Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 15.6.2021 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv 2021 čuäjtet tän eeʹjj neeʹtt pääiʹǩ virtuaalšõddmõššan Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad ougglõsõhttvuõđin škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar. Tuej oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž tääiđ. (sääʹmteeʹǧǧest […]

Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj lij vuäǯǯmest eʹpet

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr lij välddam ođđ teädldõõǥǥ Pekka Sammallahti Sääʹm-lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeeʹrjest. Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj iʹlmstõõvi vuõssmõs vuâra eeʹjjest 1993, da ååʹn valddum oođuum teädldõk lij 7. jäʹrjstõõzzâst. Kõõččmõõžžâst lij lââʹssteädldõk, ij-ka sääʹnnǩeeʹrj siiskõs leäkku muttum. Sääʹnnǩeeʹrj lââʹssteädldõõǥǥ lij tuåivvum jiânnai, ko ǩeʹrjj lij leämmaž juʹn kaaupšum loʹppe. Sääʹmǩiõl koontâr tuʹmmii loppeeʹjjest väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ: – […]

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 18.2. såbbrõõžžât ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2021 såbbrõõžžât 18.2.2021 čiâss 10 ougglõsõhttvuõđin. Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool. Såbbar 4/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst. Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ […]

Säʹmmlai jieʹllemvueʹjj da kulttuur harjjtummuš lij vuâđđtõllum mäinn pueʹtted jânnma

Riikksuåvtõs čoouǥii ođđeeʹjjmannu 22. peeiʹv jânnmapueʹttem rajjtõõzzid Lääʹddjânnmest. Ođđ rajjtõõzz puõʹtte viõʹǩǩe 27.1. da tõk lie viõǥǥâst 25.2. räjja. Muttsivuiʹm põõrǥât ǩieʹppeed rââst raaj pueʹtti joottlõõǥǥ ođđ koronavirusmuttsi leävvnummuž cõggâm diõtt. Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd sääʹm jieʹllemvueʹjj da kulttuur harjjtummuš lij vieʹltʼteʹmes da  vuâđđtõllum mäinn pueʹtted jânnma. Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd siiʹsǩraajjvalvvmõõžž maacctõõzz ääiʹj säʹmmla vuäiʹtte jååʹtted […]

Ministeeʹr da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei: vââʹjjsaaǥǥid âlgg vuâsttlâʹstted

Taarr, Ruõcc da Lääʹdd sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹr da Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei käʹǧǧe õuʹdde õhttsaž õõlmâsceäʹlǩǩmeʹstes, što lij vääžnai vuâsttlâʹstted säʹmmlai äšttmõõžž da vâjjõõzz. Ruõccjânnam ââʹlmõs vuõiggâz 23.1.2020 uʹvddem Girjas sääʹmõutstõõzz kuõskki suudâm mâŋŋa veezz Sääʹmjânnam vuuʹd lij õlmmnam äšttmõš, vâjjõs da joba viõkkväʹldd. Tâʹvv-Taarrjânnmest lie leämmaž mäŋgg äʹššed, koin lij ravvsânji loŋŋtum säʹmmlai vuâstta. Lääʹddjânnmest vââʹjjsaakk […]

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs uuʹdi õõlmâsceäʹlǩǩem piõggviõǥǥ puuʹtʼtem pirr sääʹmvuuʹdin – Haʹŋǩǩõõzzin âlgg leeʹd säʹmmlai luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttmõš

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) noorõõđi 25.1.2020 tiuddsåbbra, koʹst SPN  saaǥǥjååʹđtummuš serddji Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧest Taarr Sääʹmtegga pueʹtti 16 määnpââjas. Tiuddsåbbar õʹnneš ougglõsõhttvuõđin. Tiuddsååbbar ǩiõttʼtõõli jm.. Lääʹdd saaǥǥjååʹđteeipââʹj toiʹmm-mušttlõõzz di saǥstõõli piõggviõǥǥ ââʹnnmest sääʹmvuuʹdin da priimi äšša kuulli õõlmâsceäʹlǩǩem. Õõlmâsceäʹlǩǩem mieʹldd SPN kaiʹbbai, što sääʹmvuuʹd piõggviõkkhaʹŋǩǩõõzzin âlgg leeʹd säʹmmlai luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttmõš (free, prior and in-formed […]

Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaalmusikkpoodd 2.-4.2. – Tobdstõõđ ohjjeeʹjid da vuässõõttâmvuäʹppõõzzid

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaal’laž musikkpoodd säʹmmlai meersažpeiʹvvneäʹttlest 2.–4.2.  Tobdstõõđ musikkpooddi ohjjeeʹjid da vuässõõttâmvuäʹppõõzzid! Tääʹrǩab vuäppõõzz da liiŋk musikkpooddid vuässõõttmõʹšše Kuobžâ-Piäká Ánná, Anna Morottaja lij Aanrest šââddas. Son lij musiikkâr, kååʹtt läull livđeid, juâigg da läull.  Anna čâđđam ââlda lij jeäʹrben aanrõšǩiõllsaž vokaalmusikkäʹrbbvuõtt, kååʹtt lij jeällʼjeʹmmen. Son lij mättʼtam livđe päärnaid […]

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuʹhlʼjet õõutsââʹjest virtuaal’lânji

Taʹnni Saaʹmi meersažpeeiʹv juuʹhljet virtuaal’lânji. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kåčč pukid juuʹhlʼjet Saaʹmi meersažpeeiʹv sueʹvet täʹlvvmannu 6. peeiʹv čiâss 18 ääʹljeeʹl vuõigg vuõlttõʹsse. – Tät peiʹvv lij kaallšõs säʹmmlaid. Normaal vueʹjjest noorõõđčim õʹhtte nuʹtt Sääʹmjânnmest ko tõn åålǥbeäʹlnn juuʹhlʼjâʹtted mij meer. Ååʹn čoʹrstemvueʹjj ääiʹj jeäʹp vueiʹt noorõõttâd fyyslânji, leša tuäivam, što virtuaalšõddmõõžž mieʹldd ooʹnnstep […]

Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaal’laž musikkpoodd säʹmmlai meersažpeiʹvvneäʹttlest

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaal’laž musikkpoodd säʹmmlai meersažpeiʹvvneäʹttlest 2.–4.2. Musikkpooddi jurddjen lij tobdstâʹtted da älšmâʹtted vuässõõttjid säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž musiiklaž õlmmeemnaaʹlid. Musikkpooddi teeʹmmen lie äʹrbbvuõđlaž vokaalmusikkšlaajjin nuõrttsääʹm leuʹdd, aanarsääʹm livđe da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž luohti da čiâssi ohjjeeʹjen toiʹmmje musikkčieʹpp Hanna-Maaria Kiprianoff, Anna Morottaja da Risten Anine Kvernmo Gaup. Musikkpooddid jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin […]

Dihtosis-tuåimmjummuš veiddan vueʹllškooulid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akademia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tuåimmjemnallšem tuâjjpaaʹjid pââiškooulid di nuuʹbb tääʹss mättjemstroiʹttlid juʹn kueiʹt eeʹjj ääiʹj. Ååʹn haʹŋǩǩõs veiddan še vueʹllškooulid! Tuâjjpääʹj   Čõõuč äiʹǧǧen Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst lie kârvvam vueʹllškooulin, teʹsttääm jeeʹres harjjtõõzzid da raajjâm tuâjjpaaʹjid nåkkmen, što tõk sueʹppe nuʹtt vueʹllškooul uuʹccab päärnaid ǥu še puärrsab mättʼtõõttjid. Tuâjjpââʹjin päärna ouddmiârkkân […]