Entries by

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs maaccad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio- vueʹjj da juätkktååimaid oʹđđest čåuʹddemnalla tiuddsåbbra

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii såbbrest 31.8.2022 maaccted tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da juätkktååimaid oʹđđest čåuʹddemnalla tiuddsåbbra Tiuddsåbbrest ij leämmaž tuʹmmstõktuâjast teâtt tõʹst, što tuâj kõskklâttmõš ij leäkku vueiʹtlvaž tõntaa, što komissio […]

Säʹmmlai vuõiggâdvuõđid âlgg staanâd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžžâst

Lappi suudvuõiǥâs heelǥii 12.8.2022 kuõiʹt säʹmmla viârtõõzzid kueʹllšeeʹllemreäkkain Aanrest da Uccjooǥǥâst. Suudvuõiggâz mieʹldd viõǥǥâst leämmaž kueʹllšeellmõõžž kuõskki rajjtõõzz lie leämmaž risttreeidast vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹntest staanum säʹmmlai kulttuurvuâđđvuõiggâdvuõđin. Ääiʹjben […]

Aanrõšǩiõl soojtem-mätt ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

INARISAAMEN TAIVUTUSOPPI kovvad aanrõšǩiõl soojtemååʹblǩi raajjmõõžž systemaattlanji, leša nuʹt, štõ tõi fittjummuš lešši aʹlǩǩi.  Ǩeeʹrjest puutet õuʹdde aanrõšǩiõl jiõnnõõǥǥid da jiõnneemvuäppsid, vuâkkõõzzi meâldlaž jiõnneem-muttõõzzid da soojtemjtemååʹblǩi raajjam-meärrõõzzid. Ǩeeʹrjest lie jiânnai õuddmiârk kook […]

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttsuõjjlemaaʹšši diõtt noorõʹtteš Njeäʹllmest

Pirrõsministeria, Lappi JJP-kõõskõs, Meäʹcchalltõs da Sääʹmteʹǧǧ noorõʹtte Luâttsuõjjlemtegga Njeäʹllmest 10.-11.8.2022. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ lij säʹmmlai dommvuuʹd riikk jânnmi luâttsuõjjlummšest vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuâj oouʹdeei juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum kaaunõõttmõš. Tän eeʹjj väʹlddteema […]

“Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuässõõttâm kollaboratiivlõʹžže pro gradu – tuõjju, koʹst tuʹtǩǩee Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz vaikktemvuõđ. Tuʹtǩǩõs čuäʹjat, što teâtt säʹmmlain lij čuuʹt ooccân da tõn diõtt säʹmmla da sääʹmnuõr ǩiččlâʹstte ooudâs ǩeeuʹsummuš, […]

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž – komissaarid vaʹlljeet pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbrest påʹrǧǧmannust

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii 23.6.2022 tuärjjeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž, leša vaʹlljad kuõʹhtt komissaar påʹrǧǧmannust tuõʹllʼjum pâiʹlmeärrsaž tiuddsåbbrest. Pâʹjjelmeärrsaž såbbar jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin. Õuʹddel tuʹmmstõktuâj sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli äʹšštobddjen Säʹmmlai psykososiaalʼlaž […]