Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälminister Essayahin sueʹvet Aanrest

Mädd- da meäʹcctäälminister Sari Essayah kuõʹssji sueʹvet 23.9.2023 Aanrest da Uccjooǥǥâst tobdstõõttmen ääiʹjpoddsaž kueʹllšeeʹllemaaʹššid. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj saǥstõʹlle ministerin vueiʹnnlõõttmõõžžâst Sajoozzâst jm. Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst, šmâʹǧǧluõzzâst da kueʹllšeeʹllemlääʹjj muuttâstaarbin säʹmmlai beäʹlnn.

Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Niina Siivikko.

– Leäm rämmai tõʹst, što dialoog ministerin lij alttuum tâʹlskani halltõspââʹj aalǥâst, da što son lij leämmaž ouddmiârkkân šmâʹǧǧluõzz aaʹššin aktiivlaž. Näkam raajji vuârrmainstummuž da õhttsažtuâjj säʹmmlaivuiʹm lij ǩeeʹrjuum še Orpo halltõsprograʹmme, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. – Leäi vääžnai, što vuõǯǯaim ääiʹjpoddsai Tiânnu kuõskki aaʹšši lââʹssen kaggâd õuʹdde še jeeʹres säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđid da õõutverddsažvuõʹtte kuõskki teemaid, juätkk Juuso.

Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz da šmâʹǧǧluõzz lââʹssen še jeeʹres kueʹllšeeʹllemääʹšš õuʹdde valddumnalla.

Saǥstõõllmõõžžid jieʹlleš vââʹlljest jeäʹrben Taarrin saǥstõllum Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst da tõn väʹǯǯlõs aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj mušttʼte, što jiâ säʹmmlai vuõiggâdvuõđ da luõzz suõjjlummuž leäkku nuuʹbbeez vuâsttlõs täävtõõzz.

– Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõshäämas ij leäkku obbvuõđstes oʹnnstam, ij-ǥa tõn õõlǥči vuâllaǩeeʹrjted. Tõn sâjja tõt õõlǥči saǥstõõllâd samai oʹđđest säʹmmlai vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđid ciʹsttjeeʹjen, mõõnniäiggsaž vuõiggâdvuõttvueʹjj linjjõõzzid lokku vääʹldeeʹl, tuâtt I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

Õõutsââʹjest tuʹmmješ lââʹssen, mäʹhtt ainsmââttčeš, što šmâʹǧǧluõzz vuäitčeš pääiklažtääʹzzest juätkast še äuʹǩǩeed tuâsttamtååimai lââʹssen. Teän-obbvuõđ lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kaaggi õuʹdde oođeem taarbid še Vuõccu säʹmmlai da Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz beäʹlnn.

– Vuõccu säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđi vueʹǩǩ ij leäkku seämma ärvvsaž da õõlǥat teevvmõõžžid. Âʹlddääiʹjest leʹčči ääiʹjpoddsaž še saǥstõõllâd oʹđđest Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžžâst Taarrin, särnn II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧest vueiʹnnlõõttmõʹšše vuässõʹtte saaǥǥjååʹđteeikååʹdd lââʹssen halltõõzz vuäzzla Veikko Feodoroff da Anne Nuorgam, jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Asko Länsman di saaǥǥjååʹđteeʹj vieʹǩǩteeʹjj Niina Siivikko. Minister Essayah mieʹldd kuõʹssjeʹmmen leʹjje skååttrdemtällõsduumšeǩ Vesa Ruusila di spesiaalvieʹǩǩteeʹjj Sonja Falk.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst Aanrest 28.9.2023 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neljdpeeiʹv 28.9.2023 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst ääv seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst. Poodd vuäitt seuʹrrjed še striim pääiʹǩ. 

Seminaar täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž vuârrvaaiktõõzz kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin da altteed saǥstõõllmõš säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ jiijjâsnallšem naaʹlin, ânnʼjõž-sââʹjest di vaʹǯǯtõõzzin. Täävtõssân lij nuʹt diǥu viikkâd ooudâs säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ seillmõõžž. 

Tueʹlespeeiʹv poodd prograammâst liâ äʹšštobddji vuâđđeemsaaǥǥvuâr čäccõõzzi da kueʹllnaaʹli sââʹjest di kueʹllšeellmõõžž miârktõõzzâst säʹmmlai pueʹrrjieʹllma. Jeäʹǩǩespeeiʹv poodd ââʹnet paneeʹlsaǥstõõllmõõžžid, koʹst koččum paneeʹlneeʹǩǩ pirr sääʹm dommvuuʹd saǥstâʹlle fasilitaattor jååʹđtummšin säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin. Paneeʹlsaǥstõõllmõõžžin lij tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlin lääʹddǩiõʹlle.  

Seminaar lij pukid äävas. Jeäʹrben poʹdde tuäivat tääʹvtemnalla säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ tobddjid da aktiivlaž kueʹllšiiʹllʼjid säʹmmlai dommvuuʹdest. 

Sajoozzâst seminaaʹre vuässõõđjid taʹrjjeet tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvkååʹf. Seminaar õhttsažtuâjjkueiʹmmen lij Meäʹcchalltõs. 

Seminaar äiʹǧǧ da päiʹǩǩ 

Neljdpeiʹvv 28.9.2023 čiâss 8.–16.00 

Aanar, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Auditorio / Zoom-webinaar 

Webinaar liŋkk: https://us06web.zoom.us/j/82160665696  

Iʹlmmtõõttmõš:  

Jõs vuässõõđak poʹdde Sajoozzâst, raukkâp iʹlmmtõõttâd addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 27.9.2023 čiâss 12. Iʹlmmtõõttmõõžž raaukât taʹrjjummši meäʹr vääras.  

Programm 

Lââʹssteâđ: 

Leo Aikio 
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Laura Olsén-Ljetoff 
jieʹllemvueʹǩǩpiisar  
040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Snimldõk: Johanna Labba

Tyhjä vene joen rannassa.

Sääʹmteʹǧǧ uuʹdi ceälkkmõõžž Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst – vuâkkõõzz ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted, peʹce saǥstõõllâd oʹđđest

Eʹtǩǩuum Teänjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõs neuʹrrad säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđid nuʹtt miârkteei naaʹlivuiʹm, što tõn ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz saǥstõõlât oʹđđest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz kuõskki ceälkkmõõžžâst 5.9.2023.

Ceäʹlǩǩemnalla åårrai Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõs neuʹrrad sääʹmkulttuur sueʹj, säʹmmlai jeällmõš-sueʹj di jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ. Hämstõõzzâst ij še leäkku säʹmmlai luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi õuddmiâsttmõš. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz âlgg saǥstõõllâd oʹđđest.

– Riikksuåvtõs uuʹdi saǥstõõllâmväʹlddõskååʹdd šiõtteem õhttvuõđâst ceälkkmõõžž, kååʹtt kaaggi luõssnääʹl jeällʼjem staanmõõžž di säʹmmlai vuõiggâdvuõđi õõudummuž. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ lie kuuitâǥ pijjum čorru kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõõzzâst, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ vueiʹt priimmâd vuâkkõõzz tän häämast, särnn sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõs câgg tuejjeem tääʹzzest Teän vuuʹd säʹmmlai vuõiggâdvuõđ harjjted äʹrbbvuõđlaž šeellmõõžžâs Teän čääʹccvuuʹdest. Vuâkkõs uuʹccad miârkteei nalla sääʹmǩiõl luâđlaž ââʹnnempirrõõzz da lij vaarrân ǩeeuheed sääʹmǩiõl luõss-šeellmõʹšše kuulli terminologia di tõn mieʹldd siʹrddi äʹrbbvuõđlaž teâđ.

Hämstõõzzâst ij leäkku valddum lokku võõrâs vuõiǥâsnääʹll da vuâđđlääʹǩǩ

Kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõõzzâst jie leäkku nokk puârast valddum lokku alggmeer säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđ, jie-ka tõid kuulli vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd pieʹllvälddmõõžž. Vuâkkõõzzâst ij še leäkku valddum lokku mââimõsäiggsaž vuõiǥâsnääʹlest rajjum linnjõõzzid säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđin da sääʹmkulttuur harjjtem sueʹjest Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹdest.

Ââʹlmõs vuõiǥâs lij eeʹjj 2022 uʹvddmes õuddtuʹmmstõõǥǥin (KKO:2022:25 da KKO:2022:26) kuâđđam suåvldekâni kueʹllšeellmõõžž Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹdest kuõskki šiõtlmid vuâđđlääʹjj vuâsttsiʹžžen. Vuâkkõõzzâst leʹbe tõn valmštõõllâm õhttvuõđâst jie leäkku eʹtǩǩuum vuâđđtõõllmõõžž tõõzz, što ääʹšš lie čouddum kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst nuuʹbbnalla ko ââʹlmõs vuõiggâz čåuddmõõžž kaiʹbbje.

–  Õõlmâs lij, što vuâđđlääʹjj da võõrâs vuõiǥâsnääʹl lokkuväʹlddem kuâđđmõš kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst veekk tõõzz, što määŋg vuâkkõõzz rajjtõõzz lie säʹmmlai peäʹlnn viõǥǥteeʹm, tõn diõtt ko tõk lie vuâđđlääʹjj vuâsttsa. Näkam ǩeähn tääʹzz valmštõõllmõš ij leäkku ni õõut vueʹsspeäʹl pueʹrren, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Mädd- da meäʹcctäällministeria raauki Sääʹmteeʹǧǧest ceälkkmõõžž hämstõõzzâst Lääʹddjânnam da Taarrjânnam kõskksaž Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹd kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst da tõn vuâllaǩeeʹrjtummšest. Kueʹllšeeʹllemvuâkkõs lij eeʹjj 2017 čuõlmmum Teän kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžž meâlddõs, koin šiõttõõlât kueʹllšeellmõõžž Teänjooǥǥâst, da koonn peeiʹvtet 5–7 eeʹjj kõõski.

Eeʹjj 2023 ääiʹj Sääʹmteʹǧǧ da Teän kueʹlltäällvuʹvdd jie teänab leäkku vuässõõttâm kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz kuõskki saǥstõõllmõõžžid, tõn diõtt ko ǩiõʹčče saǥstõõllâmõudldõõzzi puuttâm Taarr riikk kõrr luõssǩiõldkaiʹbbjõõzz diõtt.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
40 415 5 969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
Jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Snimldõk: Hans Pieski

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz mieʹrreeš ååʹn vuõssmõs vuâra

Sääʹm äimmõs-suåvtõs lij ođđ, čõnnõõttʼteʹmes äʹšštobddiorgaan, kååʹtt tuärjjad sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž äimmõspolitiʹǩǩe õhttneei tuʹmmstõktuâjast. Riikksuåvtõs mieʹrrii täʹbbe 24. påʹrǧǧmannu sääʹm äimmõs-suåvtõõzz nellj eeʹjj piʹštti pâjja.

Sääʹmteʹǧǧ raauki vueʹssmannust 2023 sääʹmõhttsažkååʹddest eʹtǩǩõõzzid sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹjin sääʹm äimmõs-suåvtõʹsse. – Haaʹlääm späʹssbõõššâd pukid eʹtǩǩõõzz raajjʼjid di jeäʹrben tõid, ǩeäk liâ låppõõttâm vueʹlǧǧed mieʹldd viikkâd ooudâs säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž. Späʹssbõõžžam še suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen nõõmtum Klemetti Näkkäläjärvi, kååʹtt lij âânnam ääʹšš ooudâsviikkmõʹšše jiânnai ääiʹj da põhttam jiijjâs äʹšštobddmõõžžâs še Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar âânnmõʹšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹm äimmõs-suåvtõʹšše nõõmteš 12 eeʹttǩeeʹj. Suåvtõõzzâst liâ eeʹttkõʹsttum sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj di eeʹttkâsttmõš kõskksaž tiõttisuõʹrjin. Tuʹtǩǩeeidåhttren nõõmteš tuʹtǩǩeeidåhttar Klemetti Näkkäläjärvi Oulu universiteeʹttest.

– Ååʹn mieʹrruum sääʹm äimmõs-suåvtõs lij miârkteei nuʹt meersânji ǥu še meeraikõskksânji. Späʹssbõõžžam jeäʹrben Krista Mikkonen da Maria Ohisalo pueʹrr da intensiivlaž õhttsažtuâjast ääʹšš õuʹdde, juätkk Juuso.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet oođuum äimmõslääʹjjest

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet ođđ äimmõslääʹjj (423/2022) 21 §:st da lääʹjj nuäjja uvddum asetõõzzâst (435/2023). Riikksuåvtõs mieʹrrad sääʹm äimmõs-suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹj da vuäzzlaid neellj eeǥǥas vuârast.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâjjan lij uʹvdded ciâlklmid äimmõspolitiikk plaanummšin sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõõžž beäʹlnn da tõt vuäitt tuejjeed še jeeʹres äimmõsmuttsa di säʹmmlai kulttuuʹre da vuõiggâdvuõđid õhttneei teâttvuâđ puuʹttummuž kuõskki tuâjaid. Sääʹm äimmõs-suåvtõs mieʹrrad såbbrin da tåimmʼmõõžžâst jiõččnânji äimmõslääʹjj da Riikksuåvtõõzz asetõõzz vuâđald.

– Tuäivam, što äimmõs-suåvtõõzz tuâjj jåʹttai puârast da taarbšeei resuurs käunnʼje tõõzz. Lij vääžnai, što äimmõsmuttâz vaaiktõõzz äʹrbbvuõđlaž sääʹm jieʹllemvueʹjjid vuäǯǯat puhttum õlmmsa, Juuso särnn.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst lij saaǥǥjååʹđteeʹjj, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj di jäänmõsân lååi jeeʹres vuäzzla. Uuʹccmõsân pieʹll äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âʹlǧǧe leeʹd sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj sääʹm dommvuuʹd jeeʹres vuuʹdin da vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd sääʹm jeeʹres ǩiõlljooukin. Jeeʹres äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âlgg eeʹttkâʹstted pirrõstiõttjid leʹbe jeeʹres äimmõs-suåvtõõzz tuâjai beäʹlnn kõskksaž tiõttsuõʹrjid.  

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzla 1.9.2023-31.8.2027:

Sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj

Esko Aikio (Uccjokk)
Petra Biret Magga-Vars (Suäʹđjel)
Antti-Oula Juuso (Jeänõk)
Raija Lehtola (Aanar)
Tuomas Semenoff (Aanar)
Jussa Seurujärvi (Aanar)

Tiõđsuõʹrji eeʹttǩeeʹj

Klemetti Näkkäläjärvi (Oulu universiteʹtt, saaǥǥjååʹđteeʹjj)
Hilppa Gregow (Äimmtiõtti strooiʹtel)
Rauna Kuokkanen (Lappi universiteʹtt)
Päivi Meriläinen (Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel)
Markku Ollikainen (Lääʹdd äimmõspaneeʹl).
Henni Ylänne (Nuõrtt-Lääʹdd universiteʹtt)

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Riikksuåvtõs mieʹrrii sääʹm äimmõs-suåvtõõzz | valtioneuvosto.fi

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmtemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen | samediggi.fi

Puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 pråppummšin feʹrttje mäʹhssed puäʒʒhoiʹddjeeʹjid 

Sääʹmteʹǧǧ lij alttääm saǥstõõllmõõžžid mädd- da meäʹcctäällministeriain puäʒʒpråppeemlääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž meâldlaž valmštõõllmõõžž kuõskeeʹl. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemvueʹǩǩnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 vueʹǩǩ teâudd lääʹjjšiõttummšest koʹrvvõõzz vuâđđan šiõttuum kriteeʹrid.  

– Sääʹmteʹǧǧ õõlǥat, što puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldla koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 šõddâm skääđain määuʹset vuõiggvuõđmeâldlânji tõid puäʒʒhoiʹddjeeʹjid, kook liâ skääđ jõuddam ǩiõrddâd – še tõin paalǥâskooʹddin, koin liâ leämmaž pâiʹl-lååǥǥ. Tän vuäinalm tuärjjad Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggâz eiʹdde puättam räʹtǩǩummuš jaukkeed JJP-kõõskõõzz tuʹmmstõõǥǥ heelǥeed puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž skääđai koʹrvveemooccmõõžžid Näkkälä paalǥâskååʹdd puäʒʒhoiʹddjeeʹji beäʹlnn tääʹlv 2019–2020 pråppummšid kuõskeeʹl, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 säʹmmlai dommvuuʹd puäʒʒhoiʹddjeei vuõiʹnne vuäʹnkõs ääiʹj seʹst juʹn nuuʹbb čoʹrstemvueʹǩǩnallšem väʹǯǯlõs tääʹlv. Kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin määdd ool jiõŋŋâm muõtti da kuõppi peʹllstem kuäivas-sõõʹji diõtt aʹlǧǧe määŋgain vuuʹd paalǥâskooʹddin šõddâd samai vaiggân juʹn čõhččtääʹlvest 2021.  

Mädd- da meäʹcctäällministeria iʹlmmti pâʹsslâšttam-mannu aalǥâst 2022, što Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs Luke rääjj čiõlǥtõõzz tääʹlv 2021–2022 puäʒʒjeällmõõžžin puäʒʒhåiddamvuuʹdest, tõn mâŋŋa, ǥu vitt säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin leʹjje tuejjääm teâttânouddmõõžž mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje čoʹrstemvueʹǩǩnallšem muõtt- da luâttåårrmõõžžin. Še Sääʹmteʹǧǧ jiõʹli ministeriain saǥstõõllmõõžžid ääʹššest, da nuäjjõõđi tâʹl åårrai mädd- da meäʹcctäällminister Leppääʹje puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše da puäʒʒskääđđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt ääv ǩiiʹrjin.   

Luke tuõđi čiõlǥtõõzzâst, što muõtti kõõrâs da jiõŋŋâm vuâđđmuõtt di vuuʹd rääʹssvuõđ õlli kuõpptoksiin seʹst ââʹnnem šõddee vaiggâd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid pieʹǩǩest puäʒʒhåiddamvuuʹd tälvva 2021–2022. Čiõlǥtõõzzâst arvvtõʹlleš čoʹrstemvueʹǩǩnallšem kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid vuällam õhttseʹžže 19 paalǥâskååʹdd voudda. Vuʹvdd ǩiõttʼtââll veiddsõs vuuʹd säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin di jeäʹrben puäʒʒhoiddu vaʹrrjum vuuʹdest. Lââʹssen täi 19 paalǥâskååʹdd vuuʹdest hååidat pâʹjjel peäʹl veeʹzz puäʒʒhåiddamvuuʹd puõccuin. 

Nuuʹbbnalla ǥu oouʹdab vuâra puäʒʒpråppeemlääʹjj suåvldeen, Luke čiõlǥtõõzz tiuddeeš kooʹddi mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧniiʹǩǩi tuejjeem taʹrǩstummšin. Sääʹmteeʹǧǧ vuäǯǯmi teâđai mieʹldd raukkmõš taʹrǩstummši alttummšen kooʹddid puõʹđi Lapin JJP-kõõskõõzzâst eman pâʹsslašttâm-mannu looppâst eeʹjjest 2022, da taʹrǩstummuž di čuäjtõõzzi noorrmõš spraaʹveš eman tän mâŋŋa. 

Sääʹmteeʹǧǧ da mädd- da mädd- da meäʹcctäälministeria kõskksa Sääʹmteʹǧǧlääʹjj  9 § meâldla saǥstõõllmõõžž puäʒʒtääl kuõskki skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj (987/2011), leʹbe nk. puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzzi mähssmõõžžâst altteeš vueʹssmannust 2023. Saǥstõõllmõõžž juätkkje påʹrǧǧmannust 2023, ǥu puk taarbšeei teâtt skääđai veeidsõsvuõđ da koʹrvvõõzzid taarbšeei mieʹrrtieʹǧǧ ärvvtõõllmõššân leät vuõǯǯum.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Jieʹllemvueʹǩǩpiisar 
teʹl. 010 839 3123 / 040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023–2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 16.5.2023, što Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023-2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe. Sääʹmteʹǧǧ ij vuässõõđ haʹŋǩǩõõzzid, kooi miârktõssân lij viikkâd ooudâs piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Lappi lett lij vuäǯǯam pirrõsministeriast teäggtõõzz piõggviõkkčiõlǥtõõzz raajjmõʹšše Lappiiʹje ruânn seerd veäʹǩǩtieʹǧǧin. Čiõlǥtõs lij juätkk eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtõʹsse. Čiõlǥtõõzz kõskksaž täävtõssân leäi kaunnâd piõggviõkkpuuʹtʼtõʹsse potentiaalʼlaž vuuʹdid mäddkåʹddkääʹvvtummuž tuâǥǥžen. Čiõlǥtõõzzâst kauʹnneš õhttsiʹžže 46 potentiaalʼlaž piõggviõkkvuuʹd.  

– Ruânn seʹrddem lij säʹmmlaid samai vääžnai, leša tõn ij vueiʹt tuejjeed kuånstin mâin täättas. Sääʹmteʹǧǧ šiõhttlââtt ǩiõldlânji piõggviõǥǥ ooudâsviikkmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest tuʹtǩǩummšin da puäʒʒhååidast tuõttum häittvaaiktõõzzi diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso  

Lappi lett seʹlvvad piõggviõkkpuuʹtʼtõõzz potentiaalʼlaž vuuʹdid säʹmmlai dommvuuʹdest, håʹt-i juätkkvalmštõõllmõõžžâst åårrai Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvest leʹbe Meäʹcchalltõõzz Säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanâst iiʹjjid 2022-2027 jeät ooudâsviiǥǥ piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria saǥstõʹlle 27.3.2023 teäggtõstuʹmmstõõǥǥ valmštõõllmõõžžâst. Saǥstõõllmõõžžâst suõʹppeš ođđ såbbar riâššmõõžžâst čõhččmannust 2023, ǥu čiõlǥtõshaʹŋǩǩõs lij jåʹttʼjam da ouddnam. 

Piõggviõǥǥin liâ mäŋgg vaaiktõõzz pirrõʹsse

Piõggviõkkraajjmõõžž vuäppaz mieʹldd piõggviõkkraajjmõõžž vaaiktõõzz puäʒʒtallu vueiʹtte očndõõttâd vaaiktõssân puõccui viist– da kuäivas-sõõʹjid, puõccui takai jälstõõttmõʹšše, puäʒʒhoiddu ouddmiârkkân jååʹđemǩeäinai mõttjummuž mieʹtt di puäʒʒskääđai meärra da pukveeʹzz jieʹllemvueʹjj kaʹnntemvuõʹtte. 

– Piõggviõǥǥ vaaiktõõzz puäʒʒhoiddu liâ ânnʼjõž teâttmõõžž mieʹldd veeidasvuällai. Ǩeâštʼteei mäddâânnmõš ǩeâštat puäʒʒhååid vueiʹtlvažvuõđid tuõʹllʼjed äimmõsmuttâz õõlǥtem lueǯǯjõsväär, mâta jeeʹresnallšem täʹlvvåårrmõõžžid vaʹstteei viist- da kuäivas-sõõʹjid, tuâtt vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär.  

Paalǥâskooʹddi õhttõs kuõʹđi čårrneei jurddi jooulmannust 2022 Lappi leett eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtummša, ǥu čiõlǥtõõzzâst jiâ leämmaž valddum lokku puäʒʒhååid beäʹlnn kriittlaž vuuʹd. Eʹtǩǩuum 46 vuuʹdest 12 liâ tuõttum čiõǥltõõzzâst puäʒʒhååid beäʹlnn miârkteei leʹbe mååžnteʹmes hääit vuʹvdden. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär 
vs. pirrõspiisar 
050 5999 725 
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi  

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmeemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz šiõtteet tuärjjeed sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž äimmõspolitiʹǩǩe kuulli tuʹmmstõktuâjast. Sääʹm äimmõs-suåvtõs šâdd saaǥǥjååʹđteeʹjest, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjest da jäänmõsân lååi vuäzzlast. Ooʹccmõsân peäʹl äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âʹlǧǧe leeʹd sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeei. Sääʹmteʹǧǧ valmštââll eʹtǩǩõõzz äimmõs-suåvtõõzz norrõssân sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjin.

Sääʹmteʹǧǧ räukk sääʹmõõutstõõzzâst eʹtǩǩõõzzid sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjin sääʹm äimmõs-suåvtõʹsse. Eʹtǩǩõõzzid raaukât määŋgsuârǥlânji jeeʹres sääʹmjieʹllemvuõʹjji da –kulttuur siltteeʹjin, jeeʹres ââʹǩǩjoouki da sooǥǥpieʹli eeʹttkõʹsttjin, tâʹvvsääʹm, nuõrttsääʹm da aanarsääʹm ǩiõllvuuʹdin jeeʹres åʹrnn säʹmmlai dommvuuʹdest. Eʹtǩǩeed vuäitt õõut leʹbe mäŋggsab oummu. Nõõmeemeʹtǩǩõs âlgg vuâđđtõõllâd.

Nõõmeemeʹtǩǩõõzzid raaukât 21.5.2023 mõõneeʹst neʹttpooʹštin info@samediggi.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Eʹtǩǩõõzzâst âlgg õlmmned jiijjâd nõmm di eʹtǩǩuum oummu õhttvuõtt-teâđ di teâtt suu njäälmlânji uvddum miâsttmõõžžâst nõõmummša.

Sääʹm äimmõs-suåvtõs

Sääʹm äimmõs-suåvtõs lij čõõnteʹmes äʹšštobddiorgaan, koʹst âʹlǧǧe leeʹd eeʹttkõsttum sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeei di eeʹttkâsttmõš kõskksaž tiõđsuõʹrjin. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet ođđ äimmõslääʹjj (423/2022) 21 §:st da lääʹjj nuäjain uvddum asetõõzzâst (435/2023). Riikksuåvtõs šiõttat sääʹm äimmõs-suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei da vuäzzlaid neellj eeǥǥas vuârstes. Vuäzzliʹžžen vuäitt toiʹmmjed jäänmõsân kuõʹhtt toiʹmmpââʹj ǩeäččlõõžži. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlaid määuʹset eeʹǩǩpaʹlǩǩõõzz. Saaǥǥjååʹđteei paʹlǩǩõs lij 5 000 euʹrred, väärrsaaǥǥjååʹđteei 3 000 euʹrred da vuäzzla 1 500 euʹrred.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâjjan lij uʹvdded ceälkkmõõžžid äimmõspolitiikk plaanin sääʹmkulttuur õõuʹdeem peäʹlnn da tõt vuäitt tuejjeed še jeeʹres äimmõsmuttsa di sääʹm kulttuuʹre da vuõiggâdvuõđid kuulli teâttvuâđ puuʹtʼtummuž kuõskki tuâjaid. Sääʹm äimmõs-suåvtõs meäʹrrad såbbrines da tooiʹmstes jiõččnes äimmõslääʹjj da riikksuåvtõõzz asetõõzz vuâđald. Orgaan toiʹmmjemvueʹjjest ij leäkku ääiʹjab šõddâm teâtt.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuž siâzztõʹlleš eeʹjj 2021 Lääʹdd aarktlaž politiikk strategiast. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuž eʹtǩǩeeš še SAAMI – Säʹmmlai šiõttlõõvvmõš äimmõsmuttsa -haʹŋǩǩõõzz lopprapoortâst. Äimmõsmuuttâs lij čiõlggsânji aiccâmnalla säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksaž täävtõs teâuddai

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji tuärjjummuš äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžžâst pukin naaʹlin lij kõskksaž Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2020–2023 täävtõsân.

– Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuš lij leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj õõuʹdmõs täävtõsân.  Muʹnne lij jõnn rämm, što vueiʹttep ååʹn raukkâd säʹmmlain nõõmeemeʹtǩǩõõzzid äimmõs-suåvtõʹsse, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Peäʹlstes äimmõs-suåvtõs lij vueʹǩǩ vaʹstteed äimmõsmuttâz sääʹmkulttuuʹre puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid. Tät ođđ orgaan ravsmâtt säʹmmlai vuässadvuõđ Lääʹdd äimmõspolitiikkâst, ceälkk vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär.

Sääʹmteʹǧǧ nåårr puättam eʹtǩǩõõzzi vuâđald nõõmeemeʹtǩǩõõzzâs sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjen. Täävtõsân lij, što sääʹm äimmõs-suåvtõõzz šiõtteʹčeš vuõssmõs neellj eeʹjj pââjas  ǩieʹzz 2023 äiʹǧǧen. Vuäzzlai siltteem da tuâkkaz peäʹlnn põõrǥât määŋgpeällsaž di tääʹssteäddsaž norrõʹsse. Säʹmmlai dommvuuʹd juõʹǩǩ kååʹddest âlgg leeʹd ooʹccmõsân õhtt eeʹttkõʹstti.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlai ooccâm aaʹlji | Pirrõsministeria

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär
vs. pirrõspiisar
50 5 999 725
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Snimldõk: Ville Fofonoff

Tuomas Aslak Juuson kuva.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: ”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj hueʹneld ǩiâvvmõõžžâst leäi kõõččmõš poliittlaž täättast, ij äʹšš-siiskõõzz vaiggâdvuõđin”

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso lij ǩeeʹrjtam veiddsõs ǩičldõõǥǥ vuäinnmõõžžin tõʹst, mäʹhtt mââimõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeemǩiččlõddmõš ouddni Timonen tåimmkååʹdd mandaatt šiõttummšest čorstâttmõʹšše vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹddest. Juuso särnn lääʹddǩiõllsaž teeʹkstes tääʹrǩben tõʹst, mäʹhtt Sääʹmteʹǧǧ ǩiččli saǥstõõllâd räʹtǩǩummuž mââimõõzz räjja.

Timonen tåimmkååʹdd tuâjj sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmmštõõllmõššân aaʹlji jooulmannust 2020 da vaalmâš smiõtldõk õlmstõʹtteš 11.5.2021. Marin halltõõzz eʹtǩǩõs viʹǩǩeš eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllmõʹšše looppâst skamm-mannust 2022, mõõn mâŋŋa eeʹttiǩ-kååʹdd vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd årstõʹtti eʹtǩǩõõzz ǩiõttʼtõõllmõõžž 24.2.2023 ääiʹjpuuttmõʹšše nuäjjõõđeeʹl. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso särnn teeʹkstes lääʹǩǩtåimmkååʹdd tuâjast da Sääʹmteeʹǧǧ saǥstõõllâmǩiččlummšin eeʹttiǩ-kååʹdd seʹst pâʹjjel peällõkraaji.

”Lij vääžnai, što lääʹjjoođeemproseeʹss jåårǥlõõǥǥ liâ puki teâđast”

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj jåårǥlõõǥǥ liâ vuäǯǯam še mediast vââʹlljest vuâmmšõõzz, jeäʹrben lääʹjj ǩiõttʼtõõllmõõžž võõneen eeʹttiǩ-kååʹdd tåimmpââʹj mââimõs mettrin. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso haaʹlii jiijjâs beäʹlnn ainsmâʹtted, što puk teâđ oođeemproseeʹssest liâ haaʹlʼjaž oummui ââʹnnemnalla vueiʹtlva tääʹrǩeld.

– Haaʹleem, što puk vuäitče kuullâd mii proseeʹss poodd šõõddi, da tuäivam, što vueiʹtlva mäŋggaz vueiʹtte teeʹkst lookkâd, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso särnn.

Juuso gåårtââll jeäʹrben tõn, što lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz vuâsttlâsttam Lääʹdd Kõõskõs ij leämmaž haaʹleei saǥstõõllâd räʹtǩǩummšin.

– Lij gåårõʹtti da õõmâs, što ij Lääʹdd Kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Annika Saarikko miâsttâm vuõinnlõõttâd miʹjjin ni õõut vuâra. Leʹččim jõrddam, što siʹjjid pââimõskõõččmõššân čuäʹjtõõttâm ääʹššest sij še leʹčče vuäinnam saǥstõõllmõõžž taarbliʹžžen, što leeiʹm vueiʹtted ni ǩiččled kaunnâd räʹtǩǩummšid, Juuso õõmtââšš.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš lij ååʹn čorstõttum kooum halltõõzz poodd ǩeäččlõõžži. ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea da rooddsuäʹrddemkomitea liâ õõlǥtam Lääʹdd teevvad ânnʼjõžlääʹjj säʹmmlai jiõččmieʹrremvuõiggâdvuõđ ciʹsttjeeʹjen ouddm. vaal-loǥstõõǥǥ kriteeʹri beäʹlnn.

Liŋkk: Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso maainast: Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz pääʹljes hueʹneld ǩiâvvmõʹšše

 

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: “Taarr riikk âlgg ciʹsttjed alggmeervuõiggâdvuõđid”

Sääʹmnuõr liâ čuäʹjtam miõl Oslost Taarr ållj- da energiaministeriast  Fosen piõggviõkkstrooiʹtelvuuʹd vuâstta.  Miõllčuäjtõs aaʹlji neljdpeeiʹv 23. täʹlvvmannust 500 peeiʹv tõn mâŋŋa, ǥu Taarr ââʹlmõs vuõiǥâs tuõđi suvddsest, što Fosen piõggviõkkstroiʹttel liâ rajjum krååʹma viõǥǥâst åårrai tåimmlååʹv tuejjeeʹl veäʹr säʹmmlai vuõiggâdvuõđid vueʹǩǩâʹtted jiijjâs kulttuur. Miõllčuäʹjteei õõlǥte ââʹlmõs vuõiggâz suvddâz toimmupiijjmõõžž da 150 lääʹjjteʹmes piõggviõkkstroiʹttel puʹrǧǧummuž vuuʹdest. Juuso õhttan Taarr vuuʹd säʹmmlai õõlǥtõõzzid suvddâz toimmupiijjmõõžžâst.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Labba.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso fiʹttai puârast säʹmmlai tuʹšštõõvvmõõžž  piõggviõkkstrooiʹtelvoudda õhttneei ääʹššest. – Tuärjjääm Taarr beäʹl säʹmmlaid sij õõlǥtõõzzin. Säʹmmlaid alggmeeran kuulli vuõiggâdvuõđid âlgg ciʹsttjed da tuõđeʹld tieuʹdded. Fosen šõddmõõžžâst Taarr halltõõzz âlgg mââʹjeeǩâni toimmupiijjâd ââʹlmõs vuõiggâz räʹtǩǩummuš, särnn Juuso.

Miõllčuäjtõõzz altteeš, ǥu suvddâz ouddmõõžžâst leäi mõõnnâm 500 peeiʹv krååʹma ni måkam tååimaid.  Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso õõmaš še, mõõn diõtt Taarr riikk ij leäkku čõõđtam jiijjâs vuõiǥâs-stroiʹttel räʹtǩǩummšid. – Muu miõlâst tõt lij samai toolktem, ij-ǥa čuäʹjet Taarr riikkâst alggmeervuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuž, Juuso tuâtt.

Taarr ââʹlmõs vuõiǥâs tuõđi suvddsest Taarr riikk  tuejjeem veäʹr alggmeer kulttuur suõjjeei ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 27 artikla vuâstta. Suåppmõõžžin lij še Lääʹddjânnmest lääʹjjviõkk.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien edustajat perustuslakivaliokunnan kuulemisessa 25.1.2023.

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso: ”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest lij kõõččmõš vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđsteen jiõččvaaldšma”

Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd jäʹrjsti ođđeeʹjjmannu 25. peeiʹv eeʹttiǩ-kååʹddest õõlmâs kuullmõõžž, koʹst äʹššen leäi halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstte saaǥǥtuõʹllʼjeei Tuomas Aslak Juuso, nuʹbb väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, lääʹǩǩtåimmkååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž Pirita Näkkäläjärvi, lääʹǩǩpiisar Kalle Varis da pirrõs- da jieʹllemvueʹǩǩlääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kaaggi saakkvuârstes õuʹdde tõn, mõõn kaallšõs äʹšš sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž lij. – Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest lij kõõččmõš mij jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđâst, puk meeran pueʹrrvââjjmest ja tõn jieʹllemviõkksažvuõđâst pueʹttiääiʹjest. Alggmeeru jiijjâs jiõččvaaldâšm lij čuuʹt kaallâš, tõt lij mij kulttuur šuurmõs staanni. Seämmast tõn feʹrttai veâl vueiʹtted viikkâd õõudårra , tõn feʹrttai vueiʹtted ođđsmõõvvâd pâi taarb mieʹldd, säärnai Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ nuʹbb väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio säärnai saakkvuârstes jiõčč še kuullmes ǩiõlâs mõõntam aanarsäʹmmlaid. Son puuʹti õuʹdde tõn, mõõn nalla lääʹǩǩeʹtǩǩõs pueʹreʹči ǩiõlâs mõõntam säʹmmlai sââʹj da vueiʹttemvuõđid ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe. – Tän poodd ǩiõllkriteeʹr, kååʹtt miârkkšââvv vuõssmõsân mättjum ǩiõl, õõlǥtõs vuäll kuälmad puõlvvõʹǩǩe, kååʹtt miârkkšââvv muu maaddârpuärraz. Ođđ lääʹjj mieʹldd riʹjttjeʹči, što muʹst maaddârpuäʹres lij mainstam sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllnes. Miõlstan tät čiõlggsânji pueʹrad še tõi aanarsäʹmmlai sââʹj, koi piârrjin ǩiõll lij mõõntum.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtåimmkååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž Pirita Näkkäläjärvi mušttʼti, što lääʹǩǩeʹtǩǩõs âânn seʹst miârkteei pueʹreemeʹtǩǩõõzzid jiõnstem hiâlptummša. – Puk sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz seʹst ââʹnnem konkreettlaž õõuʹdeemeʹtǩǩõõzz jiõnstummuž hiâlptummša pueʹreʹče sääʹm demokratia. Oođõõzz pueʹreʹče jiânnai säʹmmlai õõutverddsažvuõđ – jälsti jiõnsteei šoorab pääiʹǩest leʹbe uuʹccab siidâst kuʹǩǩen pååʹštkääzzkõõzzin. Oođõõzz vuäitče kaggâd še jiõnstemaktiivlažvuõđ, tuõđi Näkkäläjärvi.

Kuullâmpodd lij ruõkkum da ǩiõččâmnalla eeʹttiǩ-kååʹdd neʹttseeidain​. Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd jääʹrjast ääʹšš pirr veâl kolmm kuullmõšâd välljkååʹdd såbbri õhttvuõđâst. Täk kuullâmpoodd jie leäkku õlmmsest.

Snimldõk: Hanne Salonen / Eeʹttiǩ-kåʹdd.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
40 621 6 505
leo.aikio@samediggi.fi

Pirita Näkkäläjärvi
Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž
403 577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Liiŋk:

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõs Sääʹmteeʹǧǧ seeidain

Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest

Sääʹmteeʹǧǧ ceälkkmõš halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst (HE 274/2022) eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest