Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli Lapin maakunta- ja sote-valmistelun tilanteesta

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 4/2018 pidettiin Inarissa maanantaina 26.3.2018. Hallitus kuuli asiantuntijoita Lapin maakunta- ja sote-valmistelun tilanteesta sekä saamelaiskäräjälain muutoshankkeesta. Lisäksi hallitus hyväksyi esityksen painopistealueista Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2020 ja selvityksen saamenkielisten oppimateriaalien valmistamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä vuonna 2017. 

Saamelaiskäräjät aktiivisesti mukana Lapin maakunta- ja sote-valmistelussa

Hallitus kuuli muutosjohtaja Marja Perälää Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujen tilanteesta. Lapissa maakunnan valmistelua johtaa ja ohjaa väliaikainen valmistelutoimielin, jossa on uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden, seutukuntien ja Saamelaiskäräjien edustus. Valmistelussa työskentelee tällä hetkellä noin 30 palkattua valmistelijaa.

Maakuntauudistuksen myötä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille ja tässä vaiheessa Perälän mukaan on tärkeää, että saamenkielisten palveluiden järjestäminen huomioidaan Lapin maakunnan tulevassa rahoituksessa. Tällä hetkellä rahoituskriteerit eivät tunnista kaikkia Lapin erityisolosuhteita ja nyt rahoituskriteerinä oleva harvan asutuksen kriteeri ei huomioi asianmukaisesti niitä kustannuksia, mitä aiheutuu palvelujen järjestämisestä saamen kielillä.

– Nostamme aktiivisesti esille eduskunnassa maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakipakettien käsittelyn yhteydessä, että saamenkielisten palvelujen järjestämiseen osoitettaisiin korvamerkittyä rahaa, painottaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Ajankohtaisena asiana Perälä toi esille saamen kielen vaikuttamistoimielimen perustamisen asinatuntijaelimenä jo valmistelun tässä vaiheessa. Toimielin on määritelty hallituksen esityksessä maakunnan saamenkielisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavaksi maakunnan hallinnossa. Jäsenten edellytetään edustavan alueen saamenkielisiä asukkaita. Toimielin ei kuitenkaan korvaa miltään osin Saamelaiskäräjien asemaa saamelaiskäräjistä annetun lain mukaisena saamelaisten edustajana.

Lapin maakuntauudistuksen valmistelu järjestää kuntakierroksen touko-kesäkuussa, jolloin valmistelijat tapaavat maakuntaan siirtyvää henkilöstöä ja asukkaita. Kuntakierroksen tarkoituksena on jakaa tietoa maakuntauudistuksen tilanteesta ja saada asukkaita mahdollisimman laaja-alaisesti mukaan osaksi valmisteluprosessia. Saamelaisalueen kunnissa valmistelijat kiertävät toukokuun viimeisellä viikolla ja tapaavat myös saamelaisväestöä.

Sarita Kämäräinen on aloittanut Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa saamenkielisten palvelujen suunnittelijan tehtävässä. Suunnittelijan tehtävänä on mm. valmistella maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja ja tehtäviä saamelaisuus huomioiden, olla mukana suunnittelemassa uusia osallisuuden toimintamalleja Lapissa, etsiä uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa saamenkielisiä palveluja, tehdä esitys toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kielellisten oikeuksien toteutumista sekä tunnistaa tarpeet rajayhteistyölle Norjan ja Ruotsin kanssa saamenkielisten palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

Saamelaiskäräjien esitykset Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2020

Lapin liitto on pyytänyt Saamelaiskäräjiltä esityksiä Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2018-2020. Esitettävät hankkeet tulisivat olla rahoitusvalmiita, joissa omarahoitusosuuden ja julkisen rahoituksen osuus ovat selviä.

Saamelaiskäräjät nostaa esille tärkeinä hankkeina mm. Sámi Giellagáldu – saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen rahoituksen varmistamisen sekä uutena hankkeena saamelaiskulttuuriin liittyvän kuvaohjeistuksen laatimisen matkailijoille.

Saamelaisten kotiseutualueen vetovoimatekijöiden turvaaminen on ensisijainen elinehto vastuulliselle ja eettisesti kestävälle matkailulle hauraassa pohjoisen luonnossa ja kulttuuriympäristössä. Matkailijoille suuntautuva ohjeistuksen tarve on akuuttia, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisesti tapahtumaa vahinkoa, joka pitkälti johtuu tiedonpuutteesta.

Ohjeistus ohjaa matkailijoita siitä, miten ja missä voi turvallisesti liikkua aiheuttamatta mahdollisesti korjaamatonta vahinkoa tai haittaa paikallisväestölle, saamelaiskulttuurille, luonnolle ja sen monimuotoisuudelle tai matkailijoille itselleen. Ohjeistus voitaisiin toteuttaa esim. animaatioiden muodossa. Hankkeen toteuttajana toimisivat Saamelaiskäräjät, Visit Finland ja Lapin liitto.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Liitteet: