”Saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisopetuksen ja saamenkielisten koulutuspolkujen vahvistaminen saa nyt uutta vauhtia”

Työryhmä esittää saamelaisopetuksen järjestämistä pysyvällä perustalla koko maassa ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen vahvistamista erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella. Saamen kielipesien asemaa osana varhaiskasvatusta halutaan vahvistaa. Koltansaamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen esitetään erityistoimia. Saamenkielisen oppimateriaalityön rahoitus esitetään kaksinkertaistettavaksi. Saamenkielisen opetus-, sosiaali- ja terveysalojen henkilöstön koulutukseen esitetään vastuuoppilaitosten nimeämistä. Saamelaiskäräjien osallisuutta koulutuksen kehittämisessä, saamelaistiedon asemaa opetuksessa ja saamelaisopetuksen pohjoismaista yhteistyötä halutaan vahvistaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.2.2020 asettama saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa opetusministeri Jussi Saramolle ja valtiosihteeri Tuomo Puumalalle 15.4.2021. Työryhmälle annettu tehtävä oli laaja. Sen tuli valmistella esitykset saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi kokonaisuutena.

Uudistuksilla on kiire

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kiittää työryhmää perusteellisesta työstä. -Neuvottelu saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisopetuksen ja saamenkielisten koulutuspolkujen vahvistamiseksi saa nyt uutta vauhtia. Alamme edistää työryhmän esille nostamia asioita välittömästi, hän sanoo.

– Toivomme, että saamme asioita eteenpäin vielä pääministeri Sanna Marinin hallituksen aikana. Saamelaisyhteisöllä ei ole varaa jäädä odottelemaan, koska liian monta ikäpolvea on jo jäänyt kokonaan ilman oman kielensä, kulttuurinsa ja omakielistä opetusta, sanoo Juuso. – Saamen kielten opetus kotiseutualueen ulkopuolelle on jo hyvin käynnissä etäyhteyksiä hyödyntävänä hankkeena ja pidän tämän opetuksen vakinaistamista yhtenä tärkeimmistä työryhmän esityksistä.

Etäyhteyksin annettava opetus on useimmille kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaislapsille ja -nuorille ainoa mahdollisuus oman kielen opetuksen saamiseen, koska saamelaisperheitä asuu noin 230 kunnassa ympäri maata. – Tärkeää on myös sen varmistaminen, että saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen järjestämisedellytykset, kuten hyvä rahoitus, säilyvät saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. Kotiseutualueen kunnat ovat edelleen saamen kielten luonnollisinta kotialuetta, sanoo Juuso.

Katkonainen saamen koulutie

Saamelaiskäräjien edustajana työryhmässä toiminut koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari toteaa, että saamenkielinen koulutie on vuosikymmeniä kestäneestä kehittämistyöstä huolimatta edelleen katkonainen ja rikkinäinen. – Sekä saamenkielisen varhaiskasvatuksen että saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen saavutettavuus on valtakunnallisesti katsottuna heikko. Erityisen heikko sen asema on saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella, koulutusasteittain katsottuna heikoin lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Eriarvoisuutta on myös saamen kielten välillä.

Työryhmä esittää muutoksia opetuksen lainsäädäntöön, rahoitukseen ja opetussuunnitelman perusteisiin. Eri alojen koltansaamenkielisen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi esitetään erityisen täydennyskoulutushankkeen käynnistämistä vuonna 2022. Koltansaamenkielisen opetuksen kehittäminen nostetaan raportissa kiireellisimmäksi, koska koltansaame on Suomessa puhutuista saamen kielistä uhanalaisin.

Saamenkielisistä opettajista, muusta opetushenkilöstöstä ja sosiaali- ja terveysalan saamenkielisestä henkilöstöstä on suuri puute. -Kouluttautuminen saamenkieliseksi opettajaksi muihin oppiaineisiin kuin saamen kieliin edellyttää erityisten koulutuspolkujen luomista. Saamenkielisten palveluiden tarpeeseen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla voidaan vastata vain kehittämällä erikseen polkuja saamen kielet ja saamelaisen kulttuurin huomioiville koulutuksille, toteaa Aikio-Puoskari.

– Saamenkieliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutuvat nykyisin heikosti tai tulkkauksen avulla, mikä vaarantaa muun muassa potilasturvallisuutta ja estää saamenkielisten oikeutta yhdenvertaisiin, laadukkaisiin palveluihin. Siksi nämä koulutustarpeet tulisi ottaa vakavasti ja järjestää koordinoidusti mahdollisuuksia saamen kielen taitoisten ja saamelaista kulttuuria tuntevien työntekijöiden koulutukseen.

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.
Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Saamenkielinen varhaiskasvatus vahvistaa ylisukupolvista jatkuvuutta

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Ánne-Kirste Aikio, joka myös toimi Saamelaiskäräjien edustajana työryhmässä, kertoo työryhmän selvittäneen saamelaisten kulttuuri- ja kielipesien asemaa lukuisissa kokouksissa ja kuulemistilaisuuksissa. – Kielipesien asema on ongelmallinen siksi, ettei niitä, toisin kuin äidinkielenään saamea puhuvien lasten varhaiskasvatusta, tunnisteta varhaiskasvatuslaissa eikä myöskään varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Saamen kielen menettäneiden saamelaisperheiden lasten perustuslaillinen oikeus saamen kieleen oli epäselvä ja se haluttiin varmistaa.

Työryhmä esittää kielipesien aseman selkiyttämistä Opetushallituksen antamissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja niiden toiminnan turvaamista edelleen ministeriön osoittamalla erityisellä valtionavustuksella. – Työryhmä painottaa sitä, että kaikki kielipesät toimivat omana toimintamuotonaan osana kuntien järjestämää varhaiskasvatusta ja haluaa tilanteen jatkuvan sellaisena myös tulevaisuudessa, sanoo Aikio.

– Äidinkielenään saamea puhuvien lasten omakielinen varhaiskasvatus ja saamen kielten omaksumisen varhaiskasvatuksessa mahdollistavat kielipesät ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne varmistavat saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin jatkuvuutta ja siirtymistä uusille sukupolville, sanoo Aikio.

Neljä erillisselvitystä

Työryhmä on reilun vuoden kestäneen toimintansa aikana kuullut suurta joukkoa asiantuntijoita ja teettänyt neljä erillisselvitystä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää saamenkielisen varhaiskasvatuksen sekä saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilannetta kokonaisuutena ja valmistella tarvittavat esitykset opetuksen tilanteen kehittämiseksi.

Saamenkielisen oppimateriaalin saatavuutta ja rahoitustarpeita selvitti Helena Korpela, saamenkielisen opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön saatavuutta ja koulutuspolkuja Laura Arola ja suomen- ja ruotsinkielisten perusopetuksen oppimateriaalien sisältämää saamelaistietoa Tuuli Miettunen.

Ensimmäistä kertaa selvitettiin myös saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen tilannetta ja kehittämistarpeita. Tuuli Miettusen valmistama selvitys luovutettiin ministerille ja valtiosihteerille samanaikaisesti työryhmän loppuraportin kanssa. Aiemmat kolme selvitystä luovutettiin ministeri Li Anderssonille ja valtiosihteeri Puumalalle 1.12.2020.

Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Tiina Silander opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sihteereinä Arla Magga ja Petra Kuuva Saamelaiskäräjiltä sekä Susanna Rajala Opetushallituksesta.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Ulla Aikio-Puoskari
koulutussihteeri/ työryhmän varapuheenjohtaja
040 767 3101
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Ánne-Kirste Aikio
kieliturvasihteeri/ työryhmän jäsen
040 707 5626
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Linkit:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 15.4.2021

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti, OKM:n julkaisuja 2021:25

Selvitys saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista, OKM:n julkaisuja 2021:18, Tuuli Miettunen

Selvitys saamenkielisen oppimateriaalin tilanteesta ja tulevista tarpeista, OKM:n julkaisuja 2020:28, Helena Korpela

Selvitys saamelaistiedosta peruskoulun suomen- ja ruotsinkielisissä oppimateriaaleissa, OKM:n julkaisuja 2020:29, Tuuli Miettunen

Selvitys saamenkielisen opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön saatavuudesta ja koulutuspoluista, OKM:n julkaisuja 2020:30, Laura Arola

www.samediggi.fi

www.saamenetaopetus.com

www.oktavuohta.com

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan avattu

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 7.4.-5.5.2021 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta (linkit alla). Huomioithan, että osallistuminen verkkotapahtumaan ja osallistuminen videon muodossa ilmoitetaan eri lomakkeilla. Kaikkien osallistujien tulee täyttää yleinen ilmoittautumislomake – myös niiden, jotka eivät osallistu tapahtumaan videoilla.

Taidetapahtuma toteutetaan verkkotapahtumana 18.5.2021. Tapahtuman teemana on videot ja järjestämme yhteistyössä Arktista pedagogiikkaa -hankkeen kanssa avoimia koulutuksia videoiden tekemisestä. Koulutuksista tiedotetaan erikseen.

Taidetapahtuma on avoin kaikille saamelaisnuorille, eikä osallistumisen verkkotapahtumaan tai osallistumisen videon muodossa tarvitse tapahtua koulun kautta. Muistathan kuitenkin ilmoittaa itsesi ja videosi ilmoittautumislinkin kautta.

 

Linkki koulujen ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/2C8AB6704F96F9B0

Linkki esitysten ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/0A93354C225143D9

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Nuori Kulttuuri -festivaali: https://nuorikulttuuri.fi/festival/

 

Muista myös seurata taidetapahtumaa:

saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus,
facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
ja tapahtuman hastageja: #dáiddadáhpahus, #taaiđâtábáhtus, čeaäppvuõđpeeiv ja #sntaidetapahtuma

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Ilmoittaudu videoiden editointi koulutuksiin

Huomio: videoiden viimeinen palautuspäivä on siirretty 10.5. asti!

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestää yhteistyössä Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen kanssa avoimia etäkoulutuksia videoiden editoimisesta. Lisäksi olemme tuottaneet ohjeistuksen videoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Järjestämme kaksi etäkoulutusta, minkä lisäksi koulutuksien tallenteet on mahdollista katsoa jälkikäteen. Linkin tallenteisiin saa koulutusten jälkeen taidetapahtumatyöntekijältä. Hankkeen työntekijät tarjoavat teknistä tukea ohjelmien käytöstä myös koulutusten jälkeen.

Järjestämme koulutusta kahdesta järjestelmästä: Windows 10:n videoiden editointiohjelmasta sekä puhelimelle ladattavasti FilmoraGo:sta. FilmoraGo on sopiva niin Androidille ja iOS:lle. Koulutukset järjestetään suomeksi. Molemmat koulutukset alkavat kello 12.30 ja loppuvat kello 14.00. Välissä pidetään 15min tauko.

Koulutusten sisältö

  • Alku- ja lopputekstien lisääminen
  • Videon rajaaminen ja leikkaaminen
  • Taustamusiikin, kuvatekstien ja muiden tehosteiden lisääminen
  • Editoidun videon tallennus

 

20.4. koulutus Windows 10 järjestelmän videoiden editointiohjelmasta

Tietoa sovelluksesta: Microsoftin Videoeditori-sovellus on ilmainen Windows-järjestelmän työpöytäsovellus. Se sopii hyvin aloittelijoille, sillä sen avulla voi helposti ja nopeasti rajata ja leikata videoita, mutta se on editointiominaisuuksiltaan kuitenkin erittäin suppea.

