Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar veeʹrj

Lääʹǩǩpiisar väʹlddtuâjjan lij tuåimmâd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki aaʹšši valmštõõllʼjen da ouʹdde puʹhttjen Sääʹmteeʹǧǧ valdšmest. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 25 § mieʹldd. Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij vuõiggâdvuõtt-tiõtti kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõl silttõs. Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe lââʹssen šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc-/taarrǩiõl da eŋgglõsǩiõl täidd.

Veeʹrjtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3064,92 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid da sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.1.2019 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 20.12.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm.

  • õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš,
  • taarb mieʹldd håiddad takai konttâr mähssjååttlõõǥǥ da kaaupšemlaasktummuž di jeeʹres vieʹǩǩteei tällõs- da takaivaaldâšm di jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeeʹrab mieʹrreem tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõǥǥ sääʹmǩiõl njäälmlaž da ǩeerjlaž silttõs di määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain. Lââʹssen še ruõcc- leʹbe taarrǩiõl täidd ooudâsveʹǩǩe tuâj håiddmõõžž. Tuâjj õõlǥat šiõǥǥ ATǨ-tääidaid, jiõččtuåimlažvuõđ, plaanmeâldlaž tuåimmjemnääʹl, jieʹrǧǧesvuõđ, tääʹrǩesvuõđ, jäʹrjstõõllâmoodd, oodd håiddad määŋgid jeeʹres tuâjaid seämma ääiʹj di õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid. Odd võõneei joukkreâuggmõʹšše da positiivlaž fiʹttjõs lie še tääʹrǩes ääʹšš.

Kõõskõõzz tuâjjan lij õõutsââʹjest Sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõllõhttsažtuâj ravvummuš da ooudâsviikkmõš, sääʹmǩiõl ravvummuš da ooudâsviikkmõš nuʹtt, što taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid vääʹldet lokku jeeʹres ǩiõlljoouki tääʹzzest da sääʹmǩiõl jeälltummuš da staanummuš pueʹttiääiʹjest.

Koontârpiisar lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1868,01 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹddest Sajoozzâst. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.12.2018            Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 7.1.2019–31.12.2019. Tuâjaid tiuddeet 7.1.2019 ääʹljeeʹl, jõs teäggtõõzz raʹvvjet da tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd.

Ǩiõlltuâjjla tuõjju koʹlle ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, noormtummuš da teâđtem- da vuäʹpstemtuâjj. Ǩiõlltuâjjliʹžže vueiʹtet mieʹrreed jeeʹres tuåimid, kook koʹlle õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid. Haʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât vuõss-sââʹjest oummu, ǩeäʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân leʹbe vaʹstteei ǩiõlltäidd. Ooccjest tuäivat ââʹnteei sääʹmǩiõl škooultõõzz (õllškooul/universiteʹtt), ǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain da sääʹmõhttsažkååʹdd da -ǩiõli tobddmõõžž. Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat ämmatlaž silttõõzz, õhttsažtuâjjoodd, sääʹmǩiõl ǩeerjlaž tääid di oodd reâuggad jiõččânji da täävtõõzzlânji. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjǩiõl lie sääʹmǩiõll di lääʹddǩiõll da ruõcc-/taarrǩiõll.

Ǩiõlltuâjjlaž lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-taaʹzzi V/II–V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2139,83 euʹrred/mp – 2373,87 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij koʹst-ne Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpaaiʹǩin leʹbe jeeʹres pääiʹǩest suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info@samediggi.fi. Ääiʹjben vuõlttuum ooccmõõžžid vääʹldet lokku. Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa@samediggi.fi da ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio anne-kirste.aikio@samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša www.giella.org.

Aanrest 17.12.2018            Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kookk da poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla tuâjaid

Kokk/Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩe põrggijiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da ämmatčeäʹppvuõđlaž di šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei kookk mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja.

Määŋgpeällsaž tuâjaid kollʼje peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõš di jeeʹres poorrâmpääiʹǩ takai tuâj

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škoouʹlʼjemtuâǥǥa, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij vueiʹvv-vueʹzzest arggpeeiʹvi 9-17.

Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgpeällsaž tuâj di moodnas joouk tuu tuärjjõsân. Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (1879,22 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen  tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Pääiʹǩ tiuddeet tâʹlles ko šiõttlõs oocci käunnai.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg vuõltteed addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 4.1.2019.

Lââʹssteâđ Sajoozzâst da Sääʹmteeʹǧǧest neʹttseeidin www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajooʹzze tuõjju jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla/strooiʹtel-teevai mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja.

Määŋgpeällsaž tuâj âʹnne seʹst kookk veäʹǩǩtummuž peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmest, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõõzz da liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõõžž di jeeʹres poorrâmpääiʹǩ takai tuâjaid. Veäʹǩǩtak lââʹssen Sajoozz strooiʹtel-teevai Sajoozz jeeʹres sõõʹji pottsenâânnmest.

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škoouʹlʼjemtuâǥǥa, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij vueiʹvv-vueʹzzest arggpeeiʹvi 9-17. Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgpeällsaž tuâj di moodnas joouk tuu tuärjjõsân. Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 1822,68 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen  tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Pääiʹǩ tiuddeet tâʹlles ko šiõttlõs oocci käunnai.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg vuõltteed addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 4.1.2019.

Lââʹssteâđ Sajoozzâst da Sääʹmteeʹǧǧest neʹttseeidin www.sajos.fi da www.samediggi.fi.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.2019–29.6.2019. Tuâjaid tiuddeet 1.1.2019 ääʹljeeʹl, jõs teäggtõõzz raʹvvjet.

Ǩiõlltuâjjla tuõjju koʹlle ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, noormtummuš da teâđtem- da vuäʹpstemtuâjj. Ǩiõlltuâjjliʹžže vueiʹtet mieʹrreed jeeʹres tuåimid, kook koʹlle õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥteei škoouʹlʼjummuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid. Haʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât vuõss-sââʹjest oummu, ǩeäʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân leʹbe vaʹstteei ǩiõlltäidd. Ooccjest tuäivat ââʹnteei sääʹmǩiõl škoouʹlʼjummuž (õllškooul/universiteʹtt), ǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain da sääʹmkulttuur da -ǩiõli tobddmõõžž. Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat ämmatlaž silttõõzz, õhttsažtuâjjoodd, sääʹmǩiõl ǩeerjlaž tääid di oodd reâuggad jiõččânji da täävtõõzzlanji. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjǩiõl lie sääʹmǩiõll di lääʹddǩiõll da ruõcc-/taarrǩiõll.

Ǩiõlltuâjjlaž lij kääzzkõsvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-taaʹzzi V/II–V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2139,83 euʹrred/mp–2373,87 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuåimmpäiʹǩǩ lij koʹst-ne Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpaaiʹǩin leʹbe jeeʹres pääiʹǩest suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai sääʹmǩiõllaaʹšši piisar.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimtet Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info@samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde mä. sääʹmǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa(at)samediggi.fi da ǩiõllstaanpiisar Anne-Kirste Aikio anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša www.giella.org

Aanrest 27.11.2018            Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ oocc sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Tuejj älgg 1.1.2019 da peštt 31.12.2020 räjja. Tuejj lij vueʹssäiggsaž (50 %). Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi puärrsid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tuåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteei da haʹŋǩǩõõzz neʹttkääzzkõõzzi  puuʹtʼteeʹjin. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da raportâʹsttem. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooul tiuddeei sääʹmǩiõli (aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõs, saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd oolǥbeäʹlnn leʹddi škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei lij mättʼtõs- da kulttuurministeria. Tuej šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, da oodd jiõččnaž tuõjju. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuej õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95) Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da ouddooumžen tuåimmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattor päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššmõõžž kaiʹbbjemtääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 491,54 €, 50%). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24% da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Koordinaattor tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuej hoiʹddjummuš vuäzzai ougglõstuejjan lij suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlvaž. Frijjååʹblkallaž tuejjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.12.2018 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 21.11.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž  mieʹldd nuʹt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 31.8.2019 räjja.  Plaaneei vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, čõõđtummšest da raportâsttmest. Haʹŋǩǩõõzz poodd lij mieʹrr puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst.

Tuâj šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tuåimmjempirrõõzz tobddmõš da oodd jiõččnaž plaaneemtuõjju da čõõđtummša õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj.

Plaaneei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2491,54 e). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Plaaneei tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuâj hoiʹddjummuž vuäzzai ougglõstuâjjan lij suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlvaž. Frijjååʹblkallaž tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.11.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 30.10.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ äigga 24.9.2018 – 7.6.2019. Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõ´šše kuulli aa´ššid, jeä´rben valmštõõllâd kuåivâslää´jj da biodiversite´ttsuåppmõõžž tiu´ddepiijjmõ´šše kuulli tuâjaid.

Šiõttõsvuâđđli´žžen ââ´ntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoou´l’jummuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj o´nnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs ve´ǩǩe suåppi õllškooultu´tǩǩõs, pirrõsaa´šši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš da ri´jttjeei eŋgglõsǩiõl silttummuš. Pä´lǩǩummuš meä´rtââvv Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/IV-II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2491,54 – 2596,52 eu´rred/mp).

Tuâjja tiuddummšest jää´ǩǩtet kuei´t mannu ǩiččlõddâmääi´j. Ooccmõõžžid mie´lddõõzzineez âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 7.9.2018 čiâss 16.00 räjja addrõ´sse: Sajos, 99870 Aanar. Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd pirrõspiisar Anni-Helena Ruotsala te´l. 010 839 3184. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 13.8.2018 Sää´mte´ǧǧ

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.10.2018 da peštt 15.2.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât škooulkõʹllʼjummši vääras materiaalid, kõʹllʼjet škooulin di lanseerâʹstted saaʹmi meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij koordinâʹstted, måkam teâđ saaʹmi pirr õõlǥči škooulin mainsted leʹbe peäggted, õhttsažtuâjjan vuäʹpstemjooukin, nuõripiisrin da Nuõrten Akatemiain.

Tuâj šiõǥǥ oʹnnstummuž veäʹǩǩat ââʹnteei škoouʹlʼjummuš, sääʹmkulttuur tobddmõš, ǩiõččlâsttmõš veiddsõs aunstõõzzi vaaldšummšest di odd jiõččvälddsaž  reâuggmõʹšše da õhttsažtuõjju jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Projeʹktt-tuâjjlast oudldet sääʹmǩiõl tääid.

Projeʹktt-tuâjjla paʹlǩǩummuš meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzivuiʹm âʹlǧǧe tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.8.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid  tuâjast oudd nuõripiisar Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi, 050 382 5179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Risten Mustonen risten.mustonen(at)samediggi.fi, 040 529 6093. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.9.2018 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmest da raportâsttmõõžžâst. Tuõjju kooll kaartʼted sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur taarb da ânnʼjõž riâššjeeʹjid, ooudeed tuåimmjummuž plaanum årra di säʹtted tõn põõšši tuåimmjummšen. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz Tââʹvmõs Lappi Leaderist.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, haʹrjjnummuš projeʹktt-tuõjju da raportâsttmõʹšše, šiõǥǥ teeknlaž tääid di oodd jiõččnaž reâuggmõʹšše. Projeʹktt-tuâjjlast oudldet sääʹmǩiõl tääid.

Projeʹktt-tuâjjla paʹlǩǩummuš meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzivuiʹm âʹlǧǧe tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.8.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid  tuâjast oudd nuõripiisar Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi, 050 382 5179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Risten Mustonen risten.mustonen(at)samediggi.fi, 040 529 6093. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