Entries by Sámediggi

Walt Disney Animation Studios rääjj tâʹvvsääʹmǩiõllsaž versio Frozen 2 jieʹllikaartâst

Walt Disney Animation Studios (WDAS) ooʒʒškuätt sõrgg čuäjtõõllʼjid Frozen 2 sääʹmǩiõllsaž versiooʹje. Tät lij puåđõs õhttsažtuâjast WDAS da sääʹm-meer kõõsk. BURBANK, California, & KARASJOKK, Taarrjânnam, GIRON, Ruõccjânnam, AANAR, Lääʹddjânnam, sueiʹnnmannu 19. peiʹvv 2019. Sääʹmǩiõllsaž versio jieʹllikaartâst lij puåđõs õhttsažtuâjast Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz (SPS), Sääʹmrääʹđ da Walt Disney Animation Studios kõõsk, koʹst Frozen 2 fiʹlmmraaji lie […]

Jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ – Iʹlmmet mottjam addrõssad vaal-luʹvddkådda

Čõõuč 2019 sääʹmteʹǧǧvaalin vuäitt jiõnsted pååʹšt mieʹldd leʹbe maaccteeʹl äʹššǩiiʹrjid vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Vaaläʹššǩiiʹrjid vuõltteet ǩeʹrjjuum ǩeʹrjjen jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid Lääʹddjânnam narodteâttriâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩuum addrõʹsse. Sääʹmteʹǧǧvaalin jiõnstemvuõiggâdvuõđ õlmmeei iʹlmmtõskoort lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd pâʹsslašttâm-mannu aalǥâst. Vaal-luʹvddkåʹdd lij välddam vuâstta mäʹccjam iʹlmmtõskoortid, kook jie leäkku tääʹvtam jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid. Jeäʹrben ålggjânnmin jälsteeʹji iʹlmmtõskoort lie mäʹccjam jiânnai. Jõs teâđad, što leäk jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ Sääʹmteʹǧǧvaalin […]

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzzi vuõssmõs ođđ karttõskaart lie valmštõõvvâm

Räiddkarttčeäppneǩ Sunna Kitti karttad Vasttõsvuõđlaž da da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddi -vuäʹpstõõzz. Obb karttõsmateriaal lij mieʹrr valmštõõvvâd ǩieʹzz 2019 poodd. Ođđ materiaal lij vuõss-sâjjsânji jurddum mättmateriaalââʹnnma maatkčemsueʹrj mättʼtõõttjid di maatkčemsueʹrj jeeʹres tuåimmjeeʹjid da voudda pueʹtti määtklaid. Karttõõzz da vuäʹpstõõzz teeʹkstid õhtteeʹl haaʹleet kaggâd sääʹm-maatkčummša õhttneei vaʹǯǯtõõzzid veiddsab tieʹttemvuõʹtte. “Tuäivvap, što visuaalʼlaž teâtt čiõʹlǧǧad vuäʹpstõõzz saaǥǥ […]

Ijahis idja -feʹsttvaal programm lij õʹlmstõttum

Pårǧǧmannust jäʹrjstum Ijahis Idja- alggmeerai musikkfeʹsttvaal programm lij õʹlmstõttum. Aanrest 16. vuâra jäʹrjstum feʹsttvaal teeʹmm lie ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹjj ciʹsttjen sääʹmǩiõl. Feʹsttvaalneäʹttel-loopp taʹrjjummša koʹlle konseeʹrti lââʹssen saǥǥstõõllâmareena, säʹmmlaž viõusõõttmõšǩeâšttõõttmõš, sääʹmǩiõtt-tuâjjmarkkân di pääʹrnai da nuõri jiiʹjjez programm. Feʹsttvaal älgg piâtnâc 16.8. pääʹrnai da nuõri peeiʹvest. Peeiʹv mieʹldd ouddǩiõʹtte iʹlmmtõttum pääʹrn da nuõr vuässâʹtte tuâjjpaajid da […]

Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ reäʹšše õhttsaž ǩiõllseminaar tuulkid, jåårǥlõʹttjid da jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid

Sääʹmteeʹǧǧ reäʹšše õõutveäkka 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest õõuʹdmõsân siʹjjid, ǩeäk tuejjee sääʹmǩiõlivuiʹm: jåårǥlõʹttjen, tulkkân leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjliʹžžen. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi õhttsažtuâjjan da tõt lij sääʹmtiiʹǧǧi beäʹlnn nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerǩiõli eeʹjj. Täi koolm sääʹmteeʹǧǧ õhttsanji riâššâm šõddmõõžž jurddjen lij tuärjjeed ǩiõlltuâjjlai ämmat-tääid, uʹvdded vueiʹttemvuõđ saǥstõõllâd čiŋŋlõbân ǩiõllaaʹšši pirr […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tuåimtet äiʹjstes 

Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest ij õuddnam õuʹddel eeʹttiǩ-kååʹdd ǩieʹsspââʹj älggmõõžž. Nuʹtt sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet äiʹǧǧtaaul meâldlanji 2.9.-30.9.2019. ”Vueʹjj leäi vueiʹtted koʹrjjeed vaalid cõõjeeʹl, leša ååʹn vuäjjnep vaalid da tõõzz, što tuejjeep tõin säʹmmlai jiiʹjjes vaalid”, kommentâstt I väärrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto. “Riikk leäi vueiʹtted viikkâd ääʹšš õõudårra vueʹssmannu rääʹjest, mâŋŋa Sääʹmtiiʹǧǧin saǥstõõllmin […]

Mainnsid ruõkkât, ǩiiʹrjid da ǩiõllharjjtõõzzid digiprograʹmme – mättmateriaal ǩieʹsstuâjjla hooddâst!

Sääʹmteʹǧǧ lij paʹlǩǩääm ǩeäzzas nellj projekt-tuâjjla: õõut juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle da lââʹssen õõut digimateriaaltuâjjla. Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõlltuâjjla lie paʹlǩǩuum sääʹmǩiõli ougglestmätt’tõshaʹŋǩǩõʹsse. Täävtõssân lij jåʹttlâʹtted jeäʹrben ougglestmätt’tõõzzâst tarbbsõs digimateriaal vuäǯǯmõõžž. Tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuâjjliʹžžen tän kieʹzz ääiʹj tuåimmjeei Solja Magga tuejjad Gea 2- ǩeeʹrjest digitaal’laž versio Cloubi-prograʹmme. Digitaal’laž materiaalâst vueiʹtet kuvddled pukid ǩeeʹrj teʹksttkuuʹsǩid da saaʹnid di mätt’tõõllâd tuâji […]

Aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹtt-taaul kaartivuiʹm iʹlmstõʹvve

Uʹčteeʹli kuuʹǩǩ vueʹrddem aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul liâ iʹlmstõõvvâm. Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaaul lie õlmstâʹttum sääiʹmest, tâʹvvsääʹm alfabeʹtt-taaul liâ sääiʹmest di priʹnttjum hääʹmest. Aanarsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm uʹčteʹl-kovvčeäʹppneǩ Tania-Maria Moilanen. Alfabeʹttkovvtaaulid vuäitt laaddâd täʹst. Tâʹvvsääʹmǩiõl alfabeʹttkovvtaauli koovid lij raajjâm Nora Bäck, kååʹtt lij kaartʼtam še Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtam Gea-mättmateriaalrääid. Alfabeʹttbukvaid vuäitt laaddâd täʹst, leʹbe tiʹlljed škooultõs- da […]

Saaǥǥjååʹđteei ǩiõčldõk ekka 2018

Eeʹjj 2018 muuʹštet tõn diõtt, što sääʹmteeʹǧǧ sååbbar heelǥii sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz mâŋŋa nuʹtt pirr eeʹjj pešttam saǥstõõllmõõžžin di tõn diõtt, što trafikk- da saaǥǥtem-minister Berner vaʹlljii ruʹvddǩeäinnõhttvuõđ Ruäʹvnjaarǥâst Aanar pääiʹǩ Ǩeârkknjaʹrǧǧe juätkkseʹlvvtemnalla. Eeʹjj 2018 muuʹštet še tõn diõtt, što sääʹm ǩiõli olgglõsmättʼtõõzz kuõskki pilotthaʹŋǩǩõs vuäǯǯai teäggtõõzz da tõn diõtt što Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšm raaveeš saaǥǥtem da teâđtem […]