Entries by

Sääʹmteeʹǧǧ stipeʹndd mieʹđtum kuuđ õllškooulmättʼtõõttja

Oula Järvensivu, Paula Rauhala, Minna Länsman, Rauna Saijets, Ida Maria Helander da Jonna Kesti vuäǯǯa tän eeʹjj Sääʹmteeʹǧǧ õllškooulmättʼtõõttjid õõlǥtum stipeeʹnd. Sääʹmteʹǧǧ piiji ooccâmnalla rõõǥǥâdmannu 12. peeiʹv õhttsiʹžže kutt 500 eeuʹr stipeeʹnd, kookk leʹjje õõlǥtum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid da sääʹmǩiõllsaž tuejj-jieʹllma valmštõtti õlltääʹzz škooultõõzzâst leʹddjid. Stipeʹnddooccmõõžž puõʹtte õhttsiʹžže 8. Stipeeʹndi ooccâmäiʹǧǧ puuđi […]

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso: Kuåivâslääʹjj oođõs lij säʹmmlaid tääʹrǩes äʹšš

”Kuåivâslääʹjj oođummuš lij säʹmmlai beäʹlest õhtt tän poodd tääʹrǩmõs lääʹǩǩšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzin. Intreeʹssi risttreeid da tõi ärvvtõõllmõš, säʹmmlai dommvuuʹd luâđ rââʹžžesvuõtt da jiiʹjjesnallšemvuõtt, sääʹmkulttuur rââʹžžeemǩiõld da tõõzz kuulli vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš, luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttmõš da sääʹm äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji pueʹttiäiʹǧǧ lie kõskksaž ääʹšš, koid ođđ lääʹjjšiõttummuš âlgg väʹldded lokku”, ceälkk saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. Jååʹttmen åårrai kuåivâslääʹjj oođeem […]

Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-paʹlǩǩõs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõshalltõs paʹlǩǩii Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz eeʹjj 2020 Cygnaeus-paʹlǩǩõõzzin. Paʹlǩǩõõzz vuäǯǯai õlmstõʹtte 23.11.2020 neeʹttest jäʹrjstum juʹhllpooddâst. Paʹlǩǩõõzz juõʹjji mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen. Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz miõđât privatt ooumže, haʹŋǩǩõʹsse leʹbe õõutstõʹsse, kååʹtt lij oouʹdääm tääʹssärvvsaž da õõutverddsaž mättjemvueiʹttemvuõđid Lääʹddjânnmest. Taʹnni paʹlǩǩõskriteeʹrin tieʹdde vuässadvuõđ, tääʹvtemvuõđ da inkluusio oouʹdeei toimmnääʹl. – Tät lij miârkteei tobdstõs haʹŋǩǩõʹsse, […]

Seuʹrre Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz jueʹǩǩempoodd neeʹttest!

Mättʼtõshalltõs nõõmti kålggmannust sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttân Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz 2020 finalisttân. Finaliist lie õhttsiʹžže kutt. Paʹlǩǩõõzz vuäǯǯai õlmstââʹttet vuõssaarǥ 23.11. čiâss 12 aʹlǧǧi neʹttšõddmõõžžâst, koon vuäitt seuʹrrjet vuõiʹǧǧest tääiʹben. Paʹlǩǩõõzz juâkk mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen (16.10.) Tobdstõõđ kuʹtte Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz finaliʹstte täʹst (13.10.)   Lââʹssteâđ: Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi Koordinaattor Arla […]

Sääʹmteeʹǧǧ da sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri såbbrest äʹššen sääʹmsuåppmõš da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi teäggtõs

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹr Lääʹddjânnmest, Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest kaaunõʹtte ougglõsõhttvuõđin skamm-mannu 18. peeiʹv 2020. Seämma poodd juõʹǩǩeš Gollegiella – Tâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõllciist. – Tuäivam, što täi saǥstõõllmõõžži vuâđald vuäǯǯap muttsid äigga da piâssâp juäʹtǩǩed saǥstõõllmõõžž tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž oouʹdeem pirr. Kaaggim še õuʹdde Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi miârktõõzz sääʹmõhttsažkådda da tuäivam tuõđi, što riikk väʹldde lokku  […]

Kokk Sajoʹsse

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž vuõinnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz Čaiju restraʹntte põõrǥâsjiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, soojjlõs di šiõǥǥ vuârrvaaiktõstääidlaž da teäddǩiõrddi ämmat-täiddsaž kookk mieʹrräiggsaž tuõjju 4.1.2021 – 31.12.2021. räjja. Määŋgpeällsaž tuâjaid koʹlle peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, […]

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvin äʹššen jm. alggmeerai vuõiggâdvuõđi tåimmapiijjmõš Lääʹddjânnmest

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvid jäʹrjstet skamm-mannu 16.–17. peeiʹv 2020 ougglõsõhttvuõđin. Juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum saǥstõõllâmpeeiʹvi mieʹrren lij mõõnnâd čõõđ ääiʹjpoddsaž sääʹmaaʹššid ministeriai veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹsttjivuiʹm. Taʹnni saǥstõõllâmpeeiʹvin teeman lie alggmeerai vuõiggâdvuõđi tåimmapiijjmõš Lääʹddjânnmest di vueʹǩǩ-ǩiõčldõk säʹmmlai ǩiõl da kulttuur kuõskki mieʹrrtieʹǧǧin. Saǥstõõllâmpeeiʹvi vuõssmõs peeiʹv lij pukid ministeriaid jurddum õhttsaž vueʹss, koʹst ǩiõttʼtõõlât alggmeerai vuõiggâdvuõđi tiuʹddepiijjmõõžž Lääʹddjânnam meeraikõskksaž […]

Škooulkõʹllʼjummuž lie ååʹn tiʹllʼjemnalla lookkâmpââjas 2020–2021

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs Dihtosis lij škooultam õhttsiʹžže čiččâm škooulkõʹllʼjeeʹjed, koid vuäitt tiʹllʼjed škooulid jueʹǩǩed vueʹǩǩsõs teâđ sääʹmvuõđ pirr. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed 20.10.2020-31.05.2021 kõskksaž äigga. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed pukveeʹzz Lääʹddjânnma, ko škooulin kõʹllʼjet tän lookkâmeeʹjj še ougglõsõhttvuõđin. Tän lââʹssen väʹlddgååradvoudda, Turku-gåårda, Jyväskylä-gåårda, Oulu-gåårda da Ruäʹvnjaʹrǧǧe di tõi âʹlddvuuʹdid vuäitt tiʹllʼjed  škooulkõʹllʼjeei kõʹllʼjed jiõčč […]

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs: Satu da Jouni Mosnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen. Tuejj-joukk: Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-aikio, Miika Lehtinen da Eino Koponen. Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij rämmai nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse vieʹltʼteʹmes mättmateriaali õuddnummšest. – Ǩiõllmättǩeʹrjj lij vuâđđaaunâs, koon taa ǩiõl mättʼtummuš leʹčči vaiggâd. Ǩiõllmäätt iʹlmstõõvvmõš õiʹdde ååʹn lij miârkteei […]