Entries by Sámediggi

Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbar ââʹnet 27.-28.2.2020

Tuåimmpââjas 2020 – 2023 šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbar ââʹnet 27.-28.2.2020 Sajoozzâst, Aanrest. Sååbbar älgg 27.2.2020 čiâss 10. Tuåimmpââjas 2020 – 2023 šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ puärrsõmâs vuäzzlaž Kari Kyrö tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ vuõssmõs såbbar kåččjen. Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da väärrvuäzzlaid  ââʹnet seminaar Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjem vuâđai pirr õuʹddel riâššõõttâmsåbbar. Tuåimmsuõʹrjid kuõskki härjjnâʹttemseminaarid ââʹnet pâʹzzlâšttam-njuhččmannu äiʹǧǧen. Riâššõõttâmsåbbrest Sääʹmteeʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes saǥǥjååʹđteei da […]

Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹjj!​

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi!​ Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe!​ Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹjj!​ Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!​ Merry Christmas and Happy New Year! ​

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr nuʹtt sääʹmnarooʹde, ko veʹrǧǧniiʹǩǩid neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid.  Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt kolmm määnpââʹj. Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai […]

Sääʹmteʹǧǧ reäšš škooultõõzz vueʹssen Muumlieʹǩǩ-rääid sääʹm ǩiõli duʹbbjempuuʹtʼtõõzzâst

Yle, Gutsy Animations da Sääʹmteʹǧǧ tuejjee õhttsažtuâj ämmtallaš duʹbbjemkulttuur raajjmõʹšše pukin koolm sääʹmǩiõlin. “Juõʹǩǩ tuåimmjeei pohtt õhttsaž pårdda jiiʹjjes pueʹrmõs silttummšes”, särnn Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.  Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr da jieʹllikarttkõõskõs Skábma reäʹšše duʹbbjummša kuulli škooultõõzz ođđeeʹjjmannust. Škooultõõzz mieʹrren lij ainsmâʹtted, što pueʹtti ǩiiđâst ääʹljeeʹl Muumid kuulât pukin koolmin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹm ǩiõlin.   Tuåimmjeei lie suåppâm, […]

Sääʹmteeʹǧǧ peäʹlvälddmõš säʹmmlai tuõttvuõtt- ja suåvâdvuõttkomissio šiõttummša

Sääʹmteʹǧǧ noorõõđi Aanrest mââimõs såbbrasas (5/2019) 17.12.2019 ǩiõttʼtõõllâd eʹtǩǩõõzz säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteem vääras da priimi eʹtǩǩõõzz, ceälkk peäʹlvälddmõšân nääiʹt: Säʹmmla lie alggmeer ânnʼjõž neellj riikk, Taarrjânnam, Ruõccjânnam, Lääʹddjânnam da Ruõššjânnam vuuʹdest. Säʹmmlain lij jiiʹjjes meeran da alggmeeran nuʹtt meersaž ko pâʹjjel raaʹji vuällai perspektiivâst jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõtt. Sääʹmteʹǧǧ peejj teädd tõõzz, što peäggtum riikki assimilaatioproseeʹss […]

Sääʹm ǩiõlltuâjj -PAʹLǨǨUMMUŠ Pasila vuâđđškoouʹle da tõn tâʹvvsääʹm-lääʹdd klaʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllsuåvtõs lij miõttâm sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž Pasila vuâđđškoouʹle da tõn kuõiʹtǩiõllsaž tâʹvvsääʹm-lääʹdd-klaʹsse. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuž jueʹjjet viiđad vuâra. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummšin uuʹdet tobdstõõzz sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi da sääʹm ǩiõl sââʹj ooudeem pueʹrren tuejjuum tuâjast Lääʹddjânnmest. Sääʹm ǩiõlltuâjj -paʹlǩǩummuš lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji) da diplom. Paʹlǩǩummuž jueʹjjet Pasila škooulâst mââibaarǥ 17.12. čiâss 10.00. – Pasila […]

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžžid ǩiõllpieʹsstuåim staanmõʹšše – ij vääʹld ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes 2.-3.12.2019 kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimast rajjum vuõiggâdvuõđlaž čiõlǥtõõzz da kõõččmõõžž ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii såbbreʹstes sääʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäʹniǩ da kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ooudâsviikkâmplaanees pirr. Sääʹmteʹǧǧ lij vuäǯǯam valmmša čiõlǥtõstuâj, koon pââimõs tuâjjan lij leämmaž čiõlǥted mâi neävvai da määinaivuiʹm kulttuur- ja ǩiõllpieʹsstuåim vuäitčeš seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ jäʹrjsteʹmen. Tät lij […]

Sääʹmteʹǧǧ juäʹtǩǩ ooccâmääiʹj: sääʹmǩiõl koontâr ååcc tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti  sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti  sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.4. – 30.9.2020.  Sâjjsiʹžžen vaʹlljem tuâjjlast âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid. Jåårǥlõõʹtti tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž  36 § da jåårǥlõõʹtti ââʹntemõõlǥtõõzz asetõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest (1727/1995). Jåårǥlõõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2518,95-2180,06 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset […]