Entries by

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs -da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa 3. klaass mättǩeeʹrj. VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 lij nuõrttsääʹmǩiõl mättǩeʹrjj vuâđđmättʼtõõzz kuälmad klaass jieʹnnǩiõl lookkji mättʼtõʹsse. Mättǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum aanarsääʹmǩiõllsaž Virkkuuvääri 3 -ǩeeʹrjest. Ǩeʹrjjraajji […]

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso: ”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest lij kõõččmõš vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđsteen jiõččvaaldšma”

Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd jäʹrjsti ođđeeʹjjmannu 25. peeiʹv eeʹttiǩ-kååʹddest õõlmâs kuullmõõžž, koʹst äʹššen leäi halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstte saaǥǥtuõʹllʼjeei Tuomas Aslak […]

Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹv Aanrest 26.-27.4.2023

Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvid jäʹrjstet Aanrest, Sajoozzâst 26.-27.4.2023. Teeman lie taʹnni čuäjtõslaaǥǥan čeäppõõzz da nuʹbben sääʹm ǩiõtt-tuâj. Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹv Aanrest, sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 26.-27.4.2023.  Väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri-peeiʹv lie ođsmam da tõid […]

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõspiʹloott tåimmam-maall ärvvtõõllmõš valmštõõvvâm – puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât Uccjooǥǥâst 18.1.2023

Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđi äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz tåimmam-maall ärvvtõõllmõš lij valmštõõvvâm, da puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât 18.1.2023 Uccjooǥǥâst. Meersaž škooultõõzz ärvvtõõllâmkõõskõs, Karvi, lij viikkâm čõõđ sääʹmǩiõli tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm, […]

Ooʒʒ harjjtõõllʼjen Walt Disney Animation Studioid 2023

Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmštõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studios kåčč sääʹm mättʼtõõđjid ooccâd harjjtõõlliprograʹmme, kååʹtt älgg vueʹssmannust 2023. Ooddi ooudâsviikkmõš -harjjtõõllmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹttemvuõđ […]

Uʹcc ǩeerja -räidd iʹlmstõõvi aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle

Uʹcc ǩeerja -nuõrttsääʹmǩiõllsaž digiǩiiʹrji räidd lij iʹlmstõõvvâm aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Ǩeeʹrj vuäʹpste sääʹmǩiõl takai saaʹnid, mâʹte jååʹttemveeʹrbid da eeuʹnid, di pihttsi da porrmõõžži nõõmtõõzzid. Seämmast ǩeeʹrj veʹǩǩe õõudâs ǩiõllmättaaʹšši da lookkmõõžž […]

Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16

Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16. Ooccâmlomaakk vuäitt tooiʹmted liâdǥlânji, pååʹšt mieʹldd leʹbe tooimteeʹl ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Lomaakk âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest 31.12.2022 õuʹddel čiâss […]

Lääʹddjânnam sääʹmteʹǧǧ da Teän kueʹlltäällvuʹvdd ǩeässâʹtte Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõs-saǥstõõllmõõžžin Taarr veʹrǧǧniiʹǩǩi kõrr õõlǥtõõzz seuʹrrjõssân

Tenon neuvotteluvaltuuskunnan Suomen Saamelaiskäräjien edustajat ja Tenon kalatalousalue vetäytyvät Tenon kalastussääntöneuvotteluista, koska neuvottelut ovat pysähtyneet Norjan viranomaisten tiukkaan vaatimukseen kieltää lohenkalastus Tenolla kokonaan seuraavassa kalastussäännössä. Lohen kalastuskielto olisi voimassa 5–7 […]

Aanar da Sør-Varangi kååʹdd vuõǯǯu teäggtõõzz vuõsshaʹŋǩǩõʹsse nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur jeälltummšen

Aanar da Sør-Varangi kååʹdd alttee teäggtõõzz vuõsshaʹŋǩǩõõzz nuõrttsääʹm ǩiõl da kulttuur jeälltummšen. Haʹŋǩǩõʹsse miõʹtteš teäggtõõzz Interreg Aurora –prograamm Sápmi-vueʹzzest programmpââʹj 2021–2027 vuõssmõs ooccâmkõrvvjin. Haʹŋǩǩõõzz meersaž vaast-teäggtõs Taarrâst puätt Sääʹmteeʹǧǧest da […]