Entries by

Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv

ÕM:i meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv vieʹttjet juõʹǩǩ eeʹjj påʹrǧǧmannu 9. peeiʹv. Peeiʹv mieʹrren lij liâvted da lââʹzzted tieʹttemvuõđ alggmeeraid kuõskki kõõččmõõžžin di kaggâd ouʹdde alggmeerai vuõiggâdvuõđi suõʹjjummuž da oouʹdummuž miârktõõzz. […]

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ Sääʹmm Pride!

5.–8.8.2021 vieʹttjet Sääʹmm Pride Uccjooǥǥâst. Sääʹmm Pride -väʹʒʒemrääid jäʹrjstet sueʹvet 7.8. da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹsttjen väʹʒʒemraiddu vuässââtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmprograammâst 2020–2023 õhttân Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummuž ärvvan lij kaggum sääʹm […]

Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

Täʹbbe 9.8. ââʹnet ÕM čuõjtem meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv. Säʹmmla lie õhtt maaiʹlm alggmeerain da oʹdinakai Euroop Unioon vuuʹdest di Lääʹddjânnmest vuõiggâdvuõđlanji tobdstum alggmeer. Maaiʹlmest nuʹt 370 miljoon ooumžed koʹlle […]