Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2021 räjja. Lääʹǩǩpiisar tuâjjan lij jm.. valmštõõllâd säʹmmlai vuõiggâdvuõttsâjja, jieʹllemvuõʹjjid, da säʹmmlai dommvuuʹd da vaaiktõõzzi beäʹlest tåk vuällai mäddââʹnnem kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹššid, toiʹmmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da tõʹst valmštõõllâd luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõõllâmnalla åårrai aaʹššid di tåimmapiijjâd tõn tuʹmmstõõǥǥid, seuʹrrjed säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj, jieʹllemvuõʹjjid da säʹmmlai dommvuuʹd […]

Škooulkõʹllʼjeeiooccmõš lij ååʹn äävai – Ooʒʒõõđ mieʹldd!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškooulid škooulkõʹllʼjummšid sääʹmteeʹm pirr. Ooccâp ååʹn ođđ, älššai 18 eeʹǩǩed teâuddam sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen lookkâmeeʹjj 2019-2020 ääiʹj kõʹllʼjummšid. Škooulkõʹllʼjeei tuâjjan lij tuõʹllʼjed podd sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulâst kõʹllʼjeeʹl. Kõʹllʼjummuš šâdd sääʹmkulttuur čuäʹjtõõllmõõžžâst di tuåimmsallaš tuâjjpaaʹjin. Tuâjjpaaʹji mieʹrren lij jueʹǩǩed teâđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr väʹlddnarood nuõrid. Kõʹllʼjummuš […]

Påʹrddǩiiʹrji vueiʹnnemnalla âânnmõš

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 64 § mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ såbbar da halltõõzz påʹrddǩiiʹrjid tõõzz õhttuum vaiddlemčuäjtõõzzineez ââʹnet tääʹrǩstem mâŋŋa õlmmsânji vueiʹnnemnalla nuʹtt mâʹte tõʹst lij ouddâl iʹlmmtum. Jeeʹres tuåimmorgaan påʹrddǩeeʹrj vueiʹnnemnalla ââʹnnmest tuʹmmai ääʹššvuäzzlaž tuåimmorgaan jiõčč. Påʹrddǩeeʹrj ââʹnet õlmmsânji vueiʹnnemnalla Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst www.samediggi.fi uuʹccmõsân påʹrddǩeeʹrj vaiddlemääiʹj, jõs ij peittastâânnmõõžž kuõskki šiõtlmin šõõdd jeeʹresnalla. Sååbbaräʹššǩeeʹrj Läittamvuäppõs  

Anna Lumikivi alttii čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâššmõõžž aʹlǧǧe ââʹn tuõđi ouddned. Nuõrttsäʹmmlaž musikkneǩ Äʹnn Lumikivi lij alttääm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen. Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât Aanar Sajoozzâst 10.-11.4. da peeiʹvi teeʹmmen lie teaʹtter da mainstummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvin vaʹlljeet sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹžže, koon riâššât Jyväskyläst vueʹssmannust. Lââʹssen paʹlǩǩeet pueʹrmõs maainâsčieʹppid. Mainstummuž hääʹm vueiʹtte leeʹd jeeʹresnallšem sääʹnnčeäʹppvuõđ hääʹm da luõđ, livđđ da […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥtempiisar veeʹrj

Saaǥǥtempiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 e §. Tuâjjan lij jm. håiddad, plaanâd da viikkâd ooudâs Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtummuž kuõskki aaʹššid mieʹldd looǥǥeeʹl saaǥǥtemstrategia tueiʹmme piijjmõš, vieʹǩǩted saaǥǥjååʹđteei da piisarkååʹdd teâđtemtuåimmjummšest di vaalmštõõllâd tuåimmsuârggses kuulli aaʹššid teeʹǧǧ såbbra, halltõʹsse da luʹvddkooʹddid. Tuâjj älgg 1.4.2019. Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum säʹmmlai dommvoudda. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 c §. Tuâjjan lij jm. vaalmštõõllâd sääʹm jieʹllemvueʹjjid da tõi õõudâsviikkma kuulli aaʹššid vääʹldeeʹl lokku sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ di tuåimmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg 1.4.2019. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Veeʹrj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla meeraikõskksaž aaʹšši piisar veeʹrj

Piisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 d §. Tuâjjan lij jm. Tuõʹllʼjed, koordinâʹstted, plaanâd di viikkâd ooudâs teeʹǧǧ meeraikõskksaž tuåimmjummuž, vaalmštõõllâd teeʹǧǧ, halltõõzz da luʹvddkooʹddi såbbrest tuåimmsuârggses kuulli aaʹššid di håiddad Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz kuõskki tuåimmjummuž. Veʹrǧǧ lij sâjjdõttum säʹmmlai dommvoudda. Tuâjj älgg 1.4.2019. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm […]

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018 tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 29.-30.1.2018 Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm riikkveäʹǩǩtõõzz eeǥǥas 2018 õhttsiʹžže 15 000 euʹrred tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša. Sääʹmteeʹǧǧ konttra pueʹtte 11 ooccmõššâd, koin veäʹǩǩtõõzzid oʹcceš õhttsiʹžže 77 757,96 € Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Teâđ saaʹmi pirr mättʼtõʹsse – ođđ oktavuohta.com äävuum!

Oođuum oktavuohta.com  -neʹttlõstt lij äävuum. Seeid taʹrjjee teâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, kook haaʹlee teâđ säʹmmlai pirr. Seidd lij tooimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seeid âʹnne seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur sueʹrjin, sääʹmõhttsažkååʹddest da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥivuiʹm da videoivuiʹm. Ođđ oktavuohta.com -seeid lie veâl lääʹddǩiõllsa. Sääʹmǩiõllsaid seeidaid tooimtet ǩiiđ mieʹldd da seeid teâuddje ääiʹj mieʹldd. Oktavuohta.com […]

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv. – Säʹmmlai meersažpeiʹvv oudd pueʹrr vueiʹttemvuõđ tobdstõõttâd säʹmmlaid Euroop oʹdinakai alggmeeran di säʹmmlai kultturtraditioid, Mättʼtõshalltõõzz vueiʹvvjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen tuâtt. Mättʼtõshalltõõzz 4.2.2018 Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv! Säʹmmlai meersažpeeiʹv vieʹttjet täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Tõt lij ååʹn võl miâlggâd nuõrr juhllpeiʹvv, ǥu Lääʹdd kaʹlndaaʹre […]