Saamelaisten oikeudet YK:n ihmisoikeuskomitean nopeutettuun seurantaan

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut 1. huhtikuuta Suomelle päätelmänsä ja suosituksensa liittyen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) toteutumiseen. Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan saamelaisten oikeuksia koskevat suositukset.

Komitean suositusten mukaan Suomen tulee nopeuttaa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessia saamelaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi erityisesti ns. saamelaismääritelmän ja neuvotteluvelvoitteen osalta. Lisäksi tulee tarkastella voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käytänteitä, joilla voi olla vaikutus saamelaisten oikeuksiin ja etuihin, mukaan lukien kehittämishankkeet ja kaivannaisteollisuuden toiminta. Suomen tulee varmistaa, että merkityksellinen konsultointi saamelaisten kanssa toteutuu tarkoituksessa saada heidän vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumuksensa.

Suositusten mukaan Suomen tulee harkita ILO:n sopimuksen nro 169 ratifiointia ja lisätä ponnistelujaan varmistaakseen, että hallituksella ja paikallisilla virkamiehillä, poliiseilla, syyttäjillä ja tuomareilla on asianmukainen koulutus kunnioittaakseen saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana.

Suomen tulee raportoida komitealle suositusten täytäntöönpanosta 26. maaliskuuta 2022 mennessä.

– On selvää, että Suomen tulee toimeenpanna ihmisoikeuskomitean antamat päätelmät ja suositukset erityisesti saamelaiskäräjälakiuudistuksen osalta. Saamelaiskäräjälaki tulee nyt käynnissä olevassa uudistusprosessissa muuttaa KP-sopimuksen mukaiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Komitea tunnistaa Suomen toteuttamat toimet edistääkseen saamelaisten oikeuksia, mukaan lukien meneillään olevan totuus- ja sovintokomitean perustamisen. Komitea ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että saamelaiskäräjälaki erityisesti äänioikeusmääritelmän ja neuvotteluvelvoitteen osalta, ei ole edelleenkään muutettu tavalla, joka takaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden. Päinvastoin korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 5. heinäkuuta 2019 ja hallituksen päätös olla perumatta tai lykkäämättä saamelaiskäräjävaaleja näyttävät olevan vastakkain komitean antamien ratkaisujen kanssa, toteaa ihmisoikeuskomitea.

Asiallisesti ottaen komitea siis raportointimenettelyssä toteaa Suomen jatkavan KP-sopimuksen loukkaamista, vaikka se on kaksi vuotta sitten saanut komitean langettavat päätökset yksilövalitusasioissa. – On kestämätöntä, että Suomi ei korjaisi ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeuksien osalta ei voida sortua niiden maiden tasolle, joissa valitaan mitä ihmisoikeuksia toteutetaan, vaan ihmisoikeudet tulee toteuttaa täysimääräisesti, jatkaa Juuso.

Lisäksi komitea on huolestunut raporteista, joiden mukaan toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa käytetään epämääräistä kriteeristöä. Tämä johtaa siihen, että viranomaiset epäonnistuvat neuvotteluissa saadakseen saamelaisten vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen. Komitea panee myös merkille Suomen viivästymisen ILO:n sopimuksen nro 169 ratifioinnissa.

KP-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva ihmisoikeuskomitea. Suomen seitsemäs määräaikaisraportti tarkasteltiin komitean julkisessa virtuaalisessa vuoropuhelussa 2.-4. maaliskuuta 2021.

Komitean englanninkieliset päätelmät ja suositukset (pdf)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Ministerit ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajat: vihapuhetta vastaan on kamppailtava

Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisasioista vastaavat ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat korostavat yhteisessä julkilausumassaan, että on tärkeää kamppailla saamelaisiin kohdistuvaa uhkailua ja vihaa vastaan.

