Entries by

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš jåttai

Vuõiggâdvuõttministeria lij šiõttääm tuåimmkååʹdd, koon tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj oođummuž. Tuåimmkååʹdd tuâjast vuâđđan lie vuâđđvuõiggâdvuõđ, jeeʹres vuâđđlääʹjj õõlǥtõõzz da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzz di Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs. Tuåimmkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tuåimmai ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz presideʹntten iiʹjjin 1993–2012 tuåimmjam vuõiǥâstiõđ dåhttar Pekka Hallberg. Lââʹssen lääʹjj muttsi valmštõõllmõõžž tuärjjeed šiõtteet parlamentaarlaž praavâmjoouk. Praavâmjoouk tuâjjan lij viikkâd parlameʹnttjooukid […]

E´tǩǩed vuä´ssla sää´mtee´ǧǧ nuõrisuåvtõ´sse 2018–2019

Sää´mtee´ǧǧ õhttvuõđâst tuåimmai nuõrisuåvtõs. Suåvtõõzz šiõtt’teem-mie´lddlaž tuâjjan lij ooudâsviikkâd sää´mnuõri ǩiõll’laž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid di ravveed sää´mnuõri identee´tt nuõrituâi pääi´ǩ. Lââ´ssen suåvtõs âlgg valmštõõllâd tõid sää´mtee´ǧǧ e´tǩǩõõzzid, čuä´jtõõzzid, aalttõõzzid, ceâlklmid da jee´res peä´lestvälddmõõžžid, kook kuâ´sǩǩe sää´mnuõrid. Suåvtõ´sse va´lljeet vitt šiõtt’teem-mie´lddlaž vuä´ssla da si´jjid personnallšem vää´rrvuässlaid. Vuä´ssla fe´rttje lee´d 18–28-âkksa älššas sää´mnuõr. Lââ´ssen suåvtõ´sse va´lljeet vitt […]

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹddest da parlamentaarlaž seuʹrrjemjooukâst

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti eeʹttkõʹsttjid sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda di parlamentaarlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe såbbreʹstes 9.10.2017. Halltõs nõõmti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda Tiina Sanila-Aikio (vääʹrrneʹǩǩen Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuso (vääʹrrneʹǩǩen Pentti Pieski) da Kalle Varis (vääʹrrneʹǩǩen Pekka Sammallahti) di äʹšštobddi-aaʹšši ouʹddepuʹhttjen Oula Antti Labba. Halltõs nõõmti parlamentaarlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe äʹšštobddivuäzzliʹžžen Pentti Pieski da vääʹrrneʹǩǩen Heikki Paltto. Vuõiggâdvuõttministeria da […]

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹm kultturveäʹǩǩvuõđid 2018 ooccâm diõtt

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše da sääʹmorganisaatiai tuåimmjumuʹšše čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriön sääʹm kultturmieʹrrteäʹǧǧ) miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2017 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar.  Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted personnalla leʹbe äʹššoummu mieʹldd leʹbe vuõltteet pååʹštest, ǩeeʹrjid da jeeʹres vuõlttõõzzid mieʹrrpäikka viikki päkldõõzz […]

Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, jååđlõk- da pirrõskõõskõs, Meäʹcchalltõs, Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria norrõʹtte Čeʹvetjäurra. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ lij luâđsuõjjeemtuâjai juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsååbbar säʹmmlai dommvuuʹdest. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi vuõss vuâra Njauddâm sääʹmvuuʹdest da väärrouddooumaž Veikko Feodoroff eeʹttkõõʹsti Saaʹmi siidsåbbar kaaunõõttmest. Kaaunõõttmest ǩiõttʼtõʹlle ääiʹjpoddsaž aaʹššid, jm. čääʹccluâđ suõjjummuž. Lââʹssen mainstõʹlle mäddkåʹddoođummuž pirr. Kaaunõõttmõõžž äʹšš-sueʹrǧǧen leäi nuõrttsäʹmmlaid kuõskki kõõččmõõžž. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ tobdstõõđi Njauddâmjooǥǥ čäccõsvuuʹd teevvamtuâjaid Kirakkakuõškâst […]

Sääʹmteʹǧǧ kõʹllai Singaporest

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kõʹllai Singaporest sueiʹnnmannu 3.-7. peeiʹv 2017. Taar da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei da veʹrǧǧoummu še vuässâʹtte seämma mätkka. Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei kaaunâʹtte määʹtǩ õhttvuõđâst jeäʹrbi mieʹldd Singapore ålggminiʹstter Vivian Balakrishnanin da miniʹstter Sam Tanin. Singapore riikk lij observaattorvuäzzlaž Aarktlaž rääʹđest da miniʹstter Tan lij kõʹllʼjam Taar Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj 2015 di leäi kueʹssen Trondheeiʹm […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar

Sääʹmteeʹǧǧ pueʹtti, jiârǥ mieʹldd nuuʹbb såbbar ââʹnet 19.6.2017. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli såbbreʹstes 2.6.2017 aaʹššid eʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra. Tääʹrǩmõs äʹššen tiuddsåbbrest lie vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž nuʹtt Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžžâst ko še tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttpro-seeʹssest di nõõmted vuäzzlaid Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõʹsse. ”Eeʹjj nuʹbb Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij miârkteei, ko såbbrest lie kueʹhtt tääʹrǩes vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž”, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teäʹddad. Taar, Ruõcc da Lääʹdd […]

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. Haʹŋǩǩõs tuärjjad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi tuåimmapiijjmõõžž biodiversiteʹttsuåppmõõžž beäʹlnn da lââzzad ânnʼjõžteâđ sääʹmkulttuur da sääʹmjieʹllemvuõʹjji vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Haʹŋǩǩõõzz puʹhttem teâđaid vueiʹtet ââʹnned äuʹǩǩen ooudeʹmmen sääʹmjieʹllemvuõʹjjid kuõskki […]

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva! Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuässõõtti pleässjemjoouk di vuässõõttjid feʹrttai iʹlmmted mââimõssân piâtnâc 7.4. Iʹlmmtõõttmõõžžid väʹlddep vuâsta tåʹlǩ Webropol-neʹttkääzzkõõzz pääiʹǩ. Webropoʹlle peäss tääiǥ. Ǩiõtt-tuejjǩeâšt tuej âʹlǧǧe leeʹd tooimtum õuʹddel eeʹjjpeeiʹvi Sääʹmǩiõtt-tuejj ǩiõšttu õlgg ǩiõtt-tuejaid toimmted 13.4. mõõneeʹst sääʹmkultturkõõskõs Sajoʹsse Aanra, leʹbe Hetta škooulkõõskõʹsse. Ǩiõtt-tuejaid Sajoozzâst väldd vuâstta Xia […]