Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 17.-18.9. vuäzzai ougglõs-såbbren

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2020 jäʹrjstet 17.-18.9.2020 Sajoozzâst, Aanrest di ougglõsõhttvuõđin. Kuõiʹtpeivvsaž sååbbar tuʹmmad jm. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemprograammâst pââjas 2020-2023 di ciâlklmest soti-mäddkooʹddi vuâđđummuž da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl- di peälštemtooiʹm jäʹrjstem oođummuž kuõskki lääʹjjšiõttummšen. Parlameʹnttpäikka jeät valddu kulddleeʹjid koronavueʹjj diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmad Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹj 2020-2023 toiʹmmjemprograammâst da tällõsplaanâst, ciâlklmest soti-mäddkooʹddi vuâđđummuž da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl di peälštemtooiʹm jäʹrjstem oođummuž kuõskki lääʹjjšiõttummšen, vuäzzlai nõõmtummšest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõʹsse di nuõrisuåvtõõzz vuäzzla  vaʹlljummšest čouddmõõžž raukkâm vuäzzla sâjja.

Såbbrest saǥstõõlât veâl kolmm vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž. Halltõs lij valmštõõllâm teeʹǧǧ såbbar vuõlttõs-saǥstõõllmõʹšše sääʹm ääimaspolitiikk oouʹdummuž, kuåivâslääʹjj oođummuž di sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž.

Såbbar 3/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttpäikka jeäʹt valddu kulddleeʹjid

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuässâʹtte kuõiʹtpeivvsaž såbbra juʹn-a âʹldd Sajoozzâst leʹbe ougglõsõhttvuõđin. Koronavueʹjj diõtt kulddleei da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ live striim -vuõlttõõzzâst addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuš pukid koolm sääʹm ǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttpäikka jeäʹt valddu kulddleeʹjid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl.. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl.. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Iinnteʹmes inn -alggmeerai musikkfestivaal jårrââʹstet koronaviruspandemia diõtt

Iinnteʹmes inn -alggmeerai musikkfestivaal jårrââʹstet koronaviruspandemia diõtt. Iinnteʹmes inn -festivaal leäi mieʹrren jäʹrjsted 14.–15.8.2020 Aanrest.

Iinnteʹmes inn -festivaal jäʹrjsteei âʹnne noorõõttmõõžž jäʹrjstummšest pukin tääʹrǩmõs äʹššen festivaal kuõʹssi da tuâjjlai staanvuõđ täʹǩǩummuž pukin vuõʹjjin. Jäʹrjsteei lie seuʹrrjam COVID-19 -vueʹjj ouddnummuž kuuʹǩǩ, leâša ååʹn lij čiõlǥâs, što påʹrǧǧmannu peäʹlrääʹjest ij leäkku vueiʹtlvaž jäʹrjsted meeraikõskksaž noorõõttmõõžž staanâld. Festivaal jårrâsttmõš lij žaaʹll, leâša oʹdinakai vuõigg da vasttõõzzlaž tuʹmmstõk tän vueʹjjest.

Iinnteʹmes inn jääʹrjast vueiʹttemvuõđi mieʹldd jeeʹres tuåimmjummuž da teâđat ääʹššest mâʹŋŋlakast.

Iinnteʹmes inn -festivaal jäʹrjste õõutveäkka Anára Sámisearvi rõ, Sääʹmteʹǧǧ, Sääʹmkultturkõõskõs Sajos, Sääʹm škooultemkõõskõs, Sääʹm-museo Siida, Aanar kåʹdd da Yle Sääʹmm.

Lââʹssteâđ:

Puuʹtʼteei
Oula Guttorm
oula.guttorm(at)samediggi.fi
+358 40 667 4545

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij serddjam koronaepidemia diõtt noorõõttâd obbnes ougglõsõhttvuõđin. “Mij kuʹǩes harjjnummuš ougglõsõhttvuõđin lij vueiʹtlvâsttam tuåimi juätkkjummuž âlddsin seämmanallšeʹmmen. Haaʹlääm-i ǩeittad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd, što leäʹp pâsttam pâʹjjentuõʹllʼjed reâuggpâstlvažvuõđ puârast täin åårrmõõžžin”, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbreʹstes njuhččmannu 16. peeiʹv Paalǥâskooʹddi õhttõõzz halltõʹsse vuäzzliʹžžen Asko Länsman da väärrneʹǩǩen Magreta Sara. Länsman lij tuåimmâm Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen še iiʹjjin 2018-2020. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad lââʹssen pueʹreed õhttsažtuâjas Paalǥâskooʹddi õhttõõzzin da eʹtǩǩad õhttsaž kaaunõõttmõõžž jäʹrjstummuž, ko tõt lij eʹpet vueiʹtlvaž.

Interreg 2021-2027 tuâjj-jouʹǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš Veikko Feodoroff da väärrneʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff. Ruõcc Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm, što pueʹtti programmpââʹj vääras Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs vuâđđad Interreg-tuâjj-joouk, koon mieʹrren lij seʹlvted säʹmmlai taarbid teäggtõʹsse.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi -haʹŋǩǩõõzz ohjjeemjouʹǩǩe nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi da väärrneʹǩǩen Maria Sofia Aikio. Haʹŋǩǩõõzz čõõđtemäiʹǧǧ lij 1.1.2020 – 30.9.2022.

Lappi leett halltõʹsse Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto da väärrneʹǩǩen saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirusvueʹǩǩ vaaikat Sajoozz tuåimmjummša

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli Sajoozz kääzzkâʹsttemjuâkkaz da poorrâmpääiʹǩ vueʹjj pirr. Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs tuʹmmji, što Sajos pââšš ǩidd vueʹssmannu loopp räjja.

“Tän čoʹrstemvueʹjjest meeʹst feʹrttai seʹlvted tuâjjlai vueiʹttemvuõđ ââʹnned juʹn nårrjam luämaid da jõs vueʹǩǩ peštt kuuʹǩǩab ääiʹj, lij viggâmnalla, što jouddâp ouddned luämmâttmõõžžid. Lââʹssen saǥstõõllâp vuõiggâdvuõttministeriain vueʹjj vaaiktõõzzâst Sajoozz tuåimmjummša”, saaǥǥjååʹđteei Juuso mâânn čõõđ vueʹjj.

Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz mieʹldd puåđõõzz lie puârrnam pukin vueʹss-sueʹrjin.

Toođvažvuõtt lij lâssnam jeäʹrben jååʹđtummša da ouddooumažtuõjju di õhttsaž vuâkkõõzzi jääʹǩǩtummša. Kuuʹǩǩ pešttam ouddooumažtuâj da tuâjjõutstõõzz oouʹdeem lij pohttam puåđõõzzid. Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz čõõđteš rosttovmannust 2019.

Seʹlvtõõzz mieʹldd tuâjjla ǩiõččlâʹstte, što sij vuäiʹtte hieʹlǩeld âlddned njonnšid tuâjjaaʹššin da âʹnne jiijjâz tuâj jeärmmjen da miârkkšõõvvjen. Puåđõs leäi huânnʼnam tåʹlǩ kueiʹt sââʹj vueʹzzeld: muʹst lij nokk äiʹǧǧ tuejjeed tuâjään kuddnalla da vââjam tuâjstan puârast.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 3/2020 påʹrddǩeeʹrj tääʹrǩstet mââimõssân 30.4.2020 da tuõʹllʼjet vueiʹnnemnalla 1.5.-1.6.2020 Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi.

Lââʹssteâđ:

saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst saamelaisnuortentaidetapahtuma.com.

Seeidaid lie norrum snimldõõǥǥ, teeʹkst da video Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvin 1990-lååǥǥast tän peeiʹv räjja. Čeäʹppvuõttpeeiʹvin čeäppneǩ-ǩeäineez vuõssmõs laauʹǩid välddam sääʹm čeäppneeʹǩǩ mušttle videotiõrvʼvuõđin, mâid čeäʹppvuõttpeiʹvv lij siʹjjid miârkkšõõvvâm.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidaid lie tuejjääm neʹttpuuʹtʼteei Eeva Mäkinen, čeäʹppvuõttpeiʹvvtuâjjlaž Unna-Maari Pulska da škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari. Seeidain lie teeʹkst pukin kooumin sääʹmǩiõlin da lääddas. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Lââʹssteâđ:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614 5949

Teâđ koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle:

Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđ:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen, 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.

 

Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt:

Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., 1.4. ja 8.4. čiâss 10.00–10.45

Aanrõšǩiõll   3. – 6 klassniiʹǩǩid nelljdpeeiʹvi 26.3., 2.4. ja 9.4. čiâss 10.00–10.45

Tâʹvvsääʹmǩiõll 0 – 2 klassniiʹǩǩid piâtnci 27.3., 3.4. da vuõssaarǥ 6.4. čiâss 14.00–14.45

 

Vuässõõttâmvuäʹppõõzz käunnʼje täʹst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd õuddǩiõʹtte.

Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

www.saamenetaopetus.com

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnmest

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid.

Neäʹttel-loopp ääiʹj määŋg media lie õlmstâttam ođđsid Lääʹddjânnam siiskâž maatkčummuž da Lappi-vuuʹdest luämai âânnmõõžž pirr, håʹt-i Lääʹddjânnam halltõs lij ouddam vuäppõõzzid vieʹltted sosiaalʼlaž kontaaktid da ǩeâlddam pâʹjjel 10 oummu õõlmâs noorõõttmõõžžid.

– Leäm seuʹrrjam vueʹjj sami huõl ââʹnškuäʹđeeʹl. Ååʹn leʹčči juõʹǩǩkast äiʹǧǧ väʹldded vueʹjj tuõđlânji da jääʹǩǩted uvddum vuäppõõzzid. Mij jeäʹp haaʹled piijjâd riskkjooukid vaar vuâlla, jeäʹrben sääʹmvuäʹmmoummu lie joukk, koon meeʹst feʹrttai suõjjeed, teäʹddad Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd Lääʹddjânnam siiskâž liikkummuž rääʹjtem leʹčči pueʹrmõs nääʹll suõjjeed sääʹm-meer da jeäʹrben riskkjooukid, mâʹte sääʹmvuäʹmmoummid, njuämmam vuâstta da tõn staanâm diõtt, što håidd riʹjttai pukid. Sääʹmǩiõl siltteei tiõrvâsvuõtthuõl tuâjjla lie juʹn tän vueʹjjest occanj da jeäʹrben ǩirrsallaš hååid õhttvuõđâst da kriisvuõʹjjin jiijjâsǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij jõnn miârktõs.

Sääʹmvuäʹmmoummin miârkteei vueʹss jäälast säʹmmlai dommvuuʹdest. – Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što son tuejjeʹči taarbšum tuåimid, što tuuʹššes maatkčem Lääʹddjânnmest puuđči, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem õõlǥči lââʹzzted

Sääʹmteʹǧǧ mušttʼtat jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid, mâʹte THL da riikksuåvtõõzz kanslia, sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem vääžnaivuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem lââʹzztummuž da pueʹrummuž sääʹm ǩiõll-lääʹjj vuâđald da õõlmâs staanvuõđ diõtt. Teâttjueʹǩǩmest âlgg še väʹldded lokku sääʹmǩiõllsai taarbid âsttjemvuõttõõlǥtõõzzi peäʹlest, ouddmiârkkân tõn, što määŋg sääʹmǩiõllsa jie silttâd lookkâd jiijjâs jieʹnnǩiõl.

– Tõn, što teâđ mottje ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj, ij vueiʹt ââʹnned mäinnan, što õõlmâs vuäppõõzzid jie jåårǥlââʹtt sääʹmǩiõlid. Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩmest âlgg ouddned še plaan meâldlânji da vuäppõõzzid peeiʹvteeʹl, vuäʹppast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio. – Ååʹn jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe še ââʹnned huõl jeäʹrben tõʹst, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje da ooumaž šâdd fiʹttjum sääʹmǩiõʹlle, håʹt jieʹttkõõskõʹsse leʹbe tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse sååiteen, jõs son kädd koronanjuämmam.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 010 839 3101 / 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar da vaalpââʹj ääʹveempoodd mââʹjee

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj 2020-2023 ääʹveempoodd mââʹjee koronavirusvueʹjj diõtt nuʹtt, što tõi ääiʹjpoodd tuʹmmje mâʹŋŋlest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes pâʹsslašttâm-mannu 19. peeiʹv Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka (COVID-19) da tuʹmmji tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmtegga vuâđđeet čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoouk, kååʹtt oudd taarb mieʹldd tiuddeei leʹbe jeeʹres vuäppõõzzid vuâkka. Saaǥǥjååʹđteei jååʹđat vaalmâšvuõttjoouk da tõn ouʹddepuʹhttjen lij vaaldâšmjååʹđteei. Vaalmâšvuõttjoouk jeeʹres vuäzzla lie I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei di lääʹǩǩpiisar. – Leäʹp aivv ođđ vueʹjj ooudâst da lij vääžnai, što pâʹsttep staanâd Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđtuåimid tän muttum vueʹjjest še, linnjad saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddreâuggamnääʹll lij meäʹrteʹmes ääiʹj ougglõstuâjj, jie-ǥa veʹrǧǧmaaʹtǩin jååʹđ čoʹrstemvueʹjj ääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ riâššâm seminaarid, šõddmõõžžid da noorõõttmõõžžid jårrââʹstet vueʹssmannu loopp räjja da såbbrid vuässõõđât ougglõsõhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ teâđat vueʹjj da tõn muttsi pirr aktiivlânji tuâjjlažkådda.

– Juõʹǩǩkaž meeʹst vuäitt jiijjâs tuåimmʼmõõžžines vaaikted tõõzz, mäʹhtt riskkjoouk pâʹstte suõjjõõttâd njuämmʼmest. Lij vääžnai jääʹǩǩted vuäppõõzzid da vieʹltted âʹlddkontaaktid. Ååʹn feʹrttai juurdčed puk sääʹmõõutstõõzz, jeäʹrben ääkkaid da ääjjaid, mij tääʹrǩmõs aunnsateʹmes kulttuurääʹrb kuõʹddjid, juätkk I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Koronaviruuzz njaammʼmest lie leämmaž veiddsõs vaaiktõõzz maaiʹlmveiddsânji da halltõõzzâst saǥstõõlim vueʹjj vaaiktõõzzin jeäʹrben sääʹmõõutstõʹsse. Sääʹmteʹǧǧ pârgg jiijjâs vueʹzzeld oouʹdeed teâđ vuäǯǯam sääʹmǩiõʹlle, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij mõõnnâm čõõđ Lääʹddjânnam halltõõzz 16.3.2020 uʹvddem linnjʼjõõzzid da ouddam pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmʼmõõžž kuõskki vuäppõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs seuʹrrai vueʹjj da noorââtt taarb mieʹldd tuʹmmjed juâtkktuåimin.

Ääiʹjpoddsa teâđ Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž pirr koronavirusvuâkka

 

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi
Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ siâzztââll ââʹnned sääʹmǩiõllsaž digiaunnstõõzzid päiʹǩǩmättʼtõõzzâst

Sääʹmǩiõlid lie õlmstõttum juʹn jiânnai digimateriaal, mobiilspeâl da video, kook ââʹnte puârast ougglõsmättʼtõʹsse ååʹn, ko škoouluusid lie piijjâm ǩidd. Aunnstõõzz käunnʼje nuʹtt Sääʹmteeʹǧǧ jiijjâs neʹttseeidain ko še jeeʹres kääzzkõõzzin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr siâzztââll tobdstõõttâd aunnstõõzzid. Vueʹlnn åårrai liʹstte lie norrum päiʹǩǩmättʼtõʹsse ââʹnteei materiaal.