Ruotsin korkeimman oikeuden 23.1.2020 julistaman Girjasin saamelaisyhteisöä koskeneen tuomion jälkeen koko Saamenmaan alueella on esiintynyt uhkailua, vihaa ja jopa väkivaltaa. Pohjois-Norjassa on ollut useita tapauksia, joissa on vakavasti kiihotettu saamelaisia vastaan. Suomessa vihapuhetta saamelaisia vastaan esiintyy erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Demokraattisissa yhteiskunnissamme on oltava tilaa keskustelulle ja erilaisille mielipiteille. Sananvapaus on demokraattisen oikeusvaltion kivijalka. Mutta sananvapaus ei tarkoita vapautta harjoittaa vihapuhetta eikä vapautta kiihottaa eri kansanryhmiä vastaan, julkilausumassa todetaan.

Julkilausuman ovat laatineet alue- ja digitalisaatioministeri Linda Hofstad Helleland Norjasta, kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind Ruotsista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Suomesta, Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo, Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Per-Olof Nutti ja Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Julkilausuma PDF 692kB (pdf)

Lisätietoja:
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

ministeri Henrikssonin erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto antoi julkilausuman tuulivoiman tuotannosta saamelaisalueilla – Hankkeilla tulee olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontui 25.1.2021 täysistuntoon, jossa SPN:n puheenjohtajuus siirtyi Suomen Saamelaiskäräjiltä Norjan Saamelaiskäräjille seuraavaksi 16 kuukaudeksi. Täysistunto pidettiin etäyhteyksin.

Täyskokous käsitteli mm. Suomen puheenjohtajuuskauden toimintakertomuksen sekä keskusteli tuulivoiman käytöstä saamelaisalueilla ja hyväksyi julkilausuman asiaan liittyen. Julkilausuman mukaan SPN edellyttää, että saamelaisalueen tuulivoimahankkeilla täytyy olla saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus (free, prior and in-formed consent; FPIC). Julkilausuman voit lukea täältä. Kokous hyväksyi myös uuden toimintasuunnitelman Norjan puheenjohtajuuskautta varten. Toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjillä 19.9.2019 lähtien, ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja on ollut Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtaja. Tämän lisäksi myös SPN:n nuorisolautakunnan puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla.

Koronaviruspandemia vaikutti puheenjohtajuuskauteen

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteita olivat mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä.

Puheenjohtajuuskauteen sekä SPN:n toimintaan vaikutti huomattavasti vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia ja sen tuoma poikkeustila. Pandemian sekä poikkeustilan vuoksi SPN:n hallituksen kokoukset pidettiin etäkokouksina lukuun ottamatta ensimmäistä hallituksen kokousta tammikuussa 2020, joka pidettiin Inarissa. Pandemian vuoksi myös kansainvälisiä kokouksia, konferensseja, seminaareja sekä muuta toimintaa ei maaliskuun 2020 jälkeen järjestetty fyysisinä tapahtumina, joten SPN:n kansainvälinen toiminta oli tästä syystä normaalia vähäisempää.

Pandemia vaikutti myös saamelaisparlamentaarikkojen konferenssiin, joka oli tarkoitus pitää elokuussa 2020. SPN:n hallitus päätti siirtää konferenssin pidettäväksi elokuussa 2021. Konferenssi on tarkoitus järjestää Inarissa.

SPN on Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jossa myös Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n täysistunnossa neuvoston edustajat kolmesta Pohjoismaasta ja Venäjältä kokoontuvat yhteen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassaan SPN pyrkii edistämään eri Pohjoismaissa sijaitsevien Saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä ja se käsittelee asioita, jotka koskettavat saamelaisia kansana yli rajojen. Se edustaakin Pohjoismaiden alueella asuvia saamelaisia usein esim. kansainvälisissä yhteyksissä. 

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan edustajat SPN:on yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan, ja kuluvalla vaalikaudella edustajina ovat:

Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio)

Anni Koivisto (varalla Juha-Petteri Alakorva)

Pirita Näkkäläjärvi (varalla Magreta Sara)

Anne Nuorgam (varalla Asko Länsman)

Karen-Anni Hetta (varalla Irja Seurujärvi-Kari)

Tauno Ljetoff (varalla Veikko Feodoroff)

Niko Valkeapää (varalla Ulla-Maarit Magga)

