Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥtempiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtempiisar tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 e §:st. Saaǥǥtempiisar jm. håidd, plaanad da oouʹdad Sääʹmteeʹǧǧ saakkummuž kuõskki aaʹššid di tiuʹdde peejj saakkeemstrategia. Lââʹssen saaǥǥtempiisar vieʹǩǩat Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjjkååʹdd da piisarkååʹdd teâđtemtåimmjummšest.

Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg 2.1.2024 da peštt 31.12.2024 räjja.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmkulttuur tobddmõõžž, njueʹbǯǯlõs ǩeerjlaž da njäälmlaž čuäʹjtem di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuâj tuejjummša, pueʹrr organisâʹsttem- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Ruõccǩiõl da eŋgglõsǩiõl täidd (ǩeerjlaž da njäälmlaž) di tuâjjǩiõččlâsttmõš saakkummuž tuâjain ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2857,25 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veeʹrjsâjjsažvuõđâst jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jiijjâs maall meâldlaž ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.12.2023 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Lââʹssteâđ Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi

Aanrest
15.11.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aula.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju ääiǥas 2.1.–31.12.2024. Tuâj teâuddjummuž  õõudldõssân lij teäggtõõzz raavšummuš.

Sajoozz äʹššneǩ-kääzzkõʹstti tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, Sajoozz vuâsttaväʹlddem- da infopääiʹǩ håiddmõš, såbbri da noorõõttmõõžži jäʹrjstõõllmõʹšše kuulli tuâj di restraantâst vieʹǩǩtummuš da taarb mieʹldd sõõʹji pottsenâânnmõš. Äʹššneǩ-kääzzkõʹstti reâugg kääzzkõsjuâkkaz vueʹssen sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Tuâj tuejjeet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Tuâjjääiʹj lie jäänmõsân Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz äävaiåårramaaiʹji, arggpeeiʹvi čiâss 9–17.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj kaiʹbbjem škooultõs ja sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat äʹššneǩ-kääzzkõstuõjju härjjnummuš, šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõš, soojjlõs eŋgglõs ǩiõl täidd, jiõččaltteemvuõtt, soojjlõs šiõttlõõvvmõš di šiõǥǥ vuârrvaaiktemtääid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 2 027,13 euʹrred/mp, koon õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccâmǩeʹrjj, merittloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted 13.12.2023 mõõneeʹst tän ooccmõšlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vs. markknâʹsttemjååʹđteei Saara-Maria Salonen: saara-maria.salonen(at)samediggi.fi teʹlf. 010 839 3149 / 040 575 5332 da vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹlf. 010 839 3106 / 040 726 2688

Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi

Aanrest 13.11.2023
Sääʹmteʹǧǧ