Entries by Sámediggi

Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd lij vaalmâš

  Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd Hitruu lij ååʹn vaalmâš teʹksttǩiiʹrji vueʹzzeʹld. Škoouleeʹjj aalǥâst iʹlmstõõvi sääʹrj mââimõs ǩeʹrjj Hitruu 4 -Sämieennâm. Mättǩeʹrjjräidd lij jurddum aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse vuâđđmättʼtõsklaassid 3-6. Rääidast lie ääiʹjben iʹlmstõõvvâm vueʹzz  Ááhu kuuvl, Pennuuseibi ja Skipáreh. Ååʹn  õlmstõttum ođđsumõs  ǩeʹrjj lij jurddum vuâđđmättʼtõõzz kuuđadklaasslaid. Ánná da Saammâl toouhje mättǩeeʹrjest eʹpet tuõđlaž, puäʹres di ođđsab […]

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) noorââtt täʹbbe 19.9.2019 Haaparanta tiuddsåbbra, koʹst SPS saaǥǥjååʹđtummuš serddai Ruõccjânnam Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹddjânnam Sääʹmtegga pueʹtti 16 määnpââjas da Tiina Sanila-Aikiost šâdd SPS saaǥǥjååʹđteei. Seämmast še SPS nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse. Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- […]

Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda. Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben: https://beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120. Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Menesjärventie 2A 99870 AANAR +358 10 839 3120 | +358 10 839 3138 vaalit(at)samediggi.fi www.samediggi.fi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj Silbbseiʹbb rieʹmjj lij iʹlmstõõvvâm. Silbbseiʹbb rieʹmjj –ǩeʹrjj mušttal kueiʹt rieʹmj naʹzvaanvuõđâst da tõʹst, mäʹhtt tõk vieʹǩǩte kueiʹmeez. Elina Moshnikoff ǩeeʹrjtem ođđ maainâs lij samai oođâs, håʹt tõʹst vuäitt aiccad  õhttvuõđid vuäʹmm mainnsid. Heidi Juliana Gauriloff eunnai pirstõõzzivuiʹm maainâs ǩeäss lookkâd di kuvddled mainnâz eeʹjj, jieʹnn, ääkk leʹbe ääʹjj lookkmen. Ǩeʹrjj ââʹnat  puârast […]

Jiõnstemvuäʹpstõs Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Tobdstõõđ tärkka jiõnstemvuäʹpstõʹsse!   Mieʹrǩǩed leiʹmmjum jiõnstemliʹppe tuu võboršeeʹǩǩ nââmar čiõlggsanji. Jeäʹl tueʹjjed jeeʹres mieʹrǩǩummšid. Piij jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt. Piij tåʹlǩǩ jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz. Vuâllaǩeeʹrjet vuõlttõsǩeeʹrj Piij kattum vaalkonfeârt di vuõlttõsǩeeʹrj maacctemkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt. Viiǥǥ maacctemkonfeârt pååʹšt kääzzkâʹsttempäikka (ij pååʹštčokka) nuʹtt ääiʹjeld, što tõt ǩirggan vaal-luʹvddkååʹdd konttra Aanra vuõssaarǥ 30.9.2019 čiâss […]

Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsaž ǩiõllkonfereeʹns programm õlmstõttum da iʹlmmtõõttmõš lij äävuum

Sääʹmteeʹǧǧ õõutveäkka reäʹšše 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest sääʹm ǩiõlivuiʹm tuejjeeʹjid: jåårǥlõʹttjid, tuulkid leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi da Sámi Giellagáldu õhttsažtuâjjan. Seminaar lij Sääʹmtiiʹǧǧi nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹjj. Seminaarâst piâssâp veiddsanji kuullâd loǥlmid da saǥstõõllmõõžžid jåårǥlõʹttji, tuulki da jeeʹres ǩiõlltuâjjlai suõʹrjin. Seminaarprograamm väʹlddloǥlmõʹsttjen tuåimmai Oulu universiteeʹtt sääʹm ǩiõl […]

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj GEA-mättǩeʹrjjraiddu lij iʹlmstõõvvâm. Gea-räidd raajât vueʹllškooul veeʹresǩiõl mättʼtõʹsse. GEA 3 bargogirji čakčii lij smiõttum ââʹnned vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass GEA 3 lookkâmǩeeʹrj paaldâst. Ǩeeʹrj teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman da tõʹst lie määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. Ǩeeʹrj koovid lij pirstam da layout raajjam Nora Bäck. Tiʹllʼjõõzz: kirjatilaus(at)samediggi.fi Lââss teâđ: škooultõs- da mättmateriaalkoontâr  

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje kålggmannust

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 tuåimmplaan mieʹldd halltõõzz såbbri õhttvuõđâst riâššât saǥstõõllâmpooddid vueiʹttemvuõđi mieʹldd jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin. Saǥstõõllâmpooddin halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ tuåimin da oudd veerǥlaž saǥstõõllâm åålǥbeäʹlnn vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Saǥstõõllâmpooddi pirr teâđtet jäänab ââʹldben. ”Haaʹleep halltõõzzin juäʹtǩǩed veâl saǥstõõllâmpooddi riâššmõõžž nääiʹt lopp-pââʹjest. Saǥstõõllâmpoodd lie šiõǥǥ päiʹǩǩ piâssâd saǥstõõllâd da vaajted jurddjid Sääʹmteeʹǧǧ […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2.9.-30.9.2019 jiõnstummuš

Vaaläʹššǩeeʹrj lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd rekisterõsttum ǩeʹrjjen juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka vuõssaarǥ 2.9.2019. Rekisterõsttum ǩeʹrjj lij ärvvpååʹšt da tõn määiʹnest jiõnsteei âlgg viǯǯâd tõn jiijjâs pååʹšt-tuåimmpääiʹǩest mâŋŋa ko lij vuäǯǯam iʹlmmtõõzz pååʹštest.  Vaalin jiõnstummuš tuåimmai nuʹtt, što jiõnsteei maaccat valmmša mahssum da tiuddum sättkonfeârtast rekisterõsttum ǩeʹrjjen pååʹšt mieʹldd suu vuâllaǩeeʹrjtem sättǩeeʹrj da vaalkonfiõrttu tõppum vaal-liipp. Vaaläʹššǩiiʹrjid âlgg […]

Vuõiggâdvuõttminister Henriksson da Sääʹmteʹǧǧ kaaunõʹtte

Vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson kaaunõõđi täʹbbe Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji da jeeʹres eeʹttkõʹsttji vuiʹm Heʹlssnest. Kaaunõõttmõʹšše vuässõõđi vuõiggâdvuõttministeeʹr lââʹssen riikkpiisar Raimo Luoma riikksuåvtõõzz konttrest. Kaaunõõttmõš šõõddi Sääʹmteeʹǧǧ alttõõzzâst. Kaaunõõttmõõžžâst tuejjee ǩičldõõǥǥ pueʹttmen åårrai säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki haʹŋǩǩõõzzid da kuʹlleš Sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnlmid täi haʹŋǩǩõõzzi jåttʼtummšest. Saǥstõʹlleš jm. sääʹmteʹǧǧlääʹjj valmštõõllmõõžž juäʹtǩǩem pirr äuʹǩǩeeʹl tän räjja tuejjuum valmštõõllâmaunstõõzz di sääʹm ǩiõl, […]