Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis -sääʹmškooulkõʹllʼjummuž juâtkkhaʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 5.8.2019 da peštt 15.3.2020 räjja.

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmvuõđ da sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst peeiʹvtet juʹn vaalmâš materiaal škooulkõʹllʼjummši vääras, kõʹllʼjet škooulin di raajât sääʹmteemlaž mobiilspeâl, koon lanseerââʹstet saaʹmi meersažpeiʹvven väʹlddkååʹddlanji Lääʹddjânnam škooulin.

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmõš da vaaldšmummuš haʹŋǩǩõsplaan meâldlânji õhttsažtuâjast vuäʹpstemjooukin, nuõripiisrin da Nuõri Akatemiain.

Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe ââʹnteei škooultõs, sääʹmkulttuur tobddmõš, ǩiõččlâsttmõš veiddsõs aunstõõzzi vaaldšummšest di odd jiõččnaž tuõjju da õhttsažtuõjju jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Projeʹktt-tuâjjlast ooudldet sääʹmǩiõlltääid.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 180,06 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzeesvuiʹm âlgg tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.7.2019 č 16.00 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?3daeb547

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vs. nuõripiisar Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 010 839 3134. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 13.6.2019 Sääʹmteʹǧǧ

Ǩieʹsstuejj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2019 kueiʹt määnpâjja õõut sesoŋŋtuejjla valmšted nuõrttsääʹmǩiõllsaid mättmateriaalid da digimateriaaltuejjla. Digimateriaaltuejjla tuejjen lij seʹrdded tâʹvvsääʹm- da aanarsääʹmǩiõllsaid materiaalid Cloubi-vuõđđu. Tuej altteemäiʹǧǧ lij nuʹt mäʹhtt tõʹst suåvat. Jõs jiõk õuʹddel leäkku leämmaž ǩieʹsstuejast. Sääʹmteeʹǧǧest, vuäitak ooccad ǩieʹsstuej še harjjtõõlljen. Harjjtõõlli tuej mäinnan lij, štõ vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs tuʹst miõl ǩeäss täid ǩieʹsstuejaid, tiuddad da vuõlttâd ooccmõõžž Sääʹmtegga vueʹlnn åårrai liiŋkâst mââimõõzzâst 31.5.2019. Laassteâđ tuejain vuäǯǯ mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemest, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi, 010 839 3115.

Päʹlǩǩ määuʹset Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V da tõn II klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd ǩiõččlâʹsttemlââʹss. Harjjtõõlli päʹlǩǩ meäʹrtõõlat jeeʹrab.

Nuõrttsääʹm mättmateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Digimateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.