27.4. koulutus FilmoraGo editointiohjelmasta (koulutus perustuu Android käyttöjärjestelmään, mutta sovellus löytyy myös iOS-järjestelmälle)

Tietoa sovelluksesta: FilmoraGo on mobiilisovellus, joka on ladattavissa ilmaiseksi Android-mobiililaitteeseen Google Play –kaupasta. Videoiden kuvaaminen ja editointi on nopeaa ja helppoa, sillä kaikki toiminnot voidaan toteuttaa samalla laitteella.

 

Koulutukset järjestetään Microsoft Teams -sovelluksessa. Suosittelemme, että sinulla koulutukseen tullessa valmiiksi kuvattua materiaalia käytettävänä, jotta pystyt tutustumaan ohjelmien ominaisuuksiin käytännössä. Varmistathan myös, että tarvittavat ohjelmat ovat asennettuina sekä laitteiden järjestelmäpäivitykset ovat ajan tasalla ennen koulutuksia!

Videot toimitetaan taidetapahtumatyöryhmälle WeTransfer ohjelmalla (ohjeet).

Ilmoittauduthan koulutuksiin 16.4.2021 mennessä sähköpostitse anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi tai puhelimitse +358 40 620 1917. Ilmoita kumpaan koulutukseen ilmoittaudut, yhteystietosi sekä osallistujien määrä. Ilmoita myös ehdittekö Teamsiin vai tarvitsetteko pelkästään linkin tallenteisiin.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2021 ohjeita

 

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

+358 40 620 191

 

Johanna Laakso

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke

johanna.laakso(at)sogsakk.fi

+358 40 549 7429

Mallikirjaimet tutuksi!

Čále bustávaid on alkuopetukseen tarkoitettu harjoitusvihko pohjoissaamen mallikirjainten harjoitteluun. Vihon avulla oppilaat harjoittelevat pienten ja suurten kirjaimien sekä tuttujen sanojen kirjoittamista. Kirjaimien oppimisen ohella oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Jokaisella sivulla on myös kuvan vieressä laatikko, johon oppilas voi itse piirtää ja maalata.  

Čále bustávaid -vihon on kuvittanut Nora Bäck, joka on kuvittanut myös pohjoissaamen vieraan kielen opetukseen tarkoitetun GEA-sarjan. Vihon on toimittanut, suunnitellut ja taittanut Anni Näkkäläjärvi. Tämän työn alkuideana on ollut Petra Kuuvan inarinsaamenkielinen ”Puustavhárjuttâsvihko”.   Näissä kirjoitusvihoissa on käytetty tekstauskirjaimista muodostuvaa Alku-fonttiperheen kirjaimistoa. Fontit on suunnitellut Jarno Lukkarila ja julkaissut Opetushallitus. Lisätietoja fonteista löydät osoitteesta http://alku.typolar.com/

Vihkoja voi tilata Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta: https://www.samediggi.fi/tuote/cale-bustavaid/

Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti taidetapahtuman työntekijänä

Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyt pääsivät alkuun, kun Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti tapahtuman työntekijänä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään live streamina tiistaina 18. toukokuuta.

Tapahtumaan osallistutaan kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai letne čeahpit” dahje ”Mii leat čeahpit” / ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih” / “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”.

Osallistujan tulee jatkaa otsikkoa vähintään yhdellä sanalla, esimerkiksi ´Moai letne čeahpit dánsut…´. Teemaa ei ole rajattu tarkemmin, mutta videoiden tulee olla saamenkielisiä ja kertoa saamelaisnuorten elämästä. Koulut osallistuvat ja seuraavat tapahtumaa striimin kautta.

Videot tulee toimittaa taidetapahtumatyöryhmälle 3.5. mennessä. Lisäksi kouluille tullaan järjestämään mahdollisimman pian koulutusta videoiden teosta.

Tapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat etänä järjestettävään valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -festivaaliin. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada videonsa osaksi Skábmagovat -festivaalin lasten ja nuorten päivää.

Anni-Sofia on osallistunut kouluikäisenä lähes jokaiseen taidetapahtumaan. – On mukavaa olla järjestämässä tapahtumaa, mikä on ollut yksi kouluvuoden suurimmista tapahtumista. Tapahtumalla on ollut suuri vaikutus myös omaan lapsuuteeni.

Anni-Sofiaan voi olla yhteydessä kaikesta taidetapahtumaan liittyvästä. Lisäksi pyydämme kouluja ilmoittamaan taidetapahtumatyöntekijälle yhteyshenkilön, joka toimii linkkinä taidetapahtumatyöntekijän ja koulun välillä. Lisätietoja aikataulusta, ilmoittautumisesta ja koulutuksista julkaistaan mahdollisimman pian. Muista myös seurata taidetapahtumaa:

saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus,
facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
ja tapahtuman hastageja: #dáiddadáhpahus, #taaiđâtábáhtus, #čeaäppvuõđpeeiv ja #sntaidetapahtuma

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Nuori Kulttuuri -festivaali: https://nuorikulttuuri.fi/festival/

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA -kirjasarjaan.

Uusin työkirja GEA 3 bargogirji giđđii on tarkoitettu peruskoulun kolmannen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia kevätlukukaudelle. GEA -kirjasarjan tekstit on kirjoittanut Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Tilaukset: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-3-bargogirji-giddii/

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen Saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 15.6.2021 asti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Taidetapahtuma 2021 järjestetään verkossa virtuaalitapahtumana. Projektityöntekijä työskentelee etäyhteyksin koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa, jonka esimiehenä toimii koulutussihteeri.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V ja siinä II ryhmän mukaan (peruspalkka 2204,04 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan etätyön sijaintipaikan mukaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön perjantaihin 12.3.2021 klo 12 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?138d8fc1

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, puh. 010 839 3112. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi ja aikaisempina vuosina järjestettyihin Saamelaisnuorten taidetapahtumiin osoitteessa www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/

Inarissa 24.2.2021                   

Saamelaiskäräjät

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2021–2022 avautui

Ilmoittautuminen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2021–2022 on avautunut. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään sähköisellä Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita.

Kuva: Sunna Kitti

Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Kun ilmoittautumisen tekee huoltaja, toivomme huoltajan olevan yhteydessä oppilaan kouluun, ja kertovan oppilaan halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua saamen kielen etäopetukseen. Opetukseen ilmoittaudutaan 31.3.2021 mennessä.

Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 vt saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella oleville saamelaisoppilaille. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso huomioiden. Opetus pyritään järjestämään kielissä ja ryhmissä, joissa on vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa.

Huomioithan, että Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän ja Helsingin kaupungit järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulun rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon!

Ilmoittautumislomakkeet ovat erikseen uusille ja jatkaville oppilaille. Pyydämme täyttämään erillisen lomakkeen jokaisen oppilaan kohdalla.

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.

Tulevia tapahtumia

Saamen kielten etäopetushanke järjestää maaliskuun aikana infotilaisuuden opetuksen järjestäjille ja vanhempainillan etäopetukseen osallistuville ja asiasta kiinnostuneille vanhemmille. Ennakkoilmoittautumista tilaisuuksiin ei vaadita.

Saamen kielten etäopetus – tulevaisuuden rakentamista
Tiedotustilaisuus opetuksen järjestäjille
ke 17.3.2021 klo 17.00–17.30
Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä.

Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta
ke 24.3.2021 klo 18.00–18.30
Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Tervetuloa mukaan saamen kielten etäopetukseen!

Lisätietoja:

Hanna Helander, projektipäällikkö  
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094 

Unna-Maari Pulska, hankekoordinaattori
unna.pulska(at)samediggi.fi, 040 6145 949

Arla Magga, hankekoordinaattori 
arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla

Kuva: Sunna Kitti 2021

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke järjestää Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot saamelaisten kansallispäiväviikolla 2.–4.2. Musiikkituokioiden tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia saamelaisten perinteiseen musiikilliseen ilmaisutapaan. Musiikkituokioiden aiheena ovat perinteisistä vokaalimusiikkilajeista kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen livđe ja pohjoissaamenkielinen luohti ja tuntien ohjaajina toimivat musiikkitaitajat Hanna-Maaria Kiprianoff, Anna Morottaja ja Risten Anine Kvernmo Gaup.

Musiikkituokiot järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta. Tuokiot on suunnattu perusasteen oppilaille. Koululaisten lisäksi niihin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat oppia saamelaisesta musiikkiperinteestä ja jopa vähän joikastaa eli leu’ddjed, livđuđ tai juoiggastit!

Aikataulu

Ti 2.2. klo 10–11

Kolttasaamelainen leu’dd, ohjaajana Hanna-Maaria Kiprianoff

Ke 3.2. klo 10–11

Inarinsaamelainen livđe, ohjaajana Anna Morottaja

To 4.2. klo 14–15

Pohjoissaamenkielinen luohti, ohjaajana Risten Anine Kvernmo Gaup

Tuokioiden aikana on mahdollisuus kysyä ja keskustella chatissa. Tuokioihin osallistuvat ohjaajan lisäksi etäopetushankkeen opettajat ja työntekijät. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Tuokiot nauhoitetaan ja tallennelinkki julkaistaan Saamelaiskäräjien Youtube-kanavalla. Tallenteet on nähtävissä helmikuun ajan.

Tarkemmat ohjeet ja linkit musiikkituokioihin osallistumiseksi.

Musiikkituokiot ovat ilmaisia ja ne ovat saameksi.

Lisätietoja:

Hanna Helander, projektipäällikkö
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,
040 7012 094

Arla Magga, projektikoordinaattori
arla.magga(at)samediggi.fi,
040 1985 033

Unna-Maari Pulska, projektikoordinaattori
unna.pulska(at)samediggi.fi,
+358 40 614 5949

www.saamenetaopetus.com
www.oktavuohta.com/

Petra Kuuva Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeriksi

Saamelaiskäräjien hallitus nimitti kokouksessaan 10.12.2020 kasvatustieteiden maisteri Petra Kuuvan oppimateriaalisihteerin virkaan. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta. Kuuva aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa pitkäaikaisen oppimateriaalisihteerin Hannu Kangasniemen jäädessä eläkkeelle.

Kuuva on aiemmin työskennellyt pitkään inarinsaamenkielisen opetuksen ja inarinsaamen kielen opettajana eri luokka-asteilla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen, ja viimeksi Saamelaiskäräjillä kielipesäohjaajana sekä sitä aiemmin saamenkielisen lastenmateriaalihankkeen suunnittelijana.

Kuuva on iloinen saadessaan aloittaa työt saamenkielisten oppimateriaalien parissa. – On hyvä tunne päästä tekemään oppimateriaalityötä osana laajaa verkostoa ja osaavaa toimistoa. Hannun tekemä pitkäaikainen työ on hyvä pohja jatkaa merkityksellistä ja tärkeää työtä. Suurella sydämellä otan tämän innostavan työn vastaan, sanoo Kuuva.

Oppimateriaalisihteerin tehtävänä on valmistella saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevia asioita, toimia koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan ja saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen esittelijänä, sihteerinä ja valmistelijana oppimateriaaliasioissa sekä toimeenpanna lautakunnan, yhteistyöelimen, Saamelaiskäräjien hallituksen ja käräjien kokouksen tekemät toimialansa päätökset.

Oppimateriaalisihteeri seuraa ja hallinnoi oppimateriaalimäärärahan käyttöä ja materiaalihankkeita, valvoo määräaikaisten oppimateriaalityöntekijöiden työtä, huolehtii oppimateriaalihankkeiden toimitustyöstä, avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa tehtävissä sekä pitää yhteyttä muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri viranomaisiin.

Koulutus ja oppimateriaali

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, 010 839 3112 / 040 767 3101, ulla-aikio-puoskari(at)samediggi.fi