Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kulttuurpiisar veeʹrj

Kulttuurpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 24 §:st.  Kulttuurpiisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm kulttuur kuõskki aaʹššid, håiddad sääʹm kulttuurmieʹrrtieʹǧǧ vaalmdšma kuulli tuâjaid di toimmjed kulttuurluʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren. Tuâj älgg 2.5.2019. Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpäikka säʹmmlai dommvoudda.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da tõn õõl kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.  Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teädd seännamoodd.

Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2596,52 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi haʹrjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 28.3.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

 

 

Aanrest 27.2.2019 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥtempiisar veeʹrj

Saaǥǥtempiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 e §. Tuâjjan lij jm. håiddad, plaanâd da viikkâd ooudâs Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtummuž kuõskki aaʹššid mieʹldd looǥǥeeʹl saaǥǥtemstrategia tueiʹmme piijjmõš, vieʹǩǩted saaǥǥjååʹđteei da piisarkååʹdd teâđtemtuåimmjummšest di vaalmštõõllâd tuåimmsuârggses kuulli aaʹššid teeʹǧǧ såbbra, halltõʹsse da luʹvddkooʹddid. Tuâjj älgg 1.4.2019.

Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum säʹmmlai dommvoudda. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹm ǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõõžž, soojjlõs ǩeerjlaž da njäälmlaž õlmmeemtääid di šiõǥǥ õhttsažtuâjj.- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teädd seännamoodd. Ruõcc da eŋgglõs ǩiõl tääid (ǩeerjlaž da njäälmlaž) di tuõjju harjjnummuž vaʹstteei tuâjain ǩiõččât pueʹrren.

Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2596,52 €/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi haʹrjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.3.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info@samediggi.fi  Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

Aanrest 21.2.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 c §. Tuâjjan lij jm. vaalmštõõllâd sääʹm jieʹllemvueʹjjid da tõi õõudâsviikkma kuulli aaʹššid vääʹldeeʹl lokku sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ di tuåimmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg 1.4.2019.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Veeʹrj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvueʹjji di vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teäddseännamoodd. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2596,52 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.3.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

Aanrest 21.2.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla meeraikõskksaž aaʹšši piisar veeʹrj

Piisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 d §. Tuâjjan lij jm. Tuõʹllʼjed, koordinâʹstted, plaanâd di viikkâd ooudâs teeʹǧǧ meeraikõskksaž tuåimmjummuž, vaalmštõõllâd teeʹǧǧ, halltõõzz da luʹvddkooʹddi såbbrest tuåimmsuârggses kuulli aaʹššid di håiddad Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz kuõskki tuåimmjummuž. Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum säʹmmlai dommvoudda. Tuâjj älgg 1.4.2019.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Veeʹrj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm meeraikõskksaž aaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž, soojjlõs ǩeerjlaž da njäälmlaž eŋgglõs da ruõcc ǩiõl tääid di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teädd seännamoodd.

Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2596,52 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi haʹrjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.3.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

Aanrest 21.2.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzz plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzzâst čiõlǥeet, måkam määinin da tuåimin saaʹmi kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž vueiʹtet seʹrdded kooʹddin da õhttõõzzin Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla. Kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuš lij ǩiõll-laauǥmõõntõõllmin čõõđteei sääʹm ouddpeâmm. Tän poodd tuåimmje õhttsiʹžže 12 aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹssjoukkâd. Plaaneei tuâjjan lij čiõlǥeed da valmštõõllâd ǩiõllpieʹsstuåim vaaldšemvuõđlaž seerd õõlǥteei tuåimid. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd nuʹtt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 4 määnpââʹj.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem ââʹnteei škooultõs. Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõš õõlǥat veiddsõs ouddpeâmmsueʹrj tobddmõõžž, oodd jiõččnaž čiõlǥeemtuõjju di plaaneem- da organisâʹsttemoodd. Čiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Plaaneei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 491,54 e). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Frijjååʹblkallaš tuâjjooccmõõžžid âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.2.2019 mõõneeʹst addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž

SÄÄʹMNUÕRI ČEÄʹPPVUÕĐPEEIʹV PROJEʹKTT-TUEJJLA TUEJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 30.04.2019 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij 10. – 11.4.2019 Aanrest Sajoozzâst. Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad Sajoozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar.

Tuej oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž tääiđ. (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz  V da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuejjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt’tõõttâm- da tuejjtuõđštõõzzineez âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piizarkådda seärad 13.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuejast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 30.1.2019
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ juäʹtǩǩ ooccâmääiʹj vaʹstteei ouddpeâmmohjjeei mieʹrräiggsaž tuõjju

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Tuâj älggmõõžž oudldõssân lij teäggtõõzz raʹvvjummuš da Sääʹmteeʹǧǧ da Anarâškielâ servi rõ kõskksaž õhttsažtuâjjsuåppmõõžž viõǥǥâståårrmõš. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei vaʹsttad Anarâškielâ servi rõ tuõʹllʼjam kooum ǩiõllpieʹzz – Aanar Piervâl da Piäju di Âʹvvlest åårrai Kuáti – ouddpeâmm vuäʹpstummšest, ooudâsviikkmest da tuâjjlažkåʹddvaaldšmest. Õhttõõzzâst lie õhttsiʹžže 10 ǩiõllpieʹsstuâjjliʹžžed da õhtt vaaldâšmjååʹđteei. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen, leša õõldâs õhttsažtuâjast Anarâškielâ servi ouddoummui- da tuâjjlaivuiʹm.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem ââʹnteei škooultõs, mâʹte pedagogtiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs leʹbe sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatõllškooultuʹtǩǩõs, kook âʹnne seʹst ouddpeâmm mättjummuž. Lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs sääʹmteeʹǧǧest 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe tuâjjǩiõččlâsttmõš ouddpeâmm da vaaldâšm sueʹrjin da tuâjjlažkåʹddjååʹđtummšest. Tuâjast âlgg tobddâd säʹmmlaž ouddpeâmm vueʹlǧǧemsõõʹjid, taarbid da täävtõõzzid. Tuâjast taarbšet šiõǥǥ vuârrvaikktemooddid di oodd tuejjeed õhttsažtuâj piârrjin, ǩiõllpieʹzzi jeeʹres tuâjjlažkooʹddin da jeeʹres õhttsažtuâjjkueiʹmivuiʹm. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei reâugg sääʹmǩiõl konttrest, koon ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj. Vaʹlljuum oummust âlgg čuäʹjted priimteei väʹlddõõǥǥ kriminaalrekisteeʹrest (L 504/2002).

Oʹhjjeei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV da I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 713,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Vaʹstteei oʹhjjeei tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuâjj lij vueʹzzi ǩiõllpieʹzzin Aanrest da Âʹvvlest še. Jiiʹjjes autt lij tuâjast viâltʼteʹm. Frijjååʹblkallaš tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.2.2019 č 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.1.2019 Sääʹmteʹǧǧ (iʹlmmtõs lij peeiʹvtum 30.1.2019)

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž koontârpiizar tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž

KOONTÂRPIIZAR TUÂJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2019 räijja. Koontârpiizar tuejjad Sajooozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koonn õuddååumžen lij škooultõspiizar. Koontârpiizar tuâjain lij mieʹrruum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:fâst. Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem škooultõš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (sääʹmteeʹǧǧest uʹvddum asetõõzz 1727/1995).

Tuâi õʹnnstem håiddmõõžžâst ooudâsveʹǩǩe määngpeällsaž tobddmõš koontârtuâjain. Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz  VI da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpʹlǩǩ lij 1879,22 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt’tõõttâm- da tuâjjtuõđštõõzzineez âʹlǧǧe tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piizarkådda piâtnâc 22.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd škoultõspiizar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 23.1.2019
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg teäggtõõzz raʹvvjeeʹn suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei vaʹsttad Anarâškielâ servi rõ tuõʹllʼjam kooum ǩiõllpieʹzz – Aanar Piervâl da Piäju di Âʹvvlest åårrai Kuáti – ouddpeâmm vuäʹpstummšest, ooudâsviikkmest da tuâjjlažkåʹddvaaldšmest. Õhttõõzzâst lie õhttsiʹžže 10 ǩiõllpieʹsstuâjjliʹžžed da õhtt vaaldâšmjååʹđteei. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen, leša õõldâs õhttsažtuâjast Anarâškielâ servi ouddoummui- da tuâjjlaivuiʹm.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem ââʹnteei škooultõs, mâʹte pedagogtiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs leʹbe sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatõllškooultuʹtǩǩõs, kook âʹnne seʹst ouddpeâmm mättjummuž. Lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs sääʹmteeʹǧǧest 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe tuâjjǩiõččlâsttmõš ouddpeâmm da vaaldâšm sueʹrjin da tuâjjlažkåʹddjååʹđtummšest. Tuâjast âlgg tobddâd säʹmmlaž ouddpeâmm vueʹlǧǧemsõõʹjid, taarbid da täävtõõzzid. Tuâjast taarbšet šiõǥǥ vuârrvaikktemooddid di oodd tuejjeed õhttsažtuâj piârrjin, ǩiõllpieʹzzi jeeʹres tuâjjlažkooʹddin da jeeʹres õhttsažtuâjjkueiʹmivuiʹm. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei reâugg sääʹmǩiõl konttrest, koon ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj. Vaʹlljuum oummust âlgg čuäʹjted priimteei väʹlddõõǥǥ kriminaalrekisteeʹrest (L 504/2002).

Oʹhjjeei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV da I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 713,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Vaʹstteei oʹhjjeei tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuâjj lij vueʹzzi ǩiõllpieʹzzin Aanrest da Âʹvvlest še. Jiiʹjjes autt lij tuâjast viâltʼteʹm. Frijjååʹblkallaš tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.2.2019 č 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 15.1.2019 Sääʹmteʹǧǧ

 

 

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim.

Tuâj čõõđtet vueʹssäiggsen (70 %). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aalǥâst 31.12.2019 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuõl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 596,52 euʹrred/mp).  Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Veʹrǧǧkõõskâst jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 25.1.2019 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info@samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 2.1.2019 Sääʹmteʹǧǧ