Äävai podd sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest

Sääʹmteʹǧǧ reäšš õõutsââʹjest Kulttuuria kaikille (Kulttuur pukid) -kääzzkõõzzin ođđ sääʹmǩeerjlažvuõđ čiõlǥtõõzz “Čálli giehta ollá guhkás” čuäʹjtempoodd Sajoozzâst 27.11.2018 č. 13-16. Pooddâst puuʹtet ouʹdde ođđ sääʹmǩeerjlažvuõttčiõlǥtõõzz da saaǥǥstõõlat sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest. Pooddâst čiõlǥtõõzz  poʹhtte ouʹdde Kulttuuria kaikille -kääzzkõõzz tuåimmjååʹđteei Rita Paqvalén da haʹŋǩǩõskoordinaattor Helga West. Podd lij äävai pukid.

Čiõlǥtõõzz sääʹmǩeerjlažvuõttsueʹrj vueʹjjest lij raajjam ǩeerjlažvuõtt-tuʹtǩǩeei da jåårǥlõʹtti Johanna Domokos. Čiõlǥtõs âânn seʹst še jeeʹres tuʹtǩǩeeʹji ǩiõl meâldlaž ǩiõččmõõžžid juõʹǩǩ sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõđ vueʹjjest da oudd tääʹrǩes siâzztõõzzid sääʹmǩeerjlažvuõttsueʹrj ooudâsviikkma.

Čiõlǥtõs lij vueʹss Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field – employment and integration through literature in the Nordic Countries (Määŋgǩiõllsažvuõtt da määŋgnallšemvuõtt resurssân kulttuursueʹrjest – tuâjjvuõtt da integraatio Tâʹvvjânnmin ǩeerjlažvuõđ čõõđ)  -haʹŋǩǩõõzz, koon teäggat Tâʹvvjânnmi ministersuåvtõs. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad Kulttuuria kaikille -kääzzkõs. Čiõlǥtõõzz õlmstõʹtteš 25.10.2018.

Čiõlǥtõõzz puåđõssân Johanna Domokos eʹtǩǩad 15 konkreettlaž siâzztõõzz, kooi veäkka instituutio da ǩeerjlažvuõttsueʹrj tuåimmjeei vueiʹtte nââneed sääʹmǩeerjlažvuõđ sââʹj, kuâsttjemvuõđ da jieʹllemviõǥǥ. Siâzztõõzz sääʹmǩeerjlažvuõđ sueʹrj pueʹrummša vuâđđâʹvve čiõlǥtõõzzâst mieʹldd leämma vuässõõttji, mâʹte sääʹmǩeʹrjjniiʹǩǩi ǩiõččlâsttmõõžžid, Taarrjânnam da Ruõccjânnam sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹmrääʹđ arvvlõõzzid di čiõlǥtõõzzâst åårrai ǩiõl meâldlaž ǩiõččmõõžžid.

Čiõlǥtõõzzâst puuʹtet ouʹdde tõn, što sääʹmǩeerjlažvuõđâst väjja jiiʹjjes mieʹrrkõskksaž ǩeerjlažvuõttšõddmõõžž, viikkâmkõõskõs, ǩeerjlažvuõttgaʹzeâʹt di sääʹmǩeerjlažvuõttarkiiv, kook tuärjjeʹče sääʹmǩeerjlažvuõđ mieʹldd åårrmõõžž da vaajtõõzz meeraikõõsǩeld še. Sääʹmǩeerjlažvuõđ mieʹldd åårrmõõžž še jeäʹnbõõzz da sääʹmpäärnai da -nuõri mättʼtemplaanin õõlǥči lââʹzzted.

Pueʹtted tiõrvân kulddled da saaǥǥstõõllâd ääʹššest jäänab Aanra! Pooddâst lij tuʹlǩǩõs tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Lââʹssteâđ:

Rita Paqvalén, tuåimmjååʹđteei, Kulttuuria kaikille -kääzzkõs
rita.paqvalen@cultureforall.fi
040 674 3528

Helga West, haʹŋǩǩõskoordinaattor, Kulttuuria kaikille -kääzzkõs
helga.west@cultureforall.fi
040 594 6596

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
010 839 3124

Riitta Orti-Berg, vs. kulttuurpiisar, Sääʹmteʹǧǧ
riitta.orti-berg(at)samediggi.fi
010 839 3103

Ulla Aikio-Puoskari, škoouʹlʼjempiizar, Sääʹmteʹǧǧ
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi
010 839 3112

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2019

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria  mom. 29.80.52 (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2019   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2018 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar. Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest riitta.orti-berg(at)samediggi.fi.

Ooccâmblaaŋk liâ priʹnttjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted jiõčč leʹbe äʹššoummu mieʹldd, vuõltteet neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžži vuõlttummuš lij vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst.

Eeʹǩǩ 2019 lij ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩ. Teeʹmeeʹjj jurddjen lij puʹhtted ouʹdde maaiʹlm alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Kulttuurluʹvddkåʹdd älšmâtt ooccjid vuässõõttâd teeʹmekka.

Ooccâmlomaakk

Vuäitak laaddâd vueʹlnn pdf-lomaakk, koon tiuddääk. Lomaakk vuäitt tiuddeed vueʹzzest neʹttlookkjin še, mâʹte Chrome leʹbe Internet Explorer.

Teknlaž vuäppõõzz

Õhttõõzz tuåimmjemveä´ǩǩvuõtt

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ

Proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Teäǧǧčiõlǥtõs

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018 tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša
Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 29.-30.1.2018 Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm riikkveäʹǩǩtõõzz eeǥǥas 2018 õhttsiʹžže 15 000 euʹrred tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša.
Sääʹmteeʹǧǧ konttra pueʹtte 11 ooccmõššâd, koin veäʹǩǩtõõzzid oʹcceš õhttsiʹžže 77 757,96 €

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018