Entries by

Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälminister Essayahin sueʹvet Aanrest

Mädd- da meäʹcctäälminister Sari Essayah kuõʹssji sueʹvet 23.9.2023 Aanrest da Uccjooǥǥâst tobdstõõttmen ääiʹjpoddsaž kueʹllšeeʹllemaaʹššid. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj saǥstõʹlle ministerin vueiʹnnlõõttmõõžžâst Sajoozzâst jm. Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst, šmâʹǧǧluõzzâst da kueʹllšeeʹllemlääʹjj muuttâstaarbin säʹmmlai beäʹlnn. Snimldõk: […]

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Lääʹdd Sääʹmtegga 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) noorââtt täʹbbe 20.9.2023 Kiirunast tiuddsåbbra, koʹst SPN saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹdd Sääʹmtegga puõʹtti 16 määnpââjas da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjest Tuomas Aslak Juusost šâdd SPN saaǥǥjååʹđteeʹjj. Seämma […]

Seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst Aanrest 28.9.2023 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neljdpeeiʹv 28.9.2023 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst ääv seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst. Poodd vuäitt seuʹrrjed še striim pääiʹǩ.  Seminaar täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž vuârrvaaiktõõzz kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin da altteed […]

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: ”Puäʒʒskääđđlääʹjj tiuʹddepiijjmõš šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn âlgg jåʹttʼted tuâj vuâlla mââʹjeeǩâni”

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso õlmstõʹtti 19.9.2023 peäʹlestvälddmõõžž puäʒʒskääđđlääʹjj suåvvtummšest puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso nuäjjââtt peäʹlestvälddmõõžžâst, što puäʒʒskääđđlääʹjj vueʹljet suåvlded lääʹjj čiõʹlǧǧeem meâldlânji nääʹlteʹmes šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj […]

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mieʹldd juʹn 180 škooulneeʹǩǩ

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ jåttji vuõssaarǥ 21.8., da sääʹm-mättʼtõõzzâst alttee samai nuʹt-a 180 škooulneʹǩǩ da mättʼtõõđi 118 jeeʹres škooulâst da pâʹjjel 40 kååʹddest pirr Lääʹddjânnam. Škooulneǩ- da […]

Jiõnstummuš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaalin ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ vuâđald

Sääʹmteʹǧǧvaal tååimtet 4.9.-2.10.2023. Täi-aa sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõõǥǥâst åårrai jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid liâ vuõlttuum vaaläʹššǩeeʹrj pååʹštin ǩeeʹrjuum ǩeʹrjjvuõlttõssân čõhččmannu 4. peeiʹvest looǥǥeeʹl. Ooumže, kååʹtt ouddâl jiõnilaʹsǩǩummuž alttummuž čuäʹjat vaal-luʹvddkådda ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ jiõnstemvuõiggâdvuõđâst eeʹjj […]

Jiõnstemäʹššǩiiʹrji maacctõs – vaalautt puätt!

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tååimtet 4.9.- 2.10.2023. Jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid liâ vuõlttuum vaaläʹššǩeeʹrj ǩeeʹrjuum ǩeʹrjjvuõlttõssân čõhččmannu 4. peeiʹvest looǥǥeeʹl. Viiǯǯ ǩeeʹrj vueiʹtlva sõrgg pueʹttemiʹlmmtõõzz vuäǯǯmõõžžâst! Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam iʹlmmtõõzz puättam ǩeeʹrjuum ǩeeʹrjest seärad 13.9.2023 […]

Sääʹmteʹǧǧ uuʹdi ceälkkmõõžž Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst – vuâkkõõzz ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted, peʹce saǥstõõllâd oʹđđest

Eʹtǩǩuum Teänjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõs neuʹrrad säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđid nuʹtt miârkteei naaʹlivuiʹm, što tõn ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz saǥstõõlât oʹđđest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz kuõskki ceälkkmõõžžâst 5.9.2023. […]

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs-da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 2.klaass tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõʹsse. Tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsäämʹǩiõllsaž GEA- […]