Entries by

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma. Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv! Sámediggi sávvá lihku 100-jahkásaš Supmii. Buori iehčanasvuođabeaivvi! Sämitigge tuáivut luho 100-ihásii Suomân. Pyeri jiečânâsvuođâpeivi! Saamelaiskäräjät onnittelee 100-vuotiasta Suomea. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš jåttai

Vuõiggâdvuõttministeria lij šiõttääm tuåimmkååʹdd, koon tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj oođummuž. Tuåimmkååʹdd tuâjast vuâđđan lie vuâđđvuõiggâdvuõđ, jeeʹres vuâđđlääʹjj õõlǥtõõzz da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzz di Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs. […]

E´tǩǩed vuä´ssla sää´mtee´ǧǧ nuõrisuåvtõ´sse 2018–2019

Sää´mtee´ǧǧ õhttvuõđâst tuåimmai nuõrisuåvtõs. Suåvtõõzz šiõtt’teem-mie´lddlaž tuâjjan lij ooudâsviikkâd sää´mnuõri ǩiõll’laž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid di ravveed sää´mnuõri identee´tt nuõrituâi pääi´ǩ. Lââ´ssen suåvtõs âlgg valmštõõllâd tõid sää´mtee´ǧǧ e´tǩǩõõzzid, čuä´jtõõzzid, aalttõõzzid, ceâlklmid […]

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹddest da parlamentaarlaž seuʹrrjemjooukâst

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti eeʹttkõʹsttjid sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda di parlamentaarlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe såbbreʹstes 9.10.2017. Halltõs nõõmti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda Tiina Sanila-Aikio (vääʹrrneʹǩǩen Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuso (vääʹrrneʹǩǩen Pentti Pieski) […]

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹm kultturveäʹǩǩvuõđid 2018 ooccâm diõtt

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše da sääʹmorganisaatiai tuåimmjumuʹšše čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriön sääʹm kultturmieʹrrteäʹǧǧ) miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2017 […]

Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, jååđlõk- da pirrõskõõskõs, Meäʹcchalltõs, Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria norrõʹtte Čeʹvetjäurra. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ lij luâđsuõjjeemtuâjai juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsååbbar säʹmmlai dommvuuʹdest. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi vuõss vuâra Njauddâm sääʹmvuuʹdest da väärrouddooumaž Veikko Feodoroff eeʹttkõõʹsti Saaʹmi […]

Sääʹmteʹǧǧ kõʹllai Singaporest

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kõʹllai Singaporest sueiʹnnmannu 3.-7. peeiʹv 2017. Taar da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei da veʹrǧǧoummu še vuässâʹtte seämma mätkka. Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei kaaunâʹtte määʹtǩ õhttvuõđâst jeäʹrbi mieʹldd Singapore ålggminiʹstter […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar

Sääʹmteeʹǧǧ pueʹtti, jiârǥ mieʹldd nuuʹbb såbbar ââʹnet 19.6.2017. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli såbbreʹstes 2.6.2017 aaʹššid eʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra. Tääʹrǩmõs äʹššen tiuddsåbbrest lie vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž nuʹtt Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžžâst ko še tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttpro-seeʹssest di […]

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. […]