Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttân, što ooccamnalla lij mieʹrräiggaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâjj

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti ouddtuâjjan lij tuåimmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâjj älgg 3.9.2018 da poott 28.6.2019. Šiõttõsvuâđđliʹžžân lij veeʹrj ooudldem škoouʹlʼjumuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudad ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ  sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõđtobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšemvuõđlaž tuâjai da täällvaaldšem tobddmõš ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩmõš meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâšldõõǥǥ õõlǥtemtääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij välillä 2 491,54 – 2 596,52 eeuʹr kõõskâst määʹnnpââʹj). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddâmlââʹzz mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâm lääʹzz.  . Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʼʹlǧǧe tuåimtet sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 17.8.2018 čiâss  16.00 mõõʹneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Aanar / info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldšemjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimjumuʹšše vuäitt tobddstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Anáris 28.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjla Sääʹm-musikk-kõõskõʹšše

Tuâjj älgg 4.6 da peštt 31.8.2018 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm. sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtttääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 755,62 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 11.5.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Aanar. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 050 574 2765, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi.

Aanrest 17.4.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla

VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

mieʹrräiggsaž tuâj ääiǥas 1.6.2018-31.12.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmme piijjâd vaalid di toiʹmmjed vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren såbbrin.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast oʹnnstummuž veäʹǩǩat suåppi õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšmallaš tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I-III – IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 3064,92-2596,52 euʹrred /mp).

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.5.2018 čiâss 15:00 mõõneeʹst addrõõzzin Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Janne Näkkäläjärvi, neʹttpååʹšt: janne.nakkalajarvi(at)gmail.com. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 9.4.2018, Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

 

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Koontârpiisar tuâjaid kooll jm. håiddad almmjallaš konttâr veäʹǩǩen mähsstrafiikk (Heeros), kaaupšemlaasktõõzz, nuʹtt jeeʹres veäʹǩǩteei tällõsvaaldâšm ǥo takai koontârpiisar tuâjaid. Koontârpiisar toiʹmmai taarb mieʹldd vaaldâšmpiisar sâjjsiʹžžen di håidd jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben meäʹrreem tuâjaid. Koontârpiisar toimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sajoozzâst.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (sääʹmteʹǧǧlääʹjjest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž ooudâs veäʹǩǩad määŋgbeällsaž härjjnummuš koontârtuâjaid. Uʹvddep äärv jiõččnaž da tääʹrǩes tuejjummša di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1849,51 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti härjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm šâdd tooimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 26.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR

tuâj. Piisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm jieʹllemvuõʹjjid da sääʹm dommvuuʹd mäddââʹnnma kuulli aaʹššid toimmvouddses kuulli aaʹššin di tuejjeed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aainâs 31.12.2018 räjja. Teäggtõõzz ainsmâʹttem mâŋŋa tuâjj juätkkjeʹči eeʹjjest 2019.

Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2019 äiʹǧǧen. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvuõʹjji tobddmõõžž. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 466,87 – 2 570,81 euʹrred /mp kõõskâst). ). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjast haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid  di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz, jõs tuâjjlaž tuejjad sääʹmvuuʹdest.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm šâdd tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 4.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe addrõʹsse info@samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 19.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

MIEʹRRÄIGGSAŽ AAʹŠŠI OUʹDDEPUʹHTTI TUÂJ

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti väʹlddtuâjjan lij tuejjeed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuhttjen da piisren. Tuâjj älgg 2.4.2018 da poott 28.7.2018. Tuâjjla toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšmallaš tuâjai da täällvaaldšem tobddmõõžž ǩiõččât pueʹrren. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2 466,87 – 2 570,81 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti härjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âʹlǧǧe tooimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 26.3.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Aanar / info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 12.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Leäk-a persteʹmmen ǩieʹsstuejast Sääʹmteeʹǧǧest škooultõs- da mättmateriaalkonttrest?

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2018 ǩieʹsstuâjjlaid aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuõjju. Vuäitt še ooccâd ǩieʹsstuõjju harjjtõõllʼjen, jõs ij leäkku õuʹddel leämmaž tuejast Sääʹmteeʹǧǧest. Harjjtõõllâm mäinnan lij, štõ mättʼtõõtti vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs leäk perstum põrggâd ǩieʹsstuejaid Sääʹmteeʹǧǧest, di vuõlttâd frijj ooccmõõžž 15.2.2018 mõõneeʹst addrõʹsse info@samediggi.fi.

Lââssteâđ: hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi.
Ooccmõõžž vuäitt vuõltteed še pååʹšt mieʹldd addrõʹsse:
Sääʹmteʹǧǧ
Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr
Sajos
99870 Aanar