Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi tåimm’mõš feʹrttai tuõrvvâd 

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje õõutverddsa da âsttjemlaaǥǥan sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân. Sääʹmõhtsažkååʹdd pueʹrrvââjjmõʹšše jieʹllma vieʹltʼtem kulttuurkääzzkõõzzi tåimmʼmõõžž teäggtõs feʹrttai tuõrvvâd, što sääʹm kulttuurkääzzkõõzz leʹčče jieʹllemviõkksa da pukid vuäǯǯamnalla.

Päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu vuässââtt sääʹmšõddmõõžži jäʹrjstummša puuʹtʼteeʹl programmsiiskõõzzid päärnaid da nuõrid. Snimldõk: Petra Magga-Vars

Sääʹmteeʹǧǧ vueʹlnn toiʹmmjeei kõõskõõzzin lij jõnn miârktõs jieʹlli sääʹmkulttuur da sääʹmõhttsažkååʹdd pueʹrrvââjjam ooudâsviikkmõõžžâst. Jieʹllikarttkõõskõs Skábma, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da Sääʹm-musikk-kõõskõs liâ tuärjjääm nuʹt sääʹm kulttuuridentiteeʹtt ǥu lââʹzztam sääʹmčeäppõõzzi kuâsttjemvuõđ. Tõi tåimmʼmõõžžin lij leämmaž jõnn miârktõs jeäʹrben sääʹmpäärnaid da -nuõrid, nuʹt sääʹmvuuʹdest ǥu še tõn ååuǥbeäʹlnn.

– Jõs riʹjttjeei teäggtõõzz jeät vuäǯǯ, åårast ouddmiârkkân päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu tåimmʼmõš vooʹps puõʹtti eeʹjj, ǥu teäggtõs riʹjttai tåʹlǩ tuâjjlai päʹlǩǩ-kuulid. Tâʹl puk fyyslaž tåimm’mõš mõttai plaaneemtuâjjan, kååʹtt ij leäkku teänab mieʹrrmeâldlaž. Leäm piâkkõõttâm, teâuddje-a sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđ, jõs siʹjjid jiâ leäkku ǩiõl da kulttuur meâldlaž jiijjâs tåimmʼmõõžž vuäǯǯamnalla, särnn sääʹm päärnaikulttuurkõõskõõzz kuʹǩesäiggsaž tuâjjlaž Petra Magga-Vars.

Ânnʼjõž teäggtõs ij vueiʹtlvââʹst kõõskõõzzi tiuddmeärrsaž tåimmʼmõõžž, jiâ-ka tõk pââʹst lââʹssteäggtõõzztaa taʹrjjeed kääzzkõõzzeez õõutverddsânji leʹbe ooudâsviikkâd puõʹtti tuâjas. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt-i mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje, što kõõskõõzzi tåimmʼmõš tuõrvčeš še juätkast.

Duodji-akatemia jåʹttʼtummuš vääžnai

Tåimmʼmõõžžâst åårrai kõõskõõzzi lââʹssen lij vääžnai piâssâd juäʹtǩǩed še Duodji-akatemia tuâj. Jeänõõǥǥ kooʹddin ooudâsvikkum haʹŋǩǩõõzzâst lij leämmaž täävtõssân raʹvvjed sääʹmǩiõtt-tuâjai silttummuž da raajjâd ođđ tuâjjpaaiʹǩid, nuʹt Jeänõõǥǥâst ǥu veeʹzz sääʹmvuuʹdest.

– Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi da Duodji-akatemia tååimi tuõrvvmõš lij samai vääžnai. Akatemia tuejjeem määŋg puõlvvõõǥǥ pirrõs raʹvvjeʹči še õhttsažtuâj Ruõcc da Taarr sääʹmǩiõtt-tuâj čieʹppivuiʹm, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Akatemia jäʹrjstem kuurs jeällʼjâʹtte sääʹmkulttuur da raʹvvje ǩiõtt-tuâjjtääid serddjummuž puõlvvõõǥǥâst nobba. Ääiʹjab dååma da âʹlddpirrõõzzâst serddjam tääid kaiʹbbje ååʹn tuärjjeem diõtt aktiivlaž tuärjjeemtååimid. Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad Duodji-akatemia pieʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurkõõskõståimmʼmõõžž.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ raukkmõš âsttjemlaaǥǥab, õõutverddsab sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Petra Biret Magga-Vars
Tåimmamvuäʹpsteei
teʹl. 040 7325503
petra.magga@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2023

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2023   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt.

Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2022 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: info@samediggi.fi leʹbe Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar. Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest kulttuuri@samediggi.fi

Ooccâmblaaŋk liâ priʹnttjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted jiõčč leʹbe äʹššoummu mieʹldd, vuõltteet neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžži vuõlttummuš lij vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst.  

Lomaakk

Vuäitak väʹldded pdf-lomaakk tieuʹddem vääras vueʹlnn. Lomaakk vuäitt tieuʹdded še måttmin neʹttlookkjin, mâʹte Google Chromein.

Teknlaž vuäppõõzz

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ

Õhttõõzz tuåimmjemveä´ǩǩvuõtt / proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Teäǧǧčiõlǥtõs

Snimldõk: Ville Fofonoff

Saaǥǥjååʹđteei Juuso da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle 21.4.-23.4.  Ååʹn vuõssmõs vuâra čeäppõsbiennaal meersaž paviljongâst liâ tåʹlǩ sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ da še vuõssmõs vuâra säʹmmla liâ meeran eeʹttkâʹsttmen paviljoongâst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš sääʹmčeäppõõzz raʹvves eeʹttkâsttmõõžžâst Venetsia čeäppõsbiennaalâst.

– Muʹst lij rämm vuässõõttâd Venetsia biennaaʹle õõutsââʹjest jeeʹres Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuiʹm. Lij vääžnai tuärjjeed sääʹmčeäppõsniiʹǩǩid da ǩiččlõõttâd ooudâsvieʹǩǩted sij sââʹjes maaiʹlm čeäppõsareenain, särnn Juuso.

Sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara da Anders Sunna mõʹtte Venetsia 59. čeäppõsbiennaal Tâʹvvjânnmallaš paviljoong Sääʹmpaviljonggân. Muuttâs Sääʹmpaviljonggân juuhljâtt sääʹmalggmeer čeäppõõzz da suvereniteeʹtt.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs da Office for Contemporary Art Norway (OCA) jäʹrjste Sääʹm paviljoong ääʹveempeeiʹv neljdpeeiʹv 21.4. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso ja kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi  vuässâʹtte ääʹveempeivva õõutâst Taarr da Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuim.

Sääʹm paviljoong ääʹveempeiʹvv 21.4.2022. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn: Asta Balto, Tuomas Aslak Juuso, Pauliina Feodoroff da Pirita Näkkäläjärvi. Snimldõk: Ánde Somby

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi miõlâst õhttsažkååʹdd lij vääžnai kuvddled čeäppõsniiʹǩǩid. 

– Čeäppõsniiʹǩǩin lij pâstlvažvuõtt da tuõsttlõsvuõtt kõõččâd kõõččmõõžžid da eʹtǩǩeed vueiʹnnemkuuʹlmid, kook muđoi vuäitči kuâđđjed ǩiõččkani. Venetsia biennaalâst sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ käʹǧǧe veezz maaiʹlm tieʹttemvuõʹtte räʹtǩǩeeǩânai kõõččmõõžž saaʹmi mäddvuõiggâdvuõđin, Näkkäläjärvi säärnai.

Sääʹm paviljoong čeäppõsčuäjtõõzz lij raajjâm joukk, koʹst liâ mieʹldd säʹmmlaž tuʹtǩǩeei Liisa-Rávná Finbog, säʹmmlaž luâđsuõjjeei da ǩiõtt-tuâjjlaž Beaska Niillas da OCA jååʹđteei Katya García-Antón. Joouk vieʹǩǩteeʹjen liâ Martina Petrelli, Liv Brissach da Raisa Porsanger. OCA lij Tâʹvvjânnmallaš paviljoong väʹlddeeʹttǩeei eeʹjjest 2022.

Venetsia čeäppõsbiennaal âlgg juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj jäʹrjsted ânnʼjõžčeäppõõzz meeraikõskksaž jõnnǩiõččâlm. Biennaal nårrai väʹlddvueʹzzin čuäjtõõzzin riikki iiʹjji säättast raajtem paviljoongin. Vuõssmõs Venetsia čeäppõsbiennaal jäʹrjsteš eeʹjjest 1895.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei
040 3577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Kulttuurluʹvddkåʹdd juõʹjji eeʹjj 2022 kulttuurveäʹǩǩtieʹǧǧid

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 24.2.2022 Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ ekka 2022 õhttseʹžže 179 000 euʹrred. Sääʹmǩiõllsaž kulttuur ooudâsviikkmõʹšše, Tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjeem diõtt da Sääʹmceerkavpõõrti ooudâsjuäʹtǩǩummša.

Sääʹmteeʹǧǧ konttra puõʹtte Ruõccâst da Taarrâst õhttseʹžže 9 ooccmõõžž, koin veäʹǩǩtieʹǧǧid oʹcceš õhttseʹžže 22 499 €.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid miõʹtteš puõʹttinalla: Kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ 2022

Lââʹssteâđ

Kulttuurpiisrest Riitta Orti-Bergist 010-839 3103 riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Snimldõk: Kari Kuivamäki

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaalʼlaž mättčiâss saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân 8.–10.2.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs juuhljâtt 6.2. vieʹttjem saaʹmi meersažpeeiʹv ja jääʹrjast virtuaalʼlaž mättčiâssid sääʹmpihttsin 8.–10.2.2022. Mättčiâss liâ õhttseʹžže koumm, da tõi teeʹmmen liâ aanarsääʹmm mááccuh, nuõrttsääʹmm sääʹmpihttâz da tâʹvvsääʹmm gákti. Mättčiâssi miârktõssân lij uʹvdded jäänab teâttvuõđ saaʹmin tobdstõõđeeʹl jeeʹres vuuʹdi sääʹmpihttsid. Čiâssin ouddmiârkkân seʹlvvan, måkam jeeʹres pihttâz piiutâsobbvuõʹtte koʹlle, måkam eeuʹnid jiijjâs-i pihttsin takainalla ââʹnet da måkam aaʹššid pihttâz kuõddjest vuäitt vueiʹnned pihttâz ǩiõččeeʹl leʹbe looǥǥeeʹl.

Čiâssid peäss seuʹrrjed vuõigg vuõlttõssân õhtteemliiŋkid čuålkkleeʹl leʹbe vaajtõsmääinsânji ǩiõččeeʹl mättčiâssi liânttummšid. Liânttummši ǩiõččâmäiʹǧǧ lij 10.–24.2. addrõõzzâst https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet. Čiâssi seuʹrrjummuš lij määustem ij-ka õõlǥât ouddiʹlmmtõõttmõõžž. Čiâssin lij še vueiʹtlvažvuõtt kõõččâd da saǥstõõllâd chaatâst.

Äiʹǧǧtaull:

mââibargg 8.2. čiâss 10–11
Gákti
Uʹčteeʹlen Teija Kaartokallio
Õhtteemliŋkk

seärad 9.2 čiâss 10–11
Mááccuh
Uʹčteeʹlen Essi Morottaja
Õhtteemliŋkk

nelljdpeiʹvv 10.2. čiâss 15–16
Sääʹmpihttâz
Uʹčteeʹlen Heini Wesslin
Õhtteemliŋkk

Mättčiâssid liâ tiõrv puättam puk sääʹm-meerpihttsin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd juâkksaž mättjeei jiõččânji leʹbe obbklass vuäitt vuässõõttâd õõutâst seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Čiâss liâ lääddas, leša čiâssin tobdstõõđât še sääʹmǩiõllsaž piiutâsnõõmtummšid.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttâm diõtt tääi´ben.

Bures boahtim! Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Tervetuloa!

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juhllvuõđid riâššât tâʹl ääʹrbvuâlželd jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da ânnʼjõžääiʹj še Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn.

Vuäitak vuässõõttâd saaʹmi meersažpeivva še nääiʹt:

  • Seuʹrre Meersažmuʹzei virtuaalšõddmõõžž piâtnâc 4.2. čiâss 9.15 ääʹljeeʹl.
  • Seuʹrre saaʹmi meersažpeeiʹv vuõigg neʹttvuõlttõõzz Sajoozzâst pâʹsspeeiʹv 6.2. čiâss 16 ääʹljeeʹl.
  • Tobdstõõđ Oktavuohta –sääʹmteâđ mättʼtõʹsse-seiddõʹsse. Seiddõõzzâst käunnʼje jeeʹres škooul- da klass-taaʹzzid plaanuum, teeʹmmkruuggi mieʹldd vuâđđõttum vueʹss da tuâj.
  • Tiʹlle video-mättčiâssid sääʹmteeʹmi/aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõʹšše škooulâst.
  • Tobdstõõđ sääʹmkulttuur ǩiõttʼtõõli mobiilsiõrid da harjjtõõzzid seʹst õõʹnni mõõntõõllâmpaʹǩǩe Nuõri Akatemia seeidast.
  • Tobdstõõđ Sano se saameksi-mainstemǩiõllsiʹžže fraas-sääʹnnǩerjja tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Seiddõõzzâst še vitt vuäʹniǩdokumeeʹnt, ǩiõʹrǧǧesvueʹppes sääʹmkulttuuʹre, soundboard di kueʹhtt ǩiõllteeʹm õõʹni artikkeel.
  • Mättʼtõõđ tâʹvvsääʹmǩiõl Sääʹmsuåvtõõzz IndyLan-ǩiõllmättjemsuåvldõõzz veäkka. Suåvldõs laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.
  • Mättʼtõõđ tâʹvv-, aanar- leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl päärnaid plaanuum Kaupunkiseikkailu-siõrin, kååʹtt lij kuälas luʹvddsiõr da speâl. Siõrr lij laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.

Lââʹssteâđaid Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzzâst:

Haʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz miârktõssân lij pueʹreed sääʹm-mättʼtõõzz âsttjemvuõđ saaʹmi dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn. Haʹŋǩǩõs õudd kueʹhtt neäʹttelčiâss vuâđđmättʼtõõzz/lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin pirr Lääʹddjânnam. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vuäǯǯa 109 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz 31.8.2023 räjja. Lookkâmpâjja 2022–2023 iʹlmmtõõttmõš ääʹveed âʹpet täʹlvvmannust 2022.

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.oktavuohta.com/

Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid 2022

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studios kåčč sääʹm mättʼtõõđjid ooccâd harjjtõõlliprograʹmme, kååʹtt älgg vueʹssmannust 2022.

Ooddi ooudâsviikkmõš -harjjtõõllmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹttemvuõđ leeʹd tuâjast Disney ohjjeeʹjin da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.

Walt Disney Animation Studioi ǩieʹssharjjtõõllʼji programm lij 10 neäʹttel määusteʹmes programm. Tõt lij plaanuum mättʼtõõttjid, kook lie mättʼtõõttmen čeäppõõzz, animaatio, grafiikk da jieʹllikaart. Hoʹhsse, što mij tuâjjlai staanvuõtt da pueʹrrvââjjam lij sami vääžnai miʹjjid. Mij tuʹmmeep pueʹtti mannui ääiʹj halltõõzz siâzztõõzzi vuâđald, jäʹrjstep-a mij tän prograamm pääiʹǩ âʹlnn Burbank, CA studioin avi virtuaalʼlânji.

Looǥǥ lââʹzz harjjtõõllâmprograammâst da õõlǥtõõzzin täʹst:

Ooccâmäiʹǧǧ WDAS harjjtõõllmõʹšše poott 16.1.2022 čiâss 23:59 Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Mäʹtǩǩveäʹǩǩteäʹǧǧ

Harjjtõõlli vuäitt ooccâd mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ, koon Sääʹmrääʹđđ da Sääʹmteʹǧǧ meäʹtte. Veäʹǩǩtieʹǧǧ šorradvuõtt lij 10 000 $. Ooccjest âlgg leeʹd sääʹmtuâǥǥaž, tiuddeed WDAS harjjtõõllʼji määinaid da suʹst âlgg leeʹd plaan tõʹst, mäʹhtt haʹŋǩǩuum silttummuš puätt äuʹǩǩen sääʹmõhttsažkådda, ouddmiârkkân sosiaalʼlaž media, loǥlmi dno. pääiʹǩ. Ǩeeʹrjet jäänmõsân õõut seeid ooccmõõžž, koʹst mainstak tuâǥǥstad da plaanstad silttummuž äuʹǩǩeem diõtt.

Vuõlttâd ooccmõõžž addrõʹsse kmr@saamicouncil.net da meärk tõõzz “WDAS harjjtõõlli”

Mäʹtǩǩveäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmäiʹǧǧ poott: 16.1.2022, čiâss 23:59  Pacific Standard Time (Hoʹhsse äiʹǧǧjeäʹrdõõzz)

Õhttvuõtt-teâđ

Christina Hætta, Sääʹmrääʹđđ
+47 48021734
christina@saamicouncil.net

Saaǥǥjååʹđteei saakkvuârr konfereeʹnsest Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso äävii konfereeʹns Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst. Täävtõssân lij ǩiõttʼtõõllâd konfereeʹnsest kõõččmõõžžid alggmeerai ǩiõččâmvueʹjjest, nââneed raajid râstldeei õhttsažtuâj da lââʹzzted silttummuž Tâʹvvjânnmin.

Looǥǥ saakkvuâr tääiʹben

Tiõrv pueʹttmest konferenssa Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suojâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst 11.11.2021

Kåčč

Konfereeʹns Tâʹvvjânnmi alggmeerai, leʹbe säʹmmlai da Ruânnjânnam inuiitti äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst (IP) jäʹrjstet vueʹssen Lääʹddjânnam Tâʹvvjânnmi ministersuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõđ. Äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjj âânn seʹst äʹrbbvuõđlaž kulttuurõõlmtõõzzid mâʹte ouddmiârkkân ǩiõtt-tuâjaid, njäälmlaž ääʹrb, nõõmid da symboolid še. Täävtõssân lij ǩiõttʼtõõllâd konfereeʹnsest täid kõõččmõõžžid alggmeerai vueiʹnnemkuuʹlmest da nââneed vooudlaž raajid râstldeei õhttsažtuâj da lââʹzzted silttummuž Tâʹvvjânnmin nuʹtt vuäʹnkõs ko kuʹǩes äiʹǧǧkõõskâst. Õhttsažtuâjj čiŋlmââvv jeäʹrben tõõzz, mäʹhtt ânnʼjõž aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđ suõjjee äʹrbbvuõđlaž teâđ da mäʹhtt vaaʹnid õõlǥči ǩiõttʼtõõllâd. Vooudlaž tååimaivuiʹm põõrǥât vaikkted positiivlânji meeraikõskksaž saǥstõõllmõõžžid Maaiʹlm jiõgglaž jällmõõžž organisaatiost WIPO:st.

Äiʹǧǧ: 11.11.2021 čiâss 09.30-17.30 (tarkistettava)

Päiʹǩǩ: SAJOS, Aanar, Sääʹmjânnam, Tâʹvv-Lääʹddjânnam (da ougglõsõhttvuõđivuiʹm)

Jäʹrjsteei: Mättʼtõs- da kulttuurministeria, Sääʹmteʹǧǧ, Lääʹddjânnam raajjivuõiggâdvuõđlaž õhttõs rõ, Tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria, Pateʹntt- da rekisterhalltõs da Tâʹvvjânnmi ministersuåvtõs

Konfereeʹns ǩiõl lie tâʹvvsääʹmǩiõll da eŋgglõsǩiõll da lââʹssen taʹrjjeep simultaantuʹlǩǩummuž lääʹddǩiõlle da skandinaavǩiõʹlle. Lââʹssteâđ Dialoogportaalâst. [Hoʹhsse! Koronarääʹjtõõzzi diõtt konfereeʹns jäʹrjstet hybriidhääʹmest. Konfereʹnsspääiʹǩest jääʹǩǩtet viõǥǥâst åårrai siâzztõõzzid hygieniast da staankõõskin.]

Vuässõõttji mieʹrr lij raajtum. Raukkâp iʹlmmtõõttâd seärad 21.10 mõõneeʹst: (https://link.webropolsurveys.com/S/C281152C791FAA91) Tiõrv pueʹttmest!

Snimldõk: Outi Pieski, Cuolmmadit. EMMA 12.9.2018 – 6.1.2019. Snimldõk: Ari Karttunen / EMMA

Yleisöä Ijahis Idja musiikkifestivaalin eturivissä.

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2022

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2022   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt.

Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2021 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: info@samediggi.fi leʹbe Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar.

Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest kulttuuri@samediggi.fi Ooccâmblaaŋk liâ priʹnttjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted jiõčč leʹbe äʹššoummu mieʹldd, vuõltteet neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžži vuõlttummuš lij vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst.

Lomaakk

Vuäitak väʹldded pdf-lomaakk tieuʹddem vääras vueʹlnn. Lomaakk vuäitt tieuʹdded še måttmin neʹttlookkjin, mâʹte Google Chromein.

Teknlaž vuäppõõzz

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ

Õhttõõzz tuåimmjemveä´ǩǩvuõtt / proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Teäǧǧčiõlǥtõs

Snimldõk: Ville Fofonoff / Ijahis Idja

Saaǥǥjååʹđteei Juuso rämmaš sääʹmnorldõõǥǥ mäʹccmest

Snimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso vuässõõđi 9.9.2021 Sääʹm-muʹzei Siida riâššâm johlla, koʹst prääzkješ Meersažmuseost pueʹtti sääʹmnorldõõǥǥ mäccmõõžž.

Saaǥǥjååʹđteei Juuso rämmaš saakkvuârstes sääʹmnorldõõǥǥ mäccmõõžžâst Sääʹm-muʹzei Siida oođuum põʹrtte.

– Täʹvver, koid ååʹn maacctet, jie leäkku tåʹlǩ täʹvver, a tõk õhttee miʹjjid maaddârpuärrseen. Norldõk âânn seʹst kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk mij historiast da mušttal mainnsid sääʹmõutstõõzz juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllmest iiʹjji tueʹǩǩen. Ǩiõtt-tuâjaid vaʹlljuum materiaal, tõin õnnum tekniikk da jeeʹresnallšem nääʹl hiârvted täʹvvrid – tõt puk lââʹzzat da čiŋlmâtt fiʹttjõõzz jiijjân meer mõõnnâmääiʹjest, ceälkk Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ lij tän vaalpââʹjest čõõđtam tuâlʼjõžmošttlääʹjj oođummuž õhttvuõđâst vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž, koʹst lij leämmaž raʹvves saakk jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ da jiõččvaaldâšm oouʹdummšest kulttuurääʹrb vueʹzzeld.

Lââʹssen Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs lij tuʹmmjam, što altteet õhttsaž linnjummši raajjmõõžž sääʹm kulttuurääʹrb vueʹzzeld õhttsažtuâjast Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taar Sääʹmtiiʹǧǧi di Sääʹmrääʹđ kõõsk. Täävtõssân lij vuâđđeed õhttnaž säʹmmlai vuäinalm mij kulttuurääʹrb da äʹrbbvuõđlaž teâđ jiõččvaldšmest, suõʹjjummšest da äuʹǩǩummšest.

– Meeʹst säʹmmlain lij õhttsažkåʹdden seʹst raʹvves silttõs da äʹšštobddivuõtt jiijjân kulttuurärbba, tõn seeiltummša da tõn äuʹǩǩummša õhttneeʹl. Vuäinam tääʹrǩes äʹššen, što pueʹtti läuʹǩǩen ainsmââʹttet, što sääʹm-meer peäss tobdstõõttâd norldõʹǩǩe miʹjjid luânddsaž naaʹlivuiʹm da väʹldded mååust tän vueʹzz kulttuurääʹrbsteen, juätkk Juuso.

Looǥǥ saakkvuâr tääiʹben.

Sääʹmnorldõõǥǥâst lie pâʹjjel 2000 täʹvvred, kook lie norrum sääʹmvuuʹdest iiʹjji 1830-1998. Sääʹm-muʹzei vuâsttaväldd norldõõǥǥ ođđ, ǩeâđđa 2021 valmštõõvvâm norldõkjuâkksa. Looǥǥ Sääʹm-muʹzei Siida teâđtõõzz.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi