeservviid doaibmamii jahkái 2020 čujuhuvvon mearreruđas. Doarjjaohcamušaid galgá čujuhit Sámediggái maŋimustá 31. golggotmánu 2019 d. 16.15 rádjai čujuhusain: info@samediggi.fi,  Sámediggi, Sajos,  99870 Anár. Ohcanskoviid ja lassidieđuid fidne kulturčállis tel. 010 839 3103 ja šleađgapoastta bokte riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Ohcanskovit leat maiddái printemis Sámedikki interneahttasiidduin čujuhusas www.samediggi.fi. Doarjjaohcamušaid sáhttá doaimmahit buktimiin ieš dahje áššealbmá mielde, sáddet šleađgapoastta dahje poastta bokte. Doarjjaohcamušaid sádden dáhpáhuvvá sáddejeaddji ovddasvástádusain.

Govva: Ijahis Idja 2019, Jari Rantapelko

Ohcanskovit

Sáhtát luđet vulobealde pdf-skovi, man sáhttá deavdit. Skovi sáhttá deavdit maid oasis neahttalohkkiin, nugo Chrome dahje Internet Explorer.

Teknihkalaš rávvagat

Bargostipeanda

Searvvi doaibmandoarjja / prošeaktadoarjja

Prošeaktadoarjja

Ruhtageavahančilgehus

Sámetemát skuvlagalledemiid sáhttá diŋgot skuvlajahkái 2019-2020

Sámedikki nuoraidráđi ja Nuoraid Akatemia oktasašprošeakta Dihtosis lea skuvlen ođđa skuvlagalledeaddjiid doibmii fárrui. Oktiibuot 14, boares ja ođđa, skuvlagalledeaddji johtet diŋgoma mielde Suoma skuvllaid. Skuvlajagi 2019-2020 skuvlagalledeamit leat dárkkuhuvvon badjeskuvllaide ja daid sáhttá diŋgot áigodahkii 17.9.2019-31.5.2020.

Sámetemát skuvlagalledemiid sáhttá diŋgot oaivegávpotguvlui, Turkui, Tamperei, Jyväskyläi, Oului, Roavvenjárgii sihke daid lagašguovlluide. Galledeami bistu mearrašuvvá oahppolágádusa skuvladiimmuid guhkkodaga mielde. Skuvladiibmu čohkiida oanehis info-oasis sihke hárjehusain doaimma bokte. Diimmuid áigge oahppit besset vuđolabbot oahpásmuvvat temái ovttas bargamin, ságastallamin ja guorahallamin. Galledeamit leat oahppolágádussii nuvttá. Skuvlagalledeami oahppolágádussii sáhttá diŋgot čujuhusas: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Dihtosis-prošeakta lea Sámedikki nuoraidráđi ja Nuoraid Akatemia oktasašprošeakta, man ulbmilin lea lasihit váldoálbmogii gullevaš nuoraid diđolašvuođa sámiin ja sámekultuvrras. Prošeavtta ruhtada Oahpahus- ja kulturministeriija.

 

Lassidieđut:

Prošeaktabargi, Sámediggi, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Prošeaktakoordináhtor, Nuoraid Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi