Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. Työn ajankohdasta sovitaan erikseen. Oppimateriaalityö edellyttää hyvää saamen kielen taitoa, pedagogista osaamista, opetussuunnitelman tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2492,97 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.2.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lisätietoja antavat oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva, puh. 010 839 3119 ja oppimateriaalisuunnittelija Marita Aikio, puh. 010 839 3111. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 18.1.2022 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät hakee inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaista

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuuden ajalle 15.2.2022-31.12.2023. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta ja oppimateriaalityöryhmien ohjauksesta sekä huolehtia oppimateriaaleja koskevasta tiedottamisesta, Saamelaiskäräjien oppimateriaalinäyttelystä ja -arkistosta. Haettavana olevassa oppimateriaalisuunnittelijan tehtävässä edellytetään erityisesti hyvää inarinsaamen kielen osaamista.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, pedagogista osaamista, koulutusasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2597,07 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Viransijaisuus täytetään 15.2.2022 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 1.2.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4421272b .

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 14.1.2022 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kansainvälisten asioiden sihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa 14.2.2022 ja päättyy 31.12.2022. Sihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 d §:ssä. Tehtävänä on mm. ylläpitää, koordinoida, suunnitella sekä kehittää käräjien kansainvälistä toimintaa, valmistella käräjien, hallituksen ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä hoitaa Saamelaista parlamentaarista neuvostoa koskevaa toimintaa.

Viran sijoituspaikka on saamelaisten kotiseutualue. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisten kansainvälisten asioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta, sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 31.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ded514ea

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106 ja kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, puh. +358 50 574 7629. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 13.1.2022 Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on hoitaa mm. Saamelaiskäräjien ja Sajoksen atk-tukipalveluja, sisäverkon ylläpito- ja muutostöitä, käyttöoikeuksien myöntäminen ja hallintatehtäviä (AD, Office 365 ym.), ohjelmistojen ja tietokoneiden asennukset sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä. Työntekijä työskentelee toisen järjestelmäasiantuntijan työparina. 

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus, saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää järjestelmällistä työtapaa, kykyä analysoida ja ratkaista ongelmia sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan, peruspalkka 2597,07 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 24.1.2021 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0a1ef059

Lisätietoja työstä antaa Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 0407262688. Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi ja www.sajos.fi

13.12.2021 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Suunnittelija vastaa (50 % työajasta) Interreg Aurora- ohjelman (2021-2027) saamelaisosa-alueen hakemuksiin sekä hankkeisiin liittyvästä neuvonnasta, viestinnästä, hankeseurannasta, hakemusten käsittelystä sekä esittelystä hallintokomitealle. Työntekijä sijoittuu sopimuksellisesti Suomen Saamelaiskäräjille. Tämän lisäksi työntekijä toimii vuonna 2022 Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston avustajana (50 % työajasta). Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää aluksi 31.12.2022 saakka. Interreg Aurora- ohjelman saamelaisosa-alueen työ jatkuu osa-aikaisena (50 %) vuoteen 2027 saakka edellyttäen, että asia etenee EU:ssa suunnitellusti. Lisätietoa Interreg Aurora-ohjelmasta löytyy osoitteesta https://www.interregnord.com/interreg-aurora/.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin ja rajat ylittävän yhteistyön sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta, hyviä viestintätaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, kykyä tiimityöhön ja erittäin hyvää englannin kielen suullista sekä kirjallista osaamista. Työkokemus vastaavista tehtävistä sekä EU-lainsäädännön ja hallinnon tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävään sisältyy matkustelua hankealueella. Interreg Aurora-ohjelman ohjelmakieli on englanti.  Palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työhakemus liitteineen tulee toimittaa Suomen Saamelaiskäräjille 31.1.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bf58653f

Lisätietoja työstä antavat hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, puh. +358407262688 ja kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, puh. +358 50 574 7629.

Lisätietoja Interreg Aurora-ohjelmakaudesta antaa ohjelmapäällikkö Iiris Mäntyranta, Norrbottenin lääninhallitus iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se puh. + 46 10 225 53 76

Inarissa 16.12.2021

Saamelaiskäräjät

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen ammattilaiselin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella saamelaiskäräjillä on yhtä monta edustajaa.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 saakka, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldun pitää toimia yhteisenä asiantuntevana ammattielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tulee rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla työntekijöitä kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee valmistella ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme johtajaa, jolla on maisterin koulutus, ensisijaisesti saamen kielessä. Hakijalla tulee olla kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tietoa ja osaamista saamelaisesta yhteiskunnasta ja saamen kielestä vaaditaan. Sen lisäksi korostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää johtamistaitoa ja taitoa saavuttaa tuloksia yhteistyössä muiden kanssa.

Valitun tulee osata saamea ja norjaa tai ruotsia tai suomea. Useamman saamen kielen taito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös, jos osaa sekä suomea ja norjaa tai ruotsia. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka ja työehdot

Työn alkaa niin pian kun mahdollista.

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1060 osastojohtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille päätoimielimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yhdessä näissä saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Kaikille, jotka asuvat Finnmarkissa ja Pohjois-Tromssassa, pätee valtion lainakassan opintolainan pienentäminen 10 % vuosittain 25 000 kruunuun saakka ja erityinen verovähennys.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Hakuaika on 21.01.2022 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta:Apply for this job

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus, digitaalisten alustojen tuntemus, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suullinen ja kirjallinen saamen kielen taito. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 17.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a 

Lisätietoja työstä antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari puh 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva puh 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 3.1.2022
Saamelaiskäräjät 

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin tehtävän

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeenpanna vaalit sekä toimia vaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä kokouksissa. Tehtäviin kuuluu myös vaalilautakunnan toimiston esihenkilön tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä hallinnollisten tehtävien ja saamelaisia koskevien oikeudellisten asioiden tuntemus. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän. III/I-II – IV/I mukaan (peruspalkka välillä 2828,57-3194,73 euroa /kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 3.1.2022 mennessä osoitteeseen  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Paltto p.+358 4075 69075 tai varapuheenjohtaja Maria Sofia Aikio p.+358 4002 82202 Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 16.12.2021 Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 27.12.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4836b122

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 10.12.2021
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa

Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaisi mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Työ kestäisi aluksi 28.2.2022 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin. Av-teknikon tehtävänä on huolehtia tilaisuuksien teknisestä toteutuksesta mm. kuva, ääni ja valaistus, sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää teknistä osaamista AV-tekniikasta, perehtyneisyyttä vastaaviin tehtäviin, joustavuutta sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/I mukaan, peruspalkka 2 492,97 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa 17.12.2021 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1dae1bdb

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi pia.ruotsala(at)samediggi.fi tai 040-7262688. Saamelaiskäräjiin ja Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi

3.12.2021 Saamelaiskäräjät