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallituksessa Suomen Saamelaiskäräjiä edustavat Tuomas Aslak Juuso (varalla Leo Aikio) ja Anni Koivisto (varalla Leo Aikio). SPN:n yhteistyösopimuksen mukaan saamelaiskäräjien poliittisen johdon tulee osallistua jäseninä SPN:n hallituksen toimintaan.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on huolissaan koronaviruspandemian vaikutuksista saamalaisyhteisöön

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus on käsitellyt kevään aikana koronaviruspandemian ja ulkorajojen sulkemisen vaikutuksia saamelaisyhteisöön ja päättänyt tehdä yhteisen julkilausuman asiasta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa saamelaisyhteisöön ennen kokemattomalla tavalla. Pandemian johdosta valtioiden ulkorajoilla rajaliikennettä on rajoitettu vuoden 2020 kevään ja kesän aikana. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, joka asuu neljän valtion alueella Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä, joten rajanylityksiä koskevat rajoitteet ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla saamelaisyhteisöön. Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus tuo lausunnossaan esille valtioiden rajanylitykseen koskevien rajoitteiden vaikutuksia saamelaisyhteisöön sekä käsittelee valtioiden velvollisuuksia saamelaisia kohtaan poikkeustilanteessa ja varautumista tulevaisuuteen saamelaisesta näkökulmasta.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Tarja Länsman

Kansallinen ja kansainvälinen saamen kielten viikko 2020

Saamen kielten viikko 2019 oli menestys ja nyt kutsumme Saamen kielten viikkoon 2020. Viikolla 43, tarkemmin 19.-25. lokakuuta järjestetään tämän vuoden saamen kielten viikko. Viikon tarkoituksena on tuoda esille saamen kieliä ja lisätä tietoisuutta saamen kielistä.

Saamen kielten viikon tavoitteena on tuoda saamen kieliä näkyväksi virallisissa yhteyksissä, lisätä tietämystä saamen kielistä ja nostaa kielten arvoa. Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät haluavat, että saamen kielet näkyvät, kuuluvat ja niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla kieliviikon yhteydessä.

– Me haluamme jakaa meidän rikkaan kielemme koko yhteiskunnan ja Saamenmaan kanssa, sekä herättää enemmän kiinnostusta kieliin valtion rajojen yli. On ilahduttavaa, että meillä on koko viikko omistaaksemme saamen kielille, sanoo Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo.

Kieliviikko 2019 oli menestys ja viikon yhteydessä järjestettiin useita tapahtumia ja aktiviteetteja. Norjan kuningas Harald IV vieraili Kaarasjoella ja kunnat, yritykset, järjestöt ja viranomaiset sekä muut toimijat olivat mukana lisäämässä saamen kielten näkyvyyttä, niin paikallisesti kuin sosiaalisessa mediassa.

Suomen ja Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtajat tukevat Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtajaa kieliviikon järjestämisessä. Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Per-Olof Nutti uskoo, että saamelaisille kielen säilyminen on tärkeää saamelaisen kulttuurin jatkuvuuden ja kulttuurin sisältävän tiedon välittämisen kannalta.

– Kieli on pääsylippu elämään. Lasten ja nuorten kielitaidolla voimme varmistaa, että uhanalaiset kielet säilyvät, sillä lapset ovat kielten kautta tulevia kulttuurin kantajia, jatkaa Per-Olof Nutti.

Tuomas Aslak Juuso Suomesta kehottaa kaikkia osallistumaan kieliviikkoon saamen kielten näkyvyyden lisäämiseksi.

– Kieliviikko tarjoaa mahdollisuuden saamelaisille nostaa saamen kieliä esille, mutta toivoisin, että myös viranomaiset ja yritykset ottaisivat saamen kielet asiakseen saamen kielten viikolla, jokainen omalla tavallaan, rohkaisee Tuomas Aslak Juuso osallistumaan kieliviikkoon.

Muitte beivviid – Mušte peeivijd – Muuʹšt peeivid

Saamen kielet

Saamen kieliä on tällä hetkellä 9–10, riippuen, siitä lasketaanko Venäjän alueelle sijoittuvan akkalansaamen sammuneen vai ei. Kansainvälisen mittapuun mukaan kaikkia saamen kieliä pidetään uhanalaisina, vakavasti uhanalaisina tai lähes sammuneina kielinä. Saamen kielialue ulottuu perinteisesti Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueille, Kuolan niemimaalta idässä, Engerdaliin saakka Etelä-Norjassa ja Idreen (Eaijra) saakka Etelä-Ruotsissa. Tämän alueen saamenkielinen nimi on Sápmi.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 010 839 3183/ 050 438 2484, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

 Saamen kielten viikon juliste                          Pieni sanakirja

Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston lausunto Girjás-paliskunnan oikeustapauksesta

Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.6.2020 yhteisen lausunnon Girjás-paliskunnan (lapinkylä, ruotsiksi sameby) oikeustapauksesta.

Ruotsin Korkein tuomioistuin antoi tammikuun 22. päivänä 2020 tuomionsa Girjásasiassa. Tuomio oli kauan odotettu sekä tärkeä periaatteellinen tuomio. Korkein tuomioistuin tukee tuomiossaan Girjás paliskunnan vaatimusta Ruotsin valtiota kohtaan metsästys- ja kalastusoikeuksien puolesta paliskunnan mailla viljelyalueen yläpuolella.

Korkeimman tuomioistuimen tuomiosta Girjás-asiassa ei ole vaikutuksia ainoastaan Ruotsin puolen oikeustapauksiin, vaan sillä tulee olemaan iso merkitys Finnmarkin komission tulevaan työhön sekä Suomen puolella vireillä olevaan asiaan saamelaisten kalastusoikeuksista, mikä tulee pian esille maan korkeimmassa oikeudessa.

Sámi parlamentáralaš ráđi cealkámuš Alimus Duopmostuolu duomu birra Girjásáššis

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi 2020 siirtyy

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) hallitus kokoontui etäyhteyksin 3.6. ja keskusteli kokouksessaan saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin järjestämisestä. Konferenssi oli tarkoitus järjestää Inarissa 13 – 14. elokuuta 2020. Hallitus päätti kokouksessaan, että konferenssi siirretään koronaviruspandemian vuoksi. Konferenssin uudesta ajankohdasta on tarkoitus päättää myöhemmin kesän aikana.

– Valitettavasti emme näe asialle muuta vaihtoehtoa vallitsevan pandemian vuoksi. Konferenssi tullaan kuitenkin järjestämään heti kun tilanne sen sallii. Yli valtakunnanrajojen tapahtuvalle saamelaispoliittiselle yhteistyölle on tärkeää, että saamelaisparlamentaarikot kokoontuvat ja heillä on mahdollisuus päästä keskustelemaan yhteisistä asioita sekä haasteista, sanoo SPN:n puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso konferenssin siirtämiseen liittyen.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään joka kolmas vuosi. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto vastaa saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin käytännön järjestämisestä, ja vuoden 2020 konferenssin käytännön järjestelyvastuu kuuluu Suomen saamelaiskäräjille. Inarissa järjestettävälle konferenssille on kolme pääteemaa: ilmastonmuutos, viimeaikainen saamelaisten oikeuksien kehitys sekä Saamelaiskäräjien yhteinen vaalipäivä.

Myös saamelaisnuorten konferenssi oli tarkoitus järjestää elokuussa parlamentaarikkojen konferenssin yhteydessä. Yhteispohjoismainen nuorten konferenssi järjestetään kahden vuoden välein ja tulevaksi teemaksi on päätetty ilmastonmuutos.

– Valitettavasti tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa. Tilanteen ei kuitenkaan voida antaa heikentää saamelaisnuorten vaikuttamismahdollisuuksia rajojen ylitse, joten SPN:n nuorisoneuvosto selvittää tällä hetkellä mahdollisuuksia järjestää saamelaisnuorten konferenssi tai sen osia etänä, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio, 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

vs. nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, 050 382 5179, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

YK:n ihmisoikeuskomitea: KHO:n päätökset vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelosta loukkasivat ihmisoikeuksia

Suomen ratifioimaa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta (ns. KP-sopimus) valvova Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään julkistanut kaksi ratkaisua valituksiin vuoden 2015 saamelaiskäräjävaaleihin liittyvistä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista. Toisen valituksista teki Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio käräjien hallituksen valtuuttamana. 

Tapauksissa oli kyse korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 30. syyskuuta 2015 antamien päätösten myötä Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevasta asiasta.  

Sanila-Aikio pitää ratkaisua hyvänä. “Sehän vahvistaa YK:n ihmisoikeuskomitean arvovallalla sen, mitä me olemme koko ajan sanoneet. KHO ei olisi saanut erkaantua saamelaiskäräjälain tekstistä, koska se on korvannut Saamen kansan itsemääräämisoikeuden omalla ‘kokonaisharkinnallaan’ ohi lain sanamuodon ja Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan huolellisen työn jokaisen hakemuksen yksilöllisessä arvioinnissa. Meidän pitää nyt keskustella purkuhakemuksen tekemisestä KHO:lle, jotta asia saadaan takaisin lailliselle tolalle.”   

Ihmisoikeuskomitea toteaa ratkaisussaan, että KHO:n päätökset, joilla Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon otettiin 93 henkilöä vastoin Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen kantaa, loukkasivat KP-sopimuksen 25 artiklaa sekä yksin että yhdessä 27 artiklan kanssa ja tulkittuna 1 artiklan valossa. Näistä sopimuskohdista 25 artikla koskee poliittisia osallistumisoikeuksia, 27 artikla vähemmistöjen oikeuksia ja 1 artikla kansojen itsemääräämisoikeutta.  

Ihmisoikeuskomitea toteaa, että vuodesta 2011 lähtien KHO on poikennut sekä saamelaiskäräjälain 3 §:n sanamuodosta että lainkohdan yhteisymmärrykseen perustuvasta tulkinnasta, kun se laissa edellytettyjen objektiivisten kriteerien sijasta on soveltanut omaa “kokonaisharkintaansa”. Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan yksilöllinen tutkinta vaaliluetteloon ottamisesta oli nimenomaan perustunut laissa säädettyihin kriteereihin, ja tällä perusteella kyseisiä 93 henkilöä ei ollut otettu vaaliluetteloon.  

Nyt ihmisoikeuskomitea on asettunut Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen kannalle ja todennut, että KHO:n omaksuma tulkinta poikkesi laista eikä perustunut kohtuullisiin ja objektiivisiin kriteereihin. 

KP-sopimuksen 2 (3) artiklan mukaan sopimusvaltio on velvollinen hyvittämään ihmisoikeusloukkauksen milloin sellainen on todettu. Nyt annetussa ratkaisussaan komitea toteaa, että tämä edellyttää “täyden ennallistavan hyvityksen turvaamista”. Tämä saattaa olla mahdollista vain sitä kautta, että KHO purkaa omat ratkaisunsa. Ihmisoikeuskomitea toteaa erikseen, että Suomi on velvollinen tarkistamaan saamelaiskäräjälain 3 §:n siten, että varmistetaan että Saamelaiskäräjien vaalien kriteerit äänioikeudelle on määritelty ja niitä käytännössä sovelletaan tavalla, joka vastaa Saamen kansan oikeutta nauttia sisäistä itsemääräämisoikeutta. Suomi on myös velvollinen ottamaan kaikki tarpeelliset askeleet sen varmistamiseksi, että vastaavilta loukkauksilta vältytään tulevaisuudessa. 

Ihmisoikeuskomitean ratkaisuun liittyy yhden jäsenen täydentävä mielipide, joka päätyy samaan lopputulokseen kuin koko komitea mutta sisältää lisäperusteluja. 

Suomen tulee raportoida komitealle kuuden kuukauden sisällä niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisujen johdosta on ryhdytty. 

Ratkaisu ihmisoikeuskomitean internet-sivuilla osoitteessa:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_124_D_2668_2015_28169_E.pdf  

Ulkoministeriön tiedote asiasta 1.2.2019:
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/yk-n-ihmisoikeuskomitealta-kaksi-ratkaisua-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-hyvaksymista-koskevassa-asiassa?p_p_auth=cifAZqe8&curAsset=0&stId=44227 

 

Lisätietoja
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi