Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâj

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž noorõõttâmpäiʹǩǩ –šõddmõõžži ââʹnnempäiʹǩǩ, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz Restrantt Čaijuuʹje tuõjju jiõččaltteejes, siõlltteei da pueʹrr vuârrvaaiktemtääidaid täiddai restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâjjkõskkvuõʹtte. Tuâjj äälǥči 1.9.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õudldem suåvlaž škooultõs da sääʹmǩiõl silttummuš (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat pueʹrr sääʹmkulttuur tobddmõõžž, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain di pueʹrr teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõtt.

Määŋgpeällsaž tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, kookk vieʹǩǩtummuš peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi valmštõõllmõõžžâst, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, kärldõõǥǥi, aparaatti da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõš di jeeʹres restraant takai tuâj.
Tuäivvap ooccjest hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij Restrantt Čaiju äävaiåårramaaiʹji seʹst vueiʹvvääʹššlânji arggpeeiʹvi kõõskâst 8–17, leša måtmešt tuâjj lij ouddmiârkkân šõddmõõžži õhttvuõđâst jeäʹǩǩääi da neäʹttel-looppin.

Restrantt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd vuâđđpäʹlǩǩ 2027,13 euʹrred/mp. Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Jiijjâs maall meâldlaž ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe vuõltteed 30.6.2023 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040-7262688 di Restrantt Čaiju peivvsaž jååʹđtummšest vaʹstteei kokk Sari Mikkola, teʹl. 040 588 4062.

Lââʹssteâđ Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 26.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ooccâmnalla markknâʹsttemjååʹđteeʹj veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt lij äigga 12.6.2023–31.5.2024. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tuâjaid kooll jm. ââʹnned huõl sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz sååbbarsõõʹji markknâsttmõõžžâst da kaaupšummšest, šõddmõõžži puuʹttummša da riâššmõʹšše õhttneei vueʹjj aaʹššin kääzzkâʹsttemjuâkkaz jeeʹres tuâjjlaivuiʹm di vaʹstteed kääzzkâʹsttemjuâkkaz täälast. Markknâʹsttemjååʹđteeʹjj tåimm kääzzkâʹsttemjuâkkaz tuâjjlažjååʹđteeʹjen. Lââʹssen tuâjaid kooll tåimmsuârggses kuulli čiõlǥteeiaaʹšši spraavmõš Sääʹmteeʹǧǧ tåimmorgaanin.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj kaiʹbbjem škooultõs da sääʹmǩiõll täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, markknâʹsttemsueʹrj da sääʹmkulttuur pueʹrr tobddmõš, pueʹrr eŋgglõsǩiõl täidd di toobdâlm jååʹđtummšest da tuâjjlažjååʹđteeituâjast.
Tuâj håiddmõõžžâst taarbšet õhttsažtuâjj- da säimmõõttâmtääidaid, markknâʹsttemjiõggsažvuõđ di teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2986,12 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veeʹrjsâjjsažvuõđ tieuʹddmest jääʹǩǩtet neellj määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.
Jiijjâs maʹlle ǩeeʹrjtum ooccâmǩeʹrjj meâlddõõzzineez âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 2.6.2023 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 010 839 3106.

Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzin www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 15.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmättʼtõõzz koordinaattoor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor mieʹrräiggsaž tuâj.

Tuâjj älgg 1.8.2023 da peštt 31.7.2024 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin škooulid jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõõttji huõlteeʹjid, nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da toiʹmmai âlddlõs õhttsažtuâjast Uccjooǥǥ kååʹddest tuejjeei projeʹkttjååʹđteeʹjin di haʹŋǩǩõõzz jeärrsi tuâjjlaivuiʹm. Haʹŋǩǩõskoordinaattoor tuõjju koʹlle še teâđtõs- da čuäjtõõllâmtuâj.

Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõli (aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm) mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat sääʹmõutstõõzz tobddmõš da odd jiõččines tuejjummša. Ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuâj õudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da õuddooumžen toiʹmmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattoor päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2741,73 e). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjjooccmõõžžid meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooiʹmted 31.5.2023 mõõneeʹst täin lomaakkin (ävvan ođđ ikkna).

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.saamenetaopetus.com/hanke

Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga, bigga-helena.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 10 839 3 121 da ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 40 687 5 989

Aanrest 15.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga ajalle 5.6.–1.12.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz V/II leʹbe IV/IV meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2372,87–2741,73 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 26.5.2023 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).
Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

12.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