Entries by

KÅʹLLǨIÕLL – Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet čâhčča 2018

KÅʹLLǨIÕLL – Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet kääucad vuâra čâhčča 2018 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest Oslost skamm-mannust. Ciist miõđât privattoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrjânnmest, Ruõccjânnmest, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõl oouʹdummšest. Ciist lie vuâđđääm sääʹmaaʹššin Taarrjânnmest, Ruõccjânnmest da Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei. Ciist jueʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjj 2004 da tõn jueʹjjet […]

Iinnteʹmes Inn-festivaal Iinnteʹmes Inn-festivaal kaartat kuvddleeji tuõivvjid – vaʹstted kõjldõʹsse

Iinnteʹmes Inn-festivaal teâudd tän čõõuč 15 eeʹǩǩed. Tän cisttân haaʹleep kuullâd, mõõn vääžnai šõddmõš festivaal lij festivaaljåʹttjid da mâiʹd sij festivaalin puõʹttivuõđâst vueʹrdde. Kõjldõs veäʹǩǩat miʹjjid õhttsiʹžže festivaaljåʹttjin raajjâd mij šõddmõõžžâst võl vuâkksab obbvuõđ. Kõjldõʹsse vaʹsttummuš väldd muäʹdd minuutt. Vasttõsäiʹǧǧ peštt mââibaʹrǧǧe 31.7. räjja. Puk, ǩeäk lie kuâđđam õhttvuõđteâđaid vuârbbmõʹšše, vuässâʹtte ooudâspaʹǩaat vuäʹrbbmõʹšše. Paʹǩat âânn […]

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.10.2018 da peštt 15.2.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât škooulkõʹllʼjummši vääras materiaalid, kõʹllʼjet škooulin di lanseerâʹstted saaʹmi meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij koordinâʹstted, måkam teâđ saaʹmi pirr õõlǥči škooulin mainsted leʹbe peäggted, õhttsažtuâjjan vuäʹpstemjooukin, nuõripiisrin da Nuõrten Akatemiain. Tuâj šiõǥǥ oʹnnstummuž veäʹǩǩat ââʹnteei škoouʹlʼjummuš, sääʹmkulttuur tobddmõš, ǩiõččlâsttmõš […]

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.9.2018 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmest da raportâsttmõõžžâst. Tuõjju kooll kaartʼted sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur taarb da ânnʼjõž riâššjeeʹjid, ooudeed tuåimmjummuž plaanum årra di säʹtted tõn põõšši tuåimmjummšen. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz Tââʹvmõs Lappi Leaderist. Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, haʹrjjnummuš projeʹktt-tuõjju da raportâsttmõʹšše, šiõǥǥ teeknlaž tääid di […]

Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttân, što ooccamnalla lij mieʹrräiggaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâjj

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti ouddtuâjjan lij tuåimmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâjj älgg 3.9.2018 da poott 28.6.2019. Šiõttõsvuâđđliʹžžân lij veeʹrj ooudldem škoouʹlʼjumuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudad ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ  sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõđtobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšemvuõđlaž tuâjai da täällvaaldšem tobddmõš ǩiõččât ouddõssân. Päʹlǩǩmõš meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâšldõõǥǥ õõlǥtemtääʹzz IV/IV-II […]

Tiuddeei ooccmõš vuõiggâdvuõttministeria sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § nuäjja mahssum veäʹǩǩtõõzzid

Vuõiggâdvuõttministeria lij iʹlmmtam ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum  veäʹǩǩtõõzzid. Veäʹǩǩtõõzzi vääras lie tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttsiʹžže 120 000 euʹrred. Vuõiggâdvuõttministeria lij miõttâm 16.3.2018 puuttâm ooccâmääiʹjest veäʹǩǩtõõzzid 70 000 eeuʹr ooudâst. Tän tiuddeei ooccmõõžžâst vueiʹtet miõttâd veäʹǩǩtõõzzid 50 000 eeuʹr õõudâst. Veäʹǩǩtõõzz vueiʹtet miõttâd säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privat […]

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkååʹdd eʹtǩǩõshämmaz pirr teâđte Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkåʹdd teâđti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen eʹtǩǩuum hämmaz pirr Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da tuâjjlažkådda tiuddsåbbar ooudpeäʹlnn õnnum teâđtempooddâst. Eʹtǩǩõshämmaz vuõlttee täʹbbe ceäʹlǩǩemnalla. Täävtõssân lij, što Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll muuttâseʹtǩǩõõzz påʹrǧǧmannu ääiʹj. – Kõrr saǥstõõllmõõžž lie tuâǥǥpeäʹlnn da tuåimmkååʹddest leäʹp õsttâm ååʹn maksiim. Ååʹn Sääʹmteʹǧǧ âlgg ärvstõõllâd õõutveäkka sääʹmõhttsažkooʹddin, lij-a eʹtǩǩõs priimmâm nalla, õʹhtteǩeäss Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Ceäʹlǩǩemääiʹj mâŋŋa […]

Oulu universitetta teäggtõs sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi Oulu universitetta 750 000 euro haʹŋǩǩõsteäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse. Haʹŋǩǩõsooccjen leäi Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt da õhttsažtuejjkueiʹmmen pedagoogtiõđi tiõđkåʹdd, Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs da Sääʹmteʹǧǧ. – Haʹŋǩǩõsteäggtõs lij samai rämmai oođâs, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Vääʹnn sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij leämmaž kuuʹǩǩ teâđast da tuejjliistâst pâʹjjen. Uʹčteeʹlvueʹjj pueʹrummuš peäggtet Sääʹmteeʹǧǧ vaalpoodd  tuåimmjemprograammâst še. Sääʹmteʹǧǧ […]