Sääʹmteeʹǧǧest lij mättmateriaali neʹttkaupp. Toʹben lie ´Ääv digimateriaal´, da tõn tiuddeed ååʹn. Jeeʹres materiaal lie še laaddâmnalla mättʼtemǩiõli mieʹldd juâǥǥtõllum seeidain, leâša tõk õõlǥte tobddõõzzi tiʹllʼjummuž škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Sääʹmteeʹǧǧ lij tuejjääm aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlid alfabeʹttvideoid, alfabeʹttkoovvtaaulid di videoid, koid vuäitt laaddâd tän seeid vueʹllruõbdâst: https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

www.oktavuohta.com -sijddu lie norrum sääʹmǩiõllsa digiǩeeʹrj da mobiilspeâl: https://www.oktavuohta.com/mobiilipelit-ja-digikirjat

www.oktavuohta.com -seeidain lie artikkeeʹl, koi õhttvuõđâst lie liiŋk sääʹmǩiõllsaž musiʹǩǩe da måtam sääʹmǩiõllsaž teeʹkstid še. Materiaal käunnʼje, ko tuʹtǩǩad da ääʹvâstt liiŋkid, kook seeidain käunnʼje.

Lukulumo-kääzzkõs lij ääʹvääm puk jiijjâs materiaalid nuʹtt, što tõid vuäitt ââʹnned määustää. Seeidain lie tâʹvv- da saujjsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj: https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/

 

Liiŋk sääʹmǩiõllsaž päärnairadio- da TV-vuõlttõõzzid di jieʹllikaartid:

Unna Junná programm

Binna Bánna radioprogramm

SVT Plays Samiska programm

Maahisweb – Sää´m-museo Siida päärnai seeid

Cugu tâʹvvsäämas

Hejoloja päärnaiprogramm SVT

IeŽár päärnaiprogramm, NRK

Sápmifilm.com päärnaijieʹllikaart

NRK Jođi (tâʹvvsäämas)

Arkiivi jiõn, Giellagas-institutt

Lávlagiat ja sánit – Jikŋon 2 (tâʹvvsäämas)

E-girji

Dat o.s.

ABC-company/ e-skuvla

Sajus-web/ Davvi Girji

ČálliidLágádus

Ovttas – Sámi oahpponeavvut neahtas

Yle Ealli arkiiva

Yle Ellee arkkâdâh

Yle Jieʼlli arkiiv

Yle Sámi radio

Arktista pedagogiikka, opi digitaitoja-tallenteet

Riikkaid namat čieža gillii

Čáppagirjjálašvuođasiiddut davvisámegillii

Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõš koronavirusvuâkka

Tän sijddu peeiʹvtet Sääʹmteeʹǧǧ kuõskki teâđaid koronavirusvueʹjj pirr.

 

5.5.

Čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoukk noorââtt 12.5.2020.

 

17.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs tuʹmmji, što Sajos pââšš ǩidd vueʹssmannu loopp räjja.

 

16.4.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest.

Ååʹn vuäitt ǩiõččâd live-vuõlttõõzz. Tõt älgg sââʹjest 2.20.

 

24.3.

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle.

Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi

 

23.3.

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid.

 

20.3.

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj 2020-2023 ääʹveempoodd mââʹjee koronavirusvueʹjj diõtt nuʹtt, što tõi ääiʹjpoodd tuʹmmje mâʹŋŋlest.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes pâʹsslašttâm-mannu 19. peeiʹv Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka (COVID-19) da tuʹmmji tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmtegga vuâđđeet čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoouk, kååʹtt oudd taarb mieʹldd tiuddeei leʹbe jeeʹres vuäppõõzzid vuâkka. Saaǥǥjååʹđteei jååʹđat vaalmâšvuõttjoouk da tõn ouʹddepuʹhttjen lij vaaldâšmjååʹđteei. Vaalmâšvuõttjoouk jeeʹres vuäzzla lie I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei di lääʹǩǩpiisar.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddreâuggamnääʹll lij täʹst ooudâs ougglõstuâjj, jie-ǥa veʹrǧǧmaaʹtǩin jååʹđ čoʹrstemvueʹjj ääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ riâššâm seminaarid, šõddmõõžžid da noorõõttmõõžžid jårrââʹstet vueʹssmannu loopp räjja da såbbrid vuässõõđât ougglõsõhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ teâđat vueʹjj da tõn muttsi pirr aktiivlânji tuâjjlažkådda.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij mõõnnâm čõõđ Lääʹddjânnam halltõõzz 16.3.2020 uʹvddem linnjʼjõõzzid da ouddam pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmʼmõõžž kuõskki vuäppõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs seuʹrrai vueʹjj da noorââtt taarb mieʹldd tuʹmmjed juâtkktuåimin.

 

17.3.

Sääʹmteʹǧǧ siâzztââll ââʹnned sääʹmǩiõllsaž digiaunnstõõzzid päiʹǩǩmättʼtõõzzâst.

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla reâugga ougglõstuâjast da vaʹsttee teâđstõõllmõõžžid neʹttpooʹštin da teʹlfoon pääiʹǩ. Mij õhttvuõtt-teâđaid kaaunak neʹttseeidain: Õhttvuõtt-teâđ õõut seeidast.

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij ǩidd täʹst ooudâs.

 

16.3.

Sääʹmteʹǧǧ lij vaʹrrjõõttâm koronavirusvuâkka (COVID-19) rääʹjteeʹl kuõʹssi da åålǥpeällsaž oummui piâssmõõžž koontârsõõʹjid Sajoozzâst, Uccjooǥǥâst da Hettast. Tåʹlǩ Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla da åskkoummu peäʹsse jååʹtted koontârsõõʹjin.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll 19.3. Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka da tuʹmmai tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd lie vuäʹpstam vuässõõttâd såbbrid tåʹlǩ ougglõsõhttvuõđin. Tuâjjuʹvddi lij vuäʹpstam, što jõs lij flunss, ij vuäǯǯ pueʹtted tuâjjpäikka, ij ni teʹl, jõs måtam piârniiʹǩǩin lij puõccmen, håʹt-i jijstes jie leʹčče oudldõõzz. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla reâugga tän poodd jäänmõsân ougglõstuâjast.

Sääʹmteʹǧǧ seuʹrrai Lääʹddjânnam halltõõzz siâzztõõzzid, ij-ǥa Sääʹmteʹǧǧ riâžž frijjääiʹj tuåimid Sajoozzâst leʹbe jeeʹres åʹrnn. Puk suåppum kaaunõõttmõõžž, kõʹllʼjummuž da škooultõõzz lie jårrõsttum leʹbe sirddum pueʹttiäigga.

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz info da kaaʹffpõrtt Čaiju lie ǩidd 16.-20.3. Sajoozz vuäʹpstummšid lie jõskkâm täʹst ooudâs, jeät-ǥa Sajoozzâst riâššu jieʹllikarttšõddmõõžžid ljn.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij iʹlmmtam tuʹmmstõõǥǥâs pirr, što Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž koronaviiruuzz njaammʼmõõžž cõggâm diõtt. Kueiʹtpeivvsaž čeäʹppvuõttpeeiʹv leʹčče riâššâm Aanrest Sajoozzâst da Riutulast Vasatokkast 15.-16.4.

 

Lââʹssteâđ tuâjjtiõrvâsvuõttstroiʹttel seeidast:
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/

da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel (THL) seeidain:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset

 

Lââʹssteâđ:

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi
Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi