Entries by

Sámi giellaofelaččat movttiidahttet sámástit

Sámediggi lea nammadan njealje giellaofelačča sámegielaid ovdanbuktima várás. Giellaofelaččaid ulbmilin lea doaibmat ovdagovvan ja hásttuhit olbmuid sámástit roahkkadit. Iešguđege giellaofelaš lea govven filmmaža, mas son muitala iežas oktavuođas sámegillii. – Dán oktavuođas lea buorre muitit, ahte buot sámegielat lea maiddái áitatvuložat. Danin mii leat dáppe Sámedikkis háliidan álggahit doaimmaid, maiguin movttiidahttit erenomážit mánáid ja nuoraid […]

Sámedikki válggain njeallje njulgengáibádusa

Sámedikki válggaid bohtosa guoski njulgengáibádusat leat boahtán njeallje (4) áigemeari rádjai. Sámedikki stivra galgá gieđahallat njulgengáibádusa hohpolaččat ja maŋimustá ovdal válgajagi loahpa. Sámediggelága 40 §:a mielde jietnavuoigadahtton olmmoš, guhte oaivvilda, ahte válgalávdegotti šiehttamuš válggaid bohtosa nannemis dahje válggaid doaimmaheapmái laktáseaddji eará doaibmabidju lea lágavuostásaš, sáhttá dahkat sámedikki stivrii njulgengáibádusa 14 beaivve siste dan beaivvis, go […]

Nuoraid sámegielat asttuáiggedoibmii lea dárbu buot sámeguovllu gielddain

Sámedikki nuoraidráđi De! -prošeavttas ožžojuvvon vásáhusaid vuođul nuoraid sámegielat asttuáiggedoibmii lea dárbu buot sámeguovllu gielddain. Doaibma eaktuda ruohtasmahttima eandalii daid boaittobeale giliin, gos ii ovdal leamaš makkárge doaibma nuoraide. Nuoraidráđi prošeavtta doaibma nogai 30.8.2019. Prošeavttas lágiduvvojedje ee. vuollegaš šielmmá nuoraideahkedat sihke mannojuvvui stuorát dáhpáhusaide nugo Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii ja Ijahis idja-festiválii. Prošeavtta áigge lágiduvvojedje oktiibuot 24 […]

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 2020 ordnejuvvo Anár Sajosis ja Rivdol Vasatokkas

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 2020 ordnejuvvo Anáris, Sámekulturguovddáš Sajosis ja nuoraidguovddáš Vasatokkas, Rivdolis. Dáhpáhus lea 15. -16. beaivve cuoŋománu. Dáhpáhusa temán lea dánsa, man vuođul olles prográmma huksejuvvo. Dáiddadáhpáhusa leat ovttasbarggus ordnemin Taike sámekultuvrra leanadáiddár Auri Ahola, Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat, nuoraidráđđi, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu sihke filbma- ja musihkkaguovddážat. Dáiddadáhpáhusa ordnema birra dieđihuvvo dárkilabbot boahtte jagi bealde. […]

Sámediggi almmuha ohcanláhkai oktiibuot (6) guhtta stipeandda

ALMMUHUS Sámediggi almmuha ohcanláhkai oktiibuot (6) guhtta 500 euro stipeandda, mat leat dárkkuhuvvon sámegiela ja/dahje sámekultuvrra oaiveávnnas- ja siidoávnnasstudeanttaide ja oahppiide geat leat alitdási oahpuin, mat válbmejit sámegielat bargoeallimii. Ohcciin bivdojuvvojit erenomáš vuođustusat stipeandda oažžuma várás. Vuođustussan sáhttet leat ee. oahppočájánasbarggu ráhkadeapmái gullevaš erenomáš golut dahje ruoktobáikki ja studerenbáikki guhkes gaskkas šaddan mátkegolut. Bivdojuvvo ahte […]

Ságastallandilálašvuohta Gáregasnjárggas 11.10.

Boađe ságastallat áigeguovdilis áššiin Gáregasnjárgii! Sámedikki stivrra lágidan ságastallandilálašvuođat joatkašuvvet. Stivra ordne ságastallandilálašvuođa Hánssa baaris bearjadaga 11.10.2019 dmu 17-19. Dilálašvuođa dárkkuhussan lea deaivvadit guovllu sámiiguin ja ságastallat áigeguovdilis áššiin. Sámedikki stivra sávvá Gáregasnjárgga guovllu sámiid bures boahtán ságastallandilálašvuhtii! Fállat káfiid. ”Háliidit stivrrain joatkit vel ságastallandilálašvuođaid lágideami ná loahppa doaibmabaji áigge. Ságastallandilálašvuođat leat vuogas dilálašvuohta beassat […]

Sámediggi bajidii ovdan EU:a Árktalaš forumas eamiálbmogiid oassálastinvejolašvuođaid EU:s

Sámedikki II várreságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso oassálasttii 3.-4.10.2019 Uumajas Ruoŧas Eurohpá komišuvnna, Eurohpá olgogaskavuođahálddahusa sihke Ruoŧa ráđđehusa ordnen EU:a Árktalaš Forumii (EU Arctic Forum). Juuso bajidii Forumis ovdan gažaldaga das, man láhkai EU:a mearrádusbargamis sáhtášii duođalaččat vuhtii váldit dan guovllus ealli sierra álbmogiid oainnuid. Oktasaš suvdilis čovdosiid gávdnama dihtii árktalaš guovlluin, Juuso deattuhii erenomážit eamiálbmogiid […]

Duodjeakademiija vuosttaš álbmotdeaivvadeapmi lágiduvvui Gárasavvonis

Mannan duorastaga 24.9.2019 lágiduvvui Duodjeakademiija vuosttaš álbmotdeaivvadeapmi Gárasavvonis. Álbmotdeaivvadeami ulbmil lei oahpásmuhttit báikkálaš olbmuid Duodjeakademiijai ja ságastallat duoji ovdánahttima dárbbuid. Deaivvadandilálašvuođas ovdanbuvttiiga Sámedikki nubbin várreságadoalli Gáijjot Ántte Issáha Duommá ja Duodjeakademiija koordináhtor Ánte Nils-Duommá Editha Iŋgá. Ságastallamis bohte ovdan ollu jurdagat ja sávaldagat das ahte mo duoji sáhttá nannet Gárasavvona guovllus. Sávaldagat ledje earret eará […]