Entries by Sámediggi

Mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjla Sääʹm-musikk-kõõskõʹšše

Tuâjj älgg 4.6 da peštt 31.8.2018 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm. sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtttääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 755,62 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž […]

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Vuõčču 23.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Vuâčč škooulâst vuõssaarǥ 23.4.2018 čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tooimin da […]

Seuʹrre ääiʹjpoddsaž aaʹššid Sääʹmteeʹǧǧ some-kanaalin

Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž Facebook– da Twitter-seeidain piâzzak seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ ääiʹjpoddsaž šõddmõõžžid, toimmjummuž, bieʹllväʹlddmid di haʹŋǩǩõõzzid. – Sosiaalʼlaž media seeidai jurddjen lij ooudeed teâđ vuäǯǯmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ pirr. Haaʹleep puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ tooimid âʹlddlab säʹmmlai aarǥ, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio särnn. Nuʹtt še Sääʹmteeʹǧǧ ođđ neʹttseeid lie õlmstõttum da ođđ materiaal puuʹtʼtummuš seeidaid lij jååʹttmen. – Seeidaid peeiʹvtet čõõđ […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR mieʹrräiggsaž tuâj ääiǥas 1.6.2018-31.12.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmme piijjâd vaalid di toiʹmmjed vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren såbbrin. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast oʹnnstummuž veäʹǩǩat suåppi õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšmallaš tuâjai da säʹmmlaid kuõskki […]

Ǩeäss-a tuu miõll ooudeed sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj? Puäʹđ Walkers- tuõjju!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam Aseman Lapset rõ Walkers-tooim liikkeei nuõrituâj aaut (Walkers autt, leʹbe wauto) ââʹnnma čõhččmannust rosttovmännǥa 2018. Jurddjen lij ǩiõččâd, mäʹhtt liikkeei nuõrituâjj suåvči sääʹmvoudda. Autt liikkad täi neellj määnpââʹj äiʹǧǧen säʹmmlai dommvuuʹdest, mâʹte Uccjooǥǥ, Aanar, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Walkers toiʹmmjem vuâđđan lij staanlaž pääʹlǩtaa tuejjeei rääʹvesoummi nuõrid uʹvddem äiʹǧǧ. […]