Entries by

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummuž ǩiõttʼtõõlât seminaarâst sueʹvet

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõtt komissio aalǥtem oudldõõzzid ǩiõttʼtõõlât Aanar Sajoozzâst sueʹvet 10.2. riõššum seminaarâst. Seminaarâst kuulât vaʹstteei komissioi toimmjummšest jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest. Seminaar lij pukid äävai. Ääʹv seminaar Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioi meeraikõskksaž ǩiõččlâsttmõõžž: Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõõskid ǩiõttʼtõõlli komissio aalǥtem oudldõõzz Äiʹǧǧ: 10.2.2018 Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar Striiʹmjummuš vuõiʹǧǧest: http://www.sogku.fi/live/ Moderaattoor: Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen 09.00 […]

Leäk-a persteʹmmen ǩieʹsstuejast Sääʹmteeʹǧǧest škooultõs- da mättmateriaalkonttrest?

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2018 ǩieʹsstuâjjlaid aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuõjju. Vuäitt še ooccâd ǩieʹsstuõjju harjjtõõllʼjen, jõs ij leäkku õuʹddel leämmaž tuejast Sääʹmteeʹǧǧest. Harjjtõõllâm mäinnan lij, štõ mättʼtõõtti vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz. Jõs leäk perstum põrggâd ǩieʹsstuejaid Sääʹmteeʹǧǧest, di vuõlttâd frijj ooccmõõžž 15.2.2018 mõõneeʹst addrõʹsse info@samediggi.fi. Lââssteâđ: hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi. Ooccmõõžž vuäitt vuõltteed še pååʹšt mieʹldd addrõʹsse: Sääʹmteʹǧǧ Škooultõs- […]

Tubeʹtteei Mansikkka puätt škooulted sääʹmnuõrid

Tubeʹtteei Mansikkka puätt škooulted sääʹmnuõrid Aanra da vuässââtt še cuâŋmannu 12. peeiʹv Vuõccust jäʹrjstum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva. Čeäʹppvuõđpeeiʹv tubeʹttemtemma õhttneei škooultõs lij neljdpeeiʹv 15. 2. klo 13.00 – 14.00 Sajoozz auditoriost. Podd lij äävai pukid ǩeäiʹd miõll ǩeäss tok. Mansikkka mušttal jiijjâs tuej pirr da mooutat nuõrid tuõttân tuejjeed jiijjâs juʹrddjid tuõsttlânji da äävmiõlin. Õuʹddepuʹhttem mâŋŋa […]

Sää´mnuõri čeä´ppvuõđpei´vv 2018 šlaai lie musikk da “tubettem”

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij Aanrest 12.4.2018 da teeʹmmen liâ musikk da tubettem. Obb šõddmõõžž teeʹmmen lij Nuõrr kuʹlttuur -teeʹm mieʹldlanji ”Jiõččan jiõnn”. Mikkelist 25.-27.5.2018 jäʹrjsted Nuõrr Kulttuur šõddmõš SOUNDS, koozz sääʹmnuõri eeʹttǩeeid vaʹlljee Aanrest. Tubettem-šlaai čõõđtummša vuässââtt še SAKKi virtuaalškooul Arktista pedagogiikkaa -haʹŋǩǩõs. Kååʹtt jääʹrjast teeʹmest õhttsaž ougglõs-škooultõõzzpoodd uʹčteeʹlid da škooulniiʹǩǩid. Mieʹldd lij tâʹl peäggtum TUBBTEEI, […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei tuåimm

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei mieʹrräiggsaž tuåimm. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, valmštõõllâm-, da tuåimtemtuâj, vuässõõttmõš ekksaž tällõsaʹrvvõõzz da mättmateriaalprojeeʹkti valmštõõllmõʹšše da raajjmõʹšše. Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MÄTTMATERIAAL PLAANEEI MIEʹRRÄIGGSAŽ TUÅIMM Tuâjj älgg 1.3.2018 leʹbe suâppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Mättmateriaal plaaneei tuâjjpäiʹǩǩ lij Sajoozzâst, Aanrest. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. Mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, […]

Saaǥǥjååʹđteei ođđ eeʹjj tiõrvʼvuõđ

Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ da leäʹp vaalpââʹj 2016-2019 kõskkrääʹjest. Šiõǥǥ lookki, ko eeʹǩǩ vaajtââvv, ǩeäzzam õʹhtte eʹpet måtam jurddjid ođđ eeʹjj ooudpeäʹlnn. Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ, da leäʹp vaalpââʹj 2016-2019 kõskkrääʹjest. Hyvä lukija, vuoden vaihtuessa vedän yhteen jälleen joitakin ajatuksia uuden vuoden edellä. Vuosi 2018 on Saamelaiskäräjien 22. toimintavuosi, ja olemme […]

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma. Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv! Sámediggi sávvá lihku 100-jahkásaš Supmii. Buori iehčanasvuođabeaivvi! Sämitigge tuáivut luho 100-ihásii Suomân. Pyeri jiečânâsvuođâpeivi! Saamelaiskäräjät onnittelee 100-vuotiasta Suomea. Hyvää itsenäisyyspäivää